added Ukranian translations by temarez <temarez@yandex.ru> (fixed bug 1269)
authorChristoph von Wittich <christoph_vw@reactos.org>
Thu, 12 Jan 2006 20:31:08 +0000 (20:31 +0000)
committerChristoph von Wittich <christoph_vw@reactos.org>
Thu, 12 Jan 2006 20:31:08 +0000 (20:31 +0000)
svn path=/trunk/; revision=20812

reactos/subsys/system/calc/Uk.rc [new file with mode: 0644]
reactos/subsys/system/calc/rsrc.rc
reactos/subsys/system/winlogon/Uk.rc [new file with mode: 0644]
reactos/subsys/system/winlogon/winlogon.rc

diff --git a/reactos/subsys/system/calc/Uk.rc b/reactos/subsys/system/calc/Uk.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..cfdd1c0
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,155 @@
+/*
+ * WineCalc (Uk.rc)
+ *
+ * Copyright 2006 Artem Reznikov
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
+ */
+
+#include "windows.h"
+#include "resource.h"
+#include "winecalc.h"
+
+LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+{
+   IDS_APPNAME,            "Êàëüêóëÿòîð"
+
+   IDS_COPYRIGHT1,         "Êàëüêóëÿòîð 5.0. Ë³öåíçîâàíî ï³ä LGPL 2"
+   IDS_COPYRIGHT2          "Copyright 2003, James Briggs"
+   IDS_COPYRIGHT3          "Ñàí-Õîñå, Êàë³ôîðí³ÿ, ÑØÀ"
+   IDS_COPYRIGHT4          "james@ActionMessage.com"
+   IDS_COPYRIGHT5          "http://www.ActionMessage.com/winecalc/"
+
+   IDS_BTN_BACKSPACE,      "Backspace"
+   IDS_BTN_CLEAR_ENTRY,    "CE"
+   IDS_BTN_CLEAR_ALL,      "C"
+   IDS_BTN_MEM_CLEAR,      "MC"
+   IDS_BTN_MEM_RECALL,     "MR"
+   IDS_BTN_MEM_STORE,      "MS"
+   IDS_BTN_MEM_PLUS,       "M+"
+   IDS_BTN_MEM_STATUS_M,   "M"
+   IDS_BTN_SQRT,           "sqrt"
+   IDS_ERR_INVALID_INPUT,  "Íåïðàâèëüíèé àðãóìåíò ôóíêö³¿."
+   IDS_ERR_DIVIDE_BY_ZERO, "ijëèòè íà íóëü íå ìîæíà."
+   IDS_ERR_UNDEFINED,      "Ðåçóëüòàò ôóíêö³¿ íåâèçíà÷åíèé."
+}
+
+MAIN_MENU MENU DISCARDABLE
+{
+   POPUP "&Ïðàâêà" {
+      MENUITEM "&Êîï³þâàòè Ctrl+C",      IDM_COPY
+      MENUITEM "Âñò&àâèòè Ctrl+V",       IDM_PASTE
+   }
+   POPUP "&Âèãëÿä" {
+      MENUITEM "Çâè÷àéíèé",              IDM_MODE_STANDARD
+      MENUITEM "²íæåíåðíèé",             IDM_MODE_SCIENTIFIC
+      MENUITEM SEPARATOR
+      MENUITEM "ʳëüê³ñòü öèôð ó ãðóï³", IDM_DIGIT_GROUPING
+   }
+   POPUP "&Äîâ³äêà" {
+      MENUITEM "Çì³ñò",                  IDM_HELP_TOPICS
+      MENUITEM SEPARATOR
+      MENUITEM "About Calculator",       IDM_ABOUT
+   }
+}
+
+SCIMS_MENU MENU DISCARDABLE
+{
+   POPUP "&Ïðàâêà" {
+      MENUITEM "&Êîï³þâàòè Ctrl+C",      IDM_COPY
+      MENUITEM "Âñò&àâèòè Ctrl+V",       IDM_PASTE
+   }
+   POPUP "&Âèãëÿä" {
+      MENUITEM "Çâè÷àéíèé",              IDM_MODE_STANDARD
+      MENUITEM "²íæåíåðíèé",             IDM_MODE_SCIENTIFIC
+      MENUITEM SEPARATOR
+         MENUITEM "سñòíàäöÿòêîâèé (Hex)\tF5", ID_CALC_NS_HEX
+         MENUITEM "Äåñÿòêîâèé (Dec)\tF6",      ID_CALC_NS_DEC
+         MENUITEM "³ñ³ìêîâèé (Oct)\tF7",      ID_CALC_NS_OCT
+         MENUITEM "Äâ³éêîâèé (Bin)\tF8",       ID_CALC_NS_BIN
+      MENUITEM SEPARATOR
+      MENUITEM "Ãðàäóñè\tF2",            ID_CALC_MS_DEGREES
+      MENUITEM "Ðàä³àíè\tF3",            ID_CALC_MS_RADIANS
+         MENUITEM "Ãðàäè\tF4",          ID_CALC_MS_GRADS
+      MENUITEM SEPARATOR
+      MENUITEM "ʳëüê³ñòü öèôð ó ãðóï³", IDM_DIGIT_GROUPING
+   }
+   POPUP "&Äîâ³äêà" {
+      MENUITEM "Çì³ñò",                  IDM_HELP_TOPICS
+      MENUITEM SEPARATOR
+      MENUITEM "Ïðî Êàëüêóëÿòîð",        IDM_ABOUT
+   }
+}
+
+SCIWS_MENU MENU DISCARDABLE
+{
+   POPUP "&Ïðàâêà" {
+      MENUITEM "&Êîï³þâàòè Ctrl+C",      IDM_COPY
+      MENUITEM "Âñò&àâèòè Ctrl+V",       IDM_PASTE
+   }
+   POPUP "&Âèãëÿä" {
+      MENUITEM "Çâè÷àéíèé",              IDM_MODE_STANDARD
+      MENUITEM "²íæåíåðíèé",             IDM_MODE_SCIENTIFIC
+      MENUITEM SEPARATOR
+         MENUITEM "سñòíàäöÿòêîâèé (Hex)\tF5", ID_CALC_NS_HEX
+         MENUITEM "Äåñÿòêîâèé (Dec)\tF6",      ID_CALC_NS_DEC
+         MENUITEM "³ñ³ìêîâèé (Oct)\tF7",      ID_CALC_NS_OCT
+         MENUITEM "Äâ³éêîâèé (Bin)\tF8",       ID_CALC_NS_BIN
+      MENUITEM SEPARATOR
+         MENUITEM "Qword\tF12",         ID_CALC_WS_QWORD
+         MENUITEM "Dword\tF2",          ID_CALC_WS_DWORD
+         MENUITEM "Word\tF3",           ID_CALC_WS_WORD
+         MENUITEM "Byte\tF4",           ID_CALC_WS_BYTE
+      MENUITEM SEPARATOR
+      MENUITEM "ʳëüê³ñòü öèôð ó ãðóï³", IDM_DIGIT_GROUPING
+   }
+   POPUP "&Äîâ³äêà" {
+      MENUITEM "Çì³ñò",                  IDM_HELP_TOPICS
+      MENUITEM SEPARATOR
+      MENUITEM "Ïðî Êàëüêóëÿòîð",        IDM_ABOUT
+   }
+}
+
+MAIN_MENU ACCELERATORS
+BEGIN
+   VK_F1, IDV_HELP,     VIRTKEY
+END
+
+DLG_ABOUT DIALOG 12,0,120,82
+CAPTION "Ïðî GNU winecalc"
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+BEGIN
+   DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK,       42, 60, 30, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+END
+
+WHATS_THIS_MENU MENU DISCARDABLE
+{
+    POPUP "" {
+      MENUITEM "Ùî öå?",     IDM_WHATS_THIS
+   }
+}
+
+DLG_STATS DIALOG 12,0,125,78
+CAPTION "Statistics Box"
+FONT 9, "Tahoma"
+STYLE WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
+BEGIN
+   DEFPUSHBUTTON "&RET",  ID_STATS_RET,   4, 52, 25, 13, WS_TABSTOP | WS_GROUP
+   PUSHBUTTON    "&LOAD", ID_STATS_LOAD, 34, 52, 25, 13, WS_TABSTOP | WS_GROUP
+   PUSHBUTTON    "&CD"    ID_STATS_CD,   64, 52, 25, 13, WS_TABSTOP | WS_GROUP
+   PUSHBUTTON    "C&AD",  ID_STATS_CAD,  94, 52, 25, 13, WS_TABSTOP | WS_GROUP
+END
index 79126ed..11a00c1 100644 (file)
@@ -33,5 +33,6 @@
 #include "Ru.rc"
 #include "Sv.rc"
 #include "Hu.rc"
+#include "Uk.rc"
 
 LANGUAGE LANG_NEUTRAL,SUBLANG_NEUTRAL
diff --git a/reactos/subsys/system/winlogon/Uk.rc b/reactos/subsys/system/winlogon/Uk.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..30a13b4
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,45 @@
+LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDD_SHUTDOWNCOMPUTER DIALOG  45, 22, 164, 52
+STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Çàâåðøåííÿ ðîáîòè ç êîìï'þòåðîì"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Òåïåð ìîæíà âèìêíóòè êîìï'þòåð.", IDC_SHUTDOWNCOMPUTER, 31, 13, 132, 8
+    ICON  IDI_WINLOGON, IDC_SHTDOWNICON, 6, 7, 18, 20
+    DEFPUSHBUTTON "&Ïåðåçàâàíòàæåííÿ", IDC_BTNSHTDOWNCOMPUTER, 62, 32, 40, 14
+END
+
+IDD_GINALOADFAILED DIALOG  58, 83, 231, 119
+STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Ïîìèëêà ³íòåðôåéñó êîðèñòóâà÷à"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Íå âäàëîñÿ çàâàíòàæèòè á³áë³îòåêó ³íòåðôåéñó âõîäó êîðèñòóâà÷à %s.", IDC_GINALOADFAILED, 39, 16, 156, 24
+    LTEXT "Çâåðí³òüñÿ äî ñèñòåìíîãî àäì³í³ñòðàòîðà ùîá çàì³íèòè íàÿâíó, àáî â³äíîâ³òü ïî÷àòêîâó á³áë³îòåêó.", IDC_GINALOADFAILEDCONTACT, 39, 53, 151, 25
+    DEFPUSHBUTTON "&Ïåðåçàâàíòàæåííÿ", 1, 80, 91, 68, 14
+END
+
+STRINGTABLE 
+BEGIN
+    IDS_PREPARENETWORKCONNECTIONS "ϳäãîòîâêà ìåðåæíèõ ï³äêëþ÷åíü..."
+    IDS_APPLYINGCOMPUTERSETTINGS "Çàñòîñóâàííÿ ïàðàìåòð³â êîìï'þòåðà..."
+    IDS_RUNNINGSTARTUPSCRIPTS "Âèêîíàííÿ ñöåíàð³¿â çàïóñêó..."
+    IDS_RUNNINGSHUTDOWNSCRIPTS "Âèêîíàííÿ ñöåíàð³¿â çàâåðøåííÿ ðîáîòè..."
+    IDS_APPLYINGYOURPERSONALSETTINGS "Çàñòîñóâàííÿ îñîáèñòèõ ïàðàìåòð³â..."
+    IDS_RUNNINGLOGOFFSCRIPTS "Âèêîíàííÿ ñöåíàð³¿â âèõîäó ³ç ñèñòåìè..."
+    IDS_RUNNINGLOGONSCRIPTS "Âèêîíàííÿ ñöåíàð³¿â âõîäó äî ñèñòåìè..."
+    IDS_LOADINGYOURPERSONALSETTINGS "Çàâàíòàæåííÿ îñîáèñòèõ ïàðàìåòð³â..."
+    IDS_CLOSINGNETWORKCONNECTIONS "Çàêðèòòÿ ìåðåæíèõ ï³äêëþ÷åíü..."
+    IDS_REACTOSISSHUTTINGDOWN "Çàâåðøåííÿ ðîáîòè ReactOS..."
+    IDS_PREPARETOSTANDBY "ϳäãîòîâêà äî ðåæèìó î÷³êóâàííÿ..."
+    IDS_PREPARETOHIBERNATE "ϳäãîòîâêà äî ñïëÿ÷îãî ðåæèìó..."
+    IDS_SAVEYOURSETTINGS "Çáåðåæåííÿ ïàðàìåòð³â..."
+    IDS_REACTOSISSTARTINGUP "Çàïóñê ReactOS..."
+END
+
+STRINGTABLE 
+BEGIN
+    IDS_FAILEDACTIVATEUSERSHELL "Winlogon íå âäàëîñÿ àêòèâóâàòè îáîëîíêó êîðèñòóâà÷à!"
+END
+
index 328da8f..543b4a7 100644 (file)
@@ -21,3 +21,4 @@ LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US
 #include "Sv.rc"
 #include "Hu.rc"
 #include "Fr.rc"
+#include "Uk.rc"