[SDK][INCLUDE] Add MENUGETOBJECTINFO structure (#1727)
authorKatayama Hirofumi MZ <katayama.hirofumi.mz@gmail.com>
Mon, 15 Jul 2019 10:59:38 +0000 (19:59 +0900)
committerGitHub <noreply@github.com>
Mon, 15 Jul 2019 10:59:38 +0000 (19:59 +0900)
- Add MENUGETOBJECTINFO structure to <winuser.h> header.
- Add MNGOF_TOPGAP and MNGOF_BOTTOMGAP constant macros.

sdk/include/psdk/winuser.h

index f9ff766..3f14ab7 100644 (file)
@@ -3180,6 +3180,17 @@ typedef struct _WNDCLASSEXW {
        HICON hIconSm;
 } WNDCLASSEXW,*LPWNDCLASSEXW,*PWNDCLASSEXW;
 
        HICON hIconSm;
 } WNDCLASSEXW,*LPWNDCLASSEXW,*PWNDCLASSEXW;
 
+#define MNGOF_TOPGAP 0x00000001
+#define MNGOF_BOTTOMGAP 0x00000002
+
+typedef struct tagMENUGETOBJECTINFO {
+       DWORD dwFlags;
+       UINT uPos;
+       HMENU hmenu;
+       PVOID riid;
+       PVOID pvObj;
+} MENUGETOBJECTINFO,*PMENUGETOBJECTINFO;
+
 typedef struct tagMENUITEMINFOA {
        UINT cbSize;
        UINT fMask;
 typedef struct tagMENUITEMINFOA {
        UINT cbSize;
        UINT fMask;