Corretat en översätting miss upptäckes av harteex program files till program