Bug 2988: slovak translation for downloader by kario@szm.sk
authorDaniel Reimer <reimer.daniel@freenet.de>
Mon, 21 Jan 2008 17:01:31 +0000 (17:01 +0000)
committerDaniel Reimer <reimer.daniel@freenet.de>
Mon, 21 Jan 2008 17:01:31 +0000 (17:01 +0000)
Same fixes as for trunk done here too.

svn path=/trunk/; revision=31923

39 files changed:
rosapps/applications/screensavers/butterflies/lang/bg-BG.rc
rosapps/applications/screensavers/butterflies/lang/de-DE.rc
rosapps/applications/screensavers/butterflies/lang/en-US.rc
rosapps/applications/screensavers/butterflies/lang/es-ES.rc
rosapps/applications/screensavers/butterflies/lang/fr-FR.rc
rosapps/applications/screensavers/butterflies/lang/lt-LT.rc
rosapps/applications/screensavers/butterflies/lang/uk-UA.rc
rosapps/applications/screensavers/matrix/lang/bg-BG.rc
rosapps/applications/screensavers/matrix/lang/de-DE.rc
rosapps/applications/screensavers/matrix/lang/en-US.rc
rosapps/applications/screensavers/matrix/lang/es-ES.rc
rosapps/applications/screensavers/matrix/lang/fr-FR.rc
rosapps/applications/screensavers/matrix/lang/lt-LT.rc
rosapps/applications/screensavers/matrix/lang/nl-NL.rc
rosapps/applications/screensavers/matrix/lang/sk-SK.rc
rosapps/applications/screensavers/matrix/lang/th-TH.rc
rosapps/applications/screensavers/matrix/lang/uk-UA.rc
rosapps/devutils/zoomin/zoomin.rc
rosapps/downloader/lang/de-DE.rc
rosapps/downloader/lang/en-US.rc
rosapps/downloader/lang/es-ES.rc
rosapps/downloader/lang/fr-FR.rc
rosapps/downloader/lang/id-ID.rc
rosapps/downloader/lang/it-IT.rc
rosapps/downloader/lang/ru-RU.rc
rosapps/downloader/lang/sk-SK.rc [new file with mode: 0644]
rosapps/downloader/lang/uk-UA.rc
rosapps/downloader/rsrc.rc
rosapps/fraginator/Fraginator.rc
rosapps/packmgr/gui/cz.rc
rosapps/packmgr/gui/de.rc
rosapps/packmgr/gui/en.rc
rosapps/packmgr/gui/es.rc
rosapps/packmgr/gui/fr.rc
rosapps/packmgr/gui/ru.rc
rosapps/packmgr/gui/uk.rc
rosapps/smartpdf/fitz/apps/windows/winres.rc
rosapps/templates/dialog/dialog.rc
rosapps/templates/mdi/mdi.rc

index fde39b1..0b86595 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
-IDD_DLG_SCREEN DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 172, 57
+IDD_DLG_SCREEN DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 172, 57
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Åêðàíåí ïðåäïàçèòåë ñ ïåïåðóäè"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Åêðàíåí ïðåäïàçèòåë ñ ïåïåðóäè"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -12,7 +12,7 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON      "Çà",IDABOUT,115,35,50,14
 END
 
     PUSHBUTTON      "Çà",IDABOUT,115,35,50,14
 END
 
-IDD_DLG_ABOUT DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 149, 79
+IDD_DLG_ABOUT DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 149, 79
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Çà"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Çà"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
index 18ce51d..760e9e0 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 LANGUAGE LANG_GERMAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
 LANGUAGE LANG_GERMAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
-IDD_DLG_SCREEN DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 172, 57
+IDD_DLG_SCREEN DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 172, 57
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Schmetterlinge Einstellungen"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Schmetterlinge Einstellungen"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -12,7 +12,7 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON      "Über",IDABOUT,115,35,50,14
 END
 
     PUSHBUTTON      "Über",IDABOUT,115,35,50,14
 END
 
-IDD_DLG_ABOUT DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 149, 79
+IDD_DLG_ABOUT DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 149, 79
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Über"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Über"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
index 54bd0d6..c0d9613 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US
 
 LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US
 
-IDD_DLG_SCREEN DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 172, 57
+IDD_DLG_SCREEN DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 172, 57
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Butterflies ScreenSaver Settings"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Butterflies ScreenSaver Settings"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -12,7 +12,7 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON      "About",IDABOUT,115,35,50,14
 END
 
     PUSHBUTTON      "About",IDABOUT,115,35,50,14
 END
 
-IDD_DLG_ABOUT DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 149, 79
+IDD_DLG_ABOUT DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 149, 79
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "About"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "About"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
index a755db5..ee256c5 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 LANGUAGE LANG_SPANISH, SUBLANG_NEUTRAL
 
 LANGUAGE LANG_SPANISH, SUBLANG_NEUTRAL
 
-IDD_DLG_SCREEN DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 172, 57
+IDD_DLG_SCREEN DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 172, 57
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Configuración del Salvapantallas de Mariposas"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Configuración del Salvapantallas de Mariposas"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -12,7 +12,7 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON      "Acerca de",IDABOUT,115,35,50,14
 END
 
     PUSHBUTTON      "Acerca de",IDABOUT,115,35,50,14
 END
 
-IDD_DLG_ABOUT DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 149, 79
+IDD_DLG_ABOUT DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 149, 79
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "About"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "About"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
index 3b665e9..6dff42b 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 LANGUAGE LANG_FRENCH, SUBLANG_NEUTRAL
 
 LANGUAGE LANG_FRENCH, SUBLANG_NEUTRAL
 
-IDD_DLG_SCREEN DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 172, 57
+IDD_DLG_SCREEN DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 172, 57
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Configuration de l'écran de veille de papillons"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Configuration de l'écran de veille de papillons"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -12,7 +12,7 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON      "À propos de",IDABOUT,115,35,50,14
 END
 
     PUSHBUTTON      "À propos de",IDABOUT,115,35,50,14
 END
 
-IDD_DLG_ABOUT DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 149, 79
+IDD_DLG_ABOUT DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 149, 79
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "À propos de"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "À propos de"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
index 866af35..0142dbd 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@
 
 LANGUAGE LANG_LITHUANIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 
 LANGUAGE LANG_LITHUANIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
-IDD_DLG_SCREEN DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 172, 57
+IDD_DLG_SCREEN DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 172, 57
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Ekrano uþsklandos nustatymai"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Ekrano uþsklandos nustatymai"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -21,7 +21,7 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON      "Apie",IDABOUT,115,35,50,14
 END
 
     PUSHBUTTON      "Apie",IDABOUT,115,35,50,14
 END
 
-IDD_DLG_ABOUT DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 149, 79
+IDD_DLG_ABOUT DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 149, 79
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Apie"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Apie"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
index 1e9ce9f..e4e2486 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
-IDD_DLG_SCREEN DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 172, 57
+IDD_DLG_SCREEN DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 172, 57
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Ïàðàìåòðè çàñòàâêè ""Ìåòåëèêè"""
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Ïàðàìåòðè çàñòàâêè ""Ìåòåëèêè"""
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -12,7 +12,7 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON      "Ïðî",IDABOUT,115,35,50,14
 END
 
     PUSHBUTTON      "Ïðî",IDABOUT,115,35,50,14
 END
 
-IDD_DLG_ABOUT DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 149, 79
+IDD_DLG_ABOUT DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 149, 79
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Ïðî"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Ïðî"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
index 0ee4a3a..b926526 100644 (file)
@@ -2,7 +2,7 @@
 
 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 
 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
-IDD_CONFIG DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 340, 183
+IDD_CONFIG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 340, 183
 STYLE DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Íàñòðîéêà íà åêðàíåí ïðåäïàçèòåë Matrix"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Íàñòðîéêà íà åêðàíåí ïðåäïàçèòåë Matrix"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
index 7e10eee..7ac3efe 100644 (file)
@@ -2,7 +2,7 @@
 
 LANGUAGE LANG_GERMAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
 
 LANGUAGE LANG_GERMAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
-IDD_CONFIG DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 340, 183
+IDD_CONFIG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 340, 183
 STYLE DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Matrix Bildschirmschoner-Konfiguration"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Matrix Bildschirmschoner-Konfiguration"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
index 3a13928..452a3e6 100644 (file)
@@ -2,7 +2,7 @@
 
 LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US
 
 
 LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US
 
-IDD_CONFIG DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 340, 183
+IDD_CONFIG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 340, 183
 STYLE DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Matrix ScreenSaver Configuration"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Matrix ScreenSaver Configuration"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
index f6246b1..a05dd51 100644 (file)
@@ -2,7 +2,7 @@
 
 LANGUAGE LANG_SPANISH, SUBLANG_NEUTRAL
 
 
 LANGUAGE LANG_SPANISH, SUBLANG_NEUTRAL
 
-IDD_CONFIG DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 340, 183
+IDD_CONFIG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 340, 183
 STYLE DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Configuración del Salvapantallas Matrix"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Configuración del Salvapantallas Matrix"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
index 3981f32..15ddf12 100644 (file)
@@ -2,7 +2,7 @@
 
 LANGUAGE LANG_FRENCH, SUBLANG_NEUTRAL
 
 
 LANGUAGE LANG_FRENCH, SUBLANG_NEUTRAL
 
-IDD_CONFIG DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 340, 183
+IDD_CONFIG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 340, 183
 STYLE DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Configuration de l'écran de veille Matrix"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Configuration de l'écran de veille Matrix"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
index 4dfe2d5..322fda8 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@
 \r
 LANGUAGE LANG_LITHUANIAN, SUBLANG_DEFAULT\r
 \r
 \r
 LANGUAGE LANG_LITHUANIAN, SUBLANG_DEFAULT\r
 \r
-IDD_CONFIG DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 340, 183\r
+IDD_CONFIG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 340, 183\r
 STYLE DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU\r
 CAPTION "Ekrano uþsklandos nustatymai"\r
 FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
 STYLE DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU\r
 CAPTION "Ekrano uþsklandos nustatymai"\r
 FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
index 9d2ff78..c1e9cfe 100644 (file)
@@ -2,7 +2,7 @@
 \r
 LANGUAGE LANG_DUTCH, SUBLANG_NEUTRAL\r
 \r
 \r
 LANGUAGE LANG_DUTCH, SUBLANG_NEUTRAL\r
 \r
-IDD_CONFIG DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 340, 183\r
+IDD_CONFIG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 340, 183\r
 STYLE DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU\r
 CAPTION "Matrix Schermbeveiliging Configuratie"\r
 FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
 STYLE DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU\r
 CAPTION "Matrix Schermbeveiliging Configuratie"\r
 FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
index 185a1de..c691058 100644 (file)
@@ -10,7 +10,7 @@
 
 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
 
 
 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
 
-IDD_CONFIG DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 340, 183
+IDD_CONFIG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 340, 183
 STYLE DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Nastavenie \9aetrièa obrazovky Matrix"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Nastavenie \9aetrièa obrazovky Matrix"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
index 59fb18d..efa5299 100644 (file)
@@ -2,7 +2,7 @@
 
 LANGUAGE LANG_THAI, SUBLANG_DEFAULT
 
 
 LANGUAGE LANG_THAI, SUBLANG_DEFAULT
 
-IDD_CONFIG DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 340, 183
+IDD_CONFIG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 340, 183
 STYLE DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Matrix ScreenSaver Configuration"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Matrix ScreenSaver Configuration"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
index 099ca13..7875448 100644 (file)
@@ -10,7 +10,7 @@
 
 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 
 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
-IDD_CONFIG DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 340, 183
+IDD_CONFIG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 340, 183
 STYLE DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Ïàðàìåòðè çàñòàâêè ""Ìàòðèöÿ"""
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Ïàðàìåòðè çàñòàâêè ""Ìàòðèöÿ"""
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
index ca565b8..8c6d3c8 100644 (file)
@@ -56,7 +56,7 @@ END
 // Dialog
 //
 
 // Dialog
 //
 
-IDD_ABOUTBOX DIALOG DISCARDABLE  22, 17, 230, 75
+IDD_ABOUTBOX DIALOGEX DISCARDABLE  22, 17, 230, 75
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "About"
 FONT 8, "System"
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "About"
 FONT 8, "System"
index 28c8dbe..7108262 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 LANGUAGE LANG_GERMAN, SUBLANG_NEUTRAL\r
 \r
 LANGUAGE LANG_GERMAN, SUBLANG_NEUTRAL\r
 \r
-IDD_DOWNLOAD DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE  0, 0, 220, 76\r
+IDD_DOWNLOAD DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE  0, 0, 220, 76\r
 STYLE DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE\r
 CAPTION "Download..."\r
 FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
 STYLE DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE\r
 CAPTION "Download..."\r
 FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
index 33eebfd..c2c6ac7 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US\r
 \r
 LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US\r
 \r
-IDD_DOWNLOAD DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE  0, 0, 220, 76\r
+IDD_DOWNLOAD DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE  0, 0, 220, 76\r
 STYLE DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE\r
 CAPTION "Download..."\r
 FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
 STYLE DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE\r
 CAPTION "Download..."\r
 FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
index 9f9d657..28a1daf 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 \r
 LANGUAGE LANG_SPANISH, SUBLANG_NEUTRAL\r
 \r
 \r
 LANGUAGE LANG_SPANISH, SUBLANG_NEUTRAL\r
 \r
-IDD_DOWNLOAD DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE  0, 0, 220, 76\r
+IDD_DOWNLOAD DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE  0, 0, 220, 76\r
 STYLE DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE\r
 CAPTION "Descargar..."\r
 FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
 STYLE DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE\r
 CAPTION "Descargar..."\r
 FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
@@ -59,7 +59,7 @@ BEGIN
     IDS_DOWNLOAD_FOLDER      "Downloader"\r
     IDS_UNABLECREATE_FOLDER  "¡Imposible crear una carpeta con este nombre!"\r
     IDS_UPDATE_URL           "http://svn.reactos.org"\r
     IDS_DOWNLOAD_FOLDER      "Downloader"\r
     IDS_UNABLECREATE_FOLDER  "¡Imposible crear una carpeta con este nombre!"\r
     IDS_UPDATE_URL           "http://svn.reactos.org"\r
-    IDS_INSTALL_DEP          "%s is required to run %s. Should %s be installed now?"\r
+    IDS_INSTALL_DEP          "%s en necesario para ejecutar %s. ¿Desea instalar %s ahora?"\r
     TTT_HELPBUTTON           "Obtenga ayuda acerca de Downloader"\r
     TTT_UPDATEBUTTON         "No disponible todavía"\r
     TTT_PROFBUTTON           "Le permite configurar Downloader"\r
     TTT_HELPBUTTON           "Obtenga ayuda acerca de Downloader"\r
     TTT_UPDATEBUTTON         "No disponible todavía"\r
     TTT_PROFBUTTON           "Le permite configurar Downloader"\r
index 320cb21..efbfd5b 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 LANGUAGE LANG_FRENCH, SUBLANG_NEUTRAL\r
 \r
 LANGUAGE LANG_FRENCH, SUBLANG_NEUTRAL\r
 \r
-IDD_DOWNLOAD DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE  0, 0, 220, 76\r
+IDD_DOWNLOAD DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE  0, 0, 220, 76\r
 STYLE DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE\r
 CAPTION "Téléchargement..."\r
 FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
 STYLE DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE\r
 CAPTION "Téléchargement..."\r
 FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
index 20b0ece..21e5a20 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 LANGUAGE LANG_INDONESIAN, SUBLANG_DEFAULT\r
 \r
 LANGUAGE LANG_INDONESIAN, SUBLANG_DEFAULT\r
 \r
-IDD_DOWNLOAD DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE  0, 0, 220, 76\r
+IDD_DOWNLOAD DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE  0, 0, 220, 76\r
 STYLE DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE\r
 CAPTION "Download..."\r
 FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
 STYLE DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE\r
 CAPTION "Download..."\r
 FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
index 9fe34a0..76097c3 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 LANGUAGE LANG_ITALIAN, SUBLANG_NEUTRAL\r
 \r
 LANGUAGE LANG_ITALIAN, SUBLANG_NEUTRAL\r
 \r
-IDD_DOWNLOAD DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE  0, 0, 220, 76\r
+IDD_DOWNLOAD DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE  0, 0, 220, 76\r
 STYLE DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE\r
 CAPTION "Download..."\r
 FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
 STYLE DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE\r
 CAPTION "Download..."\r
 FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
index 614c3c5..224f1f5 100644 (file)
@@ -2,7 +2,7 @@
 \r
 LANGUAGE LANG_RUSSIAN, SUBLANG_DEFAULT\r
 \r
 \r
 LANGUAGE LANG_RUSSIAN, SUBLANG_DEFAULT\r
 \r
-IDD_DOWNLOAD DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE  0, 0, 220, 76\r
+IDD_DOWNLOAD DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE  0, 0, 220, 76\r
 STYLE DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE\r
 CAPTION "Çàãðóçêà..."\r
 FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
 STYLE DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE\r
 CAPTION "Çàãðóçêà..."\r
 FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
diff --git a/rosapps/downloader/lang/sk-SK.rc b/rosapps/downloader/lang/sk-SK.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..9bb5063
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,66 @@
+/* TRANSLATOR:  Mário Kaèmár /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
+ * DATE OF TR:  21-01-2008
+ */
+
+
+LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDD_DOWNLOAD DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE  0, 0, 220, 76
+STYLE DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
+CAPTION "S\9dahujem ..."
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "Progress1",IDC_PROGRESS,"msctls_progress32",WS_BORDER|PBS_SMOOTH,10,10,200,12
+    LTEXT "", IDC_STATUS, 10, 30, 200, 10, SS_CENTER
+    PUSHBUTTON "Zru\9ai\9d", IDCANCEL, 85, 58, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_PROF DIALOGEX 6, 6, 267, 110
+STYLE DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
+CAPTION "Nastavenia" //Preferencies
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Prieèinok s\9dahovania:", -1, 6, 10, 140, 8
+    EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_FOLDER_EDIT, 6, 20, 205, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Vybra\9d ...", IDC_CHOOSE_BUTTON, 216, 20, 45, 14
+    AUTOCHECKBOX "&Odstráni\9d in\9atalaèné súbory po nain\9atalovaní", IDC_DELINST_FILES_CHECKBOX, 8, 40, 210, 10, WS_GROUP
+    LTEXT "Aktualizova\9d server:", -1, 6, 55, 140, 8
+    EDITTEXT IDC_UPDATE_SERVER_EDIT, 6, 65, 255, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    DEFPUSHBUTTON "&OK", IDOK, 147, 90, 54, 15
+    PUSHBUTTON "&Zru\9ai\9d", IDCANCEL, 207, 90, 54, 15
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+    IDS_WINDOW_TITLE         "\8dahaj! - Downloader systému ReactOS"
+    IDS_WELCOME_TITLE        "Vitajte v programe Downloader systému ReactOS"
+    IDS_WELCOME              "Vyberte, prosím, kategóriu na ¾avej strane. Toto je verzia 1.1."
+    IDS_NO_APP_TITLE         "Nie je vybraný \9eiadny program"
+    IDS_NO_APP               "Vyberte, prosím, program predtým ne\9e kliknete na tlaèidlo stiahnu\9d. Ak potrebujete pomoc, kliknite, prosím, na tlaèidlo otáznika v pravom hornom rohu."
+    IDS_UPDATE_TITLE         "Aktualizova\9d"
+    IDS_UPDATE               "Prepáète, ale táto funkcia zatia¾ nie je implementovaná."
+    IDS_HELP_TITLE           "Pomoc"
+    IDS_HELP                 "Vyberte kategóriu na ¾avej strane, potom vyberte program a kliknite na tlaèidlo stiahnu\9d. Pre aktualizáciu informácii o programe kliknite na tlaèidlo ved¾a tlaèidla pomoc."
+    IDS_NO_APPS              "Prepáète, ale zatia¾ sa v tejto kategórii nenachádzajú \9eiadne programy. Mô\9eete pomôc\9d a prida\9d viac programov."
+    IDS_CHOOSE_APP           "Vyberte program, prosím."
+    IDS_CHOOSE_SUB           "Vyberte podkategóriu, prosím."
+    IDS_CHOOSE_CATEGORY      "Vyberte kategóriu, prosím."
+    IDS_CHOOSE_BOTH          "Vyberte podkategóriu alebo program, prosím."
+    IDS_XMLERROR_1           "Nepodarilo sa nájs\9d súbor xml!"
+    IDS_XMLERROR_2           "Nepodarilo sa správne analyzova\9d súbor xml!"
+    IDS_DOWNLOAD_ERROR       "Nepodarilo sa stiahnu\9d súbor.\nSkontrolujte, prosím, pripojenie do siete internet."
+    IDS_VERSION              "Verzia: "
+    IDS_LICENCE              "Licencia: "
+    IDS_MAINTAINER           "Údr\9ebár: " //Maintainer
+    IDS_APPS_TITLE           "Programy"
+    IDS_CATS_TITLE           "Kategórie"
+    IDS_CHOOSE_FOLDER        "Vyberte, prosím, prieèinok ..."
+    IDS_NOTCREATE_REGKEY     "Nepodarilo sa vytvori\9d k¾úè registra."
+    IDS_DOWNLOAD_FOLDER      "Downloader"
+    IDS_UNABLECREATE_FOLDER  "Nie je mo\9ené vytvori\9d prieèinok s týmto názvom!"
+    IDS_UPDATE_URL           "http://svn.reactos.org"
+    IDS_INSTALL_DEP          "%s je potrebný pre spustenie %s. Má sa %s nain\9atalova\9d teraz?"
+    TTT_HELPBUTTON           "Získa\9d nápoveï k programu downloader"
+    TTT_UPDATEBUTTON         "Zatia¾ nie je k dispozícií"
+    TTT_PROFBUTTON           "Dovolí Vám konfigurova\9d program downloader"
+END
index 04333fa..3fb11a7 100644 (file)
@@ -8,7 +8,7 @@
 \r
 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT\r
 \r
 \r
 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT\r
 \r
-IDD_DOWNLOAD DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE  0, 0, 220, 76\r
+IDD_DOWNLOAD DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE  0, 0, 220, 76\r
 STYLE DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE\r
 CAPTION "Çàâàíòàæåííÿ..."\r
 FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
 STYLE DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE\r
 CAPTION "Çàâàíòàæåííÿ..."\r
 FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
index 591da50..fb392b4 100644 (file)
@@ -31,4 +31,5 @@ IDB_TREEVIEW_ICON_13    BITMAP DISCARDABLE    "resources/13.bmp"
 #include "lang/it-IT.rc"
 #include "lang/es-ES.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/it-IT.rc"
 #include "lang/es-ES.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
+#include "lang/sk-SK.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
index cd3fadf..4ebab13 100644 (file)
@@ -53,7 +53,7 @@ BEGIN
     LTEXT           "Process Priority:",-1,223,40,51,8
 END
 
     LTEXT           "Process Priority:",-1,223,40,51,8
 END
 
-IDD_REPORT DIALOG  0, 0, 391, 169
+IDD_REPORT DIALOGEX  0, 0, 391, 169
 STYLE DS_SETFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
 CAPTION "Report"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_SETFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
 CAPTION "Report"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
index 767d77d..afe9ef6 100644 (file)
@@ -2,7 +2,7 @@
 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
 
 /* Dialogs */
 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
 
 /* Dialogs */
-IDD_OPTIONS DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 180, 200
+IDD_OPTIONS DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 180, 200
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Nastavení"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Nastavení"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -10,7 +10,7 @@ BEGIN
     LTEXT      "Zatím zde nejsou \9eádné mo\9enosti.", 0, 50, 95, 80, 8
 END
 
     LTEXT      "Zatím zde nejsou \9eádné mo\9enosti.", 0, 50, 95, 80, 8
 END
 
-IDD_DOIT DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 180, 100
+IDD_DOIT DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 180, 100
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Provádím operace"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Provádím operace"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
index aeb019e..b7dafa4 100644 (file)
@@ -2,7 +2,7 @@
 LANGUAGE LANG_GERMAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
 /* Dialogs */
 LANGUAGE LANG_GERMAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
 /* Dialogs */
-IDD_OPTIONS DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 180, 200
+IDD_OPTIONS DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 180, 200
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Optionen"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Optionen"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -10,7 +10,7 @@ BEGIN
     LTEXT      "Leider gibt es noch keine Optionen.", 0, 50, 95, 80, 8
 END
 
     LTEXT      "Leider gibt es noch keine Optionen.", 0, 50, 95, 80, 8
 END
 
-IDD_DOIT DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 180, 100
+IDD_DOIT DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 180, 100
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Performing Operations"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Performing Operations"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
index 5e5020b..a2a7f04 100644 (file)
@@ -2,7 +2,7 @@
 LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US
 
 /* Dialogs */
 LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US
 
 /* Dialogs */
-IDD_OPTIONS DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 180, 200
+IDD_OPTIONS DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 180, 200
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Options"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Options"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -10,7 +10,7 @@ BEGIN
     LTEXT      "There are no options yet.", 0, 50, 95, 80, 8
 END
 
     LTEXT      "There are no options yet.", 0, 50, 95, 80, 8
 END
 
-IDD_DOIT DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 180, 100
+IDD_DOIT DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 180, 100
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Performing Operations"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Performing Operations"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
index d45aa6b..0861aac 100644 (file)
@@ -2,7 +2,7 @@
 LANGUAGE LANG_SPANISH, SUBLANG_NEUTRAL
 
 /* Dialogs */
 LANGUAGE LANG_SPANISH, SUBLANG_NEUTRAL
 
 /* Dialogs */
-IDD_OPTIONS DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 180, 200
+IDD_OPTIONS DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 180, 200
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Opciones"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Opciones"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -10,7 +10,7 @@ BEGIN
     LTEXT      "Aún no hay opciones disponibles.", 0, 50, 95, 80, 8
 END
 
     LTEXT      "Aún no hay opciones disponibles.", 0, 50, 95, 80, 8
 END
 
-IDD_DOIT DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 180, 100
+IDD_DOIT DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 180, 100
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Realizando las operaciones"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Realizando las operaciones"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
index 4b61887..1430c78 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
 LANGUAGE LANG_FRENCH, SUBLANG_NEUTRAL
 
 /* Dialogs */
 LANGUAGE LANG_FRENCH, SUBLANG_NEUTRAL
 
 /* Dialogs */
-IDD_OPTIONS DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 180, 200
+IDD_OPTIONS DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 180, 200
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Options"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Options"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -13,7 +13,7 @@ BEGIN
     LTEXT      "Il n'y a pas encore d'options.", 0, 50, 95, 80, 8
 END
 
     LTEXT      "Il n'y a pas encore d'options.", 0, 50, 95, 80, 8
 END
 
-IDD_DOIT DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 180, 100
+IDD_DOIT DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 180, 100
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Operation en cours"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Operation en cours"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
index e52bca7..2d3f2b8 100644 (file)
@@ -3,7 +3,7 @@
 LANGUAGE LANG_RUSSIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 /* Dialogs */
 LANGUAGE LANG_RUSSIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 /* Dialogs */
-IDD_OPTIONS DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 180, 200
+IDD_OPTIONS DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 180, 200
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Ïàðàìåòðû"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Ïàðàìåòðû"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -11,7 +11,7 @@ BEGIN
     LTEXT      "Íåò íèêàêèõ íàñòðîåê.", 0, 50, 95, 80, 8
 END
 
     LTEXT      "Íåò íèêàêèõ íàñòðîåê.", 0, 50, 95, 80, 8
 END
 
-IDD_DOIT DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 180, 100
+IDD_DOIT DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 180, 100
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Âûïîëíåíèå îïåðàöèé"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Âûïîëíåíèå îïåðàöèé"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
index 51981fa..3aa8435 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@
 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 /* Dialogs */
 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 /* Dialogs */
-IDD_OPTIONS DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 180, 200
+IDD_OPTIONS DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 180, 200
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Ïàðàìåòðè"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Ïàðàìåòðè"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -17,7 +17,7 @@ BEGIN
     LTEXT      "Ùå íåìຠí³ÿêèõ ïàðàìåòð³â.", 0, 50, 95, 80, 8
 END
 
     LTEXT      "Ùå íåìຠí³ÿêèõ ïàðàìåòð³â.", 0, 50, 95, 80, 8
 END
 
-IDD_DOIT DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 180, 100
+IDD_DOIT DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 180, 100
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Âèêîíàííÿ îïåðàö³é"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Âèêîíàííÿ îïåðàö³é"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
index 038525b..889eade 100644 (file)
@@ -1,7 +1,7 @@
 IDI_ICONAPP ICON "gsapp.ico"
 IDI_ICONDOC ICON "gsdoc.ico"
 
 IDI_ICONAPP ICON "gsapp.ico"
 IDI_ICONDOC ICON "gsdoc.ico"
 
-IDD_DLOGPASS DIALOG 50, 50, 204, 60
+IDD_DLOGPASS DIALOGEX 50, 50, 204, 60
 //STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP
 STYLE 128 | 0x80000000
 CAPTION " Apparition: Password "
 //STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP
 STYLE 128 | 0x80000000
 CAPTION " Apparition: Password "
@@ -14,7 +14,7 @@ BEGIN
        LTEXT "Password:"                       5,                      17,22,40,10, 0x00000
 END
 
        LTEXT "Password:"                       5,                      17,22,40,10, 0x00000
 END
 
-IDD_DLOGINFO DIALOG 50, 50, 300, 145
+IDD_DLOGINFO DIALOGEX 50, 50, 300, 145
 STYLE 128 | 0x80000000
 CAPTION " Document Properties "
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE 128 | 0x80000000
 CAPTION " Document Properties "
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
@@ -50,7 +50,7 @@ BEGIN
        LTEXT ""                        0x27,   60,125,100,10, 0
 END
 
        LTEXT ""                        0x27,   60,125,100,10, 0
 END
 
-IDD_DLOGABOUT DIALOG 50, 50, 200, 210
+IDD_DLOGABOUT DIALOGEX 50, 50, 200, 210
 STYLE 128 | 0x80000000
 CAPTION " About Apparition "
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 STYLE 128 | 0x80000000
 CAPTION " About Apparition "
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
index 04aeb29..93e51ef 100644 (file)
@@ -27,36 +27,36 @@ LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_AUS
 // Dialog
 //
 
 // Dialog
 //
 
-IDD_TABBED_DIALOG DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 243, 230
+IDD_TABBED_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 243, 230
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "TabTest Dialog"
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "TabTest Dialog"
-FONT 8, "MS Sans Serif"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,83,207,50,14
     PUSHBUTTON      "Cancel",IDCANCEL,186,207,50,14
     CONTROL         "Tab1",IDC_TAB,"SysTabControl32",0x0,7,7,229,190
 END
 
 BEGIN
     DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,83,207,50,14
     PUSHBUTTON      "Cancel",IDCANCEL,186,207,50,14
     CONTROL         "Tab1",IDC_TAB,"SysTabControl32",0x0,7,7,229,190
 END
 
-IDD_PAGE1 DIALOG DISCARDABLE  10, 20, 180, 144
+IDD_PAGE1 DIALOGEX DISCARDABLE  10, 20, 180, 144
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
-FONT 8, "MS Sans Serif"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     PUSHBUTTON      "Button1",IDC_BUTTON1,12,108,62,16
     LISTBOX         IDC_LIST1,7,4,166,98,LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS |
                     LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 END
 
 BEGIN
     PUSHBUTTON      "Button1",IDC_BUTTON1,12,108,62,16
     LISTBOX         IDC_LIST1,7,4,166,98,LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS |
                     LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 END
 
-IDD_PAGE2 DIALOG DISCARDABLE  10, 20, 180, 144
+IDD_PAGE2 DIALOGEX DISCARDABLE  10, 20, 180, 144
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
-FONT 8, "MS Sans Serif"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL         "Check1",IDC_CHECK1,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,26,48,123,9
 END
 
 BEGIN
     CONTROL         "Check1",IDC_CHECK1,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,26,48,123,9
 END
 
-IDD_PAGE3 DIALOG DISCARDABLE  10, 20, 180, 144
+IDD_PAGE3 DIALOGEX DISCARDABLE  10, 20, 180, 144
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 STYLE DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
-FONT 8, "MS Sans Serif"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX        "Static",IDC_STATIC,7,7,159,70
     CONTROL         "Slider1",IDC_SLIDER1,"msctls_trackbar32",TBS_BOTH |
 BEGIN
     GROUPBOX        "Static",IDC_STATIC,7,7,159,70
     CONTROL         "Slider1",IDC_SLIDER1,"msctls_trackbar32",TBS_BOTH |
index 685a038..2620ba4 100644 (file)
@@ -103,7 +103,7 @@ END
 // Dialog
 //
 
 // Dialog
 //
 
-IDD_ABOUTBOX DIALOG DISCARDABLE  22, 17, 230, 75
+IDD_ABOUTBOX DIALOGEX DISCARDABLE  22, 17, 230, 75
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "About"
 FONT 8, "System"
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "About"
 FONT 8, "System"
@@ -202,10 +202,10 @@ LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_AUS
 // Dialog
 //
 
 // Dialog
 //
 
-IDD_DIALOG1 DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 186, 95
+IDD_DIALOG1 DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 186, 95
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Dialog"
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Dialog"
-FONT 8, "MS Sans Serif"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,129,7,50,14
     PUSHBUTTON      "Cancel",IDCANCEL,129,24,50,14
 BEGIN
     DEFPUSHBUTTON   "OK",IDOK,129,7,50,14
     PUSHBUTTON      "Cancel",IDCANCEL,129,24,50,14
@@ -234,7 +234,7 @@ END
 #ifdef APSTUDIO_INVOKED
 GUIDELINES DESIGNINFO DISCARDABLE
 BEGIN
 #ifdef APSTUDIO_INVOKED
 GUIDELINES DESIGNINFO DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDD_DIALOG1, DIALOG
+    IDD_DIALOG1, DIALOGEX
     BEGIN
         LEFTMARGIN, 7
         RIGHTMARGIN, 179
     BEGIN
         LEFTMARGIN, 7
         RIGHTMARGIN, 179