- Update Russian translation
authorDmitry Chapyshev <dmitry@reactos.org>
Wed, 2 Jul 2008 16:06:19 +0000 (16:06 +0000)
committerDmitry Chapyshev <dmitry@reactos.org>
Wed, 2 Jul 2008 16:06:19 +0000 (16:06 +0000)
svn path=/trunk/; revision=34265

reactos/dll/cpl/mmsys/lang/ru-RU.rc

index cade67c..8c4a7b9 100644 (file)
@@ -108,13 +108,13 @@ END
 
 IDD_SPEAKERS DIALOG 0, 0, 257, 204
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Speakers"
+CAPTION "Äèíàìèêè"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON 4379, -1, 7, 8, 20, 20
-    LTEXT "Select the speaker setup that is most like the setup you have on your computer.", -1, 36, 8, 215, 27
+    LTEXT "Óêàæèòå ðàñïîëîæåíèå äèíàìèêîâ, íàèáîëåå ñîîòâåòñòâóþùåå ðåàëüíîìó äëÿ äàííîãî êîìïüþòåðà.", -1, 36, 8, 215, 27
     CONTROL 110, 5376, "STATIC", SS_BITMAP | SS_CENTERIMAGE, 37, 40, 209, 112, WS_EX_TRANSPARENT
-    LTEXT "S&peaker setup:", 8502, 53, 169, 55, 10
+    LTEXT "&Ðàñïîëîæåíèå äèíàìèêîâ:", 8502, 53, 169, 55, 10
     COMBOBOX 5401, 52, 182, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
 END
 
@@ -123,20 +123,20 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Performance"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "These settings control how ReactOS plays audio. They can help you troubleshoot audio-related problems.", 8492, 34, 7, 218, 23
-    GROUPBOX "Audio playback", 8494, 7, 32, 243, 152
+    LTEXT "Ýòè ïàðàìåòðû óïðàâëÿþò âîñïðîèçâåäåíèåì çâóêà è ìîãóò ïîìî÷ü ïðè äèàãíîñòèêå íåïîëàäîê ñî çâóêîì.", 8492, 34, 7, 218, 23
+    GROUPBOX "Âîñïðîèçâåäåíèå çâóêà", 8494, 7, 32, 243, 152
     ICON 4379, 8512, 8, 8, 20, 20
-    LTEXT "&Hardware acceleration:", 8495, 13, 56, 111, 14
+    LTEXT "&Àïïàðàòíîå óñêîðåíèå:", 8495, 13, 56, 111, 14
     CONTROL "Slider1", 5395, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x00000401, 150, 54, 62, 18
-    LTEXT "&Sample rate conversion quality:", 8496, 13, 123, 103, 14
+    LTEXT "&×àñòîòà äèñêðåòèçàöèè:", 8496, 13, 123, 103, 14
     CONTROL "Slider1", 5396, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 150, 121, 62, 18
-    PUSHBUTTON "&Restore Defaults", 5400, 7, 191, 110, 14
-    LTEXT "None", 8497, 128, 56, 21, 10
-    LTEXT "Full", 8498, 214, 56, 21, 9
-    LTEXT "Good", 8499, 128, 123, 21, 10
-    LTEXT "Best", 8500, 214, 123, 23, 9
-    LTEXT "This string describes the hardware setting for the capture device", 5399, 13, 145, 227, 21
-    LTEXT "This string describes the hardware setting for the render device", 5398, 13, 78, 227, 22
+    PUSHBUTTON "&Âîññòàíîâèòü óìîë÷àíèÿ", 5400, 7, 191, 110, 14
+    LTEXT "Íåò", 8497, 128, 56, 21, 10
+    LTEXT "Ïîëíîå", 8498, 214, 56, 21, 9
+    LTEXT "Íèæå", 8499, 128, 123, 21, 10
+    LTEXT "Âûøå", 8500, 214, 123, 23, 9
+    LTEXT "Ýòîò ïàðàìåòð îïèñûâàåò íàñòðîéêó óñòðîéñòâà çàõâàòà çâóêà", 5399, 13, 145, 227, 21
+    LTEXT "Ýòîò ïàðàìåòð îïèñûâàåò íàñòðîéêó óñòðîéñòâà îáðàáîòêè çâóêà", 5398, 13, 78, 227, 22
 END
 
 IDD_PERFORMANCE2 DIALOG 0, 0, 257, 218
@@ -144,87 +144,87 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Performance"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "These settings control how ReactOS records audio. They can help you troubleshoot audio-related problems.", 8492, 34, 7, 217, 20
-    GROUPBOX "Audio recording", 8494, 7, 29, 242, 122
+    LTEXT "Ýòè ïàðàìåòðû óïðàâëÿþò çàïèñüþ çâóêà è ìîãóò ïîìî÷ü ïðè äèàãíîñòèêå íåïîëàäîê ñî çâóêîì.", 8492, 34, 7, 217, 20
+    GROUPBOX "Çàïèñü çâóêà", 8494, 7, 29, 242, 122
     ICON 4380, 8512, 8, 7, 20, 20
-    LTEXT "&Hardware acceleration:", 8495, 13, 46, 103, 17
+    LTEXT "&Àïïàðàòíîå óñêîðåíèå:", 8495, 13, 46, 103, 17
     CONTROL "Slider1", 5395, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x00000401, 150, 43, 62, 18
-    LTEXT "&Sample rate conversion quality:", 8496, 13, 103, 103, 17
+    LTEXT "&×àñòîòà äèñêðåòèçàöèè:", 8496, 13, 103, 103, 17
     CONTROL "Slider1", 5396, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 150, 101, 62, 18
-    PUSHBUTTON "&Restore Defaults", 5400, 9, 158, 110, 14
-    LTEXT "None", 8497, 125, 46, 24, 10
-    LTEXT "Full", 8498, 217, 46, 19, 9
-    LTEXT "Good", 8499, 125, 103, 24, 10
-    LTEXT "Best", 8500, 217, 103, 19, 9
-    LTEXT "This string describes the hardware setting for the capture device", 5399, 13, 125, 222, 21
-    LTEXT "This string describes the hardware setting for the render device", 5398, 13, 68, 218, 24
+    PUSHBUTTON "&Âîññòàíîâèòü óìîë÷àíèÿ", 5400, 9, 158, 110, 14
+    LTEXT "Íåò", 8497, 125, 46, 24, 10
+    LTEXT "Ïîëíîå", 8498, 217, 46, 19, 9
+    LTEXT "Íèæå", 8499, 125, 103, 24, 10
+    LTEXT "Âûøå", 8500, 217, 103, 19, 9
+    LTEXT "Ýòîò ïàðàìåòð îïèñûâàåò íàñòðîéêó óñòðîéñòâà çàõâàòà çâóêà", 5399, 13, 125, 222, 21
+    LTEXT "Ýòîò ïàðàìåòð îïèñûâàåò íàñòðîéêó óñòðîéñòâà îáðàáîòêè çâóêà", 5398, 13, 68, 218, 24
 END
 
 IDD_SETUP1 DIALOG 0, 0, 227, 206
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
-CAPTION "Setup"
+CAPTION "Óñòàíîâêà"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "ReactOS Audio", 10243, 7, 5, 213, 192
+    GROUPBOX "Çâóê ReactOS", 10243, 7, 5, 213, 192
     ICON 4393, 10241, 26, 26, 20, 20
-    LTEXT "This computer cannot play audio because the ReactOS Audio service is not enabled.", 10245, 60, 25, 150, 40
-    AUTOCHECKBOX "&Enable ReactOS Audio", 10253, 60, 68, 150, 9
+    LTEXT "Ýòîò êîìïüþòåð íå ìîæåò âîñïðîèçâîäèòü çâóê ïîêà ñëóæáà çâóêà ReactOS íå âêëþ÷åíà.", 10245, 60, 25, 150, 40
+    AUTOCHECKBOX "&Âêëþ÷èòü Çâóê ReactOS", 10253, 60, 68, 150, 9
     LTEXT "Ïðèìå÷àíèÿ", 10246, 58, 87, 150, 11
     LTEXT "1. You must be an administrator to enable this service. If you are not logged on as administrator, you will be prompted for an administrator name and password.", 10247, 60, 100, 150, 40
-    LTEXT "2. After you enable ReactOS Audio you will have to restart the computer.", 10248, 60, 140, 150, 40
+    LTEXT "2. Ïîñëå òîãî, êàê âû âêëþ÷èòå Çâóê ReactOS, âû äîëæíû ïåðåçàãðóçèòü êîìïüþòåð.", 10248, 60, 140, 150, 40
 END
 
 IDD_MULTICHANNEL DIALOG 0, 0, 227, 218
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
-CAPTION "Multichannel"
+CAPTION "Ìíîãîêàíàëüíûé"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "Description goes here.", 9506, 8, 4, 212, 24
-    LTEXT "Low", 9473, 65, 31, 14, 8
+    LTEXT "Îïèñàíèå.", 9506, 8, 4, 212, 24
+    LTEXT "Ìèí.", 9473, 65, 31, 14, 8
     LTEXT "", 9472, 5, 31, 55, 8
     CONTROL "Slider1", 9475, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 29, 108, 17
-    LTEXT "High", 9474, 202, 31, 17, 8
-    LTEXT "Low", 9477, 65, 50, 14, 8
+    LTEXT "Ìàêñ.", 9474, 202, 31, 17, 8
+    LTEXT "Ìèí.", 9477, 65, 50, 14, 8
     LTEXT "", 9476, 5, 50, 55, 8
     CONTROL "Slider1", 9479, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 48, 108, 17
-    LTEXT "High", 9478, 202, 50, 17, 8
-    LTEXT "Low", 9481, 65, 69, 14, 8
+    LTEXT "Ìàêñ.", 9478, 202, 50, 17, 8
+    LTEXT "Ìèí.", 9481, 65, 69, 14, 8
     LTEXT "", 9480, 5, 69, 55, 8
     CONTROL "Slider1", 9483, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 67, 108, 17
-    LTEXT "High", 9482, 202, 69, 17, 8
-    LTEXT "Low", 9485, 65, 88, 14, 8
+    LTEXT "Ìàêñ.", 9482, 202, 69, 17, 8
+    LTEXT "Ìèí.", 9485, 65, 88, 14, 8
     LTEXT "", 9484, 5, 88, 55, 8
     CONTROL "Slider1", 9487, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 86, 108, 17
-    LTEXT "High", 9486, 202, 88, 17, 8
-    LTEXT "Low", 9489, 65, 107, 14, 8
+    LTEXT "Ìàêñ.", 9486, 202, 88, 17, 8
+    LTEXT "Ìèí.", 9489, 65, 107, 14, 8
     LTEXT "", 9488, 5, 107, 55, 8
     CONTROL "Slider1", 9491, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 105, 108, 17
-    LTEXT "High", 9490, 202, 107, 17, 8
-    LTEXT "Low", 9493, 65, 126, 14, 8
+    LTEXT "Ìàêñ.", 9490, 202, 107, 17, 8
+    LTEXT "Ìèí.", 9493, 65, 126, 14, 8
     LTEXT "", 9492, 5, 126, 55, 8
     CONTROL "Slider1", 9495, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 124, 108, 17
-    LTEXT "High", 9494, 202, 126, 17, 8
-    LTEXT "Low", 9497, 65, 145, 14, 8
+    LTEXT "Ìàêñ.", 9494, 202, 126, 17, 8
+    LTEXT "Ìèí.", 9497, 65, 145, 14, 8
     LTEXT "", 9496, 5, 145, 55, 8
     CONTROL "Slider1", 9499, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 143, 108, 17
-    LTEXT "High", 9498, 202, 145, 17, 8
-    LTEXT "Low", 9501, 65, 164, 14, 8
+    LTEXT "Ìàêñ.", 9498, 202, 145, 17, 8
+    LTEXT "Ìèí.", 9501, 65, 164, 14, 8
     LTEXT "", 9500, 5, 164, 55, 8
     CONTROL "Slider1", 9503, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 162, 108, 17
-    LTEXT "High", 9502, 202, 164, 17, 8
-    AUTOCHECKBOX "&Move all slide indicators at the same time", 9504, 5, 185, 216, 9
+    LTEXT "Ìàêñ.", 9502, 202, 164, 17, 8
+    AUTOCHECKBOX "Ï&åðåäâèãàòü âñå ðåãóëÿòîðû îäíîâðåìåííî", 9504, 5, 185, 216, 9
     PUSHBUTTON "&Âîñòàíîâèòü óìîë÷àíèÿ", 9505, 110, 199, 110, 14
 END
 
 IDD_SETUP2 DIALOG 0, 0, 227, 206
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
-CAPTION "Setup"
+CAPTION "Óñòàíîâêà"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "ReactOS Audio", 10259, 7, 5, 213, 192
+    GROUPBOX "Çâóê ReactOS", 10259, 7, 5, 213, 192
     ICON 4394, 10257, 25, 25, 20, 20
     LTEXT "The ReactOS Audio service is now enabled. However, audio may not function properly until you restart ReactOS. If you want to restart now, first save your work and close all programs.", 10261, 60, 25, 150, 50
-    LTEXT "To restart ReactOS, click OK.", 10262, 60, 75, 150, 20
+    LTEXT "Äëÿ ïåðåçàãðóçêè ReactOS íàæìèòå ""OK"".", 10262, 60, 75, 150, 20
     LTEXT "If you Cancel, you will need to restart later for ReactOS Audio to function properly.", 10263, 60, 100, 150, 40
 END
 
@@ -235,32 +235,32 @@ BEGIN
     IDS_NO_SOUND "(Íåò)"
 
     5825 "Îøèáêà ïðîãðàììû"
-    5826 "Çàêðûòèå ïðîãðàììû"
-    5827 "Critical Battery Alarm"
-    5828 "Device Connect"
-    5829 "Device Disconnect"
-    5830 "Device Failed to Connect"
+    5826 "Çàêðûòü ïðîãðàììó"
+    5827 "Ñèãíàë ïî÷òè ïîëíîé ðàçðÿäêè áàòàðåé"
+    5828 "Ïîäêëþ÷åíèå óñòðîéñòâà"
+    5829 "Îòêëþ÷åíèå óñòðîéñòâà"
+    5830 "Îøèáêà ïîäêëþ÷åíèÿ óñòðîéñòâà"
     5831 "Î÷èñòêà êàðçèíû"
-    5832 "Low Battery Alarm"
-    5833 "Maximize"
-    5834 "Menu command"
-    5835 "Menu popup"
-    5836 "Minimize"
-    5837 "New Mail Notification"
-    5838 "Start Navigation"
+    5832 "Ñèãíàë íèçêîãî çàðÿäà áàòàðåé"
+    5833 "Ðàçâåðòûâàíèå"
+    5834 "Êîìàíäà ìåíþ"
+    5835 "Ðàñêðûòèå ìåíþ"
+    5836 "Ñâåðòûâàíèå"
+    5837 "Óâåäîìëåíèå î ïîëó÷åíèè ïî÷òû"
+    5838 "Íà÷àòü îáçîð"
     5839 "Îòêðûòèå ïðîãðàììû"
-    5840 "Print Complete"
-    5841 "Restore Down"
-    5842 "Restore Up"
-    5843 "Asterisk"
-    5844 "Default sound"
-    5845 "Exclamation"
-    5846 "Âûõîä èç ReactOS"
-    5847 "Critical Stop"
-    5848 "System Notification"
-    5849 "Question"
+    5840 "Ïå÷àòü çàâåðøåíà"
+    5841 "Âîññòàíîâëåíèå îêíà ñ ïîëíîãî ýêðàíà"
+    5842 "Âîññòàíîâëåíèå îêíà èç çíà÷êà"
+    5843 "Çâåçäî÷êà"
+    5844 "Ñòàíäàðòíûé çâóê"
+    5845 "Âîñêëèöàíèå"
+    5846 "Çàâåðøåíèå ðàáîòû ReactOS"
+    5847 "Êðèòè÷åñêàÿ îøèáêà"
+    5848 "Ñèñòåìíîå óâåäîìëåíèå"
+    5849 "Âîïðîñ"
     5850 "Çàïóñê ReactOS"
-    5851 "Start Menu"
-    5852 "Çàâåðøåíèå ñåàíñà ReactOS"
-    5853 "ReactOS Logon"
+    5851 "Ãëàâíîå ìåíþ"
+    5852 "Âûõîä èç ReactOS"
+    5853 "Âõîä â ReactOS"
 END