- add AUTOCHECKBOX style to all 3 checkboxes on general page for all languages
authorJohannes Anderwald <johannes.anderwald@reactos.org>
Tue, 1 Jul 2008 22:36:31 +0000 (22:36 +0000)
committerJohannes Anderwald <johannes.anderwald@reactos.org>
Tue, 1 Jul 2008 22:36:31 +0000 (22:36 +0000)
- enable/disable checkboxes when normal/diagnostic startup is selected
- automatically select normal startup checkbox as other options are not implemented
- bug 1986

svn path=/trunk/; revision=34243

22 files changed:
reactos/base/applications/msconfig/generalpage.c
reactos/base/applications/msconfig/lang/bg-BG.rc
reactos/base/applications/msconfig/lang/ca-ES.rc
reactos/base/applications/msconfig/lang/cs-CZ.rc
reactos/base/applications/msconfig/lang/de-DE.rc
reactos/base/applications/msconfig/lang/el-GR.rc
reactos/base/applications/msconfig/lang/en-US.rc
reactos/base/applications/msconfig/lang/es-ES.rc
reactos/base/applications/msconfig/lang/fr-FR.rc
reactos/base/applications/msconfig/lang/hu-HU.rc
reactos/base/applications/msconfig/lang/id-ID.rc
reactos/base/applications/msconfig/lang/it-IT.rc
reactos/base/applications/msconfig/lang/ko-KR.rc
reactos/base/applications/msconfig/lang/nb-NO.rc
reactos/base/applications/msconfig/lang/nl-NL.rc
reactos/base/applications/msconfig/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/msconfig/lang/pt-BR.rc
reactos/base/applications/msconfig/lang/ru-RU.rc
reactos/base/applications/msconfig/lang/sk-SK.rc
reactos/base/applications/msconfig/lang/th-TH.rc
reactos/base/applications/msconfig/lang/uk-UA.rc
reactos/base/applications/msconfig/lang/zh-CN.rc

index f0582ce..6af48d7 100644 (file)
 HWND hGeneralPage;
 HWND hGeneralDialog;
 
+VOID
+EnableCheckboxControls(HWND hDlg, BOOL bEnable)
+{
+    EnableWindow(GetDlgItem(hDlg, IDC_CBX_SYSTEM_INI), bEnable);
+    EnableWindow(GetDlgItem(hDlg, IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE), bEnable);
+    EnableWindow(GetDlgItem(hDlg, IDC_CBX_STARTUP_ITEM), bEnable);
+}
+
+
 INT_PTR CALLBACK
 GeneralPageWndProc(HWND hDlg, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
 {
     UNREFERENCED_PARAMETER(lParam);
-    UNREFERENCED_PARAMETER(wParam);
 
-    switch (message) {
+    switch (message)
+    {
     case WM_INITDIALOG:
         hGeneralDialog = hDlg;
         SetWindowPos(hDlg, NULL, 10, 32, 0, 0, SWP_NOACTIVATE | SWP_NOOWNERZORDER | SWP_NOSIZE | SWP_NOZORDER);
+        /* FIXME */
+        SendDlgItemMessage(hDlg, IDC_CBX_NORMAL_START, BM_SETCHECK, BST_CHECKED, 0);
+        EnableCheckboxControls(hDlg, FALSE);
         return TRUE;
+    case WM_COMMAND:
+        switch(LOWORD(wParam))
+        {
+            case IDC_CBX_NORMAL_START:
+            case IDC_CBX_DIAGNOSTIC_START:
+                EnableCheckboxControls(hDlg, FALSE);
+                break;
+            case IDC_CBX_SELECTIVE_STARTUP:
+                EnableCheckboxControls(hDlg, TRUE);
+                break;
+            default:
+                break;
+        }
     }
     return 0;
 }
index f759f71..0f8172e 100644 (file)
@@ -69,9 +69,9 @@ BEGIN
  CONTROL "&Íîðìàëíî ïóñêàíå \96 çàðåæäàíå íà âñè÷êè âîäà÷è (äðàéâåðè) è óñëóãè", IDC_CBX_NORMAL_START, "Button", 0x50010009, 20, 30, 260, 10
  CONTROL "&Ðàçñëåäâàùî ïóñêàíå- çàðåæäàíå ñàìî íà îñíîâíèòå âîäà÷è è óñëóãè ", IDC_CBX_DIAGNOSTIC_START, "Button", 0x50010009, 20, 45, 260, 10
  CONTROL "Èçáèðàåìî ïóñêàíå", IDC_CBX_SELECTIVE_STARTUP, "Button", 0x50010009, 20, 60, 260, 10
- CHECKBOX "Çàðåæäàíå íà ôàéë SYSTEM.INI", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 260, 10
- CHECKBOX "&Çàðåæäàíå íà ñèñòåìíèòå óñëóãè", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 260, 10
- CHECKBOX "Çàðåæäàíå íà ïóñêîâèòå ïðåäìåòè", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 260, 10
AUTOCHECKBOX "Çàðåæäàíå íà ôàéë SYSTEM.INI", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 260, 10
AUTOCHECKBOX "&Çàðåæäàíå íà ñèñòåìíèòå óñëóãè", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 260, 10
AUTOCHECKBOX "Çàðåæäàíå íà ïóñêîâèòå ïðåäìåòè", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 260, 10
 END
 
 IDD_FREELDR_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
index 4e2446c..05e16f2 100644 (file)
@@ -68,9 +68,9 @@ BEGIN
  CONTROL "Arrencada &Normal - Carrega tots els serveis i controladors", IDC_CBX_NORMAL_START, "Button", 0x50010009, 20, 30, 180, 10
  CONTROL "Arrencada de &Diagnostic - Nomes carrega els seveis i controladors basics", IDC_CBX_DIAGNOSTIC_START, "Button", 0x50010009, 20, 45, 195, 10
  CONTROL "Seleccio &Manual", IDC_CBX_SELECTIVE_STARTUP, "Button", 0x50010009, 20, 60, 70, 10
- CHECKBOX "&Processos del fitxer SYSTEM.INI", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 95, 10
- CHECKBOX "&Serveis del sistema", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 90, 10
- CHECKBOX "P&rogrames del menu inici", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 75, 10
AUTOCHECKBOX "&Processos del fitxer SYSTEM.INI", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 95, 10
AUTOCHECKBOX "&Serveis del sistema", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 90, 10
AUTOCHECKBOX "P&rogrames del menu inici", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 75, 10
 END
 
 IDD_FREELDR_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
index abc3595..870e900 100644 (file)
@@ -68,9 +68,9 @@ BEGIN
  CONTROL "Nor&mální spu\9atìní - naèíst v\9aechny ovladaèe zaøízení a slu\9eby", IDC_CBX_NORMAL_START, "Button", 0x50010009, 20, 30, 215, 10
  CONTROL "&Diagnostické spu\9atìní - naèíst jen základní ovladaèe zaøízení a slu\9eby", IDC_CBX_DIAGNOSTIC_START, "Button", 0x50010009, 20, 45, 255, 10
  CONTROL "&Výbìrové spu\9atìní", IDC_CBX_SELECTIVE_STARTUP, "Button", 0x50010009, 20, 60, 72, 10
- CHECKBOX "&Zpracovat soubor SYSTEM.INI", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 115, 10
- CHECKBOX "&Naèíst systémové slu\9eby", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 105, 10
- CHECKBOX "N&aèíst polo\9eky Po spu\9atìní", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 105, 10
AUTOCHECKBOX "&Zpracovat soubor SYSTEM.INI", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 115, 10
AUTOCHECKBOX "&Naèíst systémové slu\9eby", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 105, 10
AUTOCHECKBOX "N&aèíst polo\9eky Po spu\9atìní", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 105, 10
 END
 
 IDD_FREELDR_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
index b78ca0b..b7dd1ed 100644 (file)
@@ -69,9 +69,9 @@ BEGIN
  CONTROL "&Normaler Systemstart - Alle Gerätetreiber und Dienste laden", IDC_CBX_NORMAL_START, "Button", 0x50010009, 20, 30, 210, 10
  CONTROL "&Diagnosesystemstart - Nur grundlegende Geräte und Dienste laden", IDC_CBX_DIAGNOSTIC_START, "Button", 0x50010009, 20, 45, 230, 10
  CONTROL "B&enutzerdefinierter Systemstart", IDC_CBX_SELECTIVE_STARTUP, "Button", 0x50010009, 20, 60, 120, 10
- CHECKBOX "D&atei SYSTEM.INI verarbeiten", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 110, 10
- CHECKBOX "&Systemdienste laden", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 90, 10
- CHECKBOX "S&ystemstartelemente laden", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 110, 10
AUTOCHECKBOX "D&atei SYSTEM.INI verarbeiten", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 110, 10
AUTOCHECKBOX "&Systemdienste laden", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 90, 10
AUTOCHECKBOX "S&ystemstartelemente laden", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 110, 10
 END
 
 IDD_FREELDR_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
index e0ea66b..6a5fdb5 100644 (file)
@@ -68,9 +68,9 @@ BEGIN
  CONTROL "&Normal Startup - load all device drivers and services", IDC_CBX_NORMAL_START, "Button", 0x50010009, 20, 30, 180, 10
  CONTROL "&Diagnostic Startup - load basic devices and services only", IDC_CBX_DIAGNOSTIC_START, "Button", 0x50010009, 20, 45, 195, 10
  CONTROL "S&elective Startup", IDC_CBX_SELECTIVE_STARTUP, "Button", 0x50010009, 20, 60, 70, 10
- CHECKBOX "P&rocess SYSTEM.INI File", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 95, 10
- CHECKBOX "&Öüñôùóç õðçñåóéþí óõóôÞìáôùí", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 90, 10
- CHECKBOX "Öü&ñôùóç Startup áíôéêåéìÝíùí", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 75, 10
AUTOCHECKBOX "P&rocess SYSTEM.INI File", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 95, 10
AUTOCHECKBOX "&Öüñôùóç õðçñåóéþí óõóôÞìáôùí", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 90, 10
AUTOCHECKBOX "Öü&ñôùóç Startup áíôéêåéìÝíùí", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 75, 10
 END
 
 IDD_FREELDR_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
index 65e56ca..064a3ef 100644 (file)
@@ -68,9 +68,9 @@ BEGIN
  CONTROL "&Normal Startup - load all device drivers and services", IDC_CBX_NORMAL_START, "Button", 0x50010009, 20, 30, 180, 10
  CONTROL "&Diagnostic Startup - load basic devices and services only", IDC_CBX_DIAGNOSTIC_START, "Button", 0x50010009, 20, 45, 195, 10
  CONTROL "S&elective Startup", IDC_CBX_SELECTIVE_STARTUP, "Button", 0x50010009, 20, 60, 70, 10
- CHECKBOX "P&rocess SYSTEM.INI File", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 95, 10
- CHECKBOX "&Load System Services", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 90, 10
- CHECKBOX "L&oad Startup Items", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 75, 10
AUTOCHECKBOX "P&rocess SYSTEM.INI File", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 95, 10
AUTOCHECKBOX "&Load System Services", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 90, 10
AUTOCHECKBOX "L&oad Startup Items", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 75, 10
 END
 
 IDD_FREELDR_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
index e7d0881..4fe689b 100644 (file)
@@ -68,9 +68,9 @@ BEGIN
  CONTROL "Inicio &Normal - cargar todos los controladores de unidades y servicios", IDC_CBX_NORMAL_START, "Button", 0x50010009, 20, 30, 240, 10
  CONTROL "Inicio de &Diagnostico - cargar sólo los controladores y servicios básicos", IDC_CBX_DIAGNOSTIC_START, "Button", 0x50010009, 20, 45, 240, 10
  CONTROL "Inicio S&electivo", IDC_CBX_SELECTIVE_STARTUP, "Button", 0x50010009, 20, 60, 70, 10
- CHECKBOX "P&rocesar archivo SYSTEM.INI", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 110, 10
- CHECKBOX "&Cargar Servicios del Sistema", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 110, 10
- CHECKBOX "C&argar elementos de Inicio", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 110, 10
AUTOCHECKBOX "P&rocesar archivo SYSTEM.INI", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 110, 10
AUTOCHECKBOX "&Cargar Servicios del Sistema", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 110, 10
AUTOCHECKBOX "C&argar elementos de Inicio", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 110, 10
 END
 
 IDD_FREELDR_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
index 6d95f1b..05aa845 100644 (file)
@@ -68,9 +68,9 @@ BEGIN
  CONTROL "Démarrage &Normal - charge tous les drivers et services", IDC_CBX_NORMAL_START, "Button", 0x50010009, 20, 30, 185, 10
  CONTROL "Démarrage &Diagnostic - charge les périphériques de base et services seulement", IDC_CBX_DIAGNOSTIC_START, "Button", 0x50010009, 20, 45, 260, 10
  CONTROL "Démarrage &Sélectif", IDC_CBX_SELECTIVE_STARTUP, "Button", 0x50010009, 20, 60, 75, 10
- CHECKBOX "T&raiter le fichier SYSTEM.INI", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 100, 10
- CHECKBOX "&Charger les Services Système", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 105, 10
- CHECKBOX "Charger les éléments de démarrage", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 75, 10
AUTOCHECKBOX "T&raiter le fichier SYSTEM.INI", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 100, 10
AUTOCHECKBOX "&Charger les Services Système", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 105, 10
AUTOCHECKBOX "Charger les éléments de démarrage", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 75, 10
 END
 
 IDD_FREELDR_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
index a518a74..abf31c8 100644 (file)
@@ -70,9 +70,9 @@ BEGIN
  CONTROL "&Normal Startup - load all device drivers and services", IDC_CBX_NORMAL_START, "Button", 0x50010009, 20, 30, 180, 10
  CONTROL "&Diagnostic Startup - load basic devices and services only", IDC_CBX_DIAGNOSTIC_START, "Button", 0x50010009, 20, 45, 195, 10
  CONTROL "S&elective Startup", IDC_CBX_SELECTIVE_STARTUP, "Button", 0x50010009, 20, 60, 70, 10
- CHECKBOX "P&rocess SYSTEM.INI File", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 95, 10
- CHECKBOX "&Load System Services", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 90, 10
- CHECKBOX "L&oad Startup Items", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 75, 10
AUTOCHECKBOX "P&rocess SYSTEM.INI File", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 95, 10
AUTOCHECKBOX "&Load System Services", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 90, 10
AUTOCHECKBOX "L&oad Startup Items", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 75, 10
 END
 
 IDD_FREELDR_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
index 24d6b06..8d2dd3d 100644 (file)
@@ -68,9 +68,9 @@ BEGIN
  CONTROL "&Normal Startup - mengambil semua device drivers dan layanan", IDC_CBX_NORMAL_START, "Button", 0x50010009, 20, 30, 180, 10
  CONTROL "&Diagnostik Startup - mengambil hanya devices dan layanan dasar", IDC_CBX_DIAGNOSTIC_START, "Button", 0x50010009, 20, 45, 195, 10
  CONTROL "S&elektif Startup", IDC_CBX_SELECTIVE_STARTUP, "Button", 0x50010009, 20, 60, 70, 10
- CHECKBOX "P&roses File SYSTEM.INI", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 95, 10
- CHECKBOX "&Ambil Layanan Sistem", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 90, 10
- CHECKBOX "Amb&il Item Startup", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 75, 10
AUTOCHECKBOX "P&roses File SYSTEM.INI", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 95, 10
AUTOCHECKBOX "&Ambil Layanan Sistem", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 90, 10
AUTOCHECKBOX "Amb&il Item Startup", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 75, 10
 END
 
 IDD_FREELDR_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
index cb7f7ad..ad0c7c5 100644 (file)
@@ -68,9 +68,9 @@ BEGIN
  CONTROL "Avvio &normale: carica tutti i driver di periferica e i servizi", IDC_CBX_NORMAL_START, "Button", 0x50010009, 20, 30, 205, 10
  CONTROL "Avvio &diagnostico: carica soltanto le periferiche e i servizi di base", IDC_CBX_DIAGNOSTIC_START, "Button", 0x50010009, 20, 45, 230, 10
  CONTROL "Avvio &selettivo", IDC_CBX_SELECTIVE_STARTUP, "Button", 0x50010009, 20, 60, 70, 10
- CHECKBOX "&Elabora il file SYSTEM.INI", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 95, 10
- CHECKBOX "&Carica servizi di sistema", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 90, 10
- CHECKBOX "Carica elemen&ti di avvio", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 95, 10
AUTOCHECKBOX "&Elabora il file SYSTEM.INI", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 95, 10
AUTOCHECKBOX "&Carica servizi di sistema", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 90, 10
AUTOCHECKBOX "Carica elemen&ti di avvio", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 95, 10
 END
 
 IDD_FREELDR_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
index bdd05e9..cd13b7d 100644 (file)
@@ -71,9 +71,9 @@ BEGIN
  CONTROL "º¸Åë ½ÃÀÛ(&N) - ¸ðµç µå¶óÀ̹ö¿Í ¼­ºñ½º ·Îµå", IDC_CBX_NORMAL_START, "Button", 0x50010009, 20, 30, 180, 10
  CONTROL "Áø´Ü ½ÃÀÛ(&D) - ±âº»Àû µå¶óÀ̹ö¿Í ¼­ºñ½º¸¸ ·Îµå", IDC_CBX_DIAGNOSTIC_START, "Button", 0x50010009, 20, 45, 195, 10
  CONTROL "¼±ÅÃÀû ½ÃÀÛ(&S)", IDC_CBX_SELECTIVE_STARTUP, "Button", 0x50010009, 20, 60, 70, 10
- CHECKBOX "SYSTEM.INI ÆÄÀϠó¸®(&P)", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 95, 10
- CHECKBOX "½Ã½ºÅÛ ¼­ºñ½º ·Îµå(&L)", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 90, 10
- CHECKBOX "½ÃÀÛÇÁ·Î±×·¥ ·Îµå(&O)", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 75, 10
AUTOCHECKBOX "SYSTEM.INI ÆÄÀϠó¸®(&P)", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 95, 10
AUTOCHECKBOX "½Ã½ºÅÛ ¼­ºñ½º ·Îµå(&L)", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 90, 10
AUTOCHECKBOX "½ÃÀÛÇÁ·Î±×·¥ ·Îµå(&O)", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 75, 10
 END
 
 IDD_FREELDR_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
index 933d5d9..f888b4d 100644 (file)
@@ -68,9 +68,9 @@ BEGIN
  CONTROL "&Normal oppstart - laste inn alle enhetsdrivere og tjenester", IDC_CBX_NORMAL_START, "Button", 0x50010009, 20, 30, 180, 10
  CONTROL "&Diagnose oppstart - last bare inn grunnleggende enheter og tjenester", IDC_CBX_DIAGNOSTIC_START, "Button", 0x50010009, 20, 45, 195, 10
  CONTROL "&Selektiv oppstart", IDC_CBX_SELECTIVE_STARTUP, "Button", 0x50010009, 20, 60, 70, 10
- CHECKBOX "L&ast inn SYSTEM.INI Filen", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 95, 10
- CHECKBOX "&Last inn System tjenester", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 90, 10
- CHECKBOX "Las&t inn oppstartselementet", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 75, 10
AUTOCHECKBOX "L&ast inn SYSTEM.INI Filen", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 95, 10
AUTOCHECKBOX "&Last inn System tjenester", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 90, 10
AUTOCHECKBOX "Las&t inn oppstartselementet", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 75, 10
 END
 
 IDD_FREELDR_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
index 6ef837f..a5cee2a 100644 (file)
@@ -88,9 +88,9 @@ BEGIN
  CONTROL "&Normaal opstarten - alle apparatuurstuurprogramma's en services in het geheugen laden", IDC_CBX_NORMAL_START, "Button", 0x50010009, 20, 30, 180, 10
  CONTROL "&Diagnostisch opstarten - alleen elementaire stuurprogramma's en services in het geheugen laden", IDC_CBX_DIAGNOSTIC_START, "Button", 0x50010009, 20, 45, 195, 10
  CONTROL "Se&lectief opstarten", IDC_CBX_SELECTIVE_STARTUP, "Button", 0x50010009, 20, 60, 70, 10
- CHECKBOX "&Het SYSTEM.INI-bestand verwerken", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 95, 10
- CHECKBOX "Systeemservices &in het geheugen laden", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 90, 10
- CHECKBOX "&Opstartonderdelen in het geheugen laden", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 75, 10
AUTOCHECKBOX "&Het SYSTEM.INI-bestand verwerken", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 95, 10
AUTOCHECKBOX "Systeemservices &in het geheugen laden", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 90, 10
AUTOCHECKBOX "&Opstartonderdelen in het geheugen laden", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 75, 10
 END
 
 IDD_FREELDR_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
index cdc104c..62b0ed2 100644 (file)
@@ -74,9 +74,9 @@ BEGIN
  CONTROL "Uruchamianie &normalne - za³aduj wszystkie sterowniki urz¹dzeñ i us³ugi", IDC_CBX_NORMAL_START, "Button", 0x50010009, 20, 30, 180, 10
  CONTROL "Uruchamianie &diagnostyczne - za³aduj tylko podstawowe urz¹dzenia i us³ugi", IDC_CBX_DIAGNOSTIC_START, "Button", 0x50010009, 20, 45, 195, 10
  CONTROL "Uruchamianie &selektywne", IDC_CBX_SELECTIVE_STARTUP, "Button", 0x50010009, 20, 60, 70, 10
- CHECKBOX "&Przetwarzaj plik SYSTEM.INI", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 95, 10
- CHECKBOX "Za³aduj &us³ugi systemowe", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 90, 10
- CHECKBOX "Za³aduj &elementy startowe", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 75, 10
AUTOCHECKBOX "&Przetwarzaj plik SYSTEM.INI", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 95, 10
AUTOCHECKBOX "Za³aduj &us³ugi systemowe", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 90, 10
AUTOCHECKBOX "Za³aduj &elementy startowe", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 75, 10
 END
 
 IDD_FREELDR_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
index 845967a..443d6d1 100644 (file)
@@ -74,9 +74,9 @@ BEGIN
  CONTROL "&Inicialização normal - carregar todos os drivers de dispositivo e serviços", IDC_CBX_NORMAL_START, "Button", 0x50010009, 20, 30, 180, 10
  CONTROL "I&nicialização de diagnóstico - carregar apenas dispositivos e serviços básicos", IDC_CBX_DIAGNOSTIC_START, "Button", 0x50010009, 20, 45, 195, 10
  CONTROL "Ini&cialização seletiva", IDC_CBX_SELECTIVE_STARTUP, "Button", 0x50010009, 20, 60, 70, 10
- CHECKBOX "&Processar o arquivo SYSTEM.INI", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 95, 10
- CHECKBOX "Carr&egar serviços do sistema", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 90, 10
- CHECKBOX "Carregar i&tens de inicialização", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 75, 10
AUTOCHECKBOX "&Processar o arquivo SYSTEM.INI", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 95, 10
AUTOCHECKBOX "Carr&egar serviços do sistema", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 90, 10
AUTOCHECKBOX "Carregar i&tens de inicialização", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 75, 10
 END
 
 IDD_FREELDR_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
index a32e63f..159e416 100644 (file)
@@ -70,9 +70,9 @@ BEGIN
  CONTROL "&Îáû÷íûé çàïóñê - çàãðóçêà âñåõ äðàéâåðîâ óñòðîéñòâ è çàïóñê âñåõ ñëóæá", IDC_CBX_NORMAL_START, "Button", 0x50010009, 20, 30, 280, 10
  CONTROL "&Äèàãíîñòè÷åñêèé çàïóñê - çàãðóçêà òîëüêî îñíîâíûõ äðàéâåðîâ è çàïóñê îñíîâíûõ ñëóæá", IDC_CBX_DIAGNOSTIC_START, "Button", 0x50010009, 20, 45, 325, 10
  CONTROL "&Âûáîðî÷íûé çàïóñê", IDC_CBX_SELECTIVE_STARTUP, "Button", 0x50010009, 20, 60, 100, 10
- CHECKBOX "Î&áðàáàòûâàòü ôàéë SYSTEM.INI", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 130, 10
- CHECKBOX "&Çàãðóæàòü ñèñòåìíûå ñëóæáû", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 130, 10
- CHECKBOX "Ç&àãðóæàòü ýëåìåíòû àâòîçàãðóçêè", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 140, 10
AUTOCHECKBOX "Î&áðàáàòûâàòü ôàéë SYSTEM.INI", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 130, 10
AUTOCHECKBOX "&Çàãðóæàòü ñèñòåìíûå ñëóæáû", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 130, 10
AUTOCHECKBOX "Ç&àãðóæàòü ýëåìåíòû àâòîçàãðóçêè", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 140, 10
 END
 
 IDD_FREELDR_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
index 8d1d663..d3ddada 100644 (file)
@@ -72,9 +72,9 @@ BEGIN
  CONTROL "&Normálne spustenie - naèíta\9d v\9aetky ovládaèe zariadení a slu\9eby", IDC_CBX_NORMAL_START, "Button", 0x50010009, 20, 30, 225, 10
  CONTROL "&Diagnostické spustenie - naèíta\9d iba základné zariadenia a slu\9eby", IDC_CBX_DIAGNOSTIC_START, "Button", 0x50010009, 20, 45, 225, 10
  CONTROL "Sele&ktívne spustenie", IDC_CBX_SELECTIVE_STARTUP, "Button", 0x50010009, 20, 60, 85, 10
- CHECKBOX "&Spracova\9d súbor SYSTEM.INI", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 110, 10
- CHECKBOX "Naèíta\9d systé&mové slu\9eby", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 100, 10
- CHECKBOX "N&aèíta\9d polo\9eky Po spustení", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 100, 10
AUTOCHECKBOX "&Spracova\9d súbor SYSTEM.INI", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 110, 10
AUTOCHECKBOX "Naèíta\9d systé&mové slu\9eby", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 100, 10
AUTOCHECKBOX "N&aèíta\9d polo\9eky Po spustení", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 100, 10
 END
 
 IDD_FREELDR_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
index c0aa018..57bf3eb 100644 (file)
@@ -88,9 +88,9 @@ BEGIN
  CONTROL "&Normal Startup - load all device drivers and services", IDC_CBX_NORMAL_START, "Button", 0x50010009, 20, 30, 180, 10
  CONTROL "&Diagnostic Startup - load basic devices and services only", IDC_CBX_DIAGNOSTIC_START, "Button", 0x50010009, 20, 45, 195, 10
  CONTROL "S&elective Startup", IDC_CBX_SELECTIVE_STARTUP, "Button", 0x50010009, 20, 60, 70, 10
- CHECKBOX "P&rocess SYSTEM.INI File", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 95, 10
- CHECKBOX "&Load System Services", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 90, 10
- CHECKBOX "L&oad Startup Items", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 75, 10
AUTOCHECKBOX "P&rocess SYSTEM.INI File", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 95, 10
AUTOCHECKBOX "&Load System Services", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 90, 10
AUTOCHECKBOX "L&oad Startup Items", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 75, 10
 END
 
 IDD_FREELDR_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
index 98a3274..656dfdb 100644 (file)
@@ -76,9 +76,9 @@ BEGIN
  CONTROL "&Çâè÷àéíå çàâàíòàæåííÿ - çàâàíòàæóâàòè âñ³ äðàéâåðè ³ ñëóæáè", IDC_CBX_NORMAL_START, "Button", 0x50010009, 20, 30, 180, 10
  CONTROL "&Ñêîðî÷åíå çàâàíòàæåííÿ - çóâàíòàæóâàòè ò³ëüêè îñíîâí³ äðàéâåðè ³ ñëóæáè", IDC_CBX_DIAGNOSTIC_START, "Button", 0x50010009, 20, 45, 195, 10
  CONTROL "Âè&á³ðêîâå çàâàíòàæåííÿ", IDC_CBX_SELECTIVE_STARTUP, "Button", 0x50010009, 20, 60, 70, 10
- CHECKBOX "Îá&ðîáëÿòè ôàéë SYSTEM.INI", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 95, 10
- CHECKBOX "Çà&âàíòàæóâàòè ñèñòåìí³ ñëóæáè", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 90, 10
- CHECKBOX "Çàâàíòàæóâàòè åëåìåíòè &àâòîçàâàíòàæåííÿ", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 75, 10
AUTOCHECKBOX "Îá&ðîáëÿòè ôàéë SYSTEM.INI", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 95, 10
AUTOCHECKBOX "Çà&âàíòàæóâàòè ñèñòåìí³ ñëóæáè", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 90, 10
AUTOCHECKBOX "Çàâàíòàæóâàòè åëåìåíòè &àâòîçàâàíòàæåííÿ", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 75, 10
 END
 
 IDD_FREELDR_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 362, 175
index 0a24f74..55e18dd 100644 (file)
@@ -88,9 +88,9 @@ BEGIN
  CONTROL "Õý³£Æô¶¯ - ¼ÓÔØËùÓÐÉ豸Çý¶¯³ÌÐòºÍ·þÎñ(&N)", IDC_CBX_NORMAL_START, "Button", 0x50010009, 20, 30, 180, 10
  CONTROL "Õï¶ÏÆô¶¯ - ½ö¼ÓÔØ»ù±¾É豸Çý¶¯³ÌÐòºÍ·þÎñ(&D)", IDC_CBX_DIAGNOSTIC_START, "Button", 0x50010009, 20, 45, 195, 10
  CONTROL "ÓÐÑ¡ÔñµÄÆô¶¯(&E)", IDC_CBX_SELECTIVE_STARTUP, "Button", 0x50010009, 20, 60, 70, 10
- CHECKBOX "´¦Àí SYSTEM.INI Îļþ(&R)", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 95, 10
- CHECKBOX "¼ÓÔØϵͳ·þÎñ(&L)", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 90, 10
- CHECKBOX "¼ÓÔØÆô¶¯Ïî(&O)", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 75, 10
AUTOCHECKBOX "´¦Àí SYSTEM.INI Îļþ(&R)", IDC_CBX_SYSTEM_INI, 30, 80, 95, 10
AUTOCHECKBOX "¼ÓÔØϵͳ·þÎñ(&L)", IDC_CBX_SYSTEM_SERVICE, 30, 95, 90, 10
AUTOCHECKBOX "¼ÓÔØÆô¶¯Ïî(&O)", IDC_CBX_STARTUP_ITEM, 30, 110, 75, 10
 END
 
 IDD_FREELDR_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 362, 175