temarez <temarez@yandex.ru>:
authorGé van Geldorp <ge@gse.nl>
Fri, 30 Dec 2005 19:14:58 +0000 (19:14 +0000)
committerGé van Geldorp <ge@gse.nl>
Fri, 30 Dec 2005 19:14:58 +0000 (19:14 +0000)
Ukrainian translation of notepad (from bug 1179)

svn path=/trunk/; revision=20465

reactos/subsys/system/notepad/Uk.rc [new file with mode: 0644]
reactos/subsys/system/notepad/rsrc.rc

diff --git a/reactos/subsys/system/notepad/Uk.rc b/reactos/subsys/system/notepad/Uk.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..2a4953f
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,161 @@
+/*
+ * Notepad (Ukrainian resources)
+ *
+ * Copyright 2005 Artem Reznikov
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
+ */
+
+LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+MAIN_MENU MENU
+{
+ POPUP "&File" {
+  MENUITEM "&Ñòâîðèòè",           CMD_NEW
+  MENUITEM "&³äêðèòè...\tCtrl+O",     CMD_OPEN
+  MENUITEM "&Ç&áåðåãòè\tCtrl+S",     CMD_SAVE
+  MENUITEM "Çáåðåãòè &ÿê...",       CMD_SAVE_AS
+  MENUITEM SEPARATOR
+  MENUITEM "Ïàðà&ìåòðè ñòîð³íêè...",    CMD_PAGE_SETUP
+  MENUITEM "Ä&ðóê",            CMD_PRINT
+  MENUITEM "Íàñòðîéêà &ïðèíòåðà...", CMD_PRINTER_SETUP
+  MENUITEM SEPARATOR
+  MENUITEM "Â&èõ³ä",             CMD_EXIT
+ }
+POPUP "&Ïðàâêà" {
+  MENUITEM "&Ñêàñóâàòè\tCtrl+Z",     CMD_UNDO
+  MENUITEM SEPARATOR
+  MENUITEM "&Âèð³çàòè\tCtrl+X",      CMD_CUT
+  MENUITEM "&Êîï³þâàòè\tCtrl+C",     CMD_COPY
+  MENUITEM "Âñò&àâèòè\tCtrl+V",    CMD_PASTE
+  MENUITEM "Â&èäàëèòè\tDel",      CMD_DELETE
+  MENUITEM SEPARATOR
+  MENUITEM "Ç&íàéòè...\tCtrl+F",  CMD_SEARCH
+  MENUITEM "Çíà&éòè äàë³\tF3",    CMD_SEARCH_NEXT
+  MENUITEM "&Çàì³íèòè\tCtrl+H",   CMD_REPLACE
+  MENUITEM "Ïåðåé&òè...\tCtrl+G",  CMD_GOTO
+  MENUITEM SEPARATOR
+  MENUITEM "Âèä³&ëèòè âñå\tCtrl+A",       CMD_SELECT_ALL
+  MENUITEM "&Äàòà é ÷àñ\tF5",    CMD_TIME_DATE
+ }
+POPUP "Ôîð&ìàò" {
+  MENUITEM "&Ïåðåíîñ ïî ñëîâàõ",  CMD_WRAP
+  MENUITEM "&Øðèôò...",          CMD_FONT
+}
+POPUP "&Âèãëÿä" {
+  MENUITEM "&Ðÿäîê ñòàíó",    CMD_STATUSBAR
+}
+POPUP "&Äîâ³äêà" {
+  MENUITEM "&Çì³ñò",         CMD_HELP_CONTENTS
+  MENUITEM "&Ïîøóê...",        CMD_HELP_SEARCH
+  MENUITEM "&Help on help",     CMD_HELP_ON_HELP
+  MENUITEM SEPARATOR
+  MENUITEM "&˳öåíç³ÿ",         CMD_LICENSE
+  MENUITEM "&NO WARRANTY",     CMD_NO_WARRANTY
+  MENUITEM "&Ïðî ïðîãðàìó",      CMD_ABOUT_WINE
+ }
+}
+
+/* Dialog `Page setup' */
+
+DIALOG_PAGESETUP DIALOG 0, 0, 225, 95
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+CAPTION "Ïàðàìåòðè ñòîð³íêè"
+{
+LTEXT    "Â&åðõí³é êîëîíòèòóë:",  0x140,   10, 07, 40, 15
+EDITTEXT                         0x141,       60, 05,110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
+LTEXT    "Í&èæí³é êîëîíòèòóë:",  0x142,   10, 24, 40, 15
+EDITTEXT                         0x143,       60, 22,110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
+
+GROUPBOX "Ïîëÿ",      0x144,     10, 43,160, 45
+LTEXT    "&˳âå:",        0x145,   20, 55, 30, 10, WS_CHILD
+EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE,*/   0x147,       50, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
+LTEXT    "&Âåðõíº:",         0x148,    20, 73, 30, 10, WS_CHILD
+EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_TOPVALUE,*/    0x14A,        50, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
+LTEXT    "&Ïðàâå:",       0x14B, 100, 55, 30, 10, WS_CHILD
+EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE,*/  0x14D,     130, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
+LTEXT    "&Íèæíº:",      0x14E,100, 73, 30, 10, WS_CHILD
+EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE,*/ 0x150,    130, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
+
+DEFPUSHBUTTON "OK",         0x151,                   180,  3, 40, 15, WS_TABSTOP
+PUSHBUTTON    "Ñêàñóâàòè",     0x152,               180, 21, 40, 15, WS_TABSTOP
+PUSHBUTTON    "&Äîâ³äêà",       0x153,                180, 39, 40, 15, WS_TABSTOP
+}
+
+/* Dialog `Encoding' */
+DIALOG_ENCODING DIALOG 0, 0, 256, 44
+STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPSIBLINGS | 
+    WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+CAPTION "Êîäóâàííÿ"
+{
+COMBOBOX        ID_ENCODING,54,0,156,80,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+LTEXT           "Êîäóâàííÿ:",0x155,5,2,41,12
+COMBOBOX        ID_EOLN,54,18,156,80,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+LTEXT           "Ðîçðèâè ðÿäê³â:",0x156,5,20,41,12
+}
+
+/* Dialog 'Go To' */
+DIALOG_GOTO DIALOG 0,0,165,50
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+CAPTION "Ïåðåõ³ä äî ðÿäêà"
+{
+EDITTEXT        ID_LINENUMBER,54,10,106,12,WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
+LTEXT           "Íîìåð ðÿäêà:",0x155,5,12,41,12,WS_CHILD | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
+DEFPUSHBUTTON   "OK", IDOK, 75, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
+PUSHBUTTON      "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 120, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP
+}
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+{
+STRING_PAGESETUP_HEADERVALUE,   "&n"        /* FIXME */
+STRING_PAGESETUP_FOOTERVALUE,   "Ñòîð³íêà &s"   /* FIXME */
+STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE,             "20 ìì"     /* FIXME */
+STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE,    "20 ìì"     /* FIXME */
+STRING_PAGESETUP_TOPVALUE,              "25 ìì"     /* FIXME */
+STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE,   "25 ìì"     /* FIXME */
+
+STRING_NOTEPAD,                                 "Áëîêíîò"
+STRING_ERROR,                                   "ÏÎÌÈËÊÀ"
+STRING_WARNING,                                 "ÓÂÀÃÀ"
+STRING_INFO,                                    "²íôîðìàö³ÿ"
+
+STRING_UNTITLED,                                "(áåç çàãîëîâêà)"
+
+STRING_ALL_FILES,                               "Óñ³ ôàéëè (*.*)"
+STRING_TEXT_FILES_TXT,                  "Òåêñòîâ³ ôàéëè (*.txt)"
+
+STRING_TOOLARGE,                                "Ôàéë '%s' çàâåëèêèé äëÿ áëîêíîòà.\n \
+Áóäü ëàñêà âèêîðèñòàéòå ³íøèé ðåäàêòîð."
+STRING_NOTEXT,                                  "Âè íå ââåëè í³ÿêîãî òåêñòó. \
+\nÁóäü ëàñêà ââåä³òü ùî-íåáóäü ³ ñïðîáóéòå ùå ðàç"
+STRING_DOESNOTEXIST,                            "Ôàéë '%s'\níå ³ñíóº\n\n \
+Õî÷åòå ñòâîðèòè íîâèé ôàéë ?"
+STRING_NOTSAVED,                                "Ôàéë '%s'\náóâ çì³íåíèé\n\n \
+Õî÷åòå çáåðåãòè çì³íè ?"
+STRING_NOTFOUND,                                        "'%s' can not be found."
+STRING_OUT_OF_MEMORY,                   "Íåäîñòàòíüî ïàì'ÿò³ äëÿ âèêîíàííÿ îïåðàö³¿.\
+\nÇàêðèéòå îäèí àáî äåê³ëüêà äîäàòê³â ³ ïîâòîð³òü ñïðîáó."
+STRING_CANNOTFIND                               "Íå ìîæó çíàéòè '%s'"
+STRING_ANSI,                                    "ANSI"
+STRING_UNICODE,                                 "Þí³êîä"
+STRING_UNICODE_BE,                              "Þí³êîä (big endian)"
+STRING_UTF8,                                    "UTF-8"
+STRING_CRLF,                                    "Windows"
+STRING_LF,                                      "Unix"
+STRING_CR,                                      "Mac"
+}
index 4578474..b962e2a 100644 (file)
@@ -41,10 +41,10 @@ ID_ACCEL ACCELERATORS
     VK_F5, CMD_TIME_DATE, VIRTKEY
 }
 
+#include "En.rc"
 #include "Cs.rc"
 #include "Da.rc"
 #include "De.rc"
-#include "En.rc"
 #include "Es.rc"
 #include "Fi.rc"
 #include "Fr.rc"
@@ -60,5 +60,6 @@ ID_ACCEL ACCELERATORS
 #include "Sk.rc"
 #include "Sv.rc"
 #include "Th.rc"
+#include "Uk.rc"
 #include "Wa.rc"
 #include "Zh.rc"