454e119055f3694dc931bff92dc785473b523d01
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * Translated by xrogers
3 * xxrogers@users.sourceforge.net
4 * https://sourceforge.net/projects/reactospl
5 * Updated by Caemyr - Olaf Siejka (Jan, 2008)
6 * UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
7 * Updated by Saibamen - Adam Stachowicz (saibamenppl@gmail.com) (April, 2014)
8 */
9
10 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
11
12 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
13 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
14 CAPTION "Ogólne"
15 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
16 BEGIN
17 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
18 LTEXT "System:", IDC_STATIC, 4, 116, 32, 9
19 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 128, 116, 9
20 LTEXT "Wersja", IDC_ROSVERSION, 10, 137, 116, 9
21 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 146, 110, 9
22 LTEXT "Czas pracy systemu:", IDC_STATIC, 4, 158, 86, 9
23 LTEXT "", IDC_UPTIME, 10, 170, 116, 9
24 LTEXT "Komputer:", IDC_STATIC, 124, 116, 34, 9
25 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 128, 118, 9
26 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 137, 118, 9
27 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 146, 118, 9
28 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 155, 118, 9
29 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 164, 118, 9
30 LTEXT "", IDC_MACHINELINE6, 130, 173, 118, 9
31 CONTROL "Odwiedź <A HREF=""https://reactos.org/"">Stronę domową ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
32 PUSHBUTTON "Wyświetl &licencję...", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
33 END
34
35 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
36 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
37 CAPTION "Sprzęt"
38 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
39 BEGIN
40 GROUPBOX "Menedżer urządzeń", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
41 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
42 LTEXT "Menedżer urządzeń wyświetla wszystkie urządzenia sprzętowe zainstalowane w komputerze. Możesz użyć Menedżera urządzeń, aby zmienić właściwości każdego urządzenia.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
43 PUSHBUTTON "&Menedżer urządzeń", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 14
44 GROUPBOX "Kreator sprzętu", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
45 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
46 LTEXT "Kreator sprzętu pomaga w instalacji, deinstalacji, odłączaniu, usuwaniu i konfiguracji sprzętu.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
47 PUSHBUTTON "&Kreator sprzętu", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 14
48 GROUPBOX "Profile sprzętu", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
49 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
50 LTEXT "Dzięki profilom sprzętu możesz instalować oraz przechowywać różne konfiguracje sprzętu.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
51 PUSHBUTTON "Profile &sprzętu", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 14
52 END
53
54 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
55 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
56 CAPTION "Zaawansowane"
57 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
58 BEGIN
59 LTEXT "Aby móc przeprowadzić większość tych zmian, musisz zalogować się jako administrator.", IDC_STATIC, 12, 1, 236, 16
60 GROUPBOX "Wydajność", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
61 LTEXT "Efekty wizualne, planowanie użycia procesora, wykorzystanie pamięci i pamięć wirtualna.", IDC_STATIC, 16, 29, 210, 17
62 PUSHBUTTON "&Ustawienia", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
63 GROUPBOX "Profile użytkownika", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
64 LTEXT "Ustawienia pulpitu powiązane z logowaniem użytkownika.", IDC_STATIC, 16, 88, 210, 20
65 PUSHBUTTON "U&stawienia", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
66 GROUPBOX "Uruchamianie i odzyskiwanie", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
67 LTEXT "Informacje o uruchamianiu systemu, awariach systemu i debugowaniu.", IDC_STATIC, 16, 144, 210, 19
68 PUSHBUTTON "Us&tawienia", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
69 PUSHBUTTON "Ustawienia systemowe", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
70 PUSHBUTTON "Z&mienne środowiskowe", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
71 PUSHBUTTON "&Raportowanie błędów", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
72 END
73
74 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
75 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
76 CAPTION "Ustawienia systemowe"
77 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
78 BEGIN
79 GROUPBOX "Informowanie o wersji", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
80 LTEXT "ReactOS jest zbudowany w oparciu o wersję serwerową. Zaznacz pole, aby ReactOS zgłaszał się aplikacjom jako stacja robocza.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
81 CONTROL "Zgłaszaj jako stację roboczą", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
82 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 166, 83, 50, 14
83 END
84
85 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
86 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
87 CAPTION "Profile sprzętu"
88 FONT 8, "MS Shell Dlg"
89 BEGIN
90 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
91 LTEXT "Możesz określić profile sprzętu dla różnych konfiguracji sprzętu. Podczas uruchamiania możesz wybrać profil, którego chcesz użyć.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
92 LTEXT "&Dostępne profile sprzętu:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
93 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
94 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
95 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
96 PUSHBUTTON "&Właściwości", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
97 PUSHBUTTON "&Kopiuj", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
98 PUSHBUTTON "Z&mień nazwę", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
99 PUSHBUTTON "&Usuń", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
100 GROUPBOX "Wybór profili sprzętu", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 80
101 LTEXT "Podczas uruchamiania ReactOS:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
102 AUTORADIOBUTTON "&Czekaj na wybór profilu sprzętu przez użytkownika", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 175, 8, WS_GROUP
103 AUTORADIOBUTTON "&Wybierz &pierwszy profil na liście, jeżeli użytkownik nie wybierze\nprofilu w ciągu", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 215, 17, BS_MULTILINE
104 LTEXT "s", IDC_STATIC, 65, 195, 35, 8
105 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 193, 35, 12
106 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
107 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
108 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
109 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
110 END
111
112 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
113 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
114 CAPTION "Ogólne"
115 FONT 8, "MS Shell Dlg"
116 BEGIN
117 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
118 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
119 LTEXT "Identyfikator doku:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
120 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
121 LTEXT "Numer seryjny:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
122 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
123 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
124 AUTOCHECKBOX "To jest &komputer przenośny", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
125 AUTORADIOBUTTON "Stan dokowania jest &nieznany", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
126 AUTORADIOBUTTON "Komputer &jest zadokowany", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
127 AUTORADIOBUTTON "Komputer &nie jest zadokowany", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
128 GROUPBOX "Wybór profili sprzętu", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
129 AUTOCHECKBOX "Po uruchomieniu systemu zawsze stosuj ten profil", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
130 END
131
132 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
133 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
134 CAPTION "Kopiuj profil"
135 FONT 8, "MS Shell Dlg"
136 BEGIN
137 LTEXT "Z:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
138 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
139 LTEXT "Do:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
140 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
141 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
142 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
143 END
144
145 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
146 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
147 CAPTION "Zmiana nazwy profilu"
148 FONT 8, "MS Shell Dlg"
149 BEGIN
150 LTEXT "Z:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
151 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
152 LTEXT "Na:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
153 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
154 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 196, 6, 50, 14
155 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 196, 24, 50, 14
156 END
157
158 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
159 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
160 CAPTION "Profile użytkownika"
161 FONT 8, "MS Shell Dlg"
162 BEGIN
163 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
164 LTEXT "Profile użytkownika przechowują ustawienia pulpitu oraz inne informacje związane z kontem użytkownika. Możesz utworzyć inny profil na każdym z używanych komputerów lub wybrać profil mobilny, który jest taki sam dla każdego z używanych komputerów.", IDC_STATIC, 40, 9, 214, 39
165 LTEXT "&Profile przechowywane na tym komputerze:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
166 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
167 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
168 PUSHBUTTON "&Zmień typ", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 155, 50, 15
169 PUSHBUTTON "&Usuń", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 155, 50, 15
170 PUSHBUTTON "&Kopiuj do", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 155, 50, 15
171 CONTROL "Aby utworzyć nowe konta użytkowników, otwórz aplet <A>Konta użytkowników</A> w Panelu sterowania.",
172 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 204, 18
173 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 198, 54, 15
174 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
175 END
176
177 IDD_USERPROFILE_TYPE DIALOGEX 6, 18, 225, 103
178 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
179 CAPTION "Zmienianie typu profilu"
180 FONT 8, "MS Shell Dlg"
181 BEGIN
182 LTEXT "", IDC_USERPROFILE_TYPE_TEXT, 7, 8, 206, 34
183 AUTORADIOBUTTON "&Profil mobilny", IDC_USERPROFILE_TYPE_ROAMING, 60, 49, 145, 10
184 AUTORADIOBUTTON "Profil lo&kalny", IDC_USERPROFILE_TYPE_LOCAL, 60, 63, 145, 10
185 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 60, 82, 50, 14
186 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 122, 82, 50, 14
187 END
188
189 IDD_USERPROFILE_COPY DIALOGEX 6, 18, 261, 133
190 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
191 CAPTION "Kopiowanie do"
192 FONT 8, "MS Shell Dlg"
193 BEGIN
194 GROUPBOX "&Kopiowanie profilu do", -1, 8, 9, 185, 52
195 EDITTEXT IDC_USERPROFILE_COPY_PATH, 15, 23, 167, 12, ES_AUTOHSCROLL
196 PUSHBUTTON "&Przeglądaj", IDC_USERPROFILE_COPY_BROWSE, 15, 41, 50, 14
197 GROUPBOX "Pozwolenie na używanie", -1, 8, 77, 185, 48
198 LTEXT "", IDC_USERPROFILE_COPY_USER, 15, 91, 167, 8
199 PUSHBUTTON "Z&mień", IDC_USERPROFILE_COPY_CHANGE, 15, 105, 50, 14
200 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 204, 13, 50, 14
201 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 204, 30, 50, 14
202 END
203
204 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
205 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
206 CAPTION "Uruchamianie i odzyskiwanie"
207 FONT 8, "MS Shell Dlg"
208 BEGIN
209 GROUPBOX "Uruchamianie systemu", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
210 LTEXT "&Domyślny system operacyjny:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
211 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
212 AUTOCHECKBOX "&Czas wyświetlania listy systemów operacyjnych:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 170, 8
213 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 204, 54, 30, 12, ES_NUMBER
214 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
215 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
216 LTEXT "s", IDC_STATIC, 237, 56, 5, 8
217 AUTOCHECKBOX "Czas wyświetlania w razie potrzeby &opcji odzyskiwania:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 188, 8
218 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 204, 68, 30, 12, ES_NUMBER
219 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
220 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
221 LTEXT "s", IDC_STATIC, 237, 70, 5, 8
222 LTEXT "Aby ręcznie edytować plik opcji autostartu, kliknij przycisk Edytuj.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
223 PUSHBUTTON "&Edytuj", IDC_STRRECEDIT, 202, 87, 36, 14
224 GROUPBOX "Awaria systemu", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
225 AUTOCHECKBOX "&Zapisz zdarzenie do dziennika systemu", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
226 AUTOCHECKBOX "&Wyślij alert administracyjny", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
227 AUTOCHECKBOX "A&utomatycznie uruchom ponownie", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
228 GROUPBOX "Zapisywanie informacji o debugowaniu", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
229 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST | WS_TABSTOP
230 LTEXT "&Plik zrzutu:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
231 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
232 AUTOCHECKBOX "Z&astąp wszystkie istniejące pliki", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
233 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 258, 50, 15
234 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
235 END
236
237 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 253, 248
238 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
239 CAPTION "Pamięć wirtualna"
240 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
241 BEGIN
242 LTEXT "&Dysk [Etykieta woluminu]", IDC_STATIC, 12, 5, 108, 8
243 LTEXT "Rozmiar pliku stronicowania (MB)", IDC_STATIC, 132, 5, 108, 8
244 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 234, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
245 GROUPBOX "Rozmiar pliku stronicowania dla wybranego dysku", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 234, 104
246 LTEXT "Dysk:", IDC_STATIC, 20, 80, 78, 8
247 LTEXT "%s", IDC_DRIVE, 102, 80, 104, 8
248 LTEXT "Dostępne miejsce:", IDC_STATIC, 20, 92, 78, 8
249 LTEXT "%s", IDC_SPACEAVAIL, 102, 92, 104, 8
250 LTEXT "R&ozmiar początkowy (MB):", -1, 22, 118, 96, 8
251 LTEXT "Rozmiar &maksymalny (MB):", -1, 22, 131, 96, 8
252 AUTORADIOBUTTON "&Rozmiar niestandardowy:", IDC_CUSTOM, 20, 105, 132, 8, WS_GROUP
253 AUTORADIOBUTTON "Rozmiar &kontrolowany przez system", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 132, 8
254 AUTORADIOBUTTON "&Bez pliku stronicowania", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 132, 8
255 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 126, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
256 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 126, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
257 PUSHBUTTON "Ustaw", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
258 GROUPBOX "Całkowity rozmiar plików stronicowania dla wszystkich dysków", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 234, 46
259 LTEXT "Dopuszczalne minimum:", IDC_STATIC, 18, 188, 78, 8
260 LTEXT "%s", IDC_MINIMUM, 102, 188, 100, 8
261 LTEXT "Zalecane:", IDC_STATIC, 18, 199, 78, 8
262 LTEXT "%s", IDC_RECOMMENDED, 102, 199, 100, 8
263 LTEXT "Aktualnie przydzielono:", IDC_STATIC, 18, 210, 78, 8
264 LTEXT "%s", IDC_CURRENT, 102, 210, 100, 8
265 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 230, 48, 15
266 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
267 END
268
269 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
270 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
271 CAPTION "Zmienne środowiskowe"
272 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
273 BEGIN
274 GROUPBOX "Zmienne użytkownika", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
275 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
276 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
277 PUSHBUTTON "&Nowa...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
278 PUSHBUTTON "&Edytuj...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
279 PUSHBUTTON "&Usuń", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
280 GROUPBOX "Zmienne systemowe", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
281 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
282 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
283 PUSHBUTTON "N&owa...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
284 PUSHBUTTON "E&dytuj...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
285 PUSHBUTTON "U&suń", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
286 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
287 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
288 END
289
290 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
291 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
292 CAPTION "Edycja zmiennej"
293 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
294 BEGIN
295 LTEXT "&Nazwa zmiennej:", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
296 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
297 LTEXT "&Wartość zmiennej:", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
298 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
299 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
300 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
301 END
302
303 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
304 CAPTION "Licencja"
305 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
306 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
307 BEGIN
308 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
309 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 140, 54, 15
310 END
311
312 STRINGTABLE
313 BEGIN
314 IDS_CPLSYSTEMNAME "System"
315 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Wyświetl informacje o Twoim systemie komputerowym, zmień ustawienia dotyczące sprzętu i wydajności"
316 IDS_MEGABYTE "MB RAM"
317 IDS_GIGABYTE "GB RAM"
318 IDS_TERABYTE "TB RAM"
319 IDS_PETABYTE "PB RAM"
320 IDS_MEGAHERTZ "MHz"
321 IDS_GIGAHERTZ "GHz"
322 IDS_UPTIME_FORMAT "%u dni, %02u:%02u:%02u"
323 IDS_VARIABLE "Zmienna"
324 IDS_VALUE "Wartość"
325 IDS_NO_DUMP "(Brak)"
326 IDS_MINI_DUMP "Minimalny zrzut pamięci (64KB)"
327 IDS_KERNEL_DUMP "Zrzut pamięci kernela"
328 IDS_FULL_DUMP "Zrzut całej pamięci"
329 IDS_USERPROFILE_NAME "Nazwa"
330 IDS_USERPROFILE_SIZE "Rozmiar"
331 IDS_USERPROFILE_TYPE "Typ"
332 IDS_USERPROFILE_STATUS "Stan"
333 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Zmodyfikowany"
334 IDS_USERPROFILE_LOCAL "Lokalny"
335 IDS_USERPROFILE_ROAMING "Mobilny"
336 IDS_USERPROFILE_MANDATORY "Obowiązujący"
337 IDS_USERPROFILE_CONFIRM_DELETE "Czy na pewno chcesz usunąć profil użytkownika %s?"
338 IDS_USERPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Potwierdzanie usunięcia"
339 IDS_USERPROFILE_ACCOUNT_UNKNOWN "Konto nieznane"
340 IDS_USERPROFILE_ACCOUNT_DELETED "Konto usunięte"
341 IDS_USERPROFILE_TYPE_TEXT "Czy po zalogowaniu się użytkownika %s na tym komputerze, system operacyjny powinien użyć profilu mobilnego, czy zapisanej lokalnie kopii profilu mobilnego?"
342 IDS_MESSAGEBOXTITLE "System"
343 IDS_WARNINITIALSIZE "Wprowadź wielkość dla początkowego rozmiaru pliku stronicowania."
344 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Wprowadź wielkość dla maksymalnego rozmiaru pliku stronicowania."
345 IDS_WARNINITIALRANGE "Początkowy rozmiar pliku stronicowania nie może być mniejszy niż 2 MB i nie może przekraczać dostępnej ilości miejsca w wybranym napędzie."
346 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Maksymalny rozmiar pliku stronicowania nie może być mniejszy niż jego rozmiar początkowy i nie może przekraczać dostępnej ilości miejsca w wybranym napędzie."
347 IDS_PAGEFILE_MB "%u MB"
348 IDS_PAGEFILE_NONE "Brak"
349 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "Kontrolowany przez system"
350 IDS_INFOREBOOT "Musisz ponownie uruchomić komputer, aby zastosować zmiany."
351 IDS_DEVS "\nZespół ReactOS\n\nKoordynator Projektu\n\nAleksey Bragin\n\nZespół Programistów\n\nAleksandar Andrejevic\nAleksey Bragin\nAlexander Shaposhnikov\nAmine Khaldi\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nBenedikt Freisen\nCameron Gutman\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDavid Quintana\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGiannis Adamopoulos\nGregor Brunmar\nHermès Bélusca-Maïto\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJérôme Gardou\nJohannes Anderwald\nKamil Horníček\nKatayama Hirofumi MZ\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMark Jansen\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Hater\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStanislav Motylkov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nThomas Faber\nTimo Kreuzer\nVadim Galyant\n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini\n\nInżynierowie Wydań\n\nAmine Khaldi\nColin Finck\nJoachim Henze\nThomas Faber\nZ98\n\nZespół WWW\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nZespół PR\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nPodziękowania dla\n\nwszystkich współpracowników\nZespołu Wine\n\n"//FIXME
352 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Potwierdź usunięcie profilu"
353 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Czy napewno chcesz usunąć profil sprzętu ""%s""?"
354 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "Nazwa profilu jest już w użyciu."
355 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profil"
356 IDS_HWPROFILE_WARNING "Uwaga"
357 END