Bulgarian translations by CCTAHEB (sstpr/AT/narod/DOT/ru).
authorDmitry Gorbachev <gorbachev@reactos.org>
Thu, 10 Dec 2009 19:36:33 +0000 (19:36 +0000)
committerDmitry Gorbachev <gorbachev@reactos.org>
Thu, 10 Dec 2009 19:36:33 +0000 (19:36 +0000)
Newly translated: doskey, spider.
Updated: winemine, servman, ipconfig, rapps, 3dtext, shutdown, usetup, explorer.

svn path=/trunk/; revision=44528

12 files changed:
reactos/base/applications/cmdutils/doskey/doskey.rc
reactos/base/applications/cmdutils/doskey/lang/bg-BG.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/games/spider/lang/bg-BG.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/games/spider/rsrc.rc
reactos/base/applications/games/winemine/lang/bg-BG.rc
reactos/base/applications/mscutils/servman/lang/bg-BG.rc
reactos/base/applications/network/ipconfig/lang/bg-BG.rc
reactos/base/applications/rapps/lang/bg-BG.rc
reactos/base/applications/screensavers/3dtext/lang/bg-BG.rc
reactos/base/applications/shutdown/lang/bg-BG.rc
reactos/base/setup/usetup/lang/bg-BG.h
reactos/base/shell/explorer/explorer-bg.rc

index 2d2c30b..780ea6e 100644 (file)
@@ -5,5 +5,7 @@
 
 #include <windows.h>
 #include "doskey.h"
+
+#include "lang/bg-BG.rc"
 #include "lang/en-US.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
diff --git a/reactos/base/applications/cmdutils/doskey/lang/bg-BG.rc b/reactos/base/applications/cmdutils/doskey/lang/bg-BG.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..6ad0f1e
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,27 @@
+LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+
+IDS_HELP, "Óïðàâëÿâà íàñòðîéêèòå çà îáðàáîòêà â êîìàíäíèÿ ðåä, äíåâíèêà è ìàêðîòàòà.\n\
+\n\
+DOSKEY [/INSERT | /OVERSTRIKE] [/EXENAME=exe] [/HISTORY] [/LISTSIZE=ðàçìåð]\n\
+       [/REINSTALL] [/MACROS[:exe | :ALL]] [/MACROFILE=ôàéë] [macroname=[òåêñò]]\n\
+\n\
+  /INSERT             Âêëþ÷âà ðåæèì íà âìúêâàíå.\n\
+  /OVERSTRIKE         Èçêëþ÷âà ðåæèìà íà âìúêâàíå.\n\
+  /EXENAME=èìåíàexe   Óêàçâà èìåòî íà ïðèëîæåíèåòî çà ïðåãëåä/ïðîìÿíà íà äíåâíèêà\n\
+                      è ìàêðîòàòà. Ïî ïîäðàçáèðàíå å cmd.exe.\n\
+  /HISTORY            Ïîêàçâà äíåâíèêà íà çàïîâåäèòå.\n\
+  /LISTSIZE=ðàçìåð      Óêàçâà ðàçìåðà íà äíåâíèêà çà çàïîâåäè.\n\
+  /REINSTALL          Èç÷èñòâà äíåâíèêà íà çàïîâåäèòå.\n\
+  /MACROS             Ïîêàçâà çàäàäåíèòå ìàêðîòà.\n\
+  /MACROS:èìåíàexe     Ïîêàçâà çàäàäåíèòå ìàêðîòà çà îïðåäåëåíî ïðèëîæåíèå.\n\
+  /MACROS:ALL         Ïîêàçâà çàäàäåíèòå ìàêðîòà çà âñè÷êè ïðèëîæåíèÿ.\n\
+  /MACROFILE=ôàéëîâîèìå Çàðåæäà ìàêðîòà îò ôàéë.\n\
+  macroname           Óêàçâà èìåòî íà ìàêðîòî, êîåòî äà áúäå ñúçäàäåíî.\n\
+  text                Óêàçâà òåêñòúò çà çàìÿíà îò ìàêðîòî.\n"
+
+IDS_INVALID_MACRO_DEF, "Íåïðàâèëíî îïðåäåëåíî ìàêðî: %s\n"
+
+END
diff --git a/reactos/base/applications/games/spider/lang/bg-BG.rc b/reactos/base/applications/games/spider/lang/bg-BG.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..ff60cf5
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,89 @@
+/*
+ * PROJECT:      Spider Solitaire
+ * LICENSE:      See COPYING in top level directory
+ * FILE:         base/applications/games/spider/lang/en-US.rc
+ * PURPOSE:      English Language File for Spider Solitaire
+ * TRANSLATOR:   Gregor Schneider
+ */
+#include "resource.h"
+
+LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+
+/* Dialogs */
+
+IDD_CARDBACK DIALOGEX 6, 6, 186, 104
+CAPTION "Èçáîð íà ãðúá íà êàðòèòå"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT
+BEGIN
+    CONTROL       "", IDC_CARDBACK1, "Static", SS_NOTIFY, 4, 7, 26, 32
+    CONTROL       "", IDC_CARDBACK2, "Static", SS_NOTIFY, 34, 7, 26, 32
+    CONTROL       "", IDC_CARDBACK3, "Static", SS_NOTIFY, 64, 7, 26, 32
+    CONTROL       "", IDC_CARDBACK4, "Static", SS_NOTIFY, 94, 7, 26, 32
+    CONTROL       "", IDC_CARDBACK5, "Static", SS_NOTIFY, 124, 7, 26, 32
+    CONTROL       "", IDC_CARDBACK6, "Static", SS_NOTIFY, 154, 7, 26, 32 
+    CONTROL       "", IDC_CARDBACK7, "Static", SS_NOTIFY, 4, 46, 26, 32
+    CONTROL       "", IDC_CARDBACK8, "Static", SS_NOTIFY, 34, 46, 26, 32
+    CONTROL       "", IDC_CARDBACK9, "Static", SS_NOTIFY, 64, 46, 26, 32
+    CONTROL       "", IDC_CARDBACK10, "Static", SS_NOTIFY, 94, 46, 26, 32
+    CONTROL       "", IDC_CARDBACK11, "Static", SS_NOTIFY, 124, 46, 26, 32
+    CONTROL       "", IDC_CARDBACK12, "Static", SS_NOTIFY, 154, 46, 26, 32
+    DEFPUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 66, 84, 54, 13
+    PUSHBUTTON    "Îòêàç", IDCANCEL, 126, 84, 54, 13
+END
+
+IDD_DIFFICULTY DIALOGEX DISCARDABLE 100, 100, 106, 80
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | DS_SHELLFONT
+CAPTION "Òðóäíîñò"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    AUTORADIOBUTTON "Ëåñíî: &Åäèí öâÿò",    IDC_DIF_ONECOLOR,   8, 10, 90, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    AUTORADIOBUTTON "Ñðåäíî: &Äâà öâÿòà", IDC_DIF_TWOCOLORS,  8, 23, 90, 10
+    AUTORADIOBUTTON "Òðóäíî: &×åòèðè öâÿòà",  IDC_DIF_FOURCOLORS, 8, 36, 96, 10
+
+    DEFPUSHBUTTON   "Äîáðå", IDOK, 8, 58, 40, 14
+    PUSHBUTTON      "Îòêàç", IDCANCEL, 58, 58, 40, 14
+END
+
+/* Strings */
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_SPI_NAME    "Ïàÿê"
+    IDS_SPI_ABOUT   "Spider Solitaire by Gregor Schneider\n\nCardLib version 1.0"
+    IDS_SPI_QUIT    "Èçõîä îò òåêóøàòà èãðà?"
+    IDS_SPI_WIN     "Ïîçäðàâëåíèÿ, ñïå÷åëèõòå!"
+    IDS_SPI_DEAL    "Íîâî ðàçäàâàíå?"
+END
+
+
+/* Menus */
+
+IDR_MENU1 MENU DISCARDABLE
+BEGIN
+    POPUP "&Èãðà"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Íîâà èãðà\tF2",               IDM_GAME_NEW
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Òåñòå",                    IDM_GAME_DECK
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Èç&õîä",                       IDM_GAME_EXIT
+    END
+    POPUP "Ïîìî&ù"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Ñúäúðæàíèå\tF1",               IDM_HELP_CONTENTS
+        MENUITEM "&Çà",                      IDM_HELP_ABOUT
+    END
+END
+
+
+
+/* Accelerator */
+
+IDR_ACCELERATOR1 ACCELERATORS DISCARDABLE
+BEGIN
+    VK_F1,          IDM_HELP_CONTENTS,      VIRTKEY, NOINVERT
+    VK_F2,          IDM_GAME_NEW,           VIRTKEY, NOINVERT
+END
index 3678b3b..3c09ac1 100644 (file)
@@ -5,13 +5,14 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 
 IDI_SPIDER ICON DISCARDABLE "spider.ico"
 
+#include "lang/bg-BG.rc"
 #include "lang/de-DE.rc"
 #include "lang/en-US.rc"
 #include "lang/es-ES.rc"
 #include "lang/hu-HU.rc"
 #include "lang/it-IT.rc"
-#include "lang/nl-NL.rc"
 #include "lang/ja-JP.rc"
+#include "lang/nl-NL.rc"
 #include "lang/pl-PL.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
index 7b3e3c5..293c05e 100644 (file)
@@ -48,7 +48,7 @@ BEGIN
        LTEXT           "",                  IDC_NAME2, 132,  30,  55,   8
        LTEXT           "",                  IDC_NAME3, 132,  40,  55,   8
        DEFPUSHBUTTON   "Äîáðå",             IDOK,      127,  57,  50,  15
-       PUSHBUTTON      "&Reset Scores",     IDRESET,    18,  57,  67,  15
+       PUSHBUTTON      "&Î÷èñòâàíå íà ðåçóëòàòèòå",     IDRESET,    18,  57,  67,  15
 END
 
 IDD_CONGRATS DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 160, 60
index 7a90a8b..f9c25e8 100644 (file)
@@ -93,7 +93,7 @@ BEGIN
   LTEXT "Îïèñàíèå:", IDC_STATIC, 4, 51, 110, 11
   LTEXT "Ïúò äî èçïúëíèìèÿ:", IDC_STATIC, 6, 73, 110, 9
 /* startup type*/
-  LTEXT "Âèä íà ïóñêàíå:", IDC_STATIC, 6, 108, 110, 11
+  LTEXT "Ïóñêàíå:", IDC_STATIC, 6, 108, 110, 11
   LTEXT "Ñúñòîÿíèå íà óñëóãàòà:", IDC_STATIC, 4, 138, 110, 11
   LTEXT "", IDC_SERV_STATUS, 120, 138, 176, 11, WS_CHILD | WS_VISIBLE
 /*  LTEXT "You can specify the start parameters that apply when you start the service from here.",IDC_STATIC, 6,177,240,15 */
index 85a1eff..9e48828 100644 (file)
@@ -32,7 +32,7 @@ BEGIN
     \n \
     êúäåòî\n \
         êàðòà         Èìå íà ñâúðçâàíåòî\n \
-                       (ðàçðåøåíè ñà çàìåñòâàùè çíàöè *  ?, âèæ ïðèìåðèòå)\n \
+                       (ðàçðåøåíè ñà çàìåñòâàùè çíàöè *  ?, âèæòå ïðèìåðèòå)\n \
     \n \
         Âúçìîæíîñòè:\n \
            /?           Ïîêàçâà òîâà ïîìîùíî ñúîáùåíèå\n \
@@ -49,7 +49,7 @@ BEGIN
     ïîäðàáðàíèÿ ðàçïðåäåëèòåë (gateway) çà âñÿêà êàðòà, ðàáîòåùà ïî TCP/IP.\n \
     \n \
     Çà Release è Renew, àêî íå å óêàçàíî èìå íà êàðòàòà, ùå áúäàò îñâîáîäåíè èëè ïîäíîâåíè\n \
-    ÈÏ àäððåñèòå íà âñè÷êè êàðòè, èçïîëçâàùè TCP/IP.\n \
+    ÈÏ àäðåñèòå íà âñè÷êè êàðòè, èçïîëçâàùè TCP/IP.\n \
     \n \
     Çà èçáîðà Setclassid, àêî íå å óêàçàí ClassId, òî ClassId ñå ïðåìàõâà.\n \
     \n \
@@ -60,6 +60,6 @@ BEGIN
         > ipconfig /renew EL*        ... îáíîâÿâàâà âñè÷êè ñâúðçâàíèÿ, ÷èèòî èìåíà\n \
                                          çàïî÷âàò ñ EL\n \
         > ipconfig /release *Con*    ... îñâîáîæäàâà âñè÷êè ñúâïàäàùè ñâúðçâàíèÿ,\n \
-                                         íàïðèìåð ""Local Area Connection 1"" èëè\n \
-                                             ""Local Area Connection 2""\n"
+                                         íàïðèìåð \84Local Area Connection 1\93 èëè\n \
+                                             \84Local Area Connection 2\93\n"
 END
index b3775c6..d90af82 100644 (file)
@@ -14,7 +14,7 @@ BEGIN
                MENUITEM "&Ìàõàíå",ID_UNINSTALL
                MENUITEM "&Ïðîìÿíà",   ID_MODIFY
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "&Remove from Registry", ID_REGREMOVE
+               MENUITEM "Ïðå&ìàõâàíå îò ðåãèñòúðà", ID_REGREMOVE
                MENUITEM SEPARATOR
                MENUITEM "Î&ïðåñíÿâàíå",  ID_REFRESH
        END
@@ -42,45 +42,45 @@ BEGIN
                MENUITEM "&Ìàõàíå", ID_UNINSTALL
                MENUITEM "&Ïðîìÿíà",    ID_MODIFY
                MENUITEM SEPARATOR
-               MENUITEM "&Remove from Registry", ID_REGREMOVE
+               MENUITEM "Ïðå&ìàõâàíå îò ðåãèñòúðà", ID_REGREMOVE
                MENUITEM SEPARATOR
                MENUITEM "Î&ïðåñíÿâàíå",   ID_REFRESH
        END
 END
 
-IDD_SETTINGS_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 250, 144
+IDD_SETTINGS_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 254, 144
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Settings"
+CAPTION "Íàñòðîéêè"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-       GROUPBOX "General", -1, 4, 2, 240, 61
-       AUTOCHECKBOX "&Save window position", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
-       AUTOCHECKBOX "&Update the list of accessible programs at start", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 219, 12
-       AUTOCHECKBOX "&Log of installation and removal of programs", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
+       GROUPBOX "Îáùè", -1, 4, 2, 244, 61
+       AUTOCHECKBOX "&Ñúõðàíÿâàíå ðàçïîëîæåíèåòî íà ïðîçîðåöà", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 223, 12
+       AUTOCHECKBOX "Îá&íîâÿâàíå íà ñïèñúêà ñ äîñòúïíèòå ïðèëîæåíèÿ ïðè ïóñêàíå", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 227, 12
+       AUTOCHECKBOX "&Âïèñâàíå íà ñëàãàíèÿòà è ìàõàíèÿòà íà ïðèëîæåíèÿ", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 223, 12
 
-       GROUPBOX "Downloading", -1, 4, 65, 240, 51
-       LTEXT "Folder for downloadings:", -1, 16, 75, 100, 9
+       GROUPBOX "Ñâàëÿíå", -1, 4, 65, 244, 51
+       LTEXT "Ïàïêà çà ñâàëåíèòå ôàéëîâå", -1, 16, 75, 100, 9
        EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_DIR_EDIT, 15, 86, 166, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
-       PUSHBUTTON "&Choose", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
-       AUTOCHECKBOX "&Delete installers of programs after installation", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
+       PUSHBUTTON "Èç&áîð", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
+       AUTOCHECKBOX "Ñëåä ñëàãàíå, èçïîëçâàíèòå ôàéëîâå äà ñå èçòðèâàò", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
 
-       PUSHBUTTON "Default", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 124, 60, 14
-       PUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 124, 60, 14
-       PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 181, 124, 60, 14
+       PUSHBUTTON "Ïîäðàçáèðàíî", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 124, 60, 14
+       PUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 116, 124, 60, 14
+       PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 181, 124, 60, 14
 END
 
 IDD_INSTALL_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 216, 97
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Program installation"
+CAPTION "Ñëàãàíå íà ïðèëîæåíèå"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
        LTEXT "...", IDC_INSTALL_TEXT, 4, 5, 209, 35
 
-       AUTORADIOBUTTON "&Install from a disk (CD or DVD)", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
-       AUTORADIOBUTTON "&Download and install", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
+       AUTORADIOBUTTON "Ñëàãàíå îò îïòè÷åí íîñèòåë", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
+       AUTORADIOBUTTON "&Ñâàëÿíå è ñëàãàíå", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
 
-       PUSHBUTTON "OK", IDOK, 86, 78, 60, 14
-       PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
+       PUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 86, 78, 60, 14
+       PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
 END
 
 IDD_DOWNLOAD_DIALOG DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE  0, 0, 220, 76
@@ -98,7 +98,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
 CAPTION "Çà"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-       LTEXT "Óïðàâèòåëÿò çà ïðèëîæåíèÿ íà ÐåàêòÎÑ\nÂúçïðîèçâîäñòâåíè ïðàâà (C) 2009\nÄìèòðèé ×àïúéøåâ (dmitry@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 39
+       LTEXT "Óïðàâèòåëÿò çà ïðèëîæîæåíèÿ íà ÐåàêòÎÑ\nÂúçïðîèçâîäñòâåíè ïðàâà (C) 2009\nÄìèòðèé ×àïúéøåâ (dmitry@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 39
        PUSHBUTTON "Çàòâàðÿíå", IDOK, 133, 46, 50, 14
        ICON IDI_MAIN, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
 END
@@ -159,7 +159,7 @@ BEGIN
        IDS_CAT_ENGINEER "Èíæåíåðñòâî"
        IDS_CAT_FINANCE "Ôèíàíñè"
        IDS_CAT_GAMES "Èãðè è çàáàâëåíèÿ"
-       IDS_CAT_GRAPHICS "Ãðàôèêà"
+       IDS_CAT_GRAPHICS "ãðàôèêà"
        IDS_CAT_INTERNET "Èíòåðíåò è ìðåæà"
        IDS_CAT_LIBS "Áèáëèîòåêè"
        IDS_CAT_OFFICE "Ñëóæåáíè"
@@ -177,17 +177,17 @@ BEGIN
        IDS_UNINSTALL "Ìàõàíå"
        IDS_MODIFY "Ïðîìÿíà"
        IDS_APPS_COUNT "Áðîé ïðèëîæåíèÿ: %d"
-       IDS_WELCOME_TITLE "Óïðàâèòåëÿò çà ïðèëîæåíèÿ íà ÐåàêòÎÑ âè ïðèâåòñòâà!\n\n"
+       IDS_WELCOME_TITLE "Óïðàâèòåëÿò íà ïðèëîæåíèÿòà íà ÐåàêòÎÑ âè ïðèâåòñòâà"
        IDS_WELCOME_TEXT "Èçáåðåòå ðàçäåë îò ëÿâàòà ñòðàíà, ñëåä êîåòî èçáåðåòå ïðèëîæåíèå çà ñëàãàíå èëè ïðåìàõâàíå.\nÑòðàíèöàòà íà ÐåàêòÎÑ: "
        IDS_WELCOME_URL "http://www.reactos.org"
-       IDS_INSTALLED "Ñëîæåíè"
+       IDS_INSTALLED "Ñëîæåíî"
        IDS_AVAILABLEFORINST "Íàëè÷íî çà ñëàãàíå"
        IDS_UPDATES "Îáíîâëåíèÿ"
        IDS_APPLICATIONS "Ïðèëîæåíèÿ"
-       IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Choose a folder which will be used for downloading of programs:"
-       IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "You have specified a nonexistent folder!"
-       IDS_USER_NOT_ADMIN "You should be administrator for start ""ReactOS Applications Manager""!"
-       IDS_APP_REG_REMOVE "Are you sure you want to delete the data on the installed program from the registry?"
-       IDS_INFORMATION "Information"
-       IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Unable to remove data on the program from the registry!"
+       IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Èçáåðåòå ïàïêà, â êîÿòî äà ñå ñâàëÿò ïðèëîæåíèÿòà:"
+       IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Óêàçàëè ñòå íåñúñøåñòâóâàùà ïàïêà!"
+       IDS_USER_NOT_ADMIN "You should be administrator for start ""Óïðàâèòåëÿò çà ïðèëîæåíèÿ íà ÐåàêòÎÑ""!"
+       IDS_APP_REG_REMOVE "Óâåðåí ëè ñòå, ÷å èñêàòå äà èçòðèåòå äàííèòå çà ñëîæåíîòî ïðèëîæåíèå îò ðåãèñòúðà?"
+       IDS_INFORMATION "Ñâåäåíèÿ"
+       IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Ïðåìàõâàíåòî íà äàííèòå çà ïðèëîæåíèåòî îò ðåãèñòúðà å íåâúçìîæíî!"
 END
index 06f572d..17666c9 100644 (file)
@@ -2,7 +2,7 @@ LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 DLG_SCRNSAVECONFIGURE DIALOGEX 0, 0, 273, 178
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME| DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Íàñòðîéêè íà åêðàííèÿ ïðåäïàçèòåë ""Òðèìåðåí òåêñò""."
+CAPTION "Íàñòðîéêè íà åêðàííèÿ ïðåäïàçèòåë \84Òðèìåðåí òåêñò\93."
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
 BEGIN
     DEFPUSHBUTTON   "Äîáðå",IDOK,216,7,50,14
@@ -13,5 +13,5 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_DESCRIPTION "Åêðàíåí ïðåäïàçèòåë ""Òðèìåðåí òåêñò""."
+    IDS_DESCRIPTION "Åêðàíåí ïðåäïàçèòåë \84Òðèìåðåí òåêñò\93."
 END
index 3b1f5f8..dce10c8 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
 IDS_USAGE, "Óïîòðåáà: shutdown [-?] [-l | -s | -r] [-f]\n\n\
-  Áåç êëþ÷îâå èëè -?\tÏîêçàâà òîâà ñúîáùåíèå\n\
+  Áåç êëþ÷îâå èëè -?\tÏîêàçâà òîâà ñúîáùåíèå\n\
   -l\t\t\tÈçõîä\n\
   -s\t\t\tÈçêëþ÷âàíå íà êîìïþòúðà\n\
   -r\t\t\tÈçêëþ÷âàíå è ïðåçàïóñêàíå íà êîìïþòúðà\n\
index f2fd1d6..612ccd9 100644 (file)
@@ -996,7 +996,7 @@ static MUI_ENTRY bgBGBootLoaderEntries[] =
     {
         8,
         12,
-        "\91« £ ­¥ ­  § à¥¦¤ ç ­  â¢êन¨áª (MBR).",
+        "\91« £ ­¥ ­  § à¥¦¤ ç ­  â¢êन¨áª (¢ MBR).",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
index 993ae22..c28f76b 100644 (file)
@@ -282,7 +282,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Çà èçñëåäîâàòåëÿ íà ÐåàêòÎÑ"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT           "Èçñëåäîâàòåë íà ÐåàêòÎÑ",IDC_ROS_EXPLORER,91,13,104,11
+    LTEXT           "Èçñëåäîâàòåëÿò íà ÐåàêòÎÑ",IDC_ROS_EXPLORER,91,13,104,11
     LTEXT           "â 0.9",IDC_VERSION_TXT,91,27,104,8
     LTEXT           "(c) 2003-2005 Martin Fuchs",IDC_STATIC,91,42,104,8
     LTEXT           "",IDC_WIN_VERSION,91,58,98,22
@@ -326,7 +326,7 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_TITLE               "Èçñëåäîâàòåë íà ÐåàêòÎÑ"
+    IDS_TITLE               "Èçñëåäîâàòåëÿò íà ÐåàêòÎÑ"
     IDS_START               "Ïóñê"
     IDS_LOGOFF              "Èçõîä..."
     IDS_SHUTDOWN            "Èçêëþ÷âàíå..."