- Merge from trunk up to r45543
[reactos.git] / base / applications / shutdown / lang / bg-BG.rc
index 3b1f5f8..dce10c8 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
 
 IDS_USAGE, "Óïîòðåáà: shutdown [-?] [-l | -s | -r] [-f]\n\n\
-  Áåç êëþ÷îâå èëè -?\tÏîêçàâà òîâà ñúîáùåíèå\n\
+  Áåç êëþ÷îâå èëè -?\tÏîêàçâà òîâà ñúîáùåíèå\n\
   -l\t\t\tÈçõîä\n\
   -s\t\t\tÈçêëþ÷âàíå íà êîìïþòúðà\n\
   -r\t\t\tÈçêëþ÷âàíå è ïðåçàïóñêàíå íà êîìïþòúðà\n\