[RAPPS] Add themes category
authorBaruch Rutman <peterooch@gmail.com>
Thu, 28 Mar 2019 21:06:46 +0000 (23:06 +0200)
committerHermès BÉLUSCA - MAÏTO <hermes.belusca-maito@reactos.org>
Sun, 31 Mar 2019 18:08:25 +0000 (20:08 +0200)
Add category string to the rest of rc files

Update README

29 files changed:
base/applications/rapps/README.ENG
base/applications/rapps/README.RUS
base/applications/rapps/gui.cpp
base/applications/rapps/include/defines.h
base/applications/rapps/include/resource.h
base/applications/rapps/lang/bg-BG.rc
base/applications/rapps/lang/cs-CZ.rc
base/applications/rapps/lang/de-DE.rc
base/applications/rapps/lang/en-US.rc
base/applications/rapps/lang/es-ES.rc
base/applications/rapps/lang/et-EE.rc
base/applications/rapps/lang/fr-FR.rc
base/applications/rapps/lang/he-IL.rc
base/applications/rapps/lang/it-IT.rc
base/applications/rapps/lang/ja-JP.rc
base/applications/rapps/lang/no-NO.rc
base/applications/rapps/lang/pl-PL.rc
base/applications/rapps/lang/pt-BR.rc
base/applications/rapps/lang/ro-RO.rc
base/applications/rapps/lang/ru-RU.rc
base/applications/rapps/lang/sk-SK.rc
base/applications/rapps/lang/sq-AL.rc
base/applications/rapps/lang/sv-SE.rc
base/applications/rapps/lang/tr-TR.rc
base/applications/rapps/lang/uk-UA.rc
base/applications/rapps/lang/zh-CN.rc
base/applications/rapps/lang/zh-TW.rc
base/applications/rapps/rapps.rc
base/applications/rapps/res/cats/themes.ico [new file with mode: 0644]

index 208f0cf..9e35dae 100644 (file)
@@ -78,7 +78,8 @@ List of valid categories:
 12 - Tools
 13 - Drivers
 14 - Libraries
-15 - Other
+15 - Themes
+16 - Other
 
 The official list of downloadable programs is kept on a public ReactOS server
 and synced every time RAPPS is launched for the first time.
index e81dabd..28a43c0 100644 (file)
@@ -45,7 +45,8 @@ Description = 
 12 - Tools
 13 - Drivers
 14 - Libraries
-15 - Other
+15 - Themes
+16 - Other
 
 Ñïèñîê ïðîãðàìì õðàíèòñÿ íà ñåðâåðå è ñêà÷èâàåòñÿ ïðè ïåðâîì âêëþ÷åíèè àâòîìàòè÷åñêè!
 Äëÿ ãåíåðàöèè ôàéëà ñïèñêà ïðîãðàìì (îáû÷íîãî CAB-àðõèâà), õðàíÿùåãîñÿ íà ñåðâåðå ìîæíî
index b85e5fa..852be19 100644 (file)
@@ -802,6 +802,7 @@ private:
         AddCategory(hRootItemAvailable, IDS_CAT_TOOLS, IDI_CAT_TOOLS);
         AddCategory(hRootItemAvailable, IDS_CAT_DRIVERS, IDI_CAT_DRIVERS);
         AddCategory(hRootItemAvailable, IDS_CAT_LIBS, IDI_CAT_LIBS);
+        AddCategory(hRootItemAvailable, IDS_CAT_THEMES, IDI_CAT_THEMES);
         AddCategory(hRootItemAvailable, IDS_CAT_OTHER, IDI_CAT_OTHER);
 
         m_TreeView->SetImageList();
@@ -1136,6 +1137,10 @@ private:
                         UpdateApplicationsList(ENUM_CAT_VIDEO);
                         break;
 
+                    case IDS_CAT_THEMES:
+                        UpdateApplicationsList(ENUM_CAT_THEMES);
+                        break;
+
                     case IDS_SELECTEDFORINST:
                         UpdateApplicationsList(ENUM_CAT_SELECTED);
                         break;
index 921391c..cee17f6 100644 (file)
@@ -49,6 +49,7 @@ enum AppsCategories
     ENUM_CAT_TOOLS,
     ENUM_CAT_DRIVERS,
     ENUM_CAT_LIBS,
+    ENUM_CAT_THEMES,
     ENUM_CAT_OTHER,
     ENUM_CAT_SELECTED,
     ENUM_ALL_INSTALLED,
index fcd1502..b06a53c 100644 (file)
@@ -31,6 +31,7 @@
 #define IDI_CAT_SCIENCE          62
 #define IDI_CAT_TOOLS            63
 #define IDI_CAT_VIDEO            64
+#define IDI_CAT_THEMES           65
 
 /* Bitmaps */
 
 #define IDS_CAT_SCIENCE          712
 #define IDS_CAT_TOOLS            713
 #define IDS_CAT_VIDEO            714
+#define IDS_CAT_THEMES           715
 
 /* App installation status */
 #define IDS_STATUS_INSTALLED          800
index 3fbb5f4..93fe7d9 100644 (file)
@@ -182,6 +182,7 @@ BEGIN
     IDS_CAT_SCIENCE "Наука"
     IDS_CAT_TOOLS "Средства"
     IDS_CAT_VIDEO "Видео"
+    IDS_CAT_THEMES "Themes"
 END
 
 STRINGTABLE
index 21eef64..35b3907 100644 (file)
@@ -183,6 +183,7 @@ BEGIN
     IDS_CAT_SCIENCE "Věda"
     IDS_CAT_TOOLS "Nástroje"
     IDS_CAT_VIDEO "Video"
+    IDS_CAT_THEMES "Themes"
 END
 
 STRINGTABLE
index 749f3eb..0f043c3 100644 (file)
@@ -178,6 +178,7 @@ BEGIN
     IDS_CAT_SCIENCE "Wissenschaft"
     IDS_CAT_TOOLS "Werkzeuge"
     IDS_CAT_VIDEO "Video"
+    IDS_CAT_THEMES "Themes"
 END
 
 STRINGTABLE
index 50f2ab1..26b24a3 100644 (file)
@@ -178,6 +178,7 @@ BEGIN
     IDS_CAT_SCIENCE "Science"
     IDS_CAT_TOOLS "Tools"
     IDS_CAT_VIDEO "Video"
+    IDS_CAT_THEMES "Themes"
 END
 
 STRINGTABLE
index 1a2e5e0..0b3acfd 100644 (file)
@@ -181,6 +181,7 @@ BEGIN
     IDS_CAT_SCIENCE "Ciencia"
     IDS_CAT_TOOLS "Herramientas"
     IDS_CAT_VIDEO "Vídeo"
+    IDS_CAT_THEMES "Themes"
 END
 
 STRINGTABLE
index 91a9910..46325c9 100644 (file)
@@ -186,6 +186,7 @@ BEGIN
     IDS_CAT_SCIENCE "Teadus"
     IDS_CAT_TOOLS "Tööriistad"
     IDS_CAT_VIDEO "Video"
+    IDS_CAT_THEMES "Themes"
 END
 
 STRINGTABLE
index 6ed35f5..ca69b6a 100644 (file)
@@ -178,6 +178,7 @@ BEGIN
     IDS_CAT_SCIENCE "Sciences"
     IDS_CAT_TOOLS "Outils"
     IDS_CAT_VIDEO "Vidéo"
+    IDS_CAT_THEMES "Themes"
 END
 
 STRINGTABLE
index 6eb11e7..0d37d82 100644 (file)
@@ -184,6 +184,7 @@ BEGIN
     IDS_CAT_SCIENCE "מדע"
     IDS_CAT_TOOLS "כלים"
     IDS_CAT_VIDEO "וידאו"
+    IDS_CAT_THEMES "ערכות נושא"
 END
 
 STRINGTABLE
index 689efdf..792cd76 100644 (file)
@@ -178,6 +178,7 @@ BEGIN
     IDS_CAT_SCIENCE "Scienza"
     IDS_CAT_TOOLS "Strumenti"
     IDS_CAT_VIDEO "Video"
+    IDS_CAT_THEMES "Themes"
 END
 
 STRINGTABLE
index 227e07f..6e780ca 100644 (file)
@@ -178,6 +178,7 @@ BEGIN
     IDS_CAT_SCIENCE         "科学"
     IDS_CAT_TOOLS           "ツール"
     IDS_CAT_VIDEO           "ビデオ"
+    IDS_CAT_THEMES          "Themes"
 END
 
 STRINGTABLE
index 5294e62..dd21e56 100644 (file)
@@ -178,6 +178,7 @@ BEGIN
     IDS_CAT_SCIENCE "Vitenskap"
     IDS_CAT_TOOLS "Verktøy"
     IDS_CAT_VIDEO "Filmer"
+    IDS_CAT_THEMES "Themes"
 END
 
 STRINGTABLE
index 787e8e8..0667180 100644 (file)
@@ -186,6 +186,7 @@ BEGIN
     IDS_CAT_SCIENCE "Nauka"
     IDS_CAT_TOOLS "Narzędzia"
     IDS_CAT_VIDEO "Wideo"
+    IDS_CAT_THEMES "Themes"
 END
 
 STRINGTABLE
index f4f1ffd..e2a5f8f 100644 (file)
@@ -180,6 +180,7 @@ BEGIN
     IDS_CAT_SCIENCE "Ciência"
     IDS_CAT_TOOLS "Ferramentas"
     IDS_CAT_VIDEO "Vídeo"
+    IDS_CAT_THEMES "Themes"
 END
 
 STRINGTABLE
index c8a0734..45bdbf7 100644 (file)
@@ -187,6 +187,7 @@ BEGIN
     IDS_CAT_SCIENCE "Știință"
     IDS_CAT_TOOLS "Instrumente"
     IDS_CAT_VIDEO "Video"
+    IDS_CAT_THEMES "Themes"
 END
 
 STRINGTABLE
index 9a631a3..a112c1a 100644 (file)
@@ -178,6 +178,7 @@ BEGIN
     IDS_CAT_SCIENCE "Наука"
     IDS_CAT_TOOLS "Инструменты"
     IDS_CAT_VIDEO "Видео"
+    IDS_CAT_THEMES "Themes"
 END
 
 STRINGTABLE
index 4eaa41a..941a2ce 100644 (file)
@@ -183,6 +183,7 @@ BEGIN
     IDS_CAT_SCIENCE "Vedecké" // Science
     IDS_CAT_TOOLS "Nástroje" // Tools
     IDS_CAT_VIDEO "Video"
+    IDS_CAT_THEMES "Themes"
 END
 
 STRINGTABLE
index 8e2e338..4638eef 100644 (file)
@@ -182,6 +182,7 @@ BEGIN
     IDS_CAT_SCIENCE "Skenca"
     IDS_CAT_TOOLS "Vegla"
     IDS_CAT_VIDEO "Video"
+    IDS_CAT_THEMES "Themes"
 END
 
 STRINGTABLE
index 56f06fe..0ef7567 100644 (file)
@@ -185,6 +185,7 @@ BEGIN
     IDS_CAT_SCIENCE "Vetenskap"
     IDS_CAT_TOOLS "Verktyg"
     IDS_CAT_VIDEO "Video"
+    IDS_CAT_THEMES "Themes"
 END
 
 STRINGTABLE
index ea6ad35..2c0ad27 100644 (file)
@@ -180,6 +180,7 @@ BEGIN
     IDS_CAT_SCIENCE "Bilim"
     IDS_CAT_TOOLS "Araçlar"
     IDS_CAT_VIDEO "Video"
+    IDS_CAT_THEMES "Themes"
 END
 
 STRINGTABLE
index 08788f7..f42d362 100644 (file)
@@ -186,6 +186,7 @@ BEGIN
     IDS_CAT_SCIENCE "Наука"
     IDS_CAT_TOOLS "Інструменти"
     IDS_CAT_VIDEO "Відео"
+    IDS_CAT_THEMES "Themes"
 END
 
 STRINGTABLE
index 40ec007..7707fd5 100644 (file)
@@ -180,6 +180,7 @@ BEGIN
     IDS_CAT_SCIENCE "科学"
     IDS_CAT_TOOLS "工具"
     IDS_CAT_VIDEO "视频"
+    IDS_CAT_THEMES "Themes"
 END
 
 STRINGTABLE
index 3aeeb8c..8429e31 100644 (file)
@@ -180,6 +180,7 @@ BEGIN
     IDS_CAT_SCIENCE "科學"
     IDS_CAT_TOOLS "工具"
     IDS_CAT_VIDEO "視訊"
+    IDS_CAT_THEMES "Themes"
 END
 
 STRINGTABLE
index 6d104fc..0defb46 100644 (file)
@@ -40,6 +40,7 @@ IDI_CAT_OTHER ICON "res/cats/other.ico"
 IDI_CAT_SCIENCE ICON "res/cats/science.ico"
 IDI_CAT_TOOLS ICON "res/cats/tools.ico"
 IDI_CAT_VIDEO ICON "res/cats/video.ico"
+IDI_CAT_THEMES ICON "res/cats/themes.ico"
 IDI_SELECTEDFORINST ICON "res/select.ico"
 
 /* Accelerators -- key bindings */
diff --git a/base/applications/rapps/res/cats/themes.ico b/base/applications/rapps/res/cats/themes.ico
new file mode 100644 (file)
index 0000000..a9320d6
Binary files /dev/null and b/base/applications/rapps/res/cats/themes.ico differ