Bulgarian translations by Станев (sstpr AT narod DOT ru)
authorColin Finck <colin@reactos.org>
Sat, 24 Nov 2007 13:28:58 +0000 (13:28 +0000)
committerColin Finck <colin@reactos.org>
Sat, 24 Nov 2007 13:28:58 +0000 (13:28 +0000)
See issue #2837 for more details.

svn path=/trunk/; revision=30721

21 files changed:
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/bg-BG.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/rsrc.rc
reactos/base/applications/screensavers/3dtext/lang/bg-BG.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/screensavers/3dtext/rsrc.rc
reactos/base/applications/screensavers/logon/lang/bg-BG.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/screensavers/logon/logon.rc
reactos/boot/freeldr/fdebug/fdebug.rc
reactos/boot/freeldr/fdebug/lang/bg-BG.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/bg-BG.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/cpl/appwiz/rsrc.rc
reactos/dll/cpl/joy/lang/bg-BG.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/cpl/joy/rsrc.rc
reactos/dll/cpl/liccpa/lang/bg-BG.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/cpl/liccpa/rsrc.rc
reactos/dll/cpl/mmsys/lang/bg-BG.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/cpl/mmsys/rsrc.rc
reactos/dll/cpl/powercfg/lang/bg-BG.rc
reactos/dll/cpl/telephon/lang/bg-BG.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/cpl/telephon/rsrc.rc
reactos/dll/win32/msgina/lang/bg-BG.rc [new file with mode: 0644]
reactos/dll/win32/msgina/msgina.rc

diff --git a/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/bg-BG.rc b/reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/bg-BG.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..7b15b0a
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,90 @@
+LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDC_EVENTVWR MENU 
+BEGIN
+    POPUP "&Äíåâíèê"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Ïðèëîæåíèå",                ID_LOG_APPLICATION, CHECKED
+        MENUITEM "&Ñèãóðíîñò",                   ID_LOG_SECURITY
+        MENUITEM "&Óðåäáà",                     ID_LOG_SYSTEM
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Èç&õîä",                       IDM_EXIT
+    END
+    POPUP "Èç&ãëåä"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Î&ïðåñíÿâàíå",                    IDM_REFRESH
+    END
+    MENUITEM "Íà&ñòðîéêè",                        ID_OPTIONS
+    POPUP "Ïîìî&ù"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Ïîìî&ù",                       IDM_HELP
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Çà...",                   IDM_ABOUT
+    END
+END
+
+IDC_EVENTVWR ACCELERATORS 
+BEGIN
+    "?",            IDM_ABOUT,              ASCII,  ALT
+    "/",            IDM_ABOUT,              ASCII,  ALT
+END
+
+IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 0, 0, 230, 75
+STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Çà"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    ICON            IDI_EVENTVWR,IDC_MYICON,14,9,21,20
+    LTEXT           "Ïðåãëåä íà ñúáèòèÿ, â 1,0 çà ÐåàêòÎÑ",IDC_STATIC,49,10,150,8,SS_NOPREFIX
+    LTEXT           "Copyright (C) 2007 Marc Piulachs (marc.piulachs@codexchange.net)",IDC_STATIC,49,20,119,22
+    DEFPUSHBUTTON   "Äîáðå",IDOK,90,48,42,16,WS_GROUP
+END
+
+IDD_PROGRESSBOX DIALOGEX 0, 0, 230, 40
+STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER 
+CAPTION "Ïî÷àêàéòå..."
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+    LTEXT           "Çàðåæäàíå íà ñúáèòèÿòà. Ïî÷àêàéòå...",IDC_STATIC,49,15,119,8,SS_NOPREFIX
+END
+
+
+IDD_EVENTDETAILDIALOG DIALOGEX 0, 0, 276, 282
+STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
+CAPTION "Ïîäðîáíî çà ñúáèòèåòî"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
+BEGIN
+    DEFPUSHBUTTON   "&Çàòâàðÿíå",IDOK,12,258,50,14
+    PUSHBUTTON      "Íà&çàä",IDPREVIOUS,78,258,50,14
+    PUSHBUTTON      "Íà&ïðåä",IDNEXT,144,258,50,14
+    PUSHBUTTON      "Ïîìî&ù",IDHELP,210,258,50,14
+    EDITTEXT        IDC_EVENTTEXTEDIT,14,81,247,108,ES_MULTILINE | ES_READONLY
+    LTEXT           "&Îïèñàíèå:",IDC_STATIC,15,70,39,8
+    LTEXT           "Äàòà:",IDC_STATIC,14,14,36,8
+    LTEXT           "Ñòàòè÷åí",IDC_EVENTDATESTATIC,60,14,40,8
+    LTEXT           "Âðåìå:",IDC_STATIC,14,27,36,8
+    LTEXT           "Ñòàòè÷åí",IDC_EVENTTIMESTATIC,60,27,40,8
+    LTEXT           "&Ïîòðåáèòåë:",IDC_STATIC,14,41,50,8
+    LTEXT           "Ñòàòè÷åí",IDC_EVENTUSERSTATIC,60,41,40,8
+    LTEXT           "&Êîìïþòúð:",IDC_STATIC,14,54,40,8
+    LTEXT           "Ñòàòè÷åí",IDC_EVENTCOMPUTERSTATIC,60,54,40,8
+    LTEXT           "Îçíà÷èòåë ñúáèòèå:",IDC_STATIC,105,15,71,8
+    LTEXT           "Ñòàòè÷åí",IDC_EVENTIDSTATIC,175,15,40,8
+    LTEXT           "Èçòî÷íèê:",IDC_STATIC,105,28,36,8
+    LTEXT           "Ñòàòè÷åí",IDC_EVENTSOURCESTATIC,175,28,40,8
+    LTEXT           "Âèä:",IDC_STATIC,105,42,36,8
+    LTEXT           "Ñòàòè÷åí",IDC_EVENTTYPESTATIC,175,42,40,8
+    LTEXT           "Ðàçäåë:",IDC_STATIC,105,55,36,8
+    LTEXT           "Ñòàòè÷åí",IDC_EVENTCATEGORYSTATIC,175,55,40,8
+    EDITTEXT        IDC_EVENTDATAEDIT,14,204,247,44,ES_MULTILINE | ES_READONLY
+    LTEXT           "&Äàííè",IDC_STATIC,14,194,25,8
+    CONTROL         "&Áàéòîâå",IDC_BYTESRADIO,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,39,194,40,10
+    CONTROL         "&Äóìè",IDC_WORDRADIO,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,85,194,33,10
+END
+
+STRINGTABLE 
+BEGIN
+    IDS_APP_TITLE                                    "Ïðåãëåä íà ñúáèòèÿ"
+        IDC_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "Íå å íàìåðåíî îïèñàíèåòî íà ñúáèòèå ( %lu ) â èçòî÷íèê ( %s ). Âúçìîæíî å ìåñòèÿò êîìïþòúð äà íÿìà íóæíèòå ñâåäåíèÿ â ðåãèñòúðà èëè DLL ôàéëîâåò, íóæíè çà ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèÿ îò îòäàëå÷åí êîìïþòúð."
+END
index 2e87ebf..bd6951d 100644 (file)
@@ -11,6 +11,7 @@ IDI_WARNINGICON         ICON  "res/warning.ico"
 IDI_INFORMATIONICON     ICON  "res/info.ico"
 IDI_ERRORICON           ICON  "res/error.ico"
 
+#include "lang/bg-BG.rc"
 #include "lang/de-DE.rc"
 #include "lang/en-US.rc"
 #include "lang/es-ES.rc"
diff --git a/reactos/base/applications/screensavers/3dtext/lang/bg-BG.rc b/reactos/base/applications/screensavers/3dtext/lang/bg-BG.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..d03afcc
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,19 @@
+LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDD_CONFIG DIALOGEX 0, 0, 273, 178
+STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Íàñòðîéêè íà åêðàííèÿ ïðåäïàçèòåë ""Òðèìåðåí òåêñò""."
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
+BEGIN
+    DEFPUSHBUTTON   "Äîáðå",IDOK,216,7,50,14
+    PUSHBUTTON      "Îòêàç",IDCANCEL,216,24,50,14
+    EDITTEXT        IDC_MESSAGE_TEXT,18,28,122,14,ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT           "Ñîáñòâåí òåêñò",IDC_STATIC_TEXT,18,17,65,8
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+    IDS_DESCRIPTION "Åêðàíåí ïðåäïàçèòåë ""Òðèìåðåí òåêñò""."
+    IDS_TITLE       "Çà"
+    IDS_TEXT        "Íÿìà íóæäà îò íàñòðîéêè."
+END
index 8bc80e9..e6d5db3 100644 (file)
@@ -10,6 +10,7 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 
 #include <reactos/version.rc>
 
+#include "lang/bg-BG.rc"
 #include "lang/de-DE.rc"
 #include "lang/en-US.rc"
 #include "lang/es-ES.rc"
diff --git a/reactos/base/applications/screensavers/logon/lang/bg-BG.rc b/reactos/base/applications/screensavers/logon/lang/bg-BG.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..f024ead
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,8 @@
+LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+    IDS_DESCRIPTION "Âõîäåí åêðàíåí ïðåäïàçèòåë"
+    IDS_TITLE       "Çà"
+    IDS_TEXT        "Íÿìà âúçìîæíîñò çà íàñòðîéêè."
+END
index f0a8116..43a4329 100644 (file)
@@ -13,6 +13,7 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 IDB_WORKSTATION BITMAP DISCARDABLE     "res/0.bmp"
 IDB_SERVER     BITMAP DISCARDABLE      "res/1.bmp"
 
+#include "lang/bg-BG.rc"
 #include "lang/de-DE.rc"
 #include "lang/en-US.rc"
 #include "lang/fr-FR.rc"
index abbe032..76d8d59 100644 (file)
@@ -5,6 +5,7 @@ LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US
 
 IDI_FDEBUG ICON "fdebug.ico"
 
+#include "lang/bg-BG.rc"
 #include "lang/de-DE.rc"
 #include "lang/en-US.rc"
 #include "lang/fr-FR.rc"
diff --git a/reactos/boot/freeldr/fdebug/lang/bg-BG.rc b/reactos/boot/freeldr/fdebug/lang/bg-BG.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..671c646
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,191 @@
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+// English (U.S.) resources
+
+#if !defined(AFX_RESOURCE_DLL) || defined(AFX_TARG_ENU)
+#ifdef _WIN32
+LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
+#pragma code_page(1251)
+#endif //_WIN32
+
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+//
+// Menu
+//
+
+IDC_FDEBUG MENU DISCARDABLE 
+BEGIN
+    POPUP "&Ôàéë"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Ñâúðçâàíå", IDM_FILE_CONNECT
+        MENUITEM "&Îòäåëÿíå", IDM_FILE_DISCONNECT, GRAYED
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Èç&÷èñòâàíå íà åêðàíà", IDM_FILE_CLEARDISPLAY
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Ïî÷âàíå íà ïðèõâàùàíå", IDM_FILE_STARTCAPTURE
+        MENUITEM "&Êðàé íà ïðèõâàùàíå", IDM_FILE_STOPCAPTURE, GRAYED
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "&Ìåñòåí êúíòåæ (echo)", IDM_FILE_LOCALECHO
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Èç&õîä", IDM_EXIT
+    END
+    POPUP "Ïîìî&ù"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Çà...", IDM_ABOUT
+    END
+END
+
+
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+//
+// Accelerator
+//
+
+IDC_FDEBUG ACCELERATORS MOVEABLE PURE 
+BEGIN
+    63,            IDM_ABOUT,              ASCII,  ALT // "?"
+    47,            IDM_ABOUT,              ASCII,  ALT // "/"
+END
+
+
+#ifdef APSTUDIO_INVOKED
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+//
+// TEXTINCLUDE
+//
+
+2 TEXTINCLUDE DISCARDABLE 
+BEGIN
+    "#define APSTUDIO_HIDDEN_SYMBOLS\r\n"
+    "#include ""windows.h""\r\n"
+    "#undef APSTUDIO_HIDDEN_SYMBOLS\r\n"
+    "#include ""resource.h""\r\n"
+    "\0"
+END
+
+3 TEXTINCLUDE DISCARDABLE 
+BEGIN
+    "\r\n"
+    "\0"
+END
+
+1 TEXTINCLUDE DISCARDABLE 
+BEGIN
+    "resource.h\0"
+END
+
+#endif    // APSTUDIO_INVOKED
+
+
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+//
+// DESIGNINFO
+//
+
+#ifdef APSTUDIO_INVOKED
+GUIDELINES DESIGNINFO DISCARDABLE 
+BEGIN
+    IDD_ABOUTBOX, DIALOG
+    BEGIN
+        LEFTMARGIN, 7
+        RIGHTMARGIN, 252
+        TOPMARGIN, 7
+        BOTTOMMARGIN, 203
+    END
+
+    IDD_CONNECTION, DIALOG
+    BEGIN
+        LEFTMARGIN, 7
+        RIGHTMARGIN, 189
+        TOPMARGIN, 7
+        BOTTOMMARGIN, 93
+    END
+
+    IDD_CAPTURE, DIALOG
+    BEGIN
+        LEFTMARGIN, 7
+        RIGHTMARGIN, 244
+        TOPMARGIN, 7
+        BOTTOMMARGIN, 88
+    END
+END
+#endif    // APSTUDIO_INVOKED
+
+
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+//
+// Dialog
+//
+
+IDD_ABOUTBOX DIALOG DISCARDABLE  22, 17, 259, 210
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Çà FreeLoader Debugger"
+FONT 8, "Tahoma"
+BEGIN
+    CONTROL         "FreeLoader Debugger v1.0\nCopyright (C) 2003\nby Brian Palmer (brianp@reactos.org)",
+                    IDC_STATIC,"Static",SS_LEFTNOWORDWRAP | WS_GROUP,53,28,
+                    122,26
+    DEFPUSHBUTTON   "Äîáðå",IDOK,183,189,44,14,WS_GROUP
+    ICON            IDI_FDEBUG,IDC_STATIC,19,30,20,20
+    EDITTEXT        IDC_LICENSE_EDIT,53,63,174,107,ES_MULTILINE | 
+                    ES_READONLY | WS_VSCROLL
+END
+
+IDD_CONNECTION DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 196, 100
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Íàñòðîéêà íà âðúçêàòà"
+FONT 8, "Tahoma"
+BEGIN
+    LTEXT           "Âúâåäåòå COM èçâîäà (íïð. COM1):",IDC_STATIC,7,7,108,8
+    EDITTEXT        IDC_COMPORT,7,17,182,14,ES_AUTOHSCROLL
+    LTEXT           "Âúâåäåòå ïëúòíîñòòà áîäîâå/ ñåê (íïð. 115200):",IDC_STATIC,7,38,114,
+                    8
+    EDITTEXT        IDC_BAUTRATE,7,48,182,14,ES_AUTOHSCROLL
+    DEFPUSHBUTTON   "Äîáðå",IDOK,45,79,50,14
+    PUSHBUTTON      "Îòêàç",IDCANCEL,100,79,50,14
+END
+
+IDD_CAPTURE DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 251, 95
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Ïðèõâàùàíå íà ôàéë"
+FONT 8, "Tahoma"
+BEGIN
+    LTEXT           "Ïðèõâàùàíå íà ôàéëîâî èìå:",IDC_STATIC,7,17,62,8
+    EDITTEXT        IDC_CAPTUREFILENAME,7,26,181,14,ES_AUTOHSCROLL
+    PUSHBUTTON      "&Îáçîð",IDC_BROWSE,194,26,50,14
+    DEFPUSHBUTTON   "Äîáðå",IDOK,139,74,50,14
+    PUSHBUTTON      "Îòêàç",IDCANCEL,194,74,50,14
+END
+
+
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+//
+// String Table
+//
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE 
+BEGIN
+    IDS_APP_TITLE           "fdebug"
+    IDS_HELLO               "Çäðàâåé, ñâÿò!"
+    IDC_FDEBUG              "FDEBUG"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE 
+BEGIN
+    IDS_LICENSE             "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\r\n\r\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details.\r\n\r\nYou should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-1307, USA."
+END
+
+#endif    // English (U.S.) resources
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+
+
+
+#ifndef APSTUDIO_INVOKED
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+//
+// Generated from the TEXTINCLUDE 3 resource.
+//
+
+
+/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
+#endif    // not APSTUDIO_INVOKED
+
diff --git a/reactos/dll/cpl/appwiz/lang/bg-BG.rc b/reactos/dll/cpl/appwiz/lang/bg-BG.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..c2ec70c
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,166 @@
+LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDR_POPUP_APP MENU
+BEGIN
+  POPUP "popup"
+  BEGIN
+    MENUITEM "Ïðîìÿíà/Ïðå&ìàõâàíå",ID_APP_MODIFYREMOVE
+    MENUITEM "&Ñâåäåíèÿ",  ID_APP_INFORMATION
+  END
+END
+
+IDR_POPUP_UPD MENU
+BEGIN
+  POPUP "popup"
+  BEGIN
+    MENUITEM "Ïðå&ìàõâàíå",      ID_UPD_REMOVE
+    MENUITEM "&Ñâåäåíèÿ", ID_UPD_INFORMATION
+  END
+END
+
+IDD_PROPPAGEINSTALL DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
+STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Ïðîìÿíà èëè ïðåìàõâàíå íà ïðèëîæåíèÿ"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN 
+       ICON IDI_CPLSYSTEM,-1,PROPSHEETPADDING,6,16,16
+       LTEXT "Ñëåäíîòî îñèãóðÿâàíå ìîæå äà áúäå ïðåìàõíàòî. Çà äà ïðåìàõíåòå ïðèëîæåíèå èëè çà äà ïðîìåíèòå ñëîæåíèòå ñúñòàâêè, èçáåðåòå ãî îò ñïèñúêà è íàòèñíåòå ""Ïðîìÿíà/ Ïðåìàõâàíå"".",-1,36,7,PROPSHEETWIDTH-48,32
+       LTEXT "Òúðñåíå:",-1,PROPSHEETPADDING,33,50,14
+       EDITTEXT IDC_FIND_EDIT, PROPSHEETPADDING+30, 30, 180, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+       LTEXT "Èçãëåä:",-1,250,33,40,8
+       COMBOBOX IDC_VIEW_COMBO, 280, 30, 94, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
+       CONTROL "", IDC_SOFTWARELIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SORTASCENDING | LVS_AUTOARRANGE | LVS_SINGLESEL, PROPSHEETPADDING, 50, PROPSHEETWIDTH-12, 155, WS_EX_CLIENTEDGE
+       PUSHBUTTON "Ïðîìÿíà/ Ïðå&ìàõâàíå", IDC_ADDREMOVE, PROPSHEETPADDING, 210, 80, 14, WS_DISABLED
+       PUSHBUTTON "&Ñâåäåíèÿ", IDC_INFO_BUTTON, PROPSHEETPADDING+85, 210, 80, 14, WS_DISABLED
+END
+
+IDD_PROPPAGEUPDATES DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
+STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Ïðåìàõâàíå íà îáíîâÿâàíèÿòà"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+       ICON IDI_UPDATES,-1,PROPSHEETPADDING,6,16,16
+       LTEXT "Ñëåäíèòå îáíîâÿâàíèÿ ìîãàò äà áúäàò ïðåìàõíàòè. Çà äà ïðåìàõíåòå îáíîâÿâàíå, èçáåðåòå ãî îò ñïèñúêà è íàòèñíåòå ""Ïðåìàõíè"".",-1,36,7,PROPSHEETWIDTH-48,32
+       LTEXT "Òúðñåíå:",-1,PROPSHEETPADDING,33,50,14
+       EDITTEXT IDC_FIND_EDIT, PROPSHEETPADDING+30, 30, 180, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+       LTEXT "Èçãëåä",-1,250,33,40,8
+       COMBOBOX IDC_VIEW_COMBO, 280, 30, 94, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
+       CONTROL "", IDC_SOFTWARELIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SORTASCENDING | LVS_AUTOARRANGE | LVS_SINGLESEL, PROPSHEETPADDING, 50, PROPSHEETWIDTH-12, 155, WS_EX_CLIENTEDGE
+       PUSHBUTTON "Ïðå&ìàõâàíå", IDC_ADDREMOVE, PROPSHEETPADDING, 210, 80, 14, WS_DISABLED
+       PUSHBUTTON "&Ñâåäåíèÿ", IDC_INFO_BUTTON, PROPSHEETPADDING+85, 210, 80, 14, WS_DISABLED
+END
+
+IDD_PROPPAGEADD DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
+STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Äîáàâÿíå íà íîâè ïðèëîæåíèÿ"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+       ICON IDI_CPLSYSTEM,-1,PROPSHEETPADDING,10,32,32
+       LTEXT "Çà äà ñëîæèòå íîâî ïðèëîæåíèå, íàòèñíåòå ""Ñëàãàíå"".",-1,36,11,PROPSHEETWIDTH-48,8
+       PUSHBUTTON "&Ñëàãàíå...", IDC_INSTALL, PROPSHEETWIDTH-(90), 46, 80, 14
+       LTEXT "", -1, PROPSHEETPADDING, 70, PROPSHEETWIDTH-12, 1, NOT WS_GROUP | SS_SUNKEN
+       ICON IDI_DOWNLOADICO,-1,PROPSHEETPADDING,80,32,32
+       LTEXT "Çà äà ñâàëèòå è ñëîæèòå íîâî ïðèëîæåíèå, íàòèñíåòå ""Ñâàëÿíå"".",-1,36,83,PROPSHEETWIDTH-48,17
+       PUSHBUTTON "Ñâàëÿíå", IDC_ADD_DOWNLOAD_BUTTON, PROPSHEETWIDTH-(90), 125, 80, 14, WS_DISABLED
+       LTEXT "", -1, PROPSHEETPADDING, 150, PROPSHEETWIDTH-12, 1, NOT WS_GROUP | SS_SUNKEN
+       ICON IDI_APPINETICO,-1,PROPSHEETPADDING,160,32,32
+       LTEXT "Íàòèñíåòå êîï÷åòî ""Òúðñè â èíòåðíåò"", çà äà òúðñèòå íîâè ïðèëîæåíèÿ, íàëè÷íè â èíòåðíåò.",-1,36,161,PROPSHEETWIDTH-48,17
+       PUSHBUTTON "&Ñâîéñòâà...", IDC_ADD_PROP_BUTTON, PROPSHEETWIDTH-(175), 205, 80, 14, WS_DISABLED
+       PUSHBUTTON "Òúðñå&íå â èíòåðíåò", IDC_ADD_FIND_BUTTON, PROPSHEETWIDTH-(90), 205, 80, 14, WS_DISABLED
+END
+
+IDD_PROPPAGEROSSETUP DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
+STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Íàñòðîéêà íà ÐåàêòÎÑ"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+       ICON IDI_REACTOS,-1,PROPSHEETPADDING,6,16,16
+       LTEXT "",-1,36,7,PROPSHEETWIDTH-48,32
+END
+
+IDD_FIRSTPAGE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
+STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Ñúçäàâàíå íà âðúçêà"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+       LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
+       LTEXT "Text2", -1, 115, 35, 160, 17
+END
+
+IDD_SUBMIT_REPORT DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
+STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Ñúçäàâàíå íà âðúçêà"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+       LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
+       LTEXT "Text2",-1,10,40,120,20
+       LTEXT "Text3",-1,10,55,120,20
+END
+
+IDD_SHORTCUT_LOCATION DIALOGEX 0, 0, 340, 200
+STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Ñúçäàâàíå íà ïðåïðàòêà"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+  LTEXT "Âúëøåáíèêúò âè ïîìàãà çà ñúçäàâàíåòî íà ïðåïðàòêè êúì ìåñòíè èëè ìðåæîâè ïðèëîæåíèÿ, ôàéëîâå, ïàïêè, êîìïþòðè èëè àäðåñè â èíòåðíåò.", -1, 120, 15, 200, 32
+  LTEXT "Íàïèøåòå ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ïðåäìåòà:", -1, 120, 50, 160, 10
+  EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
+  PUSHBUTTON "Îáçîð...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 275, 65, 55, 15, ES_LEFT
+  LTEXT "Íàòèñíåòå ""Íàïðåä"" çà ïðîäúëæàâàíå.", -1, 120, 100, 160, 10
+END
+
+IDD_SHORTCUT_FINISH DIALOGEX 0, 0, 340, 200
+STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Èçáåðåòå çàãëàâèå çà ïðèëîæåíèåòî"
+FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
+BEGIN
+  LTEXT "&Íàïèøåòå èìå çà ïðåïðàòêàòà:", -1, 120, 15, 150, 10
+  EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
+  LTEXT "Íàòèñíåòå ""Êðàé"" çà ñúçäàâàíå íà ïðåïðàòêà.", -1, 120, 50, 170, 10
+END
+
+IDD_INFORMATION DIALOG 5, 100, 269, 200
+STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_3DLOOK | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Ñâåäåíèÿ"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+       LTEXT "Ïîêàçâàíî èìå", IDS_INFO_DISPNAME, PROPSHEETPADDING, 8, 160, 24
+       LTEXT "Âïèñàí ïîòðåáèòåë:", -1, PROPSHEETPADDING, 25, 160, 17
+       LTEXT "", IDS_INFO_REGOWNER, PROPSHEETPADDING+75, 25, 160, 17
+       LTEXT "Îïîçíàâàòåë íà ïðîèçâåäåíèåòî:", -1, PROPSHEETPADDING, 40, 160, 17
+       LTEXT "", IDS_INFO_PRODUCTID, PROPSHEETPADDING+105, 40, 160, 17 //áåøå +75, 40, 160, 17
+       LTEXT "Èçäàòåë:", -1, PROPSHEETPADDING, 55, 160, 17
+       LTEXT "", IDS_INFO_PUBLISHER, PROPSHEETPADDING+105, 55, 160, 17
+       LTEXT "Èçäàíèå:", -1, PROPSHEETPADDING, 70, 160, 17
+       LTEXT "", IDS_INFO_VERSION, PROPSHEETPADDING+105, 70, 160, 17
+       LTEXT "Çà âðúçêà:", -1, PROPSHEETPADDING, 85, 160, 17
+       LTEXT "", IDS_INFO_CONTACT, PROPSHEETPADDING+105, 85, 160, 17
+       LTEXT "Ñâåäåíèÿòà çà ïîääðúæêàòà:", -1, PROPSHEETPADDING, 100, 160, 17
+       LTEXT "", IDS_INFO_SUPPORTINFO, PROPSHEETPADDING+105, 100, 160, 17
+       LTEXT "Òåëåôîí íà ïîääðúæêàòà:", -1, PROPSHEETPADDING, 115, 160, 17
+       LTEXT "", IDS_INFO_SUPPORTPHONE, PROPSHEETPADDING+105, 115, 160, 17
+       LTEXT "Îáíîâÿâàíèÿ íà ïðîèçâåäåíèåòî:", -1, PROPSHEETPADDING, 130, 160, 17
+       LTEXT "", IDS_INFO_PRODUCT_UPDATES, PROPSHEETPADDING+105, 130, 160, 17
+       LTEXT "Ïðî÷åòèÌå:", -1, PROPSHEETPADDING, 145, 160, 17
+       LTEXT "", IDS_INFO_README, PROPSHEETPADDING+105, 145, 160, 17
+       LTEXT "Çàáåëåæêè:", -1, PROPSHEETPADDING, 160, 160, 17
+       LTEXT "", IDS_INFO_COMMENTS, PROPSHEETPADDING+105, 160, 160, 17
+    PUSHBUTTON "&Çàòâàðÿíå", IDCANCEL, 212, 180, 50, 14
+END
+
+STRINGTABLE 
+BEGIN
+       IDS_CPLSYSTEMNAME "Äîáàâÿíå/ïðåìàõâàíå íà ïðèëîæåíèÿ"
+       IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Ñëàãà ïðèëîæåíèÿ è ñúçäàâà ïðåïðàòêè."
+//     IDS_NOITEM_SELECTED "Íÿìà èçáðàíè íåùà!"
+       IDS_ERROR "Ãðåøêà"
+       IDS_UNABLEREAD_UNINSTSTR "Ïðî÷èòàíåòî íà ïðåìàõâàùèÿ íèç å íåâúçìîæíî. Ïîïúëíåíèåòî å íåïðàâèëíî èëè å áèëî ñúçäàäåíî îò MSI ñëàãà÷."
+       IDS_UNABLEOPEN_UNINSTKEY "Îòâàðÿíåòî íà êëþ÷úò çà ïðåìàõâàíå å íåâúçìîæíî"
+       IDS_APPLIST "Ñëîæåíè ïðèëîæåíèÿ"
+       IDS_UPDATESLIST "Ñëîæåíè îáíîâëåíèÿ"
+       IDS_LARGEICONS "Ãîëåìè çíà÷åòà"
+       IDS_LIST "Ñïèñúê"
+       IDS_DETAILS "Ïîäðîáíîñòè"
+    IDS_CREATE_SHORTCUT "Ñúçäàâàíå íà ïðåïðàòêà"
+    IDS_ERROR_NOT_FOUND "Íå áå îòêðèò ôàéë %s."
+END
index 7d325ec..e14ab18 100644 (file)
@@ -1,6 +1,7 @@
 #include "resource.h"
 #include <windows.h>
 
+#include "lang/bg-BG.rc"
 #include "lang/de-DE.rc"
 #include "lang/en-US.rc"
 #include "lang/fr-FR.rc"
diff --git a/reactos/dll/cpl/joy/lang/bg-BG.rc b/reactos/dll/cpl/joy/lang/bg-BG.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..7b36e27
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,84 @@
+LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDD_PROPPAGEMAIN DIALOGEX 0, 0, 252, 205
+STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
+CAPTION "Èãðîâè óïðàâëåíèÿ"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+       ICON IDI_CPLSYSTEM, -1, 7, 7, 20, 20
+       LTEXT "Òîâà ñà íàñòðîéêèòå çà èãðîâèòå óïðàâëåíèÿ íà êîìïþòúðà âè.", -1, 33, 7, 214, 20, NOT WS_GROUP
+       GROUPBOX "Ñëîæåíè èãðîâè óïðàâëåíèÿ", -1, 7, 34, 238, 117
+       CONTROL "List1", IDC_CONTROLLER_LIST, "SysListView32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x0000808D, 14, 44, 224, 80
+       PUSHBUTTON "&Äîáàâÿíå...", IDC_ADD_BUTTON, 35, 129, 65, 14
+       PUSHBUTTON "Ïðå&ìàõâàíå", IDC_REMOVE_BUTTON, 104, 129, 65, 14, WS_DISABLED
+       PUSHBUTTON "&Ñâîéñòâà", IDC_PROPERTIES_BUTTON, 173, 129, 65, 14, WS_DISABLED
+       PUSHBUTTON "Ðàç&øèðåíè...", IDC_ADVANCED_BUTTON, 111, 157, 65, 14
+       PUSHBUTTON "&Ïîïðàâêà...", IDC_TROUBLESHOOT_BUTTON, 180, 157, 65, 14
+       PUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 195, 185, 50, 14
+}
+
+IDD_ADD DIALOGEX 0, 0, 265, 200
+STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_3DLOOK | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
+CAPTION "Äîáàâÿíå íà èãðîâî óïðàâëåíèå"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+       ICON IDI_CPLSYSTEM, -1, 8, 7, 20, 20
+       LTEXT "Èçáåðåòå èãðîâî óïðàâëåíèå îò äîëíèÿ ñïèñúê è íàòèñíåòå ""Äîáðå"". Àêî èãðîâîòî âè óïðàâëåíèå íå å â ñïèñúêà, íàòèñíåòå ""Íàãëàñÿíå"".", -1, 35, 7, 210, 33
+       LTEXT "&Èãðîâè óïðàâëåíèÿ", -1, 8, 45, 126, 8
+       LISTBOX IDC_GAME_CONTROLLERS_LIST, 7, 55, 251, 57, LBS_STANDARD | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_WANTKEYBOARDINPUT | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP
+       AUTOCHECKBOX "Èç&ïîëçâàíå íà êîðìèëî è ïåäàëè", IDC_ENABLE_RUDDERS_CHECKBOX, 7, 114, 250, 10, WS_GROUP
+       LTEXT "&Èãðîâè èçâîä:", -1, 7, 134, 130, 8, NOT WS_VISIBLE
+       COMBOBOX IDC_GAME_PORT_COMBO, 7, 147, 140, 50, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | NOT WS_VISIBLE | WS_VSCROLL
+       PUSHBUTTON "&Íàãëàñÿíå...", IDC_CUSTOM_BUTTON, 208, 147, 50, 14
+       CONTROL "", -25525, "STATIC", SS_ETCHEDHORZ, 7, 170, 251, 1
+       DEFPUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 155, 179, 50, 14
+       PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 208, 179, 50, 14
+}
+
+IDD_CUSTOM DIALOGEX 0, 0, 265, 183, 0
+STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_3DLOOK | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
+CAPTION "Íàãëàñÿâàíå íà èãðîâèòå óïðàâëåíèÿ"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+       GROUPBOX "Îñîáåíè ñâîéñòâà", -1, 7, 7, 245, 52
+       AUTORADIOBUTTON "&Ðú÷êà", IDC_JOYSTICK_RADIO, 10, 23, 55, 10
+       AUTORADIOBUTTON "&Ïîëåòåí ÿðåì èëè ïîëåòíà ðú÷êà", IDC_FLIGHT_YOKE_RADIO, 115, 23, 135, 10
+       AUTORADIOBUTTON "Èãðîâà ïîäëîæêà", IDC_GAME_PAD_RADIO, 10, 40, 90, 10
+       AUTORADIOBUTTON "Óïðàâëåíèÿ çà &ñúñòåçàòåëíè êîëè", IDC_RACE_CAR_RADIO, 115, 40, 135, 10
+       GROUPBOX "&Îñè", -1, 7, 67, 116, 44, WS_GROUP
+       COMBOBOX IDC_AXES_COMBO, 37, 79, 48, 50, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
+       AUTORADIOBUTTON "Êîðìèëî/Ïåäàëè", IDC_RUDDER_PEDALS_RADIO, 10, 97, 75, 10, NOT WS_VISIBLE
+       AUTORADIOBUTTON "Îñ Z", IDC_Z_AXIS_RADIO, 87, 97, 33, 10, NOT WS_VISIBLE
+       GROUPBOX "&Êîï÷åòà", -1, 137, 67, 116, 44
+       COMBOBOX IDC_BUTTONS_COMBO, 178, 79, 48, 50, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | WS_VSCROLL, WS_EX_CLIENTEDGE
+       AUTOCHECKBOX "Èçïîëçâàíå íà óïðàâëåíèå íà ãëåäíàòà &òî÷êà", IDC_INC_POINT_CHECKBOX, 7, 123, 180, 10
+       LTEXT "Èìå íà &óïðàâëåíèåòî", -1, 7, 139, 200, 9
+       EDITTEXT IDC_CONTROLLER_NAME_EDIT, 7, 150, 116, 15, ES_AUTOHSCROLL, WS_EX_CLIENTEDGE | WS_EX_STATICEDGE
+       DEFPUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 137, 150, 50, 14
+       PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 203, 150, 50, 14
+}
+
+IDD_ADVANCED DIALOGEX 0, 0, 220, 86
+STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
+EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
+CAPTION "Ðàçøèðåíè íàñòðîéêè"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+       ICON IDI_CPLSYSTEM, -1, 7, 24, 20, 20
+       DEFPUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 106, 65, 50, 14
+       PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 163, 65, 50, 14
+       LTEXT "Èçáåðåòå óñòðîéñòâî, êîåòî äà ïîëçâàòå çà ñòàðè ïðèëîæåíèÿ.", -1, 1, 7, 217, 10
+       LTEXT "&Ïðåäïî÷èòàíî óñòðîéñòâî:", -1, 34, 24, 100, 10
+       COMBOBOX IDC_PREFERRED_DEV_COMBO, 34, 38, 179, 75, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
+}
+
+STRINGTABLE 
+BEGIN
+       IDS_CPLSYSTEMNAME "Èãðîâè óïðàâëåíèÿ"
+       IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Äîáàâÿíå, ïðåìàõâàíå è íàñòðîéâàíå íà èãðîâè óïðàâëåíèÿ îò ðîäà íà ðú÷êè è èãðîâè ïîäëîæêè."
+       IDS_CONTROLLER "Óïðàâëåíèå"
+       IDS_STATUS "Ñúñòîÿíèå"
+END
index 7d325ec..e14ab18 100644 (file)
@@ -1,6 +1,7 @@
 #include "resource.h"
 #include <windows.h>
 
+#include "lang/bg-BG.rc"
 #include "lang/de-DE.rc"
 #include "lang/en-US.rc"
 #include "lang/fr-FR.rc"
diff --git a/reactos/dll/cpl/liccpa/lang/bg-BG.rc b/reactos/dll/cpl/liccpa/lang/bg-BG.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..a28c5df
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,27 @@
+LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDD_PROPPAGE1 DIALOG DISCARDABLE  20, 40, 315, 104
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_OVERLAPPED | WS_CAPTION | WS_VISIBLE | WS_SYSMENU
+CAPTION "Èçáîð íà âèäà íà äàâàíå íà ðàçðåøèòåëíè"
+FONT 8, "Helv"
+BEGIN
+       CONTROL "Âèä íà êëèåíòêî ðàçðåøàâàíå",                         100, "BUTTON", BS_GROUPBOX | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 4, 4, 239, 94
+       CONTROL "Íà óñòðîéñòâî èëè íà ïîòðåáèòåë",                        102, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 13, 79, 107, 12
+       CONTROL "Íà ñúðâúð. Áðîé åäíîâðåìåííè ñâúðçâàíèÿ:", 103, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 13, 38, 163, 9
+       CONTROL "Ïðîèçâåäåíåèå:",                                      105, "STATIC", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 13, 20, 31, 8
+       CONTROL "",                                              106, "COMBOBOX", CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP, 49, 20, 171, 12
+       CONTROL "Äîáðå",                                            107, "BUTTON", BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 263, 7, 46, 14
+       CONTROL "Îòêàç",                                        108, "BUTTON", BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 263, 27, 46, 14
+       CONTROL "Ïîìîù",                                          109, "BUTTON", BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 263, 48, 46, 14
+       CONTROL "Ðàçìíîæàâàíå...",                                110, "BUTTON", BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 263, 68, 46, 14
+       CONTROL "Ïðìàõâàíå íà ðàçðåøèòåëíè",                                  111, "BUTTON", BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 30, 56, 65, 15
+       CONTROL "Äîáàâÿíå íà ðàçðåøèòåëíè",                               112, "BUTTON", BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 112, 56, 61, 16
+       CONTROL "",                                              114, "EDIT", ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 187, 39, 32, 12
+END
+
+STRINGTABLE 
+BEGIN
+  IDS_CPLNAME_1 "Óïðàâëåíèå íà ðàçðåøèòåëíèòå"
+  IDS_CPLDESCRIPTION_1 "Óïðàâëåíèå íà ðàçðåøèòåëíèòå"
+  IDS_REACTOS "ReactOS - FreeSoftware"
+END
index 8ef9e54..74c6cd0 100644 (file)
@@ -1,6 +1,7 @@
 #include <windows.h>
 #include "resource.h"
 
+#include "lang/bg-BG.rc"
 #include "lang/de-DE.rc"
 #include "lang/en-US.rc"
 #include "lang/es-ES.rc"
diff --git a/reactos/dll/cpl/mmsys/lang/bg-BG.rc b/reactos/dll/cpl/mmsys/lang/bg-BG.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..5975a54
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,107 @@
+LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDD_VOLUME DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Ñèëà"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    ICON IDI_CPLICON, IDI_CPLICON, 8,5,32,32
+    LTEXT "",IDC_DEVICE_NAME,40,10,194,36
+    GROUPBOX "Ñèëà íà óñòðîéñòâîòî", -1, 7,30,230,100
+    ICON IDI_CPLICON, IDI_CPLICON, 17,45,32,32
+    CONTROL "",IDC_VOLUME_TRACKBAR, "msctls_trackbar32", TBS_AUTOTICKS | TBS_ENABLESELRANGE | TBS_BOTTOM | TBS_HORZ | WS_TABSTOP, 65, 45, 140, 14
+    LTEXT "Ñëàáî",-1,62,66,30,17
+    LTEXT "Ñèëíî",-1,195,66,30,17
+    CHECKBOX "Çà&ãëóøåíî", IDC_MUTE_CHECKBOX, 50, 78, 140, 10
+    CHECKBOX "Ïîñòàâÿíå íà &çíà÷å çà çâóêà â çàäà÷íàòà ëåíòà", IDC_ICON_IN_TASKBAR, 50, 92, 140, 10
+    PUSHBUTTON "Ðàçø&èðåíè...", -1, 150,105,75,15
+    GROUPBOX "Íàñòðîéêè íà ãîâîðèòåëÿ", -1, 7,140,230,80
+    CONTROL "", IDC_SPEAKIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 160, 70, 70
+    LTEXT "×ðåç äîëíèòå íàñòðîéêè ìîæåòå äà óêàæåòå ñèëàòà è äðóãè ñâîéñòâà íà âñåêè îòäåëåí ãîâîðèòåë.",-1,70,155,150,36
+    PUSHBUTTON "Ñèëà íà &ãîâîðèòåëÿ...", -1, 70,195,75,15
+    PUSHBUTTON "Ðàç&øèðåíè...", -1, 150,195,75,15
+END
+
+IDD_SOUNDS DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Çâóöè"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Çâóêîâà íàðåäíà å íàáîð îò çâóöè, ïðèëàãàíè ïðè ñúáèòèÿ â ÐåàêòÎÑ è â ïðèëîæåíèÿòà. Ìîæåòå äà èçáåðåòå ñúùåñòâóâàùà íàðåäáà èëè äà çàïèøåòå ïðîìåíåíà îò âàñ.",-1,8,7,230,40
+    LTEXT "Çâóêîâà ïîä&ðåäáà:",-1,8,42,150,17
+    COMBOBOX IDC_SOUND_SCHEME, 8, 53, 230, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "Çàïèñ &êàòî...", -1, 134,70,50,15
+    PUSHBUTTON "Èç&òðèâàíå", -1, 188,70,50,15
+    LTEXT "Çà äà ïðîìåíèòå çâóöèòå, öúêíåòå íà ñúáèòèå â ñïèñúêà è è ìó çàäàéòå çâóê. Ìîæåòå äà çàïèøåòå ïðîìåíèòå êàòî íîâà çâóêîâà íàðåäáà.",-1,8,90,230,40
+    LTEXT "&Ñúáèòèÿ:",-1,8,118,150,17
+    CONTROL "", IDC_SCHEME_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 8, 130, 230, 60, WS_EX_CLIENTEDGE
+    LTEXT "&Çâóöè",IDC_TEXT_SOUND,8,194,80,17, WS_DISABLED
+    COMBOBOX IDC_SOUND_LIST, 8, 205, 155, 146, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "", IDC_PLAY_SOUND, 168,205,15,15, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "&Îáçîð...", IDC_BROWSE_SOUND, 188,205,50,15, WS_DISABLED
+END
+
+IDD_AUDIO DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Çâóê"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Âúçïðîèçâåæäàíå íà çâóê", -1, 7,7,230,60
+    ICON IDI_CPLICON, IDI_CPLICON, 15,20,32,32
+    LTEXT "Ïîä&ðàçáðàíî óñòðîéñòâî:",-1,50,20,80,17
+    COMBOBOX IDC_DEVICE_PLAY_LIST, 50, 30, 180, 46, CBS_DROPDOWNLIST
+    PUSHBUTTON "&Ñèëà...", -1, 85,47,70,15
+    PUSHBUTTON "Ðàçøè&ðåíè...", -1, 160,47,70,15
+    GROUPBOX "Çàïèñ íà çâóê", -1, 7,75,230,60
+    ICON IDI_MICROPHONE_ICON, IDI_MICROPHONE_ICON, 15,88,32,32
+    LTEXT "&Ïîäðàçáðàíî óñòðîéñòâî:",-1,50,88,80,17
+    COMBOBOX IDC_DEVICE_REC_LIST, 50, 98, 180, 46, CBS_DROPDOWNLIST
+    PUSHBUTTON "Ñ&èëà...", -1, 85,115,70,15
+    PUSHBUTTON "Ðàçøèð&åíè...", -1, 160,115,70,15
+    GROUPBOX "Âúçïðîèçâåæäàíå íà ÌÈÄÈ", -1, 7,145,230,60
+    ICON IDI_CPLICON, IDI_CPLICON, 15,158,32,32
+    LTEXT "Ïîäðàç&áðàíî óñòðîéñòâî:",-1,50,158,80,17
+    COMBOBOX IDC_DEVICE_MIDI_LIST, 50, 168, 180, 46, CBS_DROPDOWNLIST
+    PUSHBUTTON "Ñè&ëà...", -1, 85,185,70,15
+    PUSHBUTTON "&Çà...", -1, 160,185,70,15
+    CHECKBOX "Èç&ïîëçâàíå ñàìî íà ïîäðàçáðàíè óñòðîéñòâà", IDC_DEFAULT_DEV_CHECKBOX, 7, 212, 140, 10
+END
+
+IDD_VOICE DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Ãëàñ"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Òåçè íàñòðîéêè ñà çà çà ñèëàòà è äðóãèòå âúçìîæíîñòè íà èçáðàíîòî óñòðîéñòâîòî çà âúçïðîèçâåæäàíå èëè çàïèñ íà ãëàñ." ,-1,8,7,230,40
+    GROUPBOX "Âúçïðîèçâåæäàíå íà ãëàñ", -1, 7,37,230,60
+    ICON IDI_CPLICON, IDI_CPLICON, 15,50,32,32
+    LTEXT "Ïîä&ðàçáðàíî óñòðîéñòâî:",-1,50,50,80,17
+    COMBOBOX IDC_DEVICE_VOICE_LIST, 50, 60, 180, 46, CBS_DROPDOWNLIST
+    PUSHBUTTON "&Ñèëà...", -1, 85,77,70,15
+    PUSHBUTTON "Ðàçøè&ðåíè...", -1, 160,77,70,15
+    GROUPBOX "Çàïèñ íà ãëàñ", -1, 7,105,230,60
+    ICON IDI_MICROPHONE_ICON, IDI_MICROPHONE_ICON, 15,118,32,32
+    LTEXT "&Ïîäðàçáðàíî óñòðîéñòâî:",-1,50,118,80,17
+    COMBOBOX IDC_DEVICE_VOICE_REC_LIST, 50, 128, 180, 46, CBS_DROPDOWNLIST
+    PUSHBUTTON "Ñ&èëà...", -1, 85,145,70,15
+    PUSHBUTTON "Ðàçøèð&åíè...", -1, 160,145,70,15
+    PUSHBUTTON "&Ïðîáà íà îáîðóäâàíåòî...", -1, 160,175,70,15
+END
+
+IDD_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 246, 228
+STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Îáîðóäâàíå"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+
+END
+
+STRINGTABLE 
+BEGIN
+    IDS_CPLNAME "Çâóêîâè óñòðîéñòâà"
+    IDS_CPLDESCRIPTION "Ïðîìåíÿ çâóêîâàòà íàðåäáà çà êîìïþòúðà âè èëè íàñòðîéêèòå çà ãîâîðèòåëèòå è çàïèñâàùèòå óñòðîéñòâà."
+    IDS_NO_SOUND "(Íÿìà)"
+END
+
+
+
index c91b1ee..a347664 100644 (file)
@@ -1,6 +1,7 @@
 #include <windows.h>
 #include "resource.h"
 
+#include "lang/bg-BG.rc"
 #include "lang/cs-CZ.rc"
 #include "lang/de-DE.rc"
 #include "lang/el-GR.rc"
index f24e5f9..2337e31 100644 (file)
@@ -47,29 +47,29 @@ BEGIN
     CONTROL         "Slider1",IDC_ALARMBAR1,"msctls_trackbar32",TBS_HORZ |
                     TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,30,40,170,15
     LTEXT           "100%",-1,215,40,25,10
-    PUSHBUTTON      "Äåéñòâèå ïðè &òðåâîãà...",-1,20,70,70,15,WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON      "Äåéñòâèå ïðè &òðåâîãà...",-1,5,70,85,15,WS_DISABLED
     LTEXT           "Óâåäîìÿâàíå:",-1,95,70,50,10
-    LTEXT           "Íåèçâåñòíî",IDC_ALARMMSG1,145,70,95,10
+    LTEXT           "Íåèçâåñòíî",IDC_ALARMMSG1,180,70,55,10
     LTEXT           "Äåéñòâèå:",-1,95,80,45,10
-    LTEXT           "Íåèçâåñòíî",IDC_ALARMAKTION1,145,80,95,10
+    LTEXT           "Íåèçâåñòíî",IDC_ALARMAKTION1,180,80,55,10
     LTEXT           "Èçïúëíÿâàíå íà ïðèëîæåíèå:",-1,95,90,50,10
-    LTEXT           "Íåèçâåñòíî",IDC_ALARMPROG1,150,90,40,10
+    LTEXT           "Íåèçâåñòíî",IDC_ALARMPROG1,180,90,55,10
 
     GROUPBOX        "Òðåâîãà çà ðàçðåäåíà áàòåðèÿ",-1,10,115,235,95
-    CONTROL         "Òðåâîãà çà ðàçðåäåíà áàòåðèÿ ïðè ðàçðåæäàíå äî:",IDC_ALARM2,
+    CONTROL         "Òðåâîãà ïðè ðàçðåæäàíå íà áàòåðèÿòà ïîä:",IDC_ALARM2,
                     "Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,125,180,15
     LTEXT           "íåèçâåñòíî",IDC_ALARMVALUE2,200,125,40,10
     LTEXT           "0%",-1,20,140,15,15
     CONTROL         "Slider1",IDC_ALARMBAR2,"msctls_trackbar32",TBS_HORZ |
                     TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,30,140,170,15
     LTEXT           "100%",-1,215,140,25,10
-    PUSHBUTTON      "&Äåéñòâèå ïðè òðåâîãà...",-1,20,170,70,15,WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON      "&Äåéñòâèå ïðè òðåâîãà",-1,10,170,85,15,WS_DISABLED
     LTEXT           "Èçâåñòÿâàíå:",-1,95,170,50,10
-    LTEXT           "Unknown",IDC_ALARMMSG2,145,170,95,10
+    LTEXT           "Íåèçâåñòíî",IDC_ALARMMSG2,180,170,55,10
     LTEXT           "Äåéñòâèå:",-1,95,180,45,10
-    LTEXT           "Unknown",IDC_ALARMAKTION2,145,180,95,10
-    LTEXT           "Çàïóñê íà ïðèëîæåíèå:",-1,95,190,50,10
-    LTEXT           "Unknown",IDC_ALARMPROG2,150,190,40,10
+    LTEXT           "Íåèçâåñòíî",IDC_ALARMAKTION2,180,180,55,10
+    LTEXT           "Çàïóñê íà ïðèëîæåíèå:",-1,95,190,90,10
+    LTEXT           "Íåèçâåñòíî",IDC_ALARMPROG2,180,190,55,10
 END
 
 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 250, 220
@@ -82,9 +82,9 @@ BEGIN
     GROUPBOX        "Âúçìîæíîñòè",-1,5,35,225,55
     CONTROL         "Âèíàãè èìà çíà÷å â çàäà÷íàòà ëåíòà",IDC_SYSTRAYBATTERYMETER,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,15,45,200,10
-    CONTROL         "&Èñêàíå íà ïàðîëà ïðè èçëèçàíå îò îç÷àêâàíå",IDC_PASSWORDLOGON,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
+    CONTROL         "&Èñêàíå íà ïàðîëà ïðè èçëèçàíå îò èç÷àêâàíå",IDC_PASSWORDLOGON,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,15,55,200,10
-    CONTROL         "&Çàòúìíÿâàíå íà åêðàíà ïðè ðàáîòà îò áàòåðèè.",IDC_VIDEODIMDISPLAY,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
+    CONTROL         "&Çàòúìíÿâàíå íà åêðàíà ïðè ðàáîòà íà áàòåðèè",IDC_VIDEODIMDISPLAY,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,15,65,200,10
     GROUPBOX        "Êëàâèøè çà çàõðàíâàíå",-1,5,100,230,105
     LTEXT           "&Ïðè çàòâàðÿíå íà êàïàêà íà ïðåíîñèìèÿ ìè êîìïþòúð:", IDC_SLIDCLOSE,10,110,210,10
@@ -93,7 +93,7 @@ BEGIN
     LTEXT           "Ï&ðè íàòèñêàíå íà êîï÷åòî çà èçêëþ÷âàíå íà êîìïþòúðà:", IDC_SPOWERBUTTON,10,135,210,10
     COMBOBOX        IDC_POWERBUTTON,10,150,220,90,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT |
                     WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-    LTEXT           "Ïð&è íàòèñêàíå íà êîï÷åòî çà ïðèñïèâàíå íà êîìïþòàðà:", IDC_SSLEEPBUTTON,10,165,210,10
+    LTEXT           "Ïð&è íàòèñêàíå íà êîï÷åòî çà ïðèñïèâàíå íà êîìïþòúðà:", IDC_SSLEEPBUTTON,10,165,210,10
     COMBOBOX        IDC_SLEEPBUTTON,10,180,220,90,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT |
                     WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 END
@@ -110,7 +110,7 @@ BEGIN
     CONTROL         "Âêëþ÷âàíå íà çà&ñïèâàíåòî",IDC_HIBERNATEFILE,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,10,55,210,10
     GROUPBOX        "Äèñêîâî ìÿñòî çà çàñïèâàíå",-1,5,80,240,60
-    LTEXT           "Ñâîáîäíèî äèñêîâî ìÿñòî:",-1,10,90,155,10
+    LTEXT           "Ñâîáîäíî äèñêîâî ìÿñòî:",-1,10,90,155,10
     LTEXT           "Íåèçâåñòíî",IDC_FREESPACE,180,90,70,10
     LTEXT           "Íåîáõîäèìî äèñêîâî ìÿñòî çà çàñïèâàíå:",-1,10,100,155,10
     LTEXT           "Íåèçâåñòíî",IDC_SPACEFORHIBERNATEFILE,180,100,55,10
@@ -160,3 +160,5 @@ BEGIN
   IDS_TIMEOUT16 "Íèêîãà"
 END
 
+
+
diff --git a/reactos/dll/cpl/telephon/lang/bg-BG.rc b/reactos/dll/cpl/telephon/lang/bg-BG.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e4c41f5
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,7 @@
+LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE 
+BEGIN
+       IDS_CPLSYSTEMNAME "Èçáîðè çà òåëåôîí è ìîäåì"
+       IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Íàñòðîéâàíå íà ìîäåìà è íà íà÷èíà íà èçáèðàíå íà òåëåôîíà."
+END
index 7d325ec..e14ab18 100644 (file)
@@ -1,6 +1,7 @@
 #include "resource.h"
 #include <windows.h>
 
+#include "lang/bg-BG.rc"
 #include "lang/de-DE.rc"
 #include "lang/en-US.rc"
 #include "lang/fr-FR.rc"
diff --git a/reactos/dll/win32/msgina/lang/bg-BG.rc b/reactos/dll/win32/msgina/lang/bg-BG.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..0a1e1b2
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,56 @@
+LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDD_STATUSWINDOW_DLG DIALOGEX 0,0,274,26
+STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_3DLOOK | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
+CAPTION "Ïî÷àêàéòå..."
+FONT 8,"MS Shell Dlg 2",400,0,1
+BEGIN
+    LTEXT           "",IDC_STATUSLABEL,7,8,234,12,SS_WORDELLIPSIS
+END
+
+IDD_NOTICE_DLG DIALOGEX 0,0,186,59
+STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_3DLOOK | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
+CAPTION "ÐåàêòÎÑ âè ïðèâåòñòâà"
+FONT 8,"MS Shell Dlg 2",400,0,1
+BEGIN
+    LTEXT           "Íàòèñíåòå åäíîâðåìåííî Control+Alt+Del",IDC_STATIC,16,18,144,14
+END
+
+IDD_LOGGEDOUT_DLG DIALOGEX 0,0,275,147
+STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_3DLOOK | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
+CAPTION "Âõîä"
+FONT 8,"MS Shell Dlg 2",400,0,1
+BEGIN
+    PUSHBUTTON      "Äîáðå",IDOK,51,122,50,14,BS_DEFPUSHBUTTON
+    PUSHBUTTON      "Îòêàç",IDCANCEL,115,122,50,14
+    PUSHBUTTON      "Èçêëþ÷âàíå",IDC_SHUTDOWN,179,122,50,14
+    LTEXT           "Ïîòðåáèòåë:",IDC_STATIC,36,75,45,8
+    LTEXT           "Ïàðîëà:",IDC_STATIC,36,93,42,8
+    EDITTEXT        IDC_USERNAME,84,72,119,14,ES_AUTOHSCROLL
+    EDITTEXT        IDC_PASSWORD,84,91,119,14,ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
+    CONTROL         "",IDC_ROSLOGO,"Static",SS_BLACKFRAME,7,7,261,51
+END
+
+IDD_LOGGEDON_DLG DIALOGEX 0,0,247,116
+STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_3DLOOK | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP | WS_SYSMENU
+CAPTION "Ñèãóðíîñò"
+FONT 8,"MS Shell Dlg 2",400,0,1
+BEGIN
+    PUSHBUTTON      "Îòêàç",IDCANCEL,130,95,99,14
+    PUSHBUTTON      "Èçõîä",IDC_LOGOFF,90,76,75,14
+    PUSHBUTTON      "Èçêëþ÷âàíå",IDC_SHUTDOWN,170,76,75,14
+    LTEXT           "Êàêâî æåëàåòå?",IDC_STATIC,86,53,87,8
+    PUSHBUTTON      "Çàêëþ÷âàíå íà êîìïþòúðà",IDC_LOCK,25,95,99,14
+    PUSHBUTTON      "Çàäà÷åí óïðàâèòåë",IDC_TASKMGR,10,76,75,14
+    CONTROL         "",IDC_ROSLOGO,"Static",SS_BLACKFRAME,7,7,230,38
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_LOGGEDOUTSAS "Çäðàâåéòå!"
+    IDS_LOCKEDSAS "Êîìïþòúðúò å çàêëþ÷åí."
+    IDS_PRESSCTRLALTDELETE "Íàòèñíåòå Control+Alt+Del çà äà âëåçåòå."
+    IDS_ASKFORUSER "Ïîòðåáèòåëñêî èìå: "
+    IDS_ASKFORPASSWORD "Ïàðîëà: "
+    IDS_FORCELOGOFF "Òàêà òåêóùèÿò ïîòðåáèòåë ùå èçëåçå è ùå èçãóáè âñè÷êè íåñúõðàíåíè äàííè. Äà ïðîäúëæà ëè?"
+END
index b2f9486..bcc992e 100644 (file)
@@ -9,6 +9,7 @@
 
 IDI_ROSLOGO BITMAP "resources/reactos.bmp"
 
+#include "lang/bg-BG.rc"
 #include "lang/en-US.rc"
 #include "lang/de-DE.rc"
 #include "lang/fr-FR.rc"