[SHIMENG] Pass shim commandline to shims. CORE-11329