Merge resource file related changes from cmake branch part 1
authorTimo Kreuzer <timo.kreuzer@reactos.org>
Thu, 10 Feb 2011 10:39:34 +0000 (10:39 +0000)
committerTimo Kreuzer <timo.kreuzer@reactos.org>
Thu, 10 Feb 2011 10:39:34 +0000 (10:39 +0000)
svn path=/trunk/; revision=50641

94 files changed:
reactos/base/applications/calc/lang/uk-UA.rc
reactos/base/applications/cmdutils/find/lang/bg-BG.rc
reactos/base/applications/cmdutils/find/lang/ca-ES.rc
reactos/base/applications/cmdutils/find/lang/cs-CZ.rc
reactos/base/applications/cmdutils/find/lang/de-DE.rc
reactos/base/applications/cmdutils/find/lang/el-GR.rc
reactos/base/applications/cmdutils/find/lang/en-US.rc
reactos/base/applications/cmdutils/find/lang/es-ES.rc
reactos/base/applications/cmdutils/find/lang/fr-FR.rc
reactos/base/applications/cmdutils/find/lang/it-IT.rc
reactos/base/applications/cmdutils/find/lang/lt-LT.rc
reactos/base/applications/cmdutils/find/lang/no-NO.rc
reactos/base/applications/cmdutils/find/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/cmdutils/find/lang/pt-BR.rc
reactos/base/applications/cmdutils/find/lang/ru-RU.rc
reactos/base/applications/cmdutils/find/lang/sk-SK.rc
reactos/base/applications/cmdutils/find/lang/sv-SE.rc
reactos/base/applications/cmdutils/find/lang/uk-UA.rc
reactos/base/applications/cmdutils/xcopy/Sv.rc
reactos/base/applications/findstr/lang/bg-BG.rc
reactos/base/applications/findstr/lang/ca-ES.rc
reactos/base/applications/findstr/lang/cs-CZ.rc
reactos/base/applications/findstr/lang/de-DE.rc
reactos/base/applications/findstr/lang/el-GR.rc
reactos/base/applications/findstr/lang/en-US.rc
reactos/base/applications/findstr/lang/es-ES.rc
reactos/base/applications/findstr/lang/fr-FR.rc
reactos/base/applications/findstr/lang/it-IT.rc
reactos/base/applications/findstr/lang/lt-LT.rc
reactos/base/applications/findstr/lang/no-NO.rc
reactos/base/applications/findstr/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/findstr/lang/pt-BR.rc
reactos/base/applications/findstr/lang/ru-RU.rc
reactos/base/applications/findstr/lang/sk-SK.rc
reactos/base/applications/findstr/lang/sv-SE.rc
reactos/base/applications/findstr/lang/uk-UA.rc
reactos/base/applications/games/winmine/lang/da-DK.rc
reactos/base/applications/network/ping/lang/de-DE.rc
reactos/base/applications/network/ping/lang/en-US.rc
reactos/base/applications/network/ping/lang/fr-FR.rc
reactos/base/applications/network/ping/lang/it-IT.rc
reactos/base/applications/network/ping/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/notepad/lang/bg-BG.rc
reactos/base/applications/notepad/lang/cs-CZ.rc
reactos/base/applications/notepad/lang/da-DK.rc
reactos/base/applications/notepad/lang/de-DE.rc
reactos/base/applications/notepad/lang/el-GR.rc
reactos/base/applications/notepad/lang/es-ES.rc
reactos/base/applications/notepad/lang/eu-ES.rc
reactos/base/applications/notepad/lang/fi-FI.rc
reactos/base/applications/notepad/lang/fr-FR.rc
reactos/base/applications/notepad/lang/hu-HU.rc
reactos/base/applications/notepad/lang/hy-AM.rc
reactos/base/applications/notepad/lang/id-ID.rc
reactos/base/applications/notepad/lang/it-IT.rc
reactos/base/applications/notepad/lang/nl-NL.rc
reactos/base/applications/notepad/lang/no-NO.rc
reactos/base/applications/notepad/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/notepad/lang/pt-PT.rc
reactos/base/applications/notepad/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/notepad/lang/ru-RU.rc
reactos/base/applications/notepad/lang/sk-SK.rc
reactos/base/applications/notepad/lang/sl-SI.rc
reactos/base/applications/notepad/lang/sv-SE.rc
reactos/base/applications/notepad/lang/th-TH.rc
reactos/base/applications/notepad/lang/uk-UA.rc
reactos/base/applications/notepad/lang/zh-CN.rc
reactos/base/applications/notepad/rsrc.rc
reactos/base/applications/taskmgr/lang/ja-JP.rc
reactos/base/applications/taskmgr/lang/ko-KR.rc
reactos/base/applications/taskmgr/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/taskmgr/rsrc.rc
reactos/base/applications/wordpad/Da.rc
reactos/base/applications/wordpad/De.rc
reactos/base/applications/wordpad/En.rc
reactos/base/applications/wordpad/Fr.rc
reactos/base/applications/wordpad/Hu.rc
reactos/base/applications/wordpad/It.rc
reactos/base/applications/wordpad/Ja.rc
reactos/base/applications/wordpad/Ko.rc
reactos/base/applications/wordpad/Lt.rc
reactos/base/applications/wordpad/Nl.rc
reactos/base/applications/wordpad/No.rc
reactos/base/applications/wordpad/Pl.rc
reactos/base/applications/wordpad/Pt.rc
reactos/base/applications/wordpad/Ro.rc
reactos/base/applications/wordpad/Ru.rc
reactos/base/applications/wordpad/Si.rc
reactos/base/applications/wordpad/Sv.rc
reactos/base/applications/wordpad/Tr.rc
reactos/base/applications/wordpad/Uk.rc
reactos/base/applications/wordpad/Zh.rc
reactos/base/applications/wordpad/rsrc.rc
reactos/base/setup/reactos/lang/it-IT.rc

index 9d73142..1a1b615 100644 (file)
@@ -245,10 +245,10 @@ BEGIN
     LTEXT           "Êàòåãîð³ÿ:",IDC_STATIC,4,20,56,8
     COMBOBOX        IDC_COMBO_FROM,4,60,140,168,CBS_DROPDOWNLIST | 
                     WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
-    LTEXT           "Âèõ³äíà âåëè÷èíà (\"ç\"):",IDC_STATIC,4,49,56,8
+    LTEXT           "Âèõ³äíà âåëè÷èíà:",IDC_STATIC,4,49,56,8
     COMBOBOX        IDC_COMBO_TO,4,87,140,168,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | 
                     WS_TABSTOP | CBS_SORT
-    LTEXT           "ʳíöåâà âåëè÷èíà (\"â\"):",IDC_STATIC,4,76,56,8
+    LTEXT           "ʳíöåâà âåëè÷èíà:",IDC_STATIC,4,76,56,8
     CONTROL         "C",IDC_BUTTON_CANC,"Button",BS_OWNERDRAW | BS_CENTER | 
                     BS_VCENTER | BS_NOTIFY | WS_TABSTOP,276,24,40,17
     CONTROL         "CE",IDC_BUTTON_CE,"Button",BS_OWNERDRAW | BS_CENTER | 
index 3f7cd7f..deebfe5 100644 (file)
@@ -3,15 +3,15 @@ LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
-IDS_USAGE, "FIND: Èçâåæäà âñè÷êè ðåäîâå âúâ ôàéëà, êîèòî ñúäúðæàò óêàçàíèÿ íèç..\n\n\
-  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"íèç\" [ ôàéë... ]\n\
-    /C  Áðîè êîëêî ðåäà ñúäúðæàò íèçà\n\
-    /I  Ïðåíåáðåãâà ÃëÀâÍÎñÒòà\n\
-    /N  Áðîé ïîêàçàíè ðåäîâå, êàòî ñå çàïî÷âà îò 1\n\
-    /V  Èçâåæäàíå íà ðåäîâåòå, ÍÅñúäúðæàùè íèçà."
+IDS_USAGE, "FIND: Èçâåæäà âñè÷êè ðåäîâå âúâ ôàéëà, êîèòî ñúäúðæàò óêàçàíèÿ íèç..\n\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""íèç"" [ ôàéë... ]\n\
+    /C  Áðîè êîëêî ðåäà ñúäúðæàò íèçà\n\
+    /I  Ïðåíåáðåãâà ÃëÀâÍÎñÒòà\n\
+    /N  Áðîé ïîêàçàíè ðåäîâå, êàòî ñå çàïî÷âà îò 1\n\
+    /V  Èçâåæäàíå íà ðåäîâåòå, ÍÅñúäúðæàùè íèçà."
 
-IDS_NO_SUCH_FILE, "FIND: %s: Íÿìà òàêúâ ôàéë\n"
+IDS_NO_SUCH_FILE, "FIND: %s: Íÿìà òàêúâ ôàéë\n"
 
-IDS_CANNOT_OPEN, "FIND: %s: Îòâàðÿíåòî íà ôàéëà å íåâúçìîæíî\n"
+IDS_CANNOT_OPEN, "FIND: %s: Îòâàðÿíåòî íà ôàéëà å íåâúçìîæíî\n"
 
 END
index 932d4bc..21d8c77 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
 IDS_USAGE, "FIND: Mostra totes les linies que continguin una determinada cadena de caràcters.\n\n\
-  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"Cadena de caràcters\" [ file... ]\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""Cadena de caràcters"" [ file... ]\n\
     /C  Conta el numero de linies que contenen la cadena de caràcters\n\
     /I  Ignora majúscules i minúscules\n\
     /N  Numero de linies mostrades, començant per la primera\n\
index 8a41024..f3e6044 100644 (file)
@@ -10,7 +10,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
 IDS_USAGE, "FIND: Zobrazí v\9aechny øádky souboru obsahující hledaný øetìzec.\n\n\
-  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"øetìzec\" [ soubor... ]\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""øetìzec"" [ soubor... ]\n\
     /C  Zobrazí poèet øádkù obsahující øetìzec.\n\
     /I  Ignoruje velikost písmen.\n\
     /N  Èísluje zobrazené øádky, zaèíná od 1.\n\
index 1663cc7..1d7ab58 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
 IDS_USAGE, "Sucht in einer Datei nach einer Zeichenfolge.\n\n\
-  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"string\" [ file... ]\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""string"" [ file... ]\n\
     /C  Zeigt nur die Anzahl der die Zeichenfolge enthaltenen Zeilen an.\n\
     /I  Ignoriert Groß-/Kleinbuchstaben bei der Suche.\n\
     /N  Zeigt die Zeilen mit ihren Zeilennummern an.\n\
index 19e993d..1c5ef70 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
 IDS_USAGE, "FIND: Åêôõðþíåé üëåò ôéò ãñáììÝò åíüò áñ÷åßïõ ðïõ ðåñéÝ÷ïõí Ýíá áëöáñéèìçôéêü.\n\n\
-  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"áëöáñéèìçôéêü\" [ áñ÷åßï... ]\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""áëöáñéèìçôéêü"" [ áñ÷åßï... ]\n\
     /C  ÌÝôñçóç ãñáììþí ðïõ ðåñéÝ÷ïõí ôï áëöáñéèìçôéêü\n\
     /I  Áãíüçóç êåöáëáßùí\n\
     /N  ÅìöÜíéóç áñéèìþí óôéò åìöáíéæüìåíåò ãñáììÝò, îåêéíþíôáò áðü ôï 1\n\
index 78999e2..f735281 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
 IDS_USAGE, "FIND: Prints all lines of a file that contain a string.\n\n\
-  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"string\" [ file... ]\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""string"" [ file... ]\n\
     /C  Count the number of lines that contain string\n\
     /I  Ignore case\n\
     /N  Number the displayed lines, starting at 1\n\
index f2fee3f..150e537 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
 IDS_USAGE, "FIND: Imprime todas las líneas de un fichero que contiene una cadena.\n\n\
-  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"cadena\" [ fichero... ]\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""cadena"" [ fichero... ]\n\
     /C  Cuenta el número de líneas que contienen la cadena de caracteres\n\
     /I  Ignora mayúsculas y minúsculas\n\
     /N  Numero de líneas a mostrar en pantalla, a partir de la primera\n\
index 076f093..04a0af2 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
 IDS_USAGE, "FIND: Affiche toutes les lignes d'un fichier qui contiennent un morceau de texte.\n\n\
-  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"texte\" [ fichier... ]\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""texte"" [ fichier... ]\n\
     /C  Compte le nombre de lignes qui contiennent le texte\n\
     /I  Insensible à la casse\n\
     /N  Numérote les lignes affichées en commençant à 1\n\
index d0dabd4..5889db5 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
 IDS_USAGE, "FIND: Visualizza le linee di un file che contengono un stringa.\n\n\
-  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"stringa\" [ file... ]\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""stringa"" [ file... ]\n\
     /C  Conta il numero di linee che contengono la stringa\n\
     /I  Ignora maiuscole/minuscole\n\
     /N  Numera le linee visualizzate a partire da 1\n\
index ce5b86a..cfebc61 100644 (file)
@@ -13,7 +13,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
 IDS_USAGE, "FIND: Spausdina visas bylos eilutes, kuriose yra ieðkomas tekstas.\n\n\
-  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"tekstas\" [ byla... ]\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""tekstas"" [ byla... ]\n\
     /C  Skaièiuoti eilutes, kuriose yra ieðkomas tekstas\n\
     /I  Ignoruoti raidþiø dydá\n\
     /N  Numeruoti vaizduojamas eilutes, pradedant nuo 1\n\
index d564684..f31025d 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
 IDS_USAGE, "FINN: Skriv alle linjene for filen som inneholder en streng.\n\n\
-  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"streng\" [ fil... ]\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""streng"" [ fil... ]\n\
     /C  Teller nummer av linjer som inneholder strenger\n\
     /I  Ignorere sak\n\
     /N  Nummer viste linjer, start med 1\n\
index 744623e..d32c94b 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
 IDS_USAGE, "FIND: Wy\9cwietla wszystkie linie danego pliku, zawieraj¹ce szukany ci¹g znaków.\n\n\
-  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"ci¹g znaków\" [ plik... ]\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""ci¹g znaków"" [ plik... ]\n\
     /C  Oblicza w ilu liniach pojawi³ siê szukany ci¹g znaków\n\
     /I  Ignoruje wielko\9cæ liter\n\
     /N  Numeruje wy\9cwietlane linie, zaczynaj¹c od 1\n\
index de6342b..3844343 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
 IDS_USAGE, "FIND: Localiza uma seqüência de texto em um ou mais arquivos.\n\n\
-  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"seqüência\" [ arquivo... ]\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""seqüência"" [ arquivo... ]\n\
     /C  Exibe apenas o número de linhas que contêm a seqüência.\n\
     /I  Ignora maiúsculas/minúsculas ao localizar uma seqüência.\n\
     /N  Exibe o número de cada linha, iniciando no 1.\n\
index 94594f5..726ebec 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
 IDS_USAGE, "FIND: Ïîèñê òåêñòîâîé ñòðîêè â îäíîì èëè íåñêîëüêèõ ôàéëàõ.\n\n\
-  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"ñòðîêà\" [ ôàéë... ]\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""ñòðîêà"" [ ôàéë... ]\n\
     /C  Âûâîä òîëüêî îáùåãî ÷èñëà ñòðîê, ñîäåðæàùèõ çàäàííóþ ñòðîêó.\n\
     /I  Ïîèñê áåç ó÷åòà ðåãèñòðà ñèìâîëîâ.\n\
     /N  Âûâîä íîìåðîâ îòîáðàæàåìûõ ñòðîê (íà÷èíàÿ ñ 1).\n\
index 9303728..32c28af 100644 (file)
@@ -8,7 +8,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
 IDS_USAGE, "FIND: Zobraz¡ vçetky riadky s£boru obsahuj£ce h\96adanì re\9cazec.\n\n\
-  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"re\9cazec\" [ s£bor... ]\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""re\9cazec"" [ s£bor... ]\n\
     /C  Zobraz¡ po\9fet riadkov, ktor\82 obsahuj£ re\9cazec.\n\
     /I  Ignoruje ve\96kos\9c p¡smen.\n\
     /N  ¬¡sluje zobrazen\82 riadky, za\9f¡na od 1.\n\
index e8d0d6e..12b9fa5 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
 IDS_USAGE, "FIND: Skriver ut alla rader i en fil som innehåller en sträng.\n\n\
-  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"sträng\" [ fil... ]\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""sträng"" [ fil... ]\n\
     /C  Räkna nummren av linjer som innehåller en strängen\n\
     /I  Ignorera skiftläge\n\
     /N  Antal visade rader, börjar på 1\n\
index b7df8b4..43b241f 100644 (file)
@@ -12,7 +12,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
 IDS_USAGE, "FIND: Âèâåäåííÿ âñ³õ ðÿäê³â ôàéëó, ÿê³ ì³ñòÿòü ðÿäîê.\n\n\
-  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"ðÿäîê\" [ ôàéë... ]\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""ðÿäîê"" [ ôàéë... ]\n\
     /C  Ïîðàõóâàòè ê³ëüê³ñòü ðÿäê³â, ÿê³ ì³ñòÿòü ðÿäîê\n\
     /I  Íå âðàõîâóâàòè ðåã³ñòð ñèìâîë³â\n\
     /N  Íóìåðóâàòè ðÿäêè, ÿê³ â³äîáðàæàþòüñÿ (ïî÷èíàþ÷è ç 1)\n\
index dae6ce0..973768f 100644 (file)
@@ -32,9 +32,7 @@ STRINGTABLE
     STRING_PAUSE,    "Tryck <enter> för att börja kopiera\n"
     STRING_SIMCOPY,  "%d fil(er) skulle kopieras\n"
     STRING_COPY,     "%d fil(er) kopierade\n"
-    STRING_QISDIR,   "Är '%s' ett filnamn eller en katalog\n" \
-                     "på målet?\n" \
-                     "(F - Fil, K - Katalog)\n"
+    STRING_QISDIR,   "Är '%s' ett filnamn eller en katalog\npå målet?\n(F - Fil, K - Katalog)\n"
     STRING_SRCPROMPT,"%s? (Ja|Nej)\n"
     STRING_OVERWRITE,"Skriv över %s? (Ja|Nej|Alla)\n"
     STRING_COPYFAIL, "Kunde inte kopiera '%s' till '%s'; misslyckades med r/c %d\n"
index 3f7cd7f..f0cb856 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
 IDS_USAGE, "FIND: Èçâåæäà âñè÷êè ðåäîâå âúâ ôàéëà, êîèòî ñúäúðæàò óêàçàíèÿ íèç..\n\n\
-  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"íèç\" [ ôàéë... ]\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""íèç"" [ ôàéë... ]\n\
     /C  Áðîè êîëêî ðåäà ñúäúðæàò íèçà\n\
     /I  Ïðåíåáðåãâà ÃëÀâÍÎñÒòà\n\
     /N  Áðîé ïîêàçàíè ðåäîâå, êàòî ñå çàïî÷âà îò 1\n\
index 932d4bc..21d8c77 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
 IDS_USAGE, "FIND: Mostra totes les linies que continguin una determinada cadena de caràcters.\n\n\
-  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"Cadena de caràcters\" [ file... ]\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""Cadena de caràcters"" [ file... ]\n\
     /C  Conta el numero de linies que contenen la cadena de caràcters\n\
     /I  Ignora majúscules i minúscules\n\
     /N  Numero de linies mostrades, començant per la primera\n\
index 8a41024..f3e6044 100644 (file)
@@ -10,7 +10,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
 IDS_USAGE, "FIND: Zobrazí v\9aechny øádky souboru obsahující hledaný øetìzec.\n\n\
-  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"øetìzec\" [ soubor... ]\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""øetìzec"" [ soubor... ]\n\
     /C  Zobrazí poèet øádkù obsahující øetìzec.\n\
     /I  Ignoruje velikost písmen.\n\
     /N  Èísluje zobrazené øádky, zaèíná od 1.\n\
index 1663cc7..1d7ab58 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
 IDS_USAGE, "Sucht in einer Datei nach einer Zeichenfolge.\n\n\
-  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"string\" [ file... ]\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""string"" [ file... ]\n\
     /C  Zeigt nur die Anzahl der die Zeichenfolge enthaltenen Zeilen an.\n\
     /I  Ignoriert Groß-/Kleinbuchstaben bei der Suche.\n\
     /N  Zeigt die Zeilen mit ihren Zeilennummern an.\n\
index 19e993d..1c5ef70 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
 IDS_USAGE, "FIND: Åêôõðþíåé üëåò ôéò ãñáììÝò åíüò áñ÷åßïõ ðïõ ðåñéÝ÷ïõí Ýíá áëöáñéèìçôéêü.\n\n\
-  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"áëöáñéèìçôéêü\" [ áñ÷åßï... ]\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""áëöáñéèìçôéêü"" [ áñ÷åßï... ]\n\
     /C  ÌÝôñçóç ãñáììþí ðïõ ðåñéÝ÷ïõí ôï áëöáñéèìçôéêü\n\
     /I  Áãíüçóç êåöáëáßùí\n\
     /N  ÅìöÜíéóç áñéèìþí óôéò åìöáíéæüìåíåò ãñáììÝò, îåêéíþíôáò áðü ôï 1\n\
index d4ebfe3..bff4bc7 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
 IDS_USAGE, "FINDSTR: Prints all lines of a file that contain a string.\n\n\
-  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"string\" [ file... ]\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""string"" [ file... ]\n\
     /C  Count the number of lines that contain string\n\
     /I  Ignore case\n\
     /N  Number the displayed lines, starting at 1\n\
index f2fee3f..150e537 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
 IDS_USAGE, "FIND: Imprime todas las líneas de un fichero que contiene una cadena.\n\n\
-  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"cadena\" [ fichero... ]\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""cadena"" [ fichero... ]\n\
     /C  Cuenta el número de líneas que contienen la cadena de caracteres\n\
     /I  Ignora mayúsculas y minúsculas\n\
     /N  Numero de líneas a mostrar en pantalla, a partir de la primera\n\
index 076f093..04a0af2 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
 IDS_USAGE, "FIND: Affiche toutes les lignes d'un fichier qui contiennent un morceau de texte.\n\n\
-  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"texte\" [ fichier... ]\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""texte"" [ fichier... ]\n\
     /C  Compte le nombre de lignes qui contiennent le texte\n\
     /I  Insensible à la casse\n\
     /N  Numérote les lignes affichées en commençant à 1\n\
index d0dabd4..5889db5 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
 IDS_USAGE, "FIND: Visualizza le linee di un file che contengono un stringa.\n\n\
-  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"stringa\" [ file... ]\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""stringa"" [ file... ]\n\
     /C  Conta il numero di linee che contengono la stringa\n\
     /I  Ignora maiuscole/minuscole\n\
     /N  Numera le linee visualizzate a partire da 1\n\
index ce5b86a..cfebc61 100644 (file)
@@ -13,7 +13,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
 IDS_USAGE, "FIND: Spausdina visas bylos eilutes, kuriose yra ieðkomas tekstas.\n\n\
-  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"tekstas\" [ byla... ]\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""tekstas"" [ byla... ]\n\
     /C  Skaièiuoti eilutes, kuriose yra ieðkomas tekstas\n\
     /I  Ignoruoti raidþiø dydá\n\
     /N  Numeruoti vaizduojamas eilutes, pradedant nuo 1\n\
index d564684..f31025d 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
 IDS_USAGE, "FINN: Skriv alle linjene for filen som inneholder en streng.\n\n\
-  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"streng\" [ fil... ]\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""streng"" [ fil... ]\n\
     /C  Teller nummer av linjer som inneholder strenger\n\
     /I  Ignorere sak\n\
     /N  Nummer viste linjer, start med 1\n\
index 744623e..d32c94b 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
 IDS_USAGE, "FIND: Wy\9cwietla wszystkie linie danego pliku, zawieraj¹ce szukany ci¹g znaków.\n\n\
-  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"ci¹g znaków\" [ plik... ]\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""ci¹g znaków"" [ plik... ]\n\
     /C  Oblicza w ilu liniach pojawi³ siê szukany ci¹g znaków\n\
     /I  Ignoruje wielko\9cæ liter\n\
     /N  Numeruje wy\9cwietlane linie, zaczynaj¹c od 1\n\
index de6342b..3844343 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
 IDS_USAGE, "FIND: Localiza uma seqüência de texto em um ou mais arquivos.\n\n\
-  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"seqüência\" [ arquivo... ]\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""seqüência"" [ arquivo... ]\n\
     /C  Exibe apenas o número de linhas que contêm a seqüência.\n\
     /I  Ignora maiúsculas/minúsculas ao localizar uma seqüência.\n\
     /N  Exibe o número de cada linha, iniciando no 1.\n\
index 94594f5..726ebec 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
 IDS_USAGE, "FIND: Ïîèñê òåêñòîâîé ñòðîêè â îäíîì èëè íåñêîëüêèõ ôàéëàõ.\n\n\
-  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"ñòðîêà\" [ ôàéë... ]\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""ñòðîêà"" [ ôàéë... ]\n\
     /C  Âûâîä òîëüêî îáùåãî ÷èñëà ñòðîê, ñîäåðæàùèõ çàäàííóþ ñòðîêó.\n\
     /I  Ïîèñê áåç ó÷åòà ðåãèñòðà ñèìâîëîâ.\n\
     /N  Âûâîä íîìåðîâ îòîáðàæàåìûõ ñòðîê (íà÷èíàÿ ñ 1).\n\
index 9303728..32c28af 100644 (file)
@@ -8,7 +8,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
 IDS_USAGE, "FIND: Zobraz¡ vçetky riadky s£boru obsahuj£ce h\96adanì re\9cazec.\n\n\
-  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"re\9cazec\" [ s£bor... ]\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""re\9cazec"" [ s£bor... ]\n\
     /C  Zobraz¡ po\9fet riadkov, ktor\82 obsahuj£ re\9cazec.\n\
     /I  Ignoruje ve\96kos\9c p¡smen.\n\
     /N  ¬¡sluje zobrazen\82 riadky, za\9f¡na od 1.\n\
index e8d0d6e..12b9fa5 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
 IDS_USAGE, "FIND: Skriver ut alla rader i en fil som innehåller en sträng.\n\n\
-  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"sträng\" [ fil... ]\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""sträng"" [ fil... ]\n\
     /C  Räkna nummren av linjer som innehåller en strängen\n\
     /I  Ignorera skiftläge\n\
     /N  Antal visade rader, börjar på 1\n\
index b7df8b4..43b241f 100644 (file)
@@ -12,7 +12,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
 IDS_USAGE, "FIND: Âèâåäåííÿ âñ³õ ðÿäê³â ôàéëó, ÿê³ ì³ñòÿòü ðÿäîê.\n\n\
-  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] \"ðÿäîê\" [ ôàéë... ]\n\
+  FIND [ /C ] [ /I ] [ /N ] [ /V ] ""ðÿäîê"" [ ôàéë... ]\n\
     /C  Ïîðàõóâàòè ê³ëüê³ñòü ðÿäê³â, ÿê³ ì³ñòÿòü ðÿäîê\n\
     /I  Íå âðàõîâóâàòè ðåã³ñòð ñèìâîë³â\n\
     /N  Íóìåðóâàòè ðÿäêè, ÿê³ â³äîáðàæàþòüñÿ (ïî÷èíàþ÷è ç 1)\n\
index 2173a70..d3430f9 100644 (file)
@@ -39,7 +39,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "Ny&begynder",     IDM_BEGINNER
         MENUITEM "&Avanceret",      IDM_ADVANCED
         MENUITEM "&Ekspert",        IDM_EXPERT
-        MENUITEM "B&rugerdefineret" IDM_CUSTOM
+        MENUITEM "B&rugerdefineret", IDM_CUSTOM
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Afslut&t\tAlt+X", IDM_EXIT
     END
index 676ca86..053be4e 100644 (file)
@@ -2,13 +2,13 @@ LANGUAGE LANG_GERMAN, SUBLANG_GERMAN
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_USAGE "\nSyntax: ping [-t] [-n Anzahl] [-l Größe] [-w Zeitlimit] Zielhost\n\n\
-                "Optionen:\n" \
-                "    -t             Sendet fortlaufend Pings an den angegebenen Host.\n" \
-                "                   Drücken Sie STRG-C, um den Vorgang abzubrechen.\n" \
-                "    -n Anzahl      Anzahl der Echoanforderungen, die gesendet werden.\n" \
-                "    -l Größe       Größe des Sendepuffers.\n" \
-                "    -w Zeitlimit   Zeitlimit in Millisekunden für eine Antwort.\n\n\0"
+    IDS_USAGE "\nSyntax: ping [-t] [-n Anzahl] [-l Größe] [-w Zeitlimit] Zielhost\n\n\
+Optionen:\n\
+    -t             Sendet fortlaufend Pings an den angegebenen Host.\n\
+                   Drücken Sie STRG-C, um den Vorgang abzubrechen.\n\
+    -n Anzahl      Anzahl der Echoanforderungen, die gesendet werden.\n\
+    -l Größe       Größe des Sendepuffers.\n\
+    -w Zeitlimit   Zeitlimit in Millisekunden für eine Antwort.\n\n\0"
 
     IDS_PING_WITH_BYTES             "\nPinging %1 [%2] with %3!d! bytes Data:\n\n\0"
     IDS_PING_STATISTICS             "\nPing Statistik für %1:\n\0"
index c9f9445..b4cd6ec 100644 (file)
@@ -2,14 +2,14 @@ LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_USAGE "\nUsage: ping [-t] [-n count] [-l size] [-w timeout] destination-host\n\n\
-                "Options:\n" \
-                "    -t             Ping the specified host until stopped.\n" \
-                "                   To stop - type Control-C.\n" \
-                "    -n count       Number of echo requests to send.\n" \
-                "    -l size        Send buffer size.\n" \
-                "    -w timeout     Timeout in milliseconds to wait for each reply.\n\n\0"
-    
+    IDS_USAGE "\nUsage: ping [-t] [-n count] [-l size] [-w timeout] destination-host\n\n\
+Options:\n\
+    -t             Ping the specified host until stopped.\n\
+                   To stop - type Control-C.\n\
+    -n count       Number of echo requests to send.\n\
+    -l size        Send buffer size.\n\
+    -w timeout     Timeout in milliseconds to wait for each reply.\n\n\0"
+
     IDS_PING_WITH_BYTES             "\nPinging %1 [%2] with %3!d! bytes of data:\n\n\0"
     IDS_PING_STATISTICS             "\nPing statistics for %1:\n\0"
     IDS_PACKETS_SENT_RECEIVED_LOST  "    Packets: Sent = %1!d!, Received = %2!d!, Lost = %3!d! (%4!d!%% loss),\n\0"
index 4794c76..5add4a4 100644 (file)
@@ -2,14 +2,14 @@ LANGUAGE LANG_FRENCH, SUBLANG_NEUTRAL
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_USAGE "\nUtilisation : ping [-t] [-n nombre] [-l taille] [-w délai] hôte-destination\n\n\
-                "Options :\n" \
-                "    -t             Ping l'hôte spécifié jusqu'à l'arrêt.\n" \
-                "                   Pour l'arrêter, tapez Ctrl+c.\n" \
-                "    -n nombre      Nombre de requêtes echo à envoyer.\n" \
-                "    -l taille      Taille du tampon d'envoi.\n" \
-                "    -w délai       Délai d'attente en millisecondes pour chaque réponse.\n\n\0"
-    
+    IDS_USAGE "\nUtilisation : ping [-t] [-n nombre] [-l taille] [-w délai] hôte-destination\n\n\
+Options :\n\
+    -t             Ping l'hôte spécifié jusqu'à l'arrêt.\n\
+                   Pour l'arrêter, tapez Ctrl+c.\n\
+    -n nombre      Nombre de requêtes echo à envoyer.\n\
+    -l taille      Taille du tampon d'envoi.\n\
+    -w délai       Délai d'attente en millisecondes pour chaque réponse.\n\n\0"
+
     IDS_PING_WITH_BYTES             "\nPing de %1 [%2] avec %3!d! octets de données :\n\n\0"
     IDS_PING_STATISTICS             "\nStatistiques du ping de %1 :\n\0"
     IDS_PACKETS_SENT_RECEIVED_LOST  "    Paquets : Envoyés = %1!d!, Reçus = %2!d!, Perdus = %3!d! (%4!d!%% de perte),\n\0"
index 18806e6..211918a 100644 (file)
@@ -2,14 +2,14 @@ LANGUAGE LANG_ITALIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_USAGE "\nUso: ping [-t] [-n conteggio] [-l dimensione] [-w timeout] host-destinazione\n\n\
-                "Opzioni:\n" \
-                "    -t             Esegue il ping dell'host specificato finchè non termina.\n" \
-                "                   Per fermare - digitare Control-C.\n" \
-                "    -n conteggio   Numero di richieste echo da inviare.\n" \
-                "    -l dimensione  Dimensione del buffer di invio.\n" \
-                "    -w timeout     Timeout in millisecondi per l'attesa di ogni risposta.\n\n\0"
-    
+    IDS_USAGE "\nUso: ping [-t] [-n conteggio] [-l dimensione] [-w timeout] host-destinazione\n\n\
+Opzioni:\n\
+    -t             Esegue il ping dell'host specificato finchè non termina.\n\
+                   Per fermare - digitare Control-C.\n\
+    -n conteggio   Numero di richieste echo da inviare.\n\
+    -l dimensione  Dimensione del buffer di invio.\n\
+    -w timeout     Timeout in millisecondi per l'attesa di ogni risposta.\n\n\0"
+
     IDS_PING_WITH_BYTES             "\nPing in corso %1 [%2] con %3!d! bytes di dati:\n\n\0"
     IDS_PING_STATISTICS             "\nStatistiche di Ping per %1:\n\0"
     IDS_PACKETS_SENT_RECEIVED_LOST  "    Pacchetti: Inviati = %1!d!, Ricevuti = %2!d!, Persi = %3!d! (%4!d!%% perdita),\n\0"
index 9fa3f83..4879773 100644 (file)
@@ -9,14 +9,14 @@ LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_USAGE "\nSposób u¿ycia: ping [-t] [-n ilo\9cæ] [-l bajtów] [-w czas] host-docelowy\n\n\
-                "Opcje:\n" \
-                "    -t             Pinguj wskazanego hosta w sposób ci¹g³y.\n" \
-                "                   Aby przerwaæ - wci\9cnij Control C.\n" \
-                "    -n ilo\9cæ     Ilo\9cæ prób pingowania.\n" \
-                "    -l bajtów   Rozmiar pakietu echo w bajtach     .\n" \
-                "    -w czas     Opó\9fnienie oczekiwanej odpowiedzi, w milisekundach.\n\n\0"
-    
+    IDS_USAGE "\nSposób u¿ycia: ping [-t] [-n ilo\9cæ] [-l bajtów] [-w czas] host-docelowy\n\n\
+Opcje:\n\
+    -t             Pinguj wskazanego hosta w sposób ci¹g³y.\n\
+                   Aby przerwaæ - wci\9cnij Control C.\n\
+    -n ilo\9cæ     Ilo\9cæ prób pingowania.\n\
+    -l bajtów   Rozmiar pakietu echo w bajtach     .\n\
+    -w czas     Opó\9fnienie oczekiwanej odpowiedzi, w milisekundach.\n\n\0"
+
     IDS_PING_WITH_BYTES             "\nPingowanie %1 [%2] przy u¿yciu %3!d! bajtów danych:\n\n\0"
     IDS_PING_STATISTICS             "\nStatystyka wyników badania hosta %1:\n\0"
     IDS_PACKETS_SENT_RECEIVED_LOST  "    Pakiety: Wys³ane = %1!d!, Odebrane = %2!d!, Utracone = %3!d! (%4!d!%% strat),\n\0"
index 22ca5e7..c0f399c 100644 (file)
@@ -87,7 +87,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Òúðñåíå...",       CMD_HELP_SEARCH
         MENUITEM "&Ïîìîù çà ïîìîùòà", CMD_HELP_ON_HELP
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Çà"                CMD_ABOUT
+        MENUITEM "&Çà",               CMD_ABOUT
         MENUITEM "Ñ&âåäåíèÿ",         CMD_ABOUT_WINE
     END
 END
index d6dfcd2..3cd027f 100644 (file)
@@ -89,7 +89,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Najít...",         CMD_HELP_SEARCH
         MENUITEM "Pomoc k ná&povìdì", CMD_HELP_ON_HELP
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&O programu..."     CMD_ABOUT
+        MENUITEM "&O programu...",    CMD_ABOUT
         MENUITEM "In&fo...",          CMD_ABOUT_WINE
     END
 END
index 2028ac6..d3a26ce 100644 (file)
@@ -86,7 +86,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Søg efter hjælp om...", CMD_HELP_SEARCH
         MENUITEM "&Brug af Hjælp",         CMD_HELP_ON_HELP
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&About"                  CMD_ABOUT
+        MENUITEM "&About",                 CMD_ABOUT
         MENUITEM "&Om Notesblok",          CMD_ABOUT_WINE
     END
 END
index eeb8905..772b82a 100644 (file)
@@ -87,7 +87,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Suchen...",      CMD_HELP_SEARCH
         MENUITEM "&Hilfe benutzen", CMD_HELP_ON_HELP
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Über"            CMD_ABOUT
+        MENUITEM "&Über",           CMD_ABOUT
         MENUITEM "Inf&o",           CMD_ABOUT_WINE
     END
 END
index 1b7ee8e..8f2a0f0 100644 (file)
@@ -85,7 +85,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "&ÁíáæÞôçóç...",        CMD_HELP_SEARCH
         MENUITEM "&ÂïÞèåéá óôç âïÞèåéá", CMD_HELP_ON_HELP
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&About"                CMD_ABOUT
+        MENUITEM "&About",               CMD_ABOUT
         MENUITEM "Ðëçñï&öïñßåò",         CMD_ABOUT_WINE
     END
 END
index 4d71548..117d9de 100644 (file)
@@ -89,7 +89,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Buscar...",            CMD_HELP_SEARCH
         MENUITEM "A&yuda sobre la ayuda", CMD_HELP_ON_HELP
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Acerca de"             CMD_ABOUT
+        MENUITEM "&Acerca de",            CMD_ABOUT
         MENUITEM "&Información...",       CMD_ABOUT_WINE
     END
 END
index c240ce8..af3b97e 100644 (file)
@@ -65,7 +65,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Bilatu...",                CMD_HELP_SEARCH
         MENUITEM "Laguntzari buruz laguntza", CMD_HELP_ON_HELP
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Ohar-blokari buruz"        CMD_ABOUT
+        MENUITEM "&Ohar-blokari buruz",       CMD_ABOUT
         MENUITEM "&Informazioa...",           CMD_ABOUT_WINE
     END
 END
index 9d586dc..97799bb 100644 (file)
@@ -86,7 +86,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Etsi...",           CMD_HELP_SEARCH
         MENUITEM "Apua &Opastuksesta", CMD_HELP_ON_HELP
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&About"              CMD_ABOUT
+        MENUITEM "&About",             CMD_ABOUT
         MENUITEM "Inf&o...",           CMD_ABOUT_WINE
     END
 END
index c725747..7945a9e 100644 (file)
@@ -87,7 +87,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Rechercher...",   CMD_HELP_SEARCH
         MENUITEM "&Utiliser l'aide", CMD_HELP_ON_HELP
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&À propos"         CMD_ABOUT
+        MENUITEM "&À propos",        CMD_ABOUT
         MENUITEM "Inf&o...",         CMD_ABOUT_WINE
     END
 END
index b2e7569..6bc473a 100644 (file)
@@ -88,7 +88,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Keresés...",    CMD_HELP_SEARCH
         MENUITEM "&Használat",     CMD_HELP_ON_HELP
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&About"          CMD_ABOUT
+        MENUITEM "&About",         CMD_ABOUT
         MENUITEM "Inf&ormáció...", CMD_ABOUT_WINE
     END
 END
index 5f369b3..baea41a 100644 (file)
@@ -71,7 +71,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Փնտրել...",                  CMD_HELP_SEARCH
         MENUITEM "&Օգնությոն օգտագործում",      CMD_HELP_ON_HELP
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Ծրագրի մասին"                CMD_ABOUT
+        MENUITEM "&Ծրագրի մասին",               CMD_ABOUT
         MENUITEM "&Տեղեկություն...",            CMD_ABOUT_WINE
     END
 END
index 672811c..6bede26 100644 (file)
@@ -88,7 +88,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Cari...",              CMD_HELP_SEARCH
         MENUITEM "&Bantuan pada bantuan", CMD_HELP_ON_HELP
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Tentang"               CMD_ABOUT
+        MENUITEM "&Tentang",              CMD_ABOUT
         MENUITEM "Inf&o",                 CMD_ABOUT_WINE
     END
 END
index 169d6de..a6b90f7 100644 (file)
@@ -90,7 +90,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Trova...",                   CMD_HELP_SEARCH
         MENUITEM "&Aiuto sulla Guida",          CMD_HELP_ON_HELP
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Informazioni &su blocco note" CMD_ABOUT
+        MENUITEM "Informazioni &su blocco note",CMD_ABOUT
         MENUITEM "Inf&o...",                    CMD_ABOUT_WINE
     END
 END
index f6d87fa..fe11800 100644 (file)
@@ -85,7 +85,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Zoeken...",        CMD_HELP_SEARCH
         MENUITEM "&Hulp bij Help",    CMD_HELP_ON_HELP
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&About"             CMD_ABOUT
+        MENUITEM "&About",            CMD_ABOUT
         MENUITEM "Inf&o...",          CMD_ABOUT_WINE
     END
 END
index 7b4e318..ab8f4ae 100644 (file)
@@ -87,7 +87,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Søk",            CMD_HELP_SEARCH
         MENUITEM "&Hjelp om hjelp", CMD_HELP_ON_HELP
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Om"              CMD_ABOUT
+        MENUITEM "&Om",             CMD_ABOUT
         MENUITEM "&Infomasjon",     CMD_ABOUT_WINE
     END
 END
index b3e3519..bab9bca 100644 (file)
@@ -94,7 +94,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Szukaj...",            CMD_HELP_SEARCH
         MENUITEM "Pomo&c",                CMD_HELP_ON_HELP
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Notatnik - informacje" CMD_ABOUT
+        MENUITEM "&Notatnik - informacje",CMD_ABOUT
         MENUITEM "&ReactOS - informacje", CMD_ABOUT_WINE
     END
 END
index 5e95cd9..c4c81ed 100644 (file)
@@ -88,7 +88,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Procurar...",    CMD_HELP_SEARCH
         MENUITEM "&Ajuda na ajuda", CMD_HELP_ON_HELP
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&About"           CMD_ABOUT
+        MENUITEM "&About",          CMD_ABOUT
         MENUITEM "&Informações...", CMD_ABOUT_WINE
     END
 END
index c9ee70e..d48e9c4 100644 (file)
@@ -87,7 +87,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Căutare...",    CMD_HELP_SEARCH
         MENUITEM "&Ajutor despre ajutor", CMD_HELP_ON_HELP
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Despre"         CMD_ABOUT
+        MENUITEM "&Despre",        CMD_ABOUT
         MENUITEM "Inf&o",         CMD_ABOUT_WINE
     END
 END
index a47d534..c5b3b0b 100644 (file)
@@ -85,7 +85,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Ïîèñê...",              CMD_HELP_SEARCH
         MENUITEM "&Èñïîëüçîâàíèå ñïðàâêè", CMD_HELP_ON_HELP
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Πïðîãðàììå"            CMD_ABOUT
+        MENUITEM "&Πïðîãðàììå",           CMD_ABOUT
         MENUITEM "&Ñâåäåíèÿ...",           CMD_ABOUT_WINE
     END
 END
index a461f0a..28b8e2f 100644 (file)
@@ -73,7 +73,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "&H¾ada\9d...",             CMD_HELP_SEARCH
         MENUITEM "&Pomoc",                CMD_HELP_ON_HELP
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "È&o je Poznámkový blok" CMD_ABOUT
+        MENUITEM "È&o je Poznámkový blok",CMD_ABOUT
         MENUITEM "Èo je &Víno (Wine)",    CMD_ABOUT_WINE
   END
  END
index 94e7744..73d8f84 100644 (file)
@@ -85,7 +85,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Najdi ...",       CMD_HELP_SEARCH
         MENUITEM "&O pomoèi",        CMD_HELP_ON_HELP
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&About"            CMD_ABOUT
+        MENUITEM "&About",           CMD_ABOUT
         MENUITEM "Inf&ormacije ...", CMD_ABOUT_WINE
     END
 END
index 6ced659..ffaed19 100644 (file)
@@ -88,7 +88,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Sök...",                 CMD_HELP_SEARCH
         MENUITEM "Anvisningar för hjälpen", CMD_HELP_ON_HELP
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&About"                   CMD_ABOUT
+        MENUITEM "&About",                  CMD_ABOUT
         MENUITEM "Inf&ormation...",         CMD_ABOUT_WINE
     END
 END
index ab30aae..5d0669c 100644 (file)
@@ -85,7 +85,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "¤é¹ËÒ...",           CMD_HELP_SEARCH
         MENUITEM "à¡ÕèÂǡѺªèÇÂàËÅÕÍ", CMD_HELP_ON_HELP
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&About"              CMD_ABOUT
+        MENUITEM "&About",             CMD_ABOUT
         MENUITEM "ÃÒÂÅÐàÍÕ´...",      CMD_ABOUT_WINE
     END
 END
index dde1c7a..9230637 100644 (file)
@@ -86,7 +86,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "Ïîø&óê...",     CMD_HELP_SEARCH
         MENUITEM "Âèêîðèñò&àííÿ äîâ³äêè", CMD_HELP_ON_HELP
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Ïðî"           CMD_ABOUT
+        MENUITEM "&Ïðî",          CMD_ABOUT
         MENUITEM "Ïðî ïðîãðàì&ó", CMD_ABOUT_WINE
     END
 END
index 50985d4..0bb6174 100644 (file)
@@ -86,7 +86,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "ËÑË÷(&S)...",      CMD_HELP_SEARCH
         MENUITEM "ÈçºÎʹÓðïÖú(&H)", CMD_HELP_ON_HELP
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "¹ØÓÚ(&A)"          CMD_ABOUT
+        MENUITEM "¹ØÓÚ(&A)",         CMD_ABOUT
         MENUITEM "×ÊÁÏÐÅÏ¢(&O)...",  CMD_ABOUT_WINE
     END
 END
index d33e548..535a52c 100644 (file)
@@ -48,7 +48,7 @@ IDI_NPICON ICON "res/notepad.ico"
 #include "lang/hy-AM.rc"
 #include "lang/id-ID.rc"
 #include "lang/it-IT.rc"
-#include "lang/ja-JP.rc"
+//#include "lang/ja-JP.rc" FIXME: iconv issue
 #include "lang/lt-LT.rc"
 #include "lang/nl-NL.rc"
 #include "lang/no-NO.rc"
index 9904af5..815c8a0 100644 (file)
@@ -14,85 +14,85 @@ LANGUAGE LANG_JAPANESE, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDR_TASKMANAGER MENU DISCARDABLE
 BEGIN
-    POPUP "\83t\83@\83C\83\8b(&F)"
+    POPUP "ƒtƒ@ƒCƒ‹(&F)"
     BEGIN
-        MENUITEM "\90V\82µ\82¢\83^\83X\83N\82Ì\8eÀ\8ds(&N)",      ID_FILE_NEW
+        MENUITEM "Â\90\80\9aµâ\80\9a¢Æ\92\92\92\80\9aÃ\8cŽÃ\80Â\8ds(&N)",      ID_FILE_NEW
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "\83^\83X\83\83}\83l\81[\83W\83\83\82Ì\8fI\97¹(&X)", ID_FILE_EXIT
+        MENUITEM "Æ\92\92\92N Æ\92\92\81\92\92Æ\92â\80\9aÃ\8cÂ\8f\80\94¹(&X)", ID_FILE_EXIT
     END
-    POPUP "\83I\83v\83V\83\87\83\93(&O)"
+    POPUP "ƒIƒvƒVƒ‡ƒ“(&O)"
     BEGIN
-        MENUITEM "\8fí\82É\8eè\91O\82É\95\\\8e¦(&A)",         ID_OPTIONS_ALWAYSONTOP
+        MENUITEM "Â\8fíâ\80\9aÃ\89Žèâ\80\98\80\9aÃ\89â\80¢\\Ž¦(&A)",         ID_OPTIONS_ALWAYSONTOP
         , CHECKED
-        MENUITEM "\96¢\8eg\97p\8e\9e\82É\8dÅ\8f¬\89»(&M)",        ID_OPTIONS_MINIMIZEONUSE
+        MENUITEM "â\80\93¢Žgâ\80\94pŽžâ\80\9aÃ\89Â\8dÃ\85Â\8f¬â\80°Â»(&M)",        ID_OPTIONS_MINIMIZEONUSE
         , CHECKED
-        MENUITEM "\8dÅ\8f¬\89»\8e\9e\82É\89B\82·(&H)",          ID_OPTIONS_HIDEWHENMINIMIZED
+        MENUITEM "Â\8dÃ\85Â\8f¬â\80°Â»Å½Å¾â\80\9aÃ\89â\80°Bâ\80\9a·(&H)",          ID_OPTIONS_HIDEWHENMINIMIZED
         , CHECKED
-        MENUITEM "16 \83r\83b\83\83^\83X\83N\82Ì\95\\\8e¦(&S)", ID_OPTIONS_SHOW16BITTASKS
+        MENUITEM "16 Æ\92\92\92g Æ\92\92\92\80\9aÃ\8câ\80¢\\Ž¦(&S)", ID_OPTIONS_SHOW16BITTASKS
         , CHECKED
     END
-    POPUP "\95\\\8e¦(&V)"
+    POPUP "â\80¢\\Ž¦(&V)"
     BEGIN
-        MENUITEM "\8dÅ\90V\82Ì\8fó\91Ô\82É\8dX\90V(&R)",        ID_VIEW_REFRESH
-        POPUP "\8dX\90V\82Ì\95p\93x(&U)"
+        MENUITEM "Â\8dÃ\85Â\90\80\9aÃ\8cÂ\8fóâ\80\98Ã\94â\80\9aÃ\89Â\8d\90V(&R)",        ID_VIEW_REFRESH
+        POPUP "\8dX\90V‚Ì•p“x(&U)"
         BEGIN
-            MENUITEM "\8d\82(&H)",                      ID_VIEW_UPDATESPEED_HIGH
-            MENUITEM "\92Ê\8fí(&N)",                    ID_VIEW_UPDATESPEED_NORMAL
+            MENUITEM "\8d(&H)",                      ID_VIEW_UPDATESPEED_HIGH
+            MENUITEM "’Ê\8fí(&N)",                    ID_VIEW_UPDATESPEED_NORMAL
             , CHECKED
-            MENUITEM "\92á(&L)",                      ID_VIEW_UPDATESPEED_LOW
-            MENUITEM "\88ê\8e\9e\92â\8e~(&P)",                ID_VIEW_UPDATESPEED_PAUSED
+            MENUITEM "’á(&L)",                      ID_VIEW_UPDATESPEED_LOW
+            MENUITEM "ˆêŽž’âŽ~(&P)",                ID_VIEW_UPDATESPEED_PAUSED
 
         END
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "\91å\82«\82¢\83A\83C\83R\83\93(&G)",          ID_VIEW_LARGE
-        MENUITEM "\8f¬\82³\82¢\83A\83C\83R\83\93(&M)",          ID_VIEW_SMALL
-        MENUITEM "\8fÚ\8d×(&D)",                    ID_VIEW_DETAILS, CHECKED
-        MENUITEM "\97ñ\82Ì\91I\91ð(&S)...",             ID_VIEW_SELECTCOLUMNS
-        POPUP "CPU \82Ì\97\9a\97ð(&C)"
+        MENUITEM "‘å‚«‚¢ƒAƒCƒRƒ“(&G)",          ID_VIEW_LARGE
+        MENUITEM "\8f¬‚³‚¢ƒAƒCƒRƒ“(&M)",          ID_VIEW_SMALL
+        MENUITEM "\8fÚ\8d×(&D)",                    ID_VIEW_DETAILS, CHECKED
+        MENUITEM "—ñ‚Ì‘I‘ð(&S)...",             ID_VIEW_SELECTCOLUMNS
+        POPUP "CPU ‚Ì—š—ð(&C)"
         BEGIN
-            MENUITEM "\82·\82×\82Ä\82Ì CPU \82Å 1 \83O\83\89\83t(&O)",ID_VIEW_CPUHISTORY_ONEGRAPHALL
+            MENUITEM "‚·‚ׂĂ̠CPU ‚Å 1 ƒOƒ‰ƒt(&O)",ID_VIEW_CPUHISTORY_ONEGRAPHALL
 
-            MENUITEM "CPU \82²\82Æ\82É 1 \83O\83\89\83t(&P)",     ID_VIEW_CPUHISTORY_ONEGRAPHPERCPU
+            MENUITEM "CPU ‚²‚Æ‚É 1 ƒOƒ‰ƒt(&P)",     ID_VIEW_CPUHISTORY_ONEGRAPHPERCPU
             , CHECKED
         END
-        MENUITEM "\83J\81[\83l\83\8b\8e\9e\8aÔ\82ð\95\\\8e¦\82·\82é(&S)",  ID_VIEW_SHOWKERNELTIMES
+        MENUITEM "ƒJ\81[ƒlƒ‹ŽžŠÔ‚ð•\\Ž¦‚·‚é(&S)",  ID_VIEW_SHOWKERNELTIMES
     END
-    POPUP "\83E\83B\83\93\83h\83E(&W)"
+    POPUP "ƒEƒBƒ“ƒhƒE(&W)"
     BEGIN
-        MENUITEM "\8fã\89º\82É\95À\82×\82Ä\95\\\8e¦(&H)",       ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
-        MENUITEM "\8d\89E\82É\95À\82×\82Ä\95\\\8e¦(&V)",       ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
-        MENUITEM "\8dÅ\8f¬\89»(&M)",                  ID_WINDOWS_MINIMIZE
-        MENUITEM "\8dÅ\91å\89»(&X)",                  ID_WINDOWS_MAXIMIZE
-        MENUITEM "\8fd\82Ë\82Ä\95\\\8e¦(&C)",             ID_WINDOWS_CASCADE
-        MENUITEM "\8eè\91O\82É\95\\\8e¦(&B)",             ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
+        MENUITEM "Â\8fãâ\80°Âºâ\80\9aÃ\89â\80¢Ã\80â\80\9aÃ\97â\80\9aÃ\84â\80¢\\Ž¦(&H)",       ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
+        MENUITEM "Â\8d¶â\80°Eâ\80\9aÃ\89â\80¢Ã\80â\80\9aÃ\97â\80\9aÃ\84â\80¢\\Ž¦(&V)",       ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
+        MENUITEM "Â\8dÃ\85Â\8f¬â\80°Â»(&M)",                  ID_WINDOWS_MINIMIZE
+        MENUITEM "Â\8dÃ\85â\80\98Ã¥â\80°Â»(&X)",                  ID_WINDOWS_MAXIMIZE
+        MENUITEM "Â\8f\80\9aÃ\8bâ\80\9aÃ\84â\80¢\\Ž¦(&C)",             ID_WINDOWS_CASCADE
+        MENUITEM "Žèâ\80\98\80\9aÃ\89â\80¢\\Ž¦(&B)",             ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
     END
-    POPUP "\83w\83\8b\83v(&H)"
+    POPUP "ƒwƒ‹ƒv(&H)"
     BEGIN
-        MENUITEM "\83g\83s\83b\83N\82Ì\8c\9f\8dõ(&H)",          ID_HELP_TOPICS
+        MENUITEM "ƒgƒsƒbƒN‚ÌŒŸ\8dõ(&H)",          ID_HELP_TOPICS
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "\83o\81[\83W\83\87\83\93\8fî\95ñ(&A)",          ID_HELP_ABOUT
+        MENUITEM "ƒo\81[ƒWƒ‡ƒ“\8fî•ñ(&A)",          ID_HELP_ABOUT
     END
 END
 
 IDR_WINDOWSMENU MENU DISCARDABLE
 BEGIN
-    MENUITEM "\8fã\89º\82É\95À\82×\82Ä\95\\\8e¦(&H)",       ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
-    MENUITEM "\8d\89E\82É\95À\82×\82Ä\95\\\8e¦(&V)",       ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
-    MENUITEM "\8dÅ\8f¬\89»(&M)",                  ID_WINDOWS_MINIMIZE
-    MENUITEM "\8dÅ\91å\89»(&X)",                  ID_WINDOWS_MAXIMIZE
-    MENUITEM "\8fd\82Ë\82Ä\95\\\8e¦(&C)",             ID_WINDOWS_CASCADE
-    MENUITEM "\8eè\91O\82É\95\\\8e¦(&B)",             ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
+    MENUITEM "Â\8fãâ\80°Âºâ\80\9aÃ\89â\80¢Ã\80â\80\9aÃ\97â\80\9aÃ\84â\80¢\\Ž¦(&H)",       ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
+    MENUITEM "Â\8d¶â\80°Eâ\80\9aÃ\89â\80¢Ã\80â\80\9aÃ\97â\80\9aÃ\84â\80¢\\Ž¦(&V)",       ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
+    MENUITEM "Â\8dÃ\85Â\8f¬â\80°Â»(&M)",                  ID_WINDOWS_MINIMIZE
+    MENUITEM "Â\8dÃ\85â\80\98Ã¥â\80°Â»(&X)",                  ID_WINDOWS_MAXIMIZE
+    MENUITEM "Â\8f\80\9aÃ\8bâ\80\9aÃ\84â\80¢\\Ž¦(&C)",             ID_WINDOWS_CASCADE
+    MENUITEM "Žèâ\80\98\80\9aÃ\89â\80¢\\Ž¦(&B)",             ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
 END
 
 IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT1 MENU DISCARDABLE
 BEGIN
     POPUP "DUMMY"
     BEGIN
-        MENUITEM "\90V\82µ\82¢\83^\83X\83N\82Ì\8eÀ\8ds(&N)",      ID_FILE_NEW
+        MENUITEM "Â\90\80\9aµâ\80\9a¢Æ\92\92\92\80\9aÃ\8cŽÃ\80Â\8ds(&N)",      ID_FILE_NEW
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "\91å\82«\82¢\83A\83C\83R\83\93(&G)",          ID_VIEW_LARGE
-        MENUITEM "\8f¬\82³\82¢\83A\83C\83R\83\93(&M)",          ID_VIEW_SMALL
-        MENUITEM "\8fÚ\8d×(&D)",                    ID_VIEW_DETAILS, CHECKED
+        MENUITEM "‘å‚«‚¢ƒAƒCƒRƒ“(&G)",          ID_VIEW_LARGE
+        MENUITEM "\8f¬‚³‚¢ƒAƒCƒRƒ“(&M)",          ID_VIEW_SMALL
+        MENUITEM "\8fÚ\8d×(&D)",                    ID_VIEW_DETAILS, CHECKED
     END
 END
 
@@ -100,17 +100,17 @@ IDR_APPLICATION_PAGE_CONTEXT2 MENU DISCARDABLE
 BEGIN
     POPUP "DUMMY"
     BEGIN
-        MENUITEM "\90Ø\82è\91Ö\82¦(&S)",                ID_APPLICATION_PAGE_SWITCHTO
-        MENUITEM "\8eè\91O\82É\95\\\8e¦(&B)",             ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
+        MENUITEM "Â\90Ã\98â\80\9aèâ\80\98Ã\96â\80\9a¦(&S)",                ID_APPLICATION_PAGE_SWITCHTO
+        MENUITEM "Žèâ\80\98\80\9aÃ\89â\80¢\\Ž¦(&B)",             ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "\8fã\89º\82É\95À\82×\82Ä\95\\\8e¦(&H)",       ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
-        MENUITEM "\8d\89E\82É\95À\82×\82Ä\95\\\8e¦(&V)",       ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
-        MENUITEM "\8dÅ\8f¬\89»(&M)",                  ID_WINDOWS_MINIMIZE
-        MENUITEM "\8dÅ\91å\89»(&X)",                  ID_WINDOWS_MAXIMIZE
-        MENUITEM "\8fd\82Ë\82Ä\95\\\8e¦(&C)",             ID_WINDOWS_CASCADE
+        MENUITEM "Â\8fãâ\80°Âºâ\80\9aÃ\89â\80¢Ã\80â\80\9aÃ\97â\80\9aÃ\84â\80¢\\Ž¦(&H)",       ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
+        MENUITEM "Â\8d¶â\80°Eâ\80\9aÃ\89â\80¢Ã\80â\80\9aÃ\97â\80\9aÃ\84â\80¢\\Ž¦(&V)",       ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
+        MENUITEM "Â\8dÃ\85Â\8f¬â\80°Â»(&M)",                  ID_WINDOWS_MINIMIZE
+        MENUITEM "Â\8dÃ\85â\80\98Ã¥â\80°Â»(&X)",                  ID_WINDOWS_MAXIMIZE
+        MENUITEM "Â\8f\80\9aÃ\8bâ\80\9aÃ\84â\80¢\\Ž¦(&C)",             ID_WINDOWS_CASCADE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "\83^\83X\83N\82Ì\8fI\97¹(&E)",            ID_APPLICATION_PAGE_ENDTASK
-        MENUITEM "\83v\83\8d\83Z\83X\82Ì\95\\\8e¦(&G)",         ID_APPLICATION_PAGE_GOTOPROCESS
+        MENUITEM "Æ\92\92\92\80\9aÃ\8cÂ\8f\80\94¹(&E)",            ID_APPLICATION_PAGE_ENDTASK
+        MENUITEM "Æ\92\92Â\8dÆ\92\92\80\9aÃ\8câ\80¢\\Ž¦(&G)",         ID_APPLICATION_PAGE_GOTOPROCESS
 
     END
 END
@@ -119,10 +119,10 @@ IDR_TRAY_POPUP MENU DISCARDABLE
 BEGIN
     POPUP "DUMMY"
     BEGIN
-        MENUITEM "\8c³\82Ì\83T\83C\83Y\82É\96ß\82·(&R)",        ID_RESTORE
-        MENUITEM "\95Â\82\82é(&C)",                  ID_FILE_EXIT
+        MENUITEM "Å\92³â\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92\80\9aÃ\89â\80\93Ã\9fâ\80\9a·(&R)",        ID_RESTORE
+        MENUITEM "•Â‚¶‚é(&C)",                  ID_FILE_EXIT
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "\8fí\82É\8eè\91O\82É\95\\\8e¦(&A)",         ID_OPTIONS_ALWAYSONTOP
+        MENUITEM "Â\8fíâ\80\9aÃ\89Žèâ\80\98\80\9aÃ\89â\80¢\\Ž¦(&A)",         ID_OPTIONS_ALWAYSONTOP
     END
 END
 
@@ -130,28 +130,28 @@ IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU DISCARDABLE
 BEGIN
     POPUP "DUMMY"
     BEGIN
-        MENUITEM "\83v\83\8d\83Z\83X\82Ì\8fI\97¹(&E)",          ID_PROCESS_PAGE_ENDPROCESS
-        MENUITEM "\83v\83\8d\83Z\83\83c\83\8a\81[\82Ì\8fI\97¹(&T)",   ID_PROCESS_PAGE_ENDPROCESSTREE
+        MENUITEM "Æ\92\92Â\8dÆ\92\92\80\9aÃ\8cÂ\8f\80\94¹(&E)",          ID_PROCESS_PAGE_ENDPROCESS
+        MENUITEM "Æ\92\92Â\8dÆ\92\92X Æ\92\92Å Â\81\80\9aÃ\8cÂ\8f\80\94¹(&T)",   ID_PROCESS_PAGE_ENDPROCESSTREE
 
-        MENUITEM "\83f\83o\83b\83O(&D)",                ID_PROCESS_PAGE_DEBUG
+        MENUITEM "ƒfƒoƒbƒO(&D)",                ID_PROCESS_PAGE_DEBUG
         MENUITEM SEPARATOR
-        POPUP "\97D\90æ\93x\82Ì\90Ý\92è(&P)"
+        POPUP "—D\90æ“x‚Ì\90Ý’è(&P)"
         BEGIN
-            MENUITEM "\83\8a\83A\83\8b\83^\83C\83\80(&R)",            ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_REALTIME
+            MENUITEM "ƒŠƒAƒ‹ƒ^ƒCƒ€(&R)",            ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_REALTIME
 
-            MENUITEM "\8d\82(&H)",                      ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_HIGH
+            MENUITEM "\8d(&H)",                      ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_HIGH
 
-            MENUITEM "\92Ê\8fí\88È\8fã(&A)",                ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_ABOVENORMAL
+            MENUITEM "’Ê\8fíˆÈ\8fã(&A)",                ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_ABOVENORMAL
 
-            MENUITEM "\92Ê\8fí(&N)",                    ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_NORMAL
+            MENUITEM "’Ê\8fí(&N)",                    ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_NORMAL
 
-            MENUITEM "\92Ê\8fí\88È\89º(&B)",                ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_BELOWNORMAL
+            MENUITEM "â\80\99Ã\8aÂ\8fíË\86Ã\88â\80°Âº(&B)",                ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_BELOWNORMAL
 
-            MENUITEM "\92á(&L)",                      ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_LOW
+            MENUITEM "’á(&L)",                      ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_LOW
 
         END
-        MENUITEM "\8aÖ\8cW\82Ì\90Ý\92è(&A)...",           ID_PROCESS_PAGE_SETAFFINITY
-       MENUITEM "\83f\83o\83b\83\83`\83\83\83\93\83l\83\8b\82Ì\95Ï\8dX(&C)...",    ID_PROCESS_PAGE_DEBUGCHANNELS
+        MENUITEM "ŠÖŒW‚Ì\90Ý’è(&A)...",           ID_PROCESS_PAGE_SETAFFINITY
+       MENUITEM "ƒfƒoƒbƒO ƒ`ƒƒƒ“ƒlƒ‹‚Ì•Ï\8dX(&C)...",       ID_PROCESS_PAGE_DEBUGCHANNELS
     END
 END
 
@@ -166,7 +166,7 @@ IDD_TASKMGR_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 264, 246
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP |
     WS_CLIPSIBLINGS | WS_CLIPCHILDREN | WS_CAPTION | WS_SYSMENU |
     WS_THICKFRAME
-CAPTION "\83^\83X\83\83}\83l\81[\83W\83\83"
+CAPTION "Task Manager"
 MENU IDR_TASKMANAGER
 FONT 9, "MS UI Gothic"
 BEGIN
@@ -179,9 +179,9 @@ FONT 9, "MS UI Gothic"
 BEGIN
     CONTROL         "List2",IDC_APPLIST,"SysListView32",LVS_REPORT |
                     LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,7,233,177
-    PUSHBUTTON      "\90V\82µ\82¢\83^\83X\83N(&N)...",IDC_NEWTASK,187,189,53,14
-    PUSHBUTTON      "\90Ø\82è\91Ö\82¦(&S)",IDC_SWITCHTO,131,189,53,14,WS_DISABLED
-    PUSHBUTTON      "\83^\83X\83N\82Ì\8fI\97¹(&E)",IDC_ENDTASK,75,189,53,14,WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON      "\90V‚µ‚¢ƒ^ƒXƒN(&N)...",IDC_NEWTASK,187,189,53,14
+    PUSHBUTTON      "Â\90Ã\98â\80\9aèâ\80\98Ã\96â\80\9a¦(&S)",IDC_SWITCHTO,131,189,53,14,WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON      "Æ\92\92\92\80\9aÃ\8cÂ\8f\80\94¹(&E)",IDC_ENDTASK,75,189,53,14,WS_DISABLED
 END
 
 IDD_PROCESS_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 247, 210
@@ -191,8 +191,8 @@ BEGIN
     CONTROL         "List2",IDC_PROCESSLIST,"SysListView32",LVS_REPORT |
                     LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
                     WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,7,233,177
-    PUSHBUTTON      "\83v\83\8d\83Z\83X\82Ì\8fI\97¹(&E)",IDC_ENDPROCESS,171,189,69,14
-    CONTROL         "\91S\83\86\81[\83U\81[\82Ì\83v\83\8d\83Z\83X\82ð\95\\\8e¦\82·\82é(&S)",IDC_SHOWALLPROCESSES,
+    PUSHBUTTON      "Æ\92\92Â\8dÆ\92\92\80\9aÃ\8cÂ\8f\80\94¹(&E)",IDC_ENDPROCESS,171,189,69,14
+    CONTROL         "‘Sƒ†\81[ƒU\81[‚̃vƒ\8dƒZƒX‚ð•\\Ž¦‚·‚é(&S)",IDC_SHOWALLPROCESSES,
                     "Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,7,191,111,10
 END
 
@@ -201,77 +201,77 @@ IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 247, 210
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 9, "MS UI Gothic"
 BEGIN
-    GROUPBOX        "CPU \8eg\97p\97¦",IDC_CPU_USAGE_FRAME,5,5,60,54,0,WS_EX_TRANSPARENT
-    GROUPBOX        "\83\81\83\82\83\8a\8eg\97p\97Ê",IDC_MEM_USAGE_FRAME,5,63,60,54,BS_LEFTTEXT,WS_EX_TRANSPARENT
-    GROUPBOX        "\8d\87\8cv",IDC_TOTALS_FRAME,5,122,111,39,0,WS_EX_TRANSPARENT
-    GROUPBOX        "\83R\83~\83b\83\83`\83\83\81[\83W (KB)",IDC_COMMIT_CHARGE_FRAME,5,166,111,39,0,WS_EX_TRANSPARENT
-    GROUPBOX        "\95¨\97\9d\83\81\83\82\83\8a (KB)",IDC_PHYSICAL_MEMORY_FRAME,131,122,111,39,0,WS_EX_TRANSPARENT
-    GROUPBOX        "\83J\81[\83l\83\8b \83\81\83\82\83\8a (KB)",IDC_KERNEL_MEMORY_FRAME,131,166,111,39,0,WS_EX_TRANSPARENT
-    LTEXT           "\83n\83\93\83h\83\8b",IDS_TOTALS_HANDLE_COUNT,12,131,27,8
-    LTEXT           "\83X\83\8c\83b\83h",IDS_TOTALS_THREAD_COUNT,12,140,27,8
-    LTEXT           "\83v\83\8d\83Z\83X",IDS_TOTALS_PROCESS_COUNT,12,149,34,8
+    GROUPBOX        "CPU Å½gâ\80\94\80\94¦",IDC_CPU_USAGE_FRAME,5,5,60,54,0,WS_EX_TRANSPARENT
+    GROUPBOX        "MEM Usage",IDC_MEM_USAGE_FRAME,5,63,60,54,BS_LEFTTEXT,WS_EX_TRANSPARENT
+    GROUPBOX        "\8d‡Œv",IDC_TOTALS_FRAME,5,122,111,39,0,WS_EX_TRANSPARENT
+    GROUPBOX        "ƒRƒ~ƒbƒg ƒ`ƒƒ\81W (KB)",IDC_COMMIT_CHARGE_FRAME,5,166,111,39,0,WS_EX_TRANSPARENT
+    GROUPBOX        "•¨—\9dƒ\81ƒ‚ƒŠ (KB)",IDC_PHYSICAL_MEMORY_FRAME,131,122,111,39,0,WS_EX_TRANSPARENT
+    GROUPBOX        "ƒJ\81[ƒlƒ‹ ƒ\81ƒ‚ƒŠ (KB)",IDC_KERNEL_MEMORY_FRAME,131,166,111,39,0,WS_EX_TRANSPARENT
+    LTEXT           "ƒnƒ“ƒhƒ‹",IDS_TOTALS_HANDLE_COUNT,12,131,27,8
+    LTEXT           "ƒXƒŒƒbƒh",IDS_TOTALS_THREAD_COUNT,12,140,27,8
+    LTEXT           "ƒvƒ\8dƒZƒX",IDS_TOTALS_PROCESS_COUNT,12,149,34,8
     EDITTEXT        IDC_TOTALS_HANDLE_COUNT,65,131,45,8,ES_RIGHT |
                     ES_READONLY | ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT        IDC_TOTALS_THREAD_COUNT,65,140,45,8,ES_RIGHT |
                     ES_READONLY | ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT        IDC_TOTALS_PROCESS_COUNT,65,149,45,8,ES_RIGHT |
                     ES_READONLY | ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT           "\8d\87\8cv",IDS_COMMIT_CHARGE_TOTAL,12,175,27,8
-    LTEXT           "\90§\8cÀ\92l",IDS_COMMIT_CHARGE_LIMIT,12,184,15,8,NOT WS_BORDER
-    LTEXT           "\8dÅ\91å\92l",IDS_COMMIT_CHARGE_PEAK,12,193,34,8
+    LTEXT           "\8d‡Œv",IDS_COMMIT_CHARGE_TOTAL,12,175,27,8
+    LTEXT           "\90§ŒÀ’l",IDS_COMMIT_CHARGE_LIMIT,12,184,15,8,NOT WS_BORDER
+    LTEXT           "\8dÅ‘å’l",IDS_COMMIT_CHARGE_PEAK,12,193,34,8
     EDITTEXT        IDC_COMMIT_CHARGE_TOTAL,65,174,45,8,ES_RIGHT |
                     ES_READONLY | ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT        IDC_COMMIT_CHARGE_LIMIT,65,184,45,8,ES_RIGHT |
                     ES_READONLY | ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT        IDC_COMMIT_CHARGE_PEAK,65,193,45,8,ES_RIGHT |
                     ES_READONLY | ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT           "\8d\87\8cv",IDS_PHYSICAL_MEMORY_TOTAL,137,131,27,8
-    LTEXT           "\97\98\97p\89Â\94\\",IDS_PHYSICAL_MEMORY_AVAILABLE,137,140,30,8
-    LTEXT           "\83V\83X\83e\83\80 \83L\83\83\83b\83V\83\85",IDS_PHYSICAL_MEMORY_SYSTEM_CACHE,137,149,46,8
+    LTEXT           "\8d‡Œv",IDS_PHYSICAL_MEMORY_TOTAL,137,131,27,8
+    LTEXT           "Available",IDS_PHYSICAL_MEMORY_AVAILABLE,137,140,30,8
+    LTEXT           "ƒVƒXƒeƒ€ ƒLƒƒƒbƒVƒ…",IDS_PHYSICAL_MEMORY_SYSTEM_CACHE,137,149,46,8
     EDITTEXT        IDC_PHYSICAL_MEMORY_TOTAL,185,131,48,8,ES_RIGHT |
                     ES_READONLY | ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT        IDC_PHYSICAL_MEMORY_AVAILABLE,185,140,48,8,ES_RIGHT |
                     ES_READONLY | ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT        IDC_PHYSICAL_MEMORY_SYSTEM_CACHE,185,149,48,8,ES_RIGHT |
                     ES_READONLY | ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT           "\8d\87\8cv",IDS_KERNEL_MEMORY_TOTAL,137,174,27,8
-    LTEXT           "\83y\81[\83W",IDS_KERNEL_MEMORY_PAGED,137,184,21,8
-    LTEXT           "\94ñ\83y\81[\83W",IDS_KERNEL_MEMORY_NONPAGED,137,193,34,8
+    LTEXT           "\8d‡Œv",IDS_KERNEL_MEMORY_TOTAL,137,174,27,8
+    LTEXT           "ƒy\81W",IDS_KERNEL_MEMORY_PAGED,137,184,21,8
+    LTEXT           "”ñƒy\81W",IDS_KERNEL_MEMORY_NONPAGED,137,193,34,8
     EDITTEXT        IDC_KERNEL_MEMORY_TOTAL,185,174,48,8,ES_RIGHT |
                     ES_READONLY | ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT        IDC_KERNEL_MEMORY_PAGED,185,184,48,8,ES_RIGHT |
                     ES_READONLY | ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT        IDC_KERNEL_MEMORY_NONPAGED,185,193,48,8,ES_RIGHT |
                     ES_READONLY | ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
-    GROUPBOX        "CPU \8eg\97p\97¦\82Ì\97\9a\97ð",IDC_CPU_USAGE_HISTORY_FRAME,74,5,168,54,0,WS_EX_TRANSPARENT
-    GROUPBOX        "\83\81\83\82\83\8a\8eg\97p\97Ê\82Ì\97\9a\97ð",IDC_MEMORY_USAGE_HISTORY_FRAME,74,63,168,54,0,WS_EX_TRANSPARENT
-    PUSHBUTTON      "CPU \8eg\97p\97¦\82Ì\95\\\8e¦",IDC_CPU_USAGE_GRAPH,12,17,47,37,NOT WS_TABSTOP,WS_EX_CLIENTEDGE
-    PUSHBUTTON      "\83\81\83\82\83\8a\8eg\97p\97Ê\82Ì\95\\\8e¦",IDC_MEM_USAGE_GRAPH,12,75,47,37,NOT WS_TABSTOP,WS_EX_CLIENTEDGE
-    PUSHBUTTON      "CPU \8eg\97p\97¦\82Ì\97\9a\97ð",IDC_CPU_USAGE_HISTORY_GRAPH,81,17,
+    GROUPBOX        "CPU Žg—p—¦‚Ì—š—ð",IDC_CPU_USAGE_HISTORY_FRAME,74,5,168,54,0,WS_EX_TRANSPARENT
+    GROUPBOX        "ƒ\81ƒ‚ƒŠŽg—p—Ê‚Ì—š—ð",IDC_MEMORY_USAGE_HISTORY_FRAME,74,63,168,54,0,WS_EX_TRANSPARENT
+    PUSHBUTTON      "CPU Å½gâ\80\94\80\94¦â\80\9aÃ\8câ\80¢\\Ž¦",IDC_CPU_USAGE_GRAPH,12,17,47,37,NOT WS_TABSTOP,WS_EX_CLIENTEDGE
+    PUSHBUTTON      "Æ\92Â\81Æ\92â\80\9aÆ\92ŠŽgâ\80\94\80\94Ã\8aâ\80\9aÃ\8câ\80¢\\Ž¦",IDC_MEM_USAGE_GRAPH,12,75,47,37,NOT WS_TABSTOP,WS_EX_CLIENTEDGE
+    PUSHBUTTON      "CPU Žg—p—¦‚Ì—š—ð",IDC_CPU_USAGE_HISTORY_GRAPH,81,17,
                     153,37,NOT WS_TABSTOP,WS_EX_CLIENTEDGE
-    PUSHBUTTON      "\83\81\83\82\83\8a\8eg\97p\97Ê\82Ì\97\9a\97ð",IDC_MEM_USAGE_HISTORY_GRAPH,81,75,
+    PUSHBUTTON      "ƒ\81ƒ‚ƒŠŽg—p—Ê‚Ì—š—ð",IDC_MEM_USAGE_HISTORY_GRAPH,81,75,
                     153,37,NOT WS_TABSTOP,WS_EX_CLIENTEDGE
 END
 
 IDD_DEBUG_CHANNELS_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 247, 210
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "\83f\83o\83b\83\83`\83\83\83\93\83l\83\8b"
+CAPTION "ƒfƒoƒbƒO ƒ`ƒƒƒ“ƒlƒ‹"
 FONT 9, "MS UI Gothic"
 BEGIN
     CONTROL         "List2",IDC_DEBUG_CHANNELS_LIST,"SysListView32",LVS_REPORT |
                     LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP |
                    LVS_SORTASCENDING,7,7,233,177
-    PUSHBUTTON      "\95Â\82\82é",IDOK,171,189,69,14
+    PUSHBUTTON      "•Â‚¶‚é",IDOK,171,189,69,14
 END
 
 IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 231, 154
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "\83v\83\8d\83Z\83b\83T\82Ì\8aÖ\8cW"
+CAPTION "ƒvƒ\8dƒZƒbƒT‚ÌŠÖŒW"
 FONT 9, "MS UI Gothic"
 BEGIN
     DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,120,133,50,14
-    PUSHBUTTON      "\83L\83\83\83\93\83Z\83\8b",IDCANCEL,174,133,50,14
-    LTEXT           "\83v\83\8d\83Z\83b\83T\82Ì\8aÖ\8cW\82Ì\90Ý\92è\82Í\81A\82Ç\82Ì CPU \82Å\83v\83\8d\83Z\83X\82ð\8eÀ\8ds\82·\82é\82©\82ð\90§\8cä\82µ\82Ü\82·\81B",
+    PUSHBUTTON      "ƒLƒƒƒ“ƒZƒ‹",IDCANCEL,174,133,50,14
+    LTEXT           "Æ\92\92Â\8dÆ\92\92\92\80\9aÃ\8cÅ Ã\96Å\92\80\9aÃ\8cÂ\90Ã\9dâ\80\99èâ\80\9aÃ\8dÂ\81\80\9aÃ\87â\80\9aÃ\8c CPU â\80\9aÃ\85Æ\92\92Â\8dÆ\92\92\80\9aðŽÃ\80Â\8d\80\9a·â\80\9aéâ\80\9a©â\80\9aðÂ\90§Å\92äâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B",
                     IDC_STATIC,5,5,220,16
     CONTROL         "CPU 0",IDC_CPU0,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,
                     11,28,37,10
@@ -341,62 +341,62 @@ END
 
 IDD_COLUMNS_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 195, 199
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "\97ñ\82Ì\91I\91ð"
+CAPTION "—ñ‚Ì‘I‘ð"
 FONT 9, "MS UI Gothic"
 BEGIN
     DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,84,178,50,14
-    PUSHBUTTON      "\83L\83\83\83\93\83Z\83\8b",IDCANCEL,138,178,50,14
-    LTEXT           "\83^\83X\83\83}\83l\81[\83W\83\83\82Ì [\83v\83\8d\83Z\83X] \83y\81[\83W\82É\95\\\8e¦\82·\82é\97ñ\82ð\91I\91ð\82µ\82Ü\82·\81B",
+    PUSHBUTTON      "ƒLƒƒƒ“ƒZƒ‹",IDCANCEL,138,178,50,14
+    LTEXT           "Æ\92\92\92N Æ\92\92\81\92\92Æ\92â\80\9aÃ\8c [Æ\92\92Â\8dÆ\92\92X] Æ\92\81\92\80\9aÃ\89â\80¢\\Ž¦â\80\9a·â\80\9aéâ\80\94ñâ\80\9aðâ\80\98\80\98ðâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B",
                     IDC_STATIC,7,7,181,17
-    CONTROL         "\83C\83\81\81[\83W\96¼(&I)",IDC_IMAGENAME,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
+    CONTROL         "Æ\92\92Â\81Â\81\92\80\93¼(&I)",IDC_IMAGENAME,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_DISABLED | WS_TABSTOP,7,28,56,10
-    CONTROL         "PID (\83v\83\8d\83Z\83X ID)(&P)",IDC_PID,"Button",
+    CONTROL         "PID (ƒvƒ\8dƒZƒX ID)(&P)",IDC_PID,"Button",
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,7,39,88,10
-    CONTROL         "CPU \8eg\97p\97¦(&C)",IDC_CPUUSAGE,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
+    CONTROL         "CPU Å½gâ\80\94\80\94¦(&C)",IDC_CPUUSAGE,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,7,50,53,10
-    CONTROL         "CPU \8e\9e\8aÔ(&E)",IDC_CPUTIME,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
+    CONTROL         "CPU ŽžŠÔ(&E)",IDC_CPUTIME,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,7,61,48,10
-    CONTROL         "\83\81\83\82\83\8a\8eg\97p\97Ê(&M)",IDC_MEMORYUSAGE,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
+    CONTROL         "ƒ\81ƒ‚ƒŠŽg—p—Ê(&M)",IDC_MEMORYUSAGE,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,7,72,63,10
-    CONTROL         "\83\81\83\82\83\8a\8eg\97p\97Ê\83f\83\8b\83^(&D)",IDC_MEMORYUSAGEDELTA,"Button",
+    CONTROL         "ƒ\81ƒ‚ƒŠŽg—p—ʃfƒ‹ƒ^(&D)",IDC_MEMORYUSAGEDELTA,"Button",
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,7,83,82,10
-    CONTROL         "\8dÅ\91å\83\81\83\82\83\8a\8eg\97p\97Ê(&K)",IDC_PEAKMEMORYUSAGE,"Button",
+    CONTROL         "\8dÅ‘åƒ\81ƒ‚ƒŠŽg—p—Ê(&K)",IDC_PEAKMEMORYUSAGE,"Button",
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,7,94,82,10
-    CONTROL         "\83y\81[\83\83t\83H\83\8b\83g(&F)",IDC_PAGEFAULTS,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
+    CONTROL         "ƒy\81[ƒW ƒtƒHƒ‹ƒg(&F)",IDC_PAGEFAULTS,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,7,105,53,10
-    CONTROL         "USER \83I\83u\83W\83F\83N\83g(&U)",IDC_USEROBJECTS,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
+    CONTROL         "USER ƒIƒuƒWƒFƒNƒg(&U)",IDC_USEROBJECTS,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,7,116,62,10
-    CONTROL         "I/O \93Ç\82Ý\8eæ\82è",IDC_IOREADS,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
+    CONTROL         "I/O “Ç‚ÝŽæ‚è",IDC_IOREADS,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,7,127,49,10
-    CONTROL         "I/O \93Ç\82Ý\8eæ\82è\83o\83C\83g\90\94",IDC_IOREADBYTES,"Button",
+    CONTROL         "I/O Read Bytes",IDC_IOREADBYTES,"Button",
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,7,138,65,10
-    CONTROL         "\83Z\83b\83V\83\87\83\93 ID(&S)",IDC_SESSIONID,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
+    CONTROL         "ƒZƒbƒVƒ‡ƒ“ ID(&S)",IDC_SESSIONID,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,7,149,50,10
-    CONTROL         "\83\86\81[\83U\81[\96¼(&N)",IDC_USERNAME,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
+    CONTROL         "Æ\92â\80 Â\81\92\81\80\93¼(&N)",IDC_USERNAME,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,7,160,51,10
-    CONTROL         "\83y\81[\83\83t\83H\83\8b\83\83f\83\8b\83^(&A)",IDC_PAGEFAULTSDELTA,"Button",
+    CONTROL         "ƒy\81[ƒW ƒtƒHƒ‹ƒg ƒfƒ‹ƒ^(&A)",IDC_PAGEFAULTSDELTA,"Button",
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,107,28,72,10
-    CONTROL         "\89¼\91z\83\81\83\82\83\8a \83T\83C\83Y(&V)",IDC_VIRTUALMEMORYSIZE,"Button",
+    CONTROL         "‰¼‘zƒ\81ƒ‚ƒŠ ƒTƒCƒY(&V)",IDC_VIRTUALMEMORYSIZE,"Button",
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,107,39,77,10
-    CONTROL         "\83y\81[\83\83v\81[\83\8b(&G)",IDC_PAGEDPOOL,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
+    CONTROL         "ƒy\81[ƒW ƒv\81[ƒ‹(&G)",IDC_PAGEDPOOL,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,107,50,53,10
-    CONTROL         "\94ñ\83y\81[\83\83v\81[\83\8b(&O)",IDC_NONPAGEDPOOL,"Button",
+    CONTROL         "”ñƒy\81[ƒW ƒv\81[ƒ‹(&O)",IDC_NONPAGEDPOOL,"Button",
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,107,61,67,10
-    CONTROL         "\8aî\96{\97D\90æ\93x(&R)",IDC_BASEPRIORITY,"Button",
+    CONTROL         "Šî–{—D\90æ“x(&R)",IDC_BASEPRIORITY,"Button",
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,107,72,55,10
-    CONTROL         "\83n\83\93\83h\83\8b\82Ì\90\94(&H)",IDC_HANDLECOUNT,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
+    CONTROL         "ƒnƒ“ƒhƒ‹‚Ì\90(&H)",IDC_HANDLECOUNT,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,107,83,59,10
-    CONTROL         "\83X\83\8c\83b\83h\82Ì\90\94(&T)",IDC_THREADCOUNT,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
+    CONTROL         "ƒXƒŒƒbƒh‚Ì\90(&T)",IDC_THREADCOUNT,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,107,94,59,10
-    CONTROL         "GDI \83I\83u\83W\83F\83N\83g",IDC_GDIOBJECTS,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
+    CONTROL         "GDI ƒIƒuƒWƒFƒNƒg",IDC_GDIOBJECTS,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,107,105,55,10
-    CONTROL         "I/O \8f\91\82«\8d\9e\82Ý",IDC_IOWRITES,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
+    CONTROL         "I/O Writes",IDC_IOWRITES,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,107,116,49,10
-    CONTROL         "I/O \8f\91\82«\8d\9e\82Ý\83o\83C\83g\90\94",IDC_IOWRITEBYTES,"Button",
+    CONTROL         "I/O Write Bytes",IDC_IOWRITEBYTES,"Button",
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,107,127,65,10
-    CONTROL         "I/O \82»\82Ì\91¼",IDC_IOOTHER,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
+    CONTROL         "I/O â\80\9a»â\80\9aÃ\8câ\80\98¼",IDC_IOOTHER,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,107,138,46,10
-    CONTROL         "I/O \82»\82Ì\91¼\82Ì\83o\83C\83g\90\94",IDC_IOOTHERBYTES,"Button",
+    CONTROL         "I/O Other Bytes",IDC_IOOTHERBYTES,"Button",
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,107,149,65,10
 END
 
@@ -521,135 +521,135 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_APP_TITLE           "\83^\83X\83\83}\83l\81[\83W\83\83"
-    IDC_TASKMGR             "\83^\83X\83\83}\83l\81[\83W\83\83"
+    IDS_APP_TITLE           "Task Manager"
+    IDC_TASKMGR             "Task Manager"
     IDS_IDLE_PROCESS        "System Idle Process"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    ID_FILE_NEW             "\90V\82µ\82¢\83v\83\8d\83O\83\89\83\80\82ð\8eÀ\8ds\82µ\82Ü\82·"
-    ID_OPTIONS_ALWAYSONTOP  "\8dÅ\8f¬\89»\82³\82ê\82È\82¢\8cÀ\82è\81A\8fí\82É\83^\83X\83\83}\83l\81[\83W\83\83\82ª\82Ù\82©\82Ì\82·\82×\82Ä\82Ì\83E\83B\83\93\83h\83E\82æ\82è\82à\8eè\91O\82É\95\\\8e¦\82³\82ê\82Ü\82·"
+    ID_FILE_NEW             "Â\90\80\9aµâ\80\9a¢Æ\92\92Â\8dÆ\92\92â\80°Æ\92â\82¬â\80\9aðŽÃ\80Â\8d\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·"
+    ID_OPTIONS_ALWAYSONTOP  "Â\8dÃ\85Â\8f¬â\80°Â»â\80\9a³â\80\9aêâ\80\9aÃ\88â\80\9a¢Å\92Ã\80â\80\9aèÂ\81\8fíâ\80\9aÃ\89Æ\92\92\92N Æ\92\92\81\92\92Æ\92â\80\9aªâ\80\9aÃ\99â\80\9a©â\80\9aÃ\8câ\80\9a·â\80\9aÃ\97â\80\9aÃ\84â\80\9aÃ\8cÆ\92\92\92â\80\9cÆ\92\92\80\9aæâ\80\9aèâ\80\9aàŽèâ\80\98\80\9aÃ\89â\80¢\\Ž¦â\80\9a³â\80\9aêâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·"
     ID_OPTIONS_MINIMIZEONUSE
-                            "[\90Ø\82è\91Ö\82¦] \91\80\8dì\82ð\8eÀ\8ds\82·\82é\82Æ\81A\83^\83X\83\83}\83l\81[\83W\83\83\82ª\8dÅ\8f¬\89»\82³\82ê\82Ü\82·"
-    ID_OPTIONS_HIDEWHENMINIMIZED "\8dÅ\8f¬\89»\82³\82ê\82½\82Æ\82«\82É\81A\83^\83X\83\83}\83l\81[\83W\83\83\82ð\89B\82µ\82Ü\82·"
-    ID_VIEW_REFRESH         "[\8dX\90V\82Ì\95p\93x] \82Ì\90Ý\92è\82É\82©\82©\82í\82ç\82¸\81A\8d¡\82·\82®\83^\83X\83\83}\83l\81[\83W\83\83\82ð\8dX\90V\82µ\82Ü\82·"
-    ID_VIEW_LARGE           "\91å\82«\82¢\83A\83C\83R\83\93\82ð\8eg\82Á\82Ä\83^\83X\83N\82ð\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·"
-    ID_VIEW_SMALL           "\8f¬\82³\82¢\83A\83C\83R\83\93\82ð\8eg\82Á\82Ä\83^\83X\83N\82ð\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·"
-    ID_VIEW_DETAILS         "\8ae\83^\83X\83N\82Ì\8fî\95ñ\82ð\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·"
-    ID_VIEW_UPDATESPEED_HIGH "\96\88\95b 2 \89ñ\95\\\8e¦\82ð\8dX\90V\82µ\82Ü\82·"
-    ID_VIEW_UPDATESPEED_NORMAL "2 \95b\82É 1 \89ñ\95\\\8e¦\82ð\8dX\90V\82µ\82Ü\82·"
-    ID_VIEW_UPDATESPEED_LOW "4 \95b\82É 1 \89ñ\95\\\8e¦\82ð\8dX\90V\82µ\82Ü\82·"
+                            "[Â\90Ã\98â\80\9aèâ\80\98Ã\96â\80\9a¦] â\80\98â\82¬Â\8dìâ\80\9aðŽÃ\80Â\8d\80\9a·â\80\9aéâ\80\9aÃ\86Â\81\92\92\92N Æ\92\92\81\92\92Æ\92â\80\9aªÂ\8dÃ\85Â\8f¬â\80°Â»â\80\9a³â\80\9aêâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·"
+    ID_OPTIONS_HIDEWHENMINIMIZED "Â\8dÃ\85Â\8f¬â\80°Â»â\80\9a³â\80\9aêâ\80\9a½â\80\9aÃ\86â\80\9a«â\80\9aÃ\89Â\81\92\92\92N Æ\92\92\81\92\92Æ\92â\80\9aðâ\80°Bâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·"
+    ID_VIEW_REFRESH         "[Â\8d\90\80\9aÃ\8câ\80¢pâ\80\9cx] â\80\9aÃ\8cÂ\90Ã\9dâ\80\99èâ\80\9aÃ\89â\80\9a©â\80\9a©â\80\9aíâ\80\9açâ\80\9a¸Â\81\8d¡â\80\9a·â\80\9a®Æ\92\92\92N Æ\92\92\81\92\92Æ\92â\80\9aðÂ\8d\90\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·"
+    ID_VIEW_LARGE           "â\80\98Ã¥â\80\9a«â\80\9a¢Æ\92\92\92\92â\80\9câ\80\9aðŽgâ\80\9aÃ\81â\80\9aÃ\84Æ\92\92\92\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·"
+    ID_VIEW_SMALL           "Â\8f¬â\80\9a³â\80\9a¢Æ\92\92\92\92â\80\9câ\80\9aðŽgâ\80\9aÃ\81â\80\9aÃ\84Æ\92\92\92\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·"
+    ID_VIEW_DETAILS         "Å eÆ\92\92\92\80\9aÃ\8cÂ\8fîâ\80¢Ã±â\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·"
+    ID_VIEW_UPDATESPEED_HIGH "â\80\93Ë\86â\80¢b 2 â\80°Ã±â\80¢\\Ž¦â\80\9aðÂ\8d\90\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·"
+    ID_VIEW_UPDATESPEED_NORMAL "2 â\80¢bâ\80\9aÃ\89 1 â\80°Ã±â\80¢\\Ž¦â\80\9aðÂ\8d\90\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·"
+    ID_VIEW_UPDATESPEED_LOW "4 â\80¢bâ\80\9aÃ\89 1 â\80°Ã±â\80¢\\Ž¦â\80\9aðÂ\8d\90\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    ID_VIEW_UPDATESPEED_PAUSED "\95\\\8e¦\82ð\8e©\93®\93I\82É\8dX\90V\82µ\82Ü\82¹\82ñ"
+    ID_VIEW_UPDATESPEED_PAUSED "•\\Ž¦‚ðŽ©“®“I‚É\8dX\90V‚µ‚Ü‚¹‚ñ"
     ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
-                            "\83f\83X\83N\83g\83b\83v\8fã\82Å\83E\83B\83\93\83h\83E\82ð\8fd\82È\82ç\82È\82¢\82æ\82¤\82É\8fã\89º\82É\95À\82×\82Ä\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·"
-    ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY "\83f\83X\83N\83g\83b\83v\8fã\82Å\83E\83B\83\93\83h\83E\82ð\8fd\82È\82ç\82È\82¢\82æ\82¤\82É\8d\89E\82É\95À\82×\82Ä\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·"
-    ID_WINDOWS_MINIMIZE     "\83E\83B\83\93\83h\83E\82ð\8dÅ\8f¬\89»\82µ\82Ü\82·"
-    ID_WINDOWS_MAXIMIZE     "\83E\83B\83\93\83h\83E\82ð\8dÅ\91å\89»\82µ\82Ü\82·"
-    ID_WINDOWS_CASCADE      "\83f\83X\83N\83g\83b\83v\8fã\82Å\83E\83B\83\93\83h\83E\82ð\8fd\82Ë\82Ä\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·"
-    ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT "\83E\83B\83\93\83h\83E\82ð\8eè\91O\82É\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·\82ª\81A\90Ø\82è\91Ö\82¦\82Ü\82¹\82ñ\81B"
-    ID_HELP_TOPICS          "\83^\83X\83\83}\83l\81[\83W\83\83\82Ì\83w\83\8b\83\83g\83s\83b\83N\82ð\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·"
-    ID_HELP_ABOUT           "\83v\83\8d\83O\83\89\83\80\8fî\95ñ\81A\83o\81[\83W\83\87\83\93\94Ô\8d\86\81A\92\98\8dì\8c \82ð\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·"
-    ID_FILE_EXIT            "\83^\83X\83\83}\83l\81[\83W\83\83 \83A\83v\83\8a\83P\81[\83V\83\87\83\93\82ð\8fI\97¹\82µ\82Ü\82·"
+                            "Æ\92\92\92\92\92\92\8fãâ\80\9aÃ\85Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92\92\80\9aðÂ\8f\80\9aÃ\88â\80\9açâ\80\9aÃ\88â\80\9a¢â\80\9aæâ\80\9a¤â\80\9aÃ\89Â\8fãâ\80°Âºâ\80\9aÃ\89â\80¢Ã\80â\80\9aÃ\97â\80\9aÃ\84â\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·"
+    ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY "Æ\92\92\92\92\92\92\8fãâ\80\9aÃ\85Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92\92\80\9aðÂ\8f\80\9aÃ\88â\80\9açâ\80\9aÃ\88â\80\9a¢â\80\9aæâ\80\9a¤â\80\9aÃ\89Â\8d¶â\80°Eâ\80\9aÃ\89â\80¢Ã\80â\80\9aÃ\97â\80\9aÃ\84â\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·"
+    ID_WINDOWS_MINIMIZE     "Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92\92\80\9aðÂ\8dÃ\85Â\8f¬â\80°Â»â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·"
+    ID_WINDOWS_MAXIMIZE     "Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92\92\80\9aðÂ\8dÃ\85â\80\98Ã¥â\80°Â»â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·"
+    ID_WINDOWS_CASCADE      "Æ\92\92\92\92\92\92\8fãâ\80\9aÃ\85Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92\92\80\9aðÂ\8f\80\9aÃ\8bâ\80\9aÃ\84â\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·"
+    ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT "Æ\92\92\92â\80\9cÆ\92\92\80\9aðŽèâ\80\98\80\9aÃ\89â\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·â\80\9aªÂ\81\90Ã\98â\80\9aèâ\80\98Ã\96â\80\9a¦â\80\9aÃ\9câ\80\9a¹â\80\9añÂ\81B"
+    ID_HELP_TOPICS          "Æ\92\92\92N Æ\92\92\81\92\92Æ\92â\80\9aÃ\8cÆ\92\92â\80¹Æ\92v Æ\92\92\92\92\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·"
+    ID_HELP_ABOUT           "Æ\92\92Â\8dÆ\92\92â\80°Æ\92â\82¬Â\8fîâ\80¢Ã±Â\81\92\81\92\92â\80¡Æ\92â\80\9câ\80\9dÃ\94Â\8dâ\80 Â\81\80\99Ë\9cÂ\8dìÅ\92 â\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·"
+    ID_FILE_EXIT            "Æ\92\92\92N Æ\92\92\81\92\92Æ\92 Æ\92\92\92Å Æ\92\81\92\92â\80¡Æ\92â\80\9câ\80\9aðÂ\8f\80\94¹â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·"
     ID_OPTIONS_SHOW16BITTASKS
-                            "16 \83r\83b\83\83^\83X\83N\82ð\81A\8aÖ\98A\95t\82¯\82ç\82ê\82½ ntvdm.exe \82Ì\89º\82É\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·"
-    ID_VIEW_SELECTCOLUMNS   "[\83v\83\8d\83Z\83X] \83y\81[\83W\82É\95\\\8e¦\82·\82é\97ñ\82ð\91I\91ð\82µ\82Ü\82·"
-    ID_VIEW_SHOWKERNELTIMES "\83J\81[\83l\83\8b\8e\9e\8aÔ\82ð\83p\83t\83H\81[\83}\83\93\83\83O\83\89\83t\8fã\82É\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·"
+                            "16 Æ\92\92\92g Æ\92\92\92\80\9aðÂ\81AÅ Ã\96Ë\9c\80¢tâ\80\9a¯â\80\9açâ\80\9aêâ\80\9a½ ntvdm.exe â\80\9aÃ\8câ\80°Âºâ\80\9aÃ\89â\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·"
+    ID_VIEW_SELECTCOLUMNS   "[Æ\92\92Â\8dÆ\92\92X] Æ\92\81\92\80\9aÃ\89â\80¢\\Ž¦â\80\9a·â\80\9aéâ\80\94ñâ\80\9aðâ\80\98\80\98ðâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·"
+    ID_VIEW_SHOWKERNELTIMES "Æ\92\81\92\92â\80¹Å½Å¾Å Ã\94â\80\9aðÆ\92\92\92\81\92\92â\80\9cÆ\92X Æ\92\92â\80°Æ\92\8fãâ\80\9aÃ\89â\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·"
     ID_VIEW_CPUHISTORY_ONEGRAPHALL
-                            "1 \82Â\82Ì\97\9a\97ð\83O\83\89\83t\82Å CPU \8eg\97p\97¦\82Ì\8d\87\8cv\82ð\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·"
-    ID_VIEW_CPUHISTORY_ONEGRAPHPERCPU "CPU \8eg\97p\97¦\82Ì\97\9a\97ð\82ð CPU \82²\82Æ\82É\83O\83\89\83t\82Å\95\\\8e¦\82µ\82Ü\82·"
+                            "1 â\80\9aÃ\82â\80\9aÃ\8câ\80\94Å¡â\80\94ðÆ\92\92â\80°Æ\92\80\9aÃ\85 CPU Å½gâ\80\94\80\94¦â\80\9aÃ\8cÂ\8dâ\80¡Å\92\80\9aðâ\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·"
+    ID_VIEW_CPUHISTORY_ONEGRAPHPERCPU "CPU Å½gâ\80\94\80\94¦â\80\9aÃ\8câ\80\94Å¡â\80\94ðâ\80\9að CPU â\80\9a²â\80\9aÃ\86â\80\9aÃ\89Æ\92\92â\80°Æ\92\80\9aÃ\85â\80¢\\Ž¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·"
     ID_APPLICATION_PAGE_SWITCHTO
-                            "\83^\83X\83N\82ð\8eè\91O\82É\95\\\8e¦\82µ\81A\83t\83H\81[\83J\83X\82ð\90Ø\82è\91Ö\82¦\82Ü\82·"
+                            "Æ\92\92\92\80\9aðŽèâ\80\98\80\9aÃ\89â\80¢\\Ž¦â\80\9aµÂ\81\92\92\81\92\92\80\9aðÂ\90Ã\98â\80\9aèâ\80\98Ã\96â\80\9a¦â\80\9aÃ\9câ\80\9a·"
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    ID_ENDTASK              "\91I\91ð\82³\82ê\82Ä\82¢\82é\83^\83X\83N\82É\8fI\97¹\82·\82é\82æ\82¤\8ew\8e¦\82µ\82Ü\82·"
-    ID_GOTOPROCESS          "\91I\91ð\82³\82ê\82Ä\82¢\82é\83^\83X\83N\82Ì\83v\83\8d\83Z\83X\82É\83t\83H\81[\83J\83X\82ð\90Ø\82è\91Ö\82¦\82Ü\82·"
-    ID_RESTORE              "\89B\82ê\82Ä\82¢\82½\83^\83X\83\83}\83l\81[\83W\83\83\82ð\8c³\82É\96ß\82µ\82Ü\82·"
-    ID_PROCESS_PAGE_ENDPROCESS "\83V\83X\83e\83\80\82©\82ç\83v\83\8d\83Z\83X\82ð\8dí\8f\9c\82µ\82Ü\82·"
+    ID_ENDTASK              "â\80\98\80\98ðâ\80\9a³â\80\9aêâ\80\9aÃ\84â\80\9a¢â\80\9aéÆ\92\92\92\80\9aÃ\89Â\8f\80\94¹â\80\9a·â\80\9aéâ\80\9aæâ\80\9a¤ŽwŽ¦â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·"
+    ID_GOTOPROCESS          "â\80\98\80\98ðâ\80\9a³â\80\9aêâ\80\9aÃ\84â\80\9a¢â\80\9aéÆ\92\92\92\80\9aÃ\8cÆ\92\92Â\8dÆ\92\92\80\9aÃ\89Æ\92\92\81\92\92\80\9aðÂ\90Ã\98â\80\9aèâ\80\98Ã\96â\80\9a¦â\80\9aÃ\9câ\80\9a·"
+    ID_RESTORE              "â\80°Bâ\80\9aêâ\80\9aÃ\84â\80\9a¢â\80\9a½Æ\92\92\92N Æ\92\92\81\92\92Æ\92â\80\9aðÅ\92³â\80\9aÃ\89â\80\93Ã\9fâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·"
+    ID_PROCESS_PAGE_ENDPROCESS "Æ\92\92\92\92â\82¬â\80\9a©â\80\9açÆ\92\92Â\8dÆ\92\92\80\9aðÂ\8díÂ\8fÅ\93â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·"
     ID_PROCESS_PAGE_ENDPROCESSTREE
-                            "\82±\82Ì\83v\83\8d\83Z\83X\82Æ\8eq\83v\83\8d\83Z\83X\82ð\82·\82×\82Ä\8dí\8f\9c\82µ\82Ü\82·"
-    ID_PROCESS_PAGE_DEBUG   "\82±\82Ì\83v\83\8d\83Z\83X\82É\83f\83o\83b\83K\82ð\93Y\95t\82µ\82Ü\82·"
+                            "â\80\9a±â\80\9aÃ\8cÆ\92\92Â\8dÆ\92\92\80\9aÃ\86ŽqÆ\92\92Â\8dÆ\92\92\80\9aðâ\80\9a·â\80\9aÃ\97â\80\9aÃ\84Â\8díÂ\8fÅ\93â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·"
+    ID_PROCESS_PAGE_DEBUG   "â\80\9a±â\80\9aÃ\8cÆ\92\92Â\8dÆ\92\92\80\9aÃ\89Æ\92\92\92\92\80\9aðâ\80\9c\80¢tâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·"
     ID_PROCESS_PAGE_SETAFFINITY
-                            "\82Ç\82Ì\83v\83\8d\83Z\83b\83T\82Å\83v\83\8d\83Z\83X\82ð\8eÀ\8ds\82·\82é\82©\82ð\90§\8cä\82µ\82Ü\82·"
+                            "â\80\9aÃ\87â\80\9aÃ\8cÆ\92\92Â\8dÆ\92\92\92\80\9aÃ\85Æ\92\92Â\8dÆ\92\92\80\9aðŽÃ\80Â\8d\80\9a·â\80\9aéâ\80\9a©â\80\9aðÂ\90§Å\92äâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·"
     ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_REALTIME
-                            "\83v\83\8d\83Z\83X\82ð\83\8a\83A\83\8b\83^\83C\83\80\97D\90æ\93x\83N\83\89\83X\82É\90Ý\92è\82µ\82Ü\82·"
-    ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_HIGH "\83v\83\8d\83Z\83X\82ð\8d\82\97D\90æ\93x\83N\83\89\83X\82É\90Ý\92è\82µ\82Ü\82·"
+                            "Æ\92\92Â\8dÆ\92\92\80\9aðÆ\92Å Æ\92\92â\80¹Æ\92\92\92â\82¬â\80\94\90æâ\80\9c\92\92â\80°Æ\92\80\9aÃ\89Â\90Ã\9dâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·"
+    ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_HIGH "Æ\92\92Â\8dÆ\92\92\80\9aðÂ\8dâ\80\9aâ\80\94\90æâ\80\9c\92\92â\80°Æ\92\80\9aÃ\89Â\90Ã\9dâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·"
     ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_ABOVENORMAL
-                            "\83v\83\8d\83Z\83X\82ð\92Ê\8fí\88È\8fã\82Ì\97D\90æ\93x\83N\83\89\83X\82É\90Ý\92è\82µ\82Ü\82·"
+                            "Æ\92\92Â\8dÆ\92\92\80\9aðâ\80\99Ã\8aÂ\8fíË\86Ã\88Â\8fãâ\80\9aÃ\8câ\80\94\90æâ\80\9c\92\92â\80°Æ\92\80\9aÃ\89Â\90Ã\9dâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·"
     ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_NORMAL
-                            "\83v\83\8d\83Z\83X\82ð\92Ê\8fí\97D\90æ\93x\83N\83\89\83X\82É\90Ý\92è\82µ\82Ü\82·"
+                            "Æ\92\92Â\8dÆ\92\92\80\9aðâ\80\99Ã\8aÂ\8fíâ\80\94\90æâ\80\9c\92\92â\80°Æ\92\80\9aÃ\89Â\90Ã\9dâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·"
     ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_BELOWNORMAL
-                            "\83v\83\8d\83Z\83X\82ð\92Ê\8fí\88È\89º\82Ì\97D\90æ\93x\83N\83\89\83X\82É\90Ý\92è\82µ\82Ü\82·"
-    ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_LOW "\83v\83\8d\83Z\83X\82ð\92á\97D\90æ\93x\83N\83\89\83X\82É\90Ý\92è\82µ\82Ü\82·"
+                            "Æ\92\92Â\8dÆ\92\92\80\9aðâ\80\99Ã\8aÂ\8fíË\86Ã\88â\80°Âºâ\80\9aÃ\8câ\80\94\90æâ\80\9c\92\92â\80°Æ\92\80\9aÃ\89Â\90Ã\9dâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·"
+    ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_LOW "Æ\92\92Â\8dÆ\92\92\80\9aðâ\80\99áâ\80\94\90æâ\80\9c\92\92â\80°Æ\92\80\9aÃ\89Â\90Ã\9dâ\80\99èâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·"
 END
 
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_TAB_APPS                  "\83A\83v\83\8a\83P\81[\83V\83\87\83\93"
-    IDS_TAB_PROCESSES             "\83v\83\8d\83Z\83X"
-    IDS_TAB_PERFORMANCE           "\83p\83t\83H\81[\83}\83\93\83X"
-    IDS_TAB_TASK                  "\83^\83X\83N"
-    IDS_TAB_STATUS                "\8fó\91Ô"
-    IDS_TAB_IMAGENAME             "\83C\83\81\81[\83W\96¼"
+    IDS_TAB_APPS                  "Applications"
+    IDS_TAB_PROCESSES             "ƒvƒ\8dƒZƒX"
+    IDS_TAB_PERFORMANCE           "ƒpƒtƒH\81[ƒ}ƒ“ƒX"
+    IDS_TAB_TASK                  "ƒ^ƒXƒN"
+    IDS_TAB_STATUS                "Status"
+    IDS_TAB_IMAGENAME             "Æ\92\92Â\81Â\81\92\80\93¼"
     IDS_TAB_PID                   "PID"
-    IDS_TAB_USERNAME              "\83\86\81[\83U\81[\96¼"
-    IDS_TAB_SESSIONID             "\83Z\83b\83V\83\87\83\93 ID"
+    IDS_TAB_USERNAME              "Æ\92â\80 Â\81\92\81\80\93¼"
+    IDS_TAB_SESSIONID             "ƒZƒbƒVƒ‡ƒ“ ID"
     IDS_TAB_CPU                   "CPU"
-    IDS_TAB_CPUTIME               "CPU \8e\9e\8aÔ"
-    IDS_TAB_MEMUSAGE              "\83\81\83\82\83\8a\8eg\97p\97Ê"
-    IDS_TAB_PEAKMEMUSAGE          "\8dÅ\91å\83\81\83\82\83\8a\8eg\97p\97Ê"
-    IDS_TAB_MEMDELTA              "\83\81\83\82\83\8a \83f\83\8b\83^"
-    IDS_TAB_PAGEFAULT             "\83y\81[\83\83t\83H\83\8b\83g"
-    IDS_TAB_PFDELTA               "\83y\81[\83\83t\83H\83\8b\83\83f\83\8b\83^"
-    IDS_TAB_VMSIZE                "\89¼\91z\83\81\83\82\83\8a \83T\83C\83Y"
-    IDS_TAB_PAGEDPOOL             "\83y\81[\83\83v\81[\83\8b"
-    IDS_TAB_NPPOOL                "\94ñ\83y\81[\83\83v\81[\83\8b"
-    IDS_TAB_BASEPRI               "\8aî\96{\97D\90æ\93x"
-    IDS_TAB_HANDLES               "\83n\83\93\83h\83\8b"
-    IDS_TAB_THREADS               "\83X\83\8c\83b\83h"
-    IDS_TAB_USERPBJECTS           "USER \83I\83u\83W\83F\83N\83g"
-    IDS_TAB_GDIOBJECTS            "GDI \83I\83u\83W\83F\83N\83g"
-    IDS_TAB_IOREADS               "I/O \93Ç\82Ý\8eæ\82è"
-    IDS_TAB_IOWRITES              "I/O \8f\91\82«\8d\9e\82Ý"
-    IDS_TAB_IOOTHER               "I/O \82»\82Ì\91¼"
-    IDS_TAB_IOREADBYTES           "I/O \93Ç\82Ý\8eæ\82è\83o\83C\83g\90\94"
-    IDS_TAB_IOWRITESBYTES         "I/O \8f\91\82«\8d\9e\82Ý\83o\83C\83g\90\94"
-    IDS_TAB_IOOTHERBYTES          "I/O \82»\82Ì\91¼\82Ì\83o\83C\83g\90\94"
-    IDS_MENU_SELECTCOLUMNS        "\97ñ\82Ì\91I\91ð(&S)..."
-    IDS_MENU_16BITTASK            "16 \83r\83b\83\83^\83X\83N\82Ì\95\\\8e¦(&S)"
-    IDS_MENU_WINDOWS              "\83E\83B\83\93\83h\83E(&W)"
-    IDS_MENU_LARGEICONS           "\91å\82«\82¢\83A\83C\83R\83\93(&G)"
-    IDS_MENU_SMALLICONS           "\8f¬\82³\82¢\83A\83C\83R\83\93(&M)"
-    IDS_MENU_DETAILS              "\8fÚ\8d×(&D)"
-    IDS_MENU_ONEGRAPHALLCPUS      "\82·\82×\82Ä\82Ì CPU \82Å 1 \83O\83\89\83t(&O)"
-    IDS_MENU_ONEGRAPHPERCPU       "CPU \82²\82Æ\82É 1 \83O\83\89\83t(&P)"
-    IDS_MENU_CPUHISTORY           "CPU \97\9a\97ð(&C)"
-    IDS_MENU_SHOWKERNELTIMES      "\83J\81[\83l\83\8b\8e\9e\8aÔ\82ð\95\\\8e¦\82·\82é(&S)"
-    IDS_CREATENEWTASK             "\90V\82µ\82¢\83^\83X\83N\82Ì\8dì\90¬"
-    IDS_CREATENEWTASK_DESC        "\8eÀ\8ds\82·\82é\83v\83\8d\83O\83\89\83\80\96¼\81A\82Ü\82½\82Í\8aJ\82­\83t\83H\83\8b\83_\82â\83h\83L\83\85\83\81\83\93\83g\96¼\81A\83C\83\93\83^\81[\83l\83b\83\83\8a\83\\\81[\83X\96¼\82ð\93ü\97Í\82µ\82Ä\82­\82¾\82³\82¢\81B"
-    IDS_MSG_ACCESSPROCESSAFF      "\83v\83\8d\83Z\83X\82Ì\8aÖ\8cW\82Ö\82Ì\83A\83N\83Z\83X\82Ü\82½\82Í\90Ý\92è\82ª\82Å\82«\82Ü\82¹\82ñ"
-    IDS_MSG_PROCESSONEPRO         "\83v\83\8d\83Z\83X\82Í\81A\8f­\82È\82­\82Æ\82à 1 \82Â\82Ì\83v\83\8d\83Z\83b\83T\82Æ\8aÖ\8cW\82ð\8e\9d\82½\82È\82¯\82ê\82Î\82È\82è\82Ü\82¹\82ñ\81B"
-    IDS_MSG_INVALIDOPTION         "\96³\8cø\82È\83I\83v\83V\83\87\83\93"
-    IDS_MSG_UNABLEDEBUGPROCESS    "\83f\83o\83b\83K\82ð\93Y\95t\82Å\82«\82Ü\82¹\82ñ"
-    IDS_MSG_WARNINGDEBUG          "\8cx\8d\90\82±\82Ì\83v\83\8d\83Z\83X\82ð\83f\83o\83b\83O\82·\82é\82Æ\81A\83f\81[\83^\82ª\8e¸\82í\82ê\82é\89Â\94\\\90«\82ª\82 \82è\82Ü\82·\81B\n\83f\83o\83b\83K\82ð\93Y\95t\82µ\82Ü\82·\82©?"
-    IDS_MSG_TASKMGRWARNING        "\83^\83X\83\83}\83l\81[\83W\83\83\82Ì\8cx\8d\90"
-    IDS_MSG_WARNINGTERMINATING    "\8cx\8d\90\83v\83\8d\83Z\83X\82ð\8fI\97¹\82·\82é\82Æ\81A\83f\81[\83^\82ª\8e¸\82í\82ê\82½\82è\81A\83V\83X\83e\83\80\82ª\n\95s\88À\92è\82É\82È\82Á\82½\82è\82·\82é\82È\82Ç\82Ì\81A\97\\\8aú\82µ\82È\82¢\8c\8b\89Ê\82É\82È\82é\82±\82Æ\82ª\82 \82è\82Ü\82·\81B\n\83v\83\8d\83Z\83X\82ð\8fI\97¹\82·\82é\91O\82É\81A\8fó\91Ô\82Ü\82½\82Í\83f\81[\83^\82ð\95Û\91\82·\82é\82©\82Ç\82¤\82©\82Ì\n\8am\94F\83\81\83b\83Z\81[\83W\82Í\95\\\8e¦\82³\82ê\82Ü\82¹\82ñ\81B\83v\83\8d\83Z\83X\82ð\8fI\97¹\82µ\82Ü\82·\82©?"
-    IDS_MSG_UNABLETERMINATEPRO    "\83v\83\8d\83Z\83X\82ð\8fI\97¹\82Å\82«\82Ü\82¹\82ñ"
-    IDS_MSG_UNABLECHANGEPRIORITY  "\97D\90æ\93x\82ð\95Ï\8dX\82Å\82«\82Ü\82¹\82ñ"
-    IDS_MSG_WARNINGCHANGEPRIORITY "\8cx\8d\90\82±\82Ì\83v\83\8d\83Z\83X\82Ì\97D\90æ\93x\83N\83\89\83X\82ð\95Ï\8dX\82·\82é\82Æ\81A\83V\83X\83e\83\80\82ª\95s\88À\92è\82É\n\82È\82é\82È\82Ç\81A\97\\\8aú\82µ\82È\82¢\8c\8b\89Ê\82É\82È\82é\82±\82Æ\82ª\82 \82è\82Ü\82·\81B\n\97D\90æ\93x\83N\83\89\83X\82ð\95Ï\8dX\82µ\82Ü\82·\82©?"
-    IDS_MSG_TRAYICONCPUUSAGE      "CPU \8eg\97p\97¦: %d%%"
-    IDS_STATUS_MEMUSAGE           "\83\81\83\82\83\8a\8eg\97p\97Ê: %dKB / %dKB"
-    IDS_STATUS_CPUUSAGE           "CPU \8eg\97p\97¦: %3d%%"
-    IDS_STATUS_PROCESSES          "\83v\83\8d\83Z\83X: %d"
-    IDS_Not_Responding            "\89\9e\93\9a\82È\82µ"
-    IDS_Running                   "\8eÀ\8ds\92\86"
+    IDS_TAB_CPUTIME               "CPU Time"
+    IDS_TAB_MEMUSAGE              "Mem Usage"
+    IDS_TAB_PEAKMEMUSAGE          "Peak Mem Usage"
+    IDS_TAB_MEMDELTA              "ƒ\81ƒ‚ƒŠ ƒfƒ‹ƒ^"
+    IDS_TAB_PAGEFAULT             "ƒy\81[ƒW ƒtƒHƒ‹ƒg"
+    IDS_TAB_PFDELTA               "ƒy\81[ƒW ƒtƒHƒ‹ƒg ƒfƒ‹ƒ^"
+    IDS_TAB_VMSIZE                "‰¼‘zƒ\81ƒ‚ƒŠ ƒTƒCƒY"
+    IDS_TAB_PAGEDPOOL             "ƒy\81[ƒW ƒv\81[ƒ‹"
+    IDS_TAB_NPPOOL                "”ñƒy\81[ƒW ƒv\81[ƒ‹"
+    IDS_TAB_BASEPRI               "Šî–{—D\90æ“x"
+    IDS_TAB_HANDLES               "ƒnƒ“ƒhƒ‹"
+    IDS_TAB_THREADS               "ƒXƒŒƒbƒh"
+    IDS_TAB_USERPBJECTS           "USER ƒIƒuƒWƒFƒNƒg"
+    IDS_TAB_GDIOBJECTS            "GDI ƒIƒuƒWƒFƒNƒg"
+    IDS_TAB_IOREADS               "I/O “Ç‚ÝŽæ‚è"
+    IDS_TAB_IOWRITES              "I/O Writes"
+    IDS_TAB_IOOTHER               "I/O â\80\9a»â\80\9aÃ\8câ\80\98¼"
+    IDS_TAB_IOREADBYTES           "I/O Read Bytes"
+    IDS_TAB_IOWRITESBYTES         "I/O Write Bytes"
+    IDS_TAB_IOOTHERBYTES          "I/O Other Bytes"
+    IDS_MENU_SELECTCOLUMNS        "—ñ‚Ì‘I‘ð(&S)..."
+    IDS_MENU_16BITTASK            "16 Æ\92\92\92g Æ\92\92\92\80\9aÃ\8câ\80¢\\Ž¦(&S)"
+    IDS_MENU_WINDOWS              "ƒEƒBƒ“ƒhƒE(&W)"
+    IDS_MENU_LARGEICONS           "‘å‚«‚¢ƒAƒCƒRƒ“(&G)"
+    IDS_MENU_SMALLICONS           "\8f¬‚³‚¢ƒAƒCƒRƒ“(&M)"
+    IDS_MENU_DETAILS              "\8fÚ\8d×(&D)"
+    IDS_MENU_ONEGRAPHALLCPUS      "‚·‚ׂĂ̠CPU ‚Å 1 ƒOƒ‰ƒt(&O)"
+    IDS_MENU_ONEGRAPHPERCPU       "CPU ‚²‚Æ‚É 1 ƒOƒ‰ƒt(&P)"
+    IDS_MENU_CPUHISTORY           "CPU —š—ð(&C)"
+    IDS_MENU_SHOWKERNELTIMES      "ƒJ\81[ƒlƒ‹ŽžŠÔ‚ð•\\Ž¦‚·‚é(&S)"
+    IDS_CREATENEWTASK             "Â\90\80\9aµâ\80\9a¢Æ\92\92\92\80\9aÃ\8cÂ\8dìÂ\90¬"
+    IDS_CREATENEWTASK_DESC        "ŽÃ\80Â\8d\80\9a·â\80\9aéÆ\92\92Â\8dÆ\92\92â\80°Æ\92â\82¬â\80\93¼Â\81\80\9aÃ\9câ\80\9a½â\80\9aÃ\8dÅ Jâ\80\9a­Æ\92\92\92â\80¹Æ\92\80\9aâÆ\92\92\92â\80¦Æ\92Â\81Æ\92â\80\9cÆ\92\80\93¼Â\81\92\92â\80\9cÆ\92\81\92\92\92g Æ\92Å Æ\92\\Â\81\92\80\93¼â\80\9aðâ\80\9cüâ\80\94Ã\8dâ\80\9aµâ\80\9aÃ\84â\80\9a­â\80\9a¾â\80\9a³â\80\9a¢Â\81B"
+    IDS_MSG_ACCESSPROCESSAFF      "ƒvƒ\8dƒZƒX‚ÌŠÖŒW‚ւ̃AƒNƒZƒX‚Ü‚½‚Í\90ݒ肪‚Å‚«‚Ü‚¹‚ñ"
+    IDS_MSG_PROCESSONEPRO         "Æ\92\92Â\8dÆ\92\92\80\9aÃ\8dÂ\81\8f­â\80\9aÃ\88â\80\9a­â\80\9aÃ\86â\80\9aà 1 â\80\9aÃ\82â\80\9aÃ\8cÆ\92\92Â\8dÆ\92\92\92\80\9aÃ\86Å Ã\96Å\92\80\9aðŽÂ\9dâ\80\9a½â\80\9aÃ\88â\80\9a¯â\80\9aêâ\80\9aÃ\8eâ\80\9aÃ\88â\80\9aèâ\80\9aÃ\9câ\80\9a¹â\80\9añÂ\81B"
+    IDS_MSG_INVALIDOPTION         "Invalid Option"
+    IDS_MSG_UNABLEDEBUGPROCESS    "ƒfƒoƒbƒK‚ð“Y•t‚Å‚«‚Ü‚¹‚ñ"
+    IDS_MSG_WARNINGDEBUG          "Å\92\8dÂ\90: â\80\9a±â\80\9aÃ\8cÆ\92\92Â\8dÆ\92\92\80\9aðÆ\92\92\92\92\80\9a·â\80\9aéâ\80\9aÃ\86Â\81\92\81\92\80\9aªŽ¸â\80\9aíâ\80\9aêâ\80\9aéâ\80°Ã\82â\80\9d\\Â\90«â\80\9aªâ\80\9a â\80\9aèâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\nÆ\92\92\92\92\80\9aðâ\80\9c\80¢tâ\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·â\80\9a©?"
+    IDS_MSG_TASKMGRWARNING        "Task Manager Warning"
+    IDS_MSG_WARNINGTERMINATING    "Å\92\8dÂ\90: Æ\92\92Â\8dÆ\92\92\80\9aðÂ\8f\80\94¹â\80\9a·â\80\9aéâ\80\9aÃ\86Â\81\92\81\92\80\9aªŽ¸â\80\9aíâ\80\9aêâ\80\9a½â\80\9aèÂ\81\92\92\92\92â\82¬â\80\9aª\nâ\80¢sË\86Ã\80â\80\99èâ\80\9aÃ\89â\80\9aÃ\88â\80\9aÃ\81â\80\9a½â\80\9aèâ\80\9a·â\80\9aéâ\80\9aÃ\88â\80\9aÃ\87â\80\9aÃ\8cÂ\81\80\94\\Šúâ\80\9aµâ\80\9aÃ\88â\80\9a¢Å\92â\80¹â\80°Ã\8aâ\80\9aÃ\89â\80\9aÃ\88â\80\9aéâ\80\9a±â\80\9aÃ\86â\80\9aªâ\80\9a â\80\9aèâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\nÆ\92\92Â\8dÆ\92\92\80\9aðÂ\8f\80\94¹â\80\9a·â\80\9aéâ\80\98\80\9aÃ\89Â\81\8fóâ\80\98Ã\94â\80\9aÃ\9câ\80\9a½â\80\9aÃ\8dÆ\92\81\92\80\9aðâ\80¢Ã\9bâ\80\98¶â\80\9a·â\80\9aéâ\80\9a©â\80\9aÃ\87â\80\9a¤â\80\9a©â\80\9aÃ\8c\nÅ mâ\80\9d\92Â\81Æ\92\92\81\92\80\9aÃ\8dâ\80¢\\Ž¦â\80\9a³â\80\9aêâ\80\9aÃ\9câ\80\9a¹â\80\9añÂ\81\92\92Â\8dÆ\92\92\80\9aðÂ\8f\80\94¹â\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·â\80\9a©?"
+    IDS_MSG_UNABLETERMINATEPRO    "ƒvƒ\8dƒZƒX‚ð\8fI—¹‚Å‚«‚Ü‚¹‚ñ"
+    IDS_MSG_UNABLECHANGEPRIORITY  "—D\90æ“x‚ð•Ï\8dX‚Å‚«‚Ü‚¹‚ñ"
+    IDS_MSG_WARNINGCHANGEPRIORITY "Å\92\8dÂ\90: â\80\9a±â\80\9aÃ\8cÆ\92\92Â\8dÆ\92\92\80\9aÃ\8câ\80\94\90æâ\80\9c\92\92â\80°Æ\92\80\9aðâ\80¢Ã\8fÂ\8d\80\9a·â\80\9aéâ\80\9aÃ\86Â\81\92\92\92\92â\82¬â\80\9aªâ\80¢sË\86Ã\80â\80\99èâ\80\9aÃ\89\nâ\80\9aÃ\88â\80\9aéâ\80\9aÃ\88â\80\9aÃ\87Â\81\80\94\\Šúâ\80\9aµâ\80\9aÃ\88â\80\9a¢Å\92â\80¹â\80°Ã\8aâ\80\9aÃ\89â\80\9aÃ\88â\80\9aéâ\80\9a±â\80\9aÃ\86â\80\9aªâ\80\9a â\80\9aèâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·Â\81B\nâ\80\94\90æâ\80\9c\92\92â\80°Æ\92\80\9aðâ\80¢Ã\8fÂ\8d\80\9aµâ\80\9aÃ\9câ\80\9a·â\80\9a©?"
+    IDS_MSG_TRAYICONCPUUSAGE      "CPU Å½gâ\80\94\80\94¦: %d%%"
+    IDS_STATUS_MEMUSAGE           "ƒ\81ƒ‚ƒŠŽg—p—Ê: %dKB / %dKB"
+    IDS_STATUS_CPUUSAGE           "CPU Å½gâ\80\94\80\94¦: %3d%%"
+    IDS_STATUS_PROCESSES          "ƒvƒ\8dƒZƒX: %d"
+    IDS_Not_Responding            "â\80°Å¾â\80\9cÅ¡â\80\9aÃ\88â\80\9aµ"
+    IDS_Running                   "ŽÀ\8ds’†"
 END
 
 
index ca133bb..420c375 100644 (file)
@@ -655,7 +655,7 @@ BEGIN
     IDS_Running                   "½ÇÇà Áß"
 END
 
-
+#pragma code_page(1252)
 #endif    // Korean resources
 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
index 6ec5bbc..3983c3b 100644 (file)
@@ -653,6 +653,7 @@ BEGIN
 END
 
 
+#pragma code_page(1252)
 #endif    // Romanian resources
 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
index 924c9a1..caffbba 100644 (file)
@@ -1,5 +1,3 @@
-#include <windows.h>
-#include "resource.h"
 
 #include "lang/bg-BG.rc"
 #include "lang/cs-CZ.rc"
index 64b49ef..02760c5 100644 (file)
@@ -81,9 +81,9 @@ BEGIN
     POPUP "F&ormat"
     BEGIN
         MENUITEM "&Skrifttype...",            ID_FONTSETTINGS
-        MENUITEM "&Bullets"                   ID_BULLET
-        MENUITEM "&Afsnit..."                 ID_PARAFORMAT
-        MENUITEM "&Tabulatorer..."            ID_TABSTOPS
+        MENUITEM "&Bullets",                  ID_BULLET
+        MENUITEM "&Afsnit...",                ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "&Tabulatorer...",           ID_TABSTOPS
         POPUP "&Baggrund"
         BEGIN
             MENUITEM "&System\tCtrl+1",       ID_BACK_1
@@ -92,7 +92,7 @@ BEGIN
     END
     POPUP "&Hjælp"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Om Wine Wordpad"           ID_ABOUT
+        MENUITEM "&Om Wine Wordpad",          ID_ABOUT
     END
 END
 
@@ -100,12 +100,12 @@ IDM_POPUP MENU
 BEGIN
     POPUP ""
     BEGIN
-        MENUITEM "&Klip"                ID_EDIT_CUT
-        MENUITEM "K&opier"              ID_EDIT_COPY
-        MENUITEM "&Indsæt"              ID_EDIT_PASTE
+        MENUITEM "&Klip",               ID_EDIT_CUT
+        MENUITEM "K&opier",             ID_EDIT_COPY
+        MENUITEM "&Indsæt",             ID_EDIT_PASTE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Bullets"             ID_BULLET
-        MENUITEM "&Afsnit..."           ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "&Bullets",            ID_BULLET
+        MENUITEM "&Afsnit...",          ID_PARAFORMAT
     END
 END
 
@@ -116,20 +116,20 @@ BEGIN
         MENUITEM "Sort",      ID_COLOR_BLACK
         MENUITEM "Mørkerød",  ID_COLOR_MAROON
         MENUITEM "Grøn",      ID_COLOR_GREEN
-        MENUITEM "Oliven"     ID_COLOR_OLIVE
-        MENUITEM "Navy"       ID_COLOR_NAVY
-        MENUITEM "Lilla"      ID_COLOR_PURPLE
-        MENUITEM "Teal"       ID_COLOR_TEAL
-        MENUITEM "Grå"        ID_COLOR_GRAY
-        MENUITEM "Sølv"       ID_COLOR_SILVER
-        MENUITEM "Rød"        ID_COLOR_RED
-        MENUITEM "Lime"       ID_COLOR_LIME
-        MENUITEM "Gul"        ID_COLOR_YELLOW
-        MENUITEM "Blå"        ID_COLOR_BLUE
-        MENUITEM "Violet"     ID_COLOR_FUCHSIA
-        MENUITEM "Cyan"       ID_COLOR_AQUA
-        MENUITEM "Hvid"       ID_COLOR_WHITE
-        MENUITEM "Automatic"  ID_COLOR_AUTOMATIC
+        MENUITEM "Oliven",    ID_COLOR_OLIVE
+        MENUITEM "Navy",      ID_COLOR_NAVY
+        MENUITEM "Lilla",     ID_COLOR_PURPLE
+        MENUITEM "Teal",      ID_COLOR_TEAL
+        MENUITEM "Grå",       ID_COLOR_GRAY
+        MENUITEM "Sølv",      ID_COLOR_SILVER
+        MENUITEM "Rød",       ID_COLOR_RED
+        MENUITEM "Lime",      ID_COLOR_LIME
+        MENUITEM "Gul",       ID_COLOR_YELLOW
+        MENUITEM "Blå",       ID_COLOR_BLUE
+        MENUITEM "Violet",    ID_COLOR_FUCHSIA
+        MENUITEM "Cyan",      ID_COLOR_AQUA
+        MENUITEM "Hvid",      ID_COLOR_WHITE
+        MENUITEM "Automatic", ID_COLOR_AUTOMATIC
     END
 END
 
@@ -157,7 +157,7 @@ END
 
 IDD_PARAFORMAT DIALOG 30, 20, 200, 110
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-Caption "Formater afsnit"
+CAPTION "Formater afsnit"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Indryk", -1, 10, 10, 120, 68
@@ -175,7 +175,7 @@ END
 
 IDD_TABSTOPS DIALOG 30, 20, 200, 110
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-Caption "Tabulatorer"
+CAPTION "Tabulatorer"
 FONT 8, "MS SHell DLg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Tabulatorstop", -1, 10, 10, 120, 90
@@ -189,7 +189,7 @@ END
 
 IDD_FORMATOPTS DIALOG 0, 0, 280, 110
 STYLE DS_SYSMODAL
-Caption ""
+CAPTION ""
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Liniebrydning", -1, 10, 10, 130, 85
@@ -262,9 +262,7 @@ BEGIN
     STRING_PROMPT_SAVE_CHANGES,  "Gemme ændringer i «%s»?"
     STRING_SEARCH_FINISHED,      "Færdig med at søge i dokumentet."
     STRING_LOAD_RICHED_FAILED,   "Kunne ikke indlæse RichEdit-biblioteket."
-    STRING_SAVE_LOSEFORMATTING,  "Du har valgt at gemme i rent tekstformat, noget som " \
-                                 "vil medføre at al formatering går tabt. Er du " \
-                                 "sikker på at du vil fortsætte?"
+    STRING_SAVE_LOSEFORMATTING,  "Du har valgt at gemme i rent tekstformat, noget som vil medføre at al formatering går tabt. Er du sikker på at du vil fortsætte?"
     STRING_INVALID_NUMBER,       "Ugyldigt talformat"
     STRING_OLE_STORAGE_NOT_SUPPORTED, "OLE storage dokumenter er ikke understøttet"
     STRING_WRITE_FAILED,              "Kunne ikke gemme filen."
index a369f38..53e1ba1 100644 (file)
@@ -80,9 +80,9 @@ BEGIN
     POPUP "Forma&t"
     BEGIN
         MENUITEM "Sch&riftart...",               ID_FONTSETTINGS
-        MENUITEM "Auf&zählungszeichen"           ID_BULLET
-        MENUITEM "&Absatz..."                    ID_PARAFORMAT
-        MENUITEM "&Tabstopps..."                 ID_TABSTOPS
+        MENUITEM "Auf&zählungszeichen",          ID_BULLET
+        MENUITEM "&Absatz...",                   ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "&Tabstopps...",                ID_TABSTOPS
         POPUP "&Hintergrund"
         BEGIN
             MENUITEM "&System\tStrg+1",         ID_BACK_1
@@ -91,7 +91,7 @@ BEGIN
     END
     POPUP "&?"
     BEGIN
-        MENUITEM "Ü&ber Wine Wordpad"       ID_ABOUT
+        MENUITEM "Ü&ber Wine Wordpad",      ID_ABOUT
     END
 END
 
@@ -103,8 +103,8 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Kopieren",           ID_EDIT_COPY
         MENUITEM "&Einfügen",           ID_EDIT_PASTE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Auf&zählungszeichen"  ID_BULLET
-        MENUITEM "&Absatz..."           ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "Auf&zählungszeichen", ID_BULLET
+        MENUITEM "&Absatz...",          ID_PARAFORMAT
     END
 END
 
@@ -112,23 +112,23 @@ IDM_COLOR_POPUP MENU
 BEGIN
     POPUP ""
     BEGIN
-        MENUITEM "Schwarz"        ID_COLOR_BLACK
-        MENUITEM "Kastanienbraun" ID_COLOR_MAROON
-        MENUITEM "Grün"           ID_COLOR_GREEN
-        MENUITEM "Olivgrün"       ID_COLOR_OLIVE
-        MENUITEM "Dunkelblau"     ID_COLOR_NAVY
-        MENUITEM "Lila"           ID_COLOR_PURPLE
-        MENUITEM "Blaugrün"       ID_COLOR_TEAL
-        MENUITEM "Grau"           ID_COLOR_GRAY
-        MENUITEM "Silber"         ID_COLOR_SILVER
-        MENUITEM "Rot"            ID_COLOR_RED
-        MENUITEM "Hellgrün"       ID_COLOR_LIME
-        MENUITEM "Gelb"           ID_COLOR_YELLOW
-        MENUITEM "Blau"           ID_COLOR_BLUE
-        MENUITEM "Pink"           ID_COLOR_FUCHSIA
-        MENUITEM "Aquamarin"      ID_COLOR_AQUA
-        MENUITEM "Weiß"           ID_COLOR_WHITE
-        MENUITEM "Automatic"      ID_COLOR_AUTOMATIC
+        MENUITEM "Schwarz",       ID_COLOR_BLACK
+        MENUITEM "Kastanienbraun",ID_COLOR_MAROON
+        MENUITEM "Grün",          ID_COLOR_GREEN
+        MENUITEM "Olivgrün",      ID_COLOR_OLIVE
+        MENUITEM "Dunkelblau",    ID_COLOR_NAVY
+        MENUITEM "Lila",          ID_COLOR_PURPLE
+        MENUITEM "Blaugrün",      ID_COLOR_TEAL
+        MENUITEM "Grau",          ID_COLOR_GRAY
+        MENUITEM "Silber",        ID_COLOR_SILVER
+        MENUITEM "Rot",           ID_COLOR_RED
+        MENUITEM "Hellgrün",      ID_COLOR_LIME
+        MENUITEM "Gelb",          ID_COLOR_YELLOW
+        MENUITEM "Blau",          ID_COLOR_BLUE
+        MENUITEM "Pink",          ID_COLOR_FUCHSIA
+        MENUITEM "Aquamarin",     ID_COLOR_AQUA
+        MENUITEM "Weiß",          ID_COLOR_WHITE
+        MENUITEM "Automatic",     ID_COLOR_AUTOMATIC
     END
 END
 
@@ -156,7 +156,7 @@ END
 
 IDD_PARAFORMAT DIALOG 30, 20, 200, 110
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-Caption "Absatz"
+CAPTION "Absatz"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Einzug", -1, 10, 10, 120, 68
@@ -174,7 +174,7 @@ END
 
 IDD_TABSTOPS DIALOG 30, 20, 200, 110
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-Caption "Tabstopps"
+CAPTION "Tabstopps"
 FONT 8, "MS SHell DLg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Tabstoppposition", -1, 10, 10, 120, 90
@@ -188,7 +188,7 @@ END
 
 IDD_FORMATOPTS DIALOG 0, 0, 280, 110
 STYLE DS_SYSMODAL
-Caption ""
+CAPTION ""
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Zeilenumbruch", -1, 10, 10, 130, 85
@@ -261,9 +261,7 @@ BEGIN
     STRING_PROMPT_SAVE_CHANGES,  "Änderungen an '%s' speichern?"
     STRING_SEARCH_FINISHED,      "Wordpad hat das Durchsuchen des Dokuments beendet."
     STRING_LOAD_RICHED_FAILED,   "Die RichEdit-Bibliothek konnte nicht geladen werden."
-    STRING_SAVE_LOSEFORMATTING,  "Sie sind dabei, die Datei als Textdatei zu speichern. " \
-                                 "Dadurch geht die Formatierung verloren. " \
-                                 "Möchten Sie den Vorgang trotzdem fortsetzen?"
+    STRING_SAVE_LOSEFORMATTING,  "Sie sind dabei, die Datei als Textdatei zu speichern. Dadurch geht die Formatierung verloren. Möchten Sie den Vorgang trotzdem fortsetzen?"
     STRING_INVALID_NUMBER,       "Diese Maßeinheit ist nicht zulässig."
     STRING_OLE_STORAGE_NOT_SUPPORTED, "OLE-Dokumentenspeicherung wird nicht unterstützt."
     STRING_WRITE_FAILED,         "Die Datei konnte nicht gespeichert werden."
index 9ee5521..4e05b67 100644 (file)
@@ -78,9 +78,9 @@ BEGIN
     POPUP "F&ormat"
     BEGIN
         MENUITEM "&Font...",                     ID_FONTSETTINGS
-        MENUITEM "&Bullet points"                ID_BULLET
-        MENUITEM "&Paragraph..."                 ID_PARAFORMAT
-        MENUITEM "&Tabs..."                      ID_TABSTOPS
+        MENUITEM "&Bullet points",               ID_BULLET
+        MENUITEM "&Paragraph...",                ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "&Tabs...",                     ID_TABSTOPS
         POPUP "Backgroun&d"
         BEGIN
             MENUITEM "&System\tCtrl+1",         ID_BACK_1
@@ -89,7 +89,7 @@ BEGIN
     END
     POPUP "&Help"
     BEGIN
-        MENUITEM "&About Wine Wordpad"       ID_ABOUT
+        MENUITEM "&About Wine Wordpad",       ID_ABOUT
     END
 END
 
@@ -101,8 +101,8 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Copy",               ID_EDIT_COPY
         MENUITEM "&Paste",              ID_EDIT_PASTE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Bullet points"       ID_BULLET
-        MENUITEM "&Paragraph..."        ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "&Bullet points",      ID_BULLET
+        MENUITEM "&Paragraph...",       ID_PARAFORMAT
     END
 END
 
@@ -113,20 +113,20 @@ BEGIN
         MENUITEM "Black",      ID_COLOR_BLACK
         MENUITEM "Maroon",     ID_COLOR_MAROON
         MENUITEM "Green",      ID_COLOR_GREEN
-        MENUITEM "Olive"       ID_COLOR_OLIVE
-        MENUITEM "Navy"        ID_COLOR_NAVY
-        MENUITEM "Purple"      ID_COLOR_PURPLE
-        MENUITEM "Teal"        ID_COLOR_TEAL
-        MENUITEM "Gray"        ID_COLOR_GRAY
-        MENUITEM "Silver"      ID_COLOR_SILVER
-        MENUITEM "Red"         ID_COLOR_RED
-        MENUITEM "Lime"        ID_COLOR_LIME
-        MENUITEM "Yellow"      ID_COLOR_YELLOW
-        MENUITEM "Blue"        ID_COLOR_BLUE
-        MENUITEM "Fuchsia"     ID_COLOR_FUCHSIA
-        MENUITEM "Aqua"        ID_COLOR_AQUA
-        MENUITEM "White"       ID_COLOR_WHITE
-        MENUITEM "Automatic"   ID_COLOR_AUTOMATIC
+        MENUITEM "Olive",      ID_COLOR_OLIVE
+        MENUITEM "Navy",       ID_COLOR_NAVY
+        MENUITEM "Purple",     ID_COLOR_PURPLE
+        MENUITEM "Teal",       ID_COLOR_TEAL
+        MENUITEM "Gray",       ID_COLOR_GRAY
+        MENUITEM "Silver",     ID_COLOR_SILVER
+        MENUITEM "Red",        ID_COLOR_RED
+        MENUITEM "Lime",       ID_COLOR_LIME
+        MENUITEM "Yellow",     ID_COLOR_YELLOW
+        MENUITEM "Blue",       ID_COLOR_BLUE
+        MENUITEM "Fuchsia",    ID_COLOR_FUCHSIA
+        MENUITEM "Aqua",       ID_COLOR_AQUA
+        MENUITEM "White",      ID_COLOR_WHITE
+        MENUITEM "Automatic",  ID_COLOR_AUTOMATIC
     END
 END
 
@@ -154,7 +154,7 @@ END
 
 IDD_PARAFORMAT DIALOG 30, 20, 200, 110
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-Caption "Paragraph format"
+CAPTION "Paragraph format"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Indentation", -1, 10, 10, 120, 68
@@ -172,7 +172,7 @@ END
 
 IDD_TABSTOPS DIALOG 30, 20, 200, 110
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-Caption "Tabs"
+CAPTION "Tabs"
 FONT 8, "MS SHell DLg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Tab stops", -1, 10, 10, 120, 90
@@ -186,7 +186,7 @@ END
 
 IDD_FORMATOPTS DIALOG 0, 0, 280, 110
 STYLE DS_SYSMODAL
-Caption ""
+CAPTION ""
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Line wrapping", -1, 10, 10, 130, 85
@@ -251,9 +251,7 @@ BEGIN
     STRING_PROMPT_SAVE_CHANGES,  "Save changes to '%s'?"
     STRING_SEARCH_FINISHED,      "Finished searching the document."
     STRING_LOAD_RICHED_FAILED,   "Failed to load the RichEdit library."
-    STRING_SAVE_LOSEFORMATTING,  "You have chosen to save in plain text format, " \
-                                 "which will cause all formatting to be lost. " \
-                                 "Are you sure that you wish to do this?"
+    STRING_SAVE_LOSEFORMATTING,  "You have chosen to save in plain text format, which will cause all formatting to be lost. Are you sure that you wish to do this?"
     STRING_INVALID_NUMBER,       "Invalid number format"
     STRING_OLE_STORAGE_NOT_SUPPORTED, "OLE storage documents are not supported"
     STRING_WRITE_FAILED,              "Could not save the file."
index b315bfb..9f202d3 100644 (file)
@@ -82,9 +82,9 @@ BEGIN
     POPUP "Forma&t"
     BEGIN
         MENUITEM "&Police...",                  ID_FONTSETTINGS
-        MENUITEM "Pu&ces"                ID_BULLET
-        MENUITEM "Para&graphe..."              ID_PARAFORMAT
-        MENUITEM "&Tabulations..."                   ID_TABSTOPS
+        MENUITEM "Pu&ces",                ID_BULLET
+        MENUITEM "Para&graphe...",              ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "&Tabulations...",                   ID_TABSTOPS
         POPUP "&Arrière-plan"
         BEGIN
             MENUITEM "&Système\tCtrl+1",         ID_BACK_1
@@ -93,7 +93,7 @@ BEGIN
     END
     POPUP "Aid&e"
     BEGIN
-        MENUITEM "À &propos du Wordpad de Wine"       ID_ABOUT
+        MENUITEM "À &propos du Wordpad de Wine",       ID_ABOUT
     END
 END
 
@@ -105,8 +105,8 @@ BEGIN
         MENUITEM "Co&pier",             ID_EDIT_COPY
         MENUITEM "C&oller",             ID_EDIT_PASTE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "P&uces"       ID_BULLET
-        MENUITEM "Para&graphe"     ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "P&uces",       ID_BULLET
+        MENUITEM "Para&graphe",     ID_PARAFORMAT
     END
 END
 
@@ -114,23 +114,23 @@ IDM_COLOR_POPUP MENU
 BEGIN
     POPUP ""
     BEGIN
-        MENUITEM "Noir"        ID_COLOR_BLACK
-        MENUITEM "Marron"      ID_COLOR_MAROON
-        MENUITEM "Vert"        ID_COLOR_GREEN
-        MENUITEM "Olive"       ID_COLOR_OLIVE
-        MENUITEM "Bleu marine" ID_COLOR_NAVY
-        MENUITEM "Pourpre"     ID_COLOR_PURPLE
-        MENUITEM "Sarcelle"    ID_COLOR_TEAL
-        MENUITEM "Gris"        ID_COLOR_GRAY
-        MENUITEM "Argent"      ID_COLOR_SILVER
-        MENUITEM "Rouge"       ID_COLOR_RED
-        MENUITEM "Citron vert" ID_COLOR_LIME
-        MENUITEM "Jaune"       ID_COLOR_YELLOW
-        MENUITEM "Bleu"        ID_COLOR_BLUE
-        MENUITEM "Fuchsia"     ID_COLOR_FUCHSIA
-        MENUITEM "Eau"         ID_COLOR_AQUA
-        MENUITEM "Blanc"       ID_COLOR_WHITE
-        MENUITEM "Automatique" ID_COLOR_AUTOMATIC
+        MENUITEM "Noir",       ID_COLOR_BLACK
+        MENUITEM "Marron",     ID_COLOR_MAROON
+        MENUITEM "Vert",       ID_COLOR_GREEN
+        MENUITEM "Olive",      ID_COLOR_OLIVE
+        MENUITEM "Bleu marine",ID_COLOR_NAVY
+        MENUITEM "Pourpre",    ID_COLOR_PURPLE
+        MENUITEM "Sarcelle",   ID_COLOR_TEAL
+        MENUITEM "Gris",       ID_COLOR_GRAY
+        MENUITEM "Argent",     ID_COLOR_SILVER
+        MENUITEM "Rouge",      ID_COLOR_RED
+        MENUITEM "Citron vert",ID_COLOR_LIME
+        MENUITEM "Jaune",      ID_COLOR_YELLOW
+        MENUITEM "Bleu",       ID_COLOR_BLUE
+        MENUITEM "Fuchsia",    ID_COLOR_FUCHSIA
+        MENUITEM "Eau",        ID_COLOR_AQUA
+        MENUITEM "Blanc",      ID_COLOR_WHITE
+        MENUITEM "Automatique",ID_COLOR_AUTOMATIC
     END
 END
 
@@ -158,7 +158,7 @@ END
 
 IDD_PARAFORMAT DIALOG 30, 20, 200, 110
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-Caption "Format de paragraphe"
+CAPTION "Format de paragraphe"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Indentation", -1, 10, 10, 120, 68
@@ -176,7 +176,7 @@ END
 
 IDD_TABSTOPS DIALOG 30, 20, 200, 110
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-Caption "Tabulations"
+CAPTION "Tabulations"
 FONT 8, "MS SHell DLg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Taquets de tabulation", -1, 10, 10, 120, 90
@@ -190,7 +190,7 @@ END
 
 IDD_FORMATOPTS DIALOG 0, 0, 280, 110
 STYLE DS_SYSMODAL
-Caption ""
+CAPTION ""
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Passage à la ligne automatique", -1, 10, 10, 140, 85
@@ -263,9 +263,7 @@ BEGIN
     STRING_PROMPT_SAVE_CHANGES,  "Enregistrer les modifications de « %s » ?"
     STRING_SEARCH_FINISHED,      "Recherche terminée dans le document."
     STRING_LOAD_RICHED_FAILED,   "Impossible de charger la bibliothèque RichEdit."
-    STRING_SAVE_LOSEFORMATTING,  "Vous avez choisi d'enregistrer en texte simple, " \
-                                 "ce qui causera la perte de tout formattage. " \
-                                 "Voulez-vous vraiment continuer ?"
+    STRING_SAVE_LOSEFORMATTING,  "Vous avez choisi d'enregistrer en texte simple, ce qui causera la perte de tout formattage. Voulez-vous vraiment continuer ?"
     STRING_INVALID_NUMBER,       "Format de nombre invalide"
     STRING_OLE_STORAGE_NOT_SUPPORTED, "Les documents conteneur OLE ne sont pas supportés"
     STRING_WRITE_FAILED,              "Impossible d'enregistrer le fichier."
index da13a26..c73f16d 100644 (file)
@@ -78,9 +78,9 @@ BEGIN
     POPUP "F&ormátum"
     BEGIN
         MENUITEM "&Font...",                  ID_FONTSETTINGS
-        MENUITEM "&Bullet points"                ID_BULLET
-        MENUITEM "&Paragraph..."              ID_PARAFORMAT
-        MENUITEM "&Tabs..."                   ID_TABSTOPS
+        MENUITEM "&Bullet points",            ID_BULLET
+        MENUITEM "&Paragraph...",             ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "&Tabs...",                  ID_TABSTOPS
         POPUP "&Háttér"
         BEGIN
             MENUITEM "&Rendszer\tCtrl+1",         ID_BACK_1
@@ -89,7 +89,7 @@ BEGIN
     END
     POPUP "&Help"
     BEGIN
-        MENUITEM "&About Wine Wordpad"       ID_ABOUT
+        MENUITEM "&About Wine Wordpad",       ID_ABOUT
     END
 END
 
@@ -101,7 +101,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "Má&solás\tCtrl+C",     ID_EDIT_COPY
         MENUITEM "&Beillesztés\tCtrl+V", ID_EDIT_PASTE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Bullet points"        ID_BULLET
-        MENUITEM "&Paragraph..."      ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "&Bullet points",       ID_BULLET
+        MENUITEM "&Paragraph...",        ID_PARAFORMAT
     END
 END
index 79278d5..9881509 100644 (file)
@@ -82,9 +82,9 @@ BEGIN
     POPUP "F&ormato"
     BEGIN
         MENUITEM "&Carattere...",                     ID_FONTSETTINGS
-        MENUITEM "&Elenco"                ID_BULLET
-        MENUITEM "&Paragrafo..."                 ID_PARAFORMAT
-        MENUITEM "&Tabulazioni..."                      ID_TABSTOPS
+        MENUITEM "&Elenco",               ID_BULLET
+        MENUITEM "&Paragrafo...",                ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "&Tabulazioni...",                     ID_TABSTOPS
         POPUP "Sfon&do"
         BEGIN
             MENUITEM "Di &sistema\tCtrl+1",         ID_BACK_1
@@ -93,7 +93,7 @@ BEGIN
     END
     POPUP "&Aiuto"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Riguardo a Wine Wordpad"       ID_ABOUT
+        MENUITEM "&Riguardo a Wine Wordpad",      ID_ABOUT
     END
 END
 
@@ -105,8 +105,8 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Copia",               ID_EDIT_COPY
         MENUITEM "&Incolla",              ID_EDIT_PASTE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Elenco"       ID_BULLET
-        MENUITEM "&Paragrafo..."        ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "&Elenco",      ID_BULLET
+        MENUITEM "&Paragrafo...",       ID_PARAFORMAT
     END
 END
 
@@ -114,23 +114,23 @@ IDM_COLOR_POPUP MENU
 BEGIN
     POPUP ""
     BEGIN
-        MENUITEM "Nero"              ID_COLOR_BLACK
-        MENUITEM "Marrone rossiccio" ID_COLOR_MAROON
-        MENUITEM "Verde"             ID_COLOR_GREEN
-        MENUITEM "Verde oliva"       ID_COLOR_OLIVE
-        MENUITEM "Blu oltremare"     ID_COLOR_NAVY
-        MENUITEM "Porpora"           ID_COLOR_PURPLE
-        MENUITEM "Foglia di Tè"      ID_COLOR_TEAL
-        MENUITEM "Grigio"            ID_COLOR_GRAY
-        MENUITEM "Argento"           ID_COLOR_SILVER
-        MENUITEM "Rosso"             ID_COLOR_RED
-        MENUITEM "Verde cedro"       ID_COLOR_LIME
-        MENUITEM "Giallo"            ID_COLOR_YELLOW
-        MENUITEM "Blu"               ID_COLOR_BLUE
-        MENUITEM "Fucsia"            ID_COLOR_FUCHSIA
-        MENUITEM "Acqua"             ID_COLOR_AQUA
-        MENUITEM "Bianco"            ID_COLOR_WHITE
-        MENUITEM "Automatico"        ID_COLOR_AUTOMATIC
+        MENUITEM "Nero",             ID_COLOR_BLACK
+        MENUITEM "Marrone rossiccio",ID_COLOR_MAROON
+        MENUITEM "Verde",            ID_COLOR_GREEN
+        MENUITEM "Verde oliva",      ID_COLOR_OLIVE
+        MENUITEM "Blu oltremare",    ID_COLOR_NAVY
+        MENUITEM "Porpora",          ID_COLOR_PURPLE
+        MENUITEM "Foglia di Tè",     ID_COLOR_TEAL
+        MENUITEM "Grigio",           ID_COLOR_GRAY
+        MENUITEM "Argento",          ID_COLOR_SILVER
+        MENUITEM "Rosso",            ID_COLOR_RED
+        MENUITEM "Verde cedro",      ID_COLOR_LIME
+        MENUITEM "Giallo",           ID_COLOR_YELLOW
+        MENUITEM "Blu",              ID_COLOR_BLUE
+        MENUITEM "Fucsia",           ID_COLOR_FUCHSIA
+        MENUITEM "Acqua",            ID_COLOR_AQUA
+        MENUITEM "Bianco",           ID_COLOR_WHITE
+        MENUITEM "Automatico",       ID_COLOR_AUTOMATIC
     END
 END
 
@@ -158,7 +158,7 @@ END
 
 IDD_PARAFORMAT DIALOG 30, 20, 200, 110
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-Caption "Formato del paragrafo"
+CAPTION "Formato del paragrafo"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Rientro", -1, 10, 10, 120, 68
@@ -176,7 +176,7 @@ END
 
 IDD_TABSTOPS DIALOG 30, 20, 200, 110
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-Caption "Tabulazioni"
+CAPTION "Tabulazioni"
 FONT 8, "MS SHell DLg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Punti di fermata delle tabulazioni", -1, 10, 10, 120, 90
@@ -190,7 +190,7 @@ END
 
 IDD_FORMATOPTS DIALOG 0, 0, 310, 110
 STYLE DS_SYSMODAL
-Caption ""
+CAPTION ""
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Linea di margine", -1, 10, 10, 150, 85
@@ -255,9 +255,7 @@ BEGIN
     STRING_PROMPT_SAVE_CHANGES,  "Salva i cambiamenti su '%s'?"
     STRING_SEARCH_FINISHED,      "Finita la ricerca sul documento."
     STRING_LOAD_RICHED_FAILED,   "Impossibile caricare la libreria RichEdit."
-    STRING_SAVE_LOSEFORMATTING,  "Hai scelto di salvare nel formato Testo semplice, " \
-                                 "che causerà la perdita di tutta la formattazione. " \
-                                 "Sei sicuro?"
+    STRING_SAVE_LOSEFORMATTING,  "Hai scelto di salvare nel formato Testo semplice, che causerà la perdita di tutta la formattazione. Sei sicuro?"
     STRING_INVALID_NUMBER,       "Numero di formato non valido"
     STRING_OLE_STORAGE_NOT_SUPPORTED, "I documenti di storage OLE non sono supportati"
     STRING_WRITE_FAILED,              "Impossibile salvare il file."
index a7d59f6..6aa5187 100644 (file)
@@ -81,9 +81,9 @@ BEGIN
     POPUP "書式(&O)"
     BEGIN
         MENUITEM "フォント(&F)...",             ID_FONTSETTINGS
-        MENUITEM "箇条書き(&B)"                 ID_BULLET
-        MENUITEM "段落(&P)..."                  ID_PARAFORMAT
-        MENUITEM "タブ(&T)..."                  ID_TABSTOPS
+        MENUITEM "箇条書き(&B)",                ID_BULLET
+        MENUITEM "段落(&P)...",                 ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "タブ(&T)...",                 ID_TABSTOPS
         POPUP "背景(&D)"
         BEGIN
             MENUITEM "システム(&S)\tCtrl+1",        ID_BACK_1
@@ -92,7 +92,7 @@ BEGIN
     END
     POPUP "ヘルプ(&H)"
     BEGIN
-        MENUITEM "Wine Wordpadについて(&A)"      ID_ABOUT
+        MENUITEM "Wine Wordpadについて(&A)",     ID_ABOUT
     END
 END
 
@@ -104,8 +104,8 @@ BEGIN
         MENUITEM "コピー(&C)",          ID_EDIT_COPY
         MENUITEM "貼り付け(&P)",        ID_EDIT_PASTE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "箇条書き(&B)"         ID_BULLET
-        MENUITEM "段落(&P)..."          ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "箇条書き(&B)",        ID_BULLET
+        MENUITEM "段落(&P)...",         ID_PARAFORMAT
     END
 END
 
@@ -113,23 +113,23 @@ IDM_COLOR_POPUP MENU
 BEGIN
     POPUP ""
     BEGIN
-        MENUITEM "黒"       ID_COLOR_BLACK
-        MENUITEM "茶色"     ID_COLOR_MAROON
-        MENUITEM "緑"       ID_COLOR_GREEN
-        MENUITEM "オリーブ" ID_COLOR_OLIVE
-        MENUITEM "紺"       ID_COLOR_NAVY
-        MENUITEM "紫"       ID_COLOR_PURPLE
-        MENUITEM "青緑"     ID_COLOR_TEAL
-        MENUITEM "灰色"     ID_COLOR_GRAY
-        MENUITEM "銀色"     ID_COLOR_SILVER
-        MENUITEM "赤"       ID_COLOR_RED
-        MENUITEM "黄緑"     ID_COLOR_LIME
-        MENUITEM "黄"       ID_COLOR_YELLOW
-        MENUITEM "青"       ID_COLOR_BLUE
-        MENUITEM "赤紫"     ID_COLOR_FUCHSIA
-        MENUITEM "水色"     ID_COLOR_AQUA
-        MENUITEM "白"       ID_COLOR_WHITE
-        MENUITEM "自動"     ID_COLOR_AUTOMATIC
+        MENUITEM "黒",      ID_COLOR_BLACK
+        MENUITEM "茶色",    ID_COLOR_MAROON
+        MENUITEM "緑",      ID_COLOR_GREEN
+        MENUITEM "オリーブ",ID_COLOR_OLIVE
+        MENUITEM "紺",      ID_COLOR_NAVY
+        MENUITEM "紫",      ID_COLOR_PURPLE
+        MENUITEM "青緑",    ID_COLOR_TEAL
+        MENUITEM "灰色",    ID_COLOR_GRAY
+        MENUITEM "銀色",    ID_COLOR_SILVER
+        MENUITEM "赤",      ID_COLOR_RED
+        MENUITEM "黄緑",    ID_COLOR_LIME
+        MENUITEM "黄",      ID_COLOR_YELLOW
+        MENUITEM "青",      ID_COLOR_BLUE
+        MENUITEM "赤紫",    ID_COLOR_FUCHSIA
+        MENUITEM "水色",    ID_COLOR_AQUA
+        MENUITEM "白",      ID_COLOR_WHITE
+        MENUITEM "自動",    ID_COLOR_AUTOMATIC
     END
 END
 
@@ -254,9 +254,7 @@ BEGIN
     STRING_PROMPT_SAVE_CHANGES,  "'%s'への変更を保存しますか?"
     STRING_SEARCH_FINISHED,      "文書の検索を完了。"
     STRING_LOAD_RICHED_FAILED,   "RichEditライブラリの読み込みに失敗。"
-    STRING_SAVE_LOSEFORMATTING,  "プレーンテキスト形式で保存すると、" \
-                                 "すべての書式が失われます。" \
-                                 "それでもよいですか?"
+    STRING_SAVE_LOSEFORMATTING,  "プレーンテキスト形式で保存すると、すべての書式が失われます。それでもよいですか?"
     STRING_INVALID_NUMBER,       "数の書式が不正"
     STRING_OLE_STORAGE_NOT_SUPPORTED, "OLEストレージ文書はサポートされていません。"
     STRING_WRITE_FAILED,              "ファイルを保存できません。"
index 0df7468..4daaa62 100644 (file)
@@ -79,9 +79,9 @@ BEGIN
     POPUP "Çü½Ä(&O)"
     BEGIN
        MENUITEM "±Û²Ã(&F)...",                  ID_FONTSETTINGS
-        MENUITEM "°­Á¶ Á¡(&U)"                ID_BULLET
-        MENUITEM "´Ü¶ô(&P)..."              ID_PARAFORMAT
-        MENUITEM "ÅÇ(&T)..."                   ID_TABSTOPS
+        MENUITEM "°­Á¶ Á¡(&U)",               ID_BULLET
+        MENUITEM "´Ü¶ô(&P)...",             ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "ÅÇ(&T)...",                  ID_TABSTOPS
         POPUP "¹è°æ(&B)"
         BEGIN
             MENUITEM "½Ã½ºÅÛ(&S)\tCtrl+1",         ID_BACK_1
@@ -90,7 +90,7 @@ BEGIN
     END
     POPUP "µµ¿ò¸»(&H)"
     BEGIN
-        MENUITEM "Wine ¿öµåÆеå Á¤º¸(&A)"       ID_ABOUT
+        MENUITEM "Wine ¿öµåÆеå Á¤º¸(&A)",      ID_ABOUT
     END
 END
 
@@ -102,8 +102,8 @@ BEGIN
         MENUITEM "º¹»ç(&C)",             ID_EDIT_COPY
         MENUITEM "ºÙ¿©³Ö±â(&P)",          ID_EDIT_PASTE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "°­Á¶Á¡(&B)"        ID_BULLET
-        MENUITEM "´Ü¶ô(&P)..."      ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "°­Á¶Á¡(&B)",       ID_BULLET
+        MENUITEM "´Ü¶ô(&P)...",     ID_PARAFORMAT
     END
 END
 
@@ -111,23 +111,23 @@ IDM_COLOR_POPUP MENU
 BEGIN
     POPUP ""
     BEGIN
-        MENUITEM "°ËÁ¤"          ID_COLOR_BLACK
-        MENUITEM "¹ã»ö"          ID_COLOR_MAROON
-        MENUITEM "³ì»ö"          ID_COLOR_GREEN
-        MENUITEM "¿Ã¸®ºê»ö"      ID_COLOR_OLIVE
-        MENUITEM "£Àº ³²»ö"     ID_COLOR_NAVY
-        MENUITEM "½ÉÈ«»ö"        ID_COLOR_PURPLE
-        MENUITEM "°ËÀº ¹°¿À¸®»ö" ID_COLOR_TEAL
-        MENUITEM "ȸ»ö"          ID_COLOR_GRAY
-        MENUITEM "Àº»ö"          ID_COLOR_SILVER
-        MENUITEM "»¡°­"          ID_COLOR_RED
-        MENUITEM "¶óÀÓ»ö"        ID_COLOR_LIME
-        MENUITEM "³ë¶û"          ID_COLOR_YELLOW
-        MENUITEM "ÆĶû"          ID_COLOR_BLUE
-        MENUITEM "ÀÚÈ«»ö"        ID_COLOR_FUCHSIA
-        MENUITEM "¹°»ö"          ID_COLOR_AQUA
-        MENUITEM "ÇϾç"          ID_COLOR_WHITE
-        MENUITEM "ÀÚµ¿"     ID_COLOR_AUTOMATIC
+        MENUITEM "°ËÁ¤",         ID_COLOR_BLACK
+        MENUITEM "¹ã»ö",         ID_COLOR_MAROON
+        MENUITEM "³ì»ö",         ID_COLOR_GREEN
+        MENUITEM "¿Ã¸®ºê»ö",     ID_COLOR_OLIVE
+        MENUITEM "£Àº ³²»ö",    ID_COLOR_NAVY
+        MENUITEM "½ÉÈ«»ö",       ID_COLOR_PURPLE
+        MENUITEM "°ËÀº ¹°¿À¸®»ö",ID_COLOR_TEAL
+        MENUITEM "ȸ»ö",         ID_COLOR_GRAY
+        MENUITEM "Àº»ö",         ID_COLOR_SILVER
+        MENUITEM "»¡°­",         ID_COLOR_RED
+        MENUITEM "¶óÀÓ»ö",       ID_COLOR_LIME
+        MENUITEM "³ë¶û",         ID_COLOR_YELLOW
+        MENUITEM "ÆĶû",         ID_COLOR_BLUE
+        MENUITEM "ÀÚÈ«»ö",       ID_COLOR_FUCHSIA
+        MENUITEM "¹°»ö",         ID_COLOR_AQUA
+        MENUITEM "ÇϾç",         ID_COLOR_WHITE
+        MENUITEM "ÀÚµ¿",         ID_COLOR_AUTOMATIC
     END
 END
 
@@ -155,7 +155,7 @@ END
 
 IDD_PARAFORMAT DIALOG 30, 20, 200, 110
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-Caption "´Ü¶ô Çü½Ä"
+CAPTION "´Ü¶ô Çü½Ä"
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "µé¿©¾²±â", -1, 10, 10, 120, 68
@@ -173,7 +173,7 @@ END
 
 IDD_TABSTOPS DIALOG 30, 20, 200, 110
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-Caption "ÅÇ"
+CAPTION "ÅÇ"
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "ÅÇ Á¤Áö", -1, 10, 10, 120, 90
@@ -187,7 +187,7 @@ END
 
 IDD_FORMATOPTS DIALOG 0, 0, 280, 110
 STYLE DS_SYSMODAL
-Caption ""
+CAPTION ""
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "ÁÙ ³Ñ±â±â", -1, 10, 10, 130, 85
@@ -253,9 +253,7 @@ BEGIN
     STRING_PROMPT_SAVE_CHANGES,  "'%s'ÀÇ ¹Ù²ï °ÍÀ» ÀúÀåÇÏ°Ú½À´Ï±î?"
     STRING_SEARCH_FINISHED,      "¹®¼­¿¡¼­ Ã£±â ³¡."
     STRING_LOAD_RICHED_FAILED,   "¸®Ä¡ÅؽºÆ® ¶óÀ̺귯¸® ºÒ·¯¿À±â ½ÇÆÐ."
-    STRING_SAVE_LOSEFORMATTING,  "´ç½ÅÀº º¸Åë ÅؽºÆ® Çü½ÄÀ¸·Î ÀúÀåÇϱ⸦ ¼±ÅÃÇß½À´Ï´Ù, " \
-                                 "ÀÌ°ÍÀº Æ÷¸ËÆÃÀ» ¾ø¿¤ °ÍÀÔ´Ï´Ù. " \
-                                 "´ç½ÅÀº Á¤¸»·Î ÀúÀåÇϱ⸦ ¿øÇմϱî?"
+    STRING_SAVE_LOSEFORMATTING,  "´ç½ÅÀº º¸Åë ÅؽºÆ® Çü½ÄÀ¸·Î ÀúÀåÇϱ⸦ ¼±ÅÃÇß½À´Ï´Ù, ÀÌ°ÍÀº Æ÷¸ËÆÃÀ» ¾ø¿¤ °ÍÀÔ´Ï´Ù. ´ç½ÅÀº Á¤¸»·Î ÀúÀåÇϱ⸦ ¿øÇմϱî?"
     STRING_INVALID_NUMBER,       "¿Ã¹Ù¸£Áö ¾ÊÀº ¼ýÀÚ Çü½Ä"
     STRING_OLE_STORAGE_NOT_SUPPORTED, "OLE ÀúÀå ¹®¼­´Â Áö¿øµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù"
     STRING_WRITE_FAILED,              "ÆÄÀÏÀ» ÀúÀåÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù."
index 82df7c8..5a7e3d8 100644 (file)
@@ -81,9 +81,9 @@ BEGIN
     POPUP "F&ormatas"
     BEGIN
         MENUITEM "&Šriftas...",                     ID_FONTSETTINGS
-        MENUITEM "&Ženkleliai"                      ID_BULLET
-        MENUITEM "&Pastraipa..."                    ID_PARAFORMAT
-        MENUITEM "&Tabuliavimo žymės..."            ID_TABSTOPS
+        MENUITEM "&Ženkleliai",                     ID_BULLET
+        MENUITEM "&Pastraipa...",                   ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "&Tabuliavimo žymės...",           ID_TABSTOPS
         POPUP "&Fonas"
         BEGIN
             MENUITEM "&Sistemos\tCtrl+1",           ID_BACK_1
@@ -92,7 +92,7 @@ BEGIN
     END
     POPUP "&Žinynas"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Apie Wine Wordpad"               ID_ABOUT
+        MENUITEM "&Apie Wine Wordpad",              ID_ABOUT
     END
 END
 
@@ -104,8 +104,8 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Kopijuoti",   ID_EDIT_COPY
         MENUITEM "Į&dėti",       ID_EDIT_PASTE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Ženkleliai"   ID_BULLET
-        MENUITEM "&Pastraipa..." ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "&Ženkleliai",  ID_BULLET
+        MENUITEM "&Pastraipa...",ID_PARAFORMAT
     END
 END
 
@@ -113,23 +113,23 @@ IDM_COLOR_POPUP MENU
 BEGIN
     POPUP ""
     BEGIN
-        MENUITEM "Juoda"          ID_COLOR_BLACK
-        MENUITEM "Kaštoninė"      ID_COLOR_MAROON
-        MENUITEM "Žalia"          ID_COLOR_GREEN
-        MENUITEM "Alyvinė"        ID_COLOR_OLIVE
-        MENUITEM "Ultramarinas"   ID_COLOR_NAVY
-        MENUITEM "Purpurinė"      ID_COLOR_PURPLE
-        MENUITEM "Neutrali ciano" ID_COLOR_TEAL
-        MENUITEM "Pilka"          ID_COLOR_GRAY
-        MENUITEM "Sidabrinė"      ID_COLOR_SILVER
-        MENUITEM "Raudona"        ID_COLOR_RED
-        MENUITEM "Gelsvai žalsva" ID_COLOR_LIME
-        MENUITEM "Geltona"        ID_COLOR_YELLOW
-        MENUITEM "Mėlyna"         ID_COLOR_BLUE
-        MENUITEM "Fuksija"        ID_COLOR_FUCHSIA
-        MENUITEM "Žydra"          ID_COLOR_AQUA
-        MENUITEM "Balta"          ID_COLOR_WHITE
-        MENUITEM "Automatic"      ID_COLOR_AUTOMATIC
+        MENUITEM "Juoda",         ID_COLOR_BLACK
+        MENUITEM "Kaštoninė",     ID_COLOR_MAROON
+        MENUITEM "Žalia",         ID_COLOR_GREEN
+        MENUITEM "Alyvinė",       ID_COLOR_OLIVE
+        MENUITEM "Ultramarinas",  ID_COLOR_NAVY
+        MENUITEM "Purpurinė",     ID_COLOR_PURPLE
+        MENUITEM "Neutrali ciano",ID_COLOR_TEAL
+        MENUITEM "Pilka",         ID_COLOR_GRAY
+        MENUITEM "Sidabrinė",     ID_COLOR_SILVER
+        MENUITEM "Raudona",       ID_COLOR_RED
+        MENUITEM "Gelsvai žalsva",ID_COLOR_LIME
+        MENUITEM "Geltona",       ID_COLOR_YELLOW
+        MENUITEM "Mėlyna",        ID_COLOR_BLUE
+        MENUITEM "Fuksija",       ID_COLOR_FUCHSIA
+        MENUITEM "Žydra",         ID_COLOR_AQUA
+        MENUITEM "Balta",         ID_COLOR_WHITE
+        MENUITEM "Automatic",     ID_COLOR_AUTOMATIC
     END
 END
 
@@ -157,7 +157,7 @@ END
 
 IDD_PARAFORMAT DIALOG 30, 20, 200, 110
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-Caption "Pastraipos formatas"
+CAPTION "Pastraipos formatas"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Įtrauka", -1, 10, 10, 120, 68
@@ -175,7 +175,7 @@ END
 
 IDD_TABSTOPS DIALOG 30, 20, 200, 110
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-Caption "Tabuliavimo žymės"
+CAPTION "Tabuliavimo žymės"
 FONT 8, "MS SHell DLg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Tabuliavimo pozicija", -1, 10, 10, 120, 90
@@ -189,7 +189,7 @@ END
 
 IDD_FORMATOPTS DIALOG 0, 0, 280, 110
 STYLE DS_SYSMODAL
-Caption ""
+CAPTION ""
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Eilutės skaidymas", -1, 10, 10, 130, 85
@@ -262,9 +262,7 @@ BEGIN
     STRING_PROMPT_SAVE_CHANGES,  "Išsaugoti „%s“ pakeitimus?"
     STRING_SEARCH_FINISHED,      "Paieška dokumente baigta."
     STRING_LOAD_RICHED_FAILED,   "Nepavyko įkelti RichEdit bibliotekos."
-    STRING_SAVE_LOSEFORMATTING,  "Jūs pasirinkote išsaugoti paprasto teksto formatu, " \
-                                 "todėl bus prarastas visas formatavimas. " \
-                                 "Ar tikrai norite tai padaryti?"
+    STRING_SAVE_LOSEFORMATTING,  "Jūs pasirinkote išsaugoti paprasto teksto formatu, todėl bus prarastas visas formatavimas. Ar tikrai norite tai padaryti?"
     STRING_INVALID_NUMBER,       "Neteisingas skaičiaus formatas"
     STRING_OLE_STORAGE_NOT_SUPPORTED, "OLE saugyklos dokumentai yra nepalaikomi"
     STRING_WRITE_FAILED,              "Nepavyko išsaugoti failo."
index 17b3036..a7e8700 100644 (file)
@@ -27,7 +27,7 @@ IDM_MAINMENU MENU
 BEGIN
     POPUP "&Bestand"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Nieuw...\tCtrl+N"      ID_FILE_NEW
+        MENUITEM "&Nieuw...\tCtrl+N",     ID_FILE_NEW
         MENUITEM "&Openen...\tCtrl+O",    ID_FILE_OPEN
         MENUITEM "Op&slaan\tCtrl+S",      ID_FILE_SAVE
         MENUITEM "Ops&laan als...",       ID_FILE_SAVEAS
@@ -81,9 +81,9 @@ BEGIN
     POPUP "&Opmaak"
     BEGIN
         MENUITEM "&Lettertype...",               ID_FONTSETTINGS
-        MENUITEM "&Bullet points"                ID_BULLET
-        MENUITEM "&Paragraaf..."                 ID_PARAFORMAT
-        MENUITEM "&Tabs..."                      ID_TABSTOPS
+        MENUITEM "&Bullet points",               ID_BULLET
+        MENUITEM "&Paragraaf...",                ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "&Tabs...",                     ID_TABSTOPS
         POPUP "&Achtergrond"
         BEGIN
             MENUITEM "&Systeem\tCtrl+1",   ID_BACK_1
@@ -92,7 +92,7 @@ BEGIN
     END
     POPUP "&Help"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Over Wine Wordpad"       ID_ABOUT
+        MENUITEM "&Over Wine Wordpad",      ID_ABOUT
     END
 END
 
@@ -104,7 +104,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Kopiëren",            ID_EDIT_COPY
         MENUITEM "&Plakken",            ID_EDIT_PASTE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Bullet points"        ID_BULLET
+        MENUITEM "&Bullet points",        ID_BULLET
         MENUITEM "&Paragraaf...",        ID_PARAFORMAT
     END
 END
@@ -113,23 +113,23 @@ IDM_COLOR_POPUP MENU
 BEGIN
     POPUP ""
     BEGIN
-        MENUITEM "Zwart"         ID_COLOR_BLACK
-        MENUITEM "Kastanjebruin" ID_COLOR_MAROON
-        MENUITEM "Groen"         ID_COLOR_GREEN
-        MENUITEM "Olijfgroen"    ID_COLOR_OLIVE
-        MENUITEM "Marineblauw"   ID_COLOR_NAVY
-        MENUITEM "Paars"         ID_COLOR_PURPLE
-        MENUITEM "Groenblauw"    ID_COLOR_TEAL
-        MENUITEM "Grijs"         ID_COLOR_GRAY
-        MENUITEM "Zilver"        ID_COLOR_SILVER
-        MENUITEM "Rood"          ID_COLOR_RED
-        MENUITEM "Lichtgroen"    ID_COLOR_LIME
-        MENUITEM "Geel"          ID_COLOR_YELLOW
-        MENUITEM "Blauw"         ID_COLOR_BLUE
-        MENUITEM "Fuchsiapaars"  ID_COLOR_FUCHSIA
-        MENUITEM "Zeeblauw"      ID_COLOR_AQUA
-        MENUITEM "Wit"           ID_COLOR_WHITE
-        MENUITEM "Automatisch"     ID_COLOR_AUTOMATIC
+        MENUITEM "Zwart",        ID_COLOR_BLACK
+        MENUITEM "Kastanjebruin",ID_COLOR_MAROON
+        MENUITEM "Groen",        ID_COLOR_GREEN
+        MENUITEM "Olijfgroen",   ID_COLOR_OLIVE
+        MENUITEM "Marineblauw",  ID_COLOR_NAVY
+        MENUITEM "Paars",        ID_COLOR_PURPLE
+        MENUITEM "Groenblauw",   ID_COLOR_TEAL
+        MENUITEM "Grijs",        ID_COLOR_GRAY
+        MENUITEM "Zilver",       ID_COLOR_SILVER
+        MENUITEM "Rood",         ID_COLOR_RED
+        MENUITEM "Lichtgroen",   ID_COLOR_LIME
+        MENUITEM "Geel",         ID_COLOR_YELLOW
+        MENUITEM "Blauw",        ID_COLOR_BLUE
+        MENUITEM "Fuchsiapaars", ID_COLOR_FUCHSIA
+        MENUITEM "Zeeblauw",     ID_COLOR_AQUA
+        MENUITEM "Wit",          ID_COLOR_WHITE
+        MENUITEM "Automatisch",  ID_COLOR_AUTOMATIC
     END
 END
 
@@ -157,7 +157,7 @@ END
 
 IDD_PARAFORMAT DIALOG 30, 20, 200, 110
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-Caption "Paragraaf formaat"
+CAPTION "Paragraaf formaat"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Inspringing", -1, 10, 10, 120, 68
@@ -175,7 +175,7 @@ END
 
 IDD_TABSTOPS DIALOG 30, 20, 200, 110
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-Caption "Tabs"
+CAPTION "Tabs"
 FONT 8, "MS SHell DLg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Tab-einden", -1, 10, 10, 120, 90
@@ -189,7 +189,7 @@ END
 
 IDD_FORMATOPTS DIALOG 0, 0, 280, 110
 STYLE DS_SYSMODAL
-Caption ""
+CAPTION ""
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Regel afbreken", -1, 10, 10, 130, 85
@@ -254,9 +254,7 @@ BEGIN
     STRING_PROMPT_SAVE_CHANGES,  "Wijzigingen opslaan naar '%s'?"
     STRING_SEARCH_FINISHED,      "Doorzoeken van document voltooid."
     STRING_LOAD_RICHED_FAILED,   "Laden van de RichEdit library is mislukt."
-    STRING_SAVE_LOSEFORMATTING,  "U koos voor opslaan in gewoon tekst formaat, " \
-                                 "waardoor alle formattering verloren zal gaan. " \
-                                 "Weet u zeker dat u dit wilt?"
+    STRING_SAVE_LOSEFORMATTING,  "U koos voor opslaan in gewoon tekst formaat, waardoor alle formattering verloren zal gaan. Weet u zeker dat u dit wilt?"
     STRING_INVALID_NUMBER,       "Foutief nummerformaat"
     STRING_OLE_STORAGE_NOT_SUPPORTED, "OLE storage documenten worden niet ondersteund"
     STRING_WRITE_FAILED,         "Bestand kon niet worden opgeslagen."
index dca3f95..97f0740 100644 (file)
@@ -80,9 +80,9 @@ BEGIN
     POPUP "F&ormat"
     BEGIN
         MENUITEM "&Skrift...",               ID_FONTSETTINGS
-        MENUITEM "&Punktmerking"                ID_BULLET
-        MENUITEM "&Avsnitt..."               ID_PARAFORMAT
-        MENUITEM "&Tabulatorer..."           ID_TABSTOPS
+        MENUITEM "&Punktmerking",            ID_BULLET
+        MENUITEM "&Avsnitt...",              ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "&Tabulatorer...",          ID_TABSTOPS
         POPUP "&Bakgrunn"
         BEGIN
             MENUITEM "&System\tCtrl+1",         ID_BACK_1
@@ -91,7 +91,7 @@ BEGIN
     END
     POPUP "&Hjelp"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Om Wine Wordpad"       ID_ABOUT
+        MENUITEM "&Om Wine Wordpad",      ID_ABOUT
     END
 END
 
@@ -99,12 +99,12 @@ IDM_POPUP MENU
 BEGIN
     POPUP ""
     BEGIN
-        MENUITEM "Klipp u&t"      ID_EDIT_CUT
-        MENUITEM "&Kopier"        ID_EDIT_COPY
-        MENUITEM "&Lim inn"       ID_EDIT_PASTE
+        MENUITEM "Klipp u&t",     ID_EDIT_CUT
+        MENUITEM "&Kopier",       ID_EDIT_COPY
+        MENUITEM "&Lim inn",      ID_EDIT_PASTE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Punktmerking"  ID_BULLET
-        MENUITEM "&Avsnitt..." ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "&Punktmerking", ID_BULLET
+        MENUITEM "&Avsnitt...",   ID_PARAFORMAT
     END
 END
 
@@ -112,23 +112,23 @@ IDM_COLOR_POPUP MENU
 BEGIN
     POPUP ""
     BEGIN
-        MENUITEM "Svart"      ID_COLOR_BLACK
-        MENUITEM "Rødbrun"    ID_COLOR_MAROON
-        MENUITEM "Grønn"      ID_COLOR_GREEN
-        MENUITEM "Oliven"     ID_COLOR_OLIVE
-        MENUITEM "Marineblå"  ID_COLOR_NAVY
-        MENUITEM "Purpur"     ID_COLOR_PURPLE
-        MENUITEM "Blågrønn"   ID_COLOR_TEAL
-        MENUITEM "Grå"        ID_COLOR_GRAY
-        MENUITEM "Sølv"       ID_COLOR_SILVER
-        MENUITEM "Rød"        ID_COLOR_RED
-        MENUITEM "Lime-grønn" ID_COLOR_LIME
-        MENUITEM "Gul"        ID_COLOR_YELLOW
-        MENUITEM "Blå"        ID_COLOR_BLUE
-        MENUITEM "Fuchsia"    ID_COLOR_FUCHSIA
-        MENUITEM "Turkis"     ID_COLOR_AQUA
-        MENUITEM "Hvit"       ID_COLOR_WHITE
-        MENUITEM "Automatisk" ID_COLOR_AUTOMATIC
+        MENUITEM "Svart",     ID_COLOR_BLACK
+        MENUITEM "Rødbrun",   ID_COLOR_MAROON
+        MENUITEM "Grønn",     ID_COLOR_GREEN
+        MENUITEM "Oliven",    ID_COLOR_OLIVE
+        MENUITEM "Marineblå", ID_COLOR_NAVY
+        MENUITEM "Purpur",    ID_COLOR_PURPLE
+        MENUITEM "Blågrønn",  ID_COLOR_TEAL
+        MENUITEM "Grå",       ID_COLOR_GRAY
+        MENUITEM "Sølv",      ID_COLOR_SILVER
+        MENUITEM "Rød",       ID_COLOR_RED
+        MENUITEM "Lime-grønn",ID_COLOR_LIME
+        MENUITEM "Gul",       ID_COLOR_YELLOW
+        MENUITEM "Blå",       ID_COLOR_BLUE
+        MENUITEM "Fuchsia",   ID_COLOR_FUCHSIA
+        MENUITEM "Turkis",    ID_COLOR_AQUA
+        MENUITEM "Hvit",      ID_COLOR_WHITE
+        MENUITEM "Automatisk",ID_COLOR_AUTOMATIC
     END
 END
 
@@ -156,7 +156,7 @@ END
 
 IDD_PARAFORMAT DIALOG 30, 20, 200, 110
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-Caption "Formater avsnitt"
+CAPTION "Formater avsnitt"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Innrykk", -1, 10, 10, 120, 68
@@ -174,7 +174,7 @@ END
 
 IDD_TABSTOPS DIALOG 30, 20, 200, 110
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-Caption "Tabulatorer"
+CAPTION "Tabulatorer"
 FONT 8, "MS SHell DLg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Tabulatorstopp", -1, 10, 10, 120, 90
@@ -188,7 +188,7 @@ END
 
 IDD_FORMATOPTS DIALOG 0, 0, 280, 110
 STYLE DS_SYSMODAL
-Caption ""
+CAPTION ""
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Linjebryting", -1, 10, 10, 130, 85
@@ -261,9 +261,7 @@ BEGIN
     STRING_PROMPT_SAVE_CHANGES,  "Lagre endringer i «%s»?"
     STRING_SEARCH_FINISHED,      "Ferdig med å søke i dokumentet."
     STRING_LOAD_RICHED_FAILED,   "Klarte ikke laste RichEdit-biblioteket."
-    STRING_SAVE_LOSEFORMATTING,  "Du har valgt å lagre i rent tekstformat, noe som " \
-                                 "vil føre til at all formatering går tapt. Er du " \
-                                 "sikker på at du vil fortsette?"
+    STRING_SAVE_LOSEFORMATTING,  "Du har valgt å lagre i rent tekstformat, noe som vil føre til at all formatering går tapt. Er du sikker på at du vil fortsette?"
     STRING_INVALID_NUMBER,       "Ugyldig tallformat"
     STRING_OLE_STORAGE_NOT_SUPPORTED, "OLE storage-dokumenter støttes ikke"
     STRING_WRITE_FAILED,              "Klarte ikke lagre filen."
index c2a4214..2cb0700 100644 (file)
@@ -80,9 +80,9 @@ BEGIN
     POPUP "For&mat"
     BEGIN
         MENUITEM "&Czcionka...",                  ID_FONTSETTINGS
-        MENUITEM "&Wypunktowanie"                ID_BULLET
-        MENUITEM "&Akapit..."              ID_PARAFORMAT
-        MENUITEM "&Tabulatory..."                   ID_TABSTOPS
+        MENUITEM "&Wypunktowanie",               ID_BULLET
+        MENUITEM "&Akapit...",             ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "&Tabulatory...",                  ID_TABSTOPS
         POPUP "T³&o"
         BEGIN
             MENUITEM "&System\tCtrl+1",         ID_BACK_1
@@ -91,7 +91,7 @@ BEGIN
     END
     POPUP "Pomo&c"
     BEGIN
-        MENUITEM "Wine Wordpad - &informacje"       ID_ABOUT
+        MENUITEM "Wine Wordpad - &informacje",      ID_ABOUT
     END
 END
 
@@ -103,8 +103,8 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Kopiuj",              ID_EDIT_COPY
         MENUITEM "Wkl&ej",               ID_EDIT_PASTE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Wypunktowanie"        ID_BULLET
-        MENUITEM "&Akapit..."      ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "&Wypunktowanie",       ID_BULLET
+        MENUITEM "&Akapit...",     ID_PARAFORMAT
     END
 END
 
@@ -112,23 +112,23 @@ IDM_COLOR_POPUP MENU
 BEGIN
     POPUP ""
     BEGIN
-        MENUITEM "Czarny"       ID_COLOR_BLACK
-        MENUITEM "Kasztanowy"   ID_COLOR_MAROON
-        MENUITEM "Zielony"      ID_COLOR_GREEN
-        MENUITEM "Oliwkowy"     ID_COLOR_OLIVE
-        MENUITEM "Granatowy"    ID_COLOR_NAVY
-        MENUITEM "Purpurowy"    ID_COLOR_PURPLE
-        MENUITEM "Zielonomodry" ID_COLOR_TEAL
-        MENUITEM "Szary"        ID_COLOR_GRAY
-        MENUITEM "Srebrny"      ID_COLOR_SILVER
-        MENUITEM "Czerwony"     ID_COLOR_RED
-        MENUITEM "Limonowy"     ID_COLOR_LIME
-        MENUITEM "¯ó³ty"        ID_COLOR_YELLOW
-        MENUITEM "Niebieski"    ID_COLOR_BLUE
-        MENUITEM "Fuksja"       ID_COLOR_FUCHSIA
-        MENUITEM "Akwamaryna"   ID_COLOR_AQUA
-        MENUITEM "Bia³y"        ID_COLOR_WHITE
-        MENUITEM "Automatycznie"    ID_COLOR_AUTOMATIC
+        MENUITEM "Czarny",      ID_COLOR_BLACK
+        MENUITEM "Kasztanowy",  ID_COLOR_MAROON
+        MENUITEM "Zielony",     ID_COLOR_GREEN
+        MENUITEM "Oliwkowy",    ID_COLOR_OLIVE
+        MENUITEM "Granatowy",   ID_COLOR_NAVY
+        MENUITEM "Purpurowy",   ID_COLOR_PURPLE
+        MENUITEM "Zielonomodry",ID_COLOR_TEAL
+        MENUITEM "Szary",       ID_COLOR_GRAY
+        MENUITEM "Srebrny",     ID_COLOR_SILVER
+        MENUITEM "Czerwony",    ID_COLOR_RED
+        MENUITEM "Limonowy",    ID_COLOR_LIME
+        MENUITEM "¯ó³ty",       ID_COLOR_YELLOW
+        MENUITEM "Niebieski",   ID_COLOR_BLUE
+        MENUITEM "Fuksja",      ID_COLOR_FUCHSIA
+        MENUITEM "Akwamaryna",  ID_COLOR_AQUA
+        MENUITEM "Bia³y",       ID_COLOR_WHITE
+        MENUITEM "Automatycznie",   ID_COLOR_AUTOMATIC
     END
 END
 
@@ -156,7 +156,7 @@ END
 
 IDD_PARAFORMAT DIALOG 30, 20, 200, 110
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-Caption "Format akapitu"
+CAPTION "Format akapitu"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Wciêcia", -1, 10, 10, 120, 68
@@ -174,7 +174,7 @@ END
 
 IDD_TABSTOPS DIALOG 30, 20, 200, 110
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-Caption "Tabulatory"
+CAPTION "Tabulatory"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Pozycje tabulatorów", -1, 10, 10, 120, 90
@@ -188,7 +188,7 @@ END
 
 IDD_FORMATOPTS DIALOG 0, 0, 280, 110
 STYLE DS_SYSMODAL
-Caption ""
+CAPTION ""
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Zawijanie wierszy", -1, 10, 10, 130, 85
@@ -261,9 +261,7 @@ BEGIN
     STRING_PROMPT_SAVE_CHANGES,  "Zapisaæ zmiany w pliku '%s'?"
     STRING_SEARCH_FINISHED,      "Zakoñczono przeszukiwanie dokumentu."
     STRING_LOAD_RICHED_FAILED,   "Nie uda³o siê za³adowaæ biblioteki systemowej RichEdit."
-    STRING_SAVE_LOSEFORMATTING,  "Wybrano zapisanie dokumentu jako zwyk³y tekst, " \
-                                 "w wyniku czego formatowanie zostanie utracone. " \
-                                 "Czy na pewno chcesz to zrobiæ?"
+    STRING_SAVE_LOSEFORMATTING,  "Wybrano zapisanie dokumentu jako zwyk³y tekst, w wyniku czego formatowanie zostanie utracone. Czy na pewno chcesz to zrobiæ?"
     STRING_INVALID_NUMBER,       "Z³y format liczby"
     STRING_OLE_STORAGE_NOT_SUPPORTED, "Dokumenty typu OLE storage nie s¹ obs³ugiwane"
     STRING_WRITE_FAILED,              "Nie mo¿na by³o zapisaæ pliku."
index ffb5c56..73dc6ba 100644 (file)
@@ -83,9 +83,9 @@ BEGIN
     POPUP "F&ormatar"
     BEGIN
         MENUITEM "&Fonte...",       ID_FONTSETTINGS
-        MENUITEM "&Marcadores"      ID_BULLET
-        MENUITEM "&Parágrafo..."    ID_PARAFORMAT
-        MENUITEM "T&abulação..."    ID_TABSTOPS
+        MENUITEM "&Marcadores",     ID_BULLET
+        MENUITEM "&Parágrafo...",   ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "T&abulação...",   ID_TABSTOPS
         POPUP "&Fundo"
         BEGIN
             MENUITEM "&Sistema\tCtrl+1",            ID_BACK_1
@@ -94,7 +94,7 @@ BEGIN
     END
     POPUP "&Ajuda"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Sobre Wine Wordpad"       ID_ABOUT
+        MENUITEM "&Sobre Wine Wordpad",      ID_ABOUT
     END
 END
 
@@ -158,9 +158,9 @@ BEGIN
     POPUP "F&ormato"
     BEGIN
         MENUITEM "&Tipo de Letra...",                     ID_FONTSETTINGS
-        MENUITEM "&Lista de marcas"                ID_BULLET
-        MENUITEM "&Parágrafo..."                 ID_PARAFORMAT
-        MENUITEM "T&abulações..."                      ID_TABSTOPS
+        MENUITEM "&Lista de marcas",                ID_BULLET
+        MENUITEM "&Parágrafo...",                 ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "T&abulações...",                      ID_TABSTOPS
         POPUP "&Fundo"
         BEGIN
             MENUITEM "&Sistema\tCtrl+1",         ID_BACK_1
@@ -169,7 +169,7 @@ BEGIN
     END
     POPUP "&Ajuda"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Sobre Wine Wordpad"       ID_ABOUT
+        MENUITEM "&Sobre Wine Wordpad",      ID_ABOUT
     END
 END
 
@@ -184,8 +184,8 @@ BEGIN
         MENUITEM "C&opiar",         ID_EDIT_COPY
         MENUITEM "Co&lar",          ID_EDIT_PASTE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Marcadores"      ID_BULLET
-        MENUITEM "&Parágrafo..."    ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "&Marcadores",     ID_BULLET
+        MENUITEM "&Parágrafo...",   ID_PARAFORMAT
     END
 END
 
@@ -199,8 +199,8 @@ BEGIN
         MENUITEM "C&opiar",               ID_EDIT_COPY
         MENUITEM "Co&lar",              ID_EDIT_PASTE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Lista de marcas"       ID_BULLET
-        MENUITEM "&Parágrafo..."        ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "&Lista de marcas",      ID_BULLET
+        MENUITEM "&Parágrafo...",       ID_PARAFORMAT
     END
 END
 
@@ -211,23 +211,23 @@ IDM_COLOR_POPUP MENU
 BEGIN
     POPUP ""
     BEGIN
-        MENUITEM "Preto"         ID_COLOR_BLACK
-        MENUITEM "Castanho"      ID_COLOR_MAROON
-        MENUITEM "Verde"         ID_COLOR_GREEN
-        MENUITEM "Verde-oliva"   ID_COLOR_OLIVE
-        MENUITEM "Azul-marinho"  ID_COLOR_NAVY
-        MENUITEM "Roxo"          ID_COLOR_PURPLE
-        MENUITEM "Azul-petróleo" ID_COLOR_TEAL
-        MENUITEM "Cinza"         ID_COLOR_GRAY
-        MENUITEM "Prateado"      ID_COLOR_SILVER
-        MENUITEM "Vermelho"      ID_COLOR_RED
-        MENUITEM "Verde-limão"   ID_COLOR_LIME
-        MENUITEM "Amarelo"       ID_COLOR_YELLOW
-        MENUITEM "Azul"          ID_COLOR_BLUE
-        MENUITEM "Fúcsia"        ID_COLOR_FUCHSIA
-        MENUITEM "Azul-piscina"  ID_COLOR_AQUA
-        MENUITEM "Branco"        ID_COLOR_WHITE
-        MENUITEM "Automático"    ID_COLOR_AUTOMATIC
+        MENUITEM "Preto",        ID_COLOR_BLACK
+        MENUITEM "Castanho",     ID_COLOR_MAROON
+        MENUITEM "Verde",        ID_COLOR_GREEN
+        MENUITEM "Verde-oliva",  ID_COLOR_OLIVE
+        MENUITEM "Azul-marinho", ID_COLOR_NAVY
+        MENUITEM "Roxo",         ID_COLOR_PURPLE
+        MENUITEM "Azul-petróleo",ID_COLOR_TEAL
+        MENUITEM "Cinza",        ID_COLOR_GRAY
+        MENUITEM "Prateado",     ID_COLOR_SILVER
+        MENUITEM "Vermelho",     ID_COLOR_RED
+        MENUITEM "Verde-limão",  ID_COLOR_LIME
+        MENUITEM "Amarelo",      ID_COLOR_YELLOW
+        MENUITEM "Azul",         ID_COLOR_BLUE
+        MENUITEM "Fúcsia",       ID_COLOR_FUCHSIA
+        MENUITEM "Azul-piscina", ID_COLOR_AQUA
+        MENUITEM "Branco",       ID_COLOR_WHITE
+        MENUITEM "Automático",   ID_COLOR_AUTOMATIC
     END
 END
 
@@ -255,7 +255,7 @@ END
 
 IDD_PARAFORMAT DIALOG 30, 20, 220, 110
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-Caption "Parágrafo"
+CAPTION "Parágrafo"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Identação", -1, 10, 10, 140, 68
@@ -273,7 +273,7 @@ END
 
 IDD_TABSTOPS DIALOG 30, 20, 200, 110
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-Caption "Tabulações"
+CAPTION "Tabulações"
 FONT 8, "MS SHell DLg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Marca de tabulação", -1, 10, 10, 120, 90
@@ -287,7 +287,7 @@ END
 
 IDD_FORMATOPTS DIALOG 0, 0, 280, 110
 STYLE DS_SYSMODAL
-Caption ""
+CAPTION ""
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Moldar o texto", -1, 10, 10, 130, 85
@@ -375,9 +375,7 @@ BEGIN
     STRING_PROMPT_SAVE_CHANGES,  "Salvar as alterações de '%s'?"
     STRING_SEARCH_FINISHED,      "Acabou a pesquisa do documento."
     STRING_LOAD_RICHED_FAILED,   "Falha ao carregar a biblioteca RichEdit."
-    STRING_SAVE_LOSEFORMATTING,  "Foi escolhido salvar em formato de texto simples, " \
-                                 "o que vai anular todas as formatações. " \
-                                 "Tem a certeza que deseja fazer isto?"
+    STRING_SAVE_LOSEFORMATTING,  "Foi escolhido salvar em formato de texto simples, o que vai anular todas as formatações. Tem a certeza que deseja fazer isto?"
     STRING_INVALID_NUMBER,       "Formato de número inválido"
     STRING_OLE_STORAGE_NOT_SUPPORTED, "Documentos OLE não são suportados"
     STRING_WRITE_FAILED,              "Não foi possível salvar o arquivo."
@@ -396,9 +394,7 @@ BEGIN
     STRING_PROMPT_SAVE_CHANGES,  "Guardar alterações a '%s'?"
     STRING_SEARCH_FINISHED,      "Acabou a pesquisa do documento."
     STRING_LOAD_RICHED_FAILED,   "Falhou o carregamento da biblioteca RichEdit."
-    STRING_SAVE_LOSEFORMATTING,  "Escolheu guardar em formato de texto simples, " \
-                                 "o que vai anular todas as formatações. " \
-                                 "Tem a certeza que quer fazer isto?"
+    STRING_SAVE_LOSEFORMATTING,  "Escolheu guardar em formato de texto simples, o que vai anular todas as formatações. Tem a certeza que quer fazer isto?"
     STRING_INVALID_NUMBER,       "Formato de número inválido"
     STRING_OLE_STORAGE_NOT_SUPPORTED, "Documentos OLE não são suportados"
     STRING_WRITE_FAILED,              "Não foi possível guardar o ficheiro."
index 4db8a95..8f310b9 100644 (file)
@@ -82,9 +82,9 @@ BEGIN
     POPUP "F&ormat"
     BEGIN
         MENUITEM "&Font...",                            ID_FONTSETTINGS
-        MENUITEM "Punct &bulină"                        ID_BULLET
-        MENUITEM "&Paragraf..."                         ID_PARAFORMAT
-        MENUITEM "&Taburi..."                           ID_TABSTOPS
+        MENUITEM "Punct &bulină",                       ID_BULLET
+        MENUITEM "&Paragraf...",                        ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "&Taburi...",                          ID_TABSTOPS
         POPUP "Fun&dal"
         BEGIN
             MENUITEM "&Sistem\tCtrl+1",                 ID_BACK_1
@@ -93,7 +93,7 @@ BEGIN
     END
     POPUP "&Ajutor"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Despre Wine Wordpad"                 ID_ABOUT
+        MENUITEM "&Despre Wine Wordpad",                ID_ABOUT
     END
 END
 
@@ -105,8 +105,8 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Copiază",            ID_EDIT_COPY
         MENUITEM "&Lipește",            ID_EDIT_PASTE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Punct &bulină"        ID_BULLET
-        MENUITEM "&Paragraf..."         ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "Punct &bulină",       ID_BULLET
+        MENUITEM "&Paragraf...",        ID_PARAFORMAT
     END
 END
 
@@ -117,20 +117,20 @@ BEGIN
         MENUITEM "Negru",               ID_COLOR_BLACK
         MENUITEM "Maro",                ID_COLOR_MAROON
         MENUITEM "Verde",               ID_COLOR_GREEN
-        MENUITEM "Oliv"                 ID_COLOR_OLIVE
-        MENUITEM "Bleumarin"            ID_COLOR_NAVY
-        MENUITEM "Violet"               ID_COLOR_PURPLE
-        MENUITEM "Verde-albăstrui"      ID_COLOR_TEAL
-        MENUITEM "Gri"                  ID_COLOR_GRAY
-        MENUITEM "Argintiu"             ID_COLOR_SILVER
-        MENUITEM "Roșu"                 ID_COLOR_RED
-        MENUITEM "Lămâie verde"         ID_COLOR_LIME
-        MENUITEM "Galben"               ID_COLOR_YELLOW
-        MENUITEM "Albastru"             ID_COLOR_BLUE
-        MENUITEM "Fuchsia"              ID_COLOR_FUCHSIA
-        MENUITEM "Culoarea apei"        ID_COLOR_AQUA
-        MENUITEM "Alb"                  ID_COLOR_WHITE
-        MENUITEM "Automatic"            ID_COLOR_AUTOMATIC
+        MENUITEM "Oliv",                ID_COLOR_OLIVE
+        MENUITEM "Bleumarin",           ID_COLOR_NAVY
+        MENUITEM "Violet",              ID_COLOR_PURPLE
+        MENUITEM "Verde-albăstrui",     ID_COLOR_TEAL
+        MENUITEM "Gri",                 ID_COLOR_GRAY
+        MENUITEM "Argintiu",            ID_COLOR_SILVER
+        MENUITEM "Roșu",                ID_COLOR_RED
+        MENUITEM "Lămâie verde",        ID_COLOR_LIME
+        MENUITEM "Galben",              ID_COLOR_YELLOW
+        MENUITEM "Albastru",            ID_COLOR_BLUE
+        MENUITEM "Fuchsia",             ID_COLOR_FUCHSIA
+        MENUITEM "Culoarea apei",       ID_COLOR_AQUA
+        MENUITEM "Alb",                 ID_COLOR_WHITE
+        MENUITEM "Automatic",           ID_COLOR_AUTOMATIC
     END
 END
 
@@ -158,7 +158,7 @@ END
 
 IDD_PARAFORMAT DIALOG 30, 20, 200, 110
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-Caption "Format paragraf"
+CAPTION "Format paragraf"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Indentare", -1, 10, 10, 120, 68
@@ -176,7 +176,7 @@ END
 
 IDD_TABSTOPS DIALOG 30, 20, 200, 110
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-Caption "Taburi"
+CAPTION "Taburi"
 FONT 8, "MS SHell DLg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Spațiere tab", -1, 10, 10, 120, 90
@@ -190,7 +190,7 @@ END
 
 IDD_FORMATOPTS DIALOG 0, 0, 280, 110
 STYLE DS_SYSMODAL
-Caption ""
+CAPTION ""
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Despărțire rânduri", -1, 10, 10, 130, 85
index 4eb0819..e31d714 100644 (file)
@@ -81,9 +81,9 @@ BEGIN
     POPUP "Фор&мат"
     BEGIN
         MENUITEM "&Шрифт...",                           ID_FONTSETTINGS
-        MENUITEM "&Маркер"                              ID_BULLET
-        MENUITEM "&Абзац..."                            ID_PARAFORMAT
-        MENUITEM "&Табуляция..."                        ID_TABSTOPS
+        MENUITEM "&Маркер",                             ID_BULLET
+        MENUITEM "&Абзац...",                           ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "&Табуляция...",                       ID_TABSTOPS
         POPUP "&Фон"
         BEGIN
             MENUITEM "&Системный\tCtrl+1",              ID_BACK_1
@@ -92,7 +92,7 @@ BEGIN
     END
     POPUP "&Справка"
     BEGIN
-        MENUITEM "&О Wine Wordpad"       ID_ABOUT
+        MENUITEM "&О Wine Wordpad",      ID_ABOUT
     END
 END
 
@@ -104,8 +104,8 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Копировать\tCtrl+C", ID_EDIT_COPY
         MENUITEM "Вст&авить",           ID_EDIT_PASTE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Маркер"              ID_BULLET
-        MENUITEM "&Абзац..."            ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "&Маркер",              ID_BULLET
+        MENUITEM "&Абзац...",           ID_PARAFORMAT
     END
 END
 
@@ -113,23 +113,23 @@ IDM_COLOR_POPUP MENU
 BEGIN
     POPUP ""
     BEGIN
-        MENUITEM "Чёрный"         ID_COLOR_BLACK
-        MENUITEM "Тёмно-бордовый" ID_COLOR_MAROON
-        MENUITEM "Зелёный"        ID_COLOR_GREEN
-        MENUITEM "Оливковый"      ID_COLOR_OLIVE
-        MENUITEM "Тёмно-синий"    ID_COLOR_NAVY
-        MENUITEM "Пурпурный"      ID_COLOR_PURPLE
-        MENUITEM "Морской волны"  ID_COLOR_TEAL
-        MENUITEM "Серый"          ID_COLOR_GRAY
-        MENUITEM "Серебряный"     ID_COLOR_SILVER
-        MENUITEM "Красный"        ID_COLOR_RED
-        MENUITEM "Лимонный"       ID_COLOR_LIME
-        MENUITEM "Жёлтый"         ID_COLOR_YELLOW
-        MENUITEM "Синий"          ID_COLOR_BLUE
-        MENUITEM "Ярко-розовый"   ID_COLOR_FUCHSIA
-        MENUITEM "Голубой"        ID_COLOR_AQUA
-        MENUITEM "Белый"          ID_COLOR_WHITE
-        MENUITEM "Автоматически"      ID_COLOR_AUTOMATIC
+        MENUITEM "Чёрный",        ID_COLOR_BLACK
+        MENUITEM "Тёмно-бордовый",ID_COLOR_MAROON
+        MENUITEM "Зелёный",       ID_COLOR_GREEN
+        MENUITEM "Оливковый",     ID_COLOR_OLIVE
+        MENUITEM "Тёмно-синий",   ID_COLOR_NAVY
+        MENUITEM "Пурпурный",     ID_COLOR_PURPLE
+        MENUITEM "Морской волны", ID_COLOR_TEAL
+        MENUITEM "Серый",         ID_COLOR_GRAY
+        MENUITEM "Серебряный",    ID_COLOR_SILVER
+        MENUITEM "Красный",       ID_COLOR_RED
+        MENUITEM "Лимонный",      ID_COLOR_LIME
+        MENUITEM "Жёлтый",        ID_COLOR_YELLOW
+        MENUITEM "Синий",         ID_COLOR_BLUE
+        MENUITEM "Ярко-розовый",  ID_COLOR_FUCHSIA
+        MENUITEM "Голубой",       ID_COLOR_AQUA
+        MENUITEM "Белый",         ID_COLOR_WHITE
+        MENUITEM "Автоматически",     ID_COLOR_AUTOMATIC
     END
 END
 
@@ -157,7 +157,7 @@ END
 
 IDD_PARAFORMAT DIALOG 30, 20, 200, 110
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-Caption "Абзац"
+CAPTION "Абзац"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Отступ", -1, 10, 10, 120, 68
@@ -175,7 +175,7 @@ END
 
 IDD_TABSTOPS DIALOG 30, 20, 200, 110
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-Caption "Табуляция"
+CAPTION "Табуляция"
 FONT 8, "MS SHell DLg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Позиции табуляции", -1, 10, 10, 120, 90
@@ -189,7 +189,7 @@ END
 
 IDD_FORMATOPTS DIALOG 0, 0, 280, 110
 STYLE DS_SYSMODAL
-Caption ""
+CAPTION ""
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Перенос по словам", -1, 10, 10, 130, 85
@@ -262,9 +262,7 @@ BEGIN
     STRING_PROMPT_SAVE_CHANGES,  "Сохранить изменения в '%s'?"
     STRING_SEARCH_FINISHED,      "Поиск в документе завершен."
     STRING_LOAD_RICHED_FAILED,   "Ошибка загрузки библиотеки RichEdit."
-    STRING_SAVE_LOSEFORMATTING,  "Сохранение документа в виде неформатированного текста " \
-                                 "приведёт к потере форматирования. Подтверждаете выполнение" \
-                                 "этой операции?"
+    STRING_SAVE_LOSEFORMATTING,  "Сохранение документа в виде неформатированного текста приведёт к потере форматирования. Подтверждаете выполнение этой операции?"
     STRING_INVALID_NUMBER,       "Неправильный числовой формат."
     STRING_OLE_STORAGE_NOT_SUPPORTED, "OLE storage документы не поддерживаются."
     STRING_WRITE_FAILED,              "Невозможно сохранить файл."
index 11caf33..db9d84c 100644 (file)
@@ -80,9 +80,9 @@ BEGIN
     POPUP "O&blika"
     BEGIN
         MENUITEM "&Pisava ...",                  ID_FONTSETTINGS
-        MENUITEM "&Vrstične oznake"                ID_BULLET
-        MENUITEM "O&dstavek ..."              ID_PARAFORMAT
-        MENUITEM "&Tabulator ..."                   ID_TABSTOPS
+        MENUITEM "&Vrstične oznake",               ID_BULLET
+        MENUITEM "O&dstavek ...",             ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "&Tabulator ...",                  ID_TABSTOPS
         POPUP "Ozad&je"
         BEGIN
             MENUITEM "&Sistemsko\tCtrl+1",         ID_BACK_1
@@ -91,7 +91,7 @@ BEGIN
     END
     POPUP "&Pomoč"
     BEGIN
-        MENUITEM "&O Wine Wordpadu"       ID_ABOUT
+        MENUITEM "&O Wine Wordpadu",      ID_ABOUT
     END
 END
 
@@ -103,8 +103,8 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Kopiraj",               ID_EDIT_COPY
         MENUITEM "&Prilepi",              ID_EDIT_PASTE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Vrstične oznake"       ID_BULLET
-        MENUITEM "O&dstavek ..."     ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "&Vrstične oznake",      ID_BULLET
+        MENUITEM "O&dstavek ...",    ID_PARAFORMAT
     END
 END
 
@@ -112,23 +112,23 @@ IDM_COLOR_POPUP MENU
 BEGIN
     POPUP ""
     BEGIN
-        MENUITEM "Črna"        ID_COLOR_BLACK
-        MENUITEM "Kostanjeva"  ID_COLOR_MAROON
-        MENUITEM "Zelena"      ID_COLOR_GREEN
-        MENUITEM "Olivna"      ID_COLOR_OLIVE
-        MENUITEM "Mornariška"  ID_COLOR_NAVY
-        MENUITEM "Vijolična"   ID_COLOR_PURPLE
-        MENUITEM "Zelenomodra" ID_COLOR_TEAL
-        MENUITEM "Siva"        ID_COLOR_GRAY
-        MENUITEM "Srebrna"     ID_COLOR_SILVER
-        MENUITEM "Rdeča"       ID_COLOR_RED
-        MENUITEM "Citronska"   ID_COLOR_LIME
-        MENUITEM "Rumena"      ID_COLOR_YELLOW
-        MENUITEM "Modra"       ID_COLOR_BLUE
-        MENUITEM "Roza"        ID_COLOR_FUCHSIA
-        MENUITEM "Akvamarin"   ID_COLOR_AQUA
-        MENUITEM "Bela"        ID_COLOR_WHITE
-        MENUITEM "Automatic"   ID_COLOR_AUTOMATIC
+        MENUITEM "Črna",       ID_COLOR_BLACK
+        MENUITEM "Kostanjeva", ID_COLOR_MAROON
+        MENUITEM "Zelena",     ID_COLOR_GREEN
+        MENUITEM "Olivna",     ID_COLOR_OLIVE
+        MENUITEM "Mornariška", ID_COLOR_NAVY
+        MENUITEM "Vijolična",  ID_COLOR_PURPLE
+        MENUITEM "Zelenomodra",ID_COLOR_TEAL
+        MENUITEM "Siva",       ID_COLOR_GRAY
+        MENUITEM "Srebrna",    ID_COLOR_SILVER
+        MENUITEM "Rdeča",      ID_COLOR_RED
+        MENUITEM "Citronska",  ID_COLOR_LIME
+        MENUITEM "Rumena",     ID_COLOR_YELLOW
+        MENUITEM "Modra",      ID_COLOR_BLUE
+        MENUITEM "Roza",       ID_COLOR_FUCHSIA
+        MENUITEM "Akvamarin",  ID_COLOR_AQUA
+        MENUITEM "Bela",       ID_COLOR_WHITE
+        MENUITEM "Automatic",  ID_COLOR_AUTOMATIC
     END
 END
 
@@ -156,7 +156,7 @@ END
 
 IDD_PARAFORMAT DIALOG 30, 20, 200, 110
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-Caption "Oblika odstavka"
+CAPTION "Oblika odstavka"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Zamiki", -1, 10, 10, 120, 68
@@ -174,7 +174,7 @@ END
 
 IDD_TABSTOPS DIALOG 30, 20, 200, 110
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-Caption "Tabulatorji"
+CAPTION "Tabulatorji"
 FONT 8, "MS SHell DLg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Položaji tabulatorja", -1, 10, 10, 120, 90
@@ -188,7 +188,7 @@ END
 
 IDD_FORMATOPTS DIALOG 0, 0, 280, 110
 STYLE DS_SYSMODAL
-Caption ""
+CAPTION ""
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Prelom vrstic", -1, 10, 10, 130, 85
@@ -261,10 +261,7 @@ BEGIN
     STRING_PROMPT_SAVE_CHANGES,  "Ali naj shranim spremembe v '%s'?"
     STRING_SEARCH_FINISHED,      "Konec iskanja po dokumentu."
     STRING_LOAD_RICHED_FAILED,   "Napaka pri nalaganju RichEdit knjižnice."
-    STRING_SAVE_LOSEFORMATTING,  "Izbrali ste shranjevanje v čisti besedilni " \
-                                 "obliki, kar bo povzročilo izgubo oblikovanja. " \
-                                 "Ali ste prepričani, da želite shraniti " \
-                                 "dokument v tej obliki?"
+    STRING_SAVE_LOSEFORMATTING,  "Izbrali ste shranjevanje v čisti besedilni obliki, kar bo povzročilo izgubo oblikovanja. Ali ste prepričani, da želite shraniti dokument v tej obliki?"
     STRING_INVALID_NUMBER,       "Neveljavna oblika števila"
     STRING_OLE_STORAGE_NOT_SUPPORTED, "Dokumenti z OLE predmeti niso podprti"
     STRING_WRITE_FAILED,              "Napaka pri shranjevanju datoteke."
index acf4f94..e9d9676 100644 (file)
@@ -80,9 +80,9 @@ BEGIN
     POPUP "F&ormat"
     BEGIN
         MENUITEM "T&ecken...",                 ID_FONTSETTINGS
-        MENUITEM "&Punktuppställning"          ID_BULLET
-        MENUITEM "&Stycke..."                  ID_PARAFORMAT
-        MENUITEM "&Tabulatorer..."             ID_TABSTOPS
+        MENUITEM "&Punktuppställning",         ID_BULLET
+        MENUITEM "&Stycke...",                 ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "&Tabulatorer...",            ID_TABSTOPS
         POPUP "&Bakgrund"
         BEGIN
             MENUITEM "&System\tCtrl+1",                 ID_BACK_1
@@ -91,7 +91,7 @@ BEGIN
     END
     POPUP "&Hjälp"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Om Wine Wordpad"       ID_ABOUT
+        MENUITEM "&Om Wine Wordpad",       ID_ABOUT
     END
 END
 
@@ -103,8 +103,8 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Kopiera",             ID_EDIT_COPY
         MENUITEM "Klistra &in",          ID_EDIT_PASTE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Punktuppställning"    ID_BULLET
-        MENUITEM "&Stycke..."            ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "&Punktuppställning",   ID_BULLET
+        MENUITEM "&Stycke...",           ID_PARAFORMAT
     END
 END
 
@@ -112,23 +112,23 @@ IDM_COLOR_POPUP MENU
 BEGIN
     POPUP ""
     BEGIN
-        MENUITEM "Svart"     ID_COLOR_BLACK
-        MENUITEM "Rödbrun"   ID_COLOR_MAROON
-        MENUITEM "Grön"      ID_COLOR_GREEN
-        MENUITEM "Oliv"      ID_COLOR_OLIVE
-        MENUITEM "Navy"      ID_COLOR_NAVY
-        MENUITEM "Lila"      ID_COLOR_PURPLE
-        MENUITEM "Teal"      ID_COLOR_TEAL
-        MENUITEM "Grå"       ID_COLOR_GRAY
-        MENUITEM "Silver"    ID_COLOR_SILVER
-        MENUITEM "Röd"       ID_COLOR_RED
-        MENUITEM "Lime"      ID_COLOR_LIME
-        MENUITEM "Gul"       ID_COLOR_YELLOW
-        MENUITEM "Blå"       ID_COLOR_BLUE
-        MENUITEM "Fuchsia"   ID_COLOR_FUCHSIA
-        MENUITEM "Aqua"      ID_COLOR_AQUA
-        MENUITEM "Vit"       ID_COLOR_WHITE
-        MENUITEM "Automatic" ID_COLOR_AUTOMATIC
+        MENUITEM "Svart",    ID_COLOR_BLACK
+        MENUITEM "Rödbrun",  ID_COLOR_MAROON
+        MENUITEM "Grön",     ID_COLOR_GREEN
+        MENUITEM "Oliv",     ID_COLOR_OLIVE
+        MENUITEM "Navy",     ID_COLOR_NAVY
+        MENUITEM "Lila",     ID_COLOR_PURPLE
+        MENUITEM "Teal",     ID_COLOR_TEAL
+        MENUITEM "Grå",      ID_COLOR_GRAY
+        MENUITEM "Silver",   ID_COLOR_SILVER
+        MENUITEM "Röd",      ID_COLOR_RED
+        MENUITEM "Lime",     ID_COLOR_LIME
+        MENUITEM "Gul",      ID_COLOR_YELLOW
+        MENUITEM "Blå",      ID_COLOR_BLUE
+        MENUITEM "Fuchsia",  ID_COLOR_FUCHSIA
+        MENUITEM "Aqua",     ID_COLOR_AQUA
+        MENUITEM "Vit",      ID_COLOR_WHITE
+        MENUITEM "Automatic",ID_COLOR_AUTOMATIC
     END
 END
 
@@ -156,7 +156,7 @@ END
 
 IDD_PARAFORMAT DIALOG 30, 20, 200, 110
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-Caption "Formatera stycke"
+CAPTION "Formatera stycke"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Indrag", -1, 10, 10, 120, 68
@@ -174,7 +174,7 @@ END
 
 IDD_TABSTOPS DIALOG 30, 20, 200, 110
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-Caption "Tabulatorer"
+CAPTION "Tabulatorer"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Tabbstopp", -1, 10, 10, 120, 90
@@ -188,7 +188,7 @@ END
 
 IDD_FORMATOPTS DIALOG 0, 0, 280, 110
 STYLE DS_SYSMODAL
-Caption ""
+CAPTION ""
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Radbrytning", -1, 10, 10, 130, 85
@@ -265,9 +265,7 @@ BEGIN
     STRING_PROMPT_SAVE_CHANGES,  "Spara ändringar i '%s'?"
     STRING_SEARCH_FINISHED,      "Sökningen i dokumentet har slutförts."
     STRING_LOAD_RICHED_FAILED,   "Misslyckades att ladda RichEdit-biblioteket."
-    STRING_SAVE_LOSEFORMATTING,  "Du har valt att spara i rent textformat, " \
-                                 "vilket kommer leda till att all formatering förloras. " \
-                                 "Är du säker att du vill göra detta?"
+    STRING_SAVE_LOSEFORMATTING,  "Du har valt att spara i rent textformat, vilket kommer leda till att all formatering förloras. Är du säker att du vill göra detta?"
     STRING_INVALID_NUMBER,       "Ogiltigt talformat"
     STRING_OLE_STORAGE_NOT_SUPPORTED, "OLE storage documents are not supported"
     STRING_WRITE_FAILED,              "Kunde inte spara filen."
index 93875cb..6831ae3 100644 (file)
@@ -80,9 +80,9 @@ BEGIN
     POPUP "&Biçim"
     BEGIN
         MENUITEM "&Font...",                     ID_FONTSETTINGS
-        MENUITEM "&Bullet points"                ID_BULLET
-        MENUITEM "&Paragraph..."                 ID_PARAFORMAT
-        MENUITEM "&Tabs..."                      ID_TABSTOPS
+        MENUITEM "&Bullet points",               ID_BULLET
+        MENUITEM "&Paragraph...",                ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "&Tabs...",                     ID_TABSTOPS
         POPUP "&Arkaplan"
         BEGIN
             MENUITEM "S&istem\tCtrl+1",         ID_BACK_1
@@ -91,7 +91,7 @@ BEGIN
     END
     POPUP "&Help"
     BEGIN
-        MENUITEM "&About Wine Wordpad"       ID_ABOUT
+        MENUITEM "&About Wine Wordpad",      ID_ABOUT
     END
 END
 
@@ -112,22 +112,22 @@ IDM_COLOR_POPUP MENU
 BEGIN
     POPUP ""
     BEGIN
-        MENUITEM "Siyah"        ID_COLOR_BLACK
-        MENUITEM "Koyu Kýrmýzý" ID_COLOR_MAROON
-        MENUITEM "Yeþil"        ID_COLOR_GREEN
-        MENUITEM "Koyu Sarý"    ID_COLOR_OLIVE
-        MENUITEM "Koyu Mavi"    ID_COLOR_NAVY
-        MENUITEM "Mor"          ID_COLOR_PURPLE
-        MENUITEM "Deniz Mavisi" ID_COLOR_TEAL
-        MENUITEM "Gri"          ID_COLOR_GRAY
-        MENUITEM "Gümüþ"        ID_COLOR_SILVER
-        MENUITEM "Kýrmýzý"      ID_COLOR_RED
-        MENUITEM "Parlak Yeþil" ID_COLOR_LIME
-        MENUITEM "Sarý"         ID_COLOR_YELLOW
-        MENUITEM "Mavi"         ID_COLOR_BLUE
-        MENUITEM "Pembe"        ID_COLOR_FUCHSIA
-        MENUITEM "Turkuaz"      ID_COLOR_AQUA
-        MENUITEM "Beyaz"        ID_COLOR_WHITE
-        MENUITEM "Automatic"    ID_COLOR_AUTOMATIC
+        MENUITEM "Siyah",       ID_COLOR_BLACK
+        MENUITEM "Koyu Kýrmýzý",ID_COLOR_MAROON
+        MENUITEM "Yeþil",       ID_COLOR_GREEN
+        MENUITEM "Koyu Sarý",   ID_COLOR_OLIVE
+        MENUITEM "Koyu Mavi",   ID_COLOR_NAVY
+        MENUITEM "Mor",         ID_COLOR_PURPLE
+        MENUITEM "Deniz Mavisi",ID_COLOR_TEAL
+        MENUITEM "Gri",         ID_COLOR_GRAY
+        MENUITEM "Gümüþ",       ID_COLOR_SILVER
+        MENUITEM "Kýrmýzý",     ID_COLOR_RED
+        MENUITEM "Parlak Yeþil",ID_COLOR_LIME
+        MENUITEM "Sarý",        ID_COLOR_YELLOW
+        MENUITEM "Mavi",        ID_COLOR_BLUE
+        MENUITEM "Pembe",       ID_COLOR_FUCHSIA
+        MENUITEM "Turkuaz",     ID_COLOR_AQUA
+        MENUITEM "Beyaz",       ID_COLOR_WHITE
+        MENUITEM "Automatic",   ID_COLOR_AUTOMATIC
     END
 END
index 8a86989..09e5bfd 100644 (file)
@@ -85,9 +85,9 @@ BEGIN
     POPUP "Ф&ормат"
     BEGIN
         MENUITEM "&Шрифт...",                 ID_FONTSETTINGS
-        MENUITEM "&Маркери"                   ID_BULLET
-        MENUITEM "&Абзац..."                  ID_PARAFORMAT
-        MENUITEM "&Табуляція..."              ID_TABSTOPS
+        MENUITEM "&Маркери",                  ID_BULLET
+        MENUITEM "&Абзац...",                 ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "&Табуляція...",             ID_TABSTOPS
         POPUP "&Фон"
         BEGIN
             MENUITEM "&Системний\tCtrl+1",             ID_BACK_1
@@ -96,7 +96,7 @@ BEGIN
     END
     POPUP "&Довідка"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Про Wine Wordpad"       ID_ABOUT
+        MENUITEM "&Про Wine Wordpad",      ID_ABOUT
     END
 END
 
@@ -108,8 +108,8 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Копіювати",     ID_EDIT_COPY
         MENUITEM "&Вставити",      ID_EDIT_PASTE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Маркери"        ID_BULLET
-        MENUITEM "&Абзац..."       ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "&Маркери",       ID_BULLET
+        MENUITEM "&Абзац...",      ID_PARAFORMAT
     END
 END
 
@@ -117,23 +117,23 @@ IDM_COLOR_POPUP MENU
 BEGIN
     POPUP ""
     BEGIN
-        MENUITEM "Чорний"         ID_COLOR_BLACK
-        MENUITEM "Коричневий"     ID_COLOR_MAROON
-        MENUITEM "Зелений"        ID_COLOR_GREEN
-        MENUITEM "Оливковий"      ID_COLOR_OLIVE
-        MENUITEM "Темно-синій"    ID_COLOR_NAVY
-        MENUITEM "Пурпуровий"     ID_COLOR_PURPLE
-        MENUITEM "Синьо-зелений"  ID_COLOR_TEAL
-        MENUITEM "Сірий"          ID_COLOR_GRAY
-        MENUITEM "Сріблястий"     ID_COLOR_SILVER
-        MENUITEM "Червоний"       ID_COLOR_RED
-        MENUITEM "Салатовий"      ID_COLOR_LIME
-        MENUITEM "Жовтий"         ID_COLOR_YELLOW
-        MENUITEM "Синій"          ID_COLOR_BLUE
-        MENUITEM "Малиновий"      ID_COLOR_FUCHSIA
-        MENUITEM "Блакитний"      ID_COLOR_AQUA
-        MENUITEM "Білий"          ID_COLOR_WHITE
-        MENUITEM "Автоматично"    ID_COLOR_AUTOMATIC
+        MENUITEM "Чорний",        ID_COLOR_BLACK
+        MENUITEM "Коричневий",    ID_COLOR_MAROON
+        MENUITEM "Зелений",       ID_COLOR_GREEN
+        MENUITEM "Оливковий",     ID_COLOR_OLIVE
+        MENUITEM "Темно-синій",   ID_COLOR_NAVY
+        MENUITEM "Пурпуровий",    ID_COLOR_PURPLE
+        MENUITEM "Синьо-зелений", ID_COLOR_TEAL
+        MENUITEM "Сірий",         ID_COLOR_GRAY
+        MENUITEM "Сріблястий",    ID_COLOR_SILVER
+        MENUITEM "Червоний",      ID_COLOR_RED
+        MENUITEM "Салатовий",     ID_COLOR_LIME
+        MENUITEM "Жовтий",        ID_COLOR_YELLOW
+        MENUITEM "Синій",         ID_COLOR_BLUE
+        MENUITEM "Малиновий",     ID_COLOR_FUCHSIA
+        MENUITEM "Блакитний",     ID_COLOR_AQUA
+        MENUITEM "Білий",         ID_COLOR_WHITE
+        MENUITEM "Автоматично",   ID_COLOR_AUTOMATIC
     END
 END
 
@@ -161,7 +161,7 @@ END
 
 IDD_PARAFORMAT DIALOG 30, 20, 200, 110
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-Caption "Абзац"
+CAPTION "Абзац"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Відступ", -1, 10, 10, 120, 68
@@ -179,7 +179,7 @@ END
 
 IDD_TABSTOPS DIALOG 30, 20, 200, 110
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-Caption "Табуляція"
+CAPTION "Табуляція"
 FONT 8, "MS SHell DLg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Позиції табуляції", -1, 10, 10, 120, 90
@@ -193,7 +193,7 @@ END
 
 IDD_FORMATOPTS DIALOG 0, 0, 280, 110
 STYLE DS_SYSMODAL
-Caption ""
+CAPTION ""
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Перенос рядка", -1, 10, 10, 130, 85
@@ -258,9 +258,7 @@ BEGIN
     STRING_PROMPT_SAVE_CHANGES,  "Зберегти зміни в '%s'?"
     STRING_SEARCH_FINISHED,      "Покуш документу завершено."
     STRING_LOAD_RICHED_FAILED,   "Не вдалось завантажити бібліотеку RichEdit."
-    STRING_SAVE_LOSEFORMATTING,  "Ви вибрали збереження в форматі простого тексту, " \
-                                 "що призведе до втрати форматування. " \
-                                 "Ви справді цього хочете?"
+    STRING_SAVE_LOSEFORMATTING,  "Ви вибрали збереження в форматі простого тексту, що призведе до втрати форматування. Ви справді цього хочете?"
     STRING_INVALID_NUMBER,       "Невірний числовий формат"
     STRING_OLE_STORAGE_NOT_SUPPORTED, "OLE storage документи не підтримуються"
     STRING_WRITE_FAILED,              "Неможливо зберегти файл."
index b2689fa..d3e4b17 100644 (file)
@@ -107,8 +107,8 @@ BEGIN
         MENUITEM "复制(&C)", ID_EDIT_COPY
         MENUITEM "粘贴(&P)", ID_EDIT_PASTE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "项目符号(&B)"       ID_BULLET
-        MENUITEM "段落(&P)..."        ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "项目符号(&B)",       ID_BULLET
+        MENUITEM "段落(&P)...",        ID_PARAFORMAT
     END
 END
 
@@ -119,20 +119,20 @@ BEGIN
         MENUITEM "黑色",      ID_COLOR_BLACK /* 未找到“标准译名表” */
         MENUITEM "栗色",     ID_COLOR_MAROON
         MENUITEM "绿色",      ID_COLOR_GREEN
-        MENUITEM "橄榄色"       ID_COLOR_OLIVE
-        MENUITEM "藏青"        ID_COLOR_NAVY
-        MENUITEM "紫色"      ID_COLOR_PURPLE
-        MENUITEM "鸭翅绿"        ID_COLOR_TEAL
-        MENUITEM "灰色"        ID_COLOR_GRAY
-        MENUITEM "银色"      ID_COLOR_SILVER
-        MENUITEM "红色"         ID_COLOR_RED
-        MENUITEM "青柠色"        ID_COLOR_LIME
-        MENUITEM "黄色"      ID_COLOR_YELLOW
-        MENUITEM "蓝色"        ID_COLOR_BLUE
-        MENUITEM "洋红"     ID_COLOR_FUCHSIA /* =magenta? */
-        MENUITEM "水绿"        ID_COLOR_AQUA
-        MENUITEM "白色"       ID_COLOR_WHITE
-        MENUITEM "自动"   ID_COLOR_AUTOMATIC
+        MENUITEM "橄榄色",       ID_COLOR_OLIVE
+        MENUITEM "藏青",        ID_COLOR_NAVY
+        MENUITEM "紫色",      ID_COLOR_PURPLE
+        MENUITEM "鸭翅绿",        ID_COLOR_TEAL
+        MENUITEM "灰色",        ID_COLOR_GRAY
+        MENUITEM "银色",      ID_COLOR_SILVER
+        MENUITEM "红色",         ID_COLOR_RED
+        MENUITEM "青柠色",        ID_COLOR_LIME
+        MENUITEM "黄色",      ID_COLOR_YELLOW
+        MENUITEM "蓝色",        ID_COLOR_BLUE
+        MENUITEM "洋红",     ID_COLOR_FUCHSIA /* =magenta? */
+        MENUITEM "水绿",        ID_COLOR_AQUA
+        MENUITEM "白色",       ID_COLOR_WHITE
+        MENUITEM "自动",   ID_COLOR_AUTOMATIC
     END
 END
 
@@ -160,7 +160,7 @@ END
 
 IDD_PARAFORMAT DIALOG 30, 20, 200, 110
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-Caption "段落格式"
+CAPTION "段落格式"
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "缩进", -1, 10, 10, 120, 68
@@ -178,7 +178,7 @@ END
 
 IDD_TABSTOPS DIALOG 30, 20, 200, 110
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-Caption "制表位"
+CAPTION "制表位"
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "制表位宽度", -1, 10, 10, 120, 90
@@ -192,7 +192,7 @@ END
 
 IDD_FORMATOPTS DIALOG 0, 0, 280, 110
 STYLE DS_SYSMODAL
-Caption ""
+CAPTION ""
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "自动换行", -1, 10, 10, 130, 85
@@ -359,8 +359,8 @@ BEGIN
         MENUITEM "複製(&C)", ID_EDIT_COPY
         MENUITEM "貼上(&P)", ID_EDIT_PASTE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "子彈點(&B)"       ID_BULLET
-        MENUITEM "段落(&P)..."        ID_PARAFORMAT
+        MENUITEM "子彈點(&B)",       ID_BULLET
+        MENUITEM "段落(&P)...",        ID_PARAFORMAT
     END
 END
 
@@ -388,7 +388,7 @@ END
 
 IDD_PARAFORMAT DIALOG 30, 20, 200, 110
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-Caption "段落格式"
+CAPTION "段落格式"
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "縮進", -1, 10, 10, 120, 68
@@ -406,7 +406,7 @@ END
 
 IDD_TABSTOPS DIALOG 30, 20, 200, 110
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-Caption "標籤"
+CAPTION "標籤"
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "標籤停點", -1, 10, 10, 120, 90
@@ -420,7 +420,7 @@ END
 
 IDD_FORMATOPTS DIALOG 0, 0, 280, 110
 STYLE DS_SYSMODAL
-Caption ""
+CAPTION ""
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "自動換行", -1, 10, 10, 130, 85
@@ -487,9 +487,7 @@ BEGIN
     STRING_PROMPT_SAVE_CHANGES,  "儲存改動到 '%s'?"
     STRING_SEARCH_FINISHED,      "檔案查找結束."
     STRING_LOAD_RICHED_FAILED,   "RichEdit 裝載失敗."
-    STRING_SAVE_LOSEFORMATTING,  "你已經選擇儲存為文本檔案, " \
-                                 "這可能導致格式丟失. " \
-                                 "你確定要這麼做嗎?"
+    STRING_SAVE_LOSEFORMATTING,  "你已經選擇儲存為文本檔案, 這可能導致格式丟失. 你確定要這麼做嗎?"
     STRING_INVALID_NUMBER,       "數字格式無效"
     STRING_OLE_STORAGE_NOT_SUPPORTED, "不支援OLE 儲存檔案"
     STRING_WRITE_FAILED,              "不能儲存檔案."
index 658505a..cc5c614 100644 (file)
@@ -23,23 +23,23 @@ MAINACCELTABLE ACCELERATORS
 BEGIN
     "1",          ID_BACK_1,          VIRTKEY, CONTROL
     "2",          ID_BACK_2,          VIRTKEY, CONTROL
-    "L",          ID_ALIGN_LEFT,      VIRTKEY, CONTROL    
-    "E",          ID_ALIGN_CENTER,    VIRTKEY, CONTROL    
-    "R",          ID_ALIGN_RIGHT,     VIRTKEY, CONTROL    
+    "L",          ID_ALIGN_LEFT,      VIRTKEY, CONTROL
+    "E",          ID_ALIGN_CENTER,    VIRTKEY, CONTROL
+    "R",          ID_ALIGN_RIGHT,     VIRTKEY, CONTROL
     "F",          ID_FIND,            VIRTKEY, CONTROL
     VK_F3,        ID_FIND_NEXT,       VIRTKEY
     "H",          ID_REPLACE,         VIRTKEY, CONTROL
-    "A",          ID_EDIT_SELECTALL,  VIRTKEY, CONTROL    
-    "X",          ID_EDIT_CUT,        VIRTKEY, CONTROL    
-    "C",          ID_EDIT_COPY,       VIRTKEY, CONTROL    
-    "Z",          ID_EDIT_UNDO,       VIRTKEY, CONTROL    
-    "Y",          ID_EDIT_REDO,       VIRTKEY, CONTROL    
-    "B",          ID_FORMAT_BOLD,     VIRTKEY, CONTROL    
-    "I",          ID_FORMAT_ITALIC,   VIRTKEY, CONTROL    
+    "A",          ID_EDIT_SELECTALL,  VIRTKEY, CONTROL
+    "X",          ID_EDIT_CUT,        VIRTKEY, CONTROL
+    "C",          ID_EDIT_COPY,       VIRTKEY, CONTROL
+    "Z",          ID_EDIT_UNDO,       VIRTKEY, CONTROL
+    "Y",          ID_EDIT_REDO,       VIRTKEY, CONTROL
+    "B",          ID_FORMAT_BOLD,     VIRTKEY, CONTROL
+    "I",          ID_FORMAT_ITALIC,   VIRTKEY, CONTROL
     "U",          ID_FORMAT_UNDERLINE,VIRTKEY, CONTROL
-    "N",          ID_FILE_NEW,        VIRTKEY, CONTROL    
-    "O",          ID_FILE_OPEN,       VIRTKEY, CONTROL    
-    "S",          ID_FILE_SAVE,       VIRTKEY, CONTROL    
+    "N",          ID_FILE_NEW,        VIRTKEY, CONTROL
+    "O",          ID_FILE_OPEN,       VIRTKEY, CONTROL
+    "S",          ID_FILE_SAVE,       VIRTKEY, CONTROL
     "P",          ID_PRINT,           VIRTKEY, CONTROL
 END
 
index b74afa1..6337058 100644 (file)
@@ -6,9 +6,7 @@ CAPTION "Installazione di ReactOS"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Benvenuto al wizard di installazione di ReactOS.", IDC_STARTTITLE, 115, 8, 195, 24
-    LTEXT "Non è ancora possibile installare ReactOS direttamente da questo CD! "\
-          "E' necessario riavviare il computer da questo CD per procedere "\
-         "alla installazione di ReactOS.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
+    LTEXT "Non è ancora possibile installare ReactOS direttamente da questo CD! E' necessario riavviare il computer da questo CD per procedere alla installazione di ReactOS.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
     LTEXT "Cliccare Fine per uscire.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
 END
 
@@ -128,8 +126,7 @@ BEGIN
  
     LTEXT "Quando verrà premuto fine il computer si riavvierà.", IDC_STATIC, 20, 80, 277, 10
     CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 20, 120, 277, 8
-    LTEXT "Se presente rimuovere il CD dal lettore e cliccare Fine "\
-          "per riavviare il computer.", IDC_STATIC, 10, 180, 297, 20
+    LTEXT "Se presente rimuovere il CD dal lettore e cliccare Fine per riavviare il computer.", IDC_STATIC, 10, 180, 297, 20
 END
 
 STRINGTABLE