[APPWIZ]
authorEric Kohl <eric.kohl@reactos.org>
Sat, 15 Nov 2014 11:52:50 +0000 (11:52 +0000)
committerEric Kohl <eric.kohl@reactos.org>
Sat, 15 Nov 2014 11:52:50 +0000 (11:52 +0000)
Formatting. No code changes!

svn path=/trunk/; revision=65404

19 files changed:
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/bg-BG.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/cs-CZ.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/de-DE.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/el-GR.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/en-US.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/es-ES.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/fr-FR.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/he-IL.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/it-IT.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/no-NO.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/pl-PL.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/pt-BR.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/ru-RU.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/sk-SK.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/sq-AL.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/tr-TR.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/uk-UA.rc
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/zh-CN.rc

index c9afeb4..e679bb5 100644 (file)
@@ -5,8 +5,8 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Ñúçäàâàíå íà âðúçêà"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-       LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
-       LTEXT "Text2", -1, 115, 35, 160, 17
+    LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
+    LTEXT "Text2", -1, 115, 35, 160, 17
 END
 
 IDD_SUBMIT_REPORT DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
@@ -14,9 +14,9 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Ñúçäàâàíå íà âðúçêà"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-       LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
-       LTEXT "Text2",-1,10,40,120,20
-       LTEXT "Text3",-1,10,55,120,20
+    LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
+    LTEXT "Text2",-1,10,40,120,20
+    LTEXT "Text3",-1,10,55,120,20
 END
 
 IDD_SHORTCUT_LOCATION DIALOGEX 0, 0, 340, 200
@@ -24,11 +24,11 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Ñúçäàâàíå íà ïðåïðàòêà"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "Âúëøåáíèêúò âè ïîìàãà çà ñúçäàâàíåòî íà ïðåïðàòêè êúì ìåñòíè èëè ìðåæîâè ïðèëîæåíèÿ, ôàéëîâå, ïàïêè, êîìïþòðè èëè àäðåñè â èíòåðíåò.", -1, 120, 15, 200, 32
-  LTEXT "Íàïèøåòå ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ïðåäìåòà:", -1, 120, 50, 160, 10
-  EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
-  PUSHBUTTON "Îáçîð...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 275, 65, 55, 15, ES_LEFT
-  LTEXT "Íàòèñíåòå ""Íàïðåä"" çà ïðîäúëæàâàíå.", -1, 120, 100, 160, 10
+    LTEXT "Âúëøåáíèêúò âè ïîìàãà çà ñúçäàâàíåòî íà ïðåïðàòêè êúì ìåñòíè èëè ìðåæîâè ïðèëîæåíèÿ, ôàéëîâå, ïàïêè, êîìïþòðè èëè àäðåñè â èíòåðíåò.", -1, 120, 15, 200, 32
+    LTEXT "Íàïèøåòå ìåñòîïîëîæåíèåòî íà ïðåäìåòà:", -1, 120, 50, 160, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
+    PUSHBUTTON "Îáçîð...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 275, 65, 55, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "Íàòèñíåòå ""Íàïðåä"" çà ïðîäúëæàâàíå.", -1, 120, 100, 160, 10
 END
 
 IDD_SHORTCUT_FINISH DIALOGEX 0, 0, 340, 200
@@ -36,24 +36,24 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Èçáåðåòå çàãëàâèå çà ïðèëîæåíèåòî"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "&Íàïèøåòå èìå çà ïðåïðàòêàòà:", -1, 120, 15, 150, 10
-  EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
-  LTEXT "Íàòèñíåòå ""Êðàé"" çà ñúçäàâàíå íà ïðåïðàòêà.", -1, 120, 50, 170, 10
+    LTEXT "&Íàïèøåòå èìå çà ïðåïðàòêàòà:", -1, 120, 15, 150, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "Íàòèñíåòå ""Êðàé"" çà ñúçäàâàíå íà ïðåïðàòêà.", -1, 120, 50, 170, 10
 END
 
 STRINGTABLE 
 BEGIN
-       IDS_CPLSYSTEMNAME "Äîáàâÿíå/ïðåìàõâàíå íà ïðèëîæåíèÿ"
-       IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Ñëàãà ïðèëîæåíèÿ è ñúçäàâà ïðåïðàòêè."
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "Äîáàâÿíå/ïðåìàõâàíå íà ïðèëîæåíèÿ"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Ñëàãà ïðèëîæåíèÿ è ñúçäàâà ïðåïðàòêè."
     IDS_CREATE_SHORTCUT "Ñúçäàâàíå íà ïðåïðàòêà"
     IDS_ERROR_NOT_FOUND "Íå áå îòêðèò ôàéë %s."
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_DOWNLOADING     "Downloading..."
-    IDS_INSTALLING      "Installing..."
-    IDS_INVALID_SHA     "Unexpected checksum of downloaded file. Aborting installation of corrupted file."
+    IDS_DOWNLOADING "Downloading..."
+    IDS_INSTALLING "Installing..."
+    IDS_INVALID_SHA "Unexpected checksum of downloaded file. Aborting installation of corrupted file."
 END
 
 ID_DWL_GECKO_DIALOG DIALOG  0, 0, 260, 95
index e531386..ac2c41c 100644 (file)
@@ -56,9 +56,9 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_DOWNLOADING     "Stahování..."
-    IDS_INSTALLING      "Instalace..."
-    IDS_INVALID_SHA     "Stažený soubor má neplatný kontrolní součet. Instalace poškozeného souboru bude přerušena."
+    IDS_DOWNLOADING "Stahování..."
+    IDS_INSTALLING "Instalace..."
+    IDS_INVALID_SHA "Stažený soubor má neplatný kontrolní součet. Instalace poškozeného souboru bude přerušena."
 END
 
 ID_DWL_GECKO_DIALOG DIALOG  0, 0, 260, 95
index 2ffb3b9..76b0d1e 100644 (file)
@@ -5,8 +5,8 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Verknüpfung erstellen"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-       LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
-       LTEXT "Text2", -1, 115, 35, 160, 17
+    LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
+    LTEXT "Text2", -1, 115, 35, 160, 17
 END
 
 IDD_SUBMIT_REPORT DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
@@ -14,9 +14,9 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Verknüpfung erstellen"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-       LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
-       LTEXT "Text2",-1,10,40,120,20
-       LTEXT "Text3",-1,10,55,120,20
+    LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
+    LTEXT "Text2",-1,10,40,120,20
+    LTEXT "Text3",-1,10,55,120,20
 END
 
 IDD_SHORTCUT_LOCATION DIALOGEX 0, 0, 340, 200
@@ -24,11 +24,11 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Verknüpfung erstellen"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "Mit diesem Assistenten können Sie Verknüpfungen mit lokalen oder vernetzten Programmen, Dateien, Ordnern, Computern oder Internetadressen erstellen.", -1, 120, 15, 200, 30
-  LTEXT "&Geben Sie den Speicherort des Elements ein:", -1, 120, 50, 150, 10
-  EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
-  PUSHBUTTON "&Durchsuchen...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
-  LTEXT "Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.", -1, 120, 97, 162, 10
+    LTEXT "Mit diesem Assistenten können Sie Verknüpfungen mit lokalen oder vernetzten Programmen, Dateien, Ordnern, Computern oder Internetadressen erstellen.", -1, 120, 15, 200, 30
+    LTEXT "&Geben Sie den Speicherort des Elements ein:", -1, 120, 50, 150, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
+    PUSHBUTTON "&Durchsuchen...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.", -1, 120, 97, 162, 10
 END
 
 IDD_SHORTCUT_FINISH DIALOGEX 0, 0, 340, 200
@@ -36,24 +36,24 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Programmbezeichnung auswählen"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "&Geben Sie den Namen für die Verknüpfung ein:", -1, 120, 15, 150, 10
-  EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
-  LTEXT "Klicken Sie auf Fertig stellen, um die Verknüpfung zu erstellen.", -1, 118, 97, 178, 17
+    LTEXT "&Geben Sie den Namen für die Verknüpfung ein:", -1, 120, 15, 150, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "Klicken Sie auf Fertig stellen, um die Verknüpfung zu erstellen.", -1, 118, 97, 178, 17
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-       IDS_CPLSYSTEMNAME "Programme hinzufügen/entfernen"
-       IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Installiert Programme und erstellt Verknüpfungen."
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "Programme hinzufügen/entfernen"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Installiert Programme und erstellt Verknüpfungen."
     IDS_CREATE_SHORTCUT "Verknüpfung erstellen"
     IDS_ERROR_NOT_FOUND "Die Datei %s konnte nicht gefunden werden."
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_DOWNLOADING     "Lade herunter..."
-    IDS_INSTALLING      "Installiere..."
-    IDS_INVALID_SHA     "Die heruntergeladene Datei hat eine unerwartete Prüfsumme. Abbruch der Installation aufgrund beschädigter Datei."
+    IDS_DOWNLOADING "Lade herunter..."
+    IDS_INSTALLING "Installiere..."
+    IDS_INVALID_SHA "Die heruntergeladene Datei hat eine unerwartete Prüfsumme. Abbruch der Installation aufgrund beschädigter Datei."
 END
 
 ID_DWL_GECKO_DIALOG DIALOG  0, 0, 260, 95
index 0f13467..fe7913c 100644 (file)
@@ -5,8 +5,8 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Äçìéïõñãßá óõíäÝóìïõ"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-       LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
-       LTEXT "Text2", -1, 115, 35, 160, 17
+    LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
+    LTEXT "Text2", -1, 115, 35, 160, 17
 END
 
 IDD_SUBMIT_REPORT DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
@@ -14,9 +14,9 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Äçìéïõñãßá óõíäÝóìïõ"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-       LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
-       LTEXT "Text2",-1,10,40,120,20
-       LTEXT "Text3",-1,10,55,120,20
+    LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
+    LTEXT "Text2",-1,10,40,120,20
+    LTEXT "Text3",-1,10,55,120,20
 END
 
 IDD_SHORTCUT_LOCATION DIALOGEX 0, 0, 340, 200
@@ -24,11 +24,11 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Äçìéïõñãßá óõíôüìåõóçò"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "Áõôüò ï ïäçãüò óáò âïçèÜåé íá äçìéïõñãÞóåôå óõíôïìåýóåéò óå ôïðéêÜ ðñïãñÜììáôá Þ ðñïãñÜììáôá äéêôýïõ, áñ÷åßá, öáêÝëïõò, õðïëïãéóôÝò Þ äéåõèýíóåéò óôï äéáäßêôõï.", -1, 120, 15, 200, 30
-  LTEXT "ÅéóÜãåôå ôçí èÝóç ôïõ óôïé÷åßïõ:", -1, 120, 50, 120, 10
-  EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
-  PUSHBUTTON "ÁíáæÞôçóç...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
-  LTEXT "ÐáôÞóôå 'Åðüìåíï' ãéá íá óõíå÷ßóåôå.", -1, 120, 97, 162, 10
+    LTEXT "Áõôüò ï ïäçãüò óáò âïçèÜåé íá äçìéïõñãÞóåôå óõíôïìåýóåéò óå ôïðéêÜ ðñïãñÜììáôá Þ ðñïãñÜììáôá äéêôýïõ, áñ÷åßá, öáêÝëïõò, õðïëïãéóôÝò Þ äéåõèýíóåéò óôï äéáäßêôõï.", -1, 120, 15, 200, 30
+    LTEXT "ÅéóÜãåôå ôçí èÝóç ôïõ óôïé÷åßïõ:", -1, 120, 50, 120, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
+    PUSHBUTTON "ÁíáæÞôçóç...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "ÐáôÞóôå 'Åðüìåíï' ãéá íá óõíå÷ßóåôå.", -1, 120, 97, 162, 10
 END
 
 IDD_SHORTCUT_FINISH DIALOGEX 0, 0, 340, 200
@@ -36,24 +36,24 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "ÅðéëÝîôå ôßôëï ãéá ôï ðñüãñáììá"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "&ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá üíïìá ãéá ôç óõíôüìåõóç:", -1, 120, 15, 150, 10
-  EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
-  LTEXT "ÐáôÞóôå 'ÔÝëïò' ãéá íá äçìéïõñãÞóåôå ôç óõíôüìåõóç.", -1, 118, 97, 178, 17
+    LTEXT "&ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá üíïìá ãéá ôç óõíôüìåõóç:", -1, 120, 15, 150, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "ÐáôÞóôå 'ÔÝëïò' ãéá íá äçìéïõñãÞóåôå ôç óõíôüìåõóç.", -1, 118, 97, 178, 17
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-       IDS_CPLSYSTEMNAME "Ðñïóèáöáßñåóç ðñïãñáììÜôùí"
-       IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Ñõèìßæåé ôá ðñïãñÜììáôá êáé äçìéïõñãåß óõíôïìåýóåéò."
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "Ðñïóèáöáßñåóç ðñïãñáììÜôùí"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Ñõèìßæåé ôá ðñïãñÜììáôá êáé äçìéïõñãåß óõíôïìåýóåéò."
     IDS_CREATE_SHORTCUT "Äçìéïõñãßá óõíôüìåõóçò"
     IDS_ERROR_NOT_FOUND "Ôï áñ÷åßï %s äå âñÝèçêå."
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_DOWNLOADING     "Downloading..."
-    IDS_INSTALLING      "Installing..."
-    IDS_INVALID_SHA     "Unexpected checksum of downloaded file. Aborting installation of corrupted file."
+    IDS_DOWNLOADING "Downloading..."
+    IDS_INSTALLING "Installing..."
+    IDS_INVALID_SHA "Unexpected checksum of downloaded file. Aborting installation of corrupted file."
 END
 
 ID_DWL_GECKO_DIALOG DIALOG  0, 0, 260, 95
index 49d5a09..02da5bd 100644 (file)
@@ -51,9 +51,9 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_DOWNLOADING     "Downloading..."
-    IDS_INSTALLING      "Installing..."
-    IDS_INVALID_SHA     "Unexpected checksum of downloaded file. Aborting installation of corrupted file."
+    IDS_DOWNLOADING "Downloading..."
+    IDS_INSTALLING "Installing..."
+    IDS_INVALID_SHA "Unexpected checksum of downloaded file. Aborting installation of corrupted file."
 END
 
 ID_DWL_GECKO_DIALOG DIALOG  0, 0, 260, 95
index bd9d3ea..48e80d0 100644 (file)
@@ -10,8 +10,8 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Crear Enlace"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-       LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
-       LTEXT "Text2", -1, 115, 35, 160, 17
+    LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
+    LTEXT "Text2", -1, 115, 35, 160, 17
 END
 
 IDD_SUBMIT_REPORT DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
@@ -19,9 +19,9 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Crear Enlace"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-       LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
-       LTEXT "Text2",-1,10,40,120,20
-       LTEXT "Text3",-1,10,55,120,20
+    LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
+    LTEXT "Text2",-1,10,40,120,20
+    LTEXT "Text3",-1,10,55,120,20
 END
 
 IDD_SHORTCUT_LOCATION DIALOGEX 0, 0, 340, 200
@@ -29,11 +29,11 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Crear acceso directo"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "Este asistente le ayudará a crear accesos directos a programas\nlocales o en red, archivos, carpetas, computadoras, o direcciones de\nInternet.", -1, 120, 15, 200, 30
-  LTEXT "Escriba la ubicación del elemento:", -1, 120, 50, 120, 10
-  EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
-  PUSHBUTTON "Examinar...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
-  LTEXT "Presione Siguiente para continuar.", -1, 120, 97, 162, 10
+    LTEXT "Este asistente le ayudará a crear accesos directos a programas\nlocales o en red, archivos, carpetas, computadoras, o direcciones de\nInternet.", -1, 120, 15, 200, 30
+    LTEXT "Escriba la ubicación del elemento:", -1, 120, 50, 120, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
+    PUSHBUTTON "Examinar...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "Presione Siguiente para continuar.", -1, 120, 97, 162, 10
 END
 
 IDD_SHORTCUT_FINISH DIALOGEX 0, 0, 340, 200
@@ -41,24 +41,24 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Seleccione un título para el Programa"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "&Escriba un nombre para este acceso directo:", -1, 120, 15, 150, 10
-  EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
-  LTEXT "Haga Click en Finalizar para crear el acceso directo.", -1, 118, 97, 178, 17
+    LTEXT "&Escriba un nombre para este acceso directo:", -1, 120, 15, 150, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "Haga Click en Finalizar para crear el acceso directo.", -1, 118, 97, 178, 17
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-       IDS_CPLSYSTEMNAME "Añadir/Quitar Programas"
-       IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Añade programas y crea accesos directos."
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "Añadir/Quitar Programas"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Añade programas y crea accesos directos."
     IDS_CREATE_SHORTCUT "Crear acceso directo"
     IDS_ERROR_NOT_FOUND "El archivo %s no fue encontrado."
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_DOWNLOADING     "Downloading..."
-    IDS_INSTALLING      "Installing..."
-    IDS_INVALID_SHA     "Unexpected checksum of downloaded file. Aborting installation of corrupted file."
+    IDS_DOWNLOADING "Downloading..."
+    IDS_INSTALLING "Installing..."
+    IDS_INVALID_SHA "Unexpected checksum of downloaded file. Aborting installation of corrupted file."
 END
 
 ID_DWL_GECKO_DIALOG DIALOG  0, 0, 260, 95
index fb98ea3..0c9c706 100644 (file)
@@ -51,9 +51,9 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_DOWNLOADING     "Téléchargement..."
-    IDS_INSTALLING      "Installation..."
-    IDS_INVALID_SHA     "La somme de contrôle du fichier téléchargé est erronée. Abandon de l'installation du fichier corrompu."
+    IDS_DOWNLOADING "Téléchargement..."
+    IDS_INSTALLING "Installation..."
+    IDS_INVALID_SHA "La somme de contrôle du fichier téléchargé est erronée. Abandon de l'installation du fichier corrompu."
 END
 
 ID_DWL_GECKO_DIALOG DIALOG  0, 0, 260, 95
index 5669f34..8f068f9 100644 (file)
@@ -52,9 +52,9 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_DOWNLOADING     "Downloading..."
-    IDS_INSTALLING      "Installing..."
-    IDS_INVALID_SHA     "Unexpected checksum of downloaded file. Aborting installation of corrupted file."
+    IDS_DOWNLOADING "Downloading..."
+    IDS_INSTALLING "Installing..."
+    IDS_INVALID_SHA "Unexpected checksum of downloaded file. Aborting installation of corrupted file."
 END
 
 ID_DWL_GECKO_DIALOG DIALOG  0, 0, 260, 95
index 5637b92..a999e0d 100644 (file)
@@ -5,8 +5,8 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Crea collegamento"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-       LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
-       LTEXT "Text2", -1, 115, 35, 160, 17
+    LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
+    LTEXT "Text2", -1, 115, 35, 160, 17
 END
 
 IDD_SUBMIT_REPORT DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
@@ -14,9 +14,9 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Crea collegamento"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-       LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
-       LTEXT "Text2",-1,10,40,120,20
-       LTEXT "Text3",-1,10,55,120,20
+    LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
+    LTEXT "Text2",-1,10,40,120,20
+    LTEXT "Text3",-1,10,55,120,20
 END
 
 IDD_SHORTCUT_LOCATION DIALOGEX 0, 0, 340, 200
@@ -24,11 +24,11 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Create Scociatoia"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "Questo wizard permette la creazione di collegamenti verso programmi locali o di rete, file, cartella, computer, o \nindirizzi Internet.", -1, 120, 15, 200, 30
-  LTEXT "Digitare la posizione:", -1, 120, 50, 120, 10
-  EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
-  PUSHBUTTON "Sfoglia...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
-  LTEXT "Premere Avanti per continuare.", -1, 120, 97, 162, 10
+    LTEXT "Questo wizard permette la creazione di collegamenti verso programmi locali o di rete, file, cartella, computer, o \nindirizzi Internet.", -1, 120, 15, 200, 30
+    LTEXT "Digitare la posizione:", -1, 120, 50, 120, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
+    PUSHBUTTON "Sfoglia...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "Premere Avanti per continuare.", -1, 120, 97, 162, 10
 END
 
 IDD_SHORTCUT_FINISH DIALOGEX 0, 0, 340, 200
@@ -36,24 +36,24 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Scelta del titolo del programma"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "&Digitare il nome per questo collegamento:", -1, 120, 15, 150, 10
-  EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
-  LTEXT "Premere Fine per creare il collegamento.", -1, 118, 97, 178, 17
+    LTEXT "&Digitare il nome per questo collegamento:", -1, 120, 15, 150, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "Premere Fine per creare il collegamento.", -1, 118, 97, 178, 17
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-       IDS_CPLSYSTEMNAME "Aggiunge/Rimuove programmi"
-       IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Predispone i programmi e crea collegamenti."
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "Aggiunge/Rimuove programmi"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Predispone i programmi e crea collegamenti."
     IDS_CREATE_SHORTCUT "Crea collegamento"
     IDS_ERROR_NOT_FOUND "Il file %s non è stato trovato."
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_DOWNLOADING     "Scaricando..."
-    IDS_INSTALLING      "Installando..."
-    IDS_INVALID_SHA     "Checksum imprevisto del file scaricato. Interruzione installazione del file danneggiato."
+    IDS_DOWNLOADING "Scaricando..."
+    IDS_INSTALLING "Installando..."
+    IDS_INVALID_SHA "Checksum imprevisto del file scaricato. Interruzione installazione del file danneggiato."
 END
 
 ID_DWL_GECKO_DIALOG DIALOG  0, 0, 260, 95
index 4bcf7d0..39a692f 100644 (file)
@@ -5,8 +5,8 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Opprett lenke"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-       LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
-       LTEXT "Text2", -1, 115, 35, 160, 17
+    LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
+    LTEXT "Text2", -1, 115, 35, 160, 17
 END
 
 IDD_SUBMIT_REPORT DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
@@ -14,9 +14,9 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Opprett lenke"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-       LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
-       LTEXT "Text2",-1,10,40,120,20
-       LTEXT "Text3",-1,10,55,120,20
+    LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
+    LTEXT "Text2",-1,10,40,120,20
+    LTEXT "Text3",-1,10,55,120,20
 END
 
 IDD_SHORTCUT_LOCATION DIALOGEX 0, 0, 340, 200
@@ -24,11 +24,11 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Opprett snarvei"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "Denne veiviseren vil hjelper deg å lage snarvei til en lokal eller \nnettverk programmer, filer, mapper, datamaskiner, eller internett\nadresse.", -1, 120, 15, 200, 30
-  LTEXT "Velg din lagring plassering:", -1, 120, 50, 120, 10
-  EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
-  PUSHBUTTON "Bla gjennom...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
-  LTEXT "Trykk på neste for å fortsette.", -1, 120, 97, 162, 10
+    LTEXT "Denne veiviseren vil hjelper deg å lage snarvei til en lokal eller \nnettverk programmer, filer, mapper, datamaskiner, eller internett\nadresse.", -1, 120, 15, 200, 30
+    LTEXT "Velg din lagring plassering:", -1, 120, 50, 120, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
+    PUSHBUTTON "Bla gjennom...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "Trykk på neste for å fortsette.", -1, 120, 97, 162, 10
 END
 
 IDD_SHORTCUT_FINISH DIALOGEX 0, 0, 340, 200
@@ -36,24 +36,24 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Velg en tittel for programmet"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "&Skriv inn et navn for denne snarveien:", -1, 120, 15, 150, 10
-  EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
-  LTEXT "Trykk på fullført for å opprette snarveien.", -1, 118, 97, 178, 17
+    LTEXT "&Skriv inn et navn for denne snarveien:", -1, 120, 15, 150, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "Trykk på fullført for å opprette snarveien.", -1, 118, 97, 178, 17
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-       IDS_CPLSYSTEMNAME "Legg til/Fjern Programmer"
-       IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Sett opp programmer og opprett snarveier."
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "Legg til/Fjern Programmer"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Sett opp programmer og opprett snarveier."
     IDS_CREATE_SHORTCUT "Opprett snarveier"
     IDS_ERROR_NOT_FOUND "Filen %s ble ikke funnet."
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_DOWNLOADING     "Downloading..."
-    IDS_INSTALLING      "Installing..."
-    IDS_INVALID_SHA     "Unexpected checksum of downloaded file. Aborting installation of corrupted file."
+    IDS_DOWNLOADING "Downloading..."
+    IDS_INSTALLING "Installing..."
+    IDS_INVALID_SHA "Unexpected checksum of downloaded file. Aborting installation of corrupted file."
 END
 
 ID_DWL_GECKO_DIALOG DIALOG  0, 0, 260, 95
index 9da5249..25aa4bf 100644 (file)
@@ -60,9 +60,9 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_DOWNLOADING     "Ściąganie..."
-    IDS_INSTALLING      "Instalowanie..."
-    IDS_INVALID_SHA     "Nieoczekiwana suma kontrolna ściągniętego pliku. Przerwanie instalacji uszkodzonego pliku."
+    IDS_DOWNLOADING "Ściąganie..."
+    IDS_INSTALLING "Instalowanie..."
+    IDS_INVALID_SHA "Nieoczekiwana suma kontrolna ściągniętego pliku. Przerwanie instalacji uszkodzonego pliku."
 END
 
 ID_DWL_GECKO_DIALOG DIALOG  0, 0, 260, 95
index 1a95215..77a7a3a 100644 (file)
@@ -53,9 +53,9 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_DOWNLOADING     "Downloading..."
-    IDS_INSTALLING      "Installing..."
-    IDS_INVALID_SHA     "Unexpected checksum of downloaded file. Aborting installation of corrupted file."
+    IDS_DOWNLOADING "Downloading..."
+    IDS_INSTALLING "Installing..."
+    IDS_INVALID_SHA "Unexpected checksum of downloaded file. Aborting installation of corrupted file."
 END
 
 ID_DWL_GECKO_DIALOG DIALOG  0, 0, 260, 95
index 3c8891e..3cd55d9 100644 (file)
@@ -30,11 +30,11 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Asistent pentru creare de scurtătură"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    LTEXT       "Acest asistent vă va ajuta în crearea unei scurtături\ncătre adrese din Internet, calculatoare, dosare, fișiere\nlocale sau din rețea.", -1, 120, 15, 200, 30
-    LTEXT       "Scrieți adresa elementului:", -1, 120, 50, 120, 10
-    EDITTEXT                   IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
-    PUSHBUTTON  "Spe&cificare…",  IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
-    LTEXT       "Apăsați „Înainte” pentru a continua.", -1, 120, 97, 162, 10
+    LTEXT "Acest asistent vă va ajuta în crearea unei scurtături\ncătre adrese din Internet, calculatoare, dosare, fișiere\nlocale sau din rețea.", -1, 120, 15, 200, 30
+    LTEXT "Scrieți adresa elementului:", -1, 120, 50, 120, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
+    PUSHBUTTON "Spe&cificare…",  IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "Apăsați „Înainte” pentru a continua.", -1, 120, 97, 162, 10
 END
 
 IDD_SHORTCUT_FINISH DIALOGEX 0, 0, 340, 200
@@ -42,24 +42,24 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Asistent pentru creare de scurtătură"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    LTEXT     "Scrieți un n&ume pentru scurtătură:", -1, 120, 15, 150, 10
-    EDITTEXT                   IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
-    LTEXT     "Apăsați „Sfârșit” pentru a crea scurtătura.", -1, 118, 97, 178, 17
+    LTEXT "Scrieți un n&ume pentru scurtătură:", -1, 120, 15, 150, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "Apăsați „Sfârșit” pentru a crea scurtătura.", -1, 118, 97, 178, 17
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CPLSYSTEMNAME         "Gestionar de programe"
-    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION  "Instalează programe și crează scurtături."
-    IDS_CREATE_SHORTCUT       "Asistent pentru creare de scurtătură"
-    IDS_ERROR_NOT_FOUND       "Elementul „%s” nu poate fi localizat."
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "Gestionar de programe"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Instalează programe și crează scurtături."
+    IDS_CREATE_SHORTCUT "Asistent pentru creare de scurtătură"
+    IDS_ERROR_NOT_FOUND "Elementul „%s” nu poate fi localizat."
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_DOWNLOADING     "Se descarcă…"
-    IDS_INSTALLING      "Se instalează…"
-    IDS_INVALID_SHA     "Suma de verificare a fișierului descărcat nu corespunde. Deoarece fișierul a fost corupt, instalarea trebuie abandonată."
+    IDS_DOWNLOADING "Se descarcă…"
+    IDS_INSTALLING "Se instalează…"
+    IDS_INVALID_SHA "Suma de verificare a fișierului descărcat nu corespunde. Deoarece fișierul a fost corupt, instalarea trebuie abandonată."
 END
 
 ID_DWL_GECKO_DIALOG DIALOG  0, 0, 260, 95
index 6cf80b6..06cf7c5 100644 (file)
@@ -51,9 +51,9 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_DOWNLOADING     "Загрузка..."
-    IDS_INSTALLING      "Установка..."
-    IDS_INVALID_SHA     "Ошибка контрольной суммы загруженного файла. Прерывание установки поврежденного файла."
+    IDS_DOWNLOADING "Загрузка..."
+    IDS_INSTALLING "Установка..."
+    IDS_INVALID_SHA "Ошибка контрольной суммы загруженного файла. Прерывание установки поврежденного файла."
 END
 
 ID_DWL_GECKO_DIALOG DIALOG  0, 0, 260, 95
index 61bdcc1..71073e3 100644 (file)
@@ -9,8 +9,8 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Vytvori\9d linku"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-       LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
-       LTEXT "Text2", -1, 115, 35, 160, 17
+    LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
+    LTEXT "Text2", -1, 115, 35, 160, 17
 END
 
 IDD_SUBMIT_REPORT DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
@@ -18,9 +18,9 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Vytvori\9d linku"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-       LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
-       LTEXT "Text2",-1,10,40,120,20
-       LTEXT "Text3",-1,10,55,120,20
+    LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
+    LTEXT "Text2",-1,10,40,120,20
+    LTEXT "Text3",-1,10,55,120,20
 END
 
 IDD_SHORTCUT_LOCATION DIALOGEX 0, 0, 340, 200
@@ -28,11 +28,11 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Vytvori\9d odkaz"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "Tento sprievodca Vám pomô\9ee vytvori\9d odkazy na miestne alebo\nsie\9dové programy, súbory, prieèinky, poèítaèe, alebo internetové\nadresy.", -1, 120, 15, 200, 30
-  LTEXT "Zadajte umiestnenie polo\9eky:", -1, 120, 50, 120, 10
-  EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
-  PUSHBUTTON "&Preh¾adáva\9d...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
-  LTEXT "Kliknite na tlaèidlo Ïalej pre pokraèovanie.", -1, 120, 97, 162, 10
+    LTEXT "Tento sprievodca Vám pomô\9ee vytvori\9d odkazy na miestne alebo\nsie\9dové programy, súbory, prieèinky, poèítaèe, alebo internetové\nadresy.", -1, 120, 15, 200, 30
+    LTEXT "Zadajte umiestnenie polo\9eky:", -1, 120, 50, 120, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
+    PUSHBUTTON "&Preh¾adáva\9d...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "Kliknite na tlaèidlo Ïalej pre pokraèovanie.", -1, 120, 97, 162, 10
 END
 
 IDD_SHORTCUT_FINISH DIALOGEX 0, 0, 340, 200
@@ -40,24 +40,24 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Select a Title for the Program"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "&Napí\9ate názov pre tento odkaz:", -1, 120, 15, 150, 10
-  EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
-  LTEXT "Kliknite na tlaèidlo Dokonèi\9d pre vytvorenie odkazu.", -1, 118, 97, 178, 17
+    LTEXT "&Napí\9ate názov pre tento odkaz:", -1, 120, 15, 150, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "Kliknite na tlaèidlo Dokonèi\9d pre vytvorenie odkazu.", -1, 118, 97, 178, 17
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-       IDS_CPLSYSTEMNAME "Prida\9d alebo odstráni\9d programy"
-       IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Nastaví programy a vytvorí odkazy."
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "Prida\9d alebo odstráni\9d programy"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Nastaví programy a vytvorí odkazy."
     IDS_CREATE_SHORTCUT "Vytvori\9d odkaz"
     IDS_ERROR_NOT_FOUND "Súbor %s nebol nájdený."
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_DOWNLOADING     "Downloading..."
-    IDS_INSTALLING      "Installing..."
-    IDS_INVALID_SHA     "Unexpected checksum of downloaded file. Aborting installation of corrupted file."
+    IDS_DOWNLOADING "Downloading..."
+    IDS_INSTALLING "Installing..."
+    IDS_INVALID_SHA "Unexpected checksum of downloaded file. Aborting installation of corrupted file."
 END
 
 ID_DWL_GECKO_DIALOG DIALOG  0, 0, 260, 95
index a6518e2..f0a5a40 100644 (file)
@@ -55,9 +55,9 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_DOWNLOADING     "Shkarkim..."
-    IDS_INSTALLING      "Instalim..."
-    IDS_INVALID_SHA     "Kontroll i papritur ne shkarkimin e skedarit. Duke lënë instalimin e dokumentave të korruptuar."
+    IDS_DOWNLOADING "Shkarkim..."
+    IDS_INSTALLING "Instalim..."
+    IDS_INVALID_SHA "Kontroll i papritur ne shkarkimin e skedarit. Duke lënë instalimin e dokumentave të korruptuar."
 END
 
 ID_DWL_GECKO_DIALOG DIALOG  0, 0, 260, 95
index b800c3b..3aa3555 100644 (file)
@@ -53,9 +53,9 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_DOWNLOADING     "İndiriliyor..."
-    IDS_INSTALLING      "Kuruluyor..."
-    IDS_INVALID_SHA     "İndirilen kütüğün sağlama toplamı beklenmeyen. Bozuk kütüğün kurulumu iptal ediliyor."
+    IDS_DOWNLOADING "İndiriliyor..."
+    IDS_INSTALLING "Kuruluyor..."
+    IDS_INVALID_SHA "İndirilen kütüğün sağlama toplamı beklenmeyen. Bozuk kütüğün kurulumu iptal ediliyor."
 END
 
 ID_DWL_GECKO_DIALOG DIALOG  0, 0, 260, 95
index 03b9839..147de1f 100644 (file)
@@ -59,9 +59,9 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_DOWNLOADING     "Downloading..."
-    IDS_INSTALLING      "Installing..."
-    IDS_INVALID_SHA     "Unexpected checksum of downloaded file. Aborting installation of corrupted file."
+    IDS_DOWNLOADING "Downloading..."
+    IDS_INSTALLING "Installing..."
+    IDS_INVALID_SHA "Unexpected checksum of downloaded file. Aborting installation of corrupted file."
 END
 
 ID_DWL_GECKO_DIALOG DIALOG  0, 0, 260, 95
index 0b45a70..09d302a 100644 (file)
@@ -12,8 +12,8 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "н¨Á¬½Ó"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-       LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
-       LTEXT "Text2", -1, 115, 35, 160, 17
+    LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
+    LTEXT "Text2", -1, 115, 35, 160, 17
 END
 
 IDD_SUBMIT_REPORT DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
@@ -21,9 +21,9 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "н¨Á¬½Ó"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-       LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
-       LTEXT "Text2",-1,10,40,120,20
-       LTEXT "Text3",-1,10,55,120,20
+    LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
+    LTEXT "Text2",-1,10,40,120,20
+    LTEXT "Text3",-1,10,55,120,20
 END
 
 IDD_SHORTCUT_LOCATION DIALOGEX 0, 0, 340, 200
@@ -31,11 +31,11 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "н¨¿ì½Ý·½Ê½"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "´ËÏòµ¼°ïÖúÄú´´½¨±¾µØ»òÍøÂç³ÌÐò¡¢Îļþ¡¢Ä¿Â¼¡¢¼ÆËã»ú»òInternetµØÖ·µÄ¿ì½Ý·½Ê½¡£", -1, 120, 15, 200, 30
-  LTEXT "ÊäÈëÏîĿλÖãº", -1, 120, 50, 120, 10
-  EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
-  PUSHBUTTON "ä¯ÀÀ...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
-  LTEXT "µã»÷¡°ÏÂÒ»²½¡±¼ÌÐø¡£", -1, 120, 97, 162, 10
+    LTEXT "´ËÏòµ¼°ïÖúÄú´´½¨±¾µØ»òÍøÂç³ÌÐò¡¢Îļþ¡¢Ä¿Â¼¡¢¼ÆËã»ú»òInternetµØÖ·µÄ¿ì½Ý·½Ê½¡£", -1, 120, 15, 200, 30
+    LTEXT "ÊäÈëÏîĿλÖãº", -1, 120, 50, 120, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
+    PUSHBUTTON "ä¯ÀÀ...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "µã»÷¡°ÏÂÒ»²½¡±¼ÌÐø¡£", -1, 120, 97, 162, 10
 END
 
 IDD_SHORTCUT_FINISH DIALOGEX 0, 0, 340, 200
@@ -43,24 +43,24 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Ñ¡Ôñ³ÌÐò±êÌâ"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "ÊäÈë¿ì½Ý·½Ê½Ãû³Æ(&T)£º", -1, 120, 15, 150, 10
-  EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
-  LTEXT "µã»÷¡°Íê³É¡±´´½¨¿ì½Ý·½Ê½", -1, 118, 97, 178, 17
+    LTEXT "ÊäÈë¿ì½Ý·½Ê½Ãû³Æ(&T)£º", -1, 120, 15, 150, 10
+    EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
+    LTEXT "µã»÷¡°Íê³É¡±´´½¨¿ì½Ý·½Ê½", -1, 118, 97, 178, 17
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-       IDS_CPLSYSTEMNAME "Ìí¼Ó/ɾ³ý³ÌÐò"
-       IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "ÉèÖóÌÐòºÍ¿ì½Ý·½Ê½"
+    IDS_CPLSYSTEMNAME "Ìí¼Ó/ɾ³ý³ÌÐò"
+    IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "ÉèÖóÌÐòºÍ¿ì½Ý·½Ê½"
     IDS_CREATE_SHORTCUT "½¨Á¢¿ì½Ý·½Ê½"
     IDS_ERROR_NOT_FOUND "ÕÒ²»µ½Îļþ %s"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_DOWNLOADING     "Downloading..."
-    IDS_INSTALLING      "Installing..."
-    IDS_INVALID_SHA     "Unexpected checksum of downloaded file. Aborting installation of corrupted file."
+    IDS_DOWNLOADING "Downloading..."
+    IDS_INSTALLING "Installing..."
+    IDS_INVALID_SHA "Unexpected checksum of downloaded file. Aborting installation of corrupted file."
 END
 
 ID_DWL_GECKO_DIALOG DIALOG  0, 0, 260, 95