[SETUPLIB] Remove a deprecated error number (that gets merged with ERROR_TXTSETUP_SEC...
authorHermès Bélusca-Maïto <hermes.belusca-maito@reactos.org>
Sat, 30 Dec 2017 17:21:42 +0000 (18:21 +0100)
committerHermès Bélusca-Maïto <hermes.belusca-maito@reactos.org>
Sat, 27 Oct 2018 23:43:56 +0000 (01:43 +0200)
[USETUP] Improve usage of ERROR_TXTSETUP_SECTION and ERROR_CABINET_SECTION error codes, correctly display associated error message, and remove a deprecated string.

29 files changed:
base/setup/lib/errorcode.h
base/setup/usetup/lang/bg-BG.h
base/setup/usetup/lang/bn-BD.h
base/setup/usetup/lang/cs-CZ.h
base/setup/usetup/lang/da-DK.h
base/setup/usetup/lang/de-DE.h
base/setup/usetup/lang/el-GR.h
base/setup/usetup/lang/en-US.h
base/setup/usetup/lang/es-ES.h
base/setup/usetup/lang/et-EE.h
base/setup/usetup/lang/fr-FR.h
base/setup/usetup/lang/he-IL.h
base/setup/usetup/lang/it-IT.h
base/setup/usetup/lang/ja-JP.h
base/setup/usetup/lang/lt-LT.h
base/setup/usetup/lang/ms-MY.h
base/setup/usetup/lang/nl-NL.h
base/setup/usetup/lang/pl-PL.h
base/setup/usetup/lang/pt-BR.h
base/setup/usetup/lang/ro-RO.h
base/setup/usetup/lang/ru-RU.h
base/setup/usetup/lang/sk-SK.h
base/setup/usetup/lang/sq-AL.h
base/setup/usetup/lang/sv-SE.h
base/setup/usetup/lang/tr-TR.h
base/setup/usetup/lang/uk-UA.h
base/setup/usetup/mui.c
base/setup/usetup/mui.h
base/setup/usetup/usetup.c

index b440e4e..a7fd84e 100644 (file)
@@ -46,7 +46,6 @@ typedef enum _ERROR_NUMBER
     ERROR_TXTSETUP_SECTION,
     ERROR_CABINET_SECTION,
     ERROR_CREATE_INSTALL_DIR,
-    ERROR_FIND_SETUPDATA,
     ERROR_WRITE_PTABLE,
     ERROR_ADDING_CODEPAGE,
     ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
index 214ff21..ad8ca21 100644 (file)
@@ -1438,7 +1438,7 @@ MUI_ERROR bgBGErrorEntries[] =
         "Success\n"
     },
     {
-        //ERROR_NOT_INSTALLED
+        // ERROR_NOT_INSTALLED
         "\90¥ ªâ\8e\91 ­¥ ¥ ­ ¯ê«­® á«®¦¥­ ­  ª®¬¯îâêà \n"
         "¢¨. \80ª® á¥£  ¨§«¥§¥â¥ ®â á« £ ­¥â¥, é¥ âàï¡¢ \n"
         "¤  ¯ã᭥⥠­ áâனª â  ®â­®¢®, §  ¤  ¨­áâ «¨à â¥ \90¥ ªâ\8e\91.\n"
@@ -1448,62 +1448,62 @@ MUI_ERROR bgBGErrorEntries[] =
         "F3 = \88§å®¤ ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥"
     },
     {
-        //ERROR_NO_HDD
+        // ERROR_NO_HDD
         "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ­ ¬¥à¨ â¢êठ¤¨áª.\n",
         "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
     },
     {
-        //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
+        // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
         "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ­ ¬¥à¨ ¨§å®¤­®â® á¨ ãáâனá⢮.\n",
         "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
         "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  ­ ¬¥à¨ ä ©« TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
     },
     {
-        //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
         "\8d áâன¢ çêâ ­ ¬¥à¨ ¯®¢à¥¤¥­ ä ©« TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
     },
     {
-        //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
+        // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
         "\8d áâன¢ çêâ ­ ¬¥à¨ ­¥à¥¤¥­ ¯®¤¯¨á ¢ TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
     },
     {
-        //ERROR_DRIVE_INFORMATION
+        // ERROR_DRIVE_INFORMATION
         "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  ®âªà¨¥ á¢¥¤¥­¨ïâ  ­  á¨á⥬­®â® ¢¨ ãáâனá⢮.\n",
         "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
     },
     {
-        //ERROR_WRITE_BOOT,
+        // ERROR_WRITE_BOOT,
         "\8d¥ãᯥ譮 á« £ ­¥ ­  ®§­ ç ¢ è § ¯¨á (bootcode) §  FAT ¢ á¨á⥬­¨ï ¤ï«.",
         "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_COMPUTER,
+        // ERROR_LOAD_COMPUTER,
         "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  § à¥¤¨ á¯¨áꪠ á ¢¨¤®¢¥â¥ ª®¬¯îâà¨.\n",
         "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_DISPLAY,
+        // ERROR_LOAD_DISPLAY,
         "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  § à¥¤¨ á¯¨áꪠ á ­ âனª¨ §  ¬®­¨â®à¨.\n",
         "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
+        // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
         "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  § à¥¤¨ á¯¨áꪠ á ¢¨¤®¢¥â¥ ª« ¢¨ âãà¨.\n",
         "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
+        // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
         "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  § à¥¤¨ á¯¨áꪠ á ª« ¢¨ âã୨⥠¯®¤à¥¤¡¨.\n",
         "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
     },
     {
-        //ERROR_WARN_PARTITION,
+        // ERROR_WARN_PARTITION,
           "\8d áâன¢ çêâ ãáâ ­®¢¨, ç¥ ¯®­¥ ¥¤¨­ â¢êठ¤¨áª áê¤êঠ ­¥áꢬ¥á⨬ \n"
           "¤ï«®¢  â ¡«¨æ , á ª®ïâ® ­¥ ¬®¦¥ ¤  á¥ à ¡®â¨ ¯à ¢¨«­®!\n"
           "\n"
@@ -1514,7 +1514,7 @@ MUI_ERROR bgBGErrorEntries[] =
           "F3 = \88§å®¤ ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥"
     },
     {
-        //ERROR_NEW_PARTITION,
+        // ERROR_NEW_PARTITION,
         "\8d¥ ¬®¦¥â¥ ¤  áꧤ ¤¥â¥ ­®¢ ¤ï« ¢ ¤ï«,\n"
         "ª®©â® ¢¥ç¥ áêé¥áâ¢ã¢ !\n"
         "\n"
@@ -1522,135 +1522,129 @@ MUI_ERROR bgBGErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_DELETE_SPACE,
+        // ERROR_DELETE_SPACE,
         "\8d¥ ¬®¦¥â¥ §  ¨§âਥ⥠­¥à §¯à¥¤¥«¥­®â® ¤¨áª®¢® ¬ïáâ®!\n"
         "\n"
         "  * \8d â¨á­¥â¥ ª« ¢¨è, §  ¤  ¯à®¤ê«¦¨â¥.",
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
+        // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
         //"Setup failed to install the FAT bootcode on the system partition.",
         "\8d¥ãᯥ譮 á« £ ­¥ ­  ®¡ã¢ é¨ï ª®¤ §  FAT ­  á¨á⥬­¨ï ¤ï«.",
         "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
     },
     {
-        //ERROR_NO_FLOPPY,
+        // ERROR_NO_FLOPPY,
         "\82 ãáâனá⢮ A: ­ï¬  ­®á¨â¥«.",
         "ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
         "\8d¥ãᯥ譮 ®¡­®¢ï¢ ­¥ ­  ­ áâனª¨â¥ ­  ª« ¢¨ âãà­ â  ¯®¤à¥¤¡ .",
         "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
         "\8d¥ãᯥ譮 ®¡­®¢ï¢ ­¥ ­  à¥£¨áâêà­¨ ­ áâனª¨ §  ¬®­¨â®à .",
         "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
     },
     {
-        //ERROR_IMPORT_HIVE,
+        // ERROR_IMPORT_HIVE,
         "\8d¥ãᯥ譮 ¢­ áï­¥ ­  à®¥¢¨ï ä ©«.",
         "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
     },
     {
-        //ERROR_FIND_REGISTRY
+        // ERROR_FIND_REGISTRY
         "\8d¥ ¡ïå  ®âªà¨â¨ ä ©«®¢¥â¥ á à¥£¨áâêà­¨ ¤ ­­¨.",
         "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_HIVE,
+        // ERROR_CREATE_HIVE,
         "\8d áâன¢ çêâ ­¥ ãá¯ï ¤  áꧤ ¤¥ à¥£¨áâê୨⥠஥¢¥.",
         "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
     },
     {
-        //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
+        // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
         //There is something wrong with this line.
         "\8d¥ãᯥ譮 § ¤ ¢ ­¥ ­  ­ ç «­¨ á⮩­®á⨠­  à¥£¨áâêà .",
         "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
     },
     {
-        //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
+        // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
         "Cab ä ©«ê⠭ﬠ ¯à ¢¨«¥­ inf ä ©«.\n",
         "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_MISSING,
+        // ERROR_CABINET_MISSING,
         "Cab ä ©«êâ ­¥ ¥ ®âªà¨â.\n",
         "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SCRIPT,
+        // ERROR_CABINET_SCRIPT,
         "Cab ä ©«ê⠭ﬠ ­ áâ஥筮 ¯¨á ­¨¥.\n",
         "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
     },
     {
-        //ERROR_COPY_QUEUE,
+        // ERROR_COPY_QUEUE,
         "\8d¥ãᯥ譮 ®â¢ àï­¥ ­  ®¯ èª â  ®â ä ©«®¢¥ §  § ¯¨á.\n",
         "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_DIR,
+        // ERROR_CREATE_DIR,
         "\8d¥ãᯥ譮 áꧤ ¢ ­¥ ­  ¯ ¯ª¨â¥ §  á« £ ­¥.",
         "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
     },
     {
-        //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
-        "\90 §¤¥«êâ 'Directories' ­¥ ¡¥ ®âªà¨â\n"
+        // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
+        "\90 §¤¥«êâ '%S' ­¥ ¡¥ ®âªà¨â\n"
         "¢ TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SECTION,
-        "\90 §¤¥«êâ 'Directories' ­¥ ¡¥ ®âªà¨â\n"
+        // ERROR_CABINET_SECTION,
+        "\90 §¤¥«êâ '%S' ­¥ ¡¥ ®âªà¨â\n"
         "¢ cab ä ©« .\n",
         "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
+        // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
         "\8d¥ãᯥ譮 áꧤ ¢ ­¥ ­  ¯ ¯ª â  §  á« £ ­¥.",
         "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
     },
     {
-        //ERROR_FIND_SETUPDATA,
-        "\90 §¤¥«êâ 'SetupData' ­¥ ¡¥ ®âªà¨â\n"
-        "¢ TXTSETUP.SIF.\n",
-        "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
-    },
-    {
-        //ERROR_WRITE_PTABLE,
+        // ERROR_WRITE_PTABLE,
         "\8d¥ãᯥ譮 § ¯¨á¢ ­¥ ­  ¤ï«®¢¨â¥ â ¡«¨æ¨.\n"
         "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
+        // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
         "\8d¥ãᯥ譮 ¤®¡ ¢ï­¥ ­  §­ ª®¢¨ï ­ ¡®à ¢ à¥£¨áâêà .\n"
         "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
         "\8d¥ãᯥ譮 ãáâ ­®¢ï¢ ­¥ ­  ¬¥á⭨⥠­ áâனª¨.\n"
         "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
+        // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
         "\8d¥ãᯥ譮 ¤®¡ ¢ï­¥ ­  ª« ¢¨ âã୨⥠¯®¤à¥¤¡¨ ¢ à¥£¨áâêà .\n"
         "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_GEOID,
+        // ERROR_UPDATE_GEOID,
         "\8d áâனª â  ­¥ ¬®¦  ¤  ãáâ ­®¢¨ ®§­ ç¨â¥«ï ­  £¥®£à ä᪮⮠¯®«®¦¥­¨¥.\n"
         "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "
     },
     {
-        //ERROR_DIRECTORY_NAME,
+        // ERROR_DIRECTORY_NAME,
         "Invalid directory name.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
+        // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
         "The selected partition is not large enough to install ReactOS.\n"
         "The install partition must have a size of at least %lu MB.\n"
         "\n"
@@ -1658,20 +1652,20 @@ MUI_ERROR bgBGErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
+        // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
         "You can not create a new primary or extended partition in the\n"
         "partition table of this disk because the partition table is full.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
+        // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
         "You can not create more than one extended partition per disk.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
+        // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
         "Setup is unable to format the partition:\n"
         " %S\n"
         "\n"
@@ -1835,8 +1829,6 @@ MUI_STRING bgBGStrings[] =
     "F3 = \88§å®¤  ENTER = \8fதꫦ ¢ ­¥"},
     {STRING_REBOOTCOMPUTER,
     "ENTER = \8f१ ¯ã᪠­¥ ­  ª®¬¯îâêà "},
-    {STRING_TXTSETUPFAILED,
-    "\8d¥ ¡¥ ­ ¬¥à¥­ à §¤¥« '%S'\n¢ TXTSETUP.SIF.\n"},
     {STRING_COPYING,
      "   \87 ¯¨á ­  ä ©«: %S"},
     {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
index a0632f5..7bd3756 100644 (file)
@@ -1430,7 +1430,7 @@ MUI_ERROR bnBDErrorEntries[] =
         "Success\n"
     },
     {
-        //ERROR_NOT_INSTALLED
+        // ERROR_NOT_INSTALLED
         "ReactOS is not completely installed on your\n"
         "computer. If you quit Setup now, you will need to\n"
         "run Setup again to install ReactOS.\n"
@@ -1440,62 +1440,62 @@ MUI_ERROR bnBDErrorEntries[] =
         "F3 = Quit  ENTER = Continue"
     },
     {
-        //ERROR_NO_HDD
+        // ERROR_NO_HDD
         "Setup could not find a harddisk.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
+        // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
         "Setup could not find its source drive.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
         "Setup failed to load the file TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
         "Setup found a corrupt TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
+        // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
         "Setup found an invalid signature in TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_DRIVE_INFORMATION
+        // ERROR_DRIVE_INFORMATION
         "Setup could not retrieve system drive information.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_WRITE_BOOT,
+        // ERROR_WRITE_BOOT,
         "Setup failed to install FAT bootcode on the system partition.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_COMPUTER,
+        // ERROR_LOAD_COMPUTER,
         "Setup failed to load the computer type list.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_DISPLAY,
+        // ERROR_LOAD_DISPLAY,
         "Setup failed to load the display settings list.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
+        // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
         "Setup failed to load the keyboard type list.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
+        // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
         "Setup failed to load the keyboard layout list.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_WARN_PARTITION,
+        // ERROR_WARN_PARTITION,
           "Setup found that at least one harddisk contains an incompatible\n"
           "partition table that can not be handled properly!\n"
           "\n"
@@ -1506,7 +1506,7 @@ MUI_ERROR bnBDErrorEntries[] =
           "F3 = Quit  ENTER = Continue"
     },
     {
-        //ERROR_NEW_PARTITION,
+        // ERROR_NEW_PARTITION,
         "You can not create a new Partition inside\n"
         "of an already existing Partition!\n"
         "\n"
@@ -1514,133 +1514,127 @@ MUI_ERROR bnBDErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_DELETE_SPACE,
+        // ERROR_DELETE_SPACE,
         "You can not delete unpartitioned disk space!\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue.",
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
+        // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
         "Setup failed to install the FAT bootcode on the system partition.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_NO_FLOPPY,
+        // ERROR_NO_FLOPPY,
         "No disk in drive A:.",
         "ENTER = Continue"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
         "Setup failed to update keyboard layout settings.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
         "Setup failed to update display registry settings.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_IMPORT_HIVE,
+        // ERROR_IMPORT_HIVE,
         "Setup failed to import a hive file.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_REGISTRY
+        // ERROR_FIND_REGISTRY
         "Setup failed to find the registry data files.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_HIVE,
+        // ERROR_CREATE_HIVE,
         "Setup failed to create the registry hives.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
+        // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
         "Setup failed to initialize the registry.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
+        // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
         "Cabinet has no valid inf file.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_MISSING,
+        // ERROR_CABINET_MISSING,
         "Cabinet not found.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SCRIPT,
+        // ERROR_CABINET_SCRIPT,
         "Cabinet has no setup script.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_COPY_QUEUE,
+        // ERROR_COPY_QUEUE,
         "Setup failed to open the copy file queue.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_DIR,
+        // ERROR_CREATE_DIR,
         "Setup could not create install directories.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
-        "Setup failed to find the 'Directories' section\n"
+        // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
+        "Setup failed to find the '%S' section\n"
         "in TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SECTION,
-        "Setup failed to find the 'Directories' section\n"
+        // ERROR_CABINET_SECTION,
+        "Setup failed to find the '%S' section\n"
         "in the cabinet.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
+        // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
         "Setup could not create the install directory.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_SETUPDATA,
-        "Setup failed to find the 'SetupData' section\n"
-        "in TXTSETUP.SIF.\n",
-        "ENTER = Reboot computer"
-    },
-    {
-        //ERROR_WRITE_PTABLE,
+        // ERROR_WRITE_PTABLE,
         "Setup failed to write partition tables.\n"
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
+        // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
         "Setup failed to add codepage to registry.\n"
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
         "Setup could not set the system locale.\n"
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
+        // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
         "Setup failed to add keyboard layouts to registry.\n"
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_GEOID,
+        // ERROR_UPDATE_GEOID,
         "Setup could not set the geo id.\n"
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_DIRECTORY_NAME,
+        // ERROR_DIRECTORY_NAME,
         "Invalid directory name.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
+        // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
         "The selected partition is not large enough to install ReactOS.\n"
         "The install partition must have a size of at least %lu MB.\n"
         "\n"
@@ -1648,20 +1642,20 @@ MUI_ERROR bnBDErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
+        // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
         "You can not create a new primary or extended partition in the\n"
         "partition table of this disk because the partition table is full.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
+        // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
         "You can not create more than one extended partition per disk.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
+        // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
         "Setup is unable to format the partition:\n"
         " %S\n"
         "\n"
@@ -1823,8 +1817,6 @@ MUI_STRING bnBDStrings[] =
     "F3 = Quit  ENTER = Continue"},
     {STRING_REBOOTCOMPUTER,
     "ENTER = Reboot computer"},
-    {STRING_TXTSETUPFAILED,
-    "Setup failed to find the '%S' section\nin TXTSETUP.SIF.\n"},
     {STRING_COPYING,
      "   Copying file: %S"},
     {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
index 81e82c1..1b83285 100644 (file)
@@ -1436,7 +1436,7 @@ MUI_ERROR csCZErrorEntries[] =
         "Success\n"
     },
     {
-        //ERROR_NOT_INSTALLED
+        // ERROR_NOT_INSTALLED
         "ReactOS nen¡ ve vaçem po\9f¡ta\9fi kompletnØ nainstalov n.\n"
         "Pokud nyn¡ instalaci ukon\9f¡te, budete ji muset pro\n"
         "nainstalov n¡ ReactOS spustit znovu.\n"
@@ -1446,62 +1446,62 @@ MUI_ERROR csCZErrorEntries[] =
         "F3 = Ukon\9fit  ENTER = Pokra\9fovat"
     },
     {
-        //ERROR_NO_HDD
+        // ERROR_NO_HDD
         "Instalace nedok zala naj¡t harddisk.\n",
         "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
     },
     {
-        //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
+        // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
         "Instalace nedok zala naj¡t svou zdrojovou mechaniku.\n",
         "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
         "Nepodaýilo se na\9f¡st soubor TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
     },
     {
-        //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
         "Soubor TXTSETUP.SIF je poçkozen.\n",
         "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
     },
     {
-        //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
+        // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
         "Soubor TXTSETUP.SIF je neplatnØ podepsanì.\n",
         "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
     },
     {
-        //ERROR_DRIVE_INFORMATION
+        // ERROR_DRIVE_INFORMATION
         "Instalace nedok zala z¡skat informace o syst\82movìch disc¡ch.\n",
         "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
     },
     {
-        //ERROR_WRITE_BOOT,
+        // ERROR_WRITE_BOOT,
         "Nepodaýilo se nainstalovat FAT zavadØ\9f na syst\82movì odd¡l.",
         "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_COMPUTER,
+        // ERROR_LOAD_COMPUTER,
         "Nepodaýilo se na\9f¡st seznam typ\85 po\9f¡ta\9fe.\n",
         "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_DISPLAY,
+        // ERROR_LOAD_DISPLAY,
         "Nepodaýilo se na\9f¡st seznam nastaven¡ obrazovek.\n",
         "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
+        // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
         "Nepodaýilo se na\9f¡st seznam typ\85 kl vesnic.\n",
         "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
+        // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
         "Nepodaýilo se na\9f¡st seznam rozlo§en¡ kl ves.\n",
         "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
     },
     {
-        //ERROR_WARN_PARTITION,
+        // ERROR_WARN_PARTITION,
           "Instalace zjistila, §e alespoå jeden pevnì disk obsahuje\n"
           "nekompatibiln¡ tabulku odd¡l\85, kter  nem\85§e bìt spr vnØ zpracov na!\n"
           "\n"
@@ -1512,7 +1512,7 @@ MUI_ERROR csCZErrorEntries[] =
           "F3 = Ukon\9fit  ENTER = Pokra\9fovat"
     },
     {
-        //ERROR_NEW_PARTITION,
+        // ERROR_NEW_PARTITION,
         "Nelze vytvoýit novì odd¡l uvnitý ji§\n"
         "existuj¡c¡ho odd¡lu!\n"
         "\n"
@@ -1520,133 +1520,127 @@ MUI_ERROR csCZErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_DELETE_SPACE,
+        // ERROR_DELETE_SPACE,
         "Nelze vymazat m¡sto na disku, kter\82 nepatý¡ § dn\82mu odd¡lu!\n"
         "\n"
         "  * Pokra\9fujte stisknut¡m libovoln\82 kl vesy.",
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
+        // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
         "Nepodaýilo se nainstalovat FAT zavadØ\9f na syst\82movì odd¡l.",
         "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
     },
     {
-        //ERROR_NO_FLOPPY,
+        // ERROR_NO_FLOPPY,
         "V jednotce A: nen¡ disketa.",
         "ENTER = Pokra\9fovat"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
         "Nepodaýilo se aktualizovat nastaven¡ rozlo§en¡ kl ves.",
         "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
         "Nepodaýilo se aktualizovat nastaven¡ zobrazen¡ registru.", //display registry settings
         "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
     },
     {
-        //ERROR_IMPORT_HIVE,
+        // ERROR_IMPORT_HIVE,
         "Nepodaýilo se naimportovat soubor registru.",
         "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_REGISTRY
+        // ERROR_FIND_REGISTRY
         "Nepodaýilo se nal\82zt datov\82 soubory registru.",
         "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_HIVE,
+        // ERROR_CREATE_HIVE,
         "Nepodaýilo se zalo§it registr.",
         "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
     },
     {
-        //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
+        // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
         "Nepodaýilo se inicializovat registry.",
         "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
     },
     {
-        //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
+        // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
         "V archivu nen¡ platnì soubor inf.\n",
         "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_MISSING,
+        // ERROR_CABINET_MISSING,
         "Archiv nebyl nalezen.\n",
         "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SCRIPT,
+        // ERROR_CABINET_SCRIPT,
         "Archiv neobsahuje instala\9fn¡ skript.\n",
         "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
     },
     {
-        //ERROR_COPY_QUEUE,
+        // ERROR_COPY_QUEUE,
         "Nepodaýilo se otevý¡t frontu kop¡rov n¡.\n",
         "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_DIR,
+        // ERROR_CREATE_DIR,
         "Nepodaýilo se vytvoýit instala\9fn¡ adres ýe.",
         "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
     },
     {
-        //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
-        "Nepodaýilo se nal\82zt sekci 'Directories' v souboru\n"
+        // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
+        "Nepodaýilo se nal\82zt sekci '%S' v souboru\n"
         "TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SECTION,
-        "Nepodaýilo se nal\82zt sekci 'Directories' v archivu.\n"
+        // ERROR_CABINET_SECTION,
+        "Nepodaýilo se nal\82zt sekci '%S' v archivu.\n"
         "\n",
         "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
+        // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
         "Nepodaýilo se vytvoýit instala\9fn¡ adres ý.",
         "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_SETUPDATA,
-        "Nepodaýilo se nal\82zt sekci 'SetupData' v souboru\n"
-        "TXTSETUP.SIF.\n",
-        "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
-    },
-    {
-        //ERROR_WRITE_PTABLE,
+        // ERROR_WRITE_PTABLE,
         "Nepodaýilo se zapsat tabulky odd¡l\85.\n"
         "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
+        // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
         "Nepodaýilo se pýidat k¢dovou str nku do registru.\n"
         "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
         "Nepodaýilo se nastavit m¡stn¡ nastaven¡.\n"
         "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
+        // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
         "Nepodaýilo se pýidat rozlo§en¡ kl vesnice do registru.\n"
         "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_GEOID,
+        // ERROR_UPDATE_GEOID,
         "Nepodaýilo se nastavit geo id.\n"
         "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"
     },
     {
-        //ERROR_DIRECTORY_NAME,
+        // ERROR_DIRECTORY_NAME,
         "Neplatnì n zev adres ýe.\n"
         "\n"
         "  * Pokra\9fujte stisknut¡m libovoln\82 kl vesy."
     },
     {
-        //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
+        // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
         "Zvolenì odd¡l nen¡ pro instalaci ReactOS dostate\9fnØ velkì.\n"
         "Instala\9fn¡ odd¡l mus¡ m¡t velikost alespoå %lu MB.\n"
         "\n"
@@ -1654,20 +1648,20 @@ MUI_ERROR csCZErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
+        // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
         "Nepodaýilo se vytvoýit novì prim rn¡ nebo rozç¡ýenì odd¡l\n"
         "v tabulce odd¡l\85 na zvolen\82m disku, proto§e tabulka odd¡l\85 je pln .\n"
         "\n"
         "  * Pokra\9fujte stisknut¡m libovoln\82 kl vesy."
     },
     {
-        //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
+        // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
         "Nen¡ mo§n\82 vytvoýit v¡ce ne§ jeden rozç¡ýenì odd¡l na disk.\n"
         "\n"
         "  * Pokra\9fujte stisknut¡m libovoln\82 kl vesy."
     },
     {
-        //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
+        // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
         "Setup is unable to format the partition:\n"
         " %S\n"
         "\n"
@@ -1829,8 +1823,6 @@ MUI_STRING csCZStrings[] =
     "F3 = Ukon\9fit  ENTER = Pokra\9fovat"},
     {STRING_REBOOTCOMPUTER,
     "ENTER = Restartovat po\9f¡ta\9f"},
-    {STRING_TXTSETUPFAILED,
-    "Nepodaýilo se naj¡t sekci '%S' v souboru\n TXTSETUP.SIF.\n"},
     {STRING_COPYING,
      "   Kop¡ruji soubor: %S"},
     {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
index 6ad0d8a..bf35624 100644 (file)
@@ -1443,7 +1443,7 @@ MUI_ERROR daDKErrorEntries[] =
         "Success\n"
     },
     {
-        //ERROR_NOT_INSTALLED
+        // ERROR_NOT_INSTALLED
         "ReactOS er endnu ikke f\91rdiginstalleret p\86\n"
         "din computer. Hvis du afslutter installationen nu skal\n"
         "du k\9brer installationen igen for at installere ReactOS.\n"
@@ -1453,62 +1453,62 @@ MUI_ERROR daDKErrorEntries[] =
         "F3 = Afslut  ENTER = Forts\91t"
     },
     {
-        //ERROR_NO_HDD
+        // ERROR_NO_HDD
         "Installationen kunne ikke finde en harddisk.\n",
         "ENTER = Genstart"
     },
     {
-        //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
+        // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
         "Installationen kunne ikke finde dets kildedrev.\n",
         "ENTER = Genstart"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
         "Installationen kunne ikke indl\91st TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Genstart"
     },
     {
-        //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
         "Installationen fasdt en \9bdelagt TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Genstart"
     },
     {
-        //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
+        // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
         "Installationen fandt en ubrugbar signatur i TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Genstart"
     },
     {
-        //ERROR_DRIVE_INFORMATION
+        // ERROR_DRIVE_INFORMATION
         "Installationen kunne ikke hente information fra registreringsdatabasen.\n",
         "ENTER = Genstart"
     },
     {
-        //ERROR_WRITE_BOOT,
+        // ERROR_WRITE_BOOT,
         "Installationen kunne ikke installere FAT-startkode p\86 systempartitionen.",
         "ENTER = Genstart"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_COMPUTER,
+        // ERROR_LOAD_COMPUTER,
         "Installationen kunne ikke indl\91se listen over computertyper.\n",
         "ENTER = Genstart"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_DISPLAY,
+        // ERROR_LOAD_DISPLAY,
         "Installationen kunne ikke indl\91ste listen over sk\91rmindstillinger.\n",
         "ENTER = Genstart"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
+        // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
         "Installationen kunne ikke indl\91se listen over tastaturtyper.\n",
         "ENTER = Genstart"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
+        // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
         "Installationen kunne ikke indl\91se listen over tastaturlayouts.\n",
         "ENTER = Genstart"
     },
     {
-        //ERROR_WARN_PARTITION,
+        // ERROR_WARN_PARTITION,
         "Installationen fandt ud af at midst en harddisk indeholder en\n"
         "indkompatibel partitionstabel og kan ikke h\86ndteeres korrekt!\n"
         "\n"
@@ -1519,7 +1519,7 @@ MUI_ERROR daDKErrorEntries[] =
         "F3 = Afslut  ENTER = Forts\91t"
     },
     {
-        //ERROR_NEW_PARTITION,
+        // ERROR_NEW_PARTITION,
         "Du kan ikke lave en partitionstabel\n"
         "inde i en allerede eksisterende partition!\n"
         "\n"
@@ -1527,133 +1527,127 @@ MUI_ERROR daDKErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_DELETE_SPACE,
+        // ERROR_DELETE_SPACE,
         "Du kan ikke slette upartitionernet diskplads!\n"
         "\n"
         "  * Tryk p\86 en vilk\86rligtast for at forts\91tte.",
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
+        // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
         "Installationen kunne ikke installere FAT-startkode p\86 systempartitionen.",
         "ENTER = Genstart"
     },
     {
-        //ERROR_NO_FLOPPY,
+        // ERROR_NO_FLOPPY,
         "Der er ingen diskette i drev A:.",
         "ENTER = Forts\91t"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
         "Installationen kunne ikke opdatere indstillingene for tastaturlayout.",
         "ENTER = Genstart"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
         "Installationen kunne ikke opdatere indstillingerne for sk\91rmregistrereing",
         "ENTER = Genstart"
     },
     {
-        //ERROR_IMPORT_HIVE,
+        // ERROR_IMPORT_HIVE,
         "Installationen kunne ikke importere registreringsdatabasen.",
         "ENTER = Genstart"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_REGISTRY
+        // ERROR_FIND_REGISTRY
         "Installationen kunne ikke finde filerne til registreringsdatabasen.",
         "ENTER = Genstart"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_HIVE,
+        // ERROR_CREATE_HIVE,
         "Installationen kunne ikke lave registreringsdatabasen.",
         "ENTER = Genstart"
     },
     {
-        //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
+        // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
         "Installationen kunne ikke indl\91e registreringsdatabasen.",
         "ENTER = Genstart"
     },
     {
-        //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
+        // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
         "Cabinet-filen indeholder ingen brugbar inf-fil.\n",
         "ENTER = Genstart"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_MISSING,
+        // ERROR_CABINET_MISSING,
         "Cabinet-filen blev ikke fundet.\n",
         "ENTER = Genstart"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SCRIPT,
+        // ERROR_CABINET_SCRIPT,
         "Cabinet-filen har ingen installationsscript.\n",
         "ENTER = Genstart"
     },
     {
-        //ERROR_COPY_QUEUE,
+        // ERROR_COPY_QUEUE,
         "Installationen kunne ikke \86bne filkopieringsk\9ben.\n",
         "ENTER = Genstart"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_DIR,
+        // ERROR_CREATE_DIR,
         "Installationen kunne ikke lave installationsmapperne.",
         "ENTER = Genstart"
     },
     {
-        //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
-        "Installationen kunne ikke finde 'Directories'-sektionen\n"
-        "in TXTSETUP.SIF.\n",
+        // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
+        "Installationen kunne ikke finde '%S'-sektionen\n"
+        "i TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Genstart"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SECTION,
-        "Installationen kunne ikke finde 'Directories'-sektionen\n"
+        // ERROR_CABINET_SECTION,
+        "Installationen kunne ikke finde '%S'-sektionen\n"
         "i cabinet-filen.\n",
         "ENTER = Genstart"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
+        // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
         "Installationen kunne ikke lave installationsmappen.",
         "ENTER = Genstart"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_SETUPDATA,
-        "Installationen kunne ikkde finde 'SetupData'-sektionen\n"
-        "i TXTSETUP.SIF.\n",
-        "ENTER = Genstart"
-    },
-    {
-        //ERROR_WRITE_PTABLE,
+        // ERROR_WRITE_PTABLE,
         "Installationen kunne ikke skrive partitionstabllerne.\n"
         "ENTER = Genstart"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
+        // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
         "Installationen kunne ikke tilf\9bje en tegntabel til registreringsdatabasen.\n"
         "ENTER = Genstart"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
         "Installationen kunne ikke s\91tte systemsproget.\n"
         "ENTER = Genstart"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
+        // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
         "Installationen kunne ikke tilf\9bje tastaturlayouts til registrereingsdatabasen.\n"
         "ENTER = Genstart"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_GEOID,
+        // ERROR_UPDATE_GEOID,
         "Installationen kunne ikke s\91tte geo id'et.\n"
         "ENTER = Genstart"
     },
     {
-        //ERROR_DIRECTORY_NAME,
+        // ERROR_DIRECTORY_NAME,
         "Ubrugligt mappenavn.\n"
         "\n"
         "  * Tryk p\86 en vilk\86rligtast for at forts\91tte."
     },
     {
-        //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
+        // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
         "Den valgte partition er ikke stor nok til at installere ReactOS.\n"
         "The install partition must have a size of at least %lu MB.\n"
         "installationspartitionen skal mindst have %lu MB ledig.\n"
@@ -1662,20 +1656,20 @@ MUI_ERROR daDKErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
+        // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
         "Du kan ikke lave en ny prim\91r eller udviddet partition i\n"
         "partitionstabellen p\86 denne disk da den er fuld..\n"
         "\n"
         "  * Tryk p\86 en vilk\86rligtast for at forts\91tte."
     },
     {
-        //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
+        // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
         "Du kan ikke lave mere end en udviddet partition per disk.\n"
         "\n"
         "  * Tryk p\86 en vilk\86rligtast for at forts\91tte."
     },
     {
-        //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
+        // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
         "Installationen kan ikke formatere partitionen:\n"
         " %S\n"
         "\n"
@@ -1837,8 +1831,6 @@ MUI_STRING daDKStrings[] =
     "F3 = Afslut  ENTER = Forts\91t"},
     {STRING_REBOOTCOMPUTER,
     "ENTER = Genstart"},
-    {STRING_TXTSETUPFAILED,
-    "Installationen kunne ikke finde '%S'-sektionen\ni TXTSETUP.SIF.\n"},
     {STRING_COPYING,
      "   Kopiere filen: %S"},
     {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
index 729335f..23d7be3 100644 (file)
@@ -1430,7 +1430,7 @@ MUI_ERROR deDEErrorEntries[] =
         "Erfolg\n"
     },
     {
-        //ERROR_NOT_INSTALLED
+        // ERROR_NOT_INSTALLED
         "ReactOS wurde nicht vollst\84ndig auf Ihrem System installiert.\n"
         "Wenn Sie die Installation jetzt beenden, m\81ssen Sie diese\n"
         "erneut starten, um ReactOS zu installieren.\n"
@@ -1440,62 +1440,62 @@ MUI_ERROR deDEErrorEntries[] =
         "F3 = Beenden  EINGABETASTE = Fortsetzen"
     },
     {
-        //ERROR_NO_HDD
+        // ERROR_NO_HDD
         "Es konnte keine Festplatte gefunden werden.\n",
         "EINGABETASTE = Computer neu starten"
     },
     {
-        //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
+        // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
         "Es konnte kein Installationsmedium gefunden werden.\n",
         "EINGABETASTE = Computer neu starten"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
         "TXTSETUP.SIF konnte nicht gefunden werden.\n",
         "EINGABETASTE = Computer neu starten"
     },
     {
-        //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
         "TXTSETUP.SIF scheint besch\84digt zu sein.\n",
         "EINGABETASTE = Computer neu starten"
     },
     {
-        //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
+        // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
         "Es wurde eine ung\81ltige Signatur in TXTSETUP.SIF gefunden.\n",
         "EINGABETASTE = Computer neu starten"
     },
     {
-        //ERROR_DRIVE_INFORMATION
+        // ERROR_DRIVE_INFORMATION
         "Es konnten keine Laufwerksinformationen abgefragt werden.\n",
         "EINGABETASTE = Computer neu starten"
     },
     {
-        //ERROR_WRITE_BOOT,
+        // ERROR_WRITE_BOOT,
         "Der FAT-Bootcode konnte nicht auf der Partition installiert werden.",
         "EINGABETASTE = Computer neu starten"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_COMPUTER,
+        // ERROR_LOAD_COMPUTER,
         "Computertypenliste konnte nicht geladen werden.\n",
         "EINGABETASTE = Computer neu starten"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_DISPLAY,
+        // ERROR_LOAD_DISPLAY,
         "Displayeinstellungsliste konnte nicht geladen werden.\n",
         "EINGABETASTE = Computer neu starten"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
+        // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
         "Tastaturtypenliste konnte nicht geladen werden.\n",
         "EINGABETASTE = Computer neu starten"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
+        // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
         "Die Liste der Tastaturlayouts konnte nicht geladen werden.\n",
         "EINGABETASTE = Computer neu starten"
     },
     {
-        //ERROR_WARN_PARTITION,
+        // ERROR_WARN_PARTITION,
         "Es wurde mindestens eine Festplatte mit einer inkompatiblen\n"
         "Partitionstabelle gefunden, die nicht richtig verwendet werden kann.\n"
         "\n"
@@ -1506,7 +1506,7 @@ MUI_ERROR deDEErrorEntries[] =
         "F3 = Beenden  ENTER = EINGABETASTE"
     },
     {
-        //ERROR_NEW_PARTITION,
+        // ERROR_NEW_PARTITION,
         "Sie k\94nnen keine neue Partition in einer bereits\n"
         "vorhandenen Partition erstellen!\n"
         "\n"
@@ -1514,136 +1514,130 @@ MUI_ERROR deDEErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_DELETE_SPACE,
+        // ERROR_DELETE_SPACE,
         "Sie k\94nnen unpartitionierten Speicher nicht l\94schen!\n"
         "\n"
         "  * Eine beliebige Taste zum Fortsetzen dr\81cken.",
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
+        // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
         "Der FAT-Bootcode konnte nicht auf der Partition installiert werden.",
         "EINGABETASTE = Computer neu starten"
     },
     {
-        //ERROR_NO_FLOPPY,
+        // ERROR_NO_FLOPPY,
         "Keine Diskette in Laufwerk A: gefunden.",
         "EINGABETASTE = Fortsetzen"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
         "Das Tastaturlayout konnte nicht aktualisiert werden.",
         "EINGABETASTE = Computer neu starten"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
         "Die Registrierungseintr\84ge der Anzeigeeinstellungen\n"
         "konnten nicht aktualisiert werden.",
         "EINGABETASTER = Computer neu starten"
     },
     {
-        //ERROR_IMPORT_HIVE,
+        // ERROR_IMPORT_HIVE,
         "Es konnte keine Hive-Datei importiert werden.",
         "EINGABETASTE = Computer neu starten"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_REGISTRY
+        // ERROR_FIND_REGISTRY
         "Die Registrierungsdateien konnten nicht gefunden werden.",
         "EINGABETASTE = Computer neu starten"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_HIVE,
+        // ERROR_CREATE_HIVE,
         "Die Zweige in der Registrierung konnten nicht erstellt werden.",
         "EINGABETASTE = Computer neu starten"
     },
     {
-        //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
+        // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
         "Die Registrierung konnte nicht initialisiert werden.",
         "EINGABETASTE = Computer neu starten"
     },
     {
-        //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
+        // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
         "Das CAB-Archiv besitzt keine g\81ltige INF-Datei.\n",
         "EINGABETASTE = Computer neu starten"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_MISSING,
+        // ERROR_CABINET_MISSING,
         "Das CAB-Archiv wurde nicht gefunden.\n",
         "EINGABETASTE = Computer neu starten"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SCRIPT,
+        // ERROR_CABINET_SCRIPT,
         "Das CAB-Archiv enth\84lt kein Setup-Skript.\n",
         "EINGABETASTE = Computer neu starten"
     },
     {
-        //ERROR_COPY_QUEUE,
+        // ERROR_COPY_QUEUE,
         "Die Liste mit den zu kopierenden Dateien\n"
         "konnte nicht gefunden werden.\n",
         "EINGABETASTE = Computer neu starten"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_DIR,
+        // ERROR_CREATE_DIR,
         "Die Installationspfade konnten nicht erstellt werden.",
         "EINGABETASTE = Computer neu starten"
     },
     {
-        //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
-        "Der Abschnitt 'Ordner' konnte in\n"
-        "TXTSETUP.SIF nicht gefunden werden.\n",
+        // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
+        "Setup konnte die '%S'-Sektion in\n"
+        "TXTSETUP.SIF nicht finden.\n",
         "EINGABETASTE = Computer neu starten"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SECTION,
-        "Der Abschnitt 'Ordner' konnte\n"
-        "im im CAB-Archiv nicht gefunden werden.\n",
+        // ERROR_CABINET_SECTION,
+        "Setup konnte die '%S'-Sektion im\n"
+        "CAB-Archiv nicht finden.\n",
         "EINGABETASTE = Computer neu starten"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
+        // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
         "Setup konnte den Installationspfad nicht erstellen.",
         "EINGABETASTE = Computer neu starten"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_SETUPDATA,
-        "Setup konnte die 'SetupData'-Sektion in\n"
-        "TXTSETUP.SIF nicht finden.\n",
-        "EINGABETASTE = Computer neu starten"
-    },
-    {
-        //ERROR_WRITE_PTABLE,
+        // ERROR_WRITE_PTABLE,
         "Die Partitionstabellen konnten nicht geschrieben werden.\n"
         "EINGABETASTE = Computer neu starten"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
+        // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
         "Es konnte kein Codepage-Eintrag hinzugef\81gt werden.\n"
         "EINGABETASTE = Computer neu starten"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
         "Die Systemsprache konnte nicht eingestellt werden.\n"
         "EINGABETASTE = Computer neu starten"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
+        // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
         "Die Tastaturlayouts konnten nicht in die Registrierung\n"
         "eingetragen werden.\n"
         "EINGABETASTE = Computer neu starten"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_GEOID,
+        // ERROR_UPDATE_GEOID,
         "Der geografische Standort konnte nicht eingestellt werden.\n"
         "EINGABETASTE = Computer neu starten"
     },
     {
-        //ERROR_DIRECTORY_NAME,
+        // ERROR_DIRECTORY_NAME,
         "Unzul\84ssiger Verzeichnisname.\n"
         "\n"
         "  * Eine beliebige Taste zum Fortsetzen dr\81cken."
     },
     {
-        //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
+        // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
         "Die gew\84hlten Partition ist nicht groá genug, um ReactOS zu installieren.\n"
         "Die Installationspartition muss mindestens %lu MB groá sein.\n"
         "\n"
@@ -1651,20 +1645,20 @@ MUI_ERROR deDEErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
+        // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
         "Sie k\94nnen keine weitere prim\84re oder erweiterte Partition in\n"
         "der Partitionstabelle erstellen, weil die Tabelle voll ist.\n"
         "\n"
         "  * Eine beliebige Taste zum Fortsetzen dr\81cken."
     },
     {
-        //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
+        // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
         "Sie k\94nnen nur eine erweiterte Partition auf jeder Festplatte anlegen.\n"
         "\n"
         "  * Eine beliebige Taste zum Fortsetzen dr\81cken."
     },
     {
-        //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
+        // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
         "Setup is unable to format the partition:\n"
         " %S\n"
         "\n"
@@ -1826,8 +1820,6 @@ MUI_STRING deDEStrings[] =
     "F3 = Beenden  EINGABETASTE = Fortsetzen"},
     {STRING_REBOOTCOMPUTER,
     "EINGABETASTE = Computer neu starten"},
-    {STRING_TXTSETUPFAILED,
-    "Der Abschnitt '%S'in TXTSETUP.SIF\nkonnte nicht gefunden werden.\n"},
     {STRING_COPYING,
      "   Kopiere Datei: %S"},
     {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
index 131b963..11da4ef 100644 (file)
@@ -1454,7 +1454,7 @@ MUI_ERROR elGRErrorEntries[] =
         "Success\n"
     },
     {
-        //ERROR_NOT_INSTALLED
+        // ERROR_NOT_INSTALLED
         "\92¦ ReactOS \9b\9c¤ \9c\9a¡\98«\98©«á\9f\9e¡\9c §¢ã¨àª ©«¦¤\n"
         "¬§¦¢¦\9a ©«ã ©\98ª. \80¤ \98§¦®à¨ã©\9c«\9c \98§æ «\9e¤ \84\9a¡\98«á©«\98©\9e «é¨\98\9f\98 §¨â§\9c  ¤\98\n"
         "¥\98¤\98«¨â¥\9c«\9c «\9e¤ \84\9a¡\98«á©«\98©\9e \9a \98 ¤\98 \9c\9a¡\98«\98©«ã©\9c« «¦ ReactOS.\n"
@@ -1464,62 +1464,62 @@ MUI_ERROR elGRErrorEntries[] =
         "F3 = \80§¦®é¨\9e©\9e  ENTER = \91¬¤â®\9c \98"
     },
     {
-        //ERROR_NO_HDD
+        // ERROR_NO_HDD
         "\86 \9c\9a¡\98«á©«\98©\9e \9b\9c £§æ¨\9c©\9c ¤\98 \99¨\9c  ¡á§¦ ¦¤ ©¡¢\9e¨æ \9bå©¡¦.\n",
         "ENTER = \84§\98¤\9c¡¡å¤\9e©\9e ¬§¦¢¦\9a ©«ã"
     },
     {
-        //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
+        // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
         "Setup could not find its source drive.\n",
         "ENTER = \84§\98¤\9c¡¡å¤\9e©\9e ¬§¦¢¦\9a ©«ã"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
         "\86 \9c\9a¡\98«á©«\98©\9e \9b\9c £§æ¨\9c©\9c ¤\98 ­¦¨«é©\9c  «¦ \98¨®\9c妠TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = \84§\98¤\9c¡¡å¤\9e©\9e ¬§¦¢¦\9a ©«ã"
     },
     {
-        //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
         "\86 \9c\9a¡\98«á©«©\9e \99¨ã¡\9c â¤\98 ¡\98«\9c©«¨\98£â¤¦ \98¨®\9c妠TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = \84§\98¤\9c¡¡å¤\9e©\9e ¬§¦¢¦\9a ©«ã"
     },
     {
-        //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
+        // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
         "\86 \84\9a¡\98«á©«\98©\9e \99¨ã¡\9c £ \98 £\9e â\9a¡¬¨\9e ¬§¦\9a¨\98­ã ©«¦ TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = \84§\98¤\9c¡¡å¤\9e©\9e ¬§¦¢¦\9a ©«ã"
     },
     {
-        //ERROR_DRIVE_INFORMATION
+        // ERROR_DRIVE_INFORMATION
         "\86 \9c\9a¡\98«á©«\98©\9e \9b\9c £§æ¨\9c©\9c ¤\98 ­¦¨«é©\9c  « ª §¢\9e¨¦­¦¨å\9cª «¦¬ \9bå©¡¦¬ ©¬©«ã£\98«¦ª.\n",
         "ENTER = \84§\98¤\9c¡¡å¤\9e©\9e ¬§¦¢¦\9a ©«ã"
     },
     {
-        //ERROR_WRITE_BOOT,
+        // ERROR_WRITE_BOOT,
         "Setup failed to install FAT bootcode on the system partition.",
         "ENTER = \84§\98¤\9c¡¡å¤\9e©\9e ¬§¦¢¦\9a ©«ã"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_COMPUTER,
+        // ERROR_LOAD_COMPUTER,
         "\86 \9c\9a¡\98«á©«\98©\9e \9b\9c £§æ¨\9c©\9c ¤\98 ­¦¨«é©\9c  «\9e ¢å©«\98 «ç§à¤ ¬§¦¢¦\9a ©«ã.\n",
         "ENTER = \84§\98¤\9c¡¡å¤\9e©\9e ¬§¦¢¦\9a ©«ã"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_DISPLAY,
+        // ERROR_LOAD_DISPLAY,
         "\86 \9c\9a¡\98«á©«\98©\9e \9b\9c £§æ¨\9c©\9c ¤\98 ­¦¨«é©\9c  «\9e ¢å©«\98 «ç§à¤ \9c£­á¤ ©\9eª.\n",
         "ENTER = \84§\98¤\9c¡¡å¤\9e©\9e ¬§¦¢¦\9a ©«ã"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
+        // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
         "\86 \9c\9a¡\98«á©«\98©\9e \9b\9c £§æ¨\9c©\9c ¤\98 ­¦¨«é©\9c  «\9e ¢å©«\98 «ç§à¤ §¢\9e¡«¨¦¢¦\9a妬.\n",
         "ENTER = \84§\98¤\9c¡¡å¤\9e©\9e ¬§¦¢¦\9a ©«ã"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
+        // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
         "\86 \9c\9a¡\98«á©«\98©\9e \9b\9c £§æ¨\9c©\9c ¤\98 ­¦¨«é©\9c  «\9e ¢å©«\98 \9b \98«á¥\9cठ§¢\9e¡«¨¦¢¦\9a妬.\n",
         "ENTER = \84§\98¤\9c¡¡å¤\9e©\9e ¬§¦¢¦\9a ©«ã"
     },
     {
-        //ERROR_WARN_PARTITION,
+        // ERROR_WARN_PARTITION,
           "\86 \9c\9a¡\98«á©«\98©\9e \99¨ã¡\9c æ«  «¦¬¢á® ©«¦¤ â¤\98ª ©¡¢\9e¨æª \9bå©¡¦ª §\9c¨ â®\9c  â¤\98 £\9e ©¬£\99\98«æ\n"
           "partition table §¦¬ \9b\9c £§¦¨\9cå ¤\98 \9c¢\9c\9a®\9f\9cå ©à©«á!\n"
           "\n"
@@ -1530,7 +1530,7 @@ MUI_ERROR elGRErrorEntries[] =
           "F3 = \80§¦®é¨\9e©\9e  ENTER = \91¬¤â®\9c \98"
     },
     {
-        //ERROR_NEW_PARTITION,
+        // ERROR_NEW_PARTITION,
         "\83\9c £§¦¨\9cå«\9c ¤\98 \9b\9e£ ¦¬¨\9aã©\9c«\9c â¤\98 Partition £â©\98 ©\9c\n"
         "â¤\98 á¢¢¦ ¬§á¨®¦¤ Partition!\n"
         "\n"
@@ -1538,146 +1538,140 @@ MUI_ERROR elGRErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_DELETE_SPACE,
+        // ERROR_DELETE_SPACE,
         "\83\9c £§¦¨\9cå«\9c ¤\98 \9b \98\9a¨á¯\9c«\9c â¤\98¤ £\9e \9b \98£¦¨­à£â¤¦ ®é¨¦ \9bå©¡¦¬!\n"
         "\n"
         "  * \8f\98«ã©«\9c ¦§¦ ¦\9b㧦«\9c §¢ã¡«¨¦ \9a \98 ¤\98 ©¬¤\9c®å©\9c«\9c.",
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
+        // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
         "Setup failed to install the FAT bootcode on the system partition.",
         "ENTER = \84§\98¤\9c¡¡å¤\9e©\9e ¬§¦¢¦\9a ©«ã"
     },
     {
-        //ERROR_NO_FLOPPY,
+        // ERROR_NO_FLOPPY,
         "\83\9c¤ ¬§á¨®\9c  \9b ©¡â«\98 ©«¦ A:.",
         "ENTER = \91¬¤â®\9c \98"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
         "\86 \84\9a¡\98«á©\98©\9e \98§â«¬®\9c ¤\98 \98¤\98¤\9cé©\9c  « ª ¨¬\9f£å©\9c ª \9a \98 «\9e \9b á«\98¥\9e §¢\9e¡«¨¦¢¦\9a妬.",
         "ENTER = \84§\98¤\9c¡¡å¤\9e©\9e ¬§¦¢¦\9a ©«ã"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
         "\86 \9c\9a¡\98«á©«\98©\9e \98§â«¬®\9c ¤\98 \98¤\98¤\9cé©\9c  « ª ¨¬\9f£å©\9c ª £\9e«¨é¦¬ \9a \98 «\9e¤ \9c£­á¤ ©\9e.",
         "ENTER = \84§\98¤\9c¡¡å¤\9e©\9e ¬§¦¢¦\9a ©«ã"
     },
     {
-        //ERROR_IMPORT_HIVE,
+        // ERROR_IMPORT_HIVE,
         "\86 \9c\9a¡\98«á©«\98©\9e \98§â«¬®\9c ¤\98 ­¦¨«é©\9c  â¤\98 hive \98¨®\9cå¦.",
         "ENTER = \84§\98¤\9c¡¡å¤\9e©\9e ¬§¦¢¦\9a ©«ã"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_REGISTRY
+        // ERROR_FIND_REGISTRY
         "\86 \9c\9a¡\98«á©\98©\9e \98§â«¬®\9c ¤\98 \99¨\9c  «\98 \98¨®\9cå\98 \9b\9c\9b¦£â¤à¤ «¦¬ £\9e«¨é¦¬.",
         "ENTER = \84§\98¤\9c¡¡å¤\9e©\9e ¬§¦¢¦\9a ©«ã"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_HIVE,
+        // ERROR_CREATE_HIVE,
         "\86 \9c\9a¡\98«á©«\98©\9e \98§â«¬®\9c ¤\98 \9b\9e£ ¦¬¨\9aã©\9c  «\98 registry hives.",
         "ENTER = \84§\98¤\9c¡¡å¤\9e©\9e ¬§¦¢¦\9a ©«ã"
     },
     {
-        //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
+        // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
         "\86 \9c\9a¡\98«á©«\98©\9e \98§â«¬®\9c ¤\98 \98¨® ¡¦§¦ ã©\9c  «¦ £\9e«¨é¦.",
         "ENTER = \84§\98¤\9c¡¡å¤\9e©\9e ¬§¦¢¦\9a ©«ã"
     },
     {
-        //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
+        // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
         "\92¦ cabinet \9b\9c¤ â®\9c  â\9a¡¬¨¦ \98¨®\9c妠inf.\n",
         "ENTER = \84§\98¤\9c¡¡å¤\9e©\9e ¬§¦¢¦\9a ©«ã"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_MISSING,
+        // ERROR_CABINET_MISSING,
         "\92¦ cabinet \9b\9c \99¨â\9f\9e¡\9c.\n",
         "ENTER = \84§\98¤\9c¡¡å¤\9e©\9e ¬§¦¢¦\9a ©«ã"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SCRIPT,
+        // ERROR_CABINET_SCRIPT,
         "\92¦ cabinet \9b\9c¤ â®\9c  ¡\98¤â¤\98 ©¡¨ §« \9c\9a¡\98«á©«\98©\9eª.\n",
         "ENTER = \84§\98¤\9c¡¡å¤\9e©\9e ¬§¦¢¦\9a ©«ã"
     },
     {
-        //ERROR_COPY_QUEUE,
+        // ERROR_COPY_QUEUE,
         "\86 \9c\9a¡\98«á©«\98©\9e \98§â«¬®\9c ¤\98 \98¤¦å¥\9c  «\9e¤ ¦¬¨á \98¨®\9cåठ§¨¦ª \98¤« \9a¨\98­ã.\n",
         "ENTER = \84§\98¤\9c¡¡å¤\9e©\9e ¬§¦¢¦\9a ©«ã"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_DIR,
+        // ERROR_CREATE_DIR,
         "\86 \9c\9a¡\98«á©«\98©\9e \9b\9c £§æ¨\9c©\9c ¤\98 \9b\9e£ ¦¬¨\9aã©\9c  «¦¬ª ¡\98«\98¢æ\9a¦¬ª \9c\9a¡\98«á©«\98©\9eª.",
         "ENTER = \84§\98¤\9c¡¡å¤\9e©\9e ¬§¦¢¦\9a ©«ã"
     },
     {
-        //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
-        "\86 \9c\9a¡\98«á©«\98©\9e \98§â«¬®\9c ¤\98 \99¨\9c  «¦¤ «¦£â\98 'Directories'\n"
+        // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
+        "\86 \9c\9a¡\98«á©«\98©\9e \98§â«¬®\9c ¤\98 \99¨\9c  «¦¤ «¦£â\98 '%S'\n"
         "©«¦ TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = \84§\98¤\9c¡¡å¤\9e©\9e ¬§¦¢¦\9a ©«ã"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SECTION,
-        "\86 \9c\9a¡\98«á©«\98©\9e \98§â«¬®\9c ¤\98 \99¨\9c  «¦¤ «¦£â\98 'Directories'\n"
+        // ERROR_CABINET_SECTION,
+        "\86 \9c\9a¡\98«á©«\98©\9e \98§â«¬®\9c ¤\98 \99¨\9c  «¦¤ «¦£â\98 '%S'\n"
         "©«¦ cabinet.\n",
         "ENTER = \84§\98¤\9c¡¡å¤\9e©\9e ¬§¦¢¦\9a ©«ã"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
+        // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
         "\86 \9c\9a¡\98«á©«\98©\9e \9b\9c £§æ¨\9c©\9c ¤\98 \9b\9e£ ¦¬¨\9aã©\9c  «¦¤ ¡\98«á¢¦\9a¦ \9c\9a¡\98«á©«\98©\9eª.",
         "ENTER = \84§\98¤\9c¡¡å¤\9e©\9e ¬§¦¢¦\9a ©«ã"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_SETUPDATA,
-        "\86 \9c\9a¡\98«á©«\98©\9e \98§â«¬®\9c ¤\98 \99¨\9c  «¦¤ «¦£â\98 'SetupData'\n"
-        "©«¦ TXTSETUP.SIF.\n",
-        "ENTER = \84§\98¤\9c¡¡å¤\9e©\9e ¬§¦¢¦\9a ©«ã"
-    },
-    {
-        //ERROR_WRITE_PTABLE,
+        // ERROR_WRITE_PTABLE,
         "\86 \9c\9a¡\98«á©«\98©\9e \98§â«¬®\9c ¤\98 \9a¨á¯\9c  «\98 partition tables.\n"
         "ENTER = \84§\98¤\9c¡¡å¤\9e©\9e ¬§¦¢¦\9a ©«ã"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
+        // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
         "Setup failed to add codepage to registry.\n"
         "ENTER = \84§\98¤\9c¡¡å¤\9e©\9e ¬§¦¢¦\9a ©«ã"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
         "Setup could not set the system locale.\n"
         "ENTER = \84§\98¤\9c¡¡å¤\9e©\9e ¬§¦¢¦\9a ©«ã"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
+        // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
         "\86 \9c\9a¡\98«á©«\98©\9e \98§â«¬®\9c ¤\98 §¨¦©\9fâ©\9c  « ª \9b \98«á¥\9c ª §¢\9e¡«¨¦¢¦\9aåठ©«¦ £\9e«¨é¦.\n"
         "ENTER = \84§\98¤\9c¡¡å¤\9e©\9e ¬§¦¢¦\9a ©«ã"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_GEOID,
+        // ERROR_UPDATE_GEOID,
         "Setup could not set the geo id.\n"
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_DIRECTORY_NAME,
+        // ERROR_DIRECTORY_NAME,
         "Invalid directory name.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
+        // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
         "You can not create a new primary or extended partition in the\n"
         "partition table of this disk because the partition table is full.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
+        // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
         "You can not create more than one extended partition per disk.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
+        // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
         "Setup is unable to format the partition:\n"
         " %S\n"
         "\n"
@@ -1841,8 +1835,6 @@ MUI_STRING elGRStrings[] =
     "F3 = \80§¦®é¨\9e©\9e  ENTER = \91¬¤â®\9c \98"},
     {STRING_REBOOTCOMPUTER,
     "ENTER = \84§\98¤\9c¡¡å¤\9e©\9e ¬§¦¢¦\9a ©«ã"},
-    {STRING_TXTSETUPFAILED,
-    "Setup failed to find the '%S' section\nin TXTSETUP.SIF.\n"},
     {STRING_COPYING,
      "   \80¤« \9a¨á­\9c«\98  «¦ \98¨®\9cå¦: %S"},
     {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
index d526d6d..dc03065 100644 (file)
@@ -1431,7 +1431,7 @@ MUI_ERROR enUSErrorEntries[] =
         "Success\n"
     },
     {
-        //ERROR_NOT_INSTALLED
+        // ERROR_NOT_INSTALLED
         "ReactOS is not completely installed on your\n"
         "computer. If you quit Setup now, you will need to\n"
         "run Setup again to install ReactOS.\n"
@@ -1441,62 +1441,62 @@ MUI_ERROR enUSErrorEntries[] =
         "F3 = Quit  ENTER = Continue"
     },
     {
-        //ERROR_NO_HDD
+        // ERROR_NO_HDD
         "Setup could not find a harddisk.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
+        // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
         "Setup could not find its source drive.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
         "Setup failed to load the file TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
         "Setup found a corrupt TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
+        // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
         "Setup found an invalid signature in TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_DRIVE_INFORMATION
+        // ERROR_DRIVE_INFORMATION
         "Setup could not retrieve system drive information.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_WRITE_BOOT,
+        // ERROR_WRITE_BOOT,
         "Setup failed to install FAT bootcode on the system partition.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_COMPUTER,
+        // ERROR_LOAD_COMPUTER,
         "Setup failed to load the computer type list.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_DISPLAY,
+        // ERROR_LOAD_DISPLAY,
         "Setup failed to load the display settings list.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
+        // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
         "Setup failed to load the keyboard type list.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
+        // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
         "Setup failed to load the keyboard layout list.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_WARN_PARTITION,
+        // ERROR_WARN_PARTITION,
         "Setup found that at least one harddisk contains an incompatible\n"
         "partition table that can not be handled properly!\n"
         "\n"
@@ -1507,7 +1507,7 @@ MUI_ERROR enUSErrorEntries[] =
         "F3 = Quit  ENTER = Continue"
     },
     {
-        //ERROR_NEW_PARTITION,
+        // ERROR_NEW_PARTITION,
         "You can not create a new Partition inside\n"
         "of an already existing Partition!\n"
         "\n"
@@ -1515,133 +1515,127 @@ MUI_ERROR enUSErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_DELETE_SPACE,
+        // ERROR_DELETE_SPACE,
         "You can not delete unpartitioned disk space!\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue.",
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
+        // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
         "Setup failed to install the FAT bootcode on the system partition.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_NO_FLOPPY,
+        // ERROR_NO_FLOPPY,
         "No disk in drive A:.",
         "ENTER = Continue"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
         "Setup failed to update keyboard layout settings.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
         "Setup failed to update display registry settings.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_IMPORT_HIVE,
+        // ERROR_IMPORT_HIVE,
         "Setup failed to import a hive file.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_REGISTRY
+        // ERROR_FIND_REGISTRY
         "Setup failed to find the registry data files.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_HIVE,
+        // ERROR_CREATE_HIVE,
         "Setup failed to create the registry hives.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
+        // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
         "Setup failed to initialize the registry.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
+        // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
         "Cabinet has no valid inf file.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_MISSING,
+        // ERROR_CABINET_MISSING,
         "Cabinet not found.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SCRIPT,
+        // ERROR_CABINET_SCRIPT,
         "Cabinet has no setup script.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_COPY_QUEUE,
+        // ERROR_COPY_QUEUE,
         "Setup failed to open the copy file queue.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_DIR,
+        // ERROR_CREATE_DIR,
         "Setup could not create install directories.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
-        "Setup failed to find the 'Directories' section\n"
+        // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
+        "Setup failed to find the '%S' section\n"
         "in TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SECTION,
-        "Setup failed to find the 'Directories' section\n"
+        // ERROR_CABINET_SECTION,
+        "Setup failed to find the '%S' section\n"
         "in the cabinet.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
+        // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
         "Setup could not create the install directory.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_SETUPDATA,
-        "Setup failed to find the 'SetupData' section\n"
-        "in TXTSETUP.SIF.\n",
-        "ENTER = Reboot computer"
-    },
-    {
-        //ERROR_WRITE_PTABLE,
+        // ERROR_WRITE_PTABLE,
         "Setup failed to write partition tables.\n"
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
+        // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
         "Setup failed to add codepage to registry.\n"
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
         "Setup could not set the system locale.\n"
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
+        // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
         "Setup failed to add keyboard layouts to registry.\n"
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_GEOID,
+        // ERROR_UPDATE_GEOID,
         "Setup could not set the geo id.\n"
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_DIRECTORY_NAME,
+        // ERROR_DIRECTORY_NAME,
         "Invalid directory name.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
+        // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
         "The selected partition is not large enough to install ReactOS.\n"
         "The install partition must have a size of at least %lu MB.\n"
         "\n"
@@ -1649,20 +1643,20 @@ MUI_ERROR enUSErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
+        // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
         "You can not create a new primary or extended partition in the\n"
         "partition table of this disk because the partition table is full.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
+        // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
         "You can not create more than one extended partition per disk.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
+        // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
         "Setup is unable to format the partition:\n"
         " %S\n"
         "\n"
@@ -1824,8 +1818,6 @@ MUI_STRING enUSStrings[] =
     "F3 = Quit  ENTER = Continue"},
     {STRING_REBOOTCOMPUTER,
     "ENTER = Reboot computer"},
-    {STRING_TXTSETUPFAILED,
-    "Setup failed to find the '%S' section\nin TXTSETUP.SIF.\n"},
     {STRING_COPYING,
      "   Copying file: %S"},
     {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
index 5585783..dca719b 100644 (file)
@@ -1433,7 +1433,7 @@ MUI_ERROR esESErrorEntries[] =
         "Completado correctamente\n"
     },
     {
-        //ERROR_NOT_INSTALLED
+        // ERROR_NOT_INSTALLED
         "ReactOS no est  completamente instalado en su\n"
         "equipo. Si cierra ahora el Instalador, necesitar \n"
         "ejecutarlo otra vez para instalar ReactOS.\n"
@@ -1443,62 +1443,62 @@ MUI_ERROR esESErrorEntries[] =
         "F3 = Salir  INTRO = Continuar"
     },
     {
-        //ERROR_NO_HDD
+        // ERROR_NO_HDD
         "El instalador no pudo encontrar un disco duro.\n",
         "INTRO = Reiniciar el equipo"
     },
     {
-        //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
+        // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
         "El instalador no pudo encontrar su unidad fuente.\n",
         "INTRO = Reiniciar el equipo"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
         "El instalador fall¢ al cargar el archivo TXTSETUP.SIF.\n",
         "INTRO = Reiniciar el equipo"
     },
     {
-        //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
         "El instalador encontr¢ un archivo TXTSETUP.SIF corrupto.\n",
         "INTRO = Reiniciar el equipo"
     },
     {
-        //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
+        // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
         "El instalador encontr¢ una firma incorrecta en TXTSETUP.SIF.\n",
         "INTRO = Reiniciar el equipo"
     },
     {
-        //ERROR_DRIVE_INFORMATION
+        // ERROR_DRIVE_INFORMATION
         "El instalador no pudo recibir informaci¢n del disco del sistema.\n",
         "INTRO = Reiniciar el equipo"
     },
     {
-        //ERROR_WRITE_BOOT,
+        // ERROR_WRITE_BOOT,
         "El instalador fall¢ al instalar el c¢digo de inicio FAT en la partici¢n del sistema.",
         "INTRO = Reiniciar el equipo"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_COMPUTER,
+        // ERROR_LOAD_COMPUTER,
         "El instalador fall¢ al cargar la lista de tipos de equipos.\n",
         "INTRO = Reiniciar el equipo"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_DISPLAY,
+        // ERROR_LOAD_DISPLAY,
         "El instalador fall¢ al cargar la lista de resoluciones de pantalla.\n",
         "INTRO = Reiniciar el equipo"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
+        // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
         "El instalador fall¢ al cargar la lista de teclados.\n",
         "INTRO = Reiniciar el equipo"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
+        // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
         "El instalador fall¢ al cargar la lista de distribuciones de teclado.\n",
         "INTRO = Reiniciar el equipo"
     },
     {
-        //ERROR_WARN_PARTITION,
+        // ERROR_WARN_PARTITION,
         "­El instalador encontr¢ que al menos un disco duro contiene una tabla\n"
         "de partici¢n incompatible que no puede ser manejada correctamente!\n"
         "\n"
@@ -1509,7 +1509,7 @@ MUI_ERROR esESErrorEntries[] =
         "F3 = Salir  INTRO = Continuar"
     },
     {
-        //ERROR_NEW_PARTITION,
+        // ERROR_NEW_PARTITION,
         "­No puede crear una nueva partici¢n dentro\n"
         "de una partici¢n existente!\n"
         "\n"
@@ -1517,133 +1517,127 @@ MUI_ERROR esESErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_DELETE_SPACE,
+        // ERROR_DELETE_SPACE,
         "­No se puede borrar un espacio de disco sin particionar!\n"
         "\n"
         "  * Presione cualquier tecla para continuar.",
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
+        // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
         "El instalador fall¢ al instalar el c¢digo de inicio FAT en la partici¢n del sistema.",
         "INTRO = Reiniciar el equipo"
     },
     {
-        //ERROR_NO_FLOPPY,
+        // ERROR_NO_FLOPPY,
         "No hay disco en la unidad A:.",
         "INTRO = Continuar"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
         "El instalador fall¢ al actualizar la configuraci¢n de distribuci¢n de teclado.",
         "INTRO = Reiniciar el equipo"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
         "El instalador fall¢ al actualizar la configuraci¢n de la pantalla.",
         "INTRO = Reiniciar el equipo"
     },
     {
-        //ERROR_IMPORT_HIVE,
+        // ERROR_IMPORT_HIVE,
         "El instalador fall¢ al importar un archivo de la estructura.",
         "INTRO = Reiniciar el equipo"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_REGISTRY
+        // ERROR_FIND_REGISTRY
         "El instalador fall¢ al buscar los archivos de datos registrados.",
         "INTRO = Reiniciar el equipo"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_HIVE,
+        // ERROR_CREATE_HIVE,
         "El instalador fall¢ al crear el registro de la estructura.",
         "INTRO = Reiniciar el equipo"
     },
     {
-        //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
+        // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
         "El instalador fall¢ al configurar el registro de inicio.",
         "INTRO = Reiniciar el equipo"
     },
     {
-        //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
+        // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
         "Cabinet no tiene un archivo inf v lido.\n",
         "INTRO = Reiniciar el equipo"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_MISSING,
+        // ERROR_CABINET_MISSING,
         "Cabinet no encontrado.\n",
         "INTRO = Reiniciar el equipo"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SCRIPT,
+        // ERROR_CABINET_SCRIPT,
         "Cabinet no tiene ning£n script de instalaci¢n.\n",
         "INTRO = Reiniciar el equipo"
     },
     {
-        //ERROR_COPY_QUEUE,
+        // ERROR_COPY_QUEUE,
         "El instalador fall¢ al abrir la lista de archivos a copiar.\n",
         "INTRO = Reiniciar el equipo"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_DIR,
+        // ERROR_CREATE_DIR,
         "El instalador no puede crear los directorios de instalaci¢n.",
         "INTRO = Reiniciar el equipo"
     },
     {
-        //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
-        "El instalador fall¢ al buscar la secci¢n 'Directorios'\n"
+        // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
+        "El instalador fall¢ al buscar la secci¢n '%S'\n"
         "en TXTSETUP.SIF.\n",
         "INTRO = Reiniciar el equipo"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SECTION,
-        "El instalador fall¢ al buscar la secci¢n 'Directorios'\n"
+        // ERROR_CABINET_SECTION,
+        "El instalador fall¢ al buscar la secci¢n '%S'\n"
         "en el cabinet.\n",
         "INTRO = Reiniciar el equipo"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
+        // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
         "El instalador no puede crear el directorio de instalaci¢n.",
         "INTRO = Reiniciar el equipo"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_SETUPDATA,
-        "El instalador fall¢ al buscar la secci¢n 'SetupData'\n"
-        "en TXTSETUP.SIF.\n",
-        "INTRO = Reiniciar el equipo"
-    },
-    {
-        //ERROR_WRITE_PTABLE,
+        // ERROR_WRITE_PTABLE,
         "El instalador fall¢ al escribir la tabla de particiones.\n"
         "INTRO = Reiniciar el equipo"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
+        // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
         "El instalador fall¢ al a¤adir el c¢digo de p ginas al registro.\n"
         "INTRO = Reiniciar el equipo"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
         "El instalador no pudo configurar el idioma del sistema.\n"
         "INTRO = Reiniciar el equipo"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
+        // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
         "El instalador no ha podido agregar los layouts de teclado al registro.\n"
         "INTRO = Reiniciar el equipo"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_GEOID,
+        // ERROR_UPDATE_GEOID,
         "El instalador no ha podido configurar el ID geogr fico.\n"
         "INTRO = Reiniciar el equipo"
     },
     {
-        //ERROR_DIRECTORY_NAME,
+        // ERROR_DIRECTORY_NAME,
         "Nombre de carpeta no v lido.\n"
         "\n"
         "  * Presione una tecla para continuar."
     },
     {
-        //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
+        // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
         "La partici¢n selecionada no es lo suficientemente grande como para.\n"
         "instalar ReactOS. Se necesita una partici¢n de al menos %lu MB.\n"
         "\n"
@@ -1651,20 +1645,20 @@ MUI_ERROR esESErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
+        // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
         "No es posible a¤adir una partici¢n primaria o extendida en la\n"
         "tabla de partici¢n de este disco, ya que est  completamente llena.\n"
         "\n"
         "  * Presione una tecla para continuar."
     },
     {
-        //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
+        // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
         "No es posible crear m s de una partici¢n extendida por disco.\n"
         "\n"
         "  * Presione una tecla para continuar."
     },
     {
-        //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
+        // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
         "El instalador es incapaz de formatear la partici¢n:\n"
         " %S\n"
         "\n"
@@ -1826,8 +1820,6 @@ MUI_STRING esESStrings[] =
     "F3 = Salir  INTRO = Continuar"},
     {STRING_REBOOTCOMPUTER,
     "INTRO = Reiniciar el equipo"},
-    {STRING_TXTSETUPFAILED,
-    "El instalador fall¢ al buscar la secci¢n\nen TXTSETUP.SIF.\n"},
     {STRING_COPYING,
      "   Copiando archivo: %S"},
     {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
index e4f6bfe..d18d609 100644 (file)
@@ -1431,7 +1431,7 @@ MUI_ERROR etEEErrorEntries[] =
         "Success\n"
     },
     {
-        //ERROR_NOT_INSTALLED
+        // ERROR_NOT_INSTALLED
         "ReactOS ei ole t\84ielikult paigaldatud.\n"
         "Kui paigaldamine praegu katkestada, siis tuleb\n"
         "ReactOSi paigaldamiseks paigaldusprogramm uuesti k\84ivitada.\n"
@@ -1441,62 +1441,62 @@ MUI_ERROR etEEErrorEntries[] =
         "F3 = V\84lju  ENTER = J\84tka"
     },
     {
-        //ERROR_NO_HDD
+        // ERROR_NO_HDD
         "Kävaketast ei leitud.\n",
         "ENTER = Taask\84ivita arvuti"
     },
     {
-        //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
+        // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
         "Paigaldusprogramm ei leidnud ketast, millelt see k\84ivitati.\n",
         "ENTER = Taask\84ivita arvuti"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
         "TXTSETUP.SIF faili ei ännestunud laadida.\n",
         "ENTER = Taask\84ivita arvuti"
     },
     {
-        //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
         "TXTSETUP.SIF on vigane.\n",
         "ENTER = Taask\84ivita arvuti"
     },
     {
-        //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
+        // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
         "TXTSETUP.SIF faili signatuur on vigane.\n",
         "ENTER = Taask\84ivita arvuti"
     },
     {
-        //ERROR_DRIVE_INFORMATION
+        // ERROR_DRIVE_INFORMATION
         "S\81steemiketta parameetreid ei ännestunud lugeda.\n",
         "ENTER = Taask\84ivita arvuti"
     },
     {
-        //ERROR_WRITE_BOOT,
+        // ERROR_WRITE_BOOT,
         "S\81steemikettale ei ännestunud kirjutada FAT alglaadimiskoodi.",
         "ENTER = Taask\84ivita arvuti"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_COMPUTER,
+        // ERROR_LOAD_COMPUTER,
         "Arvutit\81\81pide nimekirja ei ännestunud laadida.\n",
         "ENTER = Taask\84ivita arvuti"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_DISPLAY,
+        // ERROR_LOAD_DISPLAY,
         "Monitoride nimekirja ei ännestunud laadida.\n",
         "ENTER = Taask\84ivita arvuti"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
+        // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
         "Klaviatuuri t\81\81pide nimekirja ei ännestunud laadida.\n",
          "ENTER = Taask\84ivita arvuti"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
+        // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
         "Klaviatuuriasetuste nimekirja ei ännestunud laadida.\n",
         "ENTER = Taask\84ivita arvuti"
     },
     {
-        //ERROR_WARN_PARTITION,
+        // ERROR_WARN_PARTITION,
           "Leiti v\84hemalt \81ks kävaketas, millel on \81hildamatu partitsioonitabel,\n"
           "millega ei saanud korralikult \81mber k\84ia!\n"
           "\n"
@@ -1507,7 +1507,7 @@ MUI_ERROR etEEErrorEntries[] =
           "F3 = V\84lju  ENTER = J\84tka"
     },
     {
-        //ERROR_NEW_PARTITION,
+        // ERROR_NEW_PARTITION,
         "Uut partitsioonitabelit ei saa juba olemasoleva\n"
         "partitsiooni sisse tekitada!\n"
         "\n"
@@ -1515,130 +1515,125 @@ MUI_ERROR etEEErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_DELETE_SPACE,
+        // ERROR_DELETE_SPACE,
         "Partitsioneerimata kettaruumi ei saa kustutada!\n"
         "\n"
         "  * Vajuta suvalist klahvi, et j\84tkata.",
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
+        // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
         "S\81steemikettale ei ännestunud paigaldada FAT alglaadimiskoodi.",
         "ENTER = Taask\84ivita arvuti"
     },
     {
-        //ERROR_NO_FLOPPY,
+        // ERROR_NO_FLOPPY,
         "Draivis A: ei ole flopiketast.",
         "ENTER = J\84tka"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
         "Klaviatuuriasetuse seadistust ei ännestunud uuendada.",
         "ENTER = Taask\84ivita arvuti"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
         "Monitori seadistust registris ei ännestunud uuendada.",
         "ENTER = Taask\84ivita arvuti"
     },
     {
-        //ERROR_IMPORT_HIVE,
+        // ERROR_IMPORT_HIVE,
         "Tarufaili ei ännestunud importida.",
         "ENTER = Taask\84ivita arvuti"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_REGISTRY
+        // ERROR_FIND_REGISTRY
         "Registri andmete faile ei leitud.",
         "ENTER = Taask\84ivita arvuti"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_HIVE,
+        // ERROR_CREATE_HIVE,
         "Registri tarusid ei ännestunud luua.",
         "ENTER = Taask\84ivita arvuti"
     },
     {
-        //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
+        // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
         "Registrit ei ännestunud luua.",
         "ENTER = Taask\84ivita arvuti"
     },
     {
-        //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
+        // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
         "Kapifailis ei olnud p\84devaid inf faile.\n",
         "ENTER = Taask\84ivita arvuti"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_MISSING,
+        // ERROR_CABINET_MISSING,
         "Kapifaili ei leitud.\n",
         "ENTER = Taask\84ivita arvuti"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SCRIPT,
+        // ERROR_CABINET_SCRIPT,
         "Kapifailis puudub paigaldusskript.\n",
         "ENTER = Taask\84ivita arvuti"
     },
     {
-        //ERROR_COPY_QUEUE,
+        // ERROR_COPY_QUEUE,
         "Kopeeritavate failide nimekirja ei ännestunud avada.\n",
         "ENTER = Taask\84ivita arvuti"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_DIR,
+        // ERROR_CREATE_DIR,
         "Paigalduskaustu ei ännestunud luua.",
         "ENTER = Taask\84ivita arvuti"
     },
     {
-        //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
-        "TXTSETUP.SIF failist ei leitud 'Directories' sektsiooni.",
+        // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
+        "TXTSETUP.SIF failist ei leitud '%S' sektsiooni.",
         "ENTER = Taask\84ivita arvuti"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SECTION,
-        "Kapifailist ei leitud 'Directories' sektsiooni.",
+        // ERROR_CABINET_SECTION,
+        "Kapifailist ei leitud '%S' sektsiooni.",
         "ENTER = Taask\84ivita arvuti"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
+        // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
         "Paigalduskausta ei ännestunud luua.",
         "ENTER = Taask\84ivita arvuti"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_SETUPDATA,
-        "TXTSETUP.SIF failist ei leitud 'SetupData' sektsiooni",
-        "ENTER = Taask\84ivita arvuti"
-    },
-    {
-        //ERROR_WRITE_PTABLE,
+        // ERROR_WRITE_PTABLE,
         "Partitsioonitabeleid ei ännestunud kirjutada.\n"
         "ENTER = Taask\84ivita arvuti"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
+        // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
         "Kooditabelit ei ännestunud registrisse lisada.\n"
         "ENTER = Taask\84ivita arvuti"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
         "S\81steemilokaati ei ännestunud sedistada.\n"
         "ENTER = Taask\84ivita arvuti"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
+        // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
         "Klaviatuuriasetusi ei ännestunud registrisse lisada.\n"
         "ENTER = Taask\84ivita arvuti"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_GEOID,
+        // ERROR_UPDATE_GEOID,
         "Geograafilist asukohta ei ännestunud seadistada.\n"
         "ENTER = Taask\84ivita arvuti"
     },
     {
-        //ERROR_DIRECTORY_NAME,
+        // ERROR_DIRECTORY_NAME,
         "Invalid directory name.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
+        // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
         "The selected partition is not large enough to install ReactOS.\n"
         "The install partition must have a size of at least %lu MB.\n"
         "\n"
@@ -1646,20 +1641,20 @@ MUI_ERROR etEEErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
+        // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
         "You can not create a new primary or extended partition in the\n"
         "partition table of this disk because the partition table is full.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
+        // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
         "You can not create more than one extended partition per disk.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
+        // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
         "Setup is unable to format the partition:\n"
         " %S\n"
         "\n"
@@ -1823,8 +1818,6 @@ MUI_STRING etEEStrings[] =
     "F3 = V\84lju  ENTER = J\84tka"},
     {STRING_REBOOTCOMPUTER,
     "ENTER = Taask\84ivita arvuti"},
-    {STRING_TXTSETUPFAILED,
-     "TXTSETUP.SIF failist ei leitud '%S' sektsiooni\n"},
     {STRING_COPYING,
      "   Kopeerimine: %S"},
     {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
index dfaaf3a..64014bf 100644 (file)
@@ -1448,7 +1448,7 @@ MUI_ERROR frFRErrorEntries[] =
         "Succ\8as\n"
     },
     {
-        //ERROR_NOT_INSTALLED
+        // ERROR_NOT_INSTALLED
         "ReactOS n'est pas compl\8atement install\82 sur votre\n"
         "ordinateur. Si vous quittez Setup maintenant, vous devrez\n"
         "lancer Setup de nouveau pour installer ReactOS.\n"
@@ -1458,62 +1458,62 @@ MUI_ERROR frFRErrorEntries[] =
         "F3 = Quitter  ENTR\90E = Continuer"
     },
     {
-        //ERROR_NO_HDD
+        // ERROR_NO_HDD
         "Setup n'a pu trouver un disque dur.\n",
         "ENTR\90E = Red\82marrer l'ordinateur"
     },
     {
-        //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
+        // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
         "Setup n'a pu trouver son lecteur source.\n",
         "ENTR\90E = Red\82marrer l'ordinateur"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
         "Setup n'a pas r\82ussi \85 charger le fichier TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTR\90E = Red\82marrer l'ordinateur"
     },
     {
-        //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
         "Setup a trouv\82 un fichier TXTSETUP.SIF corrompu.\n",
         "ENTR\90E = Red\82marrer l'ordinateur"
     },
     {
-        //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
+        // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
         "Setup a trouv\82 une signature invalide dans TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTR\90E = Red\82marrer l'ordinateur"
     },
     {
-        //ERROR_DRIVE_INFORMATION
+        // ERROR_DRIVE_INFORMATION
         "Setup n'a pu r\82cup\82rer les informations du disque syst\8ame.\n",
         "ENTR\90E = Red\82marrer l'ordinateur"
     },
     {
-        //ERROR_WRITE_BOOT,
+        // ERROR_WRITE_BOOT,
         "Echec de l'installation du code de d\82marrage FAT sur la partition syst\8ame.",
         "ENTR\90E = Red\82marrer l'ordinateur"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_COMPUTER,
+        // ERROR_LOAD_COMPUTER,
         "Setup n'a pu charger la liste de type d'ordinateurs.\n",
         "ENTR\90E = Red\82marrer l'ordinateur"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_DISPLAY,
+        // ERROR_LOAD_DISPLAY,
         "Setup n'a pu charger la liste de r\82glages des \82crans.\n",
         "ENTR\90E = Red\82marrer l'ordinateur"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
+        // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
         "Setup n'a pu charger la liste de types de claviers.\n",
         "ENTR\90E = Red\82marrer l'ordinateur"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
+        // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
         "Setup n'a pu charger la liste de dispositions de claviers.\n",
         "ENTR\90E = Red\82marrer l'ordinateur"
     },
     {
-        //ERROR_WARN_PARTITION,
+        // ERROR_WARN_PARTITION,
         "Setup a d\82tect\82 qu'au moins un disque dur contient une table\n"
         "de partition incompatible qui ne peut \88tre prise en compte!\n"
         "\n"
@@ -1524,7 +1524,7 @@ MUI_ERROR frFRErrorEntries[] =
         "F3 = Quitter  ENTR\90E = Continuer"
     },
     {
-        //ERROR_NEW_PARTITION,
+        // ERROR_NEW_PARTITION,
         "Vous ne pouvez cr\82er une nouvelle Partition \85 l'int\82rieur\n"
         "d'une Partition d\82j\85 existante!\n"
         "\n"
@@ -1532,133 +1532,127 @@ MUI_ERROR frFRErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_DELETE_SPACE,
+        // ERROR_DELETE_SPACE,
         "Vous ne pouvez supprimer de l'espace disque non partitionn\82!\n"
         "\n"
         "  * Appuyer sur une touche pour continuer.",
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
+        // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
         "Echec de l'installation du code de d\82marrage FAT sur la partition syst\8ame.",
         "ENTR\90E = Red\82marrer l'ordinateur"
     },
     {
-        //ERROR_NO_FLOPPY,
+        // ERROR_NO_FLOPPY,
         "Pas de disque dans le lecteur A:.",
         "ENTR\90E = Continuer"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
         "Setup n'a pu mettre \85 jour les r\82glages de disposition du clavier.",
         "ENTR\90E = Red\82marrer l'ordinateur"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
         "Setup n'a pu mettre \85 jour les r\82glages de l'\82cran.",
         "ENTR\90E = Red\82marrer l'ordinateur"
     },
     {
-        //ERROR_IMPORT_HIVE,
+        // ERROR_IMPORT_HIVE,
         "Setup n'a pu importer un fichier ruche.",
         "ENTR\90E = Red\82marrer l'ordinateur"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_REGISTRY
+        // ERROR_FIND_REGISTRY
         "Setup n'a pu trouver les fichiers de la base de registres.",
         "ENTR\90E = Red\82marrer l'ordinateur"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_HIVE,
+        // ERROR_CREATE_HIVE,
         "Setup n'a pu cr\82er les ruches de la base de registres.",
         "ENTR\90E = Red\82marrer l'ordinateur"
     },
     {
-        //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
+        // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
         "Setup n'a pu initialiser la base de registres.",
         "ENTR\90E = Red\82marrer l'ordinateur"
     },
     {
-        //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
+        // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
         "Le Cabinet n'a pas de fichier inf valide.\n",
         "ENTR\90E = Red\82marrer l'ordinateur"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_MISSING,
+        // ERROR_CABINET_MISSING,
         "Cabinet non trouv\82.\n",
         "ENTR\90E = Red\82marrer l'ordinateur"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SCRIPT,
+        // ERROR_CABINET_SCRIPT,
         "Cabinet n'a pas de script de setup.\n",
         "ENTR\90E = Red\82marrer l'ordinateur"
     },
     {
-        //ERROR_COPY_QUEUE,
+        // ERROR_COPY_QUEUE,
         "Setup n'a pu ouvrir la file d'attente de copie de fichiers.\n",
         "ENTR\90E = Red\82marrer l'ordinateur"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_DIR,
+        // ERROR_CREATE_DIR,
         "Setup n'a pu cr\82er les r\82pertoires d'installation.",
         "ENTR\90E = Red\82marrer l'ordinateur"
     },
     {
-        //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
-        "Setup n'a pu trouver la section 'Directories'\n"
+        // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
+        "Setup n'a pu trouver la section '%S'\n"
         "dans TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTR\90E = Red\82marrer l'ordinateur"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SECTION,
-        "Setup n'a pu trouver la section 'Directories\n"
+        // ERROR_CABINET_SECTION,
+        "Setup n'a pu trouver la section '%S\n"
         "dans le cabinet.\n",
         "ENTR\90E = Red\82marrer l'ordinateur"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
+        // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
         "Setup n'a pu cr\82er le r\82pertoire d'installation.",
         "ENTR\90E = Red\82marrer l'ordinateur"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_SETUPDATA,
-        "Setup n'a pu trouver la section 'SetupData'\n"
-        "dans TXTSETUP.SIF.\n",
-        "ENTR\90E = Red\82marrer l'ordinateur"
-    },
-    {
-        //ERROR_WRITE_PTABLE,
+        // ERROR_WRITE_PTABLE,
         "Setup n'a pu \82crire les tables de partition.\n"
         "ENTR\90E = Red\82marrer l'ordinateur"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
+        // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
         "Setup n'a pu ajouter la page de codes \85 la base de registres.\n"
         "ENTR\90E = Red\82marrer l'ordinateur"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
         "Setup n'a pu changer la langue syst\8ame.\n"
         "ENTR\90E = Red\82marrer l'ordinateur"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
+        // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
         "Setup n'a pas pu ajouter les dispositions de clavier au registre.\n"
         "ENTR\90E = Red\82marrer l'ordinateur"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_GEOID,
+        // ERROR_UPDATE_GEOID,
         "Setup n'a pas pu d\82finir la geo id.\n"
         "ENTR\90E = Red\82marrer l'ordinateur"
     },
     {
-        //ERROR_DIRECTORY_NAME,
+        // ERROR_DIRECTORY_NAME,
         "Nom de r\82pertoire invalide.\n"
         "\n"
         "  * Appuyer sur une touche pour continuer."
     },
     {
-        //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
+        // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
         "The selected partition is not large enough to install ReactOS.\n"
         "The install partition must have a size of at least %lu MB.\n"
         "\n"
@@ -1666,20 +1660,20 @@ MUI_ERROR frFRErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
+        // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
         "Impossible de cr\82er une nouvelle partition primaire ou \82tendue\n"
         "sur ce disque parce que sa table de partition est pleine.\n"
         "\n"
         "  * Appuyer sur une touche pour continuer."
     },
     {
-        //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
+        // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
         "Impossible de cr\82er plus d'une partition \82tendue par disque.\n"
         "\n"
         "  * Appuyer sur une touche pour continuer."
     },
     {
-        //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
+        // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
         "Setup is unable to format the partition:\n"
         " %S\n"
         "\n"
@@ -1841,8 +1835,6 @@ MUI_STRING frFRStrings[] =
     "F3 = Quitter  ENTR\90E = Continuer"},
     {STRING_REBOOTCOMPUTER,
     "ENTR\90E = Red\82marrer l'ordinateur"},
-    {STRING_TXTSETUPFAILED,
-    "Setup n'a pu trouver la section '%S'\ndans TXTSETUP.SIF.\n"},
     {STRING_COPYING,
      "   Copie du fichier: %S"},
     {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
index 7318eb5..868ab1d 100644 (file)
@@ -1430,7 +1430,7 @@ MUI_ERROR heILErrorEntries[] =
         "Success\n"
     },
     {
-        //ERROR_NOT_INSTALLED
+        // ERROR_NOT_INSTALLED
         "ReactOS is not completely installed on your\n"
         "computer. If you quit Setup now, you will need to\n"
         "run Setup again to install ReactOS.\n"
@@ -1440,62 +1440,62 @@ MUI_ERROR heILErrorEntries[] =
         "F3 = Quit  ENTER = Continue"
     },
     {
-        //ERROR_NO_HDD
+        // ERROR_NO_HDD
         "Setup could not find a harddisk.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
+        // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
         "Setup could not find its source drive.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
         "Setup failed to load the file TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
         "Setup found a corrupt TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
+        // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
         "Setup found an invalid signature in TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_DRIVE_INFORMATION
+        // ERROR_DRIVE_INFORMATION
         "Setup could not retrieve system drive information.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_WRITE_BOOT,
+        // ERROR_WRITE_BOOT,
         "Setup failed to install FAT bootcode on the system partition.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_COMPUTER,
+        // ERROR_LOAD_COMPUTER,
         "Setup failed to load the computer type list.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_DISPLAY,
+        // ERROR_LOAD_DISPLAY,
         "Setup failed to load the display settings list.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
+        // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
         "Setup failed to load the keyboard type list.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
+        // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
         "Setup failed to load the keyboard layout list.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_WARN_PARTITION,
+        // ERROR_WARN_PARTITION,
           "Setup found that at least one harddisk contains an incompatible\n"
           "partition table that can not be handled properly!\n"
           "\n"
@@ -1506,7 +1506,7 @@ MUI_ERROR heILErrorEntries[] =
           "F3 = Quit  ENTER = Continue"
     },
     {
-        //ERROR_NEW_PARTITION,
+        // ERROR_NEW_PARTITION,
         "You can not create a new Partition inside\n"
         "of an already existing Partition!\n"
         "\n"
@@ -1514,133 +1514,127 @@ MUI_ERROR heILErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_DELETE_SPACE,
+        // ERROR_DELETE_SPACE,
         "You can not delete unpartitioned disk space!\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue.",
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
+        // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
         "Setup failed to install the FAT bootcode on the system partition.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_NO_FLOPPY,
+        // ERROR_NO_FLOPPY,
         "No disk in drive A:.",
         "ENTER = Continue"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
         "Setup failed to update keyboard layout settings.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
         "Setup failed to update display registry settings.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_IMPORT_HIVE,
+        // ERROR_IMPORT_HIVE,
         "Setup failed to import a hive file.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_REGISTRY
+        // ERROR_FIND_REGISTRY
         "Setup failed to find the registry data files.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_HIVE,
+        // ERROR_CREATE_HIVE,
         "Setup failed to create the registry hives.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
+        // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
         "Setup failed to initialize the registry.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
+        // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
         "Cabinet has no valid inf file.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_MISSING,
+        // ERROR_CABINET_MISSING,
         "Cabinet not found.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SCRIPT,
+        // ERROR_CABINET_SCRIPT,
         "Cabinet has no setup script.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_COPY_QUEUE,
+        // ERROR_COPY_QUEUE,
         "Setup failed to open the copy file queue.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_DIR,
+        // ERROR_CREATE_DIR,
         "Setup could not create install directories.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
-        "Setup failed to find the 'Directories' section\n"
+        // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
+        "Setup failed to find the '%S' section\n"
         "in TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SECTION,
-        "Setup failed to find the 'Directories' section\n"
+        // ERROR_CABINET_SECTION,
+        "Setup failed to find the '%S' section\n"
         "in the cabinet.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
+        // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
         "Setup could not create the install directory.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_SETUPDATA,
-        "Setup failed to find the 'SetupData' section\n"
-        "in TXTSETUP.SIF.\n",
-        "ENTER = Reboot computer"
-    },
-    {
-        //ERROR_WRITE_PTABLE,
+        // ERROR_WRITE_PTABLE,
         "Setup failed to write partition tables.\n"
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
+        // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
         "Setup failed to add codepage to registry.\n"
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
         "Setup could not set the system locale.\n"
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
+        // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
         "Setup failed to add keyboard layouts to registry.\n"
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_GEOID,
+        // ERROR_UPDATE_GEOID,
         "Setup could not set the geo id.\n"
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_DIRECTORY_NAME,
+        // ERROR_DIRECTORY_NAME,
         "Invalid directory name.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
+        // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
         "The selected partition is not large enough to install ReactOS.\n"
         "The install partition must have a size of at least %lu MB.\n"
         "\n"
@@ -1648,20 +1642,20 @@ MUI_ERROR heILErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
+        // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
         "You can not create a new primary or extended partition in the\n"
         "partition table of this disk because the partition table is full.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
+        // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
         "You can not create more than one extended partition per disk.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
+        // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
         "Setup is unable to format the partition:\n"
         " %S\n"
         "\n"
@@ -1824,8 +1818,6 @@ MUI_STRING heILStrings[] =
     "F3 = \81\88\8c \84\9a\97\90\84  ENTER = \84\8e\99\8a"},
     {STRING_REBOOTCOMPUTER,
     "ENTER = \84\94\92\8c \8e\87\83\99 \80\9a \84\8e\87\99\81"},
-    {STRING_TXTSETUPFAILED,
-    "Setup failed to find the '%S' section\nin TXTSETUP.SIF.\n"},
     {STRING_COPYING,
      "   \8e\92\9a\89\97 \97\85\81\95: %S"},
     {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
index 004e1a8..4a26217 100644 (file)
@@ -1436,7 +1436,7 @@ MUI_ERROR itITErrorEntries[] =
         "Successo\n"
     },
     {
-        //ERROR_NOT_INSTALLED
+        // ERROR_NOT_INSTALLED
         "ReactOS non \x8A stato installato completamente nel \n"
         "vostro computer. Se esce adesso, dovr\x85 eseguire il \n"
         "Setup nuovamente per installare ReactOS.\n"
@@ -1446,62 +1446,62 @@ MUI_ERROR itITErrorEntries[] =
         "F3 = Uscire INVIO = Continuare"
     },
     {
-        //ERROR_NO_HDD
+        // ERROR_NO_HDD
         "Setup non ha trovato un disco fisso.\n",
         "INVIO = Riavviare il computer"
     },
     {
-        //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
+        // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
         "Setup non ha trovato l'unit\x85 di origine.\n",
         "INVIO = Riavviare il computer"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
         "Setup non ha potuto caricare il file TXTSETUP.SIF.\n",
         "INVIO = Riavviare il computer"
     },
     {
-        //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
         "Setup ha trovato un file TXTSETUP.SIF corrotto.\n",
         "INVIO = Riavviare il computer"
     },
     {
-        //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
+        // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
         "Setup ha trovato una firma invalida in TXTSETUP.SIF.\n",
         "INVIO = Riavviare il computer"
     },
     {
-        //ERROR_DRIVE_INFORMATION
+        // ERROR_DRIVE_INFORMATION
         "Setup non ha potuto recuperare le informazioni dell'unit\x85 di sistema.\n",
         "INVIO = Riavviare il computer"
     },
     {
-        //ERROR_WRITE_BOOT,
+        // ERROR_WRITE_BOOT,
         "Impossibile installare il bootcode FAT nella partizione di sistema.",
         "INVIO = Riavviare il computer"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_COMPUTER,
+        // ERROR_LOAD_COMPUTER,
         "Setup non ha potuto caricare l'elenco di tipi di computer.\n",
         "INVIO = Riavviare il computer"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_DISPLAY,
+        // ERROR_LOAD_DISPLAY,
         "Setup non ha potuto caricare l'elenco di tipi di schermo.\n",
         "INVIO = Riavviare il computer"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
+        // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
         "Setup non ha potuto caricare l'elenco di tipi di tastiera.\n",
         "INVIO = Riavviare il computer"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
+        // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
         "Setup non ha potuto caricare l'elenco delle nazionalit\x85 di tastiera.\n",
         "INVIO = Riavviare il computer"
     },
     {
-        //ERROR_WARN_PARTITION,
+        // ERROR_WARN_PARTITION,
         "Setup ha trovato che almeno un disco fisso contiene una tabella delle\n"
         "partizioni incompatibile che non pu\x95 essere gestita correttamente!\n"
         "\n"
@@ -1512,7 +1512,7 @@ MUI_ERROR itITErrorEntries[] =
         "F3 = Uscire  INVIO = Continuare"
     },
     {
-        //ERROR_NEW_PARTITION,
+        // ERROR_NEW_PARTITION,
         "Non si pu\x95 creare una nuova partizione all'interno\n"
         "di una partizione gi\x85 esistente!\n"
         "\n"
@@ -1520,133 +1520,127 @@ MUI_ERROR itITErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_DELETE_SPACE,
+        // ERROR_DELETE_SPACE,
         "Non si pu\x95 cancellare spazio in un disco non partizionato!\n"
         "\n"
         "  * Premere un tasto qualsiasi per continuare.",
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
+        // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
         "Impossibile installare il bootcode FAT nella partizione di sistema.",
         "INVIO = Riavviare il computer"
     },
     {
-        //ERROR_NO_FLOPPY,
+        // ERROR_NO_FLOPPY,
         "Non c'\x8A un disco nell'unit\x85 A:.",
         "ENTER = Continue"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
         "Setup non ha potuto aggiornare la nazionalit\x85 della tastiera.",
         "INVIO = Riavviare il computer"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
         "Setup non ha potuto aggiornare la configurazione di registro dello schermo.",
         "INVIO = Riavviare il computer"
     },
     {
-        //ERROR_IMPORT_HIVE,
+        // ERROR_IMPORT_HIVE,
         "Setup non ha potuto importare un file hive.",
         "INVIO = Riavviare il computer"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_REGISTRY
+        // ERROR_FIND_REGISTRY
         "Setup non ha potuto trovare i file di dati del registro.",
         "INVIO = Riavviare il computer"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_HIVE,
+        // ERROR_CREATE_HIVE,
         "Setup non ha potuto creare gli hive del registro.",
         "INVIO = Riavviare il computer"
     },
     {
-        //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
+        // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
         "Setup non ha potuto inizializzare il registro.",
         "INVIO = Riavviare il computer"
     },
     {
-        //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
+        // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
         "Il Cabinet non ha un file inf valido.\n",
         "INVIO = Riavviare il computer"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_MISSING,
+        // ERROR_CABINET_MISSING,
         "Cabinet non trovato.\n",
         "INVIO = Riavviare il computer"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SCRIPT,
+        // ERROR_CABINET_SCRIPT,
         "Il Cabinet non ha uno script di setup.\n",
         "INVIO = Riavviare il computer"
     },
     {
-        //ERROR_COPY_QUEUE,
+        // ERROR_COPY_QUEUE,
         "Setup non ha potuto aprire la coda di copia di file.\n",
         "INVIO = Riavviare il computer"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_DIR,
+        // ERROR_CREATE_DIR,
         "Setup non ha potuto creare le cartelle d'installazione.",
         "INVIO = Riavviare il computer"
     },
     {
-        //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
-        "Setup non ha potuto trovare le sezioni 'Cartelle'\n"
+        // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
+        "Setup non ha potuto trovare le sezioni '%S'\n"
         "in TXTSETUP.SIF.\n",
         "INVIO = Riavviare il computer"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SECTION,
-        "Setup non ha potuto trovare le sezioni 'Cartelle'\n"
+        // ERROR_CABINET_SECTION,
+        "Setup non ha potuto trovare le sezioni '%S'\n"
         "nel cabinet.\n",
         "INVIO = Riavviare il computer"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
+        // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
         "Setup non ha potuto creare la cartella d'installazione.",
         "INVIO = Riavviare il computer"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_SETUPDATA,
-        "Setup non ha trovato la sezione 'SetupData'\n"
-        "in TXTSETUP.SIF.\n",
-        "INVIO = Riavviare il computer"
-    },
-    {
-        //ERROR_WRITE_PTABLE,
+        // ERROR_WRITE_PTABLE,
         "Setup non ha potuto scrivere le tabelle delle partizioni.\n"
         "INVIO = Riavviare il computer"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
+        // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
         "Setup non ha potuto aggiungere la codepage al registro.\n"
         "INVIO = Riavviare il computer"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
         "Setup non ha potuto impostare la regionalizzazione del sistema.\n"
         "INVIO = Riavviare il computer"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
+        // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
         "Impossibile aggiungere le nazionalit\x85 di tastiera al registro.\n"
         "INVIO = Riavviare il computer"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_GEOID,
+        // ERROR_UPDATE_GEOID,
         "Setup non ha potuto impostare l'id geografico.\n"
         "INVIO = Riavviare il computer"
     },
     {
-        //ERROR_DIRECTORY_NAME,
+        // ERROR_DIRECTORY_NAME,
         "Nome della cartella non valido.\n"
         "\n"
         "  * Premere un tasto qualsiasi per continuare."
     },
     {
-        //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
+        // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
         "Spazio nella partizione insufficiente per installare ReactOS.\n"
         "La partizione deve avere una dimensione di almeno %lu MB.\n"
         "\n"
@@ -1654,20 +1648,20 @@ MUI_ERROR itITErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
+        // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
         "Non \x8A possibile creare una partizione primaria o secondaria nella\n"
         "tabella delle partizioni del disco perch\x8A questa \x8A piena.\n"
         "\n"
         "  * Premere un tasto qualsiasi per continuare."
     },
     {
-        //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
+        // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
         "Impossibile creare pi\x97 di una partizione primaria per disco.\n"
         "\n"
         "  * Premere un tasto qualsiasi per continuare."
     },
     {
-        //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
+        // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
         "Setup non \x8A riuscito a formattare la partizione:\n"
         " %S\n"
         "\n"
@@ -1829,8 +1823,6 @@ MUI_STRING itITStrings[] =
     "F3 = Esci  INVIO = Continua"},
     {STRING_REBOOTCOMPUTER,
     "INVIO = Riavvia il computer"},
-    {STRING_TXTSETUPFAILED,
-    "Setup non ha trovato la sezione '%S' \nin TXTSETUP.SIF.\n"},
     {STRING_COPYING,
      "   Copia di: %S"},
     {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
index 6446e7a..8c3098c 100644 (file)
@@ -1431,7 +1431,7 @@ MUI_ERROR jaJPErrorEntries[] =
         "Success\n"
     },
     {
-        //ERROR_NOT_INSTALLED
+        // ERROR_NOT_INSTALLED
         "ReactOS Ê ºÝËß­°ÀÆ ¶Ý¾ÞÝÆ ²Ý½Ä°Ù\n"
         "»ÚϾݡ ¾¯Ä±¯Ìߦ Á­³¼ ½Ù ÊÞ±²¤ ReactOS ¦ ²Ý½Ä°Ù ½ÙÆÊ ¾¯Ä±¯Ìߦ\n"
         "Ó³²ÁÄÞ ¼Þ¯º³ ½Ù ËÂÖ³¶Þ ±ØϽ¡\n"
@@ -1441,62 +1441,62 @@ MUI_ERROR jaJPErrorEntries[] =
         "F3 = Á­³¼  ENTER = ¿Þ¯º³"
     },
     {
-        //ERROR_NO_HDD
+        // ERROR_NO_HDD
         "¾¯Ä±¯ÌßÊ Ê°ÄÞÃÞ¨½¸¦ ¹Ý¼­Â Ã޷ϾݠÃÞ¼À¡\n",
         "ENTER = ºÝËß­°ÀÉ »²·ÄÞ³"
     },
     {
-        //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
+        // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
         "¾¯Ä±¯ÌßÊ ¿°½ ÄÞײÌÞ¦ ¹Ý¼­Â Ã޷ϾݠÃÞ¼À¡\n",
         "ENTER = ºÝËß­°ÀÉ »²·ÄÞ³"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
         "¾¯Ä±¯Ìßʠ̧²Ù TXTSETUP.SIF É ÖкÐÆ ¼¯Êß² ¼Ï¼À¡\n",
         "ENTER = ºÝËß­°ÀÉ »²·ÄÞ³"
     },
     {
-        //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
         "¾¯Ä±¯ÌßÊ  TXTSETUP.SIF ¶Þ Ê¿Ý ¼Ã²Ù ºÄ¦ ¹Ý¼­Â ¼Ï¼À¡\n",
         "ENTER = ºÝËß­°ÀÉ »²·ÄÞ³"
     },
     {
-        //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
+        // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
         "¾¯Ä±¯ÌßÊ TXTSETUP.SIF É Ñº³Å ¼®Ò²¦ ¹Ý¼­Â ¼Ï¼À¡\n",
         "ENTER = ºÝËß­°ÀÉ »²·ÄÞ³"
     },
     {
-        //ERROR_DRIVE_INFORMATION
+        // ERROR_DRIVE_INFORMATION
         "¾¯Ä±¯ÌßÊ ¼½ÃÑ ÄÞײÌÞÉ ¼Þ®³Î³¦ ¼ÐÄØ Ã޷ϾݠÃÞ¼À¡\n",
         "ENTER = ºÝËß­°ÀÉ »²·ÄÞ³"
     },
     {
-        //ERROR_WRITE_BOOT,
+        // ERROR_WRITE_BOOT,
         "¾¯Ä±¯ÌßÊ ¼½ÃÑ Ê߰輮ݠ¼Þ®³ÍÉ FAT Ìްĺ°ÄÞÉ ²Ý½Ä°ÙÆ ¼¯Êß² ¼Ï¼À¡",
         "ENTER = ºÝËß­°ÀÉ »²·ÄÞ³"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_COMPUTER,
+        // ERROR_LOAD_COMPUTER,
         "¾¯Ä±¯ÌßÊ ºÝËß­°ÀÉ ¼­Ù² Ø½ÄÉ ÖкÐÆ ¼¯Êß² ¼Ï¼À¡\n",
         "ENTER = ºÝËß­°ÀÉ »²·ÄÞ³"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_DISPLAY,
+        // ERROR_LOAD_DISPLAY,
         "¾¯Ä±¯ÌßÊ ÃÞ¨½Ìßڲɠ¾¯Ã² Ø½ÄÉ ÖкÐÆ ¼¯Êß² ¼Ï¼À¡\n",
         "ENTER = ºÝËß­°ÀÉ »²·ÄÞ³"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
+        // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
         "¾¯Ä±¯ÌßÊ ·°ÎÞ°ÄÞÉ ¼­Ù² Ø½ÄÉ ÖкÐÆ ¼¯Êß² ¼Ï¼À¡\n",
         "ENTER = ºÝËß­°ÀÉ »²·ÄÞ³"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
+        // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
         "¾¯Ä±¯ÌßÊ ·°ÎÞ°ÄÞ Ú²±³Ä Ø½ÄÉ ÖкÐÆ ¼¯Êß² ¼Ï¼À¡\n",
         "ENTER = ºÝËß­°ÀÉ »²·ÄÞ³"
     },
     {
-        //ERROR_WARN_PARTITION,
+        // ERROR_WARN_PARTITION,
           "¾¯Ä±¯ÌßÊ ½¸Å¸ÄÓ 1ÂÉ Ê°ÄÞÃÞ¨½¸¶Þ Ã·¾ÂÆ ±Â¶´Å² ºÞ¶Ý¾²É Å²\n"
           "Ê߰輮ݠðÌÞÙ¦ Ì¸Ñ ºÄ¦ ¹Ý¼­Â ¼Ï¼À!\n"
           "\n"
@@ -1507,7 +1507,7 @@ MUI_ERROR jaJPErrorEntries[] =
           "F3 = Á­³¼  ENTER = ¿Þ¯º³"
     },
     {
-        //ERROR_NEW_PARTITION,
+        // ERROR_NEW_PARTITION,
         "±À×¼² Ê߰輮ݦ ½ÃÞÆ ¿Ý»Þ²½Ù\n"
         "Ê߰è¼®ÝɠŲÌÞÆ »¸¾² ½ÙºÄÊ Ã޷ϾÝ!\n"
         "\n"
@@ -1515,133 +1515,127 @@ MUI_ERROR jaJPErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_DELETE_SPACE,
+        // ERROR_DELETE_SPACE,
         "ÐÌÞݶ ɠÃÞ¨½¸ ½Íß°½ ¦ »¸¼Þ® ½ÙºÄÊ Ã޷ϾÝ!\n"
         "\n"
         "  * ¿Þ¯º³ ½ÙÆÊ Åƶ ·°¦ µ¼Ã ¸ÀÞ»²¡",
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
+        // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
         "¾¯Ä±¯ÌßÊ ¼½ÃÑ Ê߰輮ݠ¼Þ®³ÍÉ FAT ÌÞ°Ä Úº°ÄÞ É ²Ý½Ä°ÙÆ ¼¯Êß² ¼Ï¼À¡",
         "ENTER = ºÝËß­°ÀÉ »²·ÄÞ³"
     },
     {
-        //ERROR_NO_FLOPPY,
+        // ERROR_NO_FLOPPY,
         "ÄÞײÌÞ A: Æ ÃÞ¨½¸¶Þ ±ØϾݡ",
         "ENTER = ¿Þ¯º³"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
         "¾¯Ä±¯ÌßÊ ·°ÎÞ°ÄÞ Ú²±³Ä É ¾¯Ã²É º³ÆÝÆ ¼¯Êß² ¼Ï¼À¡",
         "ENTER = ºÝËß­°ÀÉ »²·ÄÞ³"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
         "¾¯Ä±¯ÌßÊ ÃÞ¨½Ìßڲɠڼ޽ÄØ ¾¯Ã²É º³¼ÝÆ ¼¯Êß² ¼Ï¼À¡",
         "ENTER = ºÝËß­°ÀÉ »²·ÄÞ³"
     },
     {
-        //ERROR_IMPORT_HIVE,
+        // ERROR_IMPORT_HIVE,
         "¾¯Ä±¯ÌßʠʲÌޠ̧²ÙÉ ²ÝÎß°ÄÆ ¼¯Êß² ¼Ï¼À¡",
         "ENTER = ºÝËß­°ÀÉ »²·ÄÞ³"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_REGISTRY
+        // ERROR_FIND_REGISTRY
         "¾¯Ä±¯ÌßÊ Ú¼Þ½ÄØ ÃÞ°À Ì§²ÙÉ ¹Ý¼­ÂÆ ¼¯Êß² ¼Ï¼À¡",
         "ENTER = ºÝËß­°ÀÉ »²·ÄÞ³"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_HIVE,
+        // ERROR_CREATE_HIVE,
         "¾¯Ä±¯ÌßÊ Ú¼Þ½ÄؠʲÌÞÉ »¸¾²Æ ¼¯Êß² ¼Ï¼À¡",
         "ENTER = ºÝËß­°ÀÉ »²·ÄÞ³"
     },
     {
-        //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
+        // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
         "¾¯Ä±¯ÌßÊ Ú¼Þ½ÄØÉ ¼®·¶Æ ¼¯Êß² ¼Ï¼À¡",
         "ENTER = ºÝËß­°ÀÉ »²·ÄÞ³"
     },
     {
-        //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
+        // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
         "·¬ËÞȯÄƠѺ³Å inf Ì§²Ù¶Þ Ì¸ÏÚà²Ï½¡\n",
         "ENTER = ºÝËß­°ÀÉ »²·ÄÞ³"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_MISSING,
+        // ERROR_CABINET_MISSING,
         "·¬ËÞȯĶޠжØϾݡ\n",
         "ENTER = ºÝËß­°ÀÉ »²·ÄÞ³"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SCRIPT,
+        // ERROR_CABINET_SCRIPT,
         "·¬ËÞȯÄŲƠ¾¯Ä±¯Ìß ½¸ØÌßĶޠжØϾݡ\n",
         "ENTER = ºÝËß­°ÀÉ »²·ÄÞ³"
     },
     {
-        //ERROR_COPY_QUEUE,
+        // ERROR_COPY_QUEUE,
         "¾¯Ä±¯ÌßÊ ºËß° Ì§²Ù ·­°É µ°ÌßÝÆ ¼¯Êß² ¼Ï¼À¡\n",
         "ENTER = ºÝËß­°ÀÉ »²·ÄÞ³"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_DIR,
+        // ERROR_CREATE_DIR,
         "¾¯Ä±¯ÌßÊ ²Ý½Ä°Ù ÃÞ¨Ú¸Äئ »¸¾² Ã޷ϾݠÃÞ¼À¡",
         "ENTER = ºÝËß­°ÀÉ »²·ÄÞ³"
     },
     {
-        //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
-        "¾¯Ä±¯ÌßÊ TXTSETUP.SIF Å²É 'Directories' ¾¸¼®ÝÉ ¹Ý»¸Æ\n"
+        // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
+        "¾¯Ä±¯ÌßÊ TXTSETUP.SIF Å²É '%S' ¾¸¼®ÝÉ ¹Ý»¸Æ\n"
         "¼¯Êß² ¼Ï¼À¡\n",
         "ENTER = ºÝËß­°ÀÉ »²·ÄÞ³"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SECTION,
-        "¾¯Ä±¯ÌßÊ ·¬ËÞȯÄŲɠ'Directories' ¾¸¼®ÝÉ ¹Ý»¸Æ\n"
+        // ERROR_CABINET_SECTION,
+        "¾¯Ä±¯ÌßÊ ·¬ËÞȯÄŲɠ'%S' ¾¸¼®ÝÉ ¹Ý»¸Æ\n"
         "¼¯Êß² ¼Ï¼À¡\n",
         "ENTER = ºÝËß­°ÀÉ »²·ÄÞ³"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
+        // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
         "¾¯Ä±¯ÌßÊ ²Ý½Ä°Ù ÃÞ¨Ú¸Äئ »¸¾² Ã޷ϾݠÃÞ¼À¡",
         "ENTER = ºÝËß­°ÀÉ »²·ÄÞ³"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_SETUPDATA,
-        "¾¯Ä±¯ÌßÊ TXTSETUP.SIF Å²É 'SetupData' ¾¸¼®ÝÉ ¹Ý»¸Æ\n"
-        "¼¯Êß² ¼Ï¼À¡\n",
-        "ENTER = ºÝËß­°ÀÉ »²·ÄÞ³"
-    },
-    {
-        //ERROR_WRITE_PTABLE,
+        // ERROR_WRITE_PTABLE,
         "¾¯Ä±¯ÌßÊ Ê߰輮ݠðÌÞÙÉ ¶·ºÐÆ ¼¯Êß² ¼Ï¼À¡\n"
         "ENTER = ºÝËß­°ÀÉ »²·ÄÞ³"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
+        // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
         "¾¯Ä±¯ÌßÊ Ú¼Þ½ÄØÍÉ º°ÄÞÍß°¼Þɠ²¶Æ ¼¯Êß² ¼Ï¼À¡\n"
         "ENTER = ºÝËß­°ÀÉ »²·ÄÞ³"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
         "¾¯Ä±¯ÌßÊ ¼½ÃÑ Û¹°Ù¦ ¾¯Ã² Ã޷ϾݠÃÞ¼À¡\n"
         "ENTER = ºÝËß­°ÀÉ »²·ÄÞ³"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
+        // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
         "¾¯Ä±¯ÌßÊ Ú¼Þ½ÄØÍÉ ·°ÎÞ°ÄÞ Ú²±³Äɠ²¶Æ ¼¯Êß² ¼Ï¼À¡\n"
         "ENTER = ºÝËß­°ÀÉ »²·ÄÞ³"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_GEOID,
+        // ERROR_UPDATE_GEOID,
         "¾¯Ä±¯ÌßÊ geo id ¦ ¾¯Ã² Ã޷ϾݠÃÞ¼À¡\n"
         "ENTER = ºÝËß­°ÀÉ »²·ÄÞ³"
     },
     {
-        //ERROR_DIRECTORY_NAME,
+        // ERROR_DIRECTORY_NAME,
         "Invalid directory name.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
+        // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
         "The selected partition is not large enough to install ReactOS.\n"
         "The install partition must have a size of at least %lu MB.\n"
         "\n"
@@ -1649,20 +1643,20 @@ MUI_ERROR jaJPErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
+        // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
         "You can not create a new primary or extended partition in the\n"
         "partition table of this disk because the partition table is full.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
+        // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
         "You can not create more than one extended partition per disk.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
+        // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
         "Setup is unable to format the partition:\n"
         " %S\n"
         "\n"
@@ -1826,8 +1820,6 @@ MUI_STRING jaJPStrings[] =
     "F3 = Á­³¼  ENTER = ¿Þ¯º³"},
     {STRING_REBOOTCOMPUTER,
     "ENTER = ºÝËß­°ÀÉ »²·ÄÞ³"},
-    {STRING_TXTSETUPFAILED,
-    "¾¯Ä±¯ÌßÊ TXTSETUP.SIF É '%S' ¾¸¼®ÝÉ ¹Ý¼­ÂÆ\n¼¯Êß² ¼Ï¼À¡\n"},
     {STRING_COPYING,
      "   ºËß° Á­³É Ì§²Ù: %S"},
     {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
index b729e4e..6094090 100644 (file)
@@ -1439,7 +1439,7 @@ MUI_ERROR ltLTErrorEntries[] =
         "Success\n"
     },
     {
-        //ERROR_NOT_INSTALLED
+        // ERROR_NOT_INSTALLED
         "ReactOS is not completely installed on your\n"
         "computer. If you quit Setup now, you will need to\n"
         "run Setup again to install ReactOS.\n"
@@ -1449,62 +1449,62 @@ MUI_ERROR ltLTErrorEntries[] =
         "F3 = Quit  ENTER = Continue"
     },
     {
-        //ERROR_NO_HDD
+        // ERROR_NO_HDD
         "Setup could not find a harddisk.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
+        // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
         "Setup could not find its source drive.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
         "Setup failed to load the file TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
         "Setup found a corrupt TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
+        // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
         "Setup found an invalid signature in TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_DRIVE_INFORMATION
+        // ERROR_DRIVE_INFORMATION
         "Setup could not retrieve system drive information.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_WRITE_BOOT,
+        // ERROR_WRITE_BOOT,
         "Setup failed to install FAT bootcode on the system partition.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_COMPUTER,
+        // ERROR_LOAD_COMPUTER,
         "Setup failed to load the computer type list.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_DISPLAY,
+        // ERROR_LOAD_DISPLAY,
         "Setup failed to load the display settings list.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
+        // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
         "Setup failed to load the keyboard type list.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
+        // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
         "Setup failed to load the keyboard layout list.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_WARN_PARTITION,
+        // ERROR_WARN_PARTITION,
           "Setup found that at least one harddisk contains an incompatible\n"
           "partition table that can not be handled properly!\n"
           "\n"
@@ -1515,7 +1515,7 @@ MUI_ERROR ltLTErrorEntries[] =
           "F3 = Quit  ENTER = Continue"
     },
     {
-        //ERROR_NEW_PARTITION,
+        // ERROR_NEW_PARTITION,
         "You can not create a new Partition inside\n"
         "of an already existing Partition!\n"
         "\n"
@@ -1523,133 +1523,127 @@ MUI_ERROR ltLTErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_DELETE_SPACE,
+        // ERROR_DELETE_SPACE,
         "You can not delete unpartitioned disk space!\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue.",
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
+        // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
         "Setup failed to install the FAT bootcode on the system partition.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_NO_FLOPPY,
+        // ERROR_NO_FLOPPY,
         "No disk in drive A:.",
         "ENTER = Continue"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
         "Setup failed to update keyboard layout settings.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
         "Setup failed to update display registry settings.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_IMPORT_HIVE,
+        // ERROR_IMPORT_HIVE,
         "Setup failed to import a hive file.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_REGISTRY
+        // ERROR_FIND_REGISTRY
         "Setup failed to find the registry data files.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_HIVE,
+        // ERROR_CREATE_HIVE,
         "Setup failed to create the registry hives.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
+        // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
         "Setup failed to initialize the registry.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
+        // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
         "Cabinet has no valid inf file.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_MISSING,
+        // ERROR_CABINET_MISSING,
         "Cabinet not found.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SCRIPT,
+        // ERROR_CABINET_SCRIPT,
         "Cabinet has no setup script.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_COPY_QUEUE,
+        // ERROR_COPY_QUEUE,
         "Setup failed to open the copy file queue.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_DIR,
+        // ERROR_CREATE_DIR,
         "Setup could not create install directories.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
-        "Setup failed to find the 'Directories' section\n"
+        // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
+        "Setup failed to find the '%S' section\n"
         "in TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SECTION,
-        "Setup failed to find the 'Directories' section\n"
+        // ERROR_CABINET_SECTION,
+        "Setup failed to find the '%S' section\n"
         "in the cabinet.\n",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
+        // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
         "Setup could not create the install directory.",
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_SETUPDATA,
-        "Setup failed to find the 'SetupData' section\n"
-        "in TXTSETUP.SIF.\n",
-        "ENTER = Reboot computer"
-    },
-    {
-        //ERROR_WRITE_PTABLE,
+        // ERROR_WRITE_PTABLE,
         "Setup failed to write partition tables.\n"
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
+        // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
         "Setup failed to add codepage to registry.\n"
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
         "Setup could not set the system locale.\n"
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
+        // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
         "Setup failed to add keyboard layouts to registry.\n"
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_GEOID,
+        // ERROR_UPDATE_GEOID,
         "Setup could not set the geo id.\n"
         "ENTER = Reboot computer"
     },
     {
-        //ERROR_DIRECTORY_NAME,
+        // ERROR_DIRECTORY_NAME,
         "Invalid directory name.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
+        // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
         "The selected partition is not large enough to install ReactOS.\n"
         "The install partition must have a size of at least %lu MB.\n"
         "\n"
@@ -1657,20 +1651,20 @@ MUI_ERROR ltLTErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
+        // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
         "You can not create a new primary or extended partition in the\n"
         "partition table of this disk because the partition table is full.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
+        // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
         "You can not create more than one extended partition per disk.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
+        // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
         "Setup is unable to format the partition:\n"
         " %S\n"
         "\n"
@@ -1832,8 +1826,6 @@ MUI_STRING ltLTStrings[] =
     "F3 = Quit  ENTER = Continue"},
     {STRING_REBOOTCOMPUTER,
     "ENTER = Reboot computer"},
-    {STRING_TXTSETUPFAILED,
-    "Setup failed to find the '%S' section\nin TXTSETUP.SIF.\n"},
     {STRING_COPYING,
      "   Copying file: %S"},
     {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
index d9cd9b9..abfed39 100644 (file)
@@ -1330,7 +1330,7 @@ MUI_ERROR msMYErrorEntries[] =
         "Berjaya\n"
     },
     {
-        //ERROR_NOT_INSTALLED
+        // ERROR_NOT_INSTALLED
         "ReactOS tidak benar-benar dipasang pada\n"
         "komputer anda. Jika anda berhenti persediaan sekarang, anda akan perlu\n"
         "untuk menjalankan persediaan untuk memasang ReactOS lagi.\n"
@@ -1340,62 +1340,62 @@ MUI_ERROR msMYErrorEntries[] =
         "F3 = Keluar  ENTER = Teruskan"
     },
     {
-        //ERROR_NO_HDD
+        // ERROR_NO_HDD
         "Persediaan tidak dapat mencari cakera keras.\n",
         "ENTER = Memulakan semula komputer"
     },
     {
-        //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
+        // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
         "Persediaan tidak dapat mencari sumber cakera.\n",
         "ENTER = Memulakan semula komputer"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
         "Persediaan gagal untuk memuatkan fail TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Memulakan semula komputer"
     },
     {
-        //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
         "Persediaan mendapati TXTSETUP.SIF yang rosak.\n",
         "ENTER = Memulakan semula komputer"
     },
     {
-        //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
+        // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
         "Persediaan ditemui untuk tandatangan tidak sah dalam TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Memulakan semula komputer"
     },
     {
-        //ERROR_DRIVE_INFORMATION
+        // ERROR_DRIVE_INFORMATION
         "Persediaan tidak dapat mendapatkan semula maklumat sistem cakera.\n",
         "ENTER = Memulakan semula komputer"
     },
     {
-        //ERROR_WRITE_BOOT,
+        // ERROR_WRITE_BOOT,
         "Persediaan gagal memasang bootcode FAT pada partition sistem.",
         "ENTER = Memulakan semula komputer"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_COMPUTER,
+        // ERROR_LOAD_COMPUTER,
         "Persediaan gagal untuk memuatkan senarai jenis komputer.\n",
         "ENTER = Memulakan semula komputer"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_DISPLAY,
+        // ERROR_LOAD_DISPLAY,
         "Persediaan gagal untuk memuatkan pengesetan paparan senarai.\n",
         "ENTER = Memulakan semula komputer"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
+        // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
         "Persediaan gagal untuk memuatkan senarai jenis papan kekunci.\n",
         "ENTER = Memulakan semula komputer"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
+        // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
         "Persediaan gagal untuk memuatkan senarai susun atur papan kekunci.\n",
         "ENTER = Memulakan semula komputer"
     },
     {
-        //ERROR_WARN_PARTITION,
+        // ERROR_WARN_PARTITION,
           "Persediaan mendapati bahawa sekurang-kurangnya satu cakera keras mengandungi\n"
           "jadual partition yang sesuai untuk yang tidak boleh dikendalikan dengan betul!\n"
           "\n"
@@ -1406,7 +1406,7 @@ MUI_ERROR msMYErrorEntries[] =
           "F3 = Keluar  ENTER = Teruskan"
     },
     {
-        //ERROR_NEW_PARTITION,
+        // ERROR_NEW_PARTITION,
         "Anda tidak boleh mencipta satu partition baru\n"
         "dalam partition yang telah sedia ada!\n"
         "\n"
@@ -1414,133 +1414,127 @@ MUI_ERROR msMYErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_DELETE_SPACE,
+        // ERROR_DELETE_SPACE,
         "Anda tidak boleh menghapuskan ruang cakera yang tiada partition!\n"
         "\n"
         "  * Tekan sebarang kunci untuk meneruskan.",
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
+        // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
         "Persediaan gagal memasang bootcode FAT pada partition sistem.",
         "ENTER = Memulakan semula komputer"
     },
     {
-        //ERROR_NO_FLOPPY,
+        // ERROR_NO_FLOPPY,
         "Tiada cakera dalam cakera A:.",
         "ENTER = Teruskan"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
         "Persediaan gagal mengemaskini seting susun atur papan kekunci.",
         "ENTER = Memulakan semula komputer"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
         "Persediaan gagal mengemaskini daftaran seting paparan.",
         "ENTER = Memulakan semula komputer"
     },
     {
-        //ERROR_IMPORT_HIVE,
+        // ERROR_IMPORT_HIVE,
         "Persediaan gagal untuk mengimport fail gatal.",
         "ENTER = Memulakan semula komputer"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_REGISTRY
+        // ERROR_FIND_REGISTRY
         "Persediaan gagal untuk mencari pendaftaran fail data.",
         "ENTER = Memulakan semula komputer"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_HIVE,
+        // ERROR_CREATE_HIVE,
         "Persediaan gagal mencipta gatal daftaran.",
         "ENTER = Memulakan semula komputer"
     },
     {
-        //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
+        // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
         "Persediaan gagal untuk diawalkan daftaran.",
         "ENTER = Memulakan semula komputer"
     },
     {
-        //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
+        // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
         "Kabinet mempunyai fail inf tidak sah.\n",
         "ENTER = Memulakan semula komputer"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_MISSING,
+        // ERROR_CABINET_MISSING,
         "Kabinet tidak dijumpai.\n",
         "ENTER = Memulakan semula komputer"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SCRIPT,
+        // ERROR_CABINET_SCRIPT,
         "Kabinet mempunyai skrip tiada persediaan.\n",
         "ENTER = Memulakan semula komputer"
     },
     {
-        //ERROR_COPY_QUEUE,
+        // ERROR_COPY_QUEUE,
         "Persediaan gagal membuka baris gilir fail salinan.\n",
         "ENTER = Memulakan semula komputer"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_DIR,
+        // ERROR_CREATE_DIR,
         "Persediaan tidak dapat mencipta direktori pasang.",
         "ENTER = Memulakan semula komputer"
     },
     {
-        //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
-        "Persediaan gagal untuk mencari bahagian 'Direktori'\n"
+        // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
+        "Persediaan gagal untuk mencari bahagian '%S'\n"
         "dalam TXTSETUP. SIF.\n",
         "ENTER = Memulakan semula komputer"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SECTION,
-        "Persediaan gagal menemui bahagian 'Direktori'\n"
+        // ERROR_CABINET_SECTION,
+        "Persediaan gagal menemui bahagian '%S'\n"
         "dalam kabinet.\n",
         "ENTER = Memulakan semula komputer"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
+        // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
         "Persediaan tidak dapat mencipta direktori pasang.",
         "ENTER = Memulakan semula komputer"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_SETUPDATA,
-        "Persediaan gagal untuk mencari bahagian 'SetupData'\n"
-        "dalam TXTSETUP.SIF.\n",
-        "ENTER = Memulakan semula komputer"
-    },
-    {
-        //ERROR_WRITE_PTABLE,
+        // ERROR_WRITE_PTABLE,
         "Persediaan gagal menulis jadual partition.\n"
         "ENTER = Memulakan semula komputer"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
+        // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
         "Persediaan gagal untuk menambah codepage ke daftaran.\n"
         "ENTER = Memulakan semula komputer"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
         "Persediaan tidak dapat menyediakan penempatan sistem.\n"
         "ENTER = Memulakan semula komputer"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
+        // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
         "Persediaan gagal untuk menambah susun atur papan kekunci daftaran.\n"
         "ENTER = Memulakan semula komputer"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_GEOID,
+        // ERROR_UPDATE_GEOID,
         "Persediaan tidak dapat disetkan geo id.\n"
         "ENTER = Memulakan semula komputer"
     },
     {
-        //ERROR_DIRECTORY_NAME,
+        // ERROR_DIRECTORY_NAME,
         "Nama direktori tidak sah.\n"
         "\n"
         "  * Tekan sebarang kunci untuk meneruskan."
     },
     {
-        //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
+        // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
         "Partition yang dipilih adalah tidak cukup besar untuk memasang ReactOS.\n"
         "Partition yang pasang hendaklah mempunyai saiz sekurang-kurangnya %lu MB.\n"
         "\n"
@@ -1548,14 +1542,14 @@ MUI_ERROR msMYErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
+        // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
         "Anda tidak boleh mencipta satu partition baru utama atau yang dilanjutkan\n"
         "dalam jadual partition cakera ini kerana jadual partition telah penuh.\n"
         "\n"
         "  * Tekan sebarang kunci untuk meneruskan."
     },
     {
-        //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
+        // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
         "Anda tidak boleh mencipta lebih daripada satu petak lanjutan setiap cakera.\n"
         "\n"
         "  * Tekan sebarang kunci untuk meneruskan."
@@ -1712,8 +1706,6 @@ MUI_STRING msMYStrings[] =
     "F3 = Keluar  ENTER = Teruskan"},
     {STRING_REBOOTCOMPUTER,
     "ENTER = Memulakan semuala komputer"},
-    {STRING_TXTSETUPFAILED,
-    "Persediaan yang gagal menemui bahagian '%S'\ndalam TXTSETUP.SIF.\n"},
     {STRING_COPYING,
      "   Menyalin fail: %S"},
     {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
index 322644d..2a98762 100644 (file)
@@ -1452,7 +1452,7 @@ MUI_ERROR nlNLErrorEntries[] =
         "Success\n"
     },
     {
-        //ERROR_NOT_INSTALLED
+        // ERROR_NOT_INSTALLED
         "ReactOS is niet geheel ge\x8Bnstalleerd op uw\n"
         "computer. Als u Setup nu afsluit moet u\n"
         "Setup opnieuw starten om ReactOS te installeren.\n"
@@ -1462,62 +1462,62 @@ MUI_ERROR nlNLErrorEntries[] =
         "F3 = Afsluiten   ENTER = Doorgaan"
     },
     {
-        //ERROR_NO_HDD
+        // ERROR_NO_HDD
         "Setup kan geen vaste schijf vinden.\n",
         "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
     },
     {
-        //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
+        // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
         "Setup kan zijn station met bronbestanden niet vinden.\n",
         "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
         "Setup kan het bestand TXTSETUP.SIF niet laden.\n",
         "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
     },
     {
-        //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
         "Setup heeft een ongeldig TXTSETUP.SIF gevonden.\n",
         "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
     },
     {
-        //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
+        // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
         "Setup heeft een ongeldige signatuur in TXTSETUP.SIF gevonden.\n",
         "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
     },
     {
-        //ERROR_DRIVE_INFORMATION
+        // ERROR_DRIVE_INFORMATION
         "Setup kan de stationsinformatie niet laden.\n",
         "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
     },
     {
-        //ERROR_WRITE_BOOT,
+        // ERROR_WRITE_BOOT,
         "Setup kan de FAT bootcode op de systeempartitie niet installeren.",
         "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_COMPUTER,
+        // ERROR_LOAD_COMPUTER,
         "Setup kan de computertype-lijst niet laden.\n",
         "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_DISPLAY,
+        // ERROR_LOAD_DISPLAY,
         "Setup kan de beeldscherminstellingen-lijst niet laden.\n",
         "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
+        // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
         "Setup kan de toetsenbordtype-lijst niet laden.\n",
         "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
+        // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
         "Setup kan de toetsenbordindeling-lijst niet laden.\n",
         "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
     },
     {
-        //ERROR_WARN_PARTITION,
+        // ERROR_WARN_PARTITION,
           "Setup ontdekte dat ten minste \x82\x82n vaste schijf een niet compatibele\n"
           "partitietabel bevat dat niet goed wordt ondersteund!\n"
           "\n"
@@ -1529,7 +1529,7 @@ MUI_ERROR nlNLErrorEntries[] =
           "F3 = Afsluiten   ENTER = Doorgaan"
     },
     {
-        //ERROR_NEW_PARTITION,
+        // ERROR_NEW_PARTITION,
         "U kunt geen nieuwe partitie aanmaken binnen\n"
         "een reeds bestaande partitie!\n"
         "\n"
@@ -1537,39 +1537,39 @@ MUI_ERROR nlNLErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_DELETE_SPACE,
+        // ERROR_DELETE_SPACE,
         "U kunt ongebruikte schijfruimte voor partities niet verwijderen!\n"
         "\n"
         "  * Druk op een willekeurige toets om door te gaan.",
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
+        // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
         "Setup kan de FAT bootcode op de systeempartitie niet installeren.",
         "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
     },
     {
-        //ERROR_NO_FLOPPY,
+        // ERROR_NO_FLOPPY,
         "Geen diskette in station A:.",
         "ENTER = Doorgaan"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
         "Setup kan de toetsenbordindeling instellingen niet bijwerken.",
         "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
         "Setup kan de beeldscherminstellingen niet bijwerken.",
         "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
     },
     {
-        //ERROR_IMPORT_HIVE,
+        // ERROR_IMPORT_HIVE,
         "Setup kan een registerbestand niet importeren.",
         "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_REGISTRY
+        // ERROR_FIND_REGISTRY
         /*
             This is about the hives, no?
         */
@@ -1577,96 +1577,90 @@ MUI_ERROR nlNLErrorEntries[] =
         "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_HIVE,
+        // ERROR_CREATE_HIVE,
         "Setup kan de registerbestanden niet aanmaken.",
         "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
     },
     {
-        //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
+        // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
         "Setup kan het register niet initialiseren.",
         "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
     },
     {
-        //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
+        // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
         "Cabinet bevat geen geldig .inf bestand.\n",
         "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_MISSING,
+        // ERROR_CABINET_MISSING,
         "Cabinet bestand niet gevonden.\n",
         "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SCRIPT,
+        // ERROR_CABINET_SCRIPT,
         "Cabinet bestand heeft geen setup script.\n",
         "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
     },
     {
-        //ERROR_COPY_QUEUE,
+        // ERROR_COPY_QUEUE,
         "Setup kan de lijst met te kopi\x89ren bestanden niet vinden.\n",
         "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_DIR,
+        // ERROR_CREATE_DIR,
         "Setup kan de installatiemappen niet aanmaken.",
         "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
     },
     {
-        //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
-        "Setup kan de 'Directories' sectie niet vinden\n"
+        // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
+        "Setup kan de '%S' sectie niet vinden\n"
         "in TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SECTION,
-        "Setup kan de 'Directories' sectie niet vinden\n"
+        // ERROR_CABINET_SECTION,
+        "Setup kan de '%S' sectie niet vinden\n"
         "in het cabinet bestand.\n",
         "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
+        // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
         "Setup kan de installatiemap niet aanmaken.",
         "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_SETUPDATA,
-        "Setup kan de 'SetupData' sectie niet vinden\n"
-        "in TXTSETUP.SIF.\n",
-        "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
-    },
-    {
-        //ERROR_WRITE_PTABLE,
+        // ERROR_WRITE_PTABLE,
         "Setup kan de partitietabellen niet schrijven.\n"
         "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
+        // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
         "Setup kan de codepagina niet toevoegen aan het register.\n"
         "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
         "Setup kan de systeemtaal niet instellen.\n"
         "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
+        // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
         "Setup kan de toetsenbordindelingen niet toevoegen aan het register.\n"
         "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_GEOID,
+        // ERROR_UPDATE_GEOID,
         "Setup kan de geografische positie niet instellen.\n"
         "ENTER = Computer opnieuw opstarten"
     },
     {
-        //ERROR_DIRECTORY_NAME,
+        // ERROR_DIRECTORY_NAME,
         "Invalid directory name.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
+        // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
         "The selected partition is not large enough to install ReactOS.\n"
         "The install partition must have a size of at least %lu MB.\n"
         "\n"
@@ -1674,20 +1668,20 @@ MUI_ERROR nlNLErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
+        // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
         "You can not create a new primary or extended partition in the\n"
         "partition table of this disk because the partition table is full.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
+        // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
         "You can not create more than one extended partition per disk.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
+        // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
         "Setup is unable to format the partition:\n"
         " %S\n"
         "\n"
@@ -1851,8 +1845,6 @@ MUI_STRING nlNLStrings[] =
     "F3 = Afsluiten   ENTER = Doorgaan"},
     {STRING_REBOOTCOMPUTER,
     "ENTER = Computer opnieuw opstarten"},
-    {STRING_TXTSETUPFAILED,
-    "Setup kan de '%S' sectie niet vinden\nin TXTSETUP.SIF.\n"},
     {STRING_COPYING,
      "   Kopi\x89ren bestand: %S"},
     {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
index fc48702..6c43d3b 100644 (file)
@@ -1439,7 +1439,7 @@ MUI_ERROR plPLErrorEntries[] =
         "Sukces\n"
     },
     {
-        //ERROR_NOT_INSTALLED
+        // ERROR_NOT_INSTALLED
         "ReactOS nie zosta\88 w pe\88ni zainstalowany na twoim\n"
         "komputerze. Je\98li wyjdziesz teraz, trzeba b©dzie\n"
         "ponownie uruchomi\86 instalator, by zainstalowa\86 ReactOS.\n"
@@ -1449,62 +1449,62 @@ MUI_ERROR plPLErrorEntries[] =
         "F3 = Wyj\98cie  ENTER = Kontynuacja"
     },
     {
-        //ERROR_NO_HDD
+        // ERROR_NO_HDD
         "Instalator nie znalaz\88 ¾adnego dysku twardego.\n",
         "ENTER = Restart komputera"
     },
     {
-        //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
+        // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
         "Instalator nie znalaz\88 nap©du «r¢d\88owego.\n",
         "ENTER = Restart komputera"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
         "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 pliku TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Restart komputera"
     },
     {
-        //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
         "Instalator znalaz\88 uszkodzony plik TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Restart komputera"
     },
     {
-        //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
+        // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
         "Instalator znalaz\88 nieprawid\88owy wpis w TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Restart komputera"
     },
     {
-        //ERROR_DRIVE_INFORMATION
+        // ERROR_DRIVE_INFORMATION
         "Instalator nie m¢g\88 odczyta\86 informacji o nap©dzie.\n",
         "ENTER = Restart komputera"
     },
     {
-        //ERROR_WRITE_BOOT,
+        // ERROR_WRITE_BOOT,
         "Nieudane zapisanie FAT bootcode na partycji systemowej.",
         "ENTER = Restart komputera"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_COMPUTER,
+        // ERROR_LOAD_COMPUTER,
         "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy typ¢w komputera.\n",
         "ENTER = Restart komputera"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_DISPLAY,
+        // ERROR_LOAD_DISPLAY,
         "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy ustawieä ekranu.\n",
         "ENTER = Restart komputera"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
+        // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
         "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy typ¢w klawiatury.\n",
         "ENTER = Restart komputera"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
+        // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
         "Instalator nie m¢g\88 za\88adowa\86 listy uk\88ad¢w klawiatury.\n",
         "ENTER = Restart komputera"
     },
     {
-        //ERROR_WARN_PARTITION,
+        // ERROR_WARN_PARTITION,
         "Instalator wykry\88, ¾e co najmniej jeden dysk twardy zawiera niekompatybiln¥ \n"
         "tablic© partycji, kt¢ra nie b©dzie poprawnie obs\88ugiwana!\n"
         "\n"
@@ -1515,7 +1515,7 @@ MUI_ERROR plPLErrorEntries[] =
         "F3 = Wyj\98cie  ENTER = Kontynuacja"
     },
     {
-        //ERROR_NEW_PARTITION,
+        // ERROR_NEW_PARTITION,
         "Nie mo¾esz stworzy\86 nowej partycji w miejscu ju¾\n"
         "istniej¥cej!\n"
         "\n"
@@ -1523,133 +1523,127 @@ MUI_ERROR plPLErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_DELETE_SPACE,
+        // ERROR_DELETE_SPACE,
         "Nie mo¾esz usun¥\86 pustej przestrzeni, gdzie nie ma ¾adnej partycji!\n"
         "\n"
         "  * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86.",
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
+        // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
         "Nieudana instalacja FAT bootcode na partycji systemowej.",
         "ENTER = Restart komputera"
     },
     {
-        //ERROR_NO_FLOPPY,
+        // ERROR_NO_FLOPPY,
         "Brak dyskietki w nap©dzie A:.",
         "ENTER = Kontynuacja"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
         "Instalator nie m¢g\88 zmieni\86 uk\88adu klawiatury.",
         "ENTER = Restart komputera"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
         "Instalator nie m¢g\88 zmieni\86 ustawieä ekranu w rejestrze.",
         "ENTER = Restart komputera"
     },
     {
-        //ERROR_IMPORT_HIVE,
+        // ERROR_IMPORT_HIVE,
         "Instalator nie by\88 w stanie zaimportowa\86 pliku ga\88©zi rejestru.",
         "ENTER = Restart komputera"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_REGISTRY
+        // ERROR_FIND_REGISTRY
         "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 plik¢w z danymi rejestru.",
         "ENTER = Restart komputera"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_HIVE,
+        // ERROR_CREATE_HIVE,
         "Instalator nie m¢g\88 stworzy\86 ga\88©zi rejestru.",
         "ENTER = Restart komputera"
     },
     {
-        //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
+        // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
         "Instalator nie by\88 w stanie ustawi\86 inicjalizacji rejestru.",
         "ENTER = Restart komputera"
     },
     {
-        //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
+        // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
         "Cabinet nie zawiera prawid\88owego pliku inf.\n",
         "ENTER = Restart komputera"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_MISSING,
+        // ERROR_CABINET_MISSING,
         "Cabinet nie zosta\88 znaleziony.\n",
         "ENTER = Restart komputera"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SCRIPT,
+        // ERROR_CABINET_SCRIPT,
         "Cabinet nie zawiera skryptu instalacji.\n",
         "ENTER = Restart komputera"
     },
     {
-        //ERROR_COPY_QUEUE,
+        // ERROR_COPY_QUEUE,
         "Instalator nie by\88 w stanie otworzy\86 kolejki kopiowania pliku.\n",
         "ENTER = Restart komputera"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_DIR,
+        // ERROR_CREATE_DIR,
         "Instalator nie m¢g\88 stworzy\86 katalog¢w.",
         "ENTER = Restart komputera"
     },
     {
-        //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
-        "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 sekcji 'Directories'\n"
+        // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
+        "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 sekcji '%S'\n"
         "w pliku TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Restart komputera"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SECTION,
-        "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 sekcji 'Directories'\n"
+        // ERROR_CABINET_SECTION,
+        "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 sekcji '%S'\n"
         "w pliku cabinet.\n",
         "ENTER = Restart komputera"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
+        // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
         "Instalator nie m¢g\88 stworzy\86 katalogu instalacji.",
         "ENTER = Restart komputera"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_SETUPDATA,
-        "Instalator nie by\88 w stanie znale«\86 sekcji 'SetupData'\n"
-        "w pliku TXTSETUP.SIF.\n",
-        "ENTER = Restart komputera"
-    },
-    {
-        //ERROR_WRITE_PTABLE,
+        // ERROR_WRITE_PTABLE,
         "Instalator nie m¢g\88 zapisa\86 zmian w tablicy partycji.\n"
         "ENTER = Restart komputera"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
+        // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
         "Instalator nie m¢g\88 doda\86 strony kodowania do rejestru.\n"
         "ENTER = Restart komputera"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
         "Instalator nie m¢g\88 ustawi\86 wersji j©zykowej.\n"
         "ENTER = Restart komputera"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
+        // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
         "Instalator nie m¢g\88 doda\86 uk\88ad¢w klawiatury do rejestru.\n"
         "ENTER = Restart komputera"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_GEOID,
+        // ERROR_UPDATE_GEOID,
         "Instalator nie m¢g\88 ustawi\86 lokalizacji geograficznej.\n"
         "ENTER = Restart komputera"
     },
     {
-        //ERROR_DIRECTORY_NAME,
+        // ERROR_DIRECTORY_NAME,
         "Nieprawid\88owa nazwa katalogu.\n"
         "\n"
         "  * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86."
     },
     {
-        //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
+        // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
         "Wybrana partycja nie jest wystarczaj¥co du¾a, aby zainstalowa\86 ReactOS.\n"
         "Instalacyjna partycja musi mie\86 rozmiar co najmniej %lu MB.\n"
         "\n"
@@ -1657,20 +1651,20 @@ MUI_ERROR plPLErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
+        // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
         "Nie mo¾na utworzy\86 na tym dysku partycji podstawowej lub\n" // FIXME
         "rozszerzonej, poniewa¾ tabela partycji jest pe©na.\n"
         "\n"
         "  * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86."
     },
     {
-        //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
+        // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
         "Nie mo¾esz utworzy\86 wi©cej ni¾ jednej partycji rozszerzonej na dysku.\n"
         "\n"
         "  * Naci\98nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\86."
     },
     {
-        //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
+        // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
         "Instalator nie m¢g\88 sformatowa\86 partycji:\n"
         " %S\n"
         "\n"
@@ -1832,8 +1826,6 @@ MUI_STRING plPLStrings[] =
     "F3 = Wyj\98cie  ENTER = Kontynuacja"},
     {STRING_REBOOTCOMPUTER,
     "ENTER = Restart komputera"},
-    {STRING_TXTSETUPFAILED,
-    "Instalator nie by\88 w stanie odnale«\86 sekcji '%S'\nw pliku TXTSETUP.SIF.\n"},
     {STRING_COPYING,
      "   Kopiowanie plik¢w: %S"},
     {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
index 9139c13..dc0c9d6 100644 (file)
@@ -1461,7 +1461,7 @@ MUI_ERROR ptBRErrorEntries[] =
         "Success\n"
     },
     {
-        //ERROR_NOT_INSTALLED
+        // ERROR_NOT_INSTALLED
         "O ReactOS nÆo est  completamente instalado no computador.\n"
         "Se voc\88 sair da instala\87Æo agora, precisar  executa-la\n"
         "novamente para instalar o ReactOS.\n"
@@ -1471,62 +1471,62 @@ MUI_ERROR ptBRErrorEntries[] =
         "F3=Sair  ENTER=Continuar"
     },
     {
-        //ERROR_NO_HDD
+        // ERROR_NO_HDD
         "NÆo foi poss¡vel localizar um disco r¡digo.\n",
         "ENTER=Reiniciar"
     },
     {
-        //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
+        // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
         "NÆo foi poss¡vel localizar a unidade de origem.\n",
         "ENTER=Reiniciar"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
         "NÆo foi poss¡vel carregar o arquivo TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER=Reiniciar"
     },
     {
-        //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
         "O arquivos TXTSETUP.SIF est  corrompido.\n",
         "ENTER=Reiniciar"
     },
     {
-        //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
+        // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
         "O arquivo TXTSETUP.SIF est  com a assinatura incorreta.\n",
         "ENTER=Reiniciar"
     },
     {
-        //ERROR_DRIVE_INFORMATION
+        // ERROR_DRIVE_INFORMATION
         "NÆo foi poss¡vel obter as informa\87äes sobre o disco do sistema.\n",
         "ENTER=Reiniciar"
     },
     {
-        //ERROR_WRITE_BOOT,
+        // ERROR_WRITE_BOOT,
         "Erro ao escrever o c¢digo de inicializa\87Æo na parti\87Æo do sistema.\n",
         "ENTER=Reiniciar"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_COMPUTER,
+        // ERROR_LOAD_COMPUTER,
         "NÆo foi poss¡vel carregar a lista de tipos de computadores.\n",
         "ENTER=Reiniciar"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_DISPLAY,
+        // ERROR_LOAD_DISPLAY,
         "NÆo foi poss¡vel carregar a lista de tipos de v¡deo.\n",
         "ENTER=Reiniciar"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
+        // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
         "NÆo foi poss¡vel carregar a lista de tipos de teclado.\n",
         "ENTER=Reiniciar"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
+        // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
         "NÆo foi poss¡vel carregar a lista de leiautes de teclado.\n",
         "ENTER=Reiniciar"
     },
     {
-        //ERROR_WARN_PARTITION,
+        // ERROR_WARN_PARTITION,
         "O instalador encontrou uma tabela de parti\87Æo incompat¡vel\n"
         "que nÆo pode ser utilizada corretamente!\n"
         "\n"
@@ -1537,7 +1537,7 @@ MUI_ERROR ptBRErrorEntries[] =
         "F3=Sair  ENTER=Continuar"
     },
     {
-        //ERROR_NEW_PARTITION,
+        // ERROR_NEW_PARTITION,
         "Voc\88 nÆo pode criar uma parti\87Æo dentro de\n"
         "outra parti\87Æo j  existente!\n"
         "\n"
@@ -1545,133 +1545,127 @@ MUI_ERROR ptBRErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_DELETE_SPACE,
+        // ERROR_DELETE_SPACE,
         "Voc\88 nÆo pode excluir um espa\87o nÆo-particionado!\n"
         "\n"
         "  * Pressione qualquer tecla para continuar.",
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
+        // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
         "Erro ao instalar o c¢digo de inicializa\87Æo na parti\87Æo do sistema.",
         "ENTER=Reiniciar"
     },
     {
-        //ERROR_NO_FLOPPY,
+        // ERROR_NO_FLOPPY,
         "NÆo h  disco na unidade A:.",
         "ENTER=Continuar"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
         "NÆo foi poss¡vel atualizar a configura\87Æo de leiaute de teclado.",
         "ENTER=Reiniciar"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
         "NÆo foi poss¡vel atualizar a configura\87Æo de v¡deo.",
         "ENTER=Reiniciar"
     },
     {
-        //ERROR_IMPORT_HIVE,
+        // ERROR_IMPORT_HIVE,
         "NÆo foi poss¡vel importar o arquivo de estrutura.",
         "ENTER=Reiniciar"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_REGISTRY
+        // ERROR_FIND_REGISTRY
         "NÆo foi poss¡vel encontrar os arquivos do registro.",
         "ENTER=Reiniciar"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_HIVE,
+        // ERROR_CREATE_HIVE,
         "NÆo foi poss¡vel criar as estruturas do registro.",
         "ENTER=Reiniciar"
     },
     {
-        //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
+        // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
         "NÆo foi poss¡vel inicializar o registro.",
         "ENTER=Reiniciar"
     },
     {
-        //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
+        // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
         "O arquivo cab nÆo cont\82m um arquivo inf v lido.\n",
         "ENTER=Reiniciar"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_MISSING,
+        // ERROR_CABINET_MISSING,
         "NÆo foi poss¡vel econtrar o arquivo cab.\n",
         "ENTER=Reiniciar"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SCRIPT,
+        // ERROR_CABINET_SCRIPT,
         "O arquivo cab nÆo cont\82m um script de instala\87Æo.\n",
         "ENTER=Reiniciar"
     },
     {
-        //ERROR_COPY_QUEUE,
+        // ERROR_COPY_QUEUE,
         "NÆo foi poss¡vel abrir a lista de arquivos para c¢pia.\n",
         "ENTER=Reiniciar"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_DIR,
+        // ERROR_CREATE_DIR,
         "NÆo foi poss¡vel criar os diret¢rios de instala\87Æo.",
         "ENTER=Reiniciar"
     },
     {
-        //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
-        "NÆo foi poss¡vel encontrar a se\87Æo 'Directories' no\n"
+        // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
+        "NÆo foi poss¡vel encontrar a se\87Æo '%S' no\n"
         "arquivo TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER=Reiniciar"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SECTION,
-        "NÆo foi poss¡vel encontrar a se\87Æo 'Directories' no\n"
+        // ERROR_CABINET_SECTION,
+        "NÆo foi poss¡vel encontrar a se\87Æo '%S' no\n"
         "arquivo cab.\n",
         "ENTER=Reiniciar"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
+        // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
         "NÆo foi poss¡vel criar o diret¢rio de instala\87Æo.",
         "ENTER=Reiniciar"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_SETUPDATA,
-        "NÆo foi poss¡vel encontrar a se\87Æo 'SetupData' no\n"
-        "arquivo TXTSETUP.SIF.\n",
-        "ENTER=Reiniciar"
-    },
-    {
-        //ERROR_WRITE_PTABLE,
+        // ERROR_WRITE_PTABLE,
         "NÆo foi poss¡vel escrever a tabela de parti\87äes.\n"
         "ENTER=Reiniciar"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
+        // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
         "NÆo foi poss¡vel adicionar o c¢digo de localidade no registro.\n"
         "ENTER=Reiniciar"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
         "NÆo foi poss¡vel configurar o idioma do sistema.\n"
         "ENTER=Reiniciar"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
+        // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
         "NÆo foi poss¡vel adicionar o leiaute do teclado no registro.\n"
         "ENTER=Reiniciar"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_GEOID,
+        // ERROR_UPDATE_GEOID,
         "NÆo foi poss¡vel configurar a identifica\87Æo geogr fica.\n"
         "ENTER=Reiniciar"
     },
     {
-        //ERROR_DIRECTORY_NAME,
+        // ERROR_DIRECTORY_NAME,
         "Invalid directory name.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
+        // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
         "The selected partition is not large enough to install ReactOS.\n"
         "The install partition must have a size of at least %lu MB.\n"
         "\n"
@@ -1679,20 +1673,20 @@ MUI_ERROR ptBRErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
+        // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
         "You can not create a new primary or extended partition in the\n"
         "partition table of this disk because the partition table is full.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
+        // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
         "You can not create more than one extended partition per disk.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
+        // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
         "Setup is unable to format the partition:\n"
         " %S\n"
         "\n"
@@ -1856,8 +1850,6 @@ MUI_STRING ptBRStrings[] =
     "F3=Sair  ENTER=Continuar"},
     {STRING_REBOOTCOMPUTER,
     "ENTER=Reiniciar"},
-    {STRING_TXTSETUPFAILED,
-    "NÆo foi poss¡vel econtrar a se\87Æo '%S' no\narquivo TXTSETUP.SIF.\n"},
     {STRING_COPYING,
     "   Copiando arquivo: %S"},
     {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
index 9ce336d..956bd55 100644 (file)
@@ -1462,7 +1462,7 @@ MUI_ERROR roROErrorEntries[] =
         "Succes\n"
     },
     {
-        //ERROR_NOT_INSTALLED
+        // ERROR_NOT_INSTALLED
         "ReactOS nu a fost instalat în totalitate în calculator.\n"
         "Dacã abandonaþi instalarea acum, altã datã, pentru a\n"
         "instala ReactOS, va fi nevoie sã repetaþi toþi paºii.\n"
@@ -1472,68 +1472,68 @@ MUI_ERROR roROErrorEntries[] =
         "F3 = Ieºire  ENTER = Continuare"
     },
     {
-        //ERROR_NO_HDD
+        // ERROR_NO_HDD
         "Eºec la identificarea unitãþilor interne de stocare.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
+        // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
         "Eºec la accesarea unitatãþii de instalare.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
         "Eºec la încãrcarea fiºierul TXTSETUP.SIF.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
         "Fiºieul TXTSETUP.SIF a fos gãsit deteriorat.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
+        // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
         "Fiºierul TXTSETUP.SIF conþine o semnãturã nevalidã.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_DRIVE_INFORMATION
+        // ERROR_DRIVE_INFORMATION
         "Eºec la obþinerea de informaþii despre\n"
         "dispozitivele din calculator.\n",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_WRITE_BOOT,
+        // ERROR_WRITE_BOOT,
         "Eºec la instalarea codului FAT de iniþializare\n"
         "pe partiþia de sistem.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_COMPUTER,
+        // ERROR_LOAD_COMPUTER,
         "Eºec la încãrcarea listei cu arhitecturi de\n"
         "calcul disponibile.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_DISPLAY,
+        // ERROR_LOAD_DISPLAY,
         "Eºec la încãrcarea listei cu parametri de\n"
         "afiºare pentru ecran.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
+        // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
         "Eºec la încãrcarea listei cu tipuri\n"
         "disponibile de tastaturã.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
+        // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
         "Eºec la încãrcarea listei de configuraþii\n"
         "ale tastaturii.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_WARN_PARTITION,
+        // ERROR_WARN_PARTITION,
         "A fost gãsitã cel puþin un disc cu tabelã nerecunoscutã\n"
         "de partiþii, care nu poate fi gestionatã corespunzãtor!\n"
         "\n"
@@ -1545,7 +1545,7 @@ MUI_ERROR roROErrorEntries[] =
         "F3 = Ieºire  ENTER = Continuare"
     },
     {
-        //ERROR_NEW_PARTITION,
+        // ERROR_NEW_PARTITION,
         "O partiþie nouã nu poate fi creatã în interiorul\n"
         "unei partiþii existente!\n"
         "\n"
@@ -1553,7 +1553,7 @@ MUI_ERROR roROErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_DELETE_SPACE,
+        // ERROR_DELETE_SPACE,
         "Aþi încercat ºtergerea de spaþiu nepartiþionat,\n"
         "însã doar spaþiul partiþionat poate fi ºters!\n"
         "\n"
@@ -1561,133 +1561,127 @@ MUI_ERROR roROErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
+        // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
         "Eºec la instalarea codului FAT de iniþializare\n"
         "pe partiþia de sistem.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_NO_FLOPPY,
+        // ERROR_NO_FLOPPY,
         "Nu existã discuri flexibile în unitatea A:",
         "ENTER = Continuare"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
         "Eºec la actualizarea configuraþiei de tastaturã.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
         "Eºec la actualizarea registrului cu\n"
         "parametrii grafici ai ecranului!",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_IMPORT_HIVE,
+        // ERROR_IMPORT_HIVE,
         "Eºec la importarea registrului.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_REGISTRY
+        // ERROR_FIND_REGISTRY
         "Eºec la localizarea fiºierelor\n"
         "cu datele registrului.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_HIVE,
+        // ERROR_CREATE_HIVE,
         "Eºec la crearea registrului.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
+        // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
         "Eºec la iniþializarea registrului.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
+        // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
         "Fiºierul cabinet nu conþine nici\n"
         "un fiºier valid de tip inf.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_MISSING,
+        // ERROR_CABINET_MISSING,
         "Eºec la localizarea fiºierului cabinet.\n",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SCRIPT,
+        // ERROR_CABINET_SCRIPT,
         "Fiºierul cabinet nu conþine nici\n"
         "un script de instalare.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_COPY_QUEUE,
+        // ERROR_COPY_QUEUE,
         "Eºec la accesarea listei cu\n"
         "fiºiere pentru copiere.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_DIR,
+        // ERROR_CREATE_DIR,
         "Eºec la crearea directoarelor de instalare.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
-        "Eºec la identificarea secþiunii de\n"
-        "directoare în fiºierul TXTSETUP.SIF.",
+        // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
+        "Eºec la identificarea secþiunii\n"
+        "'%S' în fiºierul TXTSETUP.SIF.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SECTION,
-        "Eºec la identificarea secþiunii de\n"
-        "directoare în fiºierul cabinet.",
+        // ERROR_CABINET_SECTION,
+        "Eºec la identificarea secþiunii\n"
+        "'%S' în fiºierul cabinet.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
+        // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
         "Eºec la crearea directorului de instalare.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_SETUPDATA,
-        "Eºec la localizarea secþiunii pentru date\n"
-        "de instalare din fiºierul TXTSETUP.SIF.",
-        "ENTER = Repornire calculator"
-    },
-    {
-        //ERROR_WRITE_PTABLE,
+        // ERROR_WRITE_PTABLE,
         "Eºec la scrierea tabelelor de partiþii.\n",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
+        // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
         "Eºec la includerea paginãrii în registru.\n",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
         "Eºec la instituirea sistemului de localizare.\n",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
+        // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
         "Eºec la includerea în registru a configuraþiei\n"
         "de tastaturã.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_GEOID,
+        // ERROR_UPDATE_GEOID,
         "Eºec la instituirea de geo id.",
         "ENTER = Repornire calculator"
     },
     {
-        //ERROR_DIRECTORY_NAME,
+        // ERROR_DIRECTORY_NAME,
         "Numele de director este nevalid.\n"
         "\n"
         "  * Tastaþi pentru a continua."
     },
     {
-        //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
+        // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
         "Partiþia selectatã este prea micã pentru a instala ReactOS.\n"
         "Partiþia de instalare trebuie sã aibã cel puþin %lu Mocteþi.\n"
         "\n"
@@ -1695,20 +1689,20 @@ MUI_ERROR roROErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
+        // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
         "Nu poate fi creatã o nouã partiþie primarã sau extinsã în tabela\n"
         "de partiþii a acestui disc deoarece tabela de partiþii e plinã.\n"
         "\n"
         "  * Tastaþi pentru a continua."
     },
     {
-        //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
+        // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
         "Nu poate fi creatã mai mult de o partiþie extinsã pe un disc.\n"
         "\n"
         "  * Tastaþi pentru a continua."
     },
     {
-        //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
+        // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
         "Eºec la formatarea partiþiei:\n"
         " %S\n"
         "\n"
@@ -1870,8 +1864,6 @@ MUI_STRING roROStrings[] =
     "F3 = Ieºire  ENTER = Continuare"},
     {STRING_REBOOTCOMPUTER,
     "ENTER = Repornire calculator"},
-    {STRING_TXTSETUPFAILED,
-    "Nu s-a reuºit gãsirea sesiunii\n'%S' în TXTSETUP.SIF.\n"},
     {STRING_COPYING,
      "   Fiºierul curent: %S"},
     {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
index f256b47..04b3f7a 100644 (file)
@@ -1430,7 +1430,7 @@ MUI_ERROR ruRUErrorEntries[] =
         "\93ᯥ譮\n"
     },
     {
-        //ERROR_NOT_INSTALLED
+        // ERROR_NOT_INSTALLED
         "ReactOS ­¥ ¡ë« ¯®«­®áâìî ãáâ ­®¢«¥­ ­  ¢ è\n"
         "ª®¬¯ìîâ¥à. \85᫨ ¢ë ¢ë©¤¨â¥ ¨§ ãáâ ­®¢ª¨ á¥©ç á,\n"
         "â® ¢ ¬ ­ã¦­® § ¯ãáâ¨â젯ணࠬ¬ã ãáâ ­®¢ª¨ á­®¢ ,\n"
@@ -1440,62 +1440,62 @@ MUI_ERROR ruRUErrorEntries[] =
         "F3 = \82ë室  ENTER = \8fத®«¦¨âì"
     },
     {
-        //ERROR_NO_HDD
+        // ERROR_NO_HDD
         "\8d¥ ã¤ «®áì ­ ©â¨ ¦¥á⪨© ¤¨áª.\n",
         "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
     },
     {
-        //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
+        // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
         "\8d¥ ã¤ «®áì ­ ©â¨ ãáâ ­®¢®ç­ë© ¤¨áª.\n",
         "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
         "\8d¥ ã¤ «®áì § £à㧨âì ä ©« TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
     },
     {
-        //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
         "\94 ©« TXTSETUP.SIF ¯®¢à¥¦¤¥­.\n",
         "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
     },
     {
-        //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
+        // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
         "\8e¡­ à㦥­  ­¥ª®à४⭠®¤¯¨áì ¢ TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
     },
     {
-        //ERROR_DRIVE_INFORMATION
+        // ERROR_DRIVE_INFORMATION
         "\8d¥ ã¤ «®áì ¯®«ãç¨âì ¨­ä®à¬ æ¨î ® á¨á⥬­®¬ ¤¨áª¥.\n",
         "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
     },
     {
-        //ERROR_WRITE_BOOT,
+        // ERROR_WRITE_BOOT,
         "\8d¥ ã¤ «®áì ãáâ ­®¢¨âì § £àã§ç¨ª FAT ­  á¨á⥬­ë© à §¤¥«.",
         "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_COMPUTER,
+        // ERROR_LOAD_COMPUTER,
         "\8d¥ ã¤ «®áì § £à㧨âì á¯¨á®ª â¨¯®¢ ª®¬¯ìîâ¥à .\n",
         "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_DISPLAY,
+        // ERROR_LOAD_DISPLAY,
         "\8d¥ ã¤ «®áì § £à㧨âì á¯¨á®ª à¥¦¨¬®¢ íªà ­ .\n",
         "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
+        // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
         "\8d¥ ã¤ «®áì § £à㧨âì á¯¨á®ª â¨¯®¢ ª« ¢¨ âãàë.\n",
         "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
+        // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
         "\8d¥ ã¤ «®áì § £à㧨âì á¯¨á®ª à áª« ¤®ª ª« ¢¨ âãàë.\n",
         "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
     },
     {
-        //ERROR_WARN_PARTITION,
+        // ERROR_WARN_PARTITION,
         "\8d ©¤¥­ ¯® ªà ©­¥© ¬¥à¥ ®¤¨­ ¦¥á⪨© ¤¨áª, ª®â®à멠ᮤ¥à¦¨â à §¤¥«\n"
         "­¥¯®¤¤¥à¦¨¢ ¥¬ë© ReactOS!\n"
         "\n"
@@ -1506,7 +1506,7 @@ MUI_ERROR ruRUErrorEntries[] =
         "F3 = \82ë室  ENTER = \8fத®«¦¨âì"
     },
     {
-        //ERROR_NEW_PARTITION,
+        // ERROR_NEW_PARTITION,
         "\82ë ­¥ ¬®¦¥â¥ á®§¤ âì ­®¢ë© à §¤¥« ¤¨áª  ¢\n"
         "㦥 áãé¥áâ¢ãî饬 à §¤¥«¥!\n"
         "\n"
@@ -1514,133 +1514,127 @@ MUI_ERROR ruRUErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_DELETE_SPACE,
+        // ERROR_DELETE_SPACE,
         "\82ë ­¥ ¬®¦¥â¥ ã¤ «¨âì ­¥à §¤¥«¥­­®¥ ¤¨áª®¢®¥ ¯à®áâà ­á⢮!\n"
         "\n"
         "  * \8d ¦¬¨â¥ «î¡ãî ª« ¢¨èã ¤«ï ¯à®¤®«¦¥­¨ï.",
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
+        // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
         "\8d¥ ã¤ «®áì ãáâ ­®¢¨âì § £àã§ç¨ª FAT ­  á¨á⥬­ë© à §¤¥«.",
         "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
     },
     {
-        //ERROR_NO_FLOPPY,
+        // ERROR_NO_FLOPPY,
         "\8d¥â ¤¨áª  ¢ ¤¨áª®¢®¤¥ A:.",
         "ENTER = \8fத®«¦¨âì"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
         "\8d¥ ã¤ «®áì ®¡­®¢¨âì ¯ à ¬¥âàë à áª« ¤ª¨ ª« ¢¨ âãàë.",
         "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
         "\8d¥ ã¤ «®áì ®¡­®¢¨âì ¯ à ¬¥âàë íªà ­  ¢ à¥¥áâà¥.",
         "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
     },
     {
-        //ERROR_IMPORT_HIVE,
+        // ERROR_IMPORT_HIVE,
         "\8d¥ ã¤ «®áì ¨¬¯®àâ¨à®¢ âì ä ©«ë ªãá⮢ à¥¥áâà .",
         "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
     },
     {
-        //ERROR_FIND_REGISTRY
+        // ERROR_FIND_REGISTRY
         "\8d¥ ã¤ «®áì ­ ©â¨ ä ©«ë á¨á⥬­®£® à¥¥áâà .",
         "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_HIVE,
+        // ERROR_CREATE_HIVE,
         "\8d¥ ã¤ «®áì á®§¤ âì ªãáâë á¨á⥬­®£® à¥¥áâà .",
         "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
     },
     {
-        //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
+        // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
         "\8d¥ ã¤ «®áì ¨­¨æ¨ «¨§¨à®¢ âì á¨á⥬­ë© à¥¥áâà.",
         "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
     },
     {
-        //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
+        // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
         "Cabinet ­¥ ¯®«ã稫 ª®à४â­ë© inf-ä ©«.\n",
         "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_MISSING,
+        // ERROR_CABINET_MISSING,
         "Cabinet ­¥ ­ ©¤¥­.\n",
         "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SCRIPT,
+        // ERROR_CABINET_SCRIPT,
         "Cabinet ­¥ á¬®£ ­ ©â¨ ãáâ ­®¢®ç­ë© áªà¨¯â.\n",
         "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
     },
     {
-        //ERROR_COPY_QUEUE,
+        // ERROR_COPY_QUEUE,
         "\8d¥ ã¤ «®áì ®âªàëâì ®ç¥à¥¤ì ª®¯¨à®¢ ­¨ï ä ©«®¢.\n",
         "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_DIR,
+        // ERROR_CREATE_DIR,
         "\8d¥ ã¤ «®áì á®§¤ âì ãáâ ­®¢®ç­ë¥ ¤¨à¥ªâ®à¨¨.",
         "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
     },
     {
-        //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
-        "\8d¥ ã¤ «®áì ­ ©â¨ á¥ªæ¨î 'Directories'\n"
+        // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
+        "\8d¥ ã¤ «®áì ­ ©â¨ á¥ªæ¨î '%S'\n"
         "¢ ä ©«¥ TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SECTION,
-        "\8d¥ ã¤ «®áì ­ ©â¨ á¥ªæ¨î 'Directories'\n"
+        // ERROR_CABINET_SECTION,
+        "\8d¥ ã¤ «®áì ­ ©â¨ á¥ªæ¨î '%S'\n"
         "¢ cabinet.\n",
         "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
+        // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
         "\8d¥ ã¤ «®áì á®§¤ âì ¤¨à¥ªâ®à¨î ¤«ï ãáâ ­®¢ª¨.",
         "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
     },
     {
-        //ERROR_FIND_SETUPDATA,
-        "\8d¥ ã¤ «®áì ­ ©â¨ á¥ªæ¨î 'SetupData'\n"
-        "¢ ä ©«¥ TXTSETUP.SIF.\n",
-        "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
-    },
-    {
-        //ERROR_WRITE_PTABLE,
+        // ERROR_WRITE_PTABLE,
         "\8d¥ ã¤ «®áì § ¯¨á âì â ¡«¨æã à §¤¥«®¢.\n"
         "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
+        // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
         "\8d¥ ã¤ «®áì ¤®¡ ¢¨âì ¯ à ¬¥âàë ª®¤¨à®¢ª¨ ¢ à¥¥áâà.\n"
         "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
         "\8d¥ ã¤ «®áì ãáâ ­®¢¨âì ï§ëª á¨á⥬ë.\n"
         "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
+        // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
         "\8d¥ ã¤ «®áì ¤®¡ ¢¨âì à áª« ¤ªã ª« ¢¨ âãàë ¢ à¥¥áâà.\n"
         "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_GEOID,
+        // ERROR_UPDATE_GEOID,
         "\8d¥ ã¤ «®áì ãáâ ­®¢¨âì geo id.\n"
         "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "
     },
     {
-        //ERROR_DIRECTORY_NAME,
+        // ERROR_DIRECTORY_NAME,
         "\8d¥¢¥à­®¥ ­ §¢ ­¨¥ ¤¨à¥ªâ®à¨¨.\n"
         "\n"
         "  * \8d ¦¬¨â¥ «î¡ãî ª« ¢¨èã ¤«ï ¯à®¤®«¦¥­¨ï."
     },
     {
-        //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
+        // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
         "\82ë¡à ­­ë© à §¤¥« á«¨èª®¬ ¬ « ¤«ï ãáâ ­®¢ª¨ ReactOS.\n"
         "\93áâ ­®¢®ç­ë© à §¤¥« ¤®«¦¥­ ¨¬¥âì ¯® ªà ©­¥© ¬¥à¥ %lu MB ¯à®áâà ­á⢠.\n"
         "\n"
@@ -1648,20 +1642,20 @@ MUI_ERROR ruRUErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
+        // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
         "\82ë ­¥ ¬®¦¥â¥ á®§¤ âì ¯¥à¢¨ç­ë© ¨«¨ à áè¨à¥­­ë© à §¤¥« ¢ â ¡«¨æ¥\n"
         "à §¤¥«®¢ ¤¨áª , ¯®â®¬ã çâ® ®­  § ¯®«­¥­ .\n"
         "\n"
         "  * \8d ¦¬¨â¥ «î¡ãî ª« ¢¨èã ¤«ï ¯à®¤®«¦¥­¨ï."
     },
     {
-        //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
+        // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
         "\82ë ­¥ ¬®¦¥â¥ á®§¤ âì ¡®«ì襠®¤­®£® à áè¨à¥­­®£® à §¤¥«  ­  ¤¨áª.\n"
         "\n"
         "  * \8d ¦¬¨â¥ «î¡ãî ª« ¢¨èã ¤«ï ¯à®¤®«¦¥­¨ï."
     },
     {
-        //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
+        // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
         "\8d¥ ã¤ «®áì ä®à¬ â¨à®¢ âì à §¤¥«:\n"
         " %S\n"
         "\n"
@@ -1823,8 +1817,6 @@ MUI_STRING ruRUStrings[] =
     "F3 = \82ë室  ENTER = \8fத®«¦¨âì"},
     {STRING_REBOOTCOMPUTER,
     "ENTER = \8f¥à¥§ £à㧪 "},
-    {STRING_TXTSETUPFAILED,
-    "\8fணࠬ¬  ãáâ ­®¢ª¨ ­¥ á¬®£«  ­ ©â¨ á¥ªæ¨î '%S'\n¢ ä ©«¥ TXTSETUP.SIF.\n"},
     {STRING_COPYING,
      "   \8a®¯¨à®¢ ­¨¥ ä ©« : %S"},
     {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
index e3754eb..0215001 100644 (file)
@@ -1437,7 +1437,7 @@ MUI_ERROR skSKErrorEntries[] =
         "Success\n"
     },
     {
-        //ERROR_NOT_INSTALLED
+        // ERROR_NOT_INSTALLED
         "Syst\82m ReactOS nie je kompletne nainçtalovanì na Vaçom\n"
         "po\9f¡ta\9fi. Ak teraz preruç¡te inçtal ciu, budete musie\9c\n"
         "spusti\9c Inçtal tor znova, aby sa syst\82m ReactOS nainçtaloval.\n"
@@ -1447,63 +1447,63 @@ MUI_ERROR skSKErrorEntries[] =
         "F3 = Skon\9fi\9c  ENTER = Pokra\9fova\9c"
     },
     {
-        //ERROR_NO_HDD
+        // ERROR_NO_HDD
         "Inçtal toru sa nepodarilo n js\9c pevnì disk.\n",
         "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
     },
     {
-        //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
+        // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
         "Inçtal toru sa nepodarilo n js\9c jej zdrojov£ mechaniku.\n",
         "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
         "Inçtal tor zlyhal pri nahr van¡ s£boru TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
     },
     {
-        //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
         "Inçtal tor naçiel poçkodenì s£bor TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
     },
     {
-        //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
+        // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
         "Setup found an invalid signature in TXTSETUP.SIF.\n", //chybnì (neplatnì) podpis (znak, zna\9fka, çifra)
         "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
     },
     {
-        //ERROR_DRIVE_INFORMATION
+        // ERROR_DRIVE_INFORMATION
         "Inçtal tor nemohol z¡ska\9c inform cie o syst\82movìch diskoch.\n",
         "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
     },
     {
-        //ERROR_WRITE_BOOT,
+        // ERROR_WRITE_BOOT,
         "Inçtal toru sa nepodarilo nainçtalova\9c zav dzac¡ k¢d s£borov\82ho\n"
         "syst\82mu FAT na syst\82mov£ part¡ciu.",
         "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_COMPUTER,
+        // ERROR_LOAD_COMPUTER,
         "Inçtal tor zlyhal pri nahr van¡ zoznamu typov po\9f¡ta\9fov.\n",
         "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_DISPLAY,
+        // ERROR_LOAD_DISPLAY,
         "Inçtal tor zlyhal pri nahr van¡ zoznamu nastaven¡ monitora.\n",
         "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
+        // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
         "Inçtal tor zlyhal pri nahr van¡ zoznamu typov kl vesn¡c.\n",
         "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
+        // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
         "Inçtal tor zlyhal pri nahr van¡ zoznamu rozlo§enia kl vesn¡c.\n",
         "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
     },
     {
-        //ERROR_WARN_PARTITION,
+        // ERROR_WARN_PARTITION,
 //          "Inçtal tor zistil, §e najmenej jeden pevnì disk obsahuje nekompatibiln£\n"
           "Inçtal tor naçiel najmenej na jednom pevnom disku nekompatibiln£\n"
           "tabu\96ku oblast¡, s ktorou sa ned  spr vne zaobch dza\9c!\n"
@@ -1515,7 +1515,7 @@ MUI_ERROR skSKErrorEntries[] =
           "F3 = Skon\9fi\9c  ENTER = Pokra\9fova\9c"
     },
     {
-        //ERROR_NEW_PARTITION,
+        // ERROR_NEW_PARTITION,
         "Nem\93§ete vytvori\9c nov£ oblas\9c\n"
         "vo vn£tri u§ existuj£cej oblasti!\n"
         "\n"
@@ -1523,134 +1523,128 @@ MUI_ERROR skSKErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_DELETE_SPACE,
+        // ERROR_DELETE_SPACE,
         "Nem\93§ete odstr ni\9c miesto na disku, ktor\82 nie je oblas\9cou!\n"
         "\n"
         "  * Pokra\9fujte stla\9fen¡m \96ubovo\96n\82ho kl vesu.",
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
+        // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
         "Inçtal toru sa nepodarilo nainçtalova\9c zav dzac¡ k¢d s£borov\82ho\n"
         "syst\82mu FAT na syst\82mov£ part¡ciu.",
         "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
     },
     {
-        //ERROR_NO_FLOPPY,
+        // ERROR_NO_FLOPPY,
         "V mechanike A: nie je disketa.",
         "ENTER = Pokra\9fova\9c"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
         "Inçtal tor zlyhal pri aktualiz cii nastaven¡ rozlo§enia kl vesnice.",
         "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
         "Setup failed to update display registry settings.",
         "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
     },
     {
-        //ERROR_IMPORT_HIVE,
+        // ERROR_IMPORT_HIVE,
         "Setup failed to import a hive file.",
         "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_REGISTRY
+        // ERROR_FIND_REGISTRY
         "Setup failed to find the registry data files.",
         "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_HIVE,
+        // ERROR_CREATE_HIVE,
         "Setup failed to create the registry hives.",
         "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
     },
     {
-        //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
+        // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
         "Setup failed to set the initialize the registry.",
         "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
     },
     {
-        //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
+        // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
         "Cabinet has no valid inf file.\n",
         "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_MISSING,
+        // ERROR_CABINET_MISSING,
         "Cabinet not found.\n",
         "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SCRIPT,
+        // ERROR_CABINET_SCRIPT,
         "Cabinet has no setup script.\n",
         "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
     },
     {
-        //ERROR_COPY_QUEUE,
+        // ERROR_COPY_QUEUE,
         "Setup failed to open the copy file queue.\n",
         "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_DIR,
+        // ERROR_CREATE_DIR,
         "Inçtal tor nemohol vytvori\9c inçtala\9fn\82 adres re.",
         "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
     },
     {
-        //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
-        "Setup failed to find the 'Directories' section\n"
-        "in TXTSETUP.SIF.\n",
+        // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
+        "Inçtal tor zlyhal pri h\96adan¡ sekcie '%S'\n"
+        "v s£bore TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SECTION,
-        "Setup failed to find the 'Directories' section\n"
-        "in the cabinet.\n",
+        // ERROR_CABINET_SECTION,
+        "Inçtal tor zlyhal pri h\96adan¡ sekcie '%S'\n"
+        "v s£bore cabinet.\n",
         "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
+        // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
         "Inçtal tor nemohol vytvori\9c inçtala\9fnì adres r.", //could not = nemohol
         "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_SETUPDATA,
-        "Inçtal tor zlyhal pri h\96adan¡ sekcie 'SetupData'\n"
-        "v s£bore TXTSETUP.SIF.\n",
-        "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
-    },
-    {
-        //ERROR_WRITE_PTABLE,
+        // ERROR_WRITE_PTABLE,
         "Inçtal tor zlyhal pri z pise do tabuliek oblast¡.\n"
         "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
+        // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
         "Inçtal tor zlyhal pri prid van¡ k¢dovej str nky do registrov.\n"
         "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
         "Setup could not set the system locale.\n"
         "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
+        // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
         "Inçtal tor zlyhal pri prid van¡ rozlo§en¡ kl vesnice do registrov.\n"
         "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_GEOID,
+        // ERROR_UPDATE_GEOID,
         "Inçtal tor nemohol nastavi\9c geo id.\n"
         "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"
     },
     {
-        //ERROR_DIRECTORY_NAME,
+        // ERROR_DIRECTORY_NAME,
         "Invalid directory name.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
+        // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
         "The selected partition is not large enough to install ReactOS.\n"
         "The install partition must have a size of at least %lu MB.\n"
         "\n"
@@ -1658,20 +1652,20 @@ MUI_ERROR skSKErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
+        // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
         "You can not create a new primary or extended partition in the\n"
         "partition table of this disk because the partition table is full.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
+        // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
         "You can not create more than one extended partition per disk.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
+        // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
         "Setup is unable to format the partition:\n"
         " %S\n"
         "\n"
@@ -1835,8 +1829,6 @@ MUI_STRING skSKStrings[] =
     "F3 = Skon\9fi\9c  ENTER = Pokra\9fova\9c"},
     {STRING_REBOOTCOMPUTER,
     "ENTER = Reçtart po\9f¡ta\9fa"},
-    {STRING_TXTSETUPFAILED,
-    "Inçtal tor zlyhal pri h\96adan¡ sekcie '%S'\nv s£bore TXTSETUP.SIF.\n"},
     {STRING_COPYING,
      "   Kop¡ruje sa s£bor: %S"},
     {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
index 6cfa881..414bf2b 100644 (file)
@@ -1435,7 +1435,7 @@ MUI_ERROR sqALErrorEntries[] =
         "Success\n"
     },
     {
-        //ERROR_NOT_INSTALLED
+        // ERROR_NOT_INSTALLED
         "ReactOS nuk \89shte instaluar plotesisht ne kompjuterin\n"
         "tuaj. N\89se dilni nga instalimi tani, ju do t\89 duhet t\89\n"
         "rifilloni instalimin e ReactOS p\89rs\89ri.\n"
@@ -1445,62 +1445,62 @@ MUI_ERROR sqALErrorEntries[] =
         "F3 = Dil  ENTER = Vazhdo"
     },
     {
-        //ERROR_NO_HDD
+        // ERROR_NO_HDD
         "Instalimi nuk mund t\89 gjej nj\89 harddisk.\n",
         "ENTER = Ristarto kompjuterin"
     },
     {
-        //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
+        // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
         "Instalimi nuk mund t\89 gjej burimin e t\89 dh\89nave/drive.\n",
         "ENTER = Ristarto kompjuterin"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
         "Instalimi d\89shtoj p\89r t\89 ngarkuar dokumentin TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Ristarto kompjuterin"
     },
     {
-        //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
         "Instalimi zbuloj nj\89 dokument t\89 korruptuar TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Ristarto kompjuterin"
     },
     {
-        //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
+        // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
         "Instalimi zbuloj nj\89 firm\89 t\89 pavleshm\89 ne TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Ristarto kompjuterin"
     },
     {
-        //ERROR_DRIVE_INFORMATION
+        // ERROR_DRIVE_INFORMATION
         "Instalimi nuk gjeti informacionet n\89 drive'rin e systemit.\n",
         "ENTER = Ristarto kompjuterin"
     },
     {
-        //ERROR_WRITE_BOOT,
+        // ERROR_WRITE_BOOT,
         "Instalimi deshtoj n\89 instalimin e FAT bootcode n\89 particionin e sistemit.",
         "ENTER = Ristarto kompjuterin"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_COMPUTER,
+        // ERROR_LOAD_COMPUTER,
         "Instalimi d\89shtoj n\89 ngarkimin e list\89s s\89 kompjuterit.\n",
         "ENTER = Ristarto kompjuterin"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_DISPLAY,
+        // ERROR_LOAD_DISPLAY,
         "Instalimi d\89shtoj n\89 ngarkimin e list\89s s\89 konfigurimit t\89 ekranit.\n",
         "ENTER = Ristarto kompjuterin"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
+        // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
         "Instalimi d\89shtoj n\89 ngarkimin e list\89s s\89 tipit t\89 p\89rzgjsdhjes t\89 tastier\89s.\n",
         "ENTER = Ristarto kompjuterin"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
+        // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
         "Instalimi d\89shtoj n\89 ngarkimin e list\89s s\89 tipit t\89 p\89rzgjedhjes t\89 tastier\89s.\n",
         "ENTER = Ristarto kompjuterin"
     },
     {
-        //ERROR_WARN_PARTITION,
+        // ERROR_WARN_PARTITION,
           "Instalimi zbuloi q\89 t\89 pakten nj\89 harddisk p\89rmban nj\89 mosp\89rputhshmeri\n"
           "n\89 tabel\89n e particionit q\89 nuk mund t\89 trajtohet tamam!\n"
           "\n"
@@ -1511,7 +1511,7 @@ MUI_ERROR sqALErrorEntries[] =
           "F3 = Dil  ENTER = Vazhdo"
     },
     {
-        //ERROR_NEW_PARTITION,
+        // ERROR_NEW_PARTITION,
         "Tani ju mund t\89 krijoni nj\89 particion brenda\n"
         "nj\89 particioni ekzistues!\n"
         "\n"
@@ -1519,91 +1519,91 @@ MUI_ERROR sqALErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_DELETE_SPACE,
+        // ERROR_DELETE_SPACE,
         "Ju nuk mund t\89 fshini hap\89sir\89 n\89 disk jasht particioneve!\n"
         "\n"
         "  * Shtypni nj\89 tast cfar\89do p\89r t\89 vazhduar.",
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
+        // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
         "Instalimi d\89shtoj n\89 instalimin e FAT bootcode n\89 particionin e sistemit.",
         "ENTER = Ristarto kompjuterin"
     },
     {
-        //ERROR_NO_FLOPPY,
+        // ERROR_NO_FLOPPY,
         "Ska disk n\89 drive A:.",
         "ENTER = Vazhdo"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
         "Instalimi d\89shtoj n\89 ngarkimin e list\89s s\89 tipit tv p\89rzgjsdhjes t\89 tastier\89s.",
         "ENTER = Ristarto kompjuterin"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
         "Instalimi d\89shtoi p\89r t\89 rinovuar konfigurimet e regjistrit.",
         "ENTER = Ristarto kompjuterin"
     },
     {
-        //ERROR_IMPORT_HIVE,
+        // ERROR_IMPORT_HIVE,
         "Instalimi d\89shtoi n\89 importimin e skedes koshere.",
         "ENTER = Ristarto kompjuterin"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_REGISTRY
+        // ERROR_FIND_REGISTRY
         "Instalimi d\89shtoi p\89r t\89 gjetur dokumentat e regjistrit t\89 t\89 dh\89nave.",
         "ENTER = Ristarto kompjuterin"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_HIVE,
+        // ERROR_CREATE_HIVE,
         "Instalimi d\89shtoi p\89r t krijuar rgjistrin e koshere.",
         "ENTER = Ristarto kompjuterin"
     },
     {
-        //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
+        // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
         "Instalimi d\89shtoi n\89 nisjen e regjistrit.",
         "ENTER = Ristarto kompjuterin"
     },
     {
-        //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
+        // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
         "Kabineti nuk ka t\89 vlefshme dokumentin inf.\n",
         "ENTER = Ristarto kompjuterin"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_MISSING,
+        // ERROR_CABINET_MISSING,
         "Kabineti nuk u gj\89nd.\n",
         "ENTER = Ristarto kompjuterin"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SCRIPT,
+        // ERROR_CABINET_SCRIPT,
         "Kabineti ska asnj\89 skript konfigurimi.\n",
         "ENTER = Ristarto kompjuterin"
     },
     {
-        //ERROR_COPY_QUEUE,
+        // ERROR_COPY_QUEUE,
         "Installimi d\89shtoi rradh\89n e kopjimit t\89 dokumentave.\n",
         "ENTER = Ristarto kompjuterin"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_DIR,
+        // ERROR_CREATE_DIR,
         "Instalimi nuk mund t\89 krijoj\89 skedat p\89r instalim.",
         "ENTER = Ristarto kompjuterin"
     },
     {
-        //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
-        "Instalimi d\89shtoi p\89r t\89 gjetur seksionin e 'sked\89s'\n"
+        // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
+        "Instalimi d\89shtoi p\89r t\89 gjetur '%S' seksionin\n"
         "ne TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Ristarto kompjuterin"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SECTION,
-        "Instalimi d\89shtoi p\89r t\89 gjetur seksionin e 'sked\89s'\n"
+        // ERROR_CABINET_SECTION,
+        "Instalimi d\89shtoi p\89r t\89 gjetur '%S' seksionin\n"
         "ne kabinet.\n",
         "ENTER = Ristarto kompjuterin"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
+        // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
         "Instalimi nuk mund t\89 krijoj\89 skedat p\89r instalim.",
         "\89NT\89R = Ristarto kompjuterin"
     },
@@ -1614,38 +1614,38 @@ MUI_ERROR sqALErrorEntries[] =
         "ENTER = Ristarto kompjuterin"
     },
     {
-        //ERROR_WRITE_PTABLE,
+        // ERROR_WRITE_PTABLE,
         "Instalimi d\89shtoi p\89r t\89 shkruar tabelen e particionit.\n"
         "ENTER = Ristarto kompjuterin"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
+        // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
         "Instalimi d\89shtoi p\89r t\89 shtuar codepage n\89 regjister.\n"
         "ENTER = Ristarto kompjuterin"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
         "Instalimi nuk mund t\89 v\89ndosi v\89ndnoshjen n\89 sistem.\n"
         "ENTER = Ristarto kompjuterin"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
+        // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
         "Instalimi d\89shtoi p\89r t\89 shtuar zgj\89dhjen e tastier\89s n\89 regjister.\n"
         "ENTER = Ristarto kompjuterin"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_GEOID,
+        // ERROR_UPDATE_GEOID,
         "Instalimi nuk mund t\89 vendosni id geo.\n"
         "ENTER = Ristarto kompjuterin"
     },
     {
-        //ERROR_DIRECTORY_NAME,
+        // ERROR_DIRECTORY_NAME,
         "Invalid directory name.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
+        // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
         "The selected partition is not large enough to install ReactOS.\n"
         "The install partition must have a size of at least %lu MB.\n"
         "\n"
@@ -1653,20 +1653,20 @@ MUI_ERROR sqALErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
+        // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
         "You can not create a new primary or extended partition in the\n"
         "partition table of this disk because the partition table is full.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
+        // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
         "You can not create more than one extended partition per disk.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
+        // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
         "Setup is unable to format the partition:\n"
         " %S\n"
         "\n"
@@ -1830,8 +1830,6 @@ MUI_STRING sqALStrings[] =
     "F3 = Dil  ENTER = Vazhdo"},
     {STRING_REBOOTCOMPUTER,
     "ENTER = Ristarto kompjuterin"},
-    {STRING_TXTSETUPFAILED,
-    "Instalimi d\89shtoj p\89r t\89 gjetur '%S' sectorin\nne TXTSETUP.SIF.\n"},
     {STRING_COPYING,
      "   Kopjo dokumentat: %S"},
     {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
index 03d0011..1d3588a 100644 (file)
@@ -1437,7 +1437,7 @@ MUI_ERROR svSEErrorEntries[] =
         "Success\n"
     },
     {
-        //ERROR_NOT_INSTALLED
+        // ERROR_NOT_INSTALLED
         "ReactOS installerades inte fullst\84ndigt p\86 din\n"
         "dator. Om du avslutar Setup nu, kommer du att beh\94va\n"
         "k\94ra Setup igen f\94r att installera ReactOS.\n"
@@ -1447,62 +1447,62 @@ MUI_ERROR svSEErrorEntries[] =
         "F3 = Avsluta  ENTER = Forts\84tta"
     },
     {
-        //ERROR_NO_HDD
+        // ERROR_NO_HDD
         "Setup kunde inte hitta n\86gon h\86rddisk.\n",
         "ENTER = Starta om datorn"
     },
     {
-        //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
+        // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
         "Setup kunde inte hitta sin k\84lldisk.\n",
         "ENTER = Starta om datorn"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
         "Setup misslyckades att l\84sa in filen TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Starta om datorn"
     },
     {
-        //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
         "Setup fann en korrupt TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Starta om datorn"
     },
     {
-        //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
+        // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
         "Setup hittade en ogiltig signatur i TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Starta om datorn"
     },
     {
-        //ERROR_DRIVE_INFORMATION
+        // ERROR_DRIVE_INFORMATION
         "Setup kunde inte l\84sa in informationen om systemenheten.\n",
         "ENTER = Starta om datorn"
     },
     {
-        //ERROR_WRITE_BOOT,
+        // ERROR_WRITE_BOOT,
         "Setup misslyckades installera FAT bootkod p\86 systempartitionen.",
         "ENTER = Starta om datorn"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_COMPUTER,
+        // ERROR_LOAD_COMPUTER,
         "Setup misslyckades att l\84sa datortypslistan.\n",
         "ENTER = Starta om datorn"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_DISPLAY,
+        // ERROR_LOAD_DISPLAY,
         "Setup misslyckades att l\84sa in sk\84rminst\84llningslistan.\n",
         "ENTER = Starta om datorn"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
+        // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
         "Setup misslyckades att l\84sa in tangentbordstypslistan.\n",
         "ENTER = Starta om datorn"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
+        // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
         "Setup misslyckades att l\84sa in tangentbordslayoutslistan.\n",
         "ENTER = Starta om datorn"
     },
     {
-        //ERROR_WARN_PARTITION,
+        // ERROR_WARN_PARTITION,
         "Setup fann att minst en h\86rdisk inneh\86ller en partitionstabell\n"
         "inte \84r kompatibel och inte kan hanteras korrekt!\n"
         "\n"
@@ -1513,7 +1513,7 @@ MUI_ERROR svSEErrorEntries[] =
         "F3 = Avsluta  ENTER = Forts\84tt"
     },
     {
-        //ERROR_NEW_PARTITION,
+        // ERROR_NEW_PARTITION,
         "Du kan inte skapa en partition inuti\n"
         "en redat befintlig partition!\n"
         "\n"
@@ -1521,133 +1521,127 @@ MUI_ERROR svSEErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_DELETE_SPACE,
+        // ERROR_DELETE_SPACE,
         "Du kan inte ta bort opartitionerrat diskutrymme!\n"
         "\n"
         "  * Tryck valfri tangent f\94r att forts\84tta.",
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
+        // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
         "Setup misslyckades att installera FAT bootkoden p\86 systempartitionen.",
         "ENTER = Starta om datorn"
     },
     {
-        //ERROR_NO_FLOPPY,
+        // ERROR_NO_FLOPPY,
         "Ingen disk i enhet A:.",
         "ENTER = Forts\84tt"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
         "Setup misslyckades att updatera inst\84llninarna f\94r tangentbordslayout.",
         "ENTER = Starta om datorn"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
         "Setup misslyckades att uppdatera sk\84rmregisterinst\84llningen.",
         "ENTER = Starta om datorn"
     },
     {
-        //ERROR_IMPORT_HIVE,
+        // ERROR_IMPORT_HIVE,
         "Setup misslyckades att improterea en registerdatafil.",
         "ENTER = Starta om datorn"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_REGISTRY
+        // ERROR_FIND_REGISTRY
         "Setup misslyckades att hitta registerdatafilerna.",
         "ENTER = Starta om datorn"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_HIVE,
+        // ERROR_CREATE_HIVE,
         "Setup misslyckades att skapa registerdatafilerna.",
         "ENTER = Starta om datorn"
     },
     {
-        //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
+        // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
         "Setup misslyckades att initialisera registret.",
         "ENTER = Starta om datorn"
     },
     {
-        //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
+        // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
         "Kabinettet has inen giltig inf fil.\n",
         "ENTER = Starta om datorn"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_MISSING,
+        // ERROR_CABINET_MISSING,
         "Kabinettet hittades inte.\n",
         "ENTER = Starta om datorn"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SCRIPT,
+        // ERROR_CABINET_SCRIPT,
         "Kabinettet har inget installationsskript.\n",
         "ENTER = Starta om datorn"
     },
     {
-        //ERROR_COPY_QUEUE,
+        // ERROR_COPY_QUEUE,
         "Setup misslyckades att \94ppna filkopierningsk\94n.\n",
         "ENTER = Starta om datorn"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_DIR,
+        // ERROR_CREATE_DIR,
         "Setup kunnde inte skapa installationsmapparna.",
         "ENTER = Starta om datorn"
     },
     {
-        //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
-        "Setup misslyckades att hitta 'Directories' sektionen\n"
+        // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
+        "Setup misslyckades att hitta '%S' sektionen\n"
         "i TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = Starta om datorn"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SECTION,
-        "Setup misslyckades att hitta 'Directories' sektionen\n"
+        // ERROR_CABINET_SECTION,
+        "Setup misslyckades att hitta '%S' sektionen\n"
         "i kabinettet.\n",
         "ENTER = Starta om datorn"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
+        // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
         "Setup kunnde inte skapa installationsmappen.",
         "ENTER = Starta om datorn"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_SETUPDATA,
-        "Setup misslyckades att hitta 'SetupData' sektionen\n"
-        "i TXTSETUP.SIF.\n",
-        "ENTER = Starta om datorn"
-    },
-    {
-        //ERROR_WRITE_PTABLE,
+        // ERROR_WRITE_PTABLE,
         "Setup misslyckades att skriva partitionstabellen.\n"
         "ENTER = Starta om datorn"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
+        // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
         "Setup misslyckades att l\84gga till vald codepage till registret.\n"
         "ENTER = Starta om datorn"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
         "Setup kunnde inte st\84lla in 'system locale'.\n"
         "ENTER = Starta om datorn"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
+        // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
         "Setup misslyckades att l\84gga till tangentbordslayouten till registret.\n"
         "ENTER = Starta om datorn"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_GEOID,
+        // ERROR_UPDATE_GEOID,
         "Setup kunde inte stalla int 'geo id'.\n"
         "ENTER = Starta om datorn"
     },
     {
-        //ERROR_DIRECTORY_NAME,
+        // ERROR_DIRECTORY_NAME,
         "Invalid directory name.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
+        // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
         "The selected partition is not large enough to install ReactOS.\n"
         "The install partition must have a size of at least %lu MB.\n"
         "\n"
@@ -1655,20 +1649,20 @@ MUI_ERROR svSEErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
+        // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
         "You can not create a new primary or extended partition in the\n"
         "partition table of this disk because the partition table is full.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
+        // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
         "You can not create more than one extended partition per disk.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
+        // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
         "Setup is unable to format the partition:\n"
         " %S\n"
         "\n"
@@ -1832,8 +1826,6 @@ MUI_STRING svSEStrings[] =
     "F3 = Avsluta  ENTER = Forts\84tt"},
     {STRING_REBOOTCOMPUTER,
     "ENTER = Starta om datorn"},
-    {STRING_TXTSETUPFAILED,
-    "Setup misslyckades att hitta '%S' sektionen\ni TXTSETUP.SIF.\n"},
     {STRING_COPYING,
      "   Kopierar fil: %S"},
     {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
index 4708de4..924a676 100644 (file)
@@ -1409,7 +1409,7 @@ MUI_ERROR trTRErrorEntries[] =
         "Ba\9far\8dl\8d\n"
     },
     {
-        //ERROR_NOT_INSTALLED
+        // ERROR_NOT_INSTALLED
         "ReactOS, bilgisayara t\81m\81yle kurulmad\8d. E§er \9fimdi\n"
         "Kur'dan \87\8dkarsan\8dz ReactOS'u kurmak i\87in Kur'u\n"
         "yeniden \87al\8d\9ft\8drmaya gereksinim duyacaks\8dn\8dz.\n"
@@ -1419,62 +1419,62 @@ MUI_ERROR trTRErrorEntries[] =
         "F3 = \80\8dk  Giri\9f = S\81rd\81r"
     },
     {
-        //ERROR_NO_HDD
+        // ERROR_NO_HDD
         "Kur, bir s\83bit disk bulamad\8d.\n",
         "Giri\9f = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
     },
     {
-        //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
+        // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
         "Kur, kaynak s\81r\81c\81y\81 bulamad\8d.\n",
         "Giri\9f = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
         "Kur, TXTSETUP.SIF k\81t\81§\81n\81 y\81klemede ba\9far\8ds\8dz oldu.\n",
         "Giri\9f = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
     },
     {
-        //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
         "Kur, bozuk bir TXTSETUP.SIF buldu.\n",
         "Giri\9f = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
     },
     {
-        //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
+        // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
         "Kur, TXTSETUP.SIF'ta ge\87ersiz bir im buldu.\n",
         "Giri\9f = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
     },
     {
-        //ERROR_DRIVE_INFORMATION
+        // ERROR_DRIVE_INFORMATION
         "Kur, dizge s\81r\81c\81 bilgisini alamad\8d.\n",
         "Giri\9f = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
     },
     {
-        //ERROR_WRITE_BOOT,
+        // ERROR_WRITE_BOOT,
         "Kur, dizge b\94l\81m\81ne FAT \94n y\81kleme kodunu kuramad\8d.",
         "Giri\9f = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_COMPUTER,
+        // ERROR_LOAD_COMPUTER,
         "Kur, bilgisayar t\81r\81 dizelgesini y\81klemede ba\9far\8ds\8dz oldu.\n",
         "Giri\9f = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_DISPLAY,
+        // ERROR_LOAD_DISPLAY,
         "Kur, g\94r\81nt\81 ayarlar\8d dizelgesini y\81klemede ba\9far\8ds\8dz oldu.\n",
         "Giri\9f = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
+        // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
         "Kur, d\81§me tak\8dm\8d t\81r\81 dizelgesini y\81klemede ba\9far\8ds\8dz oldu.\n",
         "Giri\9f = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
+        // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
         "Kur, d\81§me tak\8dm\8d d\81zeni dizelgesini y\81klemede ba\9far\8ds\8dz oldu.\n",
         "Giri\9f = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
     },
     {
-        //ERROR_WARN_PARTITION,
+        // ERROR_WARN_PARTITION,
         "Kur, d\81zg\81n y\94netilemeyen bir uyumsuz b\94l\81m tablosu i\87eren en az\n"
         "bir s\83bit disk buldu!\n"
         "\n"
@@ -1485,7 +1485,7 @@ MUI_ERROR trTRErrorEntries[] =
         "F3 = \80\8dk   Giri\9f = S\81rd\81r"
     },
     {
-        //ERROR_NEW_PARTITION,
+        // ERROR_NEW_PARTITION,
         "\99neden var olan bir b\94l\81m\81n i\87ine yeni\n"
         "bir b\94l\81m olu\9fturamazs\8dn\8dz!\n"
         "\n"
@@ -1493,133 +1493,127 @@ MUI_ERROR trTRErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_DELETE_SPACE,
+        // ERROR_DELETE_SPACE,
         "B\94l\81mlenmemi\9f disk bo\9flu§unu silemezsiniz!\n"
         "\n"
         "  * S\81rd\81rmek i\87in bir d\81§meye bas\8dn\8dz.",
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
+        // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
         "Kur, dizge b\94l\81m\81 \81zerinde FAT \94n y\81kleme kodunu kurmada ba\9far\8ds\8dz oldu.",
         "Giri\9f = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
     },
     {
-        //ERROR_NO_FLOPPY,
+        // ERROR_NO_FLOPPY,
         "A: s\81r\81c\81s\81nde disk yok.",
         "Giri\9f = S\81rd\81r"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
         "Kur, d\81§me tak\8dm\8d d\81zeni ayarlar\8dn\8d \9fimdikile\9ftirmede ba\9far\8ds\8dz oldu.",
         "Giri\9f = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
         "Kur, g\94r\81nt\81 de§er ayarlar\8dn\8d \9fimdikile\9ftirmede ba\9far\8ds\8dz oldu.",
         "Giri\9f = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
     },
     {
-        //ERROR_IMPORT_HIVE,
+        // ERROR_IMPORT_HIVE,
         "Kur, bir y\8d§\8dn k\81t\81§\81 almada ba\9far\8ds\8dz oldu.",
         "Giri\9f = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_REGISTRY
+        // ERROR_FIND_REGISTRY
         "Kur, de§er veri k\81t\81klerini bulmada ba\9far\8ds\8dz oldu.",
         "Giri\9f = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_HIVE,
+        // ERROR_CREATE_HIVE,
         "Kur, de§er y\8d§\8dnlar\8dn\8d olu\9fturmada ba\9far\8ds\8dz oldu.",
         "Giri\9f = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
     },
     {
-        //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
+        // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
         "Kur, De§er Defteri'ni ba\9flatmada ba\9far\8ds\8dz oldu.",
         "Giri\9f = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
     },
     {
-        //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
+        // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
         "Dolab\8dn ge\87erli yap\8dland\8drma k\81t\81§\81 yok.\n",
         "Giri\9f = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_MISSING,
+        // ERROR_CABINET_MISSING,
         "Dolap bulunamad\8d.\n",
         "Giri\9f = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SCRIPT,
+        // ERROR_CABINET_SCRIPT,
         "Dolab\8dn kurulum beti§i yok.\n",
         "Giri\9f = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
     },
     {
-        //ERROR_COPY_QUEUE,
+        // ERROR_COPY_QUEUE,
         "Kur, k\81t\81\87o§altma kuyru§unu a\87mada ba\9far\8ds\8dz oldu.\n",
         "Giri\9f = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_DIR,
+        // ERROR_CREATE_DIR,
         "Kur, kurulum dizinlerini olu\9fturmada ba\9far\8ds\8dz oldu.",
         "Giri\9f = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
     },
     {
-        //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
-        "Kur, TXTSETUP.SIF'de ""Directories"" b\94l\81m\81n\81\n"
+        // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
+        "Kur, TXTSETUP.SIF'de '%S' b\94l\81m\81n\81\n"
         "bulmada ba\9far\8ds\8dz oldu.\n",
         "Giri\9f = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SECTION,
-        "Kur, dolapta ""Directories"" b\94l\81m\81n\81\n"
+        // ERROR_CABINET_SECTION,
+        "Kur, dolapta '%S' b\94l\81m\81n\81\n"
         "bulmada ba\9far\8ds\8dz oldu.\n",
         "Giri\9f = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
+        // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
         "Kur, kurulum dizinini olu\9fturamad\8d.",
         "Giri\9f = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_SETUPDATA,
-        "Kur, TXTSETUP.SIF'de ""SetupData"" b\94l\81m\81n\81\n"
-        "bulmada ba\9far\8ds\8dz oldu.\n",
-        "Giri\9f = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
-    },
-    {
-        //ERROR_WRITE_PTABLE,
+        // ERROR_WRITE_PTABLE,
         "Kur, b\94l\81m tablolar\8d yazmada ba\9far\8ds\8dz oldu.\n"
         "Giri\9f = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
+        // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
         "Kur, De§er Defteri'ne kod sayfas\8d eklemede ba\9far\8ds\8dz oldu.\n"
         "Giri\9f = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
         "Kur, dizge yerli ay\83r\8dn\8d yapamad\8d.\n"
         "Giri\9f = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
+        // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
         "Kur, De§er Defteri'ne d\81§me tak\8dm\8d d\81zenleri eklemede ba\9far\8ds\8dz oldu.\n"
         "Giri\9f = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_GEOID,
+        // ERROR_UPDATE_GEOID,
         "Kur, co§r\83f\8c kimli§i ayarlayamad\8d.\n"
         "Giri\9f = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"
     },
     {
-        //ERROR_DIRECTORY_NAME,
+        // ERROR_DIRECTORY_NAME,
         "Ge\87ersiz dizin ad\8d.\n"
         "\n"
         "  * S\81rd\81rmek i\87in bir d\81§meye bas\8dn\8dz."
     },
     {
-        //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
+        // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
         "Se\87ili b\94l\81m ReactOS'u kurmak i\87in yetecek \94l\87\81de b\81y\81k de§il.\n"
         "Kurulum b\94l\81m\81 en az %lu MB b\81y\81kl\81§\81nde olmal\8d.\n"
         "\n"
@@ -1627,20 +1621,20 @@ MUI_ERROR trTRErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
+        // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
         "B\94l\81m tablosu dolu oldu§undan dolay\8d bu diskin b\94l\81m tablosunda yeni bir ana b\94l\81m\n"
         "ya da yeni bir geni\9fletilmi\9f b\94l\81m olu\9fturamazs\8dn\8dz.\n"
         "\n"
         "  * S\81rd\81rmek i\87in bir d\81§meye bas\8dn\8dz."
     },
     {
-        //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
+        // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
         "Bir diskte birden \87ok geni\9fletilmi\9f b\94l\81m olu\9fturamazs\8dn\8dz.\n"
         "\n"
         "  * S\81rd\81rmek i\87in bir d\81§meye bas\8dn\8dz."
     },
     {
-        //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
+        // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
         "Kur, b\94l\81m\81 bi\87imlendiremez::\n"
         " %S\n"
         "\n"
@@ -1802,8 +1796,6 @@ MUI_STRING trTRStrings[] =
     "F3 = \80\8dk   Giri\9f = S\81rd\81r"},
     {STRING_REBOOTCOMPUTER,
     "Giri\9f = Bilgisayar\8d Yeniden Ba\9flat"},
-    {STRING_TXTSETUPFAILED,
-    "Kur, TXTSETUP.SIF'de ""%S"" b\94l\81m\81n\81\nbulmada ba\9far\8ds\8dz oldu.\n"},
     {STRING_COPYING,
     "   K\81t\81\87o§alt\8dl\8dyor: %S..."},
     {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
index bed8c91..891be61 100644 (file)
@@ -1436,7 +1436,7 @@ MUI_ERROR ukUAErrorEntries[] =
         "Success\n"
     },
     {
-        //ERROR_NOT_INSTALLED
+        // ERROR_NOT_INSTALLED
         "ReactOS ­¥ ¡ã¢ ¯®¢­iáâî ¢áâ ­®¢«¥­¨© ­  \82 è\n"
         "ª®¬¯'îâ¥à. \9fªé® ¢¨ ¢¨©¤¥â¥ § ¢áâ ­®¢«î¢ ç  § à §,\n"
         "â® \82 ¬ ¡ã¤¥ ­¥®¡åi¤­® § ¯ãáâ¨â¨ ¯à®£à ¬ã ¢áâ ­®¢«¥­­ï\n"
@@ -1447,62 +1447,62 @@ MUI_ERROR ukUAErrorEntries[] =
         "F3 = \82¨©â¨  ENTER = \8fத®¢¦¨â¨"
     },
     {
-        //ERROR_NO_HDD
+        // ERROR_NO_HDD
         "\8d¥ ¢¤ «®áì §­ ©â¨ ¦®àá⪨© ¤¨áª.\n",
         "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
     },
     {
-        //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
+        // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
         "\8d¥ ¢¤ «®áì §­ ©â¨ ãáâ ­®¢®ç­¨© ¤¨áª.\n",
         "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
         "\8d¥ ¢¤ «®áì § ¢ ­â ¦¨â¨ ä ©« TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
     },
     {
-        //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
+        // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
         "\94 ©« TXTSETUP.SIF ¯®èª®¤¦¥­¨©.\n",
         "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
     },
     {
-        //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
+        // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
         "\82¨ï¢«¥­® ­¥ª®à¥ªâ­¨© ¯i¤¯¨á ¢ TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
     },
     {
-        //ERROR_DRIVE_INFORMATION
+        // ERROR_DRIVE_INFORMATION
         "\8d¥ ¢¤ «®áì ®âਬ â¨ ¤ ­i ¯à® á¨á⥬­¨© ¤¨áª.\n",
         "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
     },
     {
-        //ERROR_WRITE_BOOT,
+        // ERROR_WRITE_BOOT,
         "\8d¥ ¢¤ «®áì ¢áâ ­®¢¨â¨ § ¢ ­â ¦ã¢ «ì­¨© ª®¤ FAT ­  á¨â¥¬­¨© à®§¤i«.",
         "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_COMPUTER,
+        // ERROR_LOAD_COMPUTER,
         "\8d¥ ¢¤ «®áì § ¢ ­â ¦¨â¨ á¯¨á®ª â¨¯i¢ ª®¬¯'îâ¥à .\n",
         "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_DISPLAY,
+        // ERROR_LOAD_DISPLAY,
         "\8d¥ ¢¤ «®áì § ¢ ­â ¦¨â¨ á¯¨á®ª à¥¦¨¬i¢ ¥ªà ­ã.\n",
         "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
+        // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
         "\8d¥ ¢¤ «®áì § ¢ ­â ¦¨â¨ á¯¨á®ª â¨¯i¢ ª« ¢i âãà¨.\n",
         "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
     },
     {
-        //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
+        // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
         "\8d¥ ¢¤ «®áì § ¢ ­â ¦¨â¨ á¯¨á®ª à®§ª« ¤®ª ª« ¢i âãà¨.\n",
         "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
     },
     {
-        //ERROR_WARN_PARTITION,
+        // ERROR_WARN_PARTITION,
           "\87­ ©¤¥­® ïª ¬i­i¬ã¬ ®¤¨­ ¦®àá⪨© ¤¨áª, é® ¬iáâ¨âì à®§¤i«,\n"
           "直© ­¥ ¯i¤âਬãóâìáï ReactOS!\n"
           "\n"
@@ -1513,7 +1513,7 @@ MUI_ERROR ukUAErrorEntries[] =
           "F3 = \82¨©â¨  ENTER = \8fத®¢¦¨â¨"
     },
     {
-        //ERROR_NEW_PARTITION,
+        // ERROR_NEW_PARTITION,
         "\82¨ ­¥ ¬®¦¥â¥ á⢮à¨â¨ ­®¢¨© à®§¤i« ­ \n"
         "¢¦¥ iá­ãî箬ã à®§¤i«i!\n"
         "\n"
@@ -1521,133 +1521,127 @@ MUI_ERROR ukUAErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_DELETE_SPACE,
+        // ERROR_DELETE_SPACE,
         "\8d¥ ¬®¦­  ¢¨¤ «¨â¨ ­¥à®§¬i祭㠮¡« áâì ­  ¤¨áªã!\n"
         "\n"
         "  * \8d â¨á­iâì ¡ã¤ì-ïªã ª« ¢ièã é®¡ ¯à®¤®¢¦¨â¨.",
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
+        // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
         "\8d¥ ¢¤ «®áì ¢áâ ­®¢¨â¨ § ¢ ­â ¦ã¢ «ì­¨© ª®¤ FAT ­  á¨â¥¬­¨© à®§¤i«.",
         "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
     },
     {
-        //ERROR_NO_FLOPPY,
+        // ERROR_NO_FLOPPY,
         "\82i¤áãâ­ï ¤¨áª¥â  ¢ ¤¨áª®¢®¤i A:.",
         "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
         "\8d¥ ¢¤ «®áì ®­®¢¨â¨ ¯ à ¬¥âਠ஧ª« ¤ª¨ ª« ¢i âãà¨.",
         "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
         "\8d¥ ¢¤ «®áì ®­®¢¨â¨ ¯ à ¬¥âਠ¥ªà ­ã ¢ à¥óáâài.",
         "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
     },
     {
-        //ERROR_IMPORT_HIVE,
+        // ERROR_IMPORT_HIVE,
         "\8d¥ ¢¤ «®áì i¬¯®àâ㢠⨠䠩« ªãéi¢ à¥óáâàã.",
         "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_REGISTRY
+        // ERROR_FIND_REGISTRY
         "\8d¥ ¢¤ «®áì §­ ©â¨ ä ©«¨ ¤ ­¨å à¥óáâàã.",
         "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_HIVE,
+        // ERROR_CREATE_HIVE,
         "\8d¥ ¢¤ «®áì á⢮à¨â¨ ªãéi à¥óáâàã.",
         "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
     },
     {
-        //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
+        // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
         "\8d¥ ¢¤ «®áì i­iæi «i§ã¢ â¨ à¥óáâà.",
         "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
     },
     {
-        //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
+        // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
         "Cabinet ¬ ó ­¥ª®à¥ªâ­¨© inf-ä ©«.\n",
         "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_MISSING,
+        // ERROR_CABINET_MISSING,
         "Cabinet ­¥ §­ ©¤¥­®.\n",
         "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SCRIPT,
+        // ERROR_CABINET_SCRIPT,
         "Cabinet ­¥ ¬ ó ãáâ ­®¢®ç­®£® á業 àiî.\n",
         "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
     },
     {
-        //ERROR_COPY_QUEUE,
+        // ERROR_COPY_QUEUE,
         "\8d¥ ¢¤ «®áì ¢i¤ªà¨â¨ ç¥à£ã ª®¯i­­ï ä ©«i¢.\n",
         "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_DIR,
+        // ERROR_CREATE_DIR,
         "\8d¥ ¢¤ «®áì á⢮à¨â¨ ¤¨à¥ªâ®àiõ ¤«ï ¢áâ ­®¢«¥­­ï.",
         "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
     },
     {
-        //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
-        "\8d¥ ¢¤ «®áì §­ ©â¨ á¥ªæiî 'Directories'\n"
+        // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
+        "\8d¥ ¢¤ «®áì §­ ©â¨ á¥ªæiî '%S'\n"
         "¢ ä ©«i TXTSETUP.SIF.\n",
         "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
     },
     {
-        //ERROR_CABINET_SECTION,
-        "\8d¥ ¢¤ «®áì §­ ©â¨ á¥ªæiî 'Directories'\n"
+        // ERROR_CABINET_SECTION,
+        "\8d¥ ¢¤ «®áì §­ ©â¨ á¥ªæiî '%S'\n"
         "¢ cabinet.\n",
         "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
     },
     {
-        //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
+        // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
         "\8d¥ ¢¤ «®áì á⢮à¨â¨ ¤¨à¥ªâ®àiî ¤«ï ¢áâ ­®¢«­­ï.",
         "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
     },
     {
-        //ERROR_FIND_SETUPDATA,
-        "\8d¥ ¢¤ «®áì §­ ©â¨ á¥ªæiî 'SetupData'\n"
-        "¢ ä ©«i TXTSETUP.SIF.\n",
-        "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
-    },
-    {
-        //ERROR_WRITE_PTABLE,
+        // ERROR_WRITE_PTABLE,
         "\8d¥ ¢¤ «®áì § ¯¨á â¨ â ¡«¨æi à®§¤i«i¢.\n"
         "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
+        // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
         "\8d¥ ¢¤ «®áì ¤®¤ â¨ ¯ à ¬¥âਠª®¤ã¢ ­­ï ¢ à¥óáâà.\n"
         "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
+        // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
         "\8d¥ ¢¤ «®áì ¢áâ ­®¢¨â¨ «®ª «ì á¨á⥬¨.\n"
         "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
     },
     {
-        //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
+        // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
         "\8d¥ ¢¤ «®áì ¤®¤ â¨ à®§ª« ¤ª¨ ª« ¢i âãਠ¤® à¥óáâàã.\n"
         "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
     },
     {
-        //ERROR_UPDATE_GEOID,
+        // ERROR_UPDATE_GEOID,
         "\8d¥ ¢¤ «®áì ¢áâ ­®¢¨â¨ geo id.\n"
         "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
     },
     {
-        //ERROR_DIRECTORY_NAME,
+        // ERROR_DIRECTORY_NAME,
         "Invalid directory name.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
+        // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
         "The selected partition is not large enough to install ReactOS.\n"
         "The install partition must have a size of at least %lu MB.\n"
         "\n"
@@ -1655,20 +1649,20 @@ MUI_ERROR ukUAErrorEntries[] =
         NULL
     },
     {
-        //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
+        // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
         "You can not create a new primary or extended partition in the\n"
         "partition table of this disk because the partition table is full.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
+        // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
         "You can not create more than one extended partition per disk.\n"
         "\n"
         "  * Press any key to continue."
     },
     {
-        //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
+        // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
         "Setup is unable to format the partition:\n"
         " %S\n"
         "\n"
@@ -1832,8 +1826,6 @@ MUI_STRING ukUAStrings[] =
     "F3 = \82¨©â¨  ENTER = \8fத®¢¦¨â¨"},
     {STRING_REBOOTCOMPUTER,
     "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"},
-    {STRING_TXTSETUPFAILED,
-    "\82áâ ­®¢«î¢ ç ­¥ §¬i£ §­ ©â¨ á¥ªæiî '%S' \n¢ ä ©«i TXTSETUP.SIF.\n"},
     {STRING_COPYING,
      "   \8a®¯i­­ï: %S"},
     {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
index 5d07307..f1b392e 100644 (file)
@@ -175,15 +175,14 @@ MUIDisplayPage(
 }
 
 VOID
-MUIDisplayError(
+MUIDisplayErrorV(
     IN ULONG ErrorNum,
     OUT PINPUT_RECORD Ir,
     IN ULONG WaitEvent,
-    ...)
+    IN va_list args)
 {
-    const MUI_ERROR * entry;
+    const MUI_ERROR* entry;
     CHAR Buffer[2048];
-    va_list ap;
 
     if (ErrorNum >= ERROR_LAST_ERROR_CODE)
     {
@@ -191,7 +190,6 @@ MUIDisplayError(
                    "Press ENTER to continue",
                    Ir,
                    POPUP_WAIT_ENTER);
-
         return;
     }
 
@@ -205,9 +203,7 @@ MUIDisplayError(
         return;
     }
 
-    va_start(ap, WaitEvent);
-    vsprintf(Buffer, entry[ErrorNum].ErrorText, ap);
-    va_end(ap);
+    vsprintf(Buffer, entry[ErrorNum].ErrorText, args);
 
     PopupError(Buffer,
                entry[ErrorNum].ErrorStatus,
@@ -215,6 +211,21 @@ MUIDisplayError(
                WaitEvent);
 }
 
+VOID
+__cdecl
+MUIDisplayError(
+    IN ULONG ErrorNum,
+    OUT PINPUT_RECORD Ir,
+    IN ULONG WaitEvent,
+    ...)
+{
+    va_list arg_ptr;
+
+    va_start(arg_ptr, WaitEvent);
+    MUIDisplayErrorV(ErrorNum, Ir, WaitEvent, arg_ptr);
+    va_end(arg_ptr);
+}
+
 LPSTR
 MUIGetString(
     ULONG Number)
index 45daec3..cefe017 100644 (file)
@@ -50,6 +50,14 @@ MUIClearPage(
     ULONG PageNumber);
 
 VOID
+MUIDisplayErrorV(
+    IN ULONG ErrorNum,
+    OUT PINPUT_RECORD Ir,
+    IN ULONG WaitEvent,
+    IN va_list args);
+
+VOID
+__cdecl
 MUIDisplayError(
     ULONG ErrorNum,
     PINPUT_RECORD Ir,
@@ -83,7 +91,6 @@ MUIGetString(
 #define STRING_CONTINUE                  12
 #define STRING_QUITCONTINUE              13
 #define STRING_REBOOTCOMPUTER            14
-#define STRING_TXTSETUPFAILED            15
 #define STRING_COPYING                   16
 #define STRING_SETUPCOPYINGFILES         17
 #define STRING_REGHIVEUPDATE             20
index 99ea1c8..51ad13e 100644 (file)
@@ -3499,9 +3499,7 @@ AddSectionToCopyQueueCab(HINF InfFile,
     /* Search for the SectionName section */
     if (!SetupFindFirstLineW(InfFile, SectionName, NULL, &FilesContext))
     {
-        CHAR Buffer[128];
-        sprintf(Buffer, MUIGetString(STRING_TXTSETUPFAILED), SectionName);
-        PopupError(Buffer, MUIGetString(STRING_REBOOTCOMPUTER), Ir, POPUP_WAIT_ENTER);
+        MUIDisplayError(ERROR_TXTSETUP_SECTION, Ir, POPUP_WAIT_ENTER, SectionName);
         return FALSE;
     }
 
@@ -3593,9 +3591,7 @@ AddSectionToCopyQueue(HINF InfFile,
     /* Search for the SectionName section */
     if (!SetupFindFirstLineW(InfFile, SectionName, NULL, &FilesContext))
     {
-        CHAR Buffer[128];
-        sprintf(Buffer, MUIGetString(STRING_TXTSETUPFAILED), SectionName);
-        PopupError(Buffer, MUIGetString(STRING_REBOOTCOMPUTER), Ir, POPUP_WAIT_ENTER);
+        MUIDisplayError(ERROR_TXTSETUP_SECTION, Ir, POPUP_WAIT_ENTER, SectionName);
         return FALSE;
     }
 
@@ -3759,13 +3755,9 @@ PrepareCopyPageInfFile(HINF InfFile,
     if (!SetupFindFirstLineW(InfFile, L"Directories", NULL, &DirContext))
     {
         if (SourceCabinet)
-        {
-            MUIDisplayError(ERROR_CABINET_SECTION, Ir, POPUP_WAIT_ENTER);
-        }
+            MUIDisplayError(ERROR_CABINET_SECTION, Ir, POPUP_WAIT_ENTER, L"Directories");
         else
-        {
-            MUIDisplayError(ERROR_TXTSETUP_SECTION, Ir, POPUP_WAIT_ENTER);
-        }
+            MUIDisplayError(ERROR_TXTSETUP_SECTION, Ir, POPUP_WAIT_ENTER, L"Directories");
 
         return FALSE;
     }