8ddc3c29384893fd14e0007fb733b7568cc8a133
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / intl / lang / sk-SK.rc
1 /* TRANSLATOR: Mário Kaèmár /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
2 * DATE OF TR: 28-04-2008
3 * LastChange: 21-06-2009
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
7
8 IDD_GENERALPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
9 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
10 CAPTION "Miestne nastavenia"
11 FONT 8, "MS Shell Dlg"
12 BEGIN
13 GROUPBOX "\8atandardy a formáty", -1, 5, 5, 234, 159
14 LTEXT "Táto mo\9enos\9d ovplyvòuje spôsob, ktorým niektoré programy formátujú èísla, meny, dátumy a èas.", -1, 14, 17, 220, 17
15 LTEXT "Vyb&erte polo\9eku vyhovujúcu svojim po\9eiadavkám, alebo kliknite na tlaèidlo Prispôsobi\9d a vyberte svoj vlastný formát:", -1, 14, 37, 220, 18
16 COMBOBOX IDC_LANGUAGELIST, 14, 56, 160, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
17 PUSHBUTTON "&Prispôsobi\9d...", IDC_SETUP_BUTTON, 178, 56, 52, 13
18 LTEXT "Uká\9eky", -1, 14, 73, 70, 10
19 LTEXT "Èíslo:", -1, 16, 86, 48, 10
20 LTEXT "Mena:", -1, 16, 101, 48, 10
21 LTEXT "Èas:", -1, 16, 116, 48, 10
22 LTEXT "Krátky dátum:", -1, 16, 131, 48, 10
23 LTEXT "Dlhý dátum:", -1, 16, 146, 48, 10
24 EDITTEXT IDC_NUMSAMPLE_EDIT, 89, 86, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
25 EDITTEXT IDC_MONEYSAMPLE_EDIT, 89, 101, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
26 EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE_EDIT, 89, 116, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
27 EDITTEXT IDC_SHORTTIMESAMPLE_EDIT, 89, 131, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
28 EDITTEXT IDC_FULLTIMESAMPLE_EDIT, 89, 146, 140, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
29 GROUPBOX "Umiestnenie", -1, 5, 168, 234, 59
30 LTEXT "&Vyberte svoje aktuálne umiestnenie, aby vám rôzne slu\9eby mohli poskytova\9d miestne informácie, napríklad správy alebo predpovede poèasia.", -1, 14, 179, 210, 26
31 COMBOBOX IDC_LOCATION_COMBO, 14, 207, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
32 END
33
34 IDD_LANGUAGESPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
35 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
36 CAPTION "Jazyk"
37 FONT 8, "MS Shell Dlg"
38 BEGIN
39 GROUPBOX "Textové slu\9eby a vstupné jazyky", -1, 5, 5, 234, 52
40 LTEXT "Ak chcete zobrazi\9d alebo zmeni\9d jazyky, v ktorých mô\9eete zadáva\9d text, alebo spôsoby zadávania textu, kliknite na tlaèidlo Podrobnosti", -1, 12, 15, 220, 18
41 PUSHBUTTON "&Podrobnosti...", IDC_DETAIL_BUTTON, 177, 34, 54, 14
42 GROUPBOX "Doplnková jazyková podpora", -1, 5, 62, 234, 82
43 LTEXT "Väè\9aina jazykov sa in\9ataluje v predvolenom nastavení. Ak chcete nain\9atalova\9d ïal\9aie jazyky, zaèiarknite príslu\9ané políèko.", -1, 12, 72, 220, 18
44 CHECKBOX "I&n\9atalova\9d súbory pre zlo\9eité písma a jazyky so smerom písania sprava do¾ava (vrátane thajèiny)", IDC_INST_FILES_FOR_RTOL_LANG, 12, 95, 215, 19, BS_TOP | BS_MULTILINE
45 CHECKBOX "In\9atalova\9d sú&bory pre východoázijské jazyky", IDC_INST_FILES_FOR_ASIAN, 12, 114, 180, 22, BS_MULTILINE
46 END
47
48 IDD_ADVANCEDPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 230
49 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
50 CAPTION "Roz\9aírené nastavenia"
51 FONT 8, "MS Shell Dlg"
52 BEGIN
53 GROUPBOX "Jazyk pre programy bez podpory kódovania Unicode", -1, 5, 5, 234, 90
54 COMBOBOX IDC_LANGUAGE_COMBO, 14, 75, 217, 160, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
55 LTEXT "Toto systémové nastavenie umo\9eòuje, aby mohli programy bez podpory kódovania Unicode zobrazova\9d ponuky a dialógové okná v rodnom jazyku. Neovplyvòuje programy s kódovaním Unicode, ale vz\9dahuje sa na v\9aetkých pou\9eívate¾ov tohto poèítaèa.", -1, 14, 18, 223, 33
56 LTEXT "Vyberte jazyk zodpovedajúci jazykovej verzii príslu\9aných programov bez podpory kódovania &Unicode:", -1, 14, 55, 223, 18
57 GROUPBOX "&Tabu¾ky na konverziu kódových stránok", -1, 5, 101, 234, 88
58 CONTROL "", IDC_CONV_TABLES, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOCOLUMNHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 14, 114, 217, 70
59 GROUPBOX "Predvolené nastavenie pou\9eívate¾ského konta", -1, 5, 193, 234, 30
60 CHECKBOX "&V\9aetky nastavenia pou\9ei\9d na aktuálne pou\9eívate¾ské konto a na predvolený profil pou\9eívate¾a", IDC_APPLY_CUR_USER_DEF_PROFILE, 12, 203, 220, 19, BS_TOP | BS_MULTILINE
61 END
62
63 IDD_NUMBERSPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
64 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
65 CAPTION "Èísla"
66 FONT 8, "MS Shell Dlg"
67 BEGIN
68 GROUPBOX "Uká\9eka", -1, 7, 7, 230, 53, WS_CHILD | WS_VISIBLE
69 LTEXT "Kladné:", -1, 13, 21, 31, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
70 EDITTEXT IDC_NUMBERSPOSSAMPLE, 43, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
71 LTEXT "Záporné:", -1, 120, 21, 31, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
72 EDITTEXT IDC_NUMBERSNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
73 LTEXT "Odde¾ovaè &desatinných miest:", -1, 8, 67, 120, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
74 COMBOBOX IDC_NUMBERDSYMBOL, 137, 65, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
75 LTEXT "Poèet desatinných &miest:", -1, 8, 83, 120, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
76 COMBOBOX IDC_NUMBERSNDIGDEC, 137, 81, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
77 LTEXT "O&dde¾ovaè skupín èíslic:", -1, 8, 100, 120, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
78 COMBOBOX IDC_NUMBERSDIGITGRSYM, 137, 97, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
79 LTEXT "&Zoskupovanie èíslic:", -1, 8, 117, 120, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
80 COMBOBOX IDC_NUMBERSDGROUPING, 137, 113, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
81 LTEXT "Zápor&né znamienko:", -1, 8, 134, 120, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
82 COMBOBOX IDC_NUMBERSNSIGNSYM, 137, 129, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
83 LTEXT "&Formát záporných èísel:", -1, 8, 149, 120, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
84 COMBOBOX IDC_NUMBERSNNUMFORMAT, 137, 145, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
85 LTEXT "Zo&brazovanie úvodných núl:", -1, 8, 166, 120, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
86 COMBOBOX IDC_NUMBERSDISPLEADZER, 137, 161, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
87 LTEXT "Odde¾ovaè v zozn&amoch:", -1, 8, 181, 120, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
88 COMBOBOX IDC_NUMBERSLSEP, 137, 177, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
89 LTEXT "Systém jednotie&k:", -1, 8, 197, 120, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
90 COMBOBOX IDC_NUMBERSMEASSYS, 137, 193, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
91 END
92
93
94 IDD_CURRENCYPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
95 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
96 CAPTION "Mena"
97 FONT 8, "MS Shell Dlg"
98 BEGIN
99 GROUPBOX "Uká\9eka", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
100 LTEXT "Kladné:", -1, 13, 21, 30, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
101 EDITTEXT IDC_CURRENCYPOSSAMPLE, 43, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
102 LTEXT "Záporné:", -1, 120, 21, 30, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
103 EDITTEXT IDC_CURRENCYNEGSAMPLE, 154, 19, 72, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
104 LTEXT "&Symbol meny:", -1, 10, 51, 121, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
105 COMBOBOX IDC_CURRENCYSYMBOL, 134, 49, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
106 LTEXT "&Formát kladných èísel:", -1, 10, 68, 121, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
107 COMBOBOX IDC_CURRENCYPOSVALUE, 134, 66, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
108 LTEXT "Formát zápo&rných èísel:", -1, 10, 85, 121, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
109 COMBOBOX IDC_CURRENCYNEGVALUE, 134, 83, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
110 LTEXT "Odd&e¾ovaè desatinných miest:", -1, 10, 111, 121, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
111 COMBOBOX IDC_CURRENCYDECSEP, 134, 109, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
112 LTEXT "Poèet desatinných &miest:", -1, 10, 128, 121, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
113 COMBOBOX IDC_CURRENCYDECNUM, 134, 126, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
114 LTEXT "O&dde¾ovaè skupín èíslic:", -1, 10, 156, 121, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
115 COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPSEP, 134, 154, 100, 83, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
116 LTEXT "&Zoskupovanie èíslic:", -1, 10, 173, 121, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
117 COMBOBOX IDC_CURRENCYGRPNUM, 134, 171, 100, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
118 END
119
120
121 IDD_TIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
122 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
123 CAPTION "Èas"
124 FONT 8, "MS Shell Dlg"
125 BEGIN
126 GROUPBOX "Uká\9eka", -1, 7, 7, 230, 33, WS_CHILD | WS_VISIBLE
127 LTEXT "Uká\9eka èasu:", -1, 13, 21, 54, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
128 EDITTEXT IDC_TIMESAMPLE, 68, 19, 84, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
129 LTEXT "&Formát èasu:", -1, 13, 52, 130, 10, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
130 COMBOBOX IDC_TIMEFORMAT, 149, 50, 84, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
131 LTEXT "O&dde¾ovaè èasových údajov:", -1, 13, 70, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
132 COMBOBOX IDC_TIMESEPARATOR, 149, 68, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
133 LTEXT "Sy&mbol pre predpoludnie:", -1, 13, 88, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
134 COMBOBOX IDC_TIMEAMSYMBOL, 149, 86, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
135 LTEXT "&Symbol pre popoludnie:", -1, 13, 106, 130, 10, WS_VISIBLE | WS_GROUP
136 COMBOBOX IDC_TIMEPMSYMBOL, 149, 104, 84, 100, CBS_DROPDOWN | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
137 GROUPBOX "", -1, 7, 140, 230, 80, WS_VISIBLE
138 LTEXT "Zápis formátu èasu\n\n\
139 h = hodina m = minúta s = sekunda\n\
140 t = symbol predpoludnia alebo popoludnia\n\
141 h = 12 hodín H = 24 hodín\n\
142 hh, mm, ss = s úvodnou nulou h, m, s = bez úvodnej nuly",
143 -1, 13, 150, 214, 50, WS_CHILD |WS_VISIBLE | WS_GROUP
144 END
145
146
147 IDD_DATEPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
148 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
149 CAPTION "Dátum"
150 FONT 8, "MS Shell Dlg"
151 BEGIN
152 GROUPBOX "Kalendár", -1, 7, 7, 230, 74
153 LTEXT "Ak sú zadané len dve èíslice &roka, interpretova\9d ich ako rok v rozmedzí:", -1, 13, 18, 215, 8
154 EDITTEXT IDC_FIRSTYEAR_EDIT, 13, 30, 36, 12, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | WS_DISABLED
155 LTEXT "a", -1, 55, 32, 17, 8
156 EDITTEXT IDC_SECONDYEAR_EDIT, 100, 30, 36, 12, ES_LEFT | ES_NUMBER | WS_GROUP
157 CONTROL "",IDC_SCR_MAX_YEAR, "msctls_updown32", UDS_NOTHOUSANDS | UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 136, 30, 10, 12
158 LTEXT "&Typ kalendára:", -1, 13, 48, 56, 10
159 COMBOBOX IDC_CALTYPE_COMBO, 100, 46, 130, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
160 LTEXT "&Moslimský kalendár:", -1, 13, 65, 87, 12
161 COMBOBOX IDC_HIJCHRON_COMBO, 100, 64, 130, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
162 GROUPBOX "Krátky dátum", -1, 7, 83, 230, 81
163 LTEXT "Uká\9eka krátkeho dátumu:", -1, 13, 95, 87, 10
164 EDITTEXT IDC_SHRTDATESAMPLE_EDIT, 100, 93, 130, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
165 LTEXT "Uká\9eka sprava do¾ava:", -1, 13, 111, 87, 14
166 EDITTEXT IDC_SHRTDATERTOL_EDIT, 100, 111, 130, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
167 LTEXT "Formát &krátkeho dátumu:", -1, 13, 131, 87, 10
168 COMBOBOX IDC_SHRTDATEFMT_COMBO, 100, 129, 130, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
169 LTEXT "O&dde¾ovaè dátumu:", -1, 13, 148, 113, 10
170 COMBOBOX IDC_SHRTDATESEP_COMBO, 180, 146, 50, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
171 GROUPBOX "Dlhý dátum", -1, 7, 167, 230, 64
172 LTEXT "Uká\9eka dlhého dátumu:", -1, 13, 179, 87, 10
173 EDITTEXT IDC_LONGDATESAMPLE_EDIT, 100, 177, 130, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
174 LTEXT "Uká\9eka sprava do¾ava:", -1, 13, 195, 87, 14
175 EDITTEXT IDC_LONGDATERTOL_EDIT, 100, 195, 130, 14, ES_READONLY | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP | WS_DISABLED
176 LTEXT "Formát dlhého dátumu:", -1, 13, 215, 87, 10
177 COMBOBOX IDC_LONGDATEFMT_COMBO, 100, 213, 130, 100, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
178 END
179
180
181 IDD_SORTPAGE DIALOGEX 0, 0, 246, 234
182 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
183 CAPTION "Zoraïovanie"
184 FONT 8, "MS Shell Dlg"
185 BEGIN
186 GROUPBOX "Zoraïovanie", -1, 7, 7, 230, 74
187 LTEXT "Metódy zoradovania urèujú spôsob, akým programy zoraïujú znaky, slová, súbory a prieèinky..", -1, 14, 17, 220, 18
188 LTEXT "&Vyberte metódu zoraïovania, ktorá sa má pou\9eíva\9d v tomto jazyku:", -1, 14, 37, 220, 16
189 COMBOBOX IDC_SORTLIST_COMBO, 14, 56, 217, 83, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
190 END
191
192
193 STRINGTABLE
194 BEGIN
195 IDS_CUSTOMIZE_TITLE "Prispôsobi\9d miestne nastavenia"
196 IDS_SPAIN "Spanish (Spain)"
197 END
198
199 STRINGTABLE
200 BEGIN
201 IDS_CPLNAME "Miestne a jazykové nastavenia"
202 IDS_CPLDESCRIPTION "Select languages and format numbers, currencies, times and date."
203 END