[INTL]
authorHermès Bélusca-Maïto <hermes.belusca-maito@reactos.org>
Fri, 28 Dec 2012 16:39:16 +0000 (16:39 +0000)
committerHermès Bélusca-Maïto <hermes.belusca-maito@reactos.org>
Fri, 28 Dec 2012 16:39:16 +0000 (16:39 +0000)
UTF-8 translation

svn path=/trunk/; revision=58026

reactos/dll/cpl/intl/lang/bg-BG.rc
reactos/dll/cpl/intl/lang/cs-CZ.rc
reactos/dll/cpl/intl/lang/de-DE.rc
reactos/dll/cpl/intl/lang/es-ES.rc
reactos/dll/cpl/intl/lang/fr-FR.rc
reactos/dll/cpl/intl/lang/it-IT.rc
reactos/dll/cpl/intl/lang/no-NO.rc
reactos/dll/cpl/intl/lang/sk-SK.rc
reactos/dll/cpl/intl/lang/zh-CN.rc
reactos/dll/cpl/intl/rsrc.rc

index 4f1c1a6..2e2b192 100644 (file)
@@ -2,198 +2,198 @@ LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_GENERALPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Ìåñòíè è åçèêîâè íàñòðîéêè"
+CAPTION "Местни и езикови настройки"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Ñòàíäàðòè è èçïèñâàíèÿ", -1, 5, 5, 240, 162
-    LTEXT "Òàçè íàñòðîéêà çàñÿãà íà÷èíà, ïî êîéòî íÿêîè ïðèëîæåíèÿ èçïèñâàò ÷èñëàòà, ïàðè÷íèòå åäèíèöè, äàòàòà è âðåìåòî.", -1, 14, 17, 230, 25
-    LTEXT "Èçáåðåòå ïðåäìåò, îòãîâàðÿù íà íóæäèòå âè èëè íàòèñíåòå \84Íàãëàñÿâàíå\94, çà äà çàäàäåòå ñîáñòâåíî èçïèñâàíå:", -1, 14, 37, 230, 22
+    GROUPBOX "Стандарти и изписвания", -1, 5, 5, 240, 162
+    LTEXT "Тази настройка засяга начина, по който някои приложения изписват числата, паричните единици, датата и времето.", -1, 14, 17, 230, 25
+    LTEXT "Изберете предмет, отговарящ на нуждите ви или натиснете „Нагласяване”, за да зададете собствено изписване:", -1, 14, 37, 230, 22
     COMBOBOX IDC_LANGUAGELIST, 14, 56, 160, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    PUSHBUTTON "Íà&ãëàñÿâàíå...", IDC_SETUP_BUTTON, 178, 56, 60, 13
-    LTEXT "Îáðàçöè:", -1, 14, 73, 70, 10
-    LTEXT "×èñëà:", -1, 16, 86, 48, 10
-    LTEXT "Ïàðè:", -1, 16, 101, 48, 10
-    LTEXT "Âðåìå:", -1, 16, 116, 48, 10
-    LTEXT "Êðàòêà äàòà:", -1, 16, 131, 48, 10
-    LTEXT "Äúëãà äàòà:", -1, 16, 146, 48, 10
+    PUSHBUTTON "На&гласяване...", IDC_SETUP_BUTTON, 178, 56, 60, 13
+    LTEXT "Образци:", -1, 14, 73, 70, 10
+    LTEXT "Числа:", -1, 16, 86, 48, 10
+    LTEXT "Пари:", -1, 16, 101, 48, 10
+    LTEXT "Време:", -1, 16, 116, 48, 10
+    LTEXT "Кратка дата:", -1, 16, 131, 48, 10
+    LTEXT "Дълга дата:", -1, 16, 146, 48, 10
     EDITTEXT IDC_NUMSAMPLE_EDIT, 89, 86, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_MONEYSAMPLE_EDIT, 89, 101, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE_EDIT, 89, 116, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_SHORTTIMESAMPLE_EDIT, 89, 131, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_FULLTIMESAMPLE_EDIT, 89, 146, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    GROUPBOX "Ãåîãðàôñêî ïîëîæåíèå", -1, 5, 172, 240, 55
-    LTEXT "Óêàçâàíå íà ïîëîæåíèåòî âè, çàðàäè óñëóãè, êîèòî áèõà ìîãëè äà âè îñèãóðÿâàò ìåñòíè óñëóãè îò ðîäà íà íîâèíè è äîêëàäè çà âðåìåòî.", -1, 14, 181, 230, 24
+    GROUPBOX "Географско положение", -1, 5, 172, 240, 55
+    LTEXT "Указване на положението ви, заради услуги, които биха могли да ви осигуряват местни услуги от рода на новини и доклади за времето.", -1, 14, 181, 230, 24
     COMBOBOX IDC_LOCATION_COMBO, 14, 207, 270, 150, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
 END
 
 IDD_LANGUAGESPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Åçèöè"
+CAPTION "Езици"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Åçèöè è óñëóãè çà ñëîâåñåí âõîä", -1, 6, 4, 234, 52
-    LTEXT "Çà äà âèäèòå èëè ïðîìåíèòå åçèêà èëè íà÷èíà íà âúâåæäàíå íà òåêñò, íàòèñíåòå \84Ïîäðîáíîñòè\94", -1, 12, 15, 224, 18
-    PUSHBUTTON "Ïî&äðîáíîñòè...", IDC_DETAIL_BUTTON, 172, 35, 60, 14
-    GROUPBOX "Ïîääðúæêà íà äîïúëíèòåëíè åçèöè", -1, 6, 62, 234, 82
-    LTEXT "Ïîâå÷åòî åçèöè ñà ñëîæåíè ïî ïîäðàçáèðàíå. Çà äà ñëîæèòå äîïúëíèòåëíè åçèöè, îòáåëåæåòå íåîáõîäèìîòî.", -1, 12, 72, 220, 18
-    CHECKBOX "&Ñëàãàíå íà ôàéëîâå çà ñëîæíè ïèñìåíîñòè èëè çà ïèñàíå îòäÿñíî íàëÿâî.", IDC_INST_FILES_FOR_RTOL_LANG, 15, 93, 216, 22, BS_MULTILINE
-    CHECKBOX "Ñ&ëàãàíå íà ôàéëîâå çà èçòî÷íî àçèàòñêè åçèöè", IDC_INST_FILES_FOR_ASIAN, 15, 116, 216, 22, BS_MULTILINE
+    GROUPBOX "Езици и услуги за словесен вход", -1, 6, 4, 234, 52
+    LTEXT "За да видите или промените езика или начина на въвеждане на текст, натиснете „Подробности”", -1, 12, 15, 224, 18
+    PUSHBUTTON "По&дробности...", IDC_DETAIL_BUTTON, 172, 35, 60, 14
+    GROUPBOX "Поддръжка на допълнителни езици", -1, 6, 62, 234, 82
+    LTEXT "Повечето езици са сложени по подразбиране. За да сложите допълнителни езици, отбележете необходимото.", -1, 12, 72, 220, 18
+    CHECKBOX "&Слагане на файлове за сложни писмености или за писане отдясно наляво.", IDC_INST_FILES_FOR_RTOL_LANG, 15, 93, 216, 22, BS_MULTILINE
+    CHECKBOX "С&лагане на файлове за източно азиатски езици", IDC_INST_FILES_FOR_ASIAN, 15, 116, 216, 22, BS_MULTILINE
 END
 
 IDD_ADVANCEDPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Ðàçøèðåíè"
+CAPTION "РазÑ\88иÑ\80ени"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Åçèê çà íåóíèêîä ïðèëîæåíèÿ", -1, 6, 7, 233, 80
+    GROUPBOX "Език за неуникод приложения", -1, 6, 7, 233, 80
     COMBOBOX IDC_LANGUAGE_COMBO, 14, 67, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
-    LTEXT "Òàçè íàñòðîéêà ïîçâîëÿâà íà íåóíèêîä ïðèëîæåíèÿòà äà ïîêàçâàò ïðàâèëíî èçáîðíèöèòå è ïðîçîðöèòå íà ïðèñúùèÿ èì åçèê. Òÿ íå çàñÿãà óíèêîä ïðèëîæåíèÿòà, íî çàñÿãà âñè÷êè ïîòðåáèòåëè íà êîìïþòúðà.", -1, 14, 18, 216, 33
-    LTEXT "Èçáåðåòå ïîäõîäÿù åçèê çà íåóíèêîä ïðèëîæåíèÿòà:", -1, 14, 55, 216, 10
-    GROUPBOX "Çíàêîâ íàáîð", -1, 6, 92, 233, 88
+    LTEXT "Тази настройка позволява на неуникод приложенията да показват правилно изборниците и прозорците на присъщия им език. Тя не засяга уникод приложенията, но засяга всички потребители на компютъра.", -1, 14, 18, 216, 33
+    LTEXT "Изберете подходящ език за неуникод приложенията:", -1, 14, 55, 216, 10
+    GROUPBOX "Знаков набор", -1, 6, 92, 233, 88
     CONTROL "", IDC_CONV_TABLES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 14, 114, 217, 70
-    GROUPBOX "Ïîäðàçáðàíè ïîòðåáèòåëñêè íàñòðîéêè", -1, 6, 183, 233, 33
-    CHECKBOX "Ïðèëàãàíå íà âñè÷êè íàñòðîéêè çà òåêóùèÿ ïîòðåáèòåë è ïî ïîäðàçáèðàíå", IDC_APPLY_CUR_USER_DEF_PROFILE, 12, 192, 223, 22, BS_MULTILINE
+    GROUPBOX "Подразбрани потребителски настройки", -1, 6, 183, 233, 33
+    CHECKBOX "Прилагане на всички настройки за текущия потребител и по подразбиране", IDC_APPLY_CUR_USER_DEF_PROFILE, 12, 192, 223, 22, BS_MULTILINE
 END
 
 IDD_NUMBERSPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "×èñëà"
+CAPTION "Числа"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Îáðàçåö:", -1, 7, 7, 234, 53, WS_CHILD | WS_VISIBLE
-    LTEXT "Ïîëîæèòåëíî:", -1, 10, 21, 48, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    GROUPBOX "Образец:", -1, 7, 7, 234, 53, WS_CHILD | WS_VISIBLE
+    LTEXT "Положително:", -1, 10, 21, 48, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     EDITTEXT IDC_NUMBERSPOSSAMPLE, 60, 19, 60, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Îòðèöàòåëíî:", -1, 123, 21, 48, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Отрицателно:", -1, 123, 21, 48, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     EDITTEXT IDC_NUMBERSNEGSAMPLE, 172, 19, 60, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "&Äåñåòè÷åí ðàçäåëèòåë:", -1, 8, 67, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Десетичен разделител:", -1, 8, 67, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERDSYMBOL, 142, 65, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Áðîé öèôðè ñëåä çàïåòàéêàòà:", -1, 8, 83, 127, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Брой цифри след запетайката:", -1, 8, 83, 127, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSNDIGDEC, 142,81, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Ðàçäåëèòåë íà &õèëÿäèòå:", -1, 8, 100, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "РазделиÑ\82ел Ð½Ð° &Ñ\85илÑ\8fдиÑ\82е:", -1, 8, 100, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSDIGITGRSYM, 142,97, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Õè&ëÿäíî ïîäðåæäàíå:", -1, 8, 117, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Хи&лядно подреждане:", -1, 8, 117, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSDGROUPING, 142,113, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Çíàê çà &îòðèöàòåëíî ÷èñëî:", -1, 8, 134, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Знак за &отрицателно число:", -1, 8, 134, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSNSIGNSYM, 142,129, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Èç&ïèñâàíå íà îòðèöàòåëíèòå ÷èñëà:", -1, 8, 149, 127, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Из&писване на отрицателните числа:", -1, 8, 149, 127, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSNNUMFORMAT, 142,145, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Âîäåùè &íóëè:", -1, 8, 166, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Водещи &нули:", -1, 8, 166, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSDISPLEADZER, 142, 161, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "&Ñïèñúêîâ ðàçäåëèòåë:", -1, 8, 181, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Списъков разделител:", -1, 8, 181, 96, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSLSEP, 142,177, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "&Ìåðíà óðåäáà:", -1, 8, 197, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Мерна уредба:", -1, 8, 197, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSMEASSYS, 142, 193, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
 END
 
 
 IDD_CURRENCYPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Ïàðè"
+CAPTION "Пари"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Îáðàçåö", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
-    LTEXT "Ïîëîæèòåëíî:", -1, 9, 21, 49, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    GROUPBOX "Образец", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
+    LTEXT "Положително:", -1, 9, 21, 49, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     EDITTEXT IDC_CURRENCYPOSSAMPLE, 62, 19, 53, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Îòðèöàòåëíî:", -1, 120, 21, 49, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Отрицателно:", -1, 120, 21, 49, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     EDITTEXT IDC_CURRENCYNEGSAMPLE, 169, 19, 53, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "&Ïàðè÷åí çíàê:", -1, 20, 51, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Паричен знак:", -1, 20, 51, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYSYMBOL, 124, 49, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "&Ïîëîæèòåëíî êîëè÷åñòâî:", -1, 20, 68, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Положително количество:", -1, 20, 68, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYPOSVALUE, 124, 66, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "&Îòðèöàòåëíî êîëè÷åñòâî:", -1, 20, 85, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Отрицателно количество:", -1, 20, 85, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYNEGVALUE, 124, 83, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "&Äåñåòè÷åí ðàçäåëèòåë:", -1, 20, 111, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Десетичен разделител:", -1, 20, 111, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYDECSEP, 124, 109, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "&Áðîé äðîáíè çíàöè:", -1, 20, 128, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Брой дробни знаци:", -1, 20, 128, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYDECNUM, 124, 126, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "&Ðàçäåëÿù çíàê:", -1, 20, 156, 100, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&РазделÑ\8fÑ\89 Ð·Ð½Ð°Ðº:", -1, 20, 156, 100, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPSEP, 124, 154, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "&Ðàçäåëÿíå íà õèëÿäèòå:", -1, 20, 173, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&РазделÑ\8fне Ð½Ð° Ñ\85илÑ\8fдиÑ\82е:", -1, 20, 173, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPNUM, 124, 171, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
 END
 
 
 IDD_TIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Âðåìå"
+CAPTION "Време"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Îáðàçåö", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
-    LTEXT "Îáðàçåö çà âðåìå:", -1, 13, 21, 65, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    GROUPBOX "Образец", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
+    LTEXT "Образец за време:", -1, 13, 21, 65, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE, 82, 19, 84, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Èçïèñâàíå íà &âðåìåòî:", -1, 13, 52, 130, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Изписване на &времето:", -1, 13, 52, 130, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_TIMEFORMAT, 149, 50, 84, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    LTEXT "&Ðàçäåëèòåë íà âðåìåòî:", -1, 13, 70, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&РазделиÑ\82ел Ð½Ð° Ð²Ñ\80емеÑ\82о:", -1, 13, 70, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_TIMESEPARATOR, 149, 68, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    LTEXT "Çíàê çà &ÏÎ:", -1, 13, 88, 54, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Знак за &ПО:", -1, 13, 88, 54, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_TIMEAMSYMBOL, 149, 86, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    LTEXT "Çíàê çà &ÑÎ:", -1, 13, 106, 54, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Знак за &СО:", -1, 13, 106, 54, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_TIMEPMSYMBOL, 149, 104, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     GROUPBOX "", -1, 7, 140, 230, 80, WS_VISIBLE
-    LTEXT "Èçïèñâàíå íà âðåìåòî\n\n\
-h = ÷àñ    m = ìèíóòà    s = ñåêóíäà    t = pm èëè pm\n\n\
-h = 12 ÷àñà   H = 24 ÷àñà\n\
-hh, mm, ss = âîäåùà íóëà   h, m, s = áåç âîäåùà íóëà",
+    LTEXT "Изписване на времето\n\n\
+h = час    m = минута    s = секунда    t = pm или pm\n\n\
+h = 12 часа   H = 24 часа\n\
+hh, mm, ss = водеща нула   h, m, s = без водеща нула",
         -1, 13, 150, 214, 50, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
 END
 
 
 IDD_DATEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Äàòà"
+CAPTION "Дата"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Êàëåíäàð", -1, 7, 7, 230, 74
-    LTEXT "Àêî çàïèñàíàòà äàòà å äâóöèôðåíà, äà ñå ñ÷èòà, ÷å å ìåæäó:", -1, 13, 18, 215, 8
+    GROUPBOX "Календар", -1, 7, 7, 230, 74
+    LTEXT "Ако записаната дата е двуцифрена, да се счита, че е между:", -1, 13, 18, 215, 8
     EDITTEXT IDC_FIRSTYEAR_EDIT, 13, 30, 36, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_DISABLED
-    LTEXT "è", -1, 55, 32, 17, 8
+    LTEXT "и", -1, 55, 32, 17, 8
     EDITTEXT IDC_SECONDYEAR_EDIT, 77, 30, 36, 12, ES_LEFT | ES_NUMBER | WS_GROUP
     CONTROL "",IDC_SCR_MAX_YEAR, "msctls_updown32", UDS_NOTHOUSANDS | UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 113, 30, 10, 12
-    LTEXT "Âèä êàëåíäàð:", -1, 13, 48, 56, 10
+    LTEXT "Вид календар:", -1, 13, 48, 56, 10
     COMBOBOX IDC_CALTYPE_COMBO, 77, 46, 153, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
-    LTEXT "Ìþñþëìàíñêè êàëåíäàð :", -1, 13, 61, 60, 18
+    LTEXT "Мюсюлмански календар :", -1, 13, 61, 60, 18
     COMBOBOX IDC_HIJCHRON_COMBO, 77, 64, 153, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
-    GROUPBOX "Êðàòêî èçïèñâàíå íà äàòàòà", -1, 7, 83, 230, 81
-    LTEXT "Îáðàçåö:", -1, 13, 95, 63, 10
+    GROUPBOX "Кратко изписване на датата", -1, 7, 83, 230, 81
+    LTEXT "Образец:", -1, 13, 95, 63, 10
     EDITTEXT IDC_SHRTDATESAMPLE_EDIT, 77, 93, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Îáðàçåö- îòäÿñíî íàëÿâî:", -1, 13, 109, 60, 16
+    LTEXT "Образец- отдясно наляво:", -1, 13, 109, 60, 16
     EDITTEXT IDC_SHRTDATERTOL_EDIT, 77, 111, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
-    LTEXT "Êðàòêî èçïèñâàíå:", -1, 13, 131, 65, 10
+    LTEXT "Кратко изписване:", -1, 13, 131, 65, 10
     COMBOBOX IDC_SHRTDATEFMT_COMBO, 77, 129, 153, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
-    LTEXT "Ðàçäåëèòåë íà äàòàòà:", -1, 13, 148, 113, 10
+    LTEXT "РазделиÑ\82ел Ð½Ð° Ð´Ð°Ñ\82аÑ\82а:", -1, 13, 148, 113, 10
     COMBOBOX IDC_SHRTDATESEP_COMBO, 180, 146, 51, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
-    GROUPBOX "Äúëãî èçïèñâàíå íà äàòàòà", -1, 7, 167, 230, 64
-    LTEXT "Îáðàçåö:", -1, 13, 179, 61, 10
+    GROUPBOX "Дълго изписване на датата", -1, 7, 167, 230, 64
+    LTEXT "Образец:", -1, 13, 179, 61, 10
     EDITTEXT IDC_LONGDATESAMPLE_EDIT, 77, 177, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Îáðàçåö- îòäÿñíî íàëÿâî:", -1, 13, 193, 61, 16
+    LTEXT "Образец- отдясно наляво:", -1, 13, 193, 61, 16
     EDITTEXT IDC_LONGDATERTOL_EDIT, 77, 195, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
-    LTEXT "Äúëãî èçïèñâàíå:", -1, 13, 215, 65, 10
+    LTEXT "Дълго изписване:", -1, 13, 215, 65, 10
     COMBOBOX IDC_LONGDATEFMT_COMBO, 77, 213, 153, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
 END
 
 
 IDD_SORTPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Ïîäðåæäàíå"
+CAPTION "Подреждане"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Ïîäðåæäàíå", -1, 7, 7, 230, 74
-    LTEXT "Íà÷èíèòå íà ïîäðåæäàíå îïðåäåëÿò íà÷èíà íà ïîäðåæäàíå íà çíàöè, áóêâè, ôàéëîâå è ïàïêè.", -1, 14, 17, 220, 25
-    LTEXT "Èçáåðåòå íà÷èíà íà ïîäðåæäàíå çà âàøèÿ åçèê:", -1, 14, 37, 220, 22
+    GROUPBOX "Подреждане", -1, 7, 7, 230, 74
+    LTEXT "Начините на подреждане определят начина на подреждане на знаци, букви, файлове и папки.", -1, 14, 17, 220, 25
+    LTEXT "Изберете начина на подреждане за вашия език:", -1, 14, 37, 220, 22
     COMBOBOX IDC_SORTLIST_COMBO, 14, 56, 217, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
 END
 
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CUSTOMIZE_TITLE "Íàãëàñÿâàíå íà ìåñòíèòå íàñòðîéêè"
-    IDS_SPAIN "Èñïàíñêè (Èñïàíèÿ)"
-    IDS_METRIC "Ìåòðè÷íè"
-    IDS_IMPERIAL "Áðèòàíñêè"
+    IDS_CUSTOMIZE_TITLE "Нагласяване на местните настройки"
+    IDS_SPAIN "Испански (Испания)"
+    IDS_METRIC "Метрични"
+    IDS_IMPERIAL "Британски"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CPLNAME "Ìåñòíè è åçèêîâè íàñòðîéêè"
-    IDS_CPLDESCRIPTION "Èçáîð íà åçèöè è èçïèñâàíå íà ÷èñëàòà, âàëóòèòå, âðåìåòî è äàòàòà."
+    IDS_CPLNAME "Местни и езикови настройки"
+    IDS_CPLDESCRIPTION "Избор на езици и изписване на числата, валутите, времето и датата."
 END
index 1af5f4b..6089075 100644 (file)
@@ -7,27 +7,27 @@ LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
 
 IDD_GENERALPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Místní nastavení"
+CAPTION "Místní nastavení"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Standardy a formáty", -1, 5, 5, 234, 162
-    LTEXT "Toto nastavení ovlivní, jak nìkteré programy formátují èísla, mìny, data a èas.", -1, 14, 17, 220, 25
-    LTEXT "Zvolte polo\9eku odpovídající po\9eadovaným vlastnostem, nebo klepnutím na Vlastní vyberte vlastní formáty:", -1, 14, 37, 220, 22
+    GROUPBOX "Standardy a formáty", -1, 5, 5, 234, 162
+    LTEXT "Toto nastavení ovlivní, jak nìkteré programy formátují èísla, mìny, data a èas.", -1, 14, 17, 220, 25
+    LTEXT "Zvolte položku odpovídající požadovaným vlastnostem, nebo klepnutím na Vlastní vyberte vlastní formáty:", -1, 14, 37, 220, 22
     COMBOBOX IDC_LANGUAGELIST, 14, 56, 160, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    PUSHBUTTON "&Vlastní...", IDC_SETUP_BUTTON, 178, 56, 52, 13
-    LTEXT "Ukázky", -1, 14, 73, 70, 10
-    LTEXT "Èíslo:", -1, 16, 86, 48, 10
-    LTEXT "Mìna:", -1, 16, 101, 48, 10
-    LTEXT "Èas:", -1, 16, 116, 48, 10
-    LTEXT "Zkrácené datum:", -1, 16, 131, 48, 10
-    LTEXT "Plné datum:", -1, 16, 146, 48, 10
+    PUSHBUTTON "&Vlastní...", IDC_SETUP_BUTTON, 178, 56, 52, 13
+    LTEXT "Ukázky", -1, 14, 73, 70, 10
+    LTEXT "Èíslo:", -1, 16, 86, 48, 10
+    LTEXT "Mìna:", -1, 16, 101, 48, 10
+    LTEXT "Èas:", -1, 16, 116, 48, 10
+    LTEXT "Zkrácené datum:", -1, 16, 131, 48, 10
+    LTEXT "Plné datum:", -1, 16, 146, 48, 10
     EDITTEXT IDC_NUMSAMPLE_EDIT, 89, 86, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_MONEYSAMPLE_EDIT, 89, 101, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE_EDIT, 89, 116, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_SHORTTIMESAMPLE_EDIT, 89, 131, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_FULLTIMESAMPLE_EDIT, 89, 146, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    GROUPBOX "Zemìpisné umístìní", -1, 5, 172, 234, 55
-    LTEXT "Zvolením svého umístìní umo\9eníte nìkterým slu\9ebám dodávat místní informace, napøíklad zprávy nebo pøedpovìï poèasí.", -1, 14, 184, 210, 24
+    GROUPBOX "Zemìpisné umístìní", -1, 5, 172, 234, 55
+    LTEXT "Zvolením svého umístìní umožníte nìkterým službám dodávat místní informace, napøíklad zprávy nebo pøedpovìï poèasí.", -1, 14, 184, 210, 24
     COMBOBOX IDC_LOCATION_COMBO, 14, 207, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
 END
 
@@ -36,109 +36,109 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Jazyky"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Jazyky a slu\9eby pro zpracování textu", -1, 5, 5, 234, 52
-    LTEXT "Klepnutím na tlaèítko Podrobnosti mù\9eete zobrazit nebo zmìnit jazyky a metody zadávání textu", -1, 12, 15, 220, 18
+    GROUPBOX "Jazyky a služby pro zpracování textu", -1, 5, 5, 234, 52
+    LTEXT "Klepnutím na tlaèítko Podrobnosti mùžete zobrazit nebo zmìnit jazyky a metody zadávání textu", -1, 12, 15, 220, 18
     PUSHBUTTON "&Podrobnosti...", IDC_DETAIL_BUTTON, 177, 34, 54, 14
-    GROUPBOX "Podpora pro dal\9aí jazyky", -1, 5, 62, 234, 82
-    LTEXT "Vìt\9aina jazykù je ve výchozím stavu nainstalovaná. Dal\9aí jazyky je mo\9ené nainstalovat po za\9akrtnutí odpovídajích políèek ní\9ee.", -1, 12, 72, 220, 18
-    CHECKBOX "Nai&nstalovat soubory jazykù se slo\9eitým písmem a jazykù psaných zprava doleva", IDC_INST_FILES_FOR_RTOL_LANG, 12, 92, 215, 22, BS_MULTILINE
-    CHECKBOX "Nain&stalovat soubory východoasijských jazykù", IDC_INST_FILES_FOR_ASIAN, 12, 114, 180, 22, BS_MULTILINE
+    GROUPBOX "Podpora pro další jazyky", -1, 5, 62, 234, 82
+    LTEXT "Vìtšina jazykù je ve výchozím stavu nainstalovaná. Další jazyky je možné nainstalovat po zaškrtnutí odpovídajích políèek níže.", -1, 12, 72, 220, 18
+    CHECKBOX "Nai&nstalovat soubory jazykù se složitým písmem a jazykù psaných zprava doleva", IDC_INST_FILES_FOR_RTOL_LANG, 12, 92, 215, 22, BS_MULTILINE
+    CHECKBOX "Nain&stalovat soubory východoasijských jazykù", IDC_INST_FILES_FOR_ASIAN, 12, 114, 180, 22, BS_MULTILINE
 END
 
 IDD_ADVANCEDPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Roz\9aíøené"
+CAPTION "Rozšíøené"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Jazyky ne-Unicode programù", -1, 5, 5, 234, 90
+    GROUPBOX "Jazyky ne-Unicode programù", -1, 5, 5, 234, 90
     COMBOBOX IDC_LANGUAGE_COMBO, 14, 75, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
-    LTEXT "Toto nastavení systému umo\9ení ne-Unicode programùm zobrazovat nabídky a dialogy v jejich pùvodním jazyce. Unicode programy nebudou ovlivnìny, ale nastaveni bude pou\9eit pro v\9aechny u\9eivatele na tomto poèítaèi.", -1, 14, 18, 223, 33
-    LTEXT "Zvolte jazyk odpovídající jazykové verzi ne-Unicode programù, které chcete pou\9eívat:", -1, 14, 55, 223, 18
-    GROUPBOX "Pøevodní tabulky znakových stránek", -1, 5, 101, 234, 88
+    LTEXT "Toto nastavení systému umožní ne-Unicode programùm zobrazovat nabídky a dialogy v jejich pùvodním jazyce. Unicode programy nebudou ovlivnìny, ale nastaveni bude použit pro všechny uživatele na tomto poèítaèi.", -1, 14, 18, 223, 33
+    LTEXT "Zvolte jazyk odpovídající jazykové verzi ne-Unicode programù, které chcete používat:", -1, 14, 55, 223, 18
+    GROUPBOX "Pøevodní tabulky znakových stránek", -1, 5, 101, 234, 88
     CONTROL "", IDC_CONV_TABLES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 14, 114, 217, 70
-    GROUPBOX "Výchozí nastavení u\9eivatelského úètu", -1, 5, 193, 234, 30
-    CHECKBOX "Pou\9eít v\9aechna nastavení na aktuální u\9eivatelský úèet a nastavit jako výchozí", IDC_APPLY_CUR_USER_DEF_PROFILE, 12, 200, 220, 22, BS_MULTILINE
+    GROUPBOX "Výchozí nastavení uživatelského úètu", -1, 5, 193, 234, 30
+    CHECKBOX "Použít všechna nastavení na aktuální uživatelský úèet a nastavit jako výchozí", IDC_APPLY_CUR_USER_DEF_PROFILE, 12, 200, 220, 22, BS_MULTILINE
 END
 
 IDD_NUMBERSPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Èísla"
+CAPTION "Èísla"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Ukázka zobrazení", -1, 7, 7, 230, 53, WS_CHILD | WS_VISIBLE
-    LTEXT "Kladné:", -1, 13, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    GROUPBOX "Ukázka zobrazení", -1, 7, 7, 230, 53, WS_CHILD | WS_VISIBLE
+    LTEXT "Kladné:", -1, 13, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     EDITTEXT IDC_NUMBERSPOSSAMPLE, 43, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Záporné:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Záporné:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     EDITTEXT IDC_NUMBERSNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "&Desetinný oddìlovaè:", -1, 8, 67, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Desetinný oddìlovaè:", -1, 8, 67, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERDSYMBOL, 137, 65, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Poèe&t desetinných míst:", -1, 8, 83, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Poèe&t desetinných míst:", -1, 8, 83, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSNDIGDEC, 137, 81, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Oddì&lovaè skupin èíslic:", -1, 8, 100, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Oddì&lovaè skupin èíslic:", -1, 8, 100, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSDIGITGRSYM, 137, 97, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Seskupování èísli&c:", -1, 8, 117, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Seskupování èísli&c:", -1, 8, 117, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSDGROUPING, 137, 113, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Symbol &záporného znaménka:", -1, 8, 134, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Symbol &záporného znaménka:", -1, 8, 134, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSNSIGNSYM, 137, 129, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "&Formát záporného èísla:", -1, 8, 149, 100, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Formát záporného èísla:", -1, 8, 149, 100, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSNNUMFORMAT, 137, 145, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Zo&brazit pøedcházející nuly:", -1, 8, 166, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Zo&brazit pøedcházející nuly:", -1, 8, 166, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSDISPLEADZER, 137, 161, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Oddìlovaè sezna&mù:", -1, 8, 181, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Oddìlovaè sezna&mù:", -1, 8, 181, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSLSEP, 137, 177, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "&Jednotkový systém:", -1, 8, 197, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Jednotkový systém:", -1, 8, 197, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSMEASSYS, 137, 193, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
 END
 
 
 IDD_CURRENCYPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Mìna"
+CAPTION "Mìna"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Ukázka zobrazení", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
-    LTEXT "Kladné:", -1, 13, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    GROUPBOX "Ukázka zobrazení", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
+    LTEXT "Kladné:", -1, 13, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     EDITTEXT IDC_CURRENCYPOSSAMPLE, 43, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Záporné:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Záporné:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     EDITTEXT IDC_CURRENCYNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "&Symbol mìny:", -1, 10, 51, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Symbol mìny:", -1, 10, 51, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYSYMBOL, 134, 49, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "&Kladné mno\9eství:", -1, 10, 68, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Kladné množství:", -1, 10, 68, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYPOSVALUE, 134, 66, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Zápo&rné mno\9eství:", -1, 10, 85, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Zápo&rné množství:", -1, 10, 85, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYNEGVALUE, 134, 83, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "&Desetinný oddìlovaè:", -1, 10, 111, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Desetinný oddìlovaè:", -1, 10, 111, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYDECSEP, 134, 109, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Poèe&t desetinných míst:", -1, 10, 128, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Poèe&t desetinných míst:", -1, 10, 128, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYDECNUM, 134, 126, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Oddì&lovaè skupin èíslic:", -1, 10, 156, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Oddì&lovaè skupin èíslic:", -1, 10, 156, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPSEP, 134, 154, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Seskupování èísli&c:", -1, 10, 173, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Seskupování èísli&c:", -1, 10, 173, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPNUM, 134, 171, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
 END
 
 
 IDD_TIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Èas"
+CAPTION "Èas"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Ukázka zobrazení", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
-    LTEXT "Ukázka èasu:", -1, 13, 21, 54, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    GROUPBOX "Ukázka zobrazení", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
+    LTEXT "Ukázka èasu:", -1, 13, 21, 54, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE, 68, 19, 84, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Formá&t èasu:", -1, 13, 52, 130, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Formá&t èasu:", -1, 13, 52, 130, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_TIMEFORMAT, 149, 50, 84, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    LTEXT "Oddìlovaè èa&su:", -1, 13, 70, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Oddìlovaè èa&su:", -1, 13, 70, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_TIMESEPARATOR, 149, 68, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     LTEXT "Symbol dopoledne:", -1, 13, 88, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_TIMEAMSYMBOL, 149, 86, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     LTEXT "Symbol odpoledne:", -1, 13, 106, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_TIMEPMSYMBOL, 149, 104, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     GROUPBOX "", -1, 7, 140, 230, 80, WS_VISIBLE
-    LTEXT "Zápis formátu èasu\n\n\
+    LTEXT "Zápis formátu èasu\n\n\
 h = hodina    m = minuta    s = sekunda    t = dop. nebo odp.\n\n\
-h = 12hodinový   H = 24hodinový\n\
-hh, mm, ss = s pøedcházející nulou   h, m, s = bez pøedcházející nuly",
+h = 12hodinový   H = 24hodinový\n\
+hh, mm, ss = s pøedcházející nulou   h, m, s = bez pøedcházející nuly",
         -1, 13, 150, 214, 50, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
 END
 
@@ -148,57 +148,57 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Datum"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Kalendáø", -1, 7, 7, 230, 74
-    LTEXT "Pokud je rok zadán jako dvì èíslice, pøedpokládat rok mezi lety:", -1, 13, 18, 215, 8
+    GROUPBOX "Kalendáø", -1, 7, 7, 230, 74
+    LTEXT "Pokud je rok zadán jako dvì èíslice, pøedpokládat rok mezi lety:", -1, 13, 18, 215, 8
     EDITTEXT IDC_FIRSTYEAR_EDIT, 13, 30, 36, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_DISABLED
     LTEXT "a", -1, 55, 32, 17, 8
     EDITTEXT IDC_SECONDYEAR_EDIT, 77, 30, 36, 12, ES_LEFT | ES_NUMBER | WS_GROUP
     CONTROL "",IDC_SCR_MAX_YEAR, "msctls_updown32", UDS_NOTHOUSANDS | UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 113, 30, 10, 12
-    LTEXT "Typ kalendáøe:", -1, 13, 48, 56, 10
+    LTEXT "Typ kalendáøe:", -1, 13, 48, 56, 10
     COMBOBOX IDC_CALTYPE_COMBO, 77, 46, 153, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
-    LTEXT "Muslimský kalendáø:", -1, 13, 65, 60, 12
+    LTEXT "Muslimský kalendáø:", -1, 13, 65, 60, 12
     COMBOBOX IDC_HIJCHRON_COMBO, 77, 64, 153, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
-    GROUPBOX "Zkrácený formát data", -1, 7, 83, 230, 81
-    LTEXT "Ukázka:", -1, 13, 95, 63, 10
+    GROUPBOX "Zkrácený formát data", -1, 7, 83, 230, 81
+    LTEXT "Ukázka:", -1, 13, 95, 63, 10
     EDITTEXT IDC_SHRTDATESAMPLE_EDIT, 77, 93, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Ukázka zprava doleva:", -1, 13, 109, 60, 16
+    LTEXT "Ukázka zprava doleva:", -1, 13, 109, 60, 16
     EDITTEXT IDC_SHRTDATERTOL_EDIT, 77, 111, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
-    LTEXT "Zkrácený formát:", -1, 13, 131, 60, 10
+    LTEXT "Zkrácený formát:", -1, 13, 131, 60, 10
     COMBOBOX IDC_SHRTDATEFMT_COMBO, 77, 129, 153, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
-    LTEXT "Oddìlovaè èástí data:", -1, 13, 148, 113, 10
+    LTEXT "Oddìlovaè èástí data:", -1, 13, 148, 113, 10
     COMBOBOX IDC_SHRTDATESEP_COMBO, 180, 146, 51, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
-    GROUPBOX "Plný formát data", -1, 7, 167, 230, 64
-    LTEXT "Ukázka:", -1, 13, 179, 61, 10
+    GROUPBOX "Plný formát data", -1, 7, 167, 230, 64
+    LTEXT "Ukázka:", -1, 13, 179, 61, 10
     EDITTEXT IDC_LONGDATESAMPLE_EDIT, 77, 177, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Ukázka zprava doleva:", -1, 13, 193, 61, 16
+    LTEXT "Ukázka zprava doleva:", -1, 13, 193, 61, 16
     EDITTEXT IDC_LONGDATERTOL_EDIT, 77, 195, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
-    LTEXT "Plný formát data:", -1, 13, 215, 60, 10
+    LTEXT "Plný formát data:", -1, 13, 215, 60, 10
     COMBOBOX IDC_LONGDATEFMT_COMBO, 77, 213, 153, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
 END
 
 
 IDD_SORTPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Øazení"
+CAPTION "Øazení"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Øazení", -1, 7, 7, 230, 74
-    LTEXT "Øadící metody urèují poøadí, v jakém budou znaky, slova, soubory a slo\9eky øazeny.", -1, 14, 17, 220, 25
-    LTEXT "Zvolte øadící metodu pro vá\9a jazyk:", -1, 14, 37, 220, 22
+    GROUPBOX "Øazení", -1, 7, 7, 230, 74
+    LTEXT "Øadící metody urèují poøadí, v jakém budou znaky, slova, soubory a složky øazeny.", -1, 14, 17, 220, 25
+    LTEXT "Zvolte øadící metodu pro váš jazyk:", -1, 14, 37, 220, 22
     COMBOBOX IDC_SORTLIST_COMBO, 14, 56, 217, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
 END
 
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CUSTOMIZE_TITLE "Pøizpùsobit místní nastavení"
-    IDS_SPAIN "\8apanìl\9atina (\8apanìlsko)"
-    IDS_METRIC "Metrický"
-    IDS_IMPERIAL "Imperiální"
+    IDS_CUSTOMIZE_TITLE "Pøizpùsobit místní nastavení"
+    IDS_SPAIN "Španìlština (Španìlsko)"
+    IDS_METRIC "Metrický"
+    IDS_IMPERIAL "Imperiální"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CPLNAME "Místní nastavení"
-    IDS_CPLDESCRIPTION "Zde lze nastavit zobrazení jazykù, èísel, mìn, èasu a dat."
+    IDS_CPLNAME "Místní nastavení"
+    IDS_CPLDESCRIPTION "Zde lze nastavit zobrazení jazykù, èísel, mìn, èasu a dat."
 END
index 6f7f562..b84368f 100644 (file)
@@ -6,13 +6,13 @@ CAPTION "Regionale Einstellungen"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Standards und Formate", -1, 5, 5, 234, 162
-    LTEXT "Diese Einstellungen beeinflussen, wie einige Programme Zahlen, Währung, Datum, und Zeit formatieren.", -1, 14, 17, 220, 25
-    LTEXT "Wählen Sie ein Element, um dessen Einstellungen anzuzeigen, oder wählen Sie ""Anpassen..."", um Ihr eigenes Format zu wählen:", -1, 14, 37, 220, 22
+    LTEXT "Diese Einstellungen beeinflussen, wie einige Programme Zahlen, Währung, Datum, und Zeit formatieren.", -1, 14, 17, 220, 25
+    LTEXT "Wählen Sie ein Element, um dessen Einstellungen anzuzeigen, oder wählen Sie ""Anpassen..."", um Ihr eigenes Format zu wählen:", -1, 14, 37, 220, 22
     COMBOBOX IDC_LANGUAGELIST, 14, 56, 160, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
     PUSHBUTTON "&Anpassen...", IDC_SETUP_BUTTON, 178, 56, 52, 13
     LTEXT "Beispiele", -1, 14, 73, 70, 10
     LTEXT "Zahl:", -1, 16, 86, 48, 10
-    LTEXT "Währung:", -1, 16, 101, 48, 10
+    LTEXT "Währung:", -1, 16, 101, 48, 10
     LTEXT "Zeit:", -1, 16, 116, 48, 10
     LTEXT "Kurzes Datum:", -1, 16, 131, 48, 10
     LTEXT "Langes Datum:", -1, 16, 146, 55, 10
@@ -22,7 +22,7 @@ BEGIN
     EDITTEXT IDC_SHORTTIMESAMPLE_EDIT, 89, 131, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_FULLTIMESAMPLE_EDIT, 89, 146, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Geografische Lage", -1, 5, 172, 234, 55
-    LTEXT "Wählen Sie Ihren Standort, so dass Dienste Sie mit lokalen Informationen, wie Nachrichten und Wettervorhersagen, versorgen können.", -1, 14, 184, 210, 24
+    LTEXT "Wählen Sie Ihren Standort, so dass Dienste Sie mit lokalen Informationen, wie Nachrichten und Wettervorhersagen, versorgen können.", -1, 14, 184, 210, 24
     COMBOBOX IDC_LOCATION_COMBO, 14, 210, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
 END
 
@@ -32,12 +32,12 @@ CAPTION "Sprachen"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Eingabesprachen und Textdienste", -1, 5, 5, 234, 52
-    LTEXT "Um Ihre Sprache einsehen oder ändern zu können wählen Sie ""Details...""", -1, 12, 15, 220, 18
+    LTEXT "Um Ihre Sprache einsehen oder ändern zu können wählen Sie ""Details...""", -1, 12, 15, 220, 18
     PUSHBUTTON "&Details...", IDC_DETAIL_BUTTON, 177, 34, 54, 14
-    GROUPBOX "Zusätzliche Sprachunterstützung", -1, 5, 62, 234, 82
-    LTEXT "Die meisten Sprachen sind standardmäßig installiert. Um weitere Sprachen zu installieren, aktivieren Sie die unteren Kontollkästchen.", -1, 12, 72, 220, 18
-    CHECKBOX "Dateien für Sprachen mit &komplexer Schrift und Rechts-nach-Links-Schreibstil installieren.", IDC_INST_FILES_FOR_RTOL_LANG, 12, 92, 215, 22, BS_MULTILINE
-    CHECKBOX "Dateien für &ostasiatische Sprachen installieren.", IDC_INST_FILES_FOR_ASIAN, 12, 114, 180, 22, BS_MULTILINE
+    GROUPBOX "Zusätzliche Sprachunterstützung", -1, 5, 62, 234, 82
+    LTEXT "Die meisten Sprachen sind standardmäßig installiert. Um weitere Sprachen zu installieren, aktivieren Sie die unteren Kontollkästchen.", -1, 12, 72, 220, 18
+    CHECKBOX "Dateien für Sprachen mit &komplexer Schrift und Rechts-nach-Links-Schreibstil installieren.", IDC_INST_FILES_FOR_RTOL_LANG, 12, 92, 215, 22, BS_MULTILINE
+    CHECKBOX "Dateien für &ostasiatische Sprachen installieren.", IDC_INST_FILES_FOR_ASIAN, 12, 114, 180, 22, BS_MULTILINE
 END
 
 IDD_ADVANCEDPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
@@ -45,13 +45,13 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Erweitert"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Sprache für Unicode-Inkompatible Programme", -1, 5, 5, 234, 90
+    GROUPBOX "Sprache für Unicode-Inkompatible Programme", -1, 5, 5, 234, 90
     COMBOBOX IDC_LANGUAGE_COMBO, 14, 75, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
-    LTEXT "Diese Einstellung ermöglicht es, Unicode-Inkompatiblen Programmen, Menüs und Dialoge in der örtlichen Sprache darzustellen. Dies beeinflusst Unicode-Kompatible Programme nicht, wird aber für alle Nutzer des Computers angewendet.", -1, 14, 18, 223, 33
-    LTEXT "Wählen Sie eine Sprache aus, die der Sprachversion des Programmes entspricht, das Sie nutzen wollen:", -1, 14, 55, 223, 18
+    LTEXT "Diese Einstellung ermöglicht es, Unicode-Inkompatiblen Programmen, Menüs und Dialoge in der örtlichen Sprache darzustellen. Dies beeinflusst Unicode-Kompatible Programme nicht, wird aber für alle Nutzer des Computers angewendet.", -1, 14, 18, 223, 33
+    LTEXT "Wählen Sie eine Sprache aus, die der Sprachversion des Programmes entspricht, das Sie nutzen wollen:", -1, 14, 55, 223, 18
     GROUPBOX "Codepage Konvertierungstabellen", -1, 5, 101, 234, 88
     CONTROL "", IDC_CONV_TABLES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 14, 114, 217, 70
-    GROUPBOX "Standardeinstellungen für Benutzerkonten", -1, 5, 193, 234, 30
+    GROUPBOX "Standardeinstellungen für Benutzerkonten", -1, 5, 193, 234, 30
     CHECKBOX "Einstellungen &auf das aktive und das Standardkonto anwenden.", IDC_APPLY_CUR_USER_DEF_PROFILE, 12, 200, 220, 22, BS_MULTILINE
 END
 
@@ -75,20 +75,20 @@ BEGIN
     COMBOBOX IDC_NUMBERSDGROUPING, 137, 113, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
     LTEXT "N&egatives Vorzeichen:", -1, 8, 134, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSNSIGNSYM, 137, 129, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "&Format für negative Zahlen:", -1, 8, 149, 100, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Format für negative Zahlen:", -1, 8, 149, 100, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSNNUMFORMAT, 137, 145, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Füh&rende Nullen anzeigen:", -1, 8, 166, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Füh&rende Nullen anzeigen:", -1, 8, 166, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSDISPLEADZER, 137, 161, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
     LTEXT "&Listentrennzeichen:", -1, 8, 181, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSLSEP, 137, 177, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "&Maßsystem:", -1, 8, 197, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Maßsystem:", -1, 8, 197, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSMEASSYS, 137, 193, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
 END
 
 
 IDD_CURRENCYPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Währung"
+CAPTION "Währung"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Darstellung", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
@@ -96,17 +96,17 @@ BEGIN
     EDITTEXT IDC_CURRENCYPOSSAMPLE, 43, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "Negativ:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     EDITTEXT IDC_CURRENCYNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "&Währungssymbol:", -1, 20, 51, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Währungssymbol:", -1, 20, 51, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYSYMBOL, 124, 49, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Format für &positive Beträge:", -1, 20, 68, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Format für &positive Beträge:", -1, 20, 68, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYPOSVALUE, 124, 66, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Format für &negative Beträge:", -1, 20, 85, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Format für &negative Beträge:", -1, 20, 85, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYNEGVALUE, 124, 83, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
     LTEXT "&Dezimaltrennzeichen:", -1, 20, 111, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYDECSEP, 124, 109, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
     LTEXT "&Anzahl der Dezimalstellen:", -1, 20, 128, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYDECNUM, 124, 126, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "&Symbol für Zifferngruppierung:", -1, 20, 156, 100, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Symbol für Zifferngruppierung:", -1, 20, 156, 100, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPSEP, 124, 154, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
     LTEXT "&Zifferngruppierung:", -1, 20, 173, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPNUM, 124, 171, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
@@ -125,15 +125,15 @@ BEGIN
     COMBOBOX IDC_TIMEFORMAT, 149, 50, 84, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     LTEXT "&Trennzeichen:", -1, 13, 70, 54, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_TIMESEPARATOR, 149, 68, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    LTEXT "Symbol für &Vormittag:", -1, 13, 88, 100, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Symbol für &Vormittag:", -1, 13, 88, 100, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_TIMEAMSYMBOL, 149, 86, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    LTEXT "Symbol für &Nachmittag:", -1, 13, 106, 100, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Symbol für &Nachmittag:", -1, 13, 106, 100, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_TIMEPMSYMBOL, 149, 104, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     GROUPBOX "", -1, 7, 140, 230, 80, WS_VISIBLE
     LTEXT "Zeitformat\n\n\
 h = Stunde    m = Minute    s = Sekunde    t = Vor-/Nachmittag\n\
 h = 12 Stunden   H = 24 Stunden\n\n\
-hh, mm, ss = führende Null   h, m, s = keine führende Null",
+hh, mm, ss = führende Null   h, m, s = keine führende Null",
         -1, 13, 150, 214, 50, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
 END
 
@@ -178,8 +178,8 @@ CAPTION "Sortierung"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Sortierung", -1, 7, 7, 230, 74
-    LTEXT "Sortiermethoden definieren die Sortierreihenfolge von Zeichen, Wörtern, Dateien und Ordnern.", -1, 14, 17, 220, 25
-    LTEXT "Wählen Sie eine Sortiermethode für Ihre Sprache aus:", -1, 14, 37, 220, 22
+    LTEXT "Sortiermethoden definieren die Sortierreihenfolge von Zeichen, Wörtern, Dateien und Ordnern.", -1, 14, 17, 220, 25
+    LTEXT "Wählen Sie eine Sortiermethode für Ihre Sprache aus:", -1, 14, 37, 220, 22
     COMBOBOX IDC_SORTLIST_COMBO, 14, 56, 217, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
 END
 
@@ -189,11 +189,11 @@ BEGIN
     IDS_CUSTOMIZE_TITLE "Regionale Einstellungen bearbeiten"
     IDS_SPAIN "Spanisch (Spanien)"
     IDS_METRIC "Metrisch"
-    IDS_IMPERIAL "US-Maße"
+    IDS_IMPERIAL "US-Maße"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_CPLNAME "Regionale Einstellungen"
-    IDS_CPLDESCRIPTION "Wählen Sie Anzeigeeinstellungen für Sprache, Zahlen, Währung, Uhrzeit und Datum aus."
+    IDS_CPLDESCRIPTION "Wählen Sie Anzeigeeinstellungen für Sprache, Zahlen, Währung, Uhrzeit und Datum aus."
 END
index 77522fc..8dd9d0f 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 /*
  *Spanish Language resource file
- *ReactOs (c) 2005 Samuel Serapión Vega
+ *ReactOs (c) 2005 Samuel Serapión Vega
  * actualizado Javier Remacha 2008-01-19
  */
 
@@ -11,13 +11,13 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Opciones regionales"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Estándares y formatos ", -1, 5, 5, 234, 162
-    LTEXT "Esta opción afecta al formato que algunas aplicaciones dan a los números, monedas, fechas y horas.", -1, 14, 17, 220, 25
-    LTEXT "Seleccione un elemento para que coincida con sus preferencias o haga clic en Personalizar para elegir su propia configuración:", -1, 14, 37, 220, 22
+    GROUPBOX "Estándares y formatos ", -1, 5, 5, 234, 162
+    LTEXT "Esta opción afecta al formato que algunas aplicaciones dan a los números, monedas, fechas y horas.", -1, 14, 17, 220, 25
+    LTEXT "Seleccione un elemento para que coincida con sus preferencias o haga clic en Personalizar para elegir su propia configuración:", -1, 14, 37, 220, 22
     COMBOBOX IDC_LANGUAGELIST, 14, 56, 160, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
     PUSHBUTTON "&Personalizar...", IDC_SETUP_BUTTON, 178, 56, 52, 13
     LTEXT "Ejemplos", -1, 14, 73, 70, 10
-    LTEXT "Número:", -1, 16, 86, 48, 10
+    LTEXT "Número:", -1, 16, 86, 48, 10
     LTEXT "Moneda:", -1, 16, 101, 48, 10
     LTEXT "Hora:", -1, 16, 116, 48, 10
     LTEXT "Fecha corta:", -1, 16, 131, 48, 10
@@ -27,8 +27,8 @@ BEGIN
     EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE_EDIT, 89, 116, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_SHORTTIMESAMPLE_EDIT, 89, 131, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_FULLTIMESAMPLE_EDIT, 89, 146, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    GROUPBOX "Ubicación geográfica ", -1, 5, 172, 234, 55
-    LTEXT "Seleccione su ubicación actual para ayudar a los servicios a suministrarle información local, como noticias y el tiempo.", -1, 14, 184, 210, 24
+    GROUPBOX "Ubicación geográfica ", -1, 5, 172, 234, 55
+    LTEXT "Seleccione su ubicación actual para ayudar a los servicios a suministrarle información local, como noticias y el tiempo.", -1, 14, 184, 210, 24
     COMBOBOX IDC_LOCATION_COMBO, 14, 207, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
 END
 
@@ -38,10 +38,10 @@ CAPTION "Idiomas"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Servicios de texto e idiomas del dispositivo de entrada ", -1, 5, 5, 234, 52
-    LTEXT "Para ver o cambiar los idiomas y métodos que puede utilizar para escribir, haga clic en Detalles.", -1, 12, 15, 220, 18
+    LTEXT "Para ver o cambiar los idiomas y métodos que puede utilizar para escribir, haga clic en Detalles.", -1, 12, 15, 220, 18
     PUSHBUTTON "&Detalles...", IDC_DETAIL_BUTTON, 177, 34, 54, 14
     GROUPBOX "Compatibilidad con idiomas adicionales ", -1, 5, 62, 234, 82
-    LTEXT "De forma predeterminada se instalan la mayoría de los idiomas. Para instalar idiomas adicionales, active las siguientes casillas de verificación.", -1, 12, 72, 220, 24
+    LTEXT "De forma predeterminada se instalan la mayoría de los idiomas. Para instalar idiomas adicionales, active las siguientes casillas de verificación.", -1, 12, 72, 220, 24
     CHECKBOX "I&nstalar archivos de escritura compleja y de escritura de derecha a izquierda", IDC_INST_FILES_FOR_RTOL_LANG, 12, 95, 215, 22, BS_MULTILINE
     CHECKBOX "In&stalar archivos para los idiomas de Asia Oriental", IDC_INST_FILES_FOR_ASIAN, 12, 114, 180, 22, BS_MULTILINE
 END
@@ -53,17 +53,17 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Idioma para programas no Unicode ", -1, 5, 5, 234, 90
     COMBOBOX IDC_LANGUAGE_COMBO, 14, 75, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
-    LTEXT "Esta configuración de sistema permite que algunos programas no Unicode muestren menús y diálogos en sus idiomas originales. No afecta a los programas Unicode pero afecta a todos los usuarios de este equipo.", -1, 14, 18, 223, 33
-    LTEXT "Seleccione un idioma que coincida con la versión de idioma de los programas no Unicode que desea utilizar:", -1, 14, 55, 223, 18
-    GROUPBOX "Tablas de conversión de páginas de código ", -1, 5, 101, 234, 88
+    LTEXT "Esta configuración de sistema permite que algunos programas no Unicode muestren menús y diálogos en sus idiomas originales. No afecta a los programas Unicode pero afecta a todos los usuarios de este equipo.", -1, 14, 18, 223, 33
+    LTEXT "Seleccione un idioma que coincida con la versión de idioma de los programas no Unicode que desea utilizar:", -1, 14, 55, 223, 18
+    GROUPBOX "Tablas de conversión de páginas de código ", -1, 5, 101, 234, 88
     CONTROL "", IDC_CONV_TABLES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 14, 114, 217, 70
-    GROUPBOX "Configuración de la cuenta de usuario predeterminada ", -1, 5, 193, 234, 30
-    CHECKBOX "Aplicar toda la configuración a la cuenta de usuario actual y al perfil de usuario predeterminado", IDC_APPLY_CUR_USER_DEF_PROFILE, 12, 200, 220, 22, BS_MULTILINE
+    GROUPBOX "Configuración de la cuenta de usuario predeterminada ", -1, 5, 193, 234, 30
+    CHECKBOX "Aplicar toda la configuración a la cuenta de usuario actual y al perfil de usuario predeterminado", IDC_APPLY_CUR_USER_DEF_PROFILE, 12, 200, 220, 22, BS_MULTILINE
 END
 
 IDD_NUMBERSPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Números"
+CAPTION "Números"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Muestra ", -1, 7, 7, 230, 53, WS_CHILD | WS_VISIBLE
@@ -71,17 +71,17 @@ BEGIN
     EDITTEXT IDC_NUMBERSPOSSAMPLE, 43, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "Negativo:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     EDITTEXT IDC_NUMBERSNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Símb&olo decimal:", -1, 8, 67, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Símb&olo decimal:", -1, 8, 67, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERDSYMBOL, 137, 65, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Número de &dígitos decimales:", -1, 8, 83, 110, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Número de &dígitos decimales:", -1, 8, 83, 110, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSNDIGDEC, 137, 81, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Sí&mbolo de separación de miles:", -1, 8, 100, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Sí&mbolo de separación de miles:", -1, 8, 100, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSDIGITGRSYM, 137, 97, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Número de dígitos en gr&upo:", -1, 8, 117, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Número de dígitos en gr&upo:", -1, 8, 117, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSDGROUPING, 137, 113, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Sím&bolo de signo negativo:", -1, 8, 134, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Sím&bolo de signo negativo:", -1, 8, 134, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSNSIGNSYM, 137, 129, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "&Formato de número negativo:", -1, 8, 149, 100, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Formato de número negativo:", -1, 8, 149, 100, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSNNUMFORMAT, 137, 145, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
     LTEXT "Mostrar ceros a la &izquierda:", -1, 8, 166, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSDISPLEADZER, 137, 161, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
@@ -102,19 +102,19 @@ BEGIN
     EDITTEXT IDC_CURRENCYPOSSAMPLE, 43, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "Negativo:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     EDITTEXT IDC_CURRENCYNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "&Símbolo de moneda:", -1, 10, 51, 111, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Símbolo de moneda:", -1, 10, 51, 111, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYSYMBOL, 134, 49, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
     LTEXT "&Formato de moneda positivo:", -1, 10, 68, 111, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYPOSVALUE, 134, 66, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
     LTEXT "F&ormato de moneda negativo:", -1, 10, 85, 111, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYNEGVALUE, 134, 83, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Símbolo &decimal:", -1, 10, 111, 111, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Símbolo &decimal:", -1, 10, 111, 111, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYDECSEP, 134, 109, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "&Número de dígitos decimales:", -1, 10, 128, 111, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Número de dígitos decimales:", -1, 10, 128, 111, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYDECNUM, 134, 126, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Sí&mbolo de separación de miles:", -1, 10, 156, 111, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Sí&mbolo de separación de miles:", -1, 10, 156, 111, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPSEP, 134, 154, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Número de dígitos en gr&upo:", -1, 10, 173, 111, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Número de dígitos en gr&upo:", -1, 10, 173, 111, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPNUM, 134, 171, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
 END
 
@@ -131,12 +131,12 @@ BEGIN
     COMBOBOX IDC_TIMEFORMAT, 149, 50, 84, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     LTEXT "&Separador de hora:", -1, 13, 70, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_TIMESEPARATOR, 149, 68, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    LTEXT "Símbolo A&M:", -1, 13, 88, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Símbolo A&M:", -1, 13, 88, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_TIMEAMSYMBOL, 149, 86, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    LTEXT "Símbolo &PM:", -1, 13, 106, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Símbolo &PM:", -1, 13, 106, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_TIMEPMSYMBOL, 149, 104, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     GROUPBOX "", -1, 7, 140, 230, 80, WS_VISIBLE
-    LTEXT "Notación de formato de hora\n\n\
+    LTEXT "Notación de formato de hora\n\n\
 h = hora    m = minuto    s = segundo    t = am o pm\n\n\
 h = 12 horas   H = 24 horas\n\
 hh, mm, ss = cero a la izquierda   h, m, s = sin cero a la izquierda",
@@ -150,14 +150,14 @@ CAPTION "Fecha"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Calendario ", -1, 7, 7, 230, 74
-    LTEXT "Cuando se escriba un año con dos dígitos, interpretalo como un \naño entre:", -1, 13, 18, 215, 17
+    LTEXT "Cuando se escriba un año con dos dígitos, interpretalo como un \naño entre:", -1, 13, 18, 215, 17
     EDITTEXT IDC_FIRSTYEAR_EDIT, 53, 30, 36, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_DISABLED
     LTEXT "y", -1, 95, 32, 17, 8
     EDITTEXT IDC_SECONDYEAR_EDIT, 107, 30, 36, 12, ES_LEFT | ES_NUMBER | WS_GROUP
     CONTROL "",IDC_SCR_MAX_YEAR, "msctls_updown32", UDS_NOTHOUSANDS | UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 143, 30, 10, 12
     LTEXT "Tipo de calendario:", -1, 13, 48, 64, 10
     COMBOBOX IDC_CALTYPE_COMBO, 97, 46, 133, 80, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
-    LTEXT "Calendario Musulmán:", -1, 13, 65, 80, 12
+    LTEXT "Calendario Musulmán:", -1, 13, 65, 80, 12
     COMBOBOX IDC_HIJCHRON_COMBO, 97, 64, 133, 80, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
     GROUPBOX "Fecha corta ", -1, 7, 83, 230, 81
     LTEXT "Muestra:", -1, 13, 95, 63, 10
@@ -184,8 +184,8 @@ CAPTION "Ordenar"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Ordenar ", -1, 7, 7, 230, 74
-    LTEXT "Los métodos de ordenación cambian el modo en el que los programas ordenan los caracteres, palabras, archivos y carpetas.", -1, 14, 17, 220, 25
-    LTEXT "Seleccione el método de ordenación que se usará para este idioma:", -1, 14, 37, 220, 22
+    LTEXT "Los métodos de ordenación cambian el modo en el que los programas ordenan los caracteres, palabras, archivos y carpetas.", -1, 14, 17, 220, 25
+    LTEXT "Seleccione el método de ordenación que se usará para este idioma:", -1, 14, 37, 220, 22
     COMBOBOX IDC_SORTLIST_COMBO, 14, 56, 217, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
 END
 
@@ -193,13 +193,13 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_CUSTOMIZE_TITLE "Personaliza opciones regionales"
-    IDS_SPAIN "Español (España)"
-    IDS_METRIC "Métrico"
+    IDS_SPAIN "Español (España)"
+    IDS_METRIC "Métrico"
     IDS_IMPERIAL "Imperial"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_CPLNAME "Opciones regionales"
-    IDS_CPLDESCRIPTION "Personaliza la configuración para mostrar idiomas, números, horas y fechas."
+    IDS_CPLDESCRIPTION "Personaliza la configuración para mostrar idiomas, números, horas y fechas."
 END
index 95a7290..258e298 100644 (file)
@@ -5,17 +5,17 @@ LANGUAGE LANG_FRENCH, SUBLANG_NEUTRAL
 
 IDD_GENERALPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Options régionales"
+CAPTION "Options régionales"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Standards et formats", -1, 5, 5, 234, 162
     LTEXT "Cette option modifie comment certains programmes disposent les nombres, les monnaies, les dates et l'heure.", -1, 14, 17, 220, 20
-    LTEXT "Sélectionnez un élément pour utiliser ses préférences, ou cliquez sur Personnaliser pour choisir vos propres formats :", -1, 14, 37, 220, 18
+    LTEXT "Sélectionnez un élément pour utiliser ses préférences, ou cliquez sur Personnaliser pour choisir vos propres formats :", -1, 14, 37, 220, 18
     COMBOBOX IDC_LANGUAGELIST, 14, 56, 152, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
     PUSHBUTTON "Personnaliser...", IDC_SETUP_BUTTON, 169, 56, 61, 13
     LTEXT "Exemples", -1, 14, 73, 70, 10
     LTEXT "Nombre :", -1, 16, 86, 70, 10
-    LTEXT "Symbole monétaire :", -1, 16, 101, 70, 10
+    LTEXT "Symbole monétaire :", -1, 16, 101, 70, 10
     LTEXT "Heure :", -1, 16, 116, 70, 10
     LTEXT "Date courte :", -1, 16, 131, 70, 10
     LTEXT "Date longue :", -1, 16, 146, 70, 10
@@ -24,8 +24,8 @@ BEGIN
     EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE_EDIT, 89, 116, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_SHORTTIMESAMPLE_EDIT, 89, 131, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_FULLTIMESAMPLE_EDIT, 89, 146, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    GROUPBOX "Localisation géographique", -1, 5, 171, 234, 55
-    LTEXT "Configurez votre localisation pour que des services puissent vous fournir des informations locales, comme par exemple, les nouvelles et la météo", -1, 14, 180, 215, 24
+    GROUPBOX "Localisation géographique", -1, 5, 171, 234, 55
+    LTEXT "Configurez votre localisation pour que des services puissent vous fournir des informations locales, comme par exemple, les nouvelles et la météo", -1, 14, 180, 215, 24
     COMBOBOX IDC_LOCATION_COMBO, 14, 207, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
 END
 
@@ -35,27 +35,27 @@ CAPTION "Langues"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Langue de saisie du texte et services", -1, 5, 5, 234, 52
-    LTEXT "Pour voir ou changer la langue ou les méthodes de saise de texte, pressez ""Détails...""", -1, 12, 15, 220, 18
-    PUSHBUTTON "Dé&tails...", IDC_DETAIL_BUTTON, 177, 34, 54, 14
+    LTEXT "Pour voir ou changer la langue ou les méthodes de saise de texte, pressez ""Détails...""", -1, 12, 15, 220, 18
+    PUSHBUTTON "Dé&tails...", IDC_DETAIL_BUTTON, 177, 34, 54, 14
     GROUPBOX "Support de langues additionnelles", -1, 5, 62, 234, 82
-    LTEXT "La plupart des langues sont installées par défaut. Pour installer des langues supplémentaires, sélectionnez la case à cocher appropriée ci-dessous.", -1, 12, 72, 220, 18
-    CHECKBOX "I&nstaller les fichiers pour les scripts complexes et les langues de droite à gauche", IDC_INST_FILES_FOR_RTOL_LANG, 12, 92, 215, 22, BS_MULTILINE
+    LTEXT "La plupart des langues sont installées par défaut. Pour installer des langues supplémentaires, sélectionnez la case à cocher appropriée ci-dessous.", -1, 12, 72, 220, 18
+    CHECKBOX "I&nstaller les fichiers pour les scripts complexes et les langues de droite à gauche", IDC_INST_FILES_FOR_RTOL_LANG, 12, 92, 215, 22, BS_MULTILINE
     CHECKBOX "In&staller les fichiers pour les langues de l'Asie de l'Est", IDC_INST_FILES_FOR_ASIAN, 12, 114, 180, 22, BS_MULTILINE
 END
 
 IDD_ADVANCEDPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Avancé"
+CAPTION "Avancé"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Langue pour les programmes non-Unicode", -1, 5, 5, 234, 90
     COMBOBOX IDC_LANGUAGE_COMBO, 14, 75, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
-    LTEXT "Ce paramètre système permet aux programmes non-Unicode d'afficher les menus et les dialogues dans leur langue native. Cela n'affecte pas es programmes Unicode, mais s'applique à tous les utilisateurs de cet ordinateur.", -1, 14, 18, 223, 33
-    LTEXT "Sélectionnez une langue qui corresponde à la version de la langue des programmes que vous voulez utiliser :", -1, 14, 55, 223, 18
+    LTEXT "Ce paramètre système permet aux programmes non-Unicode d'afficher les menus et les dialogues dans leur langue native. Cela n'affecte pas es programmes Unicode, mais s'applique à tous les utilisateurs de cet ordinateur.", -1, 14, 18, 223, 33
+    LTEXT "Sélectionnez une langue qui corresponde à la version de la langue des programmes que vous voulez utiliser :", -1, 14, 55, 223, 18
     GROUPBOX "Tables de conversion des pages de code", -1, 5, 101, 234, 88
     CONTROL "", IDC_CONV_TABLES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 14, 114, 217, 70
-    GROUPBOX "Paramètres du compte de l'utilisateur par défaut ", -1, 5, 193, 234, 30
-    CHECKBOX "Appliquer tous ces paramètres au compte utilisateur actuel et à celui par défaut", IDC_APPLY_CUR_USER_DEF_PROFILE, 12, 200, 220, 22, BS_MULTILINE
+    GROUPBOX "Paramètres du compte de l'utilisateur par défaut ", -1, 5, 193, 234, 30
+    CHECKBOX "Appliquer tous ces paramètres au compte utilisateur actuel et à celui par défaut", IDC_APPLY_CUR_USER_DEF_PROFILE, 12, 200, 220, 22, BS_MULTILINE
 END
 
 IDD_NUMBERSPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
@@ -63,51 +63,51 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Nombres"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Aperçu", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
+    GROUPBOX "Aperçu", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
     LTEXT "Positif :", -1, 13, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     EDITTEXT IDC_NUMBERSPOSSAMPLE, 43, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Négatif :", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Négatif :", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     EDITTEXT IDC_NUMBERSNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Symbole &décimal :", -1, 8, 67, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Symbole &décimal :", -1, 8, 67, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERDSYMBOL, 137, 65, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Nombre de chiffres après la virgule :", -1, 8, 83, 124, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Nombre de chiffres après la virgule :", -1, 8, 83, 124, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSNDIGDEC, 137, 81, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
     LTEXT "Symbole de &groupement des chiffres :", -1, 8, 100, 127, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSDIGITGRSYM, 137, 97, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
     LTEXT "&Groupement des chiffres :", -1, 8, 117, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSDGROUPING, 137, 113, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Symbole du sign&e négatif :", -1, 8, 134, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Symbole du sign&e négatif :", -1, 8, 134, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSNSIGNSYM, 137, 129, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "&Format des nombres négatifs :", -1, 8, 149, 100, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Format des nombres négatifs :", -1, 8, 149, 100, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSNNUMFORMAT, 137, 145, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Afficher les &zéros principaux :", -1, 8, 166, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Afficher les &zéros principaux :", -1, 8, 166, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSDISPLEADZER, 137, 161, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Séparateur de &liste :", -1, 8, 181, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Séparateur de &liste :", -1, 8, 181, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSLSEP, 137, 177, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Système de &mesure :", -1, 8, 197, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Système de &mesure :", -1, 8, 197, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSMEASSYS, 137, 193, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
 END
 
 
 IDD_CURRENCYPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Symbole monétaire"
+CAPTION "Symbole monétaire"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Aperçu", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
+    GROUPBOX "Aperçu", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
     LTEXT "Positif :", -1, 13, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     EDITTEXT IDC_CURRENCYPOSSAMPLE, 43, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Négatif :", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Négatif :", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     EDITTEXT IDC_CURRENCYNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "&Symbole monétaire :", -1, 20, 51, 100, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Symbole monétaire :", -1, 20, 51, 100, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYSYMBOL, 124, 49, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
     LTEXT "Montant &positif :", -1, 20, 68, 100, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYPOSVALUE, 124, 66, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Montant &négatif :", -1, 20, 85, 100, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Montant &négatif :", -1, 20, 85, 100, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYNEGVALUE, 124, 83, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Séparateur des &décimales :", -1, 20, 111, 100, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Séparateur des &décimales :", -1, 20, 111, 100, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYDECSEP, 124, 109, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "&Nombre de chiffres décimaux :", -1, 20, 128, 100, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Nombre de chiffres décimaux :", -1, 20, 128, 100, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYDECNUM, 124, 126, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
     LTEXT "Symbole de &groupement :", -1, 20, 156, 100, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPSEP, 124, 154, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
@@ -122,21 +122,21 @@ CAPTION "Heure"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Apparence de l'heure", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
-    LTEXT "Échantillon d'heure :", -1, 13, 21, 71, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Échantillon d'heure :", -1, 13, 21, 71, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE, 98, 19, 84, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "Format d'heure :", -1, 13, 52, 130, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_TIMEFORMAT, 149, 50, 84, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    LTEXT "&Séparateur des heures :", -1, 13, 70, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Séparateur des heures :", -1, 13, 70, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_TIMESEPARATOR, 149, 68, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     LTEXT "Symbole de l'avant-midi (A&M) :", -1, 13, 88, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_TIMEAMSYMBOL, 149, 86, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    LTEXT "Symbole de l'après-midi (&PM) :", -1, 13, 106, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Symbole de l'après-midi (&PM) :", -1, 13, 106, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_TIMEPMSYMBOL, 149, 104, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     GROUPBOX "", -1, 7, 124, 228, 60, WS_VISIBLE
     LTEXT "Notation de l'heure\n\n\
 h = heure    m = minute    s = seconde    t = AM ou PM\n\n\
 h = 12 heures   H =24 heures \n\
-hh, mm, ss = Zéro de départ   h, m, s = Pas de zéro de départ",
+hh, mm, ss = Zéro de départ   h, m, s = Pas de zéro de départ",
         -1, 13, 133, 214, 47, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
 END
 
@@ -147,7 +147,7 @@ CAPTION "Date"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Calendrier", -1, 7, 7, 230, 74
-    LTEXT "Si l'année est tapée sur deux chiffres, alors l'afficher comme une année entre :", -1, 13, 18, 215, 8
+    LTEXT "Si l'année est tapée sur deux chiffres, alors l'afficher comme une année entre :", -1, 13, 18, 215, 8
     EDITTEXT IDC_FIRSTYEAR_EDIT, 13, 30, 36, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_DISABLED
     LTEXT "et", -1, 55, 32, 17, 8
     EDITTEXT IDC_SECONDYEAR_EDIT, 77, 30, 36, 12, ES_LEFT | ES_NUMBER | WS_GROUP
@@ -159,16 +159,16 @@ BEGIN
     GROUPBOX "Format de date courte", -1, 7, 83, 230, 81
     LTEXT "Exemple :", -1, 13, 95, 63, 10
     EDITTEXT IDC_SHRTDATESAMPLE_EDIT, 77, 93, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Exemple - lecture de droite à gauche :", -1, 13, 109, 60, 16
+    LTEXT "Exemple - lecture de droite à gauche :", -1, 13, 109, 60, 16
     EDITTEXT IDC_SHRTDATERTOL_EDIT, 77, 111, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
     LTEXT "Format court :", -1, 13, 131, 60, 10
     COMBOBOX IDC_SHRTDATEFMT_COMBO, 77, 129, 153, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
-    LTEXT "Séparateur des composants de la date :", -1, 13, 148, 130, 10
+    LTEXT "Séparateur des composants de la date :", -1, 13, 148, 130, 10
     COMBOBOX IDC_SHRTDATESEP_COMBO, 180, 146, 51, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
     GROUPBOX "Format de date longue", -1, 7, 167, 230, 64
     LTEXT "Exemple :", -1, 13, 179, 61, 10
     EDITTEXT IDC_LONGDATESAMPLE_EDIT, 77, 177, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Exemple - lecture de droite à gauche :", -1, 13, 193, 61, 16
+    LTEXT "Exemple - lecture de droite à gauche :", -1, 13, 193, 61, 16
     EDITTEXT IDC_LONGDATERTOL_EDIT, 77, 195, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
     LTEXT "Format long :", -1, 13, 215, 60, 10
     COMBOBOX IDC_LONGDATEFMT_COMBO, 77, 213, 153, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
@@ -181,15 +181,15 @@ CAPTION "Classement"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Classement", -1, 7, 7, 230, 74
-    LTEXT "Les méthodes de classement définissent l'ordre de classement des lettres, des mots, des fichiers et des répertoires.", -1, 14, 17, 220, 25
-    LTEXT "Sélectionnez une méthode de classement pour votre langue :", -1, 14, 37, 220, 22
+    LTEXT "Les méthodes de classement définissent l'ordre de classement des lettres, des mots, des fichiers et des répertoires.", -1, 14, 17, 220, 25
+    LTEXT "Sélectionnez une méthode de classement pour votre langue :", -1, 14, 37, 220, 22
     COMBOBOX IDC_SORTLIST_COMBO, 14, 56, 217, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
 END
 
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CUSTOMIZE_TITLE "Personnaliser les options régionales"
+    IDS_CUSTOMIZE_TITLE "Personnaliser les options régionales"
     IDS_SPAIN "Espagnol (Espagne)"
     IDS_METRIC "Metric"
     IDS_IMPERIAL "Imperial"
@@ -197,6 +197,6 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-  IDS_CPLNAME "Options régionales"
-  IDS_CPLDESCRIPTION "Sélectionner les langues, les formats de nombres, les monnaies, l'heure et la date."
+  IDS_CPLNAME "Options régionales"
+  IDS_CPLDESCRIPTION "Sélectionner les langues, les formats de nombres, les monnaies, l'heure et la date."
 END
index c9f49f0..e9e6789 100644 (file)
@@ -24,7 +24,7 @@ BEGIN
     EDITTEXT IDC_SHORTTIMESAMPLE_EDIT, 89, 131, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_FULLTIMESAMPLE_EDIT, 89, 146, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Posizione geografica", -1, 5, 172, 234, 55
-    LTEXT "Per ottenere informazioni locali, come notizie e previsioni meteo, selezionare la località corrente:", -1, 14, 184, 210, 24
+    LTEXT "Per ottenere informazioni locali, come notizie e previsioni meteo, selezionare la località corrente:", -1, 14, 184, 210, 24
     COMBOBOX IDC_LOCATION_COMBO, 14, 207, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
 END
 
@@ -49,7 +49,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Lingua per programmi non Unicode", -1, 5, 5, 234, 90
     COMBOBOX IDC_LANGUAGE_COMBO, 14, 75, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
-    LTEXT "In base a questa impostazione di sistema è possibile visualizzare menù e finestre di dialogo di programmi non Unicode nella lingua di origine. I programmi Unicode resteranno invariati, ma l'impostazione verrà applicata per tutti gli utenti che utilizzano il computer.", -1, 14, 18, 223, 33
+    LTEXT "In base a questa impostazione di sistema è possibile visualizzare menù e finestre di dialogo di programmi non Unicode nella lingua di origine. I programmi Unicode resteranno invariati, ma l'impostazione verrà applicata per tutti gli utenti che utilizzano il computer.", -1, 14, 18, 223, 33
     LTEXT "Selezionare una lingua per i programmi non Unicode da utilizzare:", -1, 14, 55, 223, 18
     GROUPBOX "Tabella di conversione di tabelle codici", -1, 5, 101, 234, 88
     CONTROL "", IDC_CONV_TABLES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 14, 114, 217, 70
index 1fdfa63..7f05109 100644 (file)
@@ -6,8 +6,8 @@ CAPTION "Regionale innstillinger"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Standarder og format", -1, 5, 5, 234, 162
-    LTEXT "Dette valget påvirker hvordan programmer formater tall, valuta, dato, og tid.", -1, 14, 17, 220, 25
-    LTEXT "Velg en enhet for å tilpasse til egenskaper, eller klikk tilpasning for å velge dine egne formater:", -1, 14, 37, 220, 22
+    LTEXT "Dette valget påvirker hvordan programmer formater tall, valuta, dato, og tid.", -1, 14, 17, 220, 25
+    LTEXT "Velg en enhet for å tilpasse til egenskaper, eller klikk tilpasning for å velge dine egne formater:", -1, 14, 37, 220, 22
     COMBOBOX IDC_LANGUAGELIST, 14, 56, 160, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
     PUSHBUTTON "Tilpasni&ng...", IDC_SETUP_BUTTON, 178, 56, 52, 13
     LTEXT "Utvalg", -1, 14, 73, 70, 10
@@ -22,22 +22,22 @@ BEGIN
     EDITTEXT IDC_SHORTTIMESAMPLE_EDIT, 89, 131, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_FULLTIMESAMPLE_EDIT, 89, 146, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Geografisk plassering", -1, 5, 172, 234, 55
-    LTEXT "Still din lokalisering så at noen tjenester kan skaffe deg lokal informasjon; som for eksempel, nyheter og vær rapporter.", -1, 14, 184, 210, 24
+    LTEXT "Still din lokalisering så at noen tjenester kan skaffe deg lokal informasjon; som for eksempel, nyheter og vær rapporter.", -1, 14, 184, 210, 24
     COMBOBOX IDC_LOCATION_COMBO, 14, 207, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
 END
 
 IDD_LANGUAGESPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Språk"
+CAPTION "Språk"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Teksttjenester og inndataspråk", -1, 5, 5, 234, 52
-    LTEXT "Klikk ""Detaljer...""  for å vise eller endre språkene og metodene du kan bruke for å skrive inn tekst.", -1, 12, 15, 220, 18
+    GROUPBOX "Teksttjenester og inndataspråk", -1, 5, 5, 234, 52
+    LTEXT "Klikk ""Detaljer...""  for å vise eller endre språkene og metodene du kan bruke for å skrive inn tekst.", -1, 12, 15, 220, 18
     PUSHBUTTON "De&taljer...", IDC_DETAIL_BUTTON, 177, 34, 54, 14
-    GROUPBOX "Ytterligere språkstøtte", -1, 5, 62, 234, 82
-    LTEXT "De fleste språk er innstallert som standard. Merk av i de relevante boksene nedenfor hvis du vil innstallere flere språk.", -1, 12, 72, 220, 18
-    CHECKBOX "I&nnstaller filer for for omfattende skript og høyre-mot-venstre språk", IDC_INST_FILES_FOR_RTOL_LANG, 12, 92, 215, 22, BS_MULTILINE
-    CHECKBOX "Inn&staller filer for østasiatiske språk", IDC_INST_FILES_FOR_ASIAN, 12, 114, 180, 22, BS_MULTILINE
+    GROUPBOX "Ytterligere språkstøtte", -1, 5, 62, 234, 82
+    LTEXT "De fleste språk er innstallert som standard. Merk av i de relevante boksene nedenfor hvis du vil innstallere flere språk.", -1, 12, 72, 220, 18
+    CHECKBOX "I&nnstaller filer for for omfattende skript og høyre-mot-venstre språk", IDC_INST_FILES_FOR_RTOL_LANG, 12, 92, 215, 22, BS_MULTILINE
+    CHECKBOX "Inn&staller filer for østasiatiske språk", IDC_INST_FILES_FOR_ASIAN, 12, 114, 180, 22, BS_MULTILINE
 END
 
 IDD_ADVANCEDPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
@@ -45,14 +45,14 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Avansert"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Språk for ikke-Unicode programmer", -1, 5, 5, 234, 90
+    GROUPBOX "Språk for ikke-Unicode programmer", -1, 5, 5, 234, 90
     COMBOBOX IDC_LANGUAGE_COMBO, 14, 75, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
-    LTEXT "Denne systeminnstillingen gjør at programmet som ikke støtter Unicode, viser menyer og dialogbokser på det opprinnlige språket. Det påvirker ikke Unicode-programmer, men det gjelder for alle brukere på denne datamaskinen.", -1, 14, 18, 223, 33
-    LTEXT "Velg et språk som tilsvarer språkversjonen av programmet du vil bruke, som ikke er Unicode-programmer:", -1, 14, 55, 223, 18
+    LTEXT "Denne systeminnstillingen gjør at programmet som ikke støtter Unicode, viser menyer og dialogbokser på det opprinnlige språket. Det påvirker ikke Unicode-programmer, men det gjelder for alle brukere på denne datamaskinen.", -1, 14, 18, 223, 33
+    LTEXT "Velg et språk som tilsvarer språkversjonen av programmet du vil bruke, som ikke er Unicode-programmer:", -1, 14, 55, 223, 18
     GROUPBOX "Konverteringstabeller for tegntabell", -1, 5, 101, 234, 88
     CONTROL "", IDC_CONV_TABLES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 14, 114, 217, 70
     GROUPBOX "Standard brukerkonto innstilling", -1, 5, 193, 234, 30
-    CHECKBOX "Bruk alle innstillinger på gjeldende brukerkonto og standard brukerprofil", IDC_APPLY_CUR_USER_DEF_PROFILE, 12, 200, 220, 22, BS_MULTILINE
+    CHECKBOX "Bruk alle innstillinger på gjeldende brukerkonto og standard brukerprofil", IDC_APPLY_CUR_USER_DEF_PROFILE, 12, 200, 220, 22, BS_MULTILINE
 END
 
 IDD_NUMBERSPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
@@ -81,7 +81,7 @@ BEGIN
     COMBOBOX IDC_NUMBERSDISPLEADZER, 137, 161, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
     LTEXT "&Listeskilletegn:", -1, 8, 181, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSLSEP, 137, 177, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "&Målesystem:", -1, 8, 197, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Målesystem:", -1, 8, 197, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSMEASSYS, 137, 193, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
 END
 
@@ -144,7 +144,7 @@ CAPTION "Dato"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Kalender", -1, 7, 7, 230, 74
-    LTEXT "Når et tosifret årstall er angitt, tolk som et år mellom:", -1, 13, 18, 215, 8
+    LTEXT "Når et tosifret årstall er angitt, tolk som et år mellom:", -1, 13, 18, 215, 8
     EDITTEXT IDC_FIRSTYEAR_EDIT, 13, 30, 36, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_DISABLED
     LTEXT "og", -1, 55, 32, 17, 8
     EDITTEXT IDC_SECONDYEAR_EDIT, 77, 30, 36, 12, ES_LEFT | ES_NUMBER | WS_GROUP
@@ -154,18 +154,18 @@ BEGIN
     LTEXT "Muslim kalender:", -1, 13, 65, 60, 12
     COMBOBOX IDC_HIJCHRON_COMBO, 77, 64, 153, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
     GROUPBOX "Kort datoformat", -1, 7, 83, 230, 81
-    LTEXT "Eksempel på kort dato:", -1, 13, 95, 63, 10
+    LTEXT "Eksempel på kort dato:", -1, 13, 95, 63, 10
     EDITTEXT IDC_SHRTDATESAMPLE_EDIT, 77, 93, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Eksempel - høyre til venstre:", -1, 13, 109, 60, 16
+    LTEXT "Eksempel - høyre til venstre:", -1, 13, 109, 60, 16
     EDITTEXT IDC_SHRTDATERTOL_EDIT, 77, 111, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
     LTEXT "Kort datoformat:", -1, 13, 131, 60, 10
     COMBOBOX IDC_SHRTDATEFMT_COMBO, 77, 129, 153, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
     LTEXT "Datoskilletegn:", -1, 13, 148, 113, 10
     COMBOBOX IDC_SHRTDATESEP_COMBO, 180, 146, 51, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
     GROUPBOX "Lang datoformat", -1, 7, 167, 230, 64
-    LTEXT "Eksempel på lang dato:", -1, 13, 179, 61, 10
+    LTEXT "Eksempel på lang dato:", -1, 13, 179, 61, 10
     EDITTEXT IDC_LONGDATESAMPLE_EDIT, 77, 177, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Eksempel - høyre til venstre:", -1, 13, 193, 61, 16
+    LTEXT "Eksempel - høyre til venstre:", -1, 13, 193, 61, 16
     EDITTEXT IDC_LONGDATERTOL_EDIT, 77, 195, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
     LTEXT "Lang datoformat:", -1, 13, 215, 60, 10
     COMBOBOX IDC_LONGDATEFMT_COMBO, 77, 213, 153, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
@@ -186,7 +186,7 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CUSTOMIZE_TITLE "Innstillinger for region og språk"
+    IDS_CUSTOMIZE_TITLE "Innstillinger for region og språk"
     IDS_SPAIN "Spanisk (Spain)"
     IDS_METRIC "Metric"
     IDS_IMPERIAL "Imperial"
@@ -195,5 +195,5 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_CPLNAME "Regionale innstillinger"
-    IDS_CPLDESCRIPTION "Velg språk og nummer format, valuta, tid og dato."
+    IDS_CPLDESCRIPTION "Velg språk og nummer format, valuta, tid og dato."
 END
index 1c855bd..ab6ed55 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-/* TRANSLATOR:  Mário Kaèmár /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
+/* TRANSLATOR:  Mário Kaèmár /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
  * DATE OF TR:  28-04-2008
  * LastChange:  31-05-2010
  */
@@ -10,24 +10,24 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Miestne nastavenia"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "\8atandardy a formáty", -1, 5, 5, 234, 159
-    LTEXT "Táto mo\9enos\9d ovplyvòuje spôsob, ktorým niektoré programy formátujú èísla, meny, dátumy a èas.", -1, 14, 17, 220, 17
-    LTEXT "Vyb&erte polo\9eku vyhovujúcu svojim po\9eiadavkám, alebo kliknite na tlaèidlo Prispôsobi\9d a vyberte svoj vlastný formát:", -1, 14, 37, 220, 18
+    GROUPBOX "Štandardy a formáty", -1, 5, 5, 234, 159
+    LTEXT "Táto možnos\9d ovplyvòuje spôsob, ktorým niektoré programy formátujú èísla, meny, dátumy a èas.", -1, 14, 17, 220, 17
+    LTEXT "Vyb&erte položku vyhovujúcu svojim požiadavkám, alebo kliknite na tlaèidlo Prispôsobi\9d a vyberte svoj vlastný formát:", -1, 14, 37, 220, 18
     COMBOBOX IDC_LANGUAGELIST, 14, 56, 160, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    PUSHBUTTON "&Prispôsobi\9d...", IDC_SETUP_BUTTON, 178, 56, 52, 13
-    LTEXT "Uká\9eky", -1, 14, 73, 70, 10
-    LTEXT "Èíslo:", -1, 16, 86, 48, 10
+    PUSHBUTTON "&PrispôsobiÂ\9d...", IDC_SETUP_BUTTON, 178, 56, 52, 13
+    LTEXT "Ukážky", -1, 14, 73, 70, 10
+    LTEXT "Èíslo:", -1, 16, 86, 48, 10
     LTEXT "Mena:", -1, 16, 101, 48, 10
-    LTEXT "Èas:", -1, 16, 116, 48, 10
-    LTEXT "Krátky dátum:", -1, 16, 131, 48, 10
-    LTEXT "Dlhý dátum:", -1, 16, 146, 48, 10
+    LTEXT "Èas:", -1, 16, 116, 48, 10
+    LTEXT "Krátky dátum:", -1, 16, 131, 48, 10
+    LTEXT "Dlhý dátum:", -1, 16, 146, 48, 10
     EDITTEXT IDC_NUMSAMPLE_EDIT, 89, 86, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_MONEYSAMPLE_EDIT, 89, 101, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE_EDIT, 89, 116, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_SHORTTIMESAMPLE_EDIT, 89, 131, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_FULLTIMESAMPLE_EDIT, 89, 146, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     GROUPBOX "Umiestnenie", -1, 5, 168, 234, 59
-    LTEXT "&Vyberte svoje aktuálne umiestnenie, aby vám rôzne slu\9eby mohli poskytova\9d miestne informácie, napríklad správy alebo predpovede poèasia.", -1, 14, 179, 210, 26
+    LTEXT "&Vyberte svoje aktuálne umiestnenie, aby vám rôzne služby mohli poskytova\9d miestne informácie, napríklad správy alebo predpovede poèasia.", -1, 14, 179, 210, 26
     COMBOBOX IDC_LOCATION_COMBO, 14, 207, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
 END
 
@@ -36,57 +36,57 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Jazyk"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Textové slu\9eby a vstupné jazyky", -1, 5, 5, 234, 52
-    LTEXT "Ak chcete zobrazi\9d alebo zmeni\9d jazyky, v ktorých mô\9eete zadáva\9d text, alebo spôsoby zadávania textu, kliknite na tlaèidlo Podrobnosti", -1, 12, 15, 220, 18
+    GROUPBOX "Textové služby a vstupné jazyky", -1, 5, 5, 234, 52
+    LTEXT "Ak chcete zobrazi\9d alebo zmeni\9d jazyky, v ktorých môžete zadáva\9d text, alebo spôsoby zadávania textu, kliknite na tlaèidlo Podrobnosti", -1, 12, 15, 220, 18
     PUSHBUTTON "&Podrobnosti...", IDC_DETAIL_BUTTON, 177, 34, 54, 14
-    GROUPBOX "Doplnková jazyková podpora", -1, 5, 62, 234, 82
-    LTEXT "Väè\9aina jazykov sa in\9ataluje v predvolenom nastavení. Ak chcete nain\9atalova\9d ïal\9aie jazyky, zaèiarknite príslu\9ané políèko.", -1, 12, 72, 220, 18
-    CHECKBOX "I&n\9atalova\9d súbory pre zlo\9eité písma a jazyky so smerom písania sprava do¾ava (vrátane thajèiny)", IDC_INST_FILES_FOR_RTOL_LANG, 12, 95, 215, 19, BS_MULTILINE
-    CHECKBOX "In\9atalova\9d sú&bory pre východoázijské jazyky", IDC_INST_FILES_FOR_ASIAN, 12, 114, 180, 22, BS_MULTILINE
+    GROUPBOX "Doplnková jazyková podpora", -1, 5, 62, 234, 82
+    LTEXT "Väèšina jazykov sa inštaluje v predvolenom nastavení. Ak chcete nainštalova\9d ïalšie jazyky, zaèiarknite príslušné políèko.", -1, 12, 72, 220, 18
+    CHECKBOX "I&nštalova\9d súbory pre zložité písma a jazyky so smerom písania sprava do¾ava (vrátane thajèiny)", IDC_INST_FILES_FOR_RTOL_LANG, 12, 95, 215, 19, BS_MULTILINE
+    CHECKBOX "Inštalova\9d sú&bory pre východoázijské jazyky", IDC_INST_FILES_FOR_ASIAN, 12, 114, 180, 22, BS_MULTILINE
 END
 
 IDD_ADVANCEDPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Roz\9aírené nastavenia"
+CAPTION "Rozšírené nastavenia"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Jazyk pre programy bez podpory kódovania Unicode", -1, 5, 5, 234, 90
+    GROUPBOX "Jazyk pre programy bez podpory kódovania Unicode", -1, 5, 5, 234, 90
     COMBOBOX IDC_LANGUAGE_COMBO, 14, 75, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
-    LTEXT "Toto systémové nastavenie umo\9eòuje, aby mohli programy bez podpory kódovania Unicode zobrazova\9d ponuky a dialógové okná v rodnom jazyku. Neovplyvòuje programy s kódovaním Unicode, ale vz\9dahuje sa na v\9aetkých pou\9eívate¾ov tohto poèítaèa.", -1, 14, 18, 223, 33
-    LTEXT "Vyberte jazyk zodpovedajúci jazykovej verzii príslu\9aných programov bez podpory kódovania &Unicode:", -1, 14, 55, 223, 18
-    GROUPBOX "&Tabu¾ky na konverziu kódových stránok", -1, 5, 101, 234, 88
+    LTEXT "Toto systémové nastavenie umožòuje, aby mohli programy bez podpory kódovania Unicode zobrazova\9d ponuky a dialógové okná v rodnom jazyku. Neovplyvòuje programy s kódovaním Unicode, ale vz\9dahuje sa na všetkých používate¾ov tohto poèítaèa.", -1, 14, 18, 223, 33
+    LTEXT "Vyberte jazyk zodpovedajúci jazykovej verzii príslušných programov bez podpory kódovania &Unicode:", -1, 14, 55, 223, 18
+    GROUPBOX "&Tabu¾ky na konverziu kódových stránok", -1, 5, 101, 234, 88
     CONTROL "", IDC_CONV_TABLES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 14, 114, 217, 70
-    GROUPBOX "Predvolené nastavenie pou\9eívate¾ského konta", -1, 5, 193, 234, 30
-    CHECKBOX "&V\9aetky nastavenia pou\9ei\9d na aktuálne pou\9eívate¾ské konto a na predvolený profil pou\9eívate¾a", IDC_APPLY_CUR_USER_DEF_PROFILE, 12, 203, 220, 19, BS_MULTILINE
+    GROUPBOX "Predvolené nastavenie používate¾ského konta", -1, 5, 193, 234, 30
+    CHECKBOX "&VÅ¡etky nastavenia použiÂ\9d na aktuálne používate¾ské konto a na predvolený profil používate¾a", IDC_APPLY_CUR_USER_DEF_PROFILE, 12, 203, 220, 19, BS_MULTILINE
 END
 
 IDD_NUMBERSPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Èísla"
+CAPTION "Èísla"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Uká\9eka", -1, 7, 7, 230, 53, WS_CHILD | WS_VISIBLE
-    LTEXT "Kladné:", -1, 13, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    GROUPBOX "Ukážka", -1, 7, 7, 230, 53, WS_CHILD | WS_VISIBLE
+    LTEXT "Kladné:", -1, 13, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     EDITTEXT IDC_NUMBERSPOSSAMPLE, 43, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Záporné:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Záporné:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     EDITTEXT IDC_NUMBERSNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Odde¾ovaè &desatinných miest:", -1, 8, 67, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Odde¾ovaè &desatinných miest:", -1, 8, 67, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERDSYMBOL, 137, 65, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Poèet desatinných &miest:", -1, 8, 83, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Poèet desatinných &miest:", -1, 8, 83, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSNDIGDEC, 137, 81, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "O&dde¾ovaè skupín èíslic:", -1, 8, 100, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "O&dde¾ovaè skupín èíslic:", -1, 8, 100, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSDIGITGRSYM, 137, 97, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "&Zoskupovanie èíslic:", -1, 8, 117, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Zoskupovanie èíslic:", -1, 8, 117, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSDGROUPING, 137, 113, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Zápor&né znamienko:", -1, 8, 134, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Zápor&né znamienko:", -1, 8, 134, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSNSIGNSYM, 137, 129, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "&Formát záporných èísel:", -1, 8, 149, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Formát záporných èísel:", -1, 8, 149, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSNNUMFORMAT, 137, 145, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Zo&brazovanie úvodných núl:", -1, 8, 166, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Zo&brazovanie úvodných núl:", -1, 8, 166, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSDISPLEADZER, 137, 161, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Odde¾ovaè v zozn&amoch:", -1, 8, 181, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Odde¾ovaè v zozn&amoch:", -1, 8, 181, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSLSEP, 137, 177, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Systém jednotie&k:", -1, 8, 197, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Systém jednotie&k:", -1, 8, 197, 120, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSMEASSYS, 137, 193, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
 END
 
@@ -96,110 +96,110 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Mena"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Uká\9eka", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
-    LTEXT "Kladné:", -1, 13, 21, 30, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    GROUPBOX "Ukážka", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
+    LTEXT "Kladné:", -1, 13, 21, 30, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     EDITTEXT IDC_CURRENCYPOSSAMPLE, 43, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Záporné:", -1, 120, 21, 30, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Záporné:", -1, 120, 21, 30, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     EDITTEXT IDC_CURRENCYNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT "&Symbol meny:", -1, 10, 51, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYSYMBOL, 134, 49, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "&Formát kladných èísel:", -1, 10, 68, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Formát kladných èísel:", -1, 10, 68, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYPOSVALUE, 134, 66, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Formát zápo&rných èísel:", -1, 10, 85, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Formát zápo&rných èísel:", -1, 10, 85, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYNEGVALUE, 134, 83, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Odd&e¾ovaè desatinných miest:", -1, 10, 111, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Odd&e¾ovaè desatinných miest:", -1, 10, 111, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYDECSEP, 134, 109, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Poèet desatinných &miest:", -1, 10, 128, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "Poèet desatinných &miest:", -1, 10, 128, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYDECNUM, 134, 126, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "O&dde¾ovaè skupín èíslic:", -1, 10, 156, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "O&dde¾ovaè skupín èíslic:", -1, 10, 156, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPSEP, 134, 154, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "&Zoskupovanie èíslic:", -1, 10, 173, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Zoskupovanie èíslic:", -1, 10, 173, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPNUM, 134, 171, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
 END
 
 
 IDD_TIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Èas"
+CAPTION "Èas"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Uká\9eka", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
-    LTEXT "Uká\9eka èasu:", -1, 13, 21, 54, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    GROUPBOX "Ukážka", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
+    LTEXT "Ukážka èasu:", -1, 13, 21, 54, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE, 68, 19, 84, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "&Formát èasu:", -1, 13, 52, 130, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "&Formát èasu:", -1, 13, 52, 130, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_TIMEFORMAT, 149, 50, 84, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    LTEXT "O&dde¾ovaè èasových údajov:", -1, 13, 70, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "O&dde¾ovaè èasových údajov:", -1, 13, 70, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_TIMESEPARATOR, 149, 68, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     LTEXT "Sy&mbol pre predpoludnie:", -1, 13, 88, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_TIMEAMSYMBOL, 149, 86, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     LTEXT "&Symbol pre popoludnie:", -1, 13, 106, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_TIMEPMSYMBOL, 149, 104, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     GROUPBOX "", -1, 7, 140, 230, 80, WS_VISIBLE
-    LTEXT "Zápis formátu èasu\n\n\
-h = hodina    m = minúta    s = sekunda\n\
+    LTEXT "Zápis formátu èasu\n\n\
+h = hodina    m = minúta    s = sekunda\n\
 t = symbol predpoludnia alebo popoludnia\n\
-h = 12 hodín   H = 24 hodín\n\
-hh, mm, ss = s úvodnou nulou   h, m, s = bez úvodnej nuly",
+h = 12 hodín   H = 24 hodín\n\
+hh, mm, ss = s úvodnou nulou   h, m, s = bez úvodnej nuly",
         -1, 13, 150, 214, 50, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
 END
 
 
 IDD_DATEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Dátum"
+CAPTION "Dátum"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Kalendár", -1, 7, 7, 230, 74
-    LTEXT "Ak sú zadané len dve èíslice &roka, interpretova\9d ich ako rok v rozmedzí:", -1, 13, 18, 215, 8
+    GROUPBOX "Kalendár", -1, 7, 7, 230, 74
+    LTEXT "Ak sú zadané len dve èíslice &roka, interpretova\9d ich ako rok v rozmedzí:", -1, 13, 18, 215, 8
     EDITTEXT IDC_FIRSTYEAR_EDIT, 13, 30, 36, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_DISABLED
     LTEXT "a", -1, 55, 32, 17, 8
     EDITTEXT IDC_SECONDYEAR_EDIT, 100, 30, 36, 12, ES_LEFT | ES_NUMBER | WS_GROUP
     CONTROL "",IDC_SCR_MAX_YEAR, "msctls_updown32", UDS_NOTHOUSANDS | UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 136, 30, 10, 12
-    LTEXT "&Typ kalendára:", -1, 13, 48, 56, 10
+    LTEXT "&Typ kalendára:", -1, 13, 48, 56, 10
     COMBOBOX IDC_CALTYPE_COMBO, 100, 46, 130, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
-    LTEXT "&Moslimský kalendár:", -1, 13, 65, 87, 12
+    LTEXT "&Moslimský kalendár:", -1, 13, 65, 87, 12
     COMBOBOX IDC_HIJCHRON_COMBO, 100, 64, 130, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
-    GROUPBOX "Krátky dátum", -1, 7, 83, 230, 81
-    LTEXT "Uká\9eka krátkeho dátumu:", -1, 13, 95, 87, 10
+    GROUPBOX "Krátky dátum", -1, 7, 83, 230, 81
+    LTEXT "Ukážka krátkeho dátumu:", -1, 13, 95, 87, 10
     EDITTEXT IDC_SHRTDATESAMPLE_EDIT, 100, 93, 130, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Uká\9eka sprava do¾ava:", -1, 13, 111, 87, 14
+    LTEXT "Ukážka sprava do¾ava:", -1, 13, 111, 87, 14
     EDITTEXT IDC_SHRTDATERTOL_EDIT, 100, 111, 130, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
-    LTEXT "Formát &krátkeho dátumu:", -1, 13, 131, 87, 10
+    LTEXT "Formát &krátkeho dátumu:", -1, 13, 131, 87, 10
     COMBOBOX IDC_SHRTDATEFMT_COMBO, 100, 129, 130, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
-    LTEXT "O&dde¾ovaè dátumu:", -1, 13, 148, 113, 10
+    LTEXT "O&dde¾ovaè dátumu:", -1, 13, 148, 113, 10
     COMBOBOX IDC_SHRTDATESEP_COMBO, 180, 146, 50, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
-    GROUPBOX "Dlhý dátum", -1, 7, 167, 230, 64
-    LTEXT "Uká\9eka dlhého dátumu:", -1, 13, 179, 87, 10
+    GROUPBOX "Dlhý dátum", -1, 7, 167, 230, 64
+    LTEXT "Ukážka dlhého dátumu:", -1, 13, 179, 87, 10
     EDITTEXT IDC_LONGDATESAMPLE_EDIT, 100, 177, 130, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "Uká\9eka sprava do¾ava:", -1, 13, 195, 87, 14
+    LTEXT "Ukážka sprava do¾ava:", -1, 13, 195, 87, 14
     EDITTEXT IDC_LONGDATERTOL_EDIT, 100, 195, 130, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
-    LTEXT "Formát dlhého dátumu:", -1, 13, 215, 87, 10
+    LTEXT "Formát dlhého dátumu:", -1, 13, 215, 87, 10
     COMBOBOX IDC_LONGDATEFMT_COMBO, 100, 213, 130, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
 END
 
 
 IDD_SORTPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Zoraïovanie"
+CAPTION "Zoraïovanie"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Zoraïovanie", -1, 7, 7, 230, 74
-    LTEXT "Metódy zoradovania urèujú spôsob, akým programy zoraïujú znaky, slová, súbory a prieèinky..", -1, 14, 17, 220, 18
-    LTEXT "&Vyberte metódu zoraïovania, ktorá sa má pou\9eíva\9d v tomto jazyku:", -1, 14, 37, 220, 16
+    GROUPBOX "Zoraïovanie", -1, 7, 7, 230, 74
+    LTEXT "Metódy zoradovania urèujú spôsob, akým programy zoraïujú znaky, slová, súbory a prieèinky..", -1, 14, 17, 220, 18
+    LTEXT "&Vyberte metódu zoraïovania, ktorá sa má používaÂ\9d v tomto jazyku:", -1, 14, 37, 220, 16
     COMBOBOX IDC_SORTLIST_COMBO, 14, 56, 217, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
 END
 
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CUSTOMIZE_TITLE "Prispôsobi\9d miestne nastavenia"
+    IDS_CUSTOMIZE_TITLE "PrispôsobiÂ\9d miestne nastavenia"
     IDS_SPAIN "Spanish (Spain)"
-    IDS_METRIC "Metrický"
-    IDS_IMPERIAL "Imperiálny"
+    IDS_METRIC "Metrický"
+    IDS_IMPERIAL "Imperiálny"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CPLNAME "Miestne a jazykové nastavenia"
+    IDS_CPLNAME "Miestne a jazykové nastavenia"
     IDS_CPLDESCRIPTION "Select languages and format numbers, currencies, times and date."
 END
index c289e84..65bb882 100644 (file)
@@ -7,200 +7,200 @@ LANGUAGE LANG_CHINESE, SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED
 
 IDD_GENERALPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "ÇøÓòÑ¡Ïî"
+CAPTION "区域选项"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "±ê×¼ºÍ¸ñʽ", -1, 5, 5, 234, 162
-    LTEXT "Õâ¸öÑ¡ÏîÓ°Ï쵽ijЩ³ÌÐòÈçºÎ¸ñʽ»¯Êý×Ö¡¢»õ±Ò¡¢Ê±¼äºÍÈÕÆÚ¡£", -1, 14, 17, 220, 25
-    LTEXT "Ñ¡ÔñÒ»¸öÓëÆäÊ×Ñ¡ÏîÆ¥ÅäµÄÏî»òµ¥»÷¡°×Ô¶¨Ò塱ѡÔñÄú×Ô¼ºµÄ¸ñʽ(&S):", -1, 14, 37, 220, 22
+    GROUPBOX "标准和格式", -1, 5, 5, 234, 162
+    LTEXT "这个选项影响到某些程序如何格式化数字、货币、时间和日期。", -1, 14, 17, 220, 25
+    LTEXT "选择一个与其首选项匹配的项或单击“自定义”选择您自己的格式(&S):", -1, 14, 37, 220, 22
     COMBOBOX IDC_LANGUAGELIST, 14, 56, 160, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    PUSHBUTTON "×Ô¶¨Òå(&Z)...", IDC_SETUP_BUTTON, 178, 56, 52, 13
-    LTEXT "ʾÀý", -1, 14, 73, 70, 10
-    LTEXT "Êý×Ö:", -1, 16, 86, 48, 10
-    LTEXT "»õ±Ò:", -1, 16, 101, 48, 10
-    LTEXT "ʱ¼ä:", -1, 16, 116, 48, 10
-    LTEXT "¶ÌÈÕÆÚ:", -1, 16, 131, 48, 10
-    LTEXT "³¤ÈÕÆÚ:", -1, 16, 146, 48, 10
+    PUSHBUTTON "自定义(&Z)...", IDC_SETUP_BUTTON, 178, 56, 52, 13
+    LTEXT "示例", -1, 14, 73, 70, 10
+    LTEXT "数字:", -1, 16, 86, 48, 10
+    LTEXT "货币:", -1, 16, 101, 48, 10
+    LTEXT "时间:", -1, 16, 116, 48, 10
+    LTEXT "短日期:", -1, 16, 131, 48, 10
+    LTEXT "长日期:", -1, 16, 146, 48, 10
     EDITTEXT IDC_NUMSAMPLE_EDIT, 89, 86, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_MONEYSAMPLE_EDIT, 89, 101, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE_EDIT, 89, 116, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_SHORTTIMESAMPLE_EDIT, 89, 131, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT IDC_FULLTIMESAMPLE_EDIT, 89, 146, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    GROUPBOX "λÖÃ", -1, 5, 172, 234, 55
-    LTEXT "ΪÁ˱ãÓÚΪÄúÌṩµ±µØÐÅÏ¢ÈçÐÂÎźÍÌìÆø£¬ÇëÑ¡ÔñÄúµÄËùÔÚµØ(&T):", -1, 14, 184, 210, 24
+    GROUPBOX "位置", -1, 5, 172, 234, 55
+    LTEXT "为了便于为您提供当地信息如新闻和天气,请选择您的所在地(&T):", -1, 14, 184, 210, 24
     COMBOBOX IDC_LOCATION_COMBO, 14, 207, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
 END
 
 IDD_LANGUAGESPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "ÓïÑÔ"
+CAPTION "语言"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "ÎÄ×Ö·þÎñºÍÊäÈëÓïÑÔ", -1, 5, 5, 234, 52
-    LTEXT "Òª²é¿´ÓÃÀ´ÊäÈëÎÄ×ÖµÄÓïÑԺͷ½·¨£¬Çëµ¥»÷¡°ÏêϸÐÅÏ¢¡±¡£", -1, 12, 15, 220, 18
-    PUSHBUTTON "ÏêϸÐÅÏ¢(&T)...", IDC_DETAIL_BUTTON, 177, 34, 54, 14
-    GROUPBOX "¸½¼ÓµÄÓïÑÔÖ§³Ö", -1, 5, 62, 234, 82
-    LTEXT "´ó¶àÊýÓïÑÔ¶¼»áÔÚĬÈÏÇé¿öϵõ½°²×°¡£Òª°²×°ÆäËûÓïÑÔ£¬Ñ¡ÔñÏÂÃæÏàÓ¦µÄ¸´Ñ¡¿ò¡£", -1, 12, 72, 220, 18
-    CHECKBOX "Ϊ¸´ÔÓÎÄ×ֺʹÓÓÒµ½×óµÄÓïÑÔ°²×°Îļþ(°üÀ¨Ì©ÎÄ)(&N)", IDC_INST_FILES_FOR_RTOL_LANG, 12, 92, 215, 22, BS_MULTILINE
-    CHECKBOX "Ϊ¶«ÑÇÓïÑÔ°²×°Îļþ(&S)", IDC_INST_FILES_FOR_ASIAN, 12, 114, 180, 22, BS_MULTILINE
+    GROUPBOX "文字服务和输入语言", -1, 5, 5, 234, 52
+    LTEXT "要查看用来输入文字的语言和方法,请单击“详细信息”。", -1, 12, 15, 220, 18
+    PUSHBUTTON "详细信息(&T)...", IDC_DETAIL_BUTTON, 177, 34, 54, 14
+    GROUPBOX "附加的语言支持", -1, 5, 62, 234, 82
+    LTEXT "大多数语言都会在默认情况下得到安装。要安装其他语言,选择下面相应的复选框。", -1, 12, 72, 220, 18
+    CHECKBOX "为复杂文字和从右到左的语言安装文件(包括泰文)(&N)", IDC_INST_FILES_FOR_RTOL_LANG, 12, 92, 215, 22, BS_MULTILINE
+    CHECKBOX "为东亚语言安装文件(&S)", IDC_INST_FILES_FOR_ASIAN, 12, 114, 180, 22, BS_MULTILINE
 END
 
 IDD_ADVANCEDPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "¸ß¼¶"
+CAPTION "高级"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "·Ç Unicode ³ÌÐòµÄÓïÑÔ", -1, 5, 5, 234, 90
+    GROUPBOX "非 Unicode 程序的语言", -1, 5, 5, 234, 90
     COMBOBOX IDC_LANGUAGE_COMBO, 14, 75, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
-    LTEXT "Õâ¸öÉèÖÃÆô¶¯Ä³Ð©·Ç Unicode ³ÌÐòÒÔ±ãÓÃĸÓïÏÔʾ²Ëµ¥ºÍ¶Ô»°¡£Õâ²»»áÓ°Ïìµ½ Unicode µÄ³ÌÐò£¬µ«ÊÇ»áÓ¦ÓÃÔÚÕą̂¼ÆËã»úÉϵÄËùÓÐÓû§¡£", -1, 14, 18, 223, 33
-    LTEXT "Ñ¡ÔñÒ»ÖÖÓïÑÔ£¬Ê¹Ö®ÓëÄúÏëʹÓõķǠUnicode ³ÌÐòµÄÓïÑÔ°æ±¾ÏàÆ¥Åä(&S):", -1, 14, 55, 223, 18
-    GROUPBOX "´úÂëҳת»»±í(&C)", -1, 5, 101, 234, 88
+    LTEXT "这个设置启动某些非 Unicode 程序以便用母语显示菜单和对话。这不会影响到 Unicode 的程序,但是会应用在这台计算机上的所有用户。", -1, 14, 18, 223, 33
+    LTEXT "选择一种语言,使之与您想使用的非 Unicode 程序的语言版本相匹配(&S):", -1, 14, 55, 223, 18
+    GROUPBOX "代码页转换表(&C)", -1, 5, 101, 234, 88
     CONTROL "", IDC_CONV_TABLES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 14, 114, 217, 70
-    GROUPBOX "ĬÈÏÓû§ÕÊ»§ÉèÖÃ", -1, 5, 193, 234, 30
-    CHECKBOX "½«ËùÓÐÉèÖÃÓ¦ÓÃÓÚµ±Ç°Óû§ÕÊ»§ºÍĬÈÏÓû§ÅäÖÃÎļþ(&D)", IDC_APPLY_CUR_USER_DEF_PROFILE, 12, 200, 220, 22, BS_MULTILINE
+    GROUPBOX "默认用户帐户设置", -1, 5, 193, 234, 30
+    CHECKBOX "将所有设置应用于当前用户帐户和默认用户配置文件(&D)", IDC_APPLY_CUR_USER_DEF_PROFILE, 12, 200, 220, 22, BS_MULTILINE
 END
 
 IDD_NUMBERSPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Êý×Ö"
+CAPTION "数字"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "ʾÀý", -1, 7, 7, 230, 53, WS_CHILD | WS_VISIBLE
-    LTEXT "Õý:", -1, 13, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    GROUPBOX "示例", -1, 7, 7, 230, 53, WS_CHILD | WS_VISIBLE
+    LTEXT ":", -1, 13, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     EDITTEXT IDC_NUMBERSPOSSAMPLE, 43, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "¸º:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT ":", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     EDITTEXT IDC_NUMBERSNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "СÊýµã(&D):", -1, 8, 67, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "小数点(&D):", -1, 8, 67, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERDSYMBOL, 137, 65, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "СÊýλÊý(&T):", -1, 8, 83, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "小数位数(&T):", -1, 8, 83, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSNDIGDEC, 137, 81, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Êý×Ö·Ö×é·ûºÅ(&G):", -1, 8, 100, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "数字分组符号(&G):", -1, 8, 100, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSDIGITGRSYM, 137, 97, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Êý×Ö·Ö×é(&I):", -1, 8, 117, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "数字分组(&I):", -1, 8, 117, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSDGROUPING, 137, 113, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "¸ººÅ(&E):", -1, 8, 134, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "负号(&E):", -1, 8, 134, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSNSIGNSYM, 137, 129, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "¸ºÊý¸ñʽ(&F):", -1, 8, 149, 100, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "负数格式(&F):", -1, 8, 149, 100, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSNNUMFORMAT, 137, 145, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "ÁãÆðʼÏÔʾ(&Z):", -1, 8, 166, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "零起始显示(&Z):", -1, 8, 166, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSDISPLEADZER, 137, 161, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Áбí·Ö¸ô·û(&L):", -1, 8, 181, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "列表分隔符(&L):", -1, 8, 181, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSLSEP, 137, 177, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "¶ÈÁ¿ºâϵͳ(&M):", -1, 8, 197, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "度量衡系统(&M):", -1, 8, 197, 96, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_NUMBERSMEASSYS, 137, 193, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
 END
 
 
 IDD_CURRENCYPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "»õ±Ò"
+CAPTION "货币"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "ʾÀý", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
-    LTEXT "Õý:", -1, 13, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    GROUPBOX "示例", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
+    LTEXT ":", -1, 13, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     EDITTEXT IDC_CURRENCYPOSSAMPLE, 43, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "¸º:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT ":", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     EDITTEXT IDC_CURRENCYNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "»õ±Ò·ûºÅ(&S):", -1, 10, 51, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "货币符号(&S):", -1, 10, 51, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYSYMBOL, 134, 49, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "»õ±ÒÕýÊý¸ñʽ(&P):", -1, 10, 68, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "货币正数格式(&P):", -1, 10, 68, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYPOSVALUE, 134, 66, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "»õ±Ò¸ºÊý¸ñʽ(&N):", -1, 10, 85, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "货币负数格式(&N):", -1, 10, 85, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYNEGVALUE, 134, 83, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "СÊýµã(&D):", -1, 10, 111, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "小数点(&D):", -1, 10, 111, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYDECSEP, 134, 109, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "СÊýλÊý(&T):", -1, 10, 128, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "小数位数(&T):", -1, 10, 128, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYDECNUM, 134, 126, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Êý×Ö·Ö×é·ûºÅ(&G):", -1, 10, 156, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "数字分组符号(&G):", -1, 10, 156, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPSEP, 134, 154, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
-    LTEXT "Êý×Ö·Ö×é(&I):", -1, 10, 173, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "数字分组(&I):", -1, 10, 173, 121, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPNUM, 134, 171, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
 END
 
 
 IDD_TIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "ʱ¼ä"
+CAPTION "时间"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "ʾÀý", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
-    LTEXT "ʱ¼äʾÀý:", -1, 13, 21, 54, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    GROUPBOX "示例", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
+    LTEXT "时间示例:", -1, 13, 21, 54, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE, 68, 19, 84, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "ʱ¼ä¸ñʽ(&T):", -1, 13, 52, 130, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "时间格式(&T):", -1, 13, 52, 130, 10, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_TIMEFORMAT, 149, 50, 84, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    LTEXT "ʱ¼ä·Ö¸ô·û(&S):", -1, 13, 70, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "时间分隔符(&S):", -1, 13, 70, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_TIMESEPARATOR, 149, 68, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    LTEXT "AM ·ûºÅ(&M):", -1, 13, 88, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "AM 符号(&M):", -1, 13, 88, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_TIMEAMSYMBOL, 149, 86, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    LTEXT "PM ·ûºÅ(&P):", -1, 13, 106, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    LTEXT "PM 符号(&P):", -1, 13, 106, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
     COMBOBOX IDC_TIMEPMSYMBOL, 149, 104, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
     GROUPBOX "", -1, 7, 140, 230, 80, WS_VISIBLE
-    LTEXT "ʱ¼ä¸ñʽ±ê¼Ç\n\
-    h = Ð¡Ê±     m = ·ÖÖÓ     s = Ãë     t = ÉÏÎç»òÏÂÎç\n\
-    h = 12 Сʱ\
-    H = 24 Сʱ\n\
-    hh, mm, ss = ÁãÆðʼ\
-    h, m, s = ·ÇÁãÆðʼ",
+    LTEXT "时间格式标记\n\
+    h = 小时     m = 分钟     s = 秒     t = 上午或下午\n\
+    h = 12 小时\
+    H = 24 小时\n\
+    hh, mm, ss = 零起始\
+    h, m, s = 非零起始",
         -1, 13, 150, 214, 50, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
 END
 
 
 IDD_DATEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "ÈÕÆÚ"
+CAPTION "日期"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "ÈÕÀú", -1, 7, 7, 230, 74
-    LTEXT "µ±¼üÈëµÄÄê·ÝÊÇÁ½Î»Êý×Öʱ£¬½«ÆäÏÔʾΪÔÚÕâЩÄêÖ®¼ä(&Y):", -1, 13, 18, 215, 8
+    GROUPBOX "日历", -1, 7, 7, 230, 74
+    LTEXT "当键入的年份是两位数字时,将其显示为在这些年之间(&Y):", -1, 13, 18, 215, 8
     EDITTEXT IDC_FIRSTYEAR_EDIT, 13, 30, 36, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_DISABLED
-    LTEXT "ºÍ", -1, 55, 32, 17, 8
+    LTEXT "", -1, 55, 32, 17, 8
     EDITTEXT IDC_SECONDYEAR_EDIT, 77, 30, 36, 12, ES_LEFT | ES_NUMBER | WS_GROUP
     CONTROL "",IDC_SCR_MAX_YEAR, "msctls_updown32", UDS_NOTHOUSANDS | UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 113, 30, 10, 12
-    LTEXT "ÈÕÀúÀàÐÍ(&C):", -1, 13, 48, 56, 10
+    LTEXT "日历类型(&C):", -1, 13, 48, 56, 10
     COMBOBOX IDC_CALTYPE_COMBO, 77, 46, 153, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
-    LTEXT "ÄÂ˹ÁÖÈÕÀú:", -1, 13, 65, 60, 12
+    LTEXT "穆斯林日历:", -1, 13, 65, 60, 12
     COMBOBOX IDC_HIJCHRON_COMBO, 77, 64, 153, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
-    GROUPBOX "¶ÌÈÕÆÚʾÀý:", -1, 7, 83, 230, 81
-    LTEXT "ʾÀý", -1, 13, 95, 63, 10
+    GROUPBOX "短日期示例:", -1, 7, 83, 230, 81
+    LTEXT "示例", -1, 13, 95, 63, 10
     EDITTEXT IDC_SHRTDATESAMPLE_EDIT, 77, 93, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "´ÓÓÒµ½×óµÄʾÀý:", -1, 13, 109, 60, 16
+    LTEXT "从右到左的示例:", -1, 13, 109, 60, 16
     EDITTEXT IDC_SHRTDATERTOL_EDIT, 77, 111, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
-    LTEXT "¶Ì¸ñʽ", -1, 13, 131, 60, 10
+    LTEXT "短格式", -1, 13, 131, 60, 10
     COMBOBOX IDC_SHRTDATEFMT_COMBO, 77, 129, 153, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
-    LTEXT "ÈÕÆÚ·Ö¸ô·û:", -1, 13, 148, 113, 10
+    LTEXT "日期分隔符:", -1, 13, 148, 113, 10
     COMBOBOX IDC_SHRTDATESEP_COMBO, 180, 146, 51, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
-    GROUPBOX "³¤ÈÕÆÚ¸ñʽ", -1, 7, 167, 230, 64
-    LTEXT "ʾÀý:", -1, 13, 179, 61, 10
+    GROUPBOX "长日期格式", -1, 7, 167, 230, 64
+    LTEXT "示例:", -1, 13, 179, 61, 10
     EDITTEXT IDC_LONGDATESAMPLE_EDIT, 77, 177, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
-    LTEXT "´ÓÓÒµ½×óµÄʾÀý:", -1, 13, 193, 61, 16
+    LTEXT "从右到左的示例:", -1, 13, 193, 61, 16
     EDITTEXT IDC_LONGDATERTOL_EDIT, 77, 195, 153, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
-    LTEXT "³¤¸ñʽ:", -1, 13, 215, 60, 10
+    LTEXT "长格式:", -1, 13, 215, 60, 10
     COMBOBOX IDC_LONGDATEFMT_COMBO, 77, 213, 153, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
 END
 
 
 IDD_SORTPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "ÅÅÐò"
+CAPTION "排序"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "ÅÅÐò", -1, 7, 7, 230, 74
-    LTEXT "ÅÅÐò·½·¨¸Ä±ä³ÌÐòÅÅÐò×Ö·û¡¢×Ö´Ê¡¢ÎļþºÍÎļþ¼ÐµÄ·½Ê½¡£", -1, 14, 17, 220, 25
-    LTEXT "Ñ¡ÔñÒªÓÃÓÚÕâ¸öÓïÑÔµÄÅÅÐò·½·¨(&S):", -1, 14, 37, 220, 22
+    GROUPBOX "排序", -1, 7, 7, 230, 74
+    LTEXT "排序方法改变程序排序字符、字词、文件和文件夹的方式。", -1, 14, 17, 220, 25
+    LTEXT "选择要用于这个语言的排序方法(&S):", -1, 14, 37, 220, 22
     COMBOBOX IDC_SORTLIST_COMBO, 14, 56, 217, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
 END
 
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CUSTOMIZE_TITLE "×Ô¶¨ÒåÇøÓòÑ¡Ïî"
-    IDS_SPAIN "Î÷°àÑÀÓï (Î÷°àÑÀ)"
+    IDS_CUSTOMIZE_TITLE "自定义区域选项"
+    IDS_SPAIN "西班牙语 (西班牙)"
     IDS_METRIC "Metric"
     IDS_IMPERIAL "Imperial"
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CPLNAME "ÇøÓòÑ¡Ïî"
-    IDS_CPLDESCRIPTION "Ñ¡ÔñÓïÑÔ¡¢Êý×Ö¡¢»õ±Ò¡¢Ê±¼äºÍÈÕÆÚµÄÏÔʾÉèÖá£"
+    IDS_CPLNAME "区域选项"
+    IDS_CPLDESCRIPTION "选择语言、数字、货币、时间和日期的显示设置。"
 END
index a035c7a..6812250 100644 (file)
@@ -1,6 +1,8 @@
 #include <windows.h>
 #include "resource.h"
 
+// UTF-8
+#pragma code_page(65001)
 #ifdef LANGUAGE_BG_BG
     #include "lang/bg-BG.rc"
 #endif
 #ifdef LANGUAGE_NB_NO
     #include "lang/no-NO.rc"
 #endif
-#ifdef LANGUAGE_SK_SK
-    #include "lang/sk-SK.rc"
-#endif
-#ifdef LANGUAGE_ZH_CN
-    #include "lang/zh-CN.rc"
-#endif
-
-// UTF-8
-#pragma code_page(65001)
 #ifdef LANGUAGE_PL_PL
     #include "lang/pl-PL.rc"
 #endif
 #ifdef LANGUAGE_RU_RU
     #include "lang/ru-RU.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_SK_SK
+    #include "lang/sk-SK.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_ZH_CN
+    #include "lang/zh-CN.rc"
+#endif