[SHELL32] Update Simplified Chinese translation.
authorLuo Yufan <njlyf2011@hotmail.com>
Mon, 3 Dec 2018 04:52:10 +0000 (12:52 +0800)
committerHermès BÉLUSCA - MAÏTO <hermes.belusca-maito@reactos.org>
Mon, 3 Dec 2018 11:52:11 +0000 (12:52 +0100)
dll/win32/shell32/lang/zh-CN.rc

index 9d595ab..81ec206 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
  * PURPOSE:     Chinese (Simplified) Language Resources
  * TRANSLATORS: 2008 zhangbing <e_zb@21cn.com, ezb@mail.gywb.cn>
                 2011 Elton Chung aka MfldElton <elton328@gmail.com>
-                2017 Luo Yufan <njlyf2011@hotmail.com>
+                2018 Luo Yufan <njlyf2011@hotmail.com>
  */
 
 LANGUAGE LANG_CHINESE, SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED
@@ -177,7 +177,7 @@ CAPTION "运行"
 FONT 9, "宋体"
 BEGIN
     ICON "", IDC_RUNDLG_ICON, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
-    LTEXT "è¾\93å\85¥ç¨\8båº\8fï¼\8cç\9b®å½\95ï¼\8cæ\96\87件æ\88\96è\80\85 Internet 资源名,ReactOS 将为您打开它。", 12289, 36, 11, 182, 18
+    LTEXT "请è¾\93å\85¥ç¨\8båº\8fã\80\81ç\9b®å½\95ã\80\81æ\96\87件æ\88\96 Internet 资源名,ReactOS 将为您打开它。", 12289, 36, 11, 182, 18
     LTEXT "打开(&O):", 12305, 7, 39, 32, 10
     CONTROL "", IDC_RUNDLG_EDITPATH, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 42, 37, 178, 100
     DEFPUSHBUTTON "确定", IDOK, 62, 70, 50, 14, WS_TABSTOP
@@ -221,7 +221,7 @@ BEGIN
     ICON IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, 5, 5, 21, 20, SS_ICON
     LTEXT "为这个快捷方式选择您想要的高级属性。", -1, 5, 30, 210, 10
     CHECKBOX "以其他用户身份运行", IDC_SHORTEX_RUN_DIFFERENT, 25, 50, 150, 10
-    LTEXT "æ­¤é\80\89项å\85\81许æ\82¨ä»¥å\8f¦ä¸\80ç\94¨æ\88·èº«ä»½è¿\90è¡\8c此快æ\8d·æ\96¹å¼\8fï¼\8cæ\88\96继续以æ\82¨è\87ªå·±ç\9a\84身份è¿\90è¡\8c以ä¿\9dæ\8a¤æ\82¨ç\9a\84计ç®\97æ\9cºå\92\8cæ\95°æ\8d®ä¸\8då\8f\97æ\9cªæ\8e\88æ\9d\83ç¨\8båº\8fç\9a\84ç ´å\9d\8f。", -1, 50, 60, 175, 40
+    LTEXT "æ­¤é\80\89项å\85\81许æ\82¨ä»¥å\85¶ä»\96ç\94¨æ\88·èº«ä»½è¿\90è¡\8c此快æ\8d·æ\96¹å¼\8fï¼\8cæ\88\96è\80\85å\9c¨ä¿\9dæ\8a¤è®¡ç®\97æ\9cºå\92\8cæ\95°æ\8d®å\85\8då\8f\97æ\9cªç»\8fæ\8e\88æ\9d\83ç\9a\84ç¨\8båº\8fæ´»å\8a¨ç\9a\84å\90\8cæ\97¶ç»§ç»­è\87ªè¡\8cè¿\90è¡\8c。", -1, 50, 60, 175, 40
     CHECKBOX "在单独的内存空间中运行", IDC_SHORTEX_RUN_SEPARATE, 25, 100, 150, 10, WS_DISABLED
     PUSHBUTTON "确定", 1, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
     PUSHBUTTON "取消", 2, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
@@ -352,7 +352,7 @@ BEGIN
     ICON IDI_SHELL_TOOLS_CHKDSK, IDC_STATIC, 13, 25, 21, 20
     LTEXT "该选项将检查卷\n中的错误。", -1, 40, 25, 160, 20
     PUSHBUTTON "开始检查...", 14000, 130, 45, 90, 15, WS_TABSTOP
-    GROUPBOX "碎片整理", -1, 5, 65, 230, 60
+    GROUPBOX "ç£\81ç\9b\98ç¢\8eç\89\87æ\95´ç\90\86", -1, 5, 65, 230, 60
     ICON IDI_SHELL_TOOLS_DEFRAG, IDC_STATIC, 13, 85, 21, 20
     LTEXT "该选项将整理卷中的文件。", -1, 40, 85, 160, 20
     PUSHBUTTON "开始整理...", 14001, 130, 105, 90, 15, WS_TABSTOP
@@ -377,7 +377,7 @@ BEGIN
     LTEXT "您想使用哪个用户帐户运行这个程序?", -1, 10, 20, 220, 20
     CHECKBOX "当前用户 %s", 14000, 10, 45, 150, 10
     LTEXT "保护我的计算机和数据不受未授权程序的活动影响", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
-    CHECKBOX "这个选项可以保护您的计算机或个人数据不受病毒损害,但是选择这项可能会引起程序工作不正确。", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
+    CHECKBOX "这个选项可以保护您的计算机或个人数据不受病毒损害,但选择该选项可能会导致程序工作不正确。", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
     CHECKBOX "下列用户:", 14002, 10, 100, 90, 10
     LTEXT "用户名:", -1, 20, 118, 54, 10
     COMBOBOX 14003, 75, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
@@ -399,8 +399,8 @@ BEGIN
     RADIOBUTTON "自定义大小(&C):", 14001, 20, 90, 80, 10, WS_TABSTOP
     EDITTEXT 14002, 106, 87, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
     LTEXT "最大值(MB)(&A):", -1, 20, 105, 70, 10
-    RADIOBUTTON "ä¸\8då°\86æ\96\87件移å\85¥回收站,而是彻底删除。(&R)", 14003, 20, 117, 170, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
-    AUTOCHECKBOX "显示å\88 é\99¤ç¡®è®¤å¯¹è¯\9dæ¡\86(&D)", 14004, 20, 155, 140, 10, WS_TABSTOP
+    RADIOBUTTON "ä¸\8då°\86æ\96\87件移å\8a¨å\88°回收站,而是彻底删除。(&R)", 14003, 20, 117, 170, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
+    AUTOCHECKBOX "显示确认å\88 é\99¤å¯¹è¯\9dæ¡\86(&D)", 14004, 20, 155, 140, 10, WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
@@ -512,7 +512,7 @@ CAPTION "断开 ReactOS"
 FONT 9, "宋体"
 BEGIN
     ICON IDI_SHELL_DISCONN, IDC_STATIC, 8, 6, 21, 20
-    LTEXT "ç¡®å®\9e要断开连接吗?", -1, 49, 15, 131, 8
+    LTEXT "ç¡®å®\9a要断开连接吗?", -1, 49, 15, 131, 8
     DEFPUSHBUTTON "断开(&D)", IDOK, 47, 38, 47, 14
     PUSHBUTTON "取消", IDCANCEL, 99, 38, 47, 14
 END