also actually rename the files...
[reactos.git] / reactos / regtests / winetests / psapi / psapi.xml
2005-08-07 Thomas Bluemelalso actually rename the files...