Ukrainian translation updates for usetup by Igor Paliychuk.
authorDaniel Reimer <reimer.daniel@freenet.de>
Wed, 23 Jun 2010 22:38:12 +0000 (22:38 +0000)
committerDaniel Reimer <reimer.daniel@freenet.de>
Wed, 23 Jun 2010 22:38:12 +0000 (22:38 +0000)
svn path=/trunk/; revision=47839

reactos/base/setup/usetup/lang/uk-UA.h

index 7f7a7a7..f5da61e 100644 (file)
@@ -422,13 +422,13 @@ static MUI_ENTRY ukUADevicePageEntries[] =
     {
         6,
         23,
-        "\8a®«¨ ¢ái ¯ à ¬¥âਠ¡ã¤ãâì ¢¨§­ ç¥­i, ¢¨¡¥àiâì \"\87 áâ®á㢠⨠¤ ­i ¯ à ¬¥âਠ¯à¨áâà®õ¢\"",
+        "\8a®«¨ ¢ái ¯ à ¬¥âਠ¡ã¤ãâì ¢¨§­ ç¥­i, ¢¨¡¥àiâì",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         24,
-        "i ­ â¨á­iâì ENTER.",
+        "\"\87 áâ®á㢠⨠¤ ­i ¯ à ¬¥âਠ¯à¨áâà®õ¢\" i ­ â¨á­iâì ENTER.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -525,7 +525,7 @@ static MUI_ENTRY ukUAComputerPageEntries[] =
     {
         8,
         10,
-        "\x07  \8d â¨áª ©â¥ ª« ¢ièi \82\82\85\90\95 â  \82\8d\88\87 ¤«ï ¢¨¡®àã â¨¯ã \82 è®£® ª®¬¯'îâ¥à .",
+        "\x07  \8d â¨áª ©â¥ ª« ¢ièi \82\82\85\90\95 â  \82\8d\88\87 ¤«ï ¢¨¡®àã â¨¯ã \82 è®£® ª®¬¯'îâ¥à ",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -662,7 +662,7 @@ static MUI_ENTRY ukUADisplayPageEntries[] =
     },
     {   8,
         10,
-         "\x07  \8d â¨áª ©â¥ ª« ¢ièi \82\82\85\90\95 â  \82\8d\88\87 ¤«ï ¢¨¡®àã ¯®âài¡­®£® â¨¯ã ¬®­iâ®àã.",
+         "\x07  \8d â¨áª ©â¥ ª« ¢ièi \82\82\85\90\95 â  \82\8d\88\87 ¤«ï ¢¨¡®àã ¯®âài¡­®£® â¨¯ã ¬®­iâ®àã",
          TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -720,7 +720,7 @@ static MUI_ENTRY ukUASuccessPageEntries[] =
     {
         10,
         9,
-        "¢áiå CD-ROM § CD-¯à¨¢®¤i¢.",
+        "¢ái CD-ROM § CD-¯à¨¢®¤i¢.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -837,7 +837,7 @@ static MUI_ENTRY ukUASelectPartitionEntries[] =
     {
         0,
         0,
-        "\81ã¤ì-« áª  § ç¥ª ©â¥...",
+        "Please wait...",
         TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
     },
     {
@@ -1037,13 +1037,13 @@ static MUI_ENTRY ukUAKeyboardSettingsEntries[] =
     {
         8,
         10,
-        "\x07  \8d â¨áª ©â¥ ª« ¢ièi \82\82\85\90\95 â  \82\8d\88\87 ¤«ï ¢¨¡®àã ¯®âài¡­®£® â¨¯ã ª« ¢i âãà¨.",
+        "\x07  \8d â¨áª ©â¥ ª« ¢ièi \82\82\85\90\95 â  \82\8d\88\87 ¤«ï ¢¨¡®àã ¯®âài¡­®£® â¨¯ã",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         11,
-        "   i ­ â¨á­iâì ENTER.",
+        "   ª« ¢i âãਠi ­ â¨á­iâì ENTER.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -1485,8 +1485,8 @@ MUI_ERROR ukUAErrorEntries[] =
     },
     {
         //ERROR_INSUFFICIENT_DISKSPACE,
-        "Not enough free space in the selected partition.\n"
-        "  * Press any key to continue.",
+        "\8d¥¤®áâ â­ì® ¢i«ì­®£® ¬iáæï ­  ®¡à ­®¬ã à®§¤i«i.\n"
+        "  * \8d â¨á­iâì ¡ã¤ì-ïªã ª« ¢ièã ¤«ï ¯à®¤®¢¦¥­­ï.",
         NULL
     },
     {