Retrieve the timezone bias in mktime via GetTimeZoneInformation
[reactos.git] / reactos / lib / sdk / crt / time / mktime.c
2009-08-06 Gregor SchneiderRetrieve the timezone bias in mktime via GetTimeZoneInf...
2009-08-06 Gregor SchneiderSwitch from time to time_new 2/2: