81a26b112eb764c982f688ec75734627fbb9b4e9
[reactos.git] / base / applications / sndvol32 / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * Translated by TestamenT
3 * testament@users.sourceforge.net
4 * https://sourceforge.net/projects/reactospl
5 * Update by Caemyr - Olaf Siejka (Apr, 2011)
6 * UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDM_MAINMENU MENU
12 BEGIN
13 POPUP "&Opcje"
14 BEGIN
15 MENUITEM "&Właściwości", IDC_PROPERTIES
16 MENUITEM "&Tryb zaawansowany", IDC_ADVANCED_CONTROLS
17 MENUITEM SEPARATOR
18 MENUITEM "Zakoń&cz", IDC_EXIT
19 END
20 POPUP "Pomo&c"
21 BEGIN
22 MENUITEM "&Tematy pomocy", IDC_HELP_TOPICS
23 MENUITEM SEPARATOR
24 MENUITEM "&Regulacja głośności - informacje", IDC_ABOUT
25 END
26 END
27
28 STRINGTABLE
29 BEGIN
30 IDS_SNDVOL32 "Regulacja głośności"
31 IDS_NOMIXERDEVICES "Nie jest dostępne żadne aktywne urządzenie miksujące! Program zostanie zamknięty."
32 END
33
34 IDD_PREFERENCES DIALOGEX 0, 0, 224, 250
35 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
36 CAPTION "Właściwości"
37 FONT 8, "MS Shell Dlg"
38 BEGIN
39 LTEXT "Urządzenie &miksujące:", -1, 7, 8, 98, 9
40 COMBOBOX IDC_MIXERDEVICE, 85, 8, 133, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP
41 GROUPBOX "Ustawianie głośności", -1, 7, 25, 211, 77
42 PUSHBUTTON "&Odtwarzanie", IDC_PLAYBACK, 13, 43, 67, 8, BS_AUTORADIOBUTTON
43 PUSHBUTTON "&Nagrywanie", IDC_RECORDING, 13, 61, 67, 8, BS_AUTORADIOBUTTON
44 PUSHBUTTON "&Inne", IDC_OTHER, 13, 80, 42, 8, BS_AUTORADIOBUTTON | WS_DISABLED
45 COMBOBOX IDC_LINE, 55, 80, 155, 50, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
46 LTEXT "Pokaż następujące kontrolki głośności:", IDC_LABELCONTROLS, 7, 109, 162, 8
47 CONTROL "", IDC_CONTROLS, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_TABSTOP | WS_BORDER, 7, 122, 211, 96
48 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 226, 50, 14
49 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 168, 226, 50, 14
50 END
51
52 IDD_NORMAL_MASTER DIALOG 0, 0, 90, 150
53 STYLE WS_POPUP | WS_BORDER
54 FONT 8, "MS Shell Dlg"
55 BEGIN
56 LTEXT "Kanał główny", IDC_LINE_NAME, 4, 7, 78, 8
57 CONTROL "", -1, "static", SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 4, 19, 82, 1
58 LTEXT "Balans", -1, 4, 25, 80, 8
59 CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_HORZ, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 25, 35, 40, 17
60 LTEXT "Głośność", -1, 4, 58, 80, 8
61 CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_VERT, "msctls_trackbar32", TBS_VERT | TBS_AUTOTICKS | TBS_BOTH | TBS_DOWNISLEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 32, 67, 30, 56
62 AUTOCHECKBOX "&Wycisz", IDC_LINE_SWITCH, 4, 123, 55, 12
63 CONTROL "", IDC_LINE_SEP, "static", SS_ETCHEDVERT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 90, 1, 1, 150
64 END
65
66 IDD_NORMAL_LINE DIALOG 0, 0, 70, 150
67 STYLE WS_POPUP | WS_BORDER
68 FONT 8, "MS Shell Dlg"
69 BEGIN
70 LTEXT "Line", IDC_LINE_NAME, 4, 7, 60, 8
71 CONTROL "", -1, "static", SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 4, 19, 62, 1
72 LTEXT "Balans", -1, 4, 25, 60, 8
73 CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_HORZ, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 15, 35, 40, 17
74 LTEXT "Głośność", -1, 4, 58, 60, 8
75 CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_VERT, "msctls_trackbar32", TBS_VERT | TBS_AUTOTICKS | TBS_BOTH | TBS_DOWNISLEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 67, 30, 56
76 AUTOCHECKBOX "&Wycisz", IDC_LINE_SWITCH, 4, 123, 55, 12
77 CONTROL "", IDC_LINE_SEP, "static", SS_ETCHEDVERT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 70, 1, 1, 150
78 END
79
80 IDD_SMALL_MASTER DIALOG 0, 0, 45, 100
81 STYLE WS_POPUP | WS_BORDER
82 FONT 8, "MS Shell Dlg"
83 BEGIN
84 CTEXT "Kanał główny", IDC_LINE_NAME, 3, 3, 39, 8
85 CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_HORZ, "msctls_trackbar32", TBS_HORZ | TBS_AUTOTICKS | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 2, 12, 39, 18
86 CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_VERT, "msctls_trackbar32", TBS_VERT | TBS_AUTOTICKS | TBS_BOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 8, 30, 30, 50
87 AUTOCHECKBOX "&Wycisz", IDC_LINE_SWITCH, 1, 85, 44, 10
88 CONTROL "", IDC_LINE_SEP, "static", SS_ETCHEDVERT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 45, 1, 1, 100
89 END
90
91 IDD_TRAY_MASTER DIALOGEX 0, 0, 50, 80
92 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP
93 EXSTYLE WS_EX_TOOLWINDOW
94 FONT 8, "MS Shell Dlg"
95 BEGIN
96 CTEXT "Głośność", -1, 0, 4, 50, 8
97 CONTROL "", IDC_LINE_SLIDER_VERT, "msctls_trackbar32", TBS_VERT | TBS_BOTH | TBS_NOTICKS | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 16, 15, 20, 50
98 AUTOCHECKBOX "&Wycisz", IDC_LINE_SWITCH, 4, 70, 44, 8
99 END