[SYSDM]
authorThomas Faber <thomas.faber@reactos.org>
Sun, 16 Oct 2011 07:27:33 +0000 (07:27 +0000)
committerThomas Faber <thomas.faber@reactos.org>
Sun, 16 Oct 2011 07:27:33 +0000 (07:27 +0000)
- Increase size of the homepage link control to correctly show the complete focus rectangle. Patch by Elton Chung (elton328 at gmail dot com)
See issue #5038 for more details.

svn path=/trunk/; revision=54154

18 files changed:
reactos/dll/cpl/sysdm/lang/bg-BG.rc
reactos/dll/cpl/sysdm/lang/cs-CZ.rc
reactos/dll/cpl/sysdm/lang/de-DE.rc
reactos/dll/cpl/sysdm/lang/el-GR.rc
reactos/dll/cpl/sysdm/lang/en-US.rc
reactos/dll/cpl/sysdm/lang/es-ES.rc
reactos/dll/cpl/sysdm/lang/fr-FR.rc
reactos/dll/cpl/sysdm/lang/id-ID.rc
reactos/dll/cpl/sysdm/lang/it-IT.rc
reactos/dll/cpl/sysdm/lang/ja-JP.rc
reactos/dll/cpl/sysdm/lang/no-NO.rc
reactos/dll/cpl/sysdm/lang/pl-PL.rc
reactos/dll/cpl/sysdm/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/cpl/sysdm/lang/ru-RU.rc
reactos/dll/cpl/sysdm/lang/sk-SK.rc
reactos/dll/cpl/sysdm/lang/sv-SE.rc
reactos/dll/cpl/sysdm/lang/uk-UA.rc
reactos/dll/cpl/sysdm/lang/zh-CN.rc

index c6f7ab8..a5f240e 100644 (file)
@@ -19,7 +19,7 @@ BEGIN
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
-    CONTROL     "Ïîñåòåòå <A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS Homepage</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 93, 8
+    CONTROL     "Ïîñåòåòå <A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS Homepage</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 93, 10
     PUSHBUTTON  "&Ðàçðåøèòåëíîòî", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 13
 END
 
index 9e56b14..81005cb 100644 (file)
@@ -22,7 +22,7 @@ BEGIN
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
-    CONTROL     "Nav\9atívit <A HREF=""http://www.reactos.org/"">stránku systému ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 8
+    CONTROL     "Nav\9atívit <A HREF=""http://www.reactos.org/"">stránku systému ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 10
     PUSHBUTTON  "Zobrazit &licenci...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 13
 END
 
index eec7d1e..c6bda8c 100644 (file)
@@ -26,7 +26,7 @@ BEGIN
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
-    CONTROL     "<A HREF=""http://www.reactos.de/"">ReactOS-Homepage</A> besuchen", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 100, 8
+    CONTROL     "<A HREF=""http://www.reactos.de/"">ReactOS-Homepage</A> besuchen", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 100, 10
     PUSHBUTTON  "&Lizenz anzeigen...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 14
 END
 
index 426438a..a735702 100644 (file)
@@ -17,7 +17,7 @@ BEGIN
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
-    CONTROL     "Åðéóêåõôåßôå ôçí <A HREF=""http://www.reactos.org/"">Éóôïóåëßäá ôïõ ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 180, 93, 8
+    CONTROL     "Åðéóêåõôåßôå ôçí <A HREF=""http://www.reactos.org/"">Éóôïóåëßäá ôïõ ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 180, 93, 10
     PUSHBUTTON  "&ÐñïâïëÞ Üäåéáò...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 13
 END
 
index c1d7fa9..6537d8c 100644 (file)
@@ -17,7 +17,7 @@ BEGIN
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
-    CONTROL     "Visit the <A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS Homepage</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 8
+    CONTROL     "Visit the <A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS Homepage</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 10
     PUSHBUTTON  "View &licence...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 13
 END
 
index 7383919..8ff8070 100644 (file)
@@ -22,7 +22,7 @@ BEGIN
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
-    CONTROL     "Visite <A HREF=""http://www.reactos.org/"">Página Web de ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 110, 8
+    CONTROL     "Visite <A HREF=""http://www.reactos.org/"">Página Web de ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 110, 10
     PUSHBUTTON  "Ver &licencia...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 13
 END
 
index 17fe2e1..34b616c 100644 (file)
@@ -21,7 +21,7 @@ BEGIN
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
-    CONTROL     "Visiter la <A HREF=""http://www.reactos.org/"">page d'accueil ReactOS </A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 93, 8
+    CONTROL     "Visiter la <A HREF=""http://www.reactos.org/"">page d'accueil ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 93, 10
     PUSHBUTTON  "Voir la &licence...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 14
 END
 
index 6bd09c9..2ccafcc 100644 (file)
@@ -17,7 +17,7 @@ BEGIN
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
-    CONTROL     "Kunjungi <A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS Homepage</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 93, 8
+    CONTROL     "Kunjungi <A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS Homepage</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 93, 10
     PUSHBUTTON  "Lihat &lisensi...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 14
 END
 
index 0175497..614a450 100644 (file)
@@ -17,7 +17,7 @@ BEGIN
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
-    LTEXT       "Visita ReactOS su internet", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, 20, 200, 93, 8
+    CONTROL     "Visita <A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS su internet</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 93, 10
     PUSHBUTTON  "Vedi la licenza...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 14
 END
 
index 7b86e4e..b7202ec 100644 (file)
@@ -17,7 +17,7 @@ BEGIN
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
-    CONTROL     "<A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS \83z\81[\83\80\83y\81[\83W</A>\82Ö\8ds\82­", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 8
+    CONTROL     "<A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS \83z\81[\83\80\83y\81[\83W</A>\82Ö\8ds\82­", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 10
     PUSHBUTTON  "\83\89\83C\83Z\83\93\83X\82ð\95\\\8e¦(&L)...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 13
 END
 
index 4c6d999..1f1cf69 100644 (file)
@@ -18,7 +18,7 @@ BEGIN
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
-    CONTROL     "Besøk <A HREF=""http://www.reactos.org/no/index.html"">ReactOS Hjemmesiden</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 8
+    CONTROL     "Besøk <A HREF=""http://www.reactos.org/no/index.html"">ReactOS Hjemmesiden</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 10
     PUSHBUTTON  "Vis &lisensen...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 13
 END
 
index 96efb37..3376fac 100644 (file)
@@ -26,7 +26,7 @@ BEGIN
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
-    CONTROL     "Odwiedź <A HREF=""http://www.reactos.org/"">Stronę domową ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 123, 8
+    CONTROL     "Odwiedź <A HREF=""http://www.reactos.org/"">Stronę domową ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 123, 10
     PUSHBUTTON  "Wyświetl &licencję...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 14
 END
 
index 63460dd..e1c7526 100644 (file)
@@ -17,7 +17,7 @@ BEGIN
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
-    CONTROL     "Vedeți <A HREF=""http://www.reactos.org/"">pagina de web ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 8
+    CONTROL     "Vedeți <A HREF=""http://www.reactos.org/"">pagina de web ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 10
     PUSHBUTTON  "&Licență...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 13
 END
 
index 236c55f..71325b4 100644 (file)
@@ -17,7 +17,7 @@ BEGIN
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
-    CONTROL     "Посетите <A HREF=""http://www.reactos.org/"">домашнюю страницу ReactOS</A>.", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 204, 220, 8
+    CONTROL     "Посетите <A HREF=""http://www.reactos.org/"">домашнюю страницу ReactOS</A>.", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 204, 220, 10
     PUSHBUTTON  "&Лицензия...", IDC_LICENCE, 170, 200, 78, 14
 END
 
index 497720c..539a30d 100644 (file)
@@ -25,7 +25,7 @@ BEGIN
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
-    CONTROL     "Nav\9atívte <A HREF=""http://www.reactos.org/"">domovskú stránku systému ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 165, 8
+    CONTROL     "Nav\9atívte <A HREF=""http://www.reactos.org/"">domovskú stránku systému ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 165, 10
     PUSHBUTTON  "Zobrazi\9d &licenciu...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 14
 END
 
index 124bbe9..8b6c5e6 100644 (file)
@@ -19,7 +19,7 @@ BEGIN
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
-    CONTROL     "Besök <A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS hemsida</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 8
+    CONTROL     "Besök <A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS hemsida</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 10
     PUSHBUTTON  "Visa &licens...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 13
 END
 
index 8901f46..3c40aa3 100644 (file)
@@ -25,7 +25,7 @@ BEGIN
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
-    CONTROL     "Відвідаєте <A HREF=""http://www.reactos.org/"">домашню сторінку ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 150, 8
+    CONTROL     "Відвідаєте <A HREF=""http://www.reactos.org/"">домашню сторінку ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 150, 10
     PUSHBUTTON  "&Ліцензія...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 14
 END
 
index 0ce9e18..d89fddd 100644 (file)
@@ -22,7 +22,7 @@ BEGIN
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
     LTEXT       "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
-    CONTROL     "Çë·ÃÎÊ<A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS Ö÷Ò³</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 8
+    CONTROL     "Çë·ÃÎÊ<A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS Ö÷Ò³</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 140, 10
     PUSHBUTTON  "²é¿´°æȨÐÅÏ¢(&L)...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 13
 END