updated Polish translation by Wiktor Maryniowski
authorSebastian Gasiorek <sebastian.gasiorek@reactos.org>
Mon, 19 Dec 2005 13:26:53 +0000 (13:26 +0000)
committerSebastian Gasiorek <sebastian.gasiorek@reactos.org>
Mon, 19 Dec 2005 13:26:53 +0000 (13:26 +0000)
svn path=/trunk/; revision=20270

reactos/lib/devmgr/Pl.rc

index 4e9f7b9..c57f40d 100644 (file)
@@ -1,14 +1,94 @@
-// Polish language resource file (Sebastian Gasiorek, 2005-11-13)
+// Polish language resource file (Sebastian Gasiorek,Wiktor Maryniowski, 2005-12-12)
 
-LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_NEUTRAL
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-IDS_NAME "Nazwa"
-IDS_TYPE "Typ"
-IDS_MANUFACTURER "Producent: %1"
-IDS_LOCATION "Lokalizacja: %1"
-IDS_STATUS "Stan urz¹dzenia: %1"
+    IDS_NAME "Nazwa"
+    IDS_TYPE "Typ"
+    IDS_MANUFACTURER "Producent: %1"
+    IDS_LOCATION "Lokalizacja: %1"
+    IDS_STATUS "Stan urz¹dzenia: %1"
+    IDS_UNKNOWN "Niedostêpne"
+    IDS_LOCATIONSTR "Lokalizacja %1!u! (%2)"
+    IDS_DEVCODE " (Kod %1!u!)"
+    IDS_DEVCODE2 " (Kod %2!u!)"
+    IDS_ENABLEDEVICE "U¿ywaj tego urz¹dzenia (w³¹czone)"
+    IDS_DISABLEDEVICE "Nie u¿ywaj tego urz¹dzenia (wy³¹czone)"
+    IDS_UNKNOWNDEVICE "Nieznane urz¹dzenie"
+    IDS_NODRIVERLOADED "Nie zainstalowano sterownika dla tego urz¹dzenia."
+    IDS_DEVONPARENT "w³¹czone %1"
+    IDS_TROUBLESHOOTDEV "&Konflikty..."
+    IDS_ENABLEDEV "&W³¹cz urz¹dzenie"
+    IDS_REINSTALLDRV "&Zainstaluj sterownik ponownie"
+    IDS_PROPERTIES "W³a\9cciwo\9cc&i"
+    IDS_UPDATEDRV "&Aktualizuj sterownik..."
+    IDS_REBOOT "&Uruchom komputer ponownie..."
+END
+
+/* error messages, source: http://www.z123.org/techsupport/medm.htm */
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_DEV_NO_PROBLEM "To urz¹dzenie dzia³a prawid³owo."
+    IDS_DEV_NOT_CONFIGURED "To urz¹dzenie nie jest poprawnie skonfigurowane."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED "ReactOS nie mo¿e za³adowaæ sterownika dla tego urz¹dzenia poniewa¿ system raportuje dwa rodzaje magistrali typu $1."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_FAILED2 "System(y) ³adowania sprzêtu $1 . Nie móg³ za³adowaæ sterownika dla tego urz¹dzenia."
+    IDS_DEV_OUT_OF_MEMORY "Sterownik dla tego urz¹dzenia mo¿e nie byæ prawid³owy, lub system mo¿e nie pracowaæ poprawnie."
+    IDS_DEV_ENTRY_IS_WRONG_TYPE "Urz¹dzenie nie dzia³a poprawnie poniewa¿ jeden ze sterowników nie jest prawid³owy, lub jest \9fle zarejestrowany."
+    IDS_DEV_LACKED_ARBITRATOR "Sterownik urz¹dzenia wymaga zasobów których, ReactOS nie potrafi przydzieliæ."
+    IDS_DEV_BOOT_CONFIG_CONFLICT "Inne urz¹dzenie u¿ywa ¿¹danych zasobów."
+    IDS_DEV_FAILED_FILTER "Sterownik dla tego urz¹dzenia powinien byæ zainstalowany ponownie."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND "Urz¹dzenie nie dzia³a prawid³owo poniewa¿ ReactOS nie móg³ za³adowaæ pliku $1 który ³aduje sterownik dla tego urz¹dzenia."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND2 "Urz¹dzenie nie dzia³a prawid³owo poniewa¿ plik $1 który ³aduje sterownik dla tego urz¹dzenia jest b³êdny."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_FOUND3 "B³¹d urz¹dzenia: Spróbuj zmieniæ sterownik tego urz¹dzenia. Je\9cli to nie pomo¿e, poszukaj rozwi¹zania w dokumentacji sprzêtowej."
+    IDS_DEV_INVALID_DATA "Urz¹dzenie nie dzia³a prawid³owo poniewa¿ BIOS twojego komputera raportuje ¿e zasoby dla urz¹dzenia nie s¹ prawid³owe."
+    IDS_DEV_INVALID_DATA2 "Urz¹dzenie nie dzia³a prawid³owo poniewa¿ BIOS urz¹dzenia raportuje ¿e zasoby dla urz¹dzenia nie s¹ prawid³owe. "
+    IDS_DEV_FAILED_START "Urz¹dzenie nie jest obecne, nie dzia³a poprawnie lub nie wszystkie sterowniki urz¹dzenia zosta³y zainstalowane."
+    IDS_DEV_LIAR "ReactOS zosta³ zatrzymany podczs próby uruchomienia urz¹dzenia, dlatego nie bêdzie próbowa³ uruchamiaæ tego urz¹dzenia w przysz³o\9cci."
+    IDS_DEV_NORMAL_CONFLICT "Urz¹dzenie nie mog³o odnale\9cæ ¿adnych wolnych zasobów $1."
+    IDS_DEV_NOT_VERIFIED "Urz¹dzenie nie jest obecne, nie dzia³a poprawnie lub nie wszystkie sterowniki urz¹dzenia zosta³y zainstalowane."
+    IDS_DEV_NEED_RESTART "Urz¹dzenie nie bêdzie dzia³aæ prawid³owo dopuki nie uruchomisz ponownie komputera."
+    IDS_DEV_REENUMERATION "To urz¹dzenie powoduje konflikt zasobów."
+    IDS_DEV_PARTIAL_LOG_CONF "ReactOS nie móg³ zidentyfikowaæ wszystkich zasobów których u¿ywa urz¹dzenie."
+    IDS_DEV_UNKNOWN_RESOURCE "Plik informacji sterownika $1 informuje ¿e urz¹dzenie podrzêdne u¿ywa zasobów których nie rozpoznaje urz¹dzenie nadrzêdne."
+    IDS_DEV_REINSTALL "Sterownik dla tego urz¹dzenia powinien byæ zainstalowany ponownie."
+    IDS_DEV_REGISTRY "Wpis mo¿e nie byæ prawid³owy."
+    IDS_DEV_WILL_BE_REMOVED "ReactOS usuwa to urz¹dzenie."
+    IDS_DEV_DISABLED "Urz¹dzenie nie zosta³o uruchomione."
+    IDS_DEV_DISABLED2 "Urz¹dzenie jest Wy³¹czone."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY "Systemy ³adowania sprzêtu nie móg³y za³adowaæ wymaganego sterownika."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY2 "Karta graficzna dzia³a prawid³owo."
+    IDS_DEV_DEVLOADER_NOT_READY3 "Systemy ³adowania sprzêtu nie móg³y za³adowaæ wymaganego sterownika."
+    IDS_DEV_DEVICE_NOT_THERE "Urz¹dzenie nie jest obecne, nie dzia³a poprawnie lub nie wszystkie sterowniki urz¹dzenia zosta³y zainstalowane."
+    IDS_DEV_MOVED "ReactOS próbuje skonfigurowaæ to urz¹dzenie."
+    IDS_DEV_TOO_EARLY "ReactOS próbuje skonfigurowaæ to urz¹dzenie."
+    IDS_DEV_NO_VALID_LOG_CONF "ReactOS nie potrafi³ odnale\9cæ zasobów dla tego urz¹dzenia."
+    IDS_DEV_FAILED_INSTALL "Nie zainstalowano sterownika dla tego urz¹dzenia."
+    IDS_DEV_HARDWARE_DISABLED "Urz¹dzenie jest wy³¹czone poniewa¿ BIOS nie przydzieli³ ¿adnych zasobów dla tego urz¹dzenia."
+    IDS_DEV_CANT_SHARE_IRQ "Urz¹dzenie rz¹da przerwañ (IRQ) których u¿ywa inne urz¹dzenie i których nie mo¿na rozdzieliæ. "\
+                           "Musisz zmieniæ konfliktowe ustawienia lub usun¹æ sterownik powoduj¹cy konflikt."
+    IDS_DEV_FAILED_ADD "Urz¹dzenie nie dzia³a prawid³owo poniewa¿ $1 równie¿ nie dzia³a poprawnie."
+    IDS_DEV_DISABLED_SERVICE "ReactOS nie móg³ zainstalowaæ sterownika dla urz¹dzenia poniewa¿ nie móg³ uzyskaæ dostêpu do lokacji zawartej w pliku instalacyjnym."
+    IDS_DEV_TRANSLATION_FAILED "Sterownik nie jest przeznaczony dla tego urz¹dzenia."
+    IDS_DEV_NO_SOFTCONFIG "ReactOS nie móg³ okre\9cliæ ustawieñ dla tego urz¹dzenia. poszukaj rozwi¹zania w dokumentacji urz¹dzenia i u¿yj palety ustawieñ zasobów aby skonfigurowaæ je rêcznie."
+    IDS_DEV_BIOS_TABLE "Firmware twojego komputera zawiera zbyt ma³o informacji aby skonfigurowaæ i u¿ywaæ tego urz¹dzenia. "\
+                       "Aby uruchomiæ urzadzenie, skontaktuj siê z producentem w celu uaktualnienia firmware-u lub BIOS-u ."
+    IDS_DEV_IRQ_TRANSLATION_FAILED "Urz¹dzenie rz¹da przerwañ PCI chocia¿ znajduje siê w ISA (lub na odwrót). "\
+                                   "Zmieñ ustawienia przerwañ dla tego urz¹dzenia korzystaj¹c z konfiguratora systemu."
+    IDS_DEV_FAILED_DRIVER_ENTRY "ReactOS nie móg³ uruchomiæ sterownika dla tego urz¹dzenia."
+    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_PRIOR_UNLOAD "ReactOS nie móg³ uruchomiæ sterownika dla tego urz¹dzenia poniewa¿ poprzedni sterownik jest nadal w pamiêci."
+    IDS_DEV_DRIVER_FAILED_LOAD "ReactOS nie móg³ uruchomiæ sterownika dla tego urz¹dzenia. Brak sterownika lub sterownik mo¿e byæ uszkodzony."
+    IDS_DEV_DRIVER_SERVICE_KEY_INVALID "ReactOS nie móg³ uzyskaæ dostêpu do sprzêtu poniewa¿ brakuje klucza w rejestrze lub klucz nie jest zapisany prawid³owo."
+    IDS_DEV_LEGACY_SERVICE_NO_DEVICES "ReactOS pomy\9clnie uruchomi³ sterownik urz¹dzenia ale nie odnalaz³ go fizycznie."
+    IDS_DEV_DUPLICATE_DEVICE "ReactOS nie móg³ uruchomiæ sterownika dla tego urz¹dzenia poniewa¿ identyczne urz¹dzenie pracuje obecnie w systemie."
+    IDS_DEV_FAILED_POST_START "ReactOS przerwa³ pracê urz¹dzenia poniewa¿ zosta³y zg³oszone problemy."
+    IDS_DEV_HALTED "Program lub us³uga przerwa³a dzia³anie urz¹dzenia."
+    IDS_DEV_PHANTOM "Obecnie urz¹dzenie nie jest pod³¹czone do komputera."
+    IDS_DEV_SYSTEM_SHUTDOWN "ReactOS nie mo¿e uzyskaæ dostêpu do urzadzenia poniewa¿ trwa zamykanie systemu."
+    IDS_DEV_HELD_FOR_EJECT "ReactOS nie mo¿e uzyskaæ dostêpu do urzadzenia poniewa¿ urz¹dzenie to by³o przygotowane do \"bezpiecznego usuniêcia\", ale nie zosta³o od³¹czone."
+    IDS_DEV_DRIVER_BLOCKED "Oprogramowanie urz¹dzenia zosta³o zablokowane przy starcie poniewa¿ nie wspó³pracuje poprewnie z systemem ReactOS. Spróbuj zainstalowaæ nowszy sterownik."
+    IDS_DEV_REGISTRY_TOO_LARGE "ReactOS nie mo¿e uruchomiæ nowego urz¹dzenia poniewa¿ j¹dro systemu jest zbyt wielkie (przekracza limit rozmiaru rejestru)."
+    IDS_DEV_SETPROPERTIES_FAILED "ReactOS nie by³ w stanie zmieniæ parametrów instalacyjnych tego urz¹dzenia."
 END
 
 IDD_HARDWARE DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 300, 400
@@ -25,5 +105,25 @@ BEGIN
     LTEXT           "",IDC_STATUS,14,112,183,30
     PUSHBUTTON      "&Rozwi¹zywanie problemów...",IDC_TROUBLESHOOT,85,140,54,14,
                     BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON      "&W³a\9cciwo\9cci",IDC_PROPERTIES,146,140,50,14
+    PUSHBUTTON      "W³a\9cciwo\9cci",IDC_PROPERTIES,146,140,50,14
+END
+
+IDD_DEVICEGENERAL DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 252, 218
+STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
+CAPTION "Ogólne"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+     ICON "", IDC_DEVICON, 7, 7, 20, 20
+     LTEXT "", IDC_DEVNAME, 37, 9, 174, 16, SS_NOPREFIX
+     LTEXT "Typ urz¹dzenia:", -1, 37, 39, 60, 8, SS_NOPREFIX
+     EDITTEXT IDC_DEVTYPE, 100, 39, 146, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
+     LTEXT "Producent:", -1, 37, 53, 60, 8, SS_NOPREFIX
+     EDITTEXT IDC_DEVMANUFACTURER, 100, 53, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
+     LTEXT "Lokalizacja:", -1, 37, 67, 60, 8, SS_NOPREFIX
+     EDITTEXT IDC_DEVLOCATION, 100, 67, 145, 12, NOT WS_TABSTOP | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY
+     GROUPBOX "Stan urz¹dzenia", IDC_DEVSTATUSGROUP, 7, 83, 238, 100
+     EDITTEXT IDC_DEVSTATUS, 14, 96, 224, 61, NOT WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
+     PUSHBUTTON "&Rozwi¹zywanie problemów...", IDC_DEVPROBLEM, 148, 163, 90, 15
+     LTEXT "&U¿ycie urz¹dzenia:", IDC_DEVUSAGELABEL, 7, 188, 222, 8, WS_DISABLED
+     COMBOBOX IDC_DEVUSAGE, 7, 198, 239, 40, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_DISABLED
 END