polish resources by Emil Kaczmarek (bug 1044)
authorSebastian Gasiorek <sebastian.gasiorek@reactos.org>
Fri, 25 Nov 2005 22:55:40 +0000 (22:55 +0000)
committerSebastian Gasiorek <sebastian.gasiorek@reactos.org>
Fri, 25 Nov 2005 22:55:40 +0000 (22:55 +0000)
with little fixes by me

svn path=/trunk/; revision=19582

reactos/lib/cpl/access/Pl.rc [new file with mode: 0644]
reactos/lib/cpl/access/access.rc
reactos/lib/cpl/appwiz/Pl.rc [new file with mode: 0644]
reactos/lib/cpl/appwiz/appwiz.rc

diff --git a/reactos/lib/cpl/access/Pl.rc b/reactos/lib/cpl/access/Pl.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..3074cf0
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,110 @@
+//Polish translation Emil Kaczmarek 2005\r
+\r
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_NEUTRAL\r
+\r
+IDI_CPLACCESS ICON "resources/applet.ico"\r
+\r
+\r
+IDD_PROPPAGEKEYBOARD DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT\r
+STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION\r
+CAPTION "Klawiatura"\r
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0\r
+BEGIN\r
+  GROUPBOX "Klawisze Trwa³e",-1,PROPSHEETPADDING,LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-(2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING\r
+  LTEXT "U¿yj funkcji Klawisze trwa³e je\9cli chcesz u¿ywaæ Shifta, Ctrl-a albo Alta naciskaj¹c je tylko raz.",-1,(4*PROPSHEETPADDING)+ICONSIZE,LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-(6*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(3)\r
+  CHECKBOX "&U¿yj Klawiszy Trwa³ych",IDC_STICKY_BOX,(4*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(5)+2,(15*PROPSHEETPADDING),14\r
+  PUSHBUTTON "U&stawienia",IDC_STICKY_BUTTON,PROPSHEETWIDTH-(17*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(5)+2,(15*PROPSHEETPADDING),14\r
+  GROUPBOX "Klawisze Filtra",-1,PROPSHEETPADDING,LABELLINE(8)+5,PROPSHEETWIDTH-(2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(7)+2\r
+  LTEXT "U¿yj funkcji Klawisze Filtra, je\9cli chcesz, ¿eby ReactOS ignorowa³ krótkie albo powtarzaj¹ce siê wci\9cniêcia klawiszy albo zmniejsza³ czêsto\9cæ powtarzania.",-1,(4*PROPSHEETPADDING)+ICONSIZE,LABELLINE(10)-3,PROPSHEETWIDTH-(6*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(3)\r
+  CHECKBOX "Klawisze &Filtra",IDC_FILTER_BOX,(4*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(13)+2,(15*PROPSHEETPADDING),14\r
+  PUSHBUTTON "Us&tawienia",IDC_FILTER_BUTTON,PROPSHEETWIDTH-(17*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(13)+2,(15*PROPSHEETPADDING),14\r
+  GROUPBOX "Klawisze Prze³¹czaj¹ce",-1,PROPSHEETPADDING,LABELLINE(16)+3,PROPSHEETWIDTH-(2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING\r
+  LTEXT "U¿yj funkcji &Klawisze Prze³¹czaj¹ce, je\9cli chcesz s³yszeæ d\9fwiêk przy naciskaniu klawiszy Caps Lock, Num Lock albo Scroll Lock.",-1,(4*PROPSHEETPADDING)+ICONSIZE,LABELLINE(18)-3,PROPSHEETWIDTH-(6*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(2)\r
+  CHECKBOX "U¿yj Klawiszy Prze³¹czaj¹cych",IDC_TOGGLE_BOX,(4*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(20)+2,PROPSHEETWIDTH-(6*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(2)\r
+  PUSHBUTTON "Ustawie&nia",IDC_TOGGLE_BUTTON,PROPSHEETWIDTH-(17*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(20)+2,(15*PROPSHEETPADDING),14\r
+//  CHECKBOX "Sho&w extra keyboard help in programs",IDC_KEYBOARD_EXTRA\r
+END\r
+\r
+\r
+IDD_PROPPAGESOUND DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT\r
+STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION\r
+CAPTION "D\9fwiêk"\r
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0\r
+BEGIN\r
+  GROUPBOX "Wartownik D\9fwiêku",-1,PROPSHEETPADDING,LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-(2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING\r
+  LTEXT "U¿yj funkcji Wartownik D\9fwiêku je\9cli chcesz, ¿eby ReactOS pokazywa³ wizualne ostrze¿enia w chwili generacji d\9fwiêku.",-1,(4*PROPSHEETPADDING)+ICONSIZE,LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-(6*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(3)\r
+  CHECKBOX "U¿yj funkcji &Wartownik D\9fwiêku",IDC_SENTRY_BOX,(4*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(5)+2,(15*PROPSHEETPADDING),14\r
+  PUSHBUTTON "&Ustawienia",IDC_SENTRY_BUTTON,PROPSHEETWIDTH-(17*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(5)+2,(15*PROPSHEETPADDING),14\r
+\r
+  GROUPBOX "Poka¿ D\9fwiêki",-1,PROPSHEETPADDING,LABELLINE(8)+5,PROPSHEETWIDTH-(2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(7)+2\r
+  LTEXT "U¿yj funkcji Poka¿ D\9fwiêki, aby nakazaæ swoim programom wy\9cwietlanie napisów w chwili generacji d\9fwiêku lub mowy.",-1,(4*PROPSHEETPADDING)+ICONSIZE,LABELLINE(10)-3,PROPSHEETWIDTH-(6*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(3)\r
+  CHECKBOX "U¿yj funkcji &Poka\9f D\9fwiêki",IDC_SSHOW_BOX,(4*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(12)+2,PROPSHEETWIDTH-(6*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(3)\r
+END\r
+\r
+\r
+IDD_PROPPAGEDISPLAY DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT\r
+STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION\r
+CAPTION "Ekran"\r
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0\r
+BEGIN  \r
+  GROUPBOX "Wysoki Kontrast",-1,PROPSHEETPADDING,LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-(2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING\r
+  LTEXT "U¿yj tej funkcji, je\9cli chcesz, ¿eby Reactos u¿ywa³ kolorów i czcionek zaprojektowanych do ³atwego czytania",-1,(4*PROPSHEETPADDING)+ICONSIZE,LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-(6*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(3)\r
+  CHECKBOX "&U¿yj funkcji Wysoki Kontrast",IDC_CONTRAST_BOX,(4*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(5)+2,(15*PROPSHEETPADDING),14\r
+  PUSHBUTTON "U&stawienia",IDC_CONTRAST_BUTTON,PROPSHEETWIDTH-(17*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(5)+2,(15*PROPSHEETPADDING),14\r
+END\r
+\r
+\r
+\r
+IDD_PROPPAGEMOUSE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT\r
+STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION\r
+CAPTION "Mysz"\r
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0\r
+BEGIN\r
+  GROUPBOX "Klawisze Myszy",-1,PROPSHEETPADDING,LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-(2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING\r
+  LTEXT "U¿yj tej opcji, je\9cli chcesz kontrolowaæ wska\9fnik myszy przy pomocy klawiatury numerycznej.",-1,(4*PROPSHEETPADDING)+ICONSIZE,LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-(6*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(3)\r
+  CHECKBOX "U¿yj funkcji Klawisze &Myszy",IDC_MOUSE_BOX,(4*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(5)+2,(15*PROPSHEETPADDING),14\r
+  PUSHBUTTON "U&stawienia",IDC_MOUSE_BUTTON,PROPSHEETWIDTH-(17*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(5)+2,(15*PROPSHEETPADDING),14\r
+END\r
+\r
+\r
+IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT\r
+STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION\r
+CAPTION "Ogólne"\r
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0\r
+BEGIN\r
+  GROUPBOX "Automatyczny reset",-1,PROPSHEETPADDING,LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-(2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(5)\r
+  CHECKBOX "&Wy³¹cz funkcje u³atwiaj¹ce dostêp kiedy komputer nie jest u¿ywany przez:",IDC_RESET_BOX,(2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(2)-2,PROPSHEETWIDTH-(6*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(2)\r
+\r
+  //POPUP IDC_RESET_POPUP, GRAYED\r
+  //{\r
+  //  MENUITEM "5 minut", IDC_RESET_5\r
+  //  MENUITEM "10 minus", IDC_RESET_10\r
+  //  MENUITEM "15 minut", IDC_RESET_15\r
+  //  MENUITEM "20 minut", IDC_RESET_20\r
+  //  MENUITEM "25 minut", IDC_RESET_25\r
+  //  MENUITEM "30 minut", IDC_RESET_30\r
+  //}\r
+\r
+  GROUPBOX "Powiadomienia",-1,PROPSHEETPADDING,LABELLINE(7)-2,PROPSHEETWIDTH-(2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(5)\r
+  CHECKBOX "Ostrzegaj kiedy funkcja jest w³¹czana",IDC_NOTIFICATION_MESSAGE,(2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(8)-2,PROPSHEETWIDTH-(6*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(2)\r
+  CHECKBOX "Odgrywaj d\9fwiêk, kiedy funkcja jest w³¹czana albo wy³¹czana",IDC_NOTIFICATION_SOUND,(2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(10)-2,PROPSHEETWIDTH-(6*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(1)\r
\r
+  GROUPBOX "Urz¹dzenia klawiszy szeregowych",-1,PROPSHEETPADDING,LABELLINE(13)-4,PROPSHEETWIDTH-(2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(5)\r
+  LTEXT "Urz¹dzenia klawiszy szeregowych zapewniaj¹ alternatywny dostêp do funkcji klawiatury lub myszy.",-1,(4*PROPSHEETPADDING)+ICONSIZE,LABELLINE(14)-4,PROPSHEETWIDTH-(6*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(2)\r
+  CHECKBOX "Wspieraj urz¹dzenia klawi&szy szeregowych",IDC_SERIAL_BOX,(4*PROPSHEETPADDING)+ICONSIZE,LABELLINE(16)-4,PROPSHEETWIDTH-(6*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(1)\r
+\r
+  PUSHBUTTON "&Ustawienia",IDC_SERIAL_BUTTON,180,LABELLINE(16)-4,50,LABELLINE(1)  \r
+\r
+  GROUPBOX "Opcje zarz¹dzania",-1,PROPSHEETPADDING,LABELLINE(19)-4,PROPSHEETWIDTH-(2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(5)\r
+\r
+  CHECKBOX "Zastosuj wszystkie ustawienia do pu&lpitu logowania",IDC_ADMIN_LOGON_BOX,(PROPSHEETPADDING*2),LABELLINE(20)-4,PROPSHEETWIDTH-(6*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(2)\r
+  CHECKBOX "Zastosuj wszystkie ustawienia do &domy\9clnego profilu dla nowych u¿ytkowników",IDC_ADMIN_USERS_BOX,(2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(22)-4,PROPSHEETWIDTH-(6*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(1)\r
+END\r
+\r
+\r
+STRINGTABLE \r
+BEGIN\r
+  IDS_CPLSYSTEMNAME "U³atwienia dostêpu"\r
+  IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Personalizuje funkcje u³atwieñ dostêpu na twoim komputerze."\r
+END\r
+\r
index c00d25b..524c839 100644 (file)
@@ -10,3 +10,4 @@
 #include "En.rc"
 #include "Ja.rc"
 #include "Nl.rc"
+#include "Pl.rc"
diff --git a/reactos/lib/cpl/appwiz/Pl.rc b/reactos/lib/cpl/appwiz/Pl.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..f5eabf4
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,52 @@
+//Polish translation Emil Kaczmarek 2005 \r
+\r
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_NEUTRAL\r
+\r
+IDD_PROPPAGEINSTALL DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT\r
+STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION\r
+CAPTION "Zainstaluj/Odinstaluj"\r
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0\r
+BEGIN\r
+  ICON            IDI_CPLSYSTEM,-1,PROPSHEETPADDING,18,16,16\r
+  LTEXT "¯eby zainstalowaæ nowy program, kliknij Instaluj",-1,36,18,PROPSHEETWIDTH-48,8\r
+  PUSHBUTTON "&Instaluj...", IDC_INSTALL, PROPSHEETWIDTH-(72), 36, 60, 14\r
+  LTEXT "", -1, PROPSHEETPADDING, 63, PROPSHEETWIDTH-12, 1, NOT WS_GROUP | SS_SUNKEN\r
+  \r
+  ICON            IDI_CPLSYSTEM,-1,PROPSHEETPADDING,76,16,16\r
+  LTEXT "Nastêpuj¹ce oprogramowanie mo¿e byæ automatycznie usuniête. ¯eby usun¹c program, albo zmodyfikowaæ zainstalowane komponenty, wybierz program z listy i kliknij Dodaj/Usuñ.",-1,36,72,PROPSHEETWIDTH-48,32\r
+  LISTBOX IDC_SOFTWARELIST, PROPSHEETPADDING, 105, PROPSHEETWIDTH-12, 88, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP\r
+  PUSHBUTTON "Dodaj/&Usuñ", IDC_ADDREMOVE, PROPSHEETWIDTH-72, 198, 60, 14\r
+END\r
+\r
+IDD_PROPPAGEROSSETUP DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT\r
+STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION\r
+CAPTION "Instalator ReactOS"\r
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0\r
+BEGIN\r
+\r
+END\r
+\r
+IDD_FIRSTPAGE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT\r
+STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION\r
+CAPTION "Stwórz odno\9cnik"\r
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0\r
+BEGIN\r
+  LTEXT "Tekst1", -1, 115, 15, 160, 24\r
+  LTEXT "Tekst2", -1, 115, 35, 160, 17\r
+END\r
+\r
+IDD_SUBMIT_REPORT DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT\r
+STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION\r
+CAPTION "Stwórz odno\9cnik"\r
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0\r
+BEGIN\r
+  LTEXT "Tekst1",-1,10,0,225,40\r
+  LTEXT "Tekst2",-1,10,40,120,20\r
+  LTEXT "Tekst3",-1,10,55,120,20\r
+END\r
+\r
+STRINGTABLE \r
+BEGIN\r
+  IDS_CPLSYSTEMNAME "Dodaj/Usuñ programy"\r
+  IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Ustawia nowe programy i tworzy skróty."\r
+END\r
index 810a115..467fb1e 100644 (file)
@@ -29,3 +29,4 @@ IDI_CPLSYSTEM ICON "resources/applet.ico"
 #include "Gr.rc"
 #include "Nl.rc"
 #include "Ru.rc"
+#include "Pl.rc"