Greek translation by Apal (Apostolos Alexiadis grad0621@di.uoa.gr) Bug 967
authorMagnus Olsen <magnus@greatlord.com>
Fri, 11 Nov 2005 19:31:53 +0000 (19:31 +0000)
committerMagnus Olsen <magnus@greatlord.com>
Fri, 11 Nov 2005 19:31:53 +0000 (19:31 +0000)
svn path=/trunk/; revision=19143

reactos/subsys/system/notepad/Gr.rc [new file with mode: 0644]
reactos/subsys/system/notepad/rsrc.rc

diff --git a/reactos/subsys/system/notepad/Gr.rc b/reactos/subsys/system/notepad/Gr.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..3e375b0
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,167 @@
+/*\r
+ *  Notepad (Greek resources)\r
+ *\r
+ *  Copyright 2005 Apostolos Alexiadis (djapal@gmail.com)\r
+ *\r
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or\r
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public\r
+ * License as published by the Free Software Foundation; either\r
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.\r
+ *\r
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,\r
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\r
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU\r
+ * Lesser General Public License for more details.\r
+ *\r
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public\r
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software\r
+ * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA\r
+ */\r
+\r
+LANGUAGE LANG_GREEK, SUBLANG_DEFAULT\r
+\r
+MAIN_MENU MENU\r
+BEGIN\r
+       POPUP "&Áñ÷åßï" \r
+       BEGIN\r
+               MENUITEM "&ÍÝï...",           CMD_NEW\r
+               MENUITEM "&¢íïéãìá\tCtrl+O",     CMD_OPEN\r
+               MENUITEM "ÁðïèÞêåõ&óç\tCtrl+S",     CMD_SAVE\r
+               MENUITEM "ÁðïèÞêåõóç &ùò...",       CMD_SAVE_AS\r
+               MENUITEM SEPARATOR\r
+               MENUITEM "Å&ðéëïãÝò óåëßäáò...",    CMD_PAGE_SETUP\r
+               MENUITEM "&Åêôýðùóç",            CMD_PRINT\r
+               MENUITEM "ÅðéëïãÝò åê&ôõðùôÞ ...", CMD_PRINTER_SETUP\r
+               MENUITEM SEPARATOR\r
+               MENUITEM "¸&îïäïò",             CMD_EXIT\r
+       END\r
+       POPUP "&Edit" \r
+       BEGIN\r
+               MENUITEM "Á&íáßñåóç\tCtrl+Z",     CMD_UNDO\r
+               MENUITEM SEPARATOR\r
+               MENUITEM "Áðïêï&ðÞ\tCtrl+X",      CMD_CUT\r
+               MENUITEM "&ÁíôéãñáöÞ\tCtrl+C",     CMD_COPY\r
+               MENUITEM "&Åðéêüëëçóç\tCtrl+V",    CMD_PASTE\r
+               MENUITEM "&ÄéáãñáöÞ\tDel",      CMD_DELETE\r
+               MENUITEM SEPARATOR\r
+               MENUITEM "&Åýñåóç...\tCtrl+F",  CMD_SEARCH\r
+               MENUITEM "Åýñåóç å&ðüìåíïõ\tF3",    CMD_SEARCH_NEXT\r
+               MENUITEM "ÁíôéêáôÜóôáóç\tCtrl+H",   CMD_REPLACE\r
+               MENUITEM "&ÌåôÜâáóç óôï...\tCtrl+G",  CMD_GOTO\r
+               MENUITEM SEPARATOR\r
+               MENUITEM "ÅðéëïãÞ &¼ëùí\tCtrl+A",       CMD_SELECT_ALL\r
+               MENUITEM "&¿ñá/Çìåñïìçíßá\tF5",    CMD_TIME_DATE\r
+       END\r
+       POPUP "Ö&ïñìÜ" \r
+       BEGIN\r
+               MENUITEM "&ÅìöÜíéóç ìåãÜëùí ãñáììþí",  CMD_WRAP\r
+               MENUITEM "&ÃñáììáôïóåéñÜ...",          CMD_FONT\r
+       END\r
+       POPUP "&ÅìöÜíéóç" \r
+       BEGIN\r
+               MENUITEM "ÃñáììÞ &êáôÜóôáóçò",    CMD_STATUSBAR\r
+       END\r
+       POPUP "&ÂïÞèåéá" \r
+       BEGIN\r
+               MENUITEM "&Ðåñéå÷üìåíá",         CMD_HELP_CONTENTS\r
+               MENUITEM "&ÁíáæÞôçóç...",        CMD_HELP_SEARCH\r
+               MENUITEM "&ÂïÞèåéá óôç âïÞèåéá",     CMD_HELP_ON_HELP\r
+               MENUITEM SEPARATOR\r
+               MENUITEM "¢&äåéá",         CMD_LICENSE\r
+               MENUITEM "&NO WARRANTY",     CMD_NO_WARRANTY\r
+               MENUITEM "Ðëçñï&öïñßåò",      CMD_ABOUT_WINE\r
+       END\r
+END\r
+\r
+/* Dialog `Page setup' */\r
+\r
+DIALOG_PAGESETUP DIALOG 0, 0, 225, 95\r
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU\r
+FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
+CAPTION "ÅðéëïãÝò Óåëßäáò"\r
+{\r
+LTEXT    "&ÊåöáëÞ:",  0x140,   10, 07, 40, 15\r
+EDITTEXT                         0x141,       60, 05,110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP\r
+LTEXT    "&ÕðïóÝëéäï:",  0x142,   10, 24, 40, 15\r
+EDITTEXT                         0x143,       60, 22,110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP\r
+\r
+GROUPBOX "&¼ñéá:",      0x144,     10, 43,160, 45\r
+LTEXT    "&ÁñéóôåñÜ:",        0x145,   20, 55, 30, 10, WS_CHILD\r
+EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE,*/   0x147,       50, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP\r
+LTEXT    "&ÐÜíù:",         0x148,    20, 73, 30, 10, WS_CHILD\r
+EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_TOPVALUE,*/    0x14A,        50, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP\r
+LTEXT    "&ÄåîéÜ:",       0x14B, 100, 55, 30, 10, WS_CHILD\r
+EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE,*/  0x14D,     130, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP\r
+LTEXT    "&ÊÜôù:",      0x14E,100, 73, 30, 10, WS_CHILD\r
+EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE,*/ 0x150,    130, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP\r
+\r
+DEFPUSHBUTTON "OK",         0x151,                   180,  3, 40, 15, WS_TABSTOP\r
+PUSHBUTTON    "Áêýñùóç",     0x152,               180, 21, 40, 15, WS_TABSTOP\r
+PUSHBUTTON    "&ÂïÞèåéá",       0x153,                180, 39, 40, 15, WS_TABSTOP\r
+}\r
+\r
+/* Dialog `Encoding' */\r
+DIALOG_ENCODING DIALOG 0, 0, 256, 44\r
+STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPSIBLINGS | \r
+    WS_CAPTION | WS_SYSMENU\r
+FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
+CAPTION "Êùäéêïðïßçóç"\r
+{\r
+COMBOBOX        ID_ENCODING,54,0,156,80,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP\r
+LTEXT           "Êùäéêïðïßçóç:",0x155,5,2,41,12\r
+COMBOBOX        ID_EOLN,54,18,156,80,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP\r
+LTEXT           "Endlines:",0x156,5,20,41,12\r
+}\r
+\r
+/* Dialog 'Go To' */\r
+DIALOG_GOTO DIALOG 0,0,165,50\r
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU\r
+FONT 8, "MS Shell Dlg"\r
+CAPTION "ÌåôÜâáóç óôç ãñáììÞ"\r
+{\r
+EDITTEXT        ID_LINENUMBER,54,10,106,12,WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP\r
+LTEXT           "Áñéèìüò ãñáììÞò:",0x155,5,12,41,12,WS_CHILD | WS_TABSTOP | ES_NUMBER\r
+DEFPUSHBUTTON   "OK", IDOK, 75, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP\r
+PUSHBUTTON      "Áêýñùóç", IDCANCEL, 120, 30, 40, 15, WS_CHILD | WS_TABSTOP\r
+}\r
+\r
+STRINGTABLE DISCARDABLE\r
+{\r
+STRING_PAGESETUP_HEADERVALUE,   "&n"        /* FIXME */\r
+STRING_PAGESETUP_FOOTERVALUE,   "Óåëßäá &s"   /* FIXME */\r
+STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE,             "20 mm"     /* FIXME */\r
+STRING_PAGESETUP_RIGHTVALUE,    "20 mm"     /* FIXME */\r
+STRING_PAGESETUP_TOPVALUE,              "25 mm"     /* FIXME */\r
+STRING_PAGESETUP_BOTTOMVALUE,   "25 mm"     /* FIXME */\r
+\r
+STRING_NOTEPAD,                                 "Notepad"\r
+STRING_ERROR,                                   "ERROR"\r
+STRING_WARNING,                                 "WARNING"\r
+STRING_INFO,                                    "Ðëçñïöïñßåò"\r
+\r
+STRING_UNTITLED,                                "(×ùñßò ôßôëï)"\r
+\r
+STRING_ALL_FILES,                               "¼ëá ôá áñ÷åßá (*.*)"\r
+STRING_TEXT_FILES_TXT,                  "Áñ÷åßá êåéìÝíïõ (*.txt)"\r
+\r
+STRING_TOOLARGE,                                "Ôï áñ÷åßï '%s' åßíáé ðïëý ìåãÜëï ãéá ôï notepad.\n \\r
+Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå Üëëï ðñüãñáììá åðåîåñãáóßáò êåéìÝíïõ."\r
+STRING_NOTEXT,                                  "Äåí ðëçêôñïëïãÞóáôå êÜôé. \\r
+\nÐáñáêáëþ ðëçêôñïëïãåßóôå êÜôé êáé ðñïóðáèåßóôå îáíÜ"\r
+STRING_DOESNOTEXIST,                            "Ôï áñ÷åßï '%s'\näåí õðÜñ÷åé\n\n \\r
+ÈÝëåôå íá äçìéïõñãÞóåôå Ýíá íÝï áñ÷åßï;"\r
+STRING_NOTSAVED,                                "Ôï áñ÷åßï '%s'\nÝ÷åé ôñïðïðïéçèåß\n\n \\r
+ÈÝëåôå íá áðïèçêåýóåôå ôéò áëëáãÝò;"\r
+STRING_NOTFOUND,                                 "Ôï áñ÷åßï '%s' äå ìðïñåß íá âñåèåß."\r
+STRING_OUT_OF_MEMORY,                   "Äåí õðÜñ÷åé áñêåôÞ ìíÞìç ãéá íá ïëïêëçñùèåß áõôÞ ç \\r
+äéåñãáóßá. \nÊëåßóôå ìßá Þ ðåññéóüôåñåò åöáñìïãÝò ãéá íá áõîçèåß ç \nåëåýèåñç \\r
+ìíÞìç."\r
+STRING_CANNOTFIND                               "Äå ìðïñåß íá âñåèåß ôï '%s'"\r
+STRING_ANSI,                                    "ANSI"\r
+STRING_UNICODE,                                 "Unicode"\r
+STRING_UNICODE_BE,                              "Unicode (big endian)"\r
+STRING_UTF8,                                    "UTF-8"\r
+STRING_CRLF,                                    "Windows"\r
+STRING_LF,                                      "Unix"\r
+STRING_CR,                                      "Mac"\r
+}\r
index 75cee09..4578474 100644 (file)
@@ -48,6 +48,7 @@ ID_ACCEL ACCELERATORS
 #include "Es.rc"
 #include "Fi.rc"
 #include "Fr.rc"
+#include "Gr.rc"
 #include "Hu.rc"
 #include "It.rc"
 #include "Ja.rc"