[SETUP][REACTOS] Added Vietnamese translation. (#716)
authorNguyễn Thanh Sơn <41716684+Dummynosrev@users.noreply.github.com>
Sun, 9 Sep 2018 15:34:21 +0000 (22:34 +0700)
committerHermès BÉLUSCA - MAÏTO <hermes.belusca-maito@reactos.org>
Sun, 9 Sep 2018 15:34:21 +0000 (17:34 +0200)
base/setup/reactos/lang/vi-VN.rc [new file with mode: 0644]
base/setup/reactos/reactos.rc

diff --git a/base/setup/reactos/lang/vi-VN.rc b/base/setup/reactos/lang/vi-VN.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..02eb29a
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,137 @@
+LANGUAGE LANG_VIETNAMESE, SUBLANG_VIETNAMESE_VIETNAM
+
+IDD_STARTPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Cài đặt ReactOS"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Chào mừng đến với Trình hướng dẫn thiết lập ReactOS.", IDC_STARTTITLE, 115, 8, 195, 24
+    LTEXT "Bạn chưa thể cài đặt ReactOS trực tiếp tư đĩa CD này được! Xin hãy khởi động lại máy tính của bạn từ đĩa CD trên để cài đặt ReactOS.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
+    LTEXT "Ấn Hoàn tất để thoát trình Thiết lập.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
+END
+
+IDD_TYPEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Cài đặt ReactOS"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    AUTORADIOBUTTON "Cài đặt ReactOS", IDC_INSTALL, 7, 7, 277, 10
+    LTEXT "Cài đặt một bản sao mới của ReactOS. Tùy chọn này sẽ không giữ lại các thư mục,tập tin và chương trình của bạn. Bạn có thể thực hiện những thay đổi cho các ổ đĩa và những  phần phân chia trong ổ đĩa.", IDC_INSTALLTEXT, 18, 18, 269, 25
+    AUTORADIOBUTTON "Cập nhật hay sửa chữa ReactOS", IDC_UPDATE, 7, 50, 277, 10
+    LTEXT "Cập nhật hay sửa chữa một bản sao đã cài đặt của ReactOS. Tùy chọn này sẽ giữ lại các tập tin, cài đặt và chương trình của bạn. Tùy chọn này chỉ dùng được nếu ReactOS đã được cài đặt trên máy tinh này.", IDC_UPDATETEXT, 18, 61, 269, 30
+    LTEXT "Ấn Tiếp để tiếp tục.", IDC_STATIC, 7, 128, 297, 8
+END
+
+IDD_DEVICEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Cài đặt ReactOS"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Máy tính:", IDC_STATIC, 20, 15, 80, 10
+    CONTROL "", IDC_COMPUTER, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 100, 15, 180, 80
+    LTEXT "Màn hình:", IDC_STATIC, 20, 35, 80, 10
+    CONTROL "", IDC_DISPLAY, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 100, 35, 180, 80
+    LTEXT "Bàn phím:", IDC_STATIC, 20, 55, 80, 10
+    CONTROL "", IDC_KEYBOARD, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 100, 55, 180, 80
+    LTEXT "Ấn Tiếp để thiết lập thiết bị cài đặt.", IDC_STATIC, 7, 128, 297, 8
+END
+
+IDD_DRIVEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Cài đặt ReactOS"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "", IDC_PARTITION, "SysListView32", WS_BORDER | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL, 7, 7, 303, 112
+    PUSHBUTTON "&Tạo", IDC_PARTCREATE, 7, 122, 50, 14
+    PUSHBUTTON "&Xóa", IDC_PARTDELETE, 63, 122, 50, 14
+    PUSHBUTTON "P&hần mềm", IDC_DEVICEDRIVER, 174, 122, 50, 14, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "&Tùy chọn nâng cao...", IDC_PARTMOREOPTS, 230, 122, 80, 14
+/*    LTEXT "Ấn Tiếp để  kiểm tra phần tóm lượct.", IDC_STATIC, 7, 128, 277, 8 */
+END
+
+IDD_PARTITION DIALOGEX 0, 0, 145, 90
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Phân chia ổ cứng"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "", IDC_UPDOWN1, "msctls_updown32", WS_VISIBLE, 104, 22, 9, 13
+    CONTROL "Tạo và định dạng phần ổ cứng", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 7, 5, 129, 57
+    LTEXT "Kích cỡ:", IDC_STATIC, 13, 24, 27, 9
+    EDITTEXT IDC_PARTSIZE, 58, 22, 47, 13, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    LTEXT "GB", IDC_UNIT, 117, 24, 14, 9
+    LTEXT "Loại định dạng:", IDC_STATIC, 13, 46, 42, 9
+    CONTROL "", IDC_FSTYPE, "ComboBox", WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 58, 42, 73, 50
+    PUSHBUTTON "&Đồng ý", IDOK, 35, 68, 47, 15, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    PUSHBUTTON "&Hủy", IDCANCEL, 87, 68, 47, 15, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_BOOTOPTIONS DIALOGEX 0, 0, 305, 116
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
+CAPTION "Tùy chọn phân chia ổ đĩa nâng cao"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "Thư mục cài đặt", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 4, 1, 298, 30
+    EDITTEXT IDC_PATH, 10, 11, 278, 13, WS_VISIBLE
+    CONTROL "Cài đặt Boot loader", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 4, 36, 298, 52
+    CONTROL "Cài boot loader trên ổ cứng  (MBR-MasterBootRecord- và VBR-VolumeBootRecord)", IDC_INSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10, 46, 278, 11
+    CONTROL "Cài boot loader  (chỉ VBR)", IDC_INSTVBRONLY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10, 57, 278, 11
+    CONTROL "Không cài bootloader", IDC_NOINSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 68, 278, 11
+    PUSHBUTTON "&Đồng ý", IDOK, 180, 94, 50, 15, WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
+    PUSHBUTTON "&Hủy", IDCANCEL, 240, 94, 50, 15, WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
+END
+
+IDD_SUMMARYPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Cài đặt ReactOS"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Ấn Tiếp để băt đầu quá trình cài đặt.", IDC_STATIC, 7, 128, 303, 8
+END
+
+IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Cài đặt ReactOS"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Cài đặt các tập tin...", IDC_ACTIVITY, 20, 50, 277, 10
+    LTEXT "test.txt", IDC_ITEM, 30, 80, 257, 10
+    CONTROL "", IDC_PROCESSPROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 7, 120, 303, 8
+END
+
+IDD_RESTARTPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Đang hoàn tất cài đặt Reactos"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    LTEXT "Bạn đã hoàn thành giai đoạn đầu của việc thiết lập ReactOS.", IDC_STATIC, 115, 50, 195, 10
+    LTEXT "bạn Khi bạn ấn Hoàn tất,máy tính của bạn sẽ khởi động lại.", IDC_STATIC, 115, 80, 195, 10
+    CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 115, 110, 195, 8
+    LTEXT "Nếu ổ đĩa của bạn còn chứa dĩa CD cài đặt, hãy lấy nó ra. Sau đó, ấn Hoàn tất để khởi động lại máy tính của bạn.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_TYPETITLE "Chào mừng tới trình Thiết lập ReactOS"
+    IDS_TYPESUBTITLE "Chọn kiểu thiết lập."
+    IDS_DEVICETITLE "Thiết lập các thiết bị cơ bản"
+    IDS_DEVICESUBTITLE "Chọn những cài đặt cho màn hình và bàn phím."
+    IDS_DRIVETITLE "Thiết lập phần ổ cứng để cài đặt và thư mục hệ thống"
+    IDS_DRIVESUBTITLE "Chuẩn bị phần ổ cứng, thư mục hệ thống và boot loader."
+    IDS_PROCESSTITLE "Thiết lập phần ổ cứng, sao chép tập tin và thiết lập hệ thống"
+    IDS_PROCESSSUBTITLE "Tạo và định dạng phần ổ đĩa, sao chép thư  mục, cài đặt và thiết lập boot loader"
+    IDS_RESTARTTITLE "Giai đoạn đầu của việc thiết lập đã hoàn tất"
+    IDS_RESTARTSUBTITLE "Giai đoạn đầu của việc thiết lập đã được hoàn thành, khởi động lại máy tính để tiếp tuc với giai đoạn hai"
+    IDS_SUMMARYTITLE "Tóm lược quá trình cài đặt"
+    IDS_SUMMARYSUBTITLE "Liệt kê các thuộc tính đã lựa chọn nhằm kiểm lại trước khi áp dụng vào thiết bị được chọn"
+    IDS_ABORTSETUP "ReactOS vẵn chưa được hoàn tất cài đặt trên máy tính của bạn. Nếu bây giờ bạn hủy trình Thiết lập, lần tới ban sẽ cần phải chạy lại trình Thiết lập để cài đặt ReactOS. Bạn thực sự muốn bỏ?"
+    IDS_ABORTSETUP2 "Hủy bỏ trình Thiết lập?"
+    IDS_NO_TXTSETUP_SIF "Không thể tìm được tập tin 'txtsetup.sif'\ntrình Thiết lập không thể tiếp tục"
+    IDS_CAPTION "Cài đặt ReactOS"
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_PARTITION_NAME "Tên"
+    IDS_PARTITION_SIZE "Kích cỡ"
+    IDS_PARTITION_TYPE "Loại định dạng"
+END
index 633cfc4..e20f4a6 100644 (file)
@@ -92,9 +92,12 @@ IDB_HEADER BITMAP "res/header.bmp"
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
 #ifdef LANGUAGE_UK_UA
     #include "lang/uk-UA.rc"
 #endif
+#ifdef LANGUAGE_VI_VN
+    #include "lang/vi-VN.rc"
+#endif
 #ifdef LANGUAGE_ZH_CN
     #include "lang/zh-CN.rc"
 #endif
 #ifdef LANGUAGE_ZH_TW
     #include "lang/zh-TW.rc"
 #ifdef LANGUAGE_ZH_CN
     #include "lang/zh-CN.rc"
 #endif
 #ifdef LANGUAGE_ZH_TW
     #include "lang/zh-TW.rc"
-#endif
\ No newline at end of file
+#endif