Use W32API.
[reactos.git] / reactos / lib / cpl / cplsample / Makefile
2004-10-30 Eric KohlUse W32API.
2004-02-05 Thomas Bluemeladded control panel template