[EVENTVWR]
authorEric Kohl <eric.kohl@reactos.org>
Sat, 26 Jun 2010 19:55:05 +0000 (19:55 +0000)
committerEric Kohl <eric.kohl@reactos.org>
Sat, 26 Jun 2010 19:55:05 +0000 (19:55 +0000)
- Replace hard-coded column names by string resources.

svn path=/trunk/; revision=47856

17 files changed:
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/eventvwr.c
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/bg-BG.rc
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/de-DE.rc
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/el-GR.rc
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/en-US.rc
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/es-ES.rc
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/fr-FR.rc
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/it-IT.rc
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/ja-JP.rc
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/ko-KR.rc
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/no-NO.rc
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/pl-PL.rc
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/ru-RU.rc
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/sk-SK.rc
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/lang/uk-UA.rc
reactos/base/applications/mscutils/eventvwr/resource.h

index 011c0ec..69086b1 100644 (file)
@@ -757,6 +757,7 @@ InitInstance(HINSTANCE hInstance,
 {
     HIMAGELIST hSmall;
     LVCOLUMNW lvc = {0};
+    WCHAR szTemp[256];
 
     hInst = hInstance; // Store instance handle in our global variable
 
@@ -820,39 +821,75 @@ InitInstance(HINSTANCE hInstance,
     // Now set up the listview with its columns.
     lvc.mask = LVCF_TEXT | LVCF_WIDTH;
     lvc.cx = 90;
-    lvc.pszText = L"Type";
+    LoadStringW(hInstance,
+                IDS_COLUMNTYPE,
+                szTemp,
+                sizeof(szTemp) / sizeof(WCHAR));
+    lvc.pszText = szTemp;
     (void)ListView_InsertColumn(hwndListView, 0, &lvc);
 
     lvc.cx = 70;
-    lvc.pszText = L"Date";
+    LoadStringW(hInstance,
+                IDS_COLUMNDATE,
+                szTemp,
+                sizeof(szTemp) / sizeof(WCHAR));
+    lvc.pszText = szTemp;
     (void)ListView_InsertColumn(hwndListView, 1, &lvc);
 
     lvc.cx = 70;
-    lvc.pszText = L"Time";
+    LoadStringW(hInstance,
+                IDS_COLUMNTIME,
+                szTemp,
+                sizeof(szTemp) / sizeof(WCHAR));
+    lvc.pszText = szTemp;
     (void)ListView_InsertColumn(hwndListView, 2, &lvc);
 
     lvc.cx = 150;
-    lvc.pszText = L"Source";
+    LoadStringW(hInstance,
+                IDS_COLUMNSOURCE,
+                szTemp,
+                sizeof(szTemp) / sizeof(WCHAR));
+    lvc.pszText = szTemp;
     (void)ListView_InsertColumn(hwndListView, 3, &lvc);
 
     lvc.cx = 100;
-    lvc.pszText = L"Category";
+    LoadStringW(hInstance,
+                IDS_COLUMNCATEGORY,
+                szTemp,
+                sizeof(szTemp) / sizeof(WCHAR));
+    lvc.pszText = szTemp;
     (void)ListView_InsertColumn(hwndListView, 4, &lvc);
 
     lvc.cx = 60;
-    lvc.pszText = L"Event";
+    LoadStringW(hInstance,
+                IDS_COLUMNEVENT,
+                szTemp,
+                sizeof(szTemp) / sizeof(WCHAR));
+    lvc.pszText = szTemp;
     (void)ListView_InsertColumn(hwndListView, 5, &lvc);
 
     lvc.cx = 120;
-    lvc.pszText = L"User";
+    LoadStringW(hInstance,
+                IDS_COLUMNUSER,
+                szTemp,
+                sizeof(szTemp) / sizeof(WCHAR));
+    lvc.pszText = szTemp;
     (void)ListView_InsertColumn(hwndListView, 6, &lvc);
 
     lvc.cx = 100;
-    lvc.pszText = L"Computer";
+    LoadStringW(hInstance,
+                IDS_COLUMNCOMPUTER,
+                szTemp,
+                sizeof(szTemp) / sizeof(WCHAR));
+    lvc.pszText = szTemp;
     (void)ListView_InsertColumn(hwndListView, 7, &lvc);
 
     lvc.cx = 0;
-    lvc.pszText = L"Event Data";
+    LoadStringW(hInstance,
+                IDS_COLUMNEVENTDATA,
+                szTemp,
+                sizeof(szTemp) / sizeof(WCHAR));
+    lvc.pszText = szTemp;
     (void)ListView_InsertColumn(hwndListView, 8, &lvc);
 
     ShowWindow(hwndMainWindow, nCmdShow);
index c7ba488..e861fac 100644 (file)
@@ -83,8 +83,21 @@ BEGIN
     CONTROL         "&Äóìè",IDC_WORDRADIO,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON,85,194,33,10
 END
 
-STRINGTABLE 
+STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_APP_TITLE                                    "Ïðåãëåä íà ñúáèòèÿ"
         IDC_EVENTSTRINGIDNOTFOUND      "Íå å íàìåðåíî îïèñàíèåòî íà ñúáèòèå ( %lu ) â èçòî÷íèê ( %s ). Âúçìîæíî å ìåñòèÿò êîìïþòúð äà íÿìà íóæíèòå ñâåäåíèÿ â ðåãèñòúðà èëè DLL ôàéëîâåò, íóæíè çà ïîêàçâàíå íà ñúîáùåíèÿ îò îòäàëå÷åí êîìïþòúð."
 END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_COLUMNTYPE      "Type"
+    IDS_COLUMNDATE      "Date"
+    IDS_COLUMNTIME      "Time"
+    IDS_COLUMNSOURCE    "Source"
+    IDS_COLUMNCATEGORY  "Category"
+    IDS_COLUMNEVENT     "Event"
+    IDS_COLUMNUSER      "User"
+    IDS_COLUMNCOMPUTER  "Computer"
+    IDS_COLUMNEVENTDATA "Event Data"
+END
index 19ed0b3..f94062b 100644 (file)
@@ -102,3 +102,16 @@ BEGIN
        IDC_EVENTLOG_SUCCESS           "Erfolgreich"
        IDC_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "Unbekanntes Ereignis"
 END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_COLUMNTYPE      "Typ"
+    IDS_COLUMNDATE      "Datum"
+    IDS_COLUMNTIME      "Zeit"
+    IDS_COLUMNSOURCE    "Quelle"
+    IDS_COLUMNCATEGORY  "Kategorie"
+    IDS_COLUMNEVENT     "Ereignis"
+    IDS_COLUMNUSER      "Benutzer"
+    IDS_COLUMNCOMPUTER  "Computer"
+    IDS_COLUMNEVENTDATA "Ereignisdaten"
+END
index 614ae02..8a2df37 100644 (file)
@@ -102,3 +102,16 @@ BEGIN
        IDC_EVENTLOG_SUCCESS           "Åðéôõ÷ßá"
        IDC_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "¢ãíùóôï óõìâÜí"
 END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_COLUMNTYPE      "Type"
+    IDS_COLUMNDATE      "Date"
+    IDS_COLUMNTIME      "Time"
+    IDS_COLUMNSOURCE    "Source"
+    IDS_COLUMNCATEGORY  "Category"
+    IDS_COLUMNEVENT     "Event"
+    IDS_COLUMNUSER      "User"
+    IDS_COLUMNCOMPUTER  "Computer"
+    IDS_COLUMNEVENTDATA "Event Data"
+END
index 3264949..74a6c9f 100644 (file)
@@ -102,3 +102,16 @@ BEGIN
        IDC_EVENTLOG_SUCCESS           "Success"
        IDC_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "Unknown Event"
 END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_COLUMNTYPE      "Type"
+    IDS_COLUMNDATE      "Date"
+    IDS_COLUMNTIME      "Time"
+    IDS_COLUMNSOURCE    "Source"
+    IDS_COLUMNCATEGORY  "Category"
+    IDS_COLUMNEVENT     "Event"
+    IDS_COLUMNUSER      "User"
+    IDS_COLUMNCOMPUTER  "Computer"
+    IDS_COLUMNEVENTDATA "Event Data"
+END
\ No newline at end of file
index 252fe20..472a843 100644 (file)
@@ -102,3 +102,16 @@ BEGIN
        IDC_EVENTLOG_SUCCESS           "Acierto"
        IDC_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "Evento Desconocido"
 END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_COLUMNTYPE      "Type"
+    IDS_COLUMNDATE      "Date"
+    IDS_COLUMNTIME      "Time"
+    IDS_COLUMNSOURCE    "Source"
+    IDS_COLUMNCATEGORY  "Category"
+    IDS_COLUMNEVENT     "Event"
+    IDS_COLUMNUSER      "User"
+    IDS_COLUMNCOMPUTER  "Computer"
+    IDS_COLUMNEVENTDATA "Event Data"
+END
index 1ed8d0f..f26d5c5 100644 (file)
@@ -102,3 +102,16 @@ BEGIN
        IDC_EVENTLOG_SUCCESS           "Succès"
        IDC_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "Événement Inconnu"
 END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_COLUMNTYPE      "Type"
+    IDS_COLUMNDATE      "Date"
+    IDS_COLUMNTIME      "Time"
+    IDS_COLUMNSOURCE    "Source"
+    IDS_COLUMNCATEGORY  "Category"
+    IDS_COLUMNEVENT     "Event"
+    IDS_COLUMNUSER      "User"
+    IDS_COLUMNCOMPUTER  "Computer"
+    IDS_COLUMNEVENTDATA "Event Data"
+END
index 06522bf..06f79e1 100644 (file)
@@ -102,3 +102,16 @@ BEGIN
        IDC_EVENTLOG_SUCCESS           "Successo"
        IDC_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "Evento sconosciuto"
 END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_COLUMNTYPE      "Type"
+    IDS_COLUMNDATE      "Date"
+    IDS_COLUMNTIME      "Time"
+    IDS_COLUMNSOURCE    "Source"
+    IDS_COLUMNCATEGORY  "Category"
+    IDS_COLUMNEVENT     "Event"
+    IDS_COLUMNUSER      "User"
+    IDS_COLUMNCOMPUTER  "Computer"
+    IDS_COLUMNEVENTDATA "Event Data"
+END
index 7835f19..8c250a3 100644 (file)
@@ -102,3 +102,16 @@ BEGIN
        IDC_EVENTLOG_SUCCESS           "\90¬\8c÷"
        IDC_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "\95s\96¾\82È\83C\83x\83\93\83g"
 END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_COLUMNTYPE      "Type"
+    IDS_COLUMNDATE      "Date"
+    IDS_COLUMNTIME      "Time"
+    IDS_COLUMNSOURCE    "Source"
+    IDS_COLUMNCATEGORY  "Category"
+    IDS_COLUMNEVENT     "Event"
+    IDS_COLUMNUSER      "User"
+    IDS_COLUMNCOMPUTER  "Computer"
+    IDS_COLUMNEVENTDATA "Event Data"
+END
index c5b9ee6..682e625 100644 (file)
@@ -98,3 +98,16 @@ BEGIN
        IDC_EVENTLOG_SUCCESS           "¼º°ø"
        IDC_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "¾Ë·ÁÁöÁö ¾ÊÀº À̺¥Æ®"
 END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_COLUMNTYPE      "Type"
+    IDS_COLUMNDATE      "Date"
+    IDS_COLUMNTIME      "Time"
+    IDS_COLUMNSOURCE    "Source"
+    IDS_COLUMNCATEGORY  "Category"
+    IDS_COLUMNEVENT     "Event"
+    IDS_COLUMNUSER      "User"
+    IDS_COLUMNCOMPUTER  "Computer"
+    IDS_COLUMNEVENTDATA "Event Data"
+END
index 7458ee7..acc7154 100644 (file)
@@ -102,3 +102,16 @@ BEGIN
        IDC_EVENTLOG_SUCCESS           "Suksess"
        IDC_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "Ukjent hendelse"
 END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_COLUMNTYPE      "Type"
+    IDS_COLUMNDATE      "Date"
+    IDS_COLUMNTIME      "Time"
+    IDS_COLUMNSOURCE    "Source"
+    IDS_COLUMNCATEGORY  "Category"
+    IDS_COLUMNEVENT     "Event"
+    IDS_COLUMNUSER      "User"
+    IDS_COLUMNCOMPUTER  "Computer"
+    IDS_COLUMNEVENTDATA "Event Data"
+END
index 08cf90b..6ad26c2 100644 (file)
@@ -106,3 +106,16 @@ BEGIN
        IDC_EVENTLOG_SUCCESS           "Sukces"
        IDC_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "Zdarzenie nieznane"
 END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_COLUMNTYPE      "Type"
+    IDS_COLUMNDATE      "Date"
+    IDS_COLUMNTIME      "Time"
+    IDS_COLUMNSOURCE    "Source"
+    IDS_COLUMNCATEGORY  "Category"
+    IDS_COLUMNEVENT     "Event"
+    IDS_COLUMNUSER      "User"
+    IDS_COLUMNCOMPUTER  "Computer"
+    IDS_COLUMNEVENTDATA "Event Data"
+END
index 22b4656..9077995 100644 (file)
@@ -102,3 +102,16 @@ BEGIN
        IDC_EVENTLOG_SUCCESS           "Succes"
        IDC_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "Eveniment necunoscut"
 END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_COLUMNTYPE      "Type"
+    IDS_COLUMNDATE      "Date"
+    IDS_COLUMNTIME      "Time"
+    IDS_COLUMNSOURCE    "Source"
+    IDS_COLUMNCATEGORY  "Category"
+    IDS_COLUMNEVENT     "Event"
+    IDS_COLUMNUSER      "User"
+    IDS_COLUMNCOMPUTER  "Computer"
+    IDS_COLUMNEVENTDATA "Event Data"
+END
index 4c78a79..a215c15 100644 (file)
@@ -102,3 +102,16 @@ BEGIN
        IDC_EVENTLOG_SUCCESS           "Óñïåõ"
        IDC_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "Íåèçâåñòíîå ñîáûòèå"
 END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_COLUMNTYPE      "Type"
+    IDS_COLUMNDATE      "Date"
+    IDS_COLUMNTIME      "Time"
+    IDS_COLUMNSOURCE    "Source"
+    IDS_COLUMNCATEGORY  "Category"
+    IDS_COLUMNEVENT     "Event"
+    IDS_COLUMNUSER      "User"
+    IDS_COLUMNCOMPUTER  "Computer"
+    IDS_COLUMNEVENTDATA "Event Data"
+END
index c4bc5c2..71d5da8 100644 (file)
@@ -99,3 +99,16 @@ BEGIN
        IDC_EVENTLOG_SUCCESS           "Úspech" //Success
        IDC_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "Neznáma udalos\9d"
 END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_COLUMNTYPE      "Type"
+    IDS_COLUMNDATE      "Date"
+    IDS_COLUMNTIME      "Time"
+    IDS_COLUMNSOURCE    "Source"
+    IDS_COLUMNCATEGORY  "Category"
+    IDS_COLUMNEVENT     "Event"
+    IDS_COLUMNUSER      "User"
+    IDS_COLUMNCOMPUTER  "Computer"
+    IDS_COLUMNEVENTDATA "Event Data"
+END
index 1ae8ca5..e087615 100644 (file)
@@ -102,3 +102,16 @@ BEGIN
        IDC_EVENTLOG_SUCCESS           "Óñï³õ"
        IDC_EVENTLOG_UNKNOWN_TYPE      "Íåâ³äîìà ïîä³ÿ"
 END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_COLUMNTYPE      "Type"
+    IDS_COLUMNDATE      "Date"
+    IDS_COLUMNTIME      "Time"
+    IDS_COLUMNSOURCE    "Source"
+    IDS_COLUMNCATEGORY  "Category"
+    IDS_COLUMNEVENT     "Event"
+    IDS_COLUMNUSER      "User"
+    IDS_COLUMNCOMPUTER  "Computer"
+    IDS_COLUMNEVENTDATA "Event Data"
+END
index 2ef55b4..5ed5016 100644 (file)
@@ -1,7 +1,3 @@
-//{{NO_DEPENDENCIES}}
-// Microsoft Visual C++ generated include file.
-// Used by eventvwr.rc
-//
 #define IDC_MYICON                      2
 #define IDNEXT                          3
 #define IDD_EVENTVWR_DIALOG             102
 #define IDM_REFRESH                     32782
 #define IDC_STATIC                      -1
 
-// Next default values for new objects
-//
-#ifdef APSTUDIO_INVOKED
-#ifndef APSTUDIO_READONLY_SYMBOLS
-#define _APS_NO_MFC                     1
-#define _APS_NEXT_RESOURCE_VALUE        133
-#define _APS_NEXT_COMMAND_VALUE         32783
-#define _APS_NEXT_CONTROL_VALUE         1012
-#define _APS_NEXT_SYMED_VALUE           110
-#endif
-#endif
+
+#define IDS_COLUMNTYPE                  300
+#define IDS_COLUMNDATE                  301
+#define IDS_COLUMNTIME                  302
+#define IDS_COLUMNSOURCE                303
+#define IDS_COLUMNCATEGORY              304
+#define IDS_COLUMNEVENT                 305
+#define IDS_COLUMNUSER                  306
+#define IDS_COLUMNCOMPUTER              307
+#define IDS_COLUMNEVENTDATA             308