[CSRSRV]
[reactos.git] / include / reactos / subsys / csr / csrsrv.h
2013-01-26 Hermès Bélusca-Maïto[CSRSRV]
2013-01-09 Hermès Bélusca-MaïtoSync with trunk r58151 to bring the latest changes...
2012-12-28 Hermès Bélusca-MaïtoSync with trunk r58033.
2012-12-10 Hermès Bélusca-Maïto- Synchronize up to trunk's revision r57864.
2012-12-08 Hermès Bélusca-Maïto[CONSRV]
2012-12-05 Hermès Bélusca-Maïto[CSRSRV]
2012-12-04 Hermès Bélusca-MaïtoWell, "Types".
2012-12-04 Hermès Bélusca-Maïto[CSRSRV]
2012-11-30 Hermès Bélusca-MaïtoSynchronize up to trunk's revision r57784.
2012-11-24 Hermès Bélusca-MaïtoSynchronize up to trunk's revision r57756.
2012-11-07 Hermès Bélusca-MaïtoSynchronize up to trunk's revision r57689.
2012-11-05 Hermès Bélusca-Maïto[NTDLL]
2012-10-31 Hermès Bélusca-MaïtoSynchronize with trunk's revision r57652.
2012-10-28 Hermès Bélusca-Maïto[NTDLL/CSR/SM]
2012-10-28 Hermès Bélusca-MaïtoSynchronize with trunk's revision r57629.
2012-10-25 Hermès Bélusca-Maïto[CSR/CONSRV/WINSRV]
2012-10-25 Hermès Bélusca-Maïto[CSR/BASESRV/CONSRV/WINSRV]
2012-10-23 Hermès Bélusca-MaïtoSynchronize with trunk's revision r57599.
2012-10-22 Hermès Bélusca-Maïto[CONSRV/WIN32CSR]
2012-10-22 Hermès Bélusca-Maïto[NTDLL]