- Correctly zero out esi. Thanks to Patrick Baggett.