[NTOS:WMI][HAL]
authorThomas Faber <thomas.faber@reactos.org>
Fri, 4 Sep 2015 21:30:16 +0000 (21:30 +0000)
committerThomas Faber <thomas.faber@reactos.org>
Fri, 4 Sep 2015 21:30:16 +0000 (21:30 +0000)
commit8751ae5a8b714170251ec45855b9de0ad23f9d1d
tree466763935837190c7e6e638992da5da4ead8ba3c
parent8701931bfaf5d33647b95fe98cd94c125d592da0
[NTOS:WMI][HAL]
- Properly stub WmipShutdown and HalpDispatchPower to avoid IRP leaks
CORE-10105

svn path=/trunk/; revision=69013
reactos/hal/halx86/legacy/halpnpdd.c