Bug 4805: Bulgarian translation update by CCTAHEB (except the wine synced files)
authorDaniel Reimer <reimer.daniel@freenet.de>
Thu, 27 Aug 2009 00:11:01 +0000 (00:11 +0000)
committerDaniel Reimer <reimer.daniel@freenet.de>
Thu, 27 Aug 2009 00:11:01 +0000 (00:11 +0000)
Bug 4081: Japanese translation for ReactOS Application Manager by pcds90net
Bug 4797: Norwegian translate update (17.08.09) by Lars Martin Hambro
Bug 4786: Translation patch, Dutch for usetup by Jan Roeloffzen

svn path=/trunk/; revision=42948

reactos/base/applications/paint/lang/bg-BG.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/paint/rsrc.rc
reactos/base/applications/rapps/lang/bg-BG.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/rapps/lang/ja-JP.rc [new file with mode: 0644]
reactos/base/applications/rapps/rsrc.rc
reactos/base/applications/taskmgr/lang/bg-BG.rc
reactos/base/setup/usetup/lang/nl-NL.h
reactos/base/setup/usetup/muilanguages.h
reactos/base/shell/explorer-new/lang/bg-BG.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/bg-BG.rc

diff --git a/reactos/base/applications/paint/lang/bg-BG.rc b/reactos/base/applications/paint/lang/bg-BG.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..f946c6d
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,201 @@
+/*
+ * US-English Language resource file
+ * Translated by: first times touched from en-GB.rc file by Mario Kacmar
+ */
+
+LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+ID_MENU MENU
+BEGIN
+    POPUP "&Ôàéë"
+    BEGIN
+        MENUITEM "&Íîâ\tCtrl+N", IDM_FILENEW
+        MENUITEM "&Îòâàðÿíå...\tAlt+tCtrl+O", IDM_FILEOPEN
+        MENUITEM "&Çàïèñ\tCtrl+S", IDM_FILESAVE
+        MENUITEM "Çàïèñ &êàòî...", IDM_FILESAVEAS
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Ïîñòàâÿíå êàòî òàïåò (íàñòåëåíî)", IDM_FILEASWALLPAPERPLANE
+        MENUITEM "Ïîñòàâÿíå êàòî òàïåò (â ñðåäàòà)", IDM_FILEASWALLPAPERCENTERED
+        MENUITEM "Ïîñòàâÿíå êàòî òàïåò (ðàçïúíàòî)", IDM_FILEASWALLPAPERSTRETCHED
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Èçõîä\tAlt+F4", IDM_FILEEXIT
+    END
+
+    POPUP "&Îáðàáîòêà"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Îòìÿíà\tCtrl+Z", IDM_EDITUNDO
+        MENUITEM "Âðúùàíå\tCtrl+Y", IDM_EDITREDO
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Îòðÿçâàíå\tCtrl+X", IDM_EDITCUT
+        MENUITEM "Çàïîìíÿíå\tCtrl+C", IDM_EDITCOPY
+        MENUITEM "Ïîñòàâÿíå\tCtrl+V", IDM_EDITPASTE
+        MENUITEM "Èçòðèâàíå íà èçáðàíîòî\tDel", IDM_EDITDELETESELECTION
+        MENUITEM "Îáðúùàíå íà èçáîðà", IDM_EDITINVERTSELECTION
+        MENUITEM "Èçáèðàíå íà âñè÷êî\tCtrl+A", IDM_EDITSELECTALL
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Çàïîìíÿíå â...", IDM_EDITCOPYTO
+        MENUITEM "Ïîñòàâÿíå â...", IDM_EDITPASTEFROM
+    END
+
+    POPUP "Èç&ãëåä"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Êóòèÿ ñ ïðèíàäëåæíîñòè\tCtrl+T", IDM_VIEWTOOLBOX, CHECKED
+        MENUITEM "Ïàëèòðà\tCtrl+L", IDM_VIEWCOLORPALETTE, CHECKED
+        MENUITEM "Ëåíòà íà ñúñòîÿíèåòî", IDM_VIEWSTATUSBAR, CHECKED
+        MENUITEM "Ëåíòà çà òåêñòîâè èíñòðóìåíòè", IDM_FORMATICONBAR, CHECKED, GRAYED
+        MENUITEM SEPARATOR
+        POPUP "Ïðèáëèæåíèå"
+        BEGIN
+            POPUP "Ïîòðåáèòåëñêî"
+            BEGIN
+                MENUITEM "12,5%", IDM_VIEWZOOM125
+                MENUITEM "25%", IDM_VIEWZOOM25
+                MENUITEM "50%", IDM_VIEWZOOM50
+                MENUITEM "100%", IDM_VIEWZOOM100
+                MENUITEM "200%", IDM_VIEWZOOM200
+                MENUITEM "400%", IDM_VIEWZOOM400
+                MENUITEM "800%", IDM_VIEWZOOM800
+            END
+            MENUITEM SEPARATOR
+            MENUITEM "Ðåøåòêà\tCtrl+G", IDM_VIEWSHOWGRID
+            MENUITEM "Èçîáðàæåíèéöà", IDM_VIEWSHOWMINIATURE
+        END
+        MENUITEM "Öÿë åêðàí", IDM_VIEWFULLSCREEN
+    END
+    
+    POPUP "Èç&îáðàæåíèå"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Çàâúðòàíå/Îãëåäàëî\tCtrl+R", IDM_IMAGEROTATEMIRROR
+        MENUITEM "Ïðåîðàçìåðÿâàíå\tCtrl+W", IDM_IMAGECHANGESIZE
+        MENUITEM "Èçðÿçâàíå", IDM_IMAGECROP
+        MENUITEM "Îáðúùàíå íà öâåòîâåòå\tCtrl+I", IDM_IMAGEINVERTCOLORS
+        MENUITEM "Ïðèíàäëåæíîñòè\tCtrl+E", IDM_IMAGEATTRIBUTES
+        MENUITEM "Èçòðèâàíå íà èçîáðàæåíèåòî\tCtrl+Shft+N", IDM_IMAGEDELETEIMAGE
+        MENUITEM "Íåïðîçðà÷íî èç÷åðòàâàíå", IDM_IMAGEDRAWOPAQUE
+    END
+    
+    POPUP "&Öâåòîâå"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Ïðîìÿíà íà ïàëèòðèòå...", IDM_COLORSEDITPALETTE
+    END
+    
+    POPUP "&?"
+    BEGIN
+        MENUITEM "Ïîìîù", IDM_HELPHELPTOPICS
+        MENUITEM SEPARATOR
+        MENUITEM "Ñâåäåíèÿ", IDM_HELPINFO
+    END
+END
+
+ID_ACCELERATORS ACCELERATORS
+BEGIN
+    "^N", IDM_FILENEW
+    "^O", IDM_FILEOPEN
+    "^S", IDM_FILESAVE
+    "^Z", IDM_EDITUNDO
+    "^Y", IDM_EDITREDO
+    "^X", IDM_EDITCUT
+    "^C", IDM_EDITCOPY
+    "^V", IDM_EDITPASTE
+    VK_DELETE, IDM_EDITDELETESELECTION, VIRTKEY
+    "^A", IDM_EDITSELECTALL
+    "^T", IDM_VIEWTOOLBOX
+    "^L", IDM_VIEWCOLORPALETTE
+    "^G", IDM_VIEWSHOWGRID
+    "^F", IDM_VIEWFULLSCREEN
+    "^R", IDM_IMAGEROTATEMIRROR
+    "^W", IDM_IMAGECHANGESIZE
+    "^I", IDM_IMAGEINVERTCOLORS
+    "^E", IDM_IMAGEATTRIBUTES
+    "N", IDM_IMAGEDELETEIMAGE, CONTROL, SHIFT, VIRTKEY
+END
+
+IDD_MIRRORROTATE DIALOGEX 100, 100, 180, 100
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+CAPTION "Çàâúðòàíå è îãëåäàëî íà èçîáðàæåíèåòî"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Çàâúðòàíå èëè îãëåäàëî", IDD_MIRRORROTATEGROUP, 6, 6, 112, 86
+    AUTORADIOBUTTON "Âîäîðàâíî îãëåäàëî", IDD_MIRRORROTATERB1, 12, 18, 100, 10, WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Îòâåñíî îãëåäàëî", IDD_MIRRORROTATERB2, 12, 30, 100, 10
+    AUTORADIOBUTTON "Çàâúðòàíå íà úãúë", IDD_MIRRORROTATERB3, 12, 42, 100, 10
+    AUTORADIOBUTTON "90°", IDD_MIRRORROTATERB4, 42, 54, 50, 10, WS_GROUP | WS_DISABLED
+    AUTORADIOBUTTON "180°", IDD_MIRRORROTATERB5, 42, 66, 50, 10, WS_DISABLED
+    AUTORADIOBUTTON "270°", IDD_MIRRORROTATERB6, 42, 78, 50, 10, WS_DISABLED
+    DEFPUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 125, 8, 48, 14
+    PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 125, 24, 48, 14
+END
+
+IDD_ATTRIBUTES DIALOGEX 100, 100, 220, 120
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+CAPTION "Ïðèíàäëåæíîñòè"
+BEGIN
+    EDITTEXT IDD_ATTRIBUTESEDIT1, 40, 40, 35, 12
+    EDITTEXT IDD_ATTRIBUTESEDIT2, 116, 40, 35, 12
+    LTEXT "Øèðèíà:", IDD_ATTRIBUTESTEXT1, 10, 40, 30, 10
+    LTEXT "Âèñî÷èíà:", IDD_ATTRIBUTESTEXT2, 80, 40, 36, 10
+    LTEXT "Äàòà íà ôàéëà:", IDD_ATTRIBUTESTEXT3, 10, 5, 60, 10
+    LTEXT "Ôàéëîâ ðàçìåð:", IDD_ATTRIBUTESTEXT4, 10, 15, 60, 10
+    LTEXT "Ðàçäåëèòåëíà:", IDD_ATTRIBUTESTEXT5, 10, 25, 60, 10
+    LTEXT "Íåíàëè÷íî", IDD_ATTRIBUTESTEXT6, 70, 5, 60, 10
+    LTEXT "Íåíàëè÷íî", IDD_ATTRIBUTESTEXT7, 70, 15, 60, 10
+    LTEXT "Íåíàëè÷íî", IDD_ATTRIBUTESTEXT8, 70, 25, 60, 10
+    GROUPBOX "Åäèíèöè", IDD_ATTRIBUTESGROUP1, 6, 57, 139, 27
+    AUTORADIOBUTTON "Öîëîâå", IDD_ATTRIBUTESRB1, 12, 69, 40, 10, WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "ñì", IDD_ATTRIBUTESRB2, 52, 69, 35, 10
+    AUTORADIOBUTTON "Òî÷êè", IDD_ATTRIBUTESRB3, 92, 69, 35, 10
+    GROUPBOX "Öâåòîâå", IDD_ATTRIBUTESGROUP2, 6, 88, 139, 27
+    AUTORADIOBUTTON "×åðíî- áÿëî", IDD_ATTRIBUTESRB4, 12, 100, 70, 10, WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Öâåòîâå", IDD_ATTRIBUTESRB5, 92, 100, 50, 10
+    DEFPUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 155, 8, 55, 14
+    PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 155, 24, 55, 14
+    PUSHBUTTON "Ïîäðàçáèðàíî", IDD_ATTRIBUTESSTANDARD, 155, 40, 55, 14
+END
+
+IDD_CHANGESIZE DIALOGEX 100, 100, 210, 80
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+CAPTION "Ïðîìÿíà íà ðàçìåðà"
+BEGIN
+    GROUPBOX "Ïðîìÿíà íà ðàçìåðà", IDD_CHANGESIZEGROUP, 6, 6, 142, 66
+    ICON IDI_HORZSTRETCH, IDD_CHANGESIZEICON1, 12, 18, 32, 32
+    LTEXT "Âîäîðàâíî:", IDD_CHANGESIZETEXT1, 45, 24, 40, 10
+    EDITTEXT IDD_CHANGESIZEEDIT1, 90, 23, 32, 12
+    LTEXT "%", IDD_CHANGESIZETEXT2, 125, 24, 15, 10
+    ICON IDI_VERTSTRETCH, IDD_CHANGESIZEICON2, 12, 43, 32, 32
+    LTEXT "Îòâåñíî:", IDD_CHANGESIZETEXT3, 45, 49, 40, 10
+    EDITTEXT IDD_CHANGESIZEEDIT2, 90, 48, 32, 12
+    LTEXT "%", IDD_CHANGESIZETEXT4, 125, 49, 15, 10
+    DEFPUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 155, 8, 48, 14
+    PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 155, 24, 48, 14
+END
+
+STRINGTABLE
+BEGIN
+    IDS_PROGRAMNAME, "Ðèñóâàíå"
+    IDS_WINDOWTITLE, "%s - ðèñóâàíå"
+    IDS_INFOTITLE, "Ðèñóíúê (Paint) çà ÐåàêòÎÑ"
+    IDS_INFOTEXT, "Ðèñóíúê (Paint) çà ÐåàêòÎÑ å äîñòúïåí ïîä GNU Lesser General Public License (LGPL) âåðñèÿ 3 (see www.gnu.org)"
+    IDS_SAVEPROMPTTEXT, "Èñêàòå ëè äà çàïèøåòå ïðîìåíèòå â %s?"
+    IDS_DEFAULTFILENAME, "Áåç èìå.bmp"
+    IDS_MINIATURETITLE, "Èçîáðàæåíèéöå"
+    IDS_TOOLTIP1, "Ñâîáîäíî èçáèðàíå"
+    IDS_TOOLTIP2, "Èçáîð"
+    IDS_TOOLTIP3, "Ãóìè÷êà"
+    IDS_TOOLTIP4, "Çàïúëâàíå ñ öâÿò"
+    IDS_TOOLTIP5, "Èçáîð íà öâÿò"
+    IDS_TOOLTIP6, "Ïðèáëèæåíèå"
+    IDS_TOOLTIP7, "Ìîëèâ"
+    IDS_TOOLTIP8, "×åòêà"
+    IDS_TOOLTIP9, "Ïðúñêàëêà"
+    IDS_TOOLTIP10, "Òåêñò"
+    IDS_TOOLTIP11, "×åðòà"
+    IDS_TOOLTIP12, "Êðèâà íà Áåçèå"
+    IDS_TOOLTIP13, "Ïðàâîúãúëíèê"
+    IDS_TOOLTIP14, "Ìíîãîúãúëíèê"
+    IDS_TOOLTIP15, "Åëèïñà"
+    IDS_TOOLTIP16, "Çàîáëåí ïðàâîúãúëíèê"
+    IDS_OPENFILTER, "Ôàéëîâå bitmap (*.bmp;*.dib)\1*.bmp;*.dib\1Âñè÷êè ôàéëîâå (*.*)\1*.*\1"
+    IDS_SAVEFILTER, "24 ðàçðÿäíè ôàéëîâå bitmap (*.bmp;*.dib)\1*.bmp;*.dib\1"
+END
index 7b2e171..eafcb02 100644 (file)
@@ -30,6 +30,7 @@
 #include "lang/ro-RO.rc"
 #include "lang/sk-SK.rc"
 // cp 1251 languages
+#include "lang/bg-BG.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
 #include "lang/uk-UA.rc"
 
diff --git a/reactos/base/applications/rapps/lang/bg-BG.rc b/reactos/base/applications/rapps/lang/bg-BG.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..57525eb
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,167 @@
+LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDR_MAINMENU MENU
+BEGIN
+       POPUP "&Ôàéë"
+       BEGIN
+               MENUITEM "Íà&ñòðîéêè", ID_SETTINGS, GRAYED
+               MENUITEM SEPARATOR
+               MENUITEM "Èç&õîä",     ID_EXIT
+       END
+       POPUP "&Ïðèëîæåíèÿ"
+       BEGIN
+               MENUITEM "&Ñëàãàíå",  ID_INSTALL
+               MENUITEM "&Ìàõàíå",ID_UNINSTALL
+               MENUITEM "&Ïðîìÿíà",   ID_MODIFY
+               MENUITEM SEPARATOR
+               MENUITEM "Î&ïðåñíÿâàíå",  ID_REFRESH
+       END
+       POPUP "Ïîìîù"
+       BEGIN
+               MENUITEM "Ïîìîù",      ID_HELP, GRAYED
+               MENUITEM "Çà",     ID_ABOUT
+       END
+END
+
+IDR_LINKMENU MENU
+BEGIN
+       POPUP "popup"
+       BEGIN
+               MENUITEM "&Îòâàðÿíå íà âðúçêàòà â îáçîðíèê", ID_OPEN_LINK
+               MENUITEM "&Çàïîìíÿíå íà âðúçêàòà â êîøíèöàòà", ID_COPY_LINK
+       END
+END
+
+IDR_APPLICATIONMENU MENU
+BEGIN
+       POPUP "popup"
+       BEGIN
+               MENUITEM "&Ñëàãàíå",   ID_INSTALL
+               MENUITEM "&Ìàõàíå", ID_UNINSTALL
+               MENUITEM "&Ïðîìÿíà",    ID_MODIFY
+               MENUITEM SEPARATOR
+               MENUITEM "Î&ïðåñíÿâàíå",   ID_REFRESH
+       END
+END
+
+IDD_SETTINGS_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 386, 231
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Íàñòðîéêè"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+       PUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 255, 212, 60, 14
+       PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 320, 212, 60, 14
+END
+
+IDD_INSTALL_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 386, 231
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Ñâàëÿíå è ñëàãàíå"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+       PUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 255, 212, 60, 14
+       PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 320, 212, 60, 14
+END
+
+IDD_DOWNLOAD_DIALOG DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE  0, 0, 220, 76
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
+CAPTION "Ñâàëÿíå"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+    CONTROL "Progress1", IDC_DOWNLOAD_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 10, 200, 12
+    LTEXT "", IDC_DOWNLOAD_STATUS, 10, 30, 200, 10, SS_CENTER
+    PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 85, 58, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_ABOUT_DIALOG DIALOGEX 22, 16, 210, 66
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
+CAPTION "Çà"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+       LTEXT "Óïðàâèòåëÿò çà ïðèëîæåíèÿ íà ÐåàêòÎÑ\nÂúçïðîèçâîäñòâåíè ïðàâà (C) 2009\nÄìèòðèé ×àïúéøåâ (dmitry@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 39
+       PUSHBUTTON "Çàòâàðÿíå", IDOK, 133, 46, 50, 14
+       ICON IDI_MAIN, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+       IDS_TOOLTIP_INSTALL "Ñëàãàíå"
+       IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Ìàõàíå"
+       IDS_TOOLTIP_MODIFY "Ïðîìÿíà"
+       IDS_TOOLTIP_SETTINGS "Íàñòðîéêè"
+       IDS_TOOLTIP_REFRESH "Îïðåñíÿâàíå"
+       IDS_TOOLTIP_EXIT "Èçõîä"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+       IDS_APP_NAME "Èìå"
+       IDS_APP_INST_VERSION "Èçäàíèå"
+       IDS_APP_DESCRIPTION "Îïèñàíèå"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+       IDS_INFO_VERSION "\nÂåðñèÿ: "
+       IDS_INFO_DESCRIPTION "\nÎïèñàíèå: "
+       IDS_INFO_PUBLISHER "\nÈçäàòåë: "
+       IDS_INFO_HELPLINK "\nÂðúçêà çà ïîìîù: "
+       IDS_INFO_HELPPHONE "\nÒåëåôîí çà ïîìîù: "
+       IDS_INFO_README "\nÏðî÷åòè ìå: "
+       IDS_INFO_REGOWNER "\nÂïèñàí ñîáñòâåíèê: "
+       IDS_INFO_PRODUCTID "\nÎçíà÷èòåë íà ïðîèçâåäåíèåòî: "
+       IDS_INFO_CONTACT "\nÑâðúçêà: "
+       IDS_INFO_UPDATEINFO "\nÑâåäåíèÿ çà îáíîâÿâàíå: "
+       IDS_INFO_INFOABOUT "\nÑâåäåíèÿ çà: "
+       IDS_INFO_COMMENTS "\nÇàáåëåæêè: "
+       IDS_INFO_INSTLOCATION "\nÑëîæåíî â: "
+       IDS_INFO_INSTALLSRC "\nÑëîæåíî îò: "
+       IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nÍèç çà ïðåìàõâàíå: "
+       IDS_INFO_MODIFYPATH "\nÏúò çà èçìåíåíèÿ: "
+       IDS_INFO_INSTALLDATE "\nÄàòà íà ñëàãàíå: "
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+       IDS_AINFO_VERSION "\nÂåðñèÿ: "
+       IDS_AINFO_DESCRIPTION "\nÎïèñàíèå: "
+       IDS_AINFO_SIZE "\nÐàçìåð: "
+       IDS_AINFO_URLSITE "\nÄîìàøíà ñòðàíèöà: "
+       IDS_AINFO_LICENCE "\nÐàçðåøèòåëíî: "
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+       IDS_CAT_AUDIO "Çâóê"
+       IDS_CAT_DEVEL "Ðàçðàáîòêà"
+       IDS_CAT_DRIVERS "Âîäà÷è (äðàéâåðè)"
+       IDS_CAT_EDU "Îáðàçîâàíèå"
+       IDS_CAT_ENGINEER "Èíæåíåðñòâî"
+       IDS_CAT_FINANCE "Ôèíàíñè"
+       IDS_CAT_GAMES "Èãðè è çàáàâëåíèÿ"
+       IDS_CAT_GRAPHICS "Ãðàôèêà"
+       IDS_CAT_INTERNET "Èíòåðíåò è ìðåæà"
+       IDS_CAT_LIBS "Áèáëèîòåêè"
+       IDS_CAT_OFFICE "Ñëóæåáíè"
+       IDS_CAT_OTHER "Äðóãè"
+       IDS_CAT_SCIENCE "Íàóêà"
+       IDS_CAT_TOOLS "Ñðåäñòâà"
+       IDS_CAT_VIDEO "Âèäåî"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+       IDS_APPTITLE "Óïðàâèòåëÿò çà ïðèëîæåíèÿ íà ÐåàêòÎÑ"
+       IDS_SEARCH_TEXT "Òúðñåíå"
+       IDS_INSTALL "Ñëàãàíå"
+       IDS_UNINSTALL "Ìàõàíå"
+       IDS_MODIFY "Ïðîìÿíà"
+       IDS_APPS_COUNT "Áðîé ïðèëîæåíèÿ: %d"
+       IDS_WELCOME_TITLE "Óïðàâèòåëÿò çà ïðèëîæåíèÿ íà ÐåàêòÎÑ âè ïðèâåòñòâà!\n\n"
+       IDS_WELCOME_TEXT "Èçáåðåòå ðàçäåë îò ëÿâàòà ñòðàíà, ñëåä êîåòî èçáåðåòå ïðèëîæåíèå çà ñëàãàíå èëè ïðåìàõâàíå.\nÑòðàíèöàòà íà ÐåàêòÎÑ: "
+       IDS_WELCOME_URL "http://www.reactos.org"
+       IDS_INSTALLED "Ñëîæåíè"
+       IDS_AVAILABLEFORINST "Íàëè÷íî çà ñëàãàíå"
+       IDS_UPDATES "Îáíîâëåíèÿ"
+       IDS_APPLICATIONS "Ïðèëîæåíèÿ"
+       IDS_DOWNLOAD_FOLDER "Ñâàëÿíèÿ"
+END
diff --git a/reactos/base/applications/rapps/lang/ja-JP.rc b/reactos/base/applications/rapps/lang/ja-JP.rc
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e80c1e5
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,167 @@
+LANGUAGE LANG_JAPANESE, SUBLANG_DEFAULT
+
+IDR_MAINMENU MENU
+BEGIN
+       POPUP "\83t\83@\83C\83\8b(&F)"
+       BEGIN
+               MENUITEM "\90Ý\92è(&S)",            ID_SETTINGS, GRAYED
+               MENUITEM SEPARATOR
+               MENUITEM "\8fI\97¹(&X)",            ID_EXIT
+       END
+       POPUP "\83v\83\8d\83O\83\89\83\80(&P)"
+       BEGIN
+               MENUITEM "\83C\83\93\83X\83g\81[\83\8b(&I)",    ID_INSTALL
+               MENUITEM "\83A\83\93\83C\83\93\83X\83g\81[\83\8b(&U)",ID_UNINSTALL
+               MENUITEM "\95Ï\8dX(&M)",            ID_MODIFY
+               MENUITEM SEPARATOR
+               MENUITEM "\8dX\90V(&R)",            ID_REFRESH
+       END
+       POPUP "\83w\83\8b\83v"
+       BEGIN
+               MENUITEM "\83w\83\8b\83v",              ID_HELP, GRAYED
+               MENUITEM "\83o\81[\83W\83\87\83\93\8fî\95ñ",      ID_ABOUT
+       END
+END
+
+IDR_LINKMENU MENU
+BEGIN
+       POPUP "popup"
+       BEGIN
+               MENUITEM "\83u\83\89\83E\83U\82Å\83\8a\83\93\83N\82ð\8aJ\82­(&O)",     ID_OPEN_LINK
+               MENUITEM "\83N\83\8a\83b\83v\83{\81[\83h\82É\83R\83s\81[\82·\82é(&C)", ID_COPY_LINK
+       END
+END
+
+IDR_APPLICATIONMENU MENU
+BEGIN
+       POPUP "popup"
+       BEGIN
+               MENUITEM "\83C\83\93\83X\83g\81[\83\8b(&I)",     ID_INSTALL
+               MENUITEM "\83A\83\93\83C\83\93\83X\83g\81[\83\8b(&U)", ID_UNINSTALL
+               MENUITEM "\95Ï\8dX(&M)",             ID_MODIFY
+               MENUITEM SEPARATOR
+               MENUITEM "\8dX\90V(&R)",             ID_REFRESH
+       END
+END
+
+IDD_SETTINGS_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 386, 231
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "\90Ý\92è"
+FONT 9, "MS UI Gothic"
+BEGIN
+       PUSHBUTTON "OK", IDOK, 255, 212, 60, 14
+       PUSHBUTTON "\83L\83\83\83\93\83Z\83\8b", IDCANCEL, 320, 212, 60, 14
+END
+
+IDD_INSTALL_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 386, 231
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "\83_\83E\83\93\83\8d\81[\83h\82Æ\83C\83\93\83X\83g\81[\83\8b"
+FONT 9, "MS UI Gothic"
+BEGIN
+       PUSHBUTTON "OK", IDOK, 255, 212, 60, 14
+       PUSHBUTTON "\83L\83\83\83\93\83Z\83\8b", IDCANCEL, 320, 212, 60, 14
+END
+
+IDD_DOWNLOAD_DIALOG DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE  0, 0, 220, 76
+STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
+CAPTION "\83_\83E\83\93\83\8d\81[\83h..."
+FONT 9, "MS UI Gothic"
+BEGIN
+    CONTROL "Progress1", IDC_DOWNLOAD_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 10, 200, 12
+    LTEXT "", IDC_DOWNLOAD_STATUS, 10, 30, 200, 10, SS_CENTER
+    PUSHBUTTON "\83L\83\83\83\93\83Z\83\8b", IDCANCEL, 85, 58, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_ABOUT_DIALOG DIALOGEX 22, 16, 190, 66
+STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
+CAPTION "\83o\81[\83W\83\87\83\93\8fî\95ñ"
+FONT 9, "MS UI Gothic"
+BEGIN
+       LTEXT "ReactOS \83A\83v\83\8a\83P\81[\83V\83\87\83\93 \83}\83l\81[\83W\83\83\81[\nCopyright (C) 2009\nby Dmitry Chapyshev (dmitry@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 39
+       PUSHBUTTON "\95Â\82\82é", IDOK, 133, 46, 50, 14
+       ICON IDI_MAIN, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+       IDS_TOOLTIP_INSTALL "\83C\83\93\83X\83g\81[\83\8b"
+       IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "\83A\83\93\83C\83\93\83X\83g\81[\83\8b"
+       IDS_TOOLTIP_MODIFY "\95Ï\8dX"
+       IDS_TOOLTIP_SETTINGS "\90Ý\92è"
+       IDS_TOOLTIP_REFRESH "\8dX\90V"
+       IDS_TOOLTIP_EXIT "\8fI\97¹"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+       IDS_APP_NAME "\96¼\91O"
+       IDS_APP_INST_VERSION "\83o\81[\83W\83\87\83\93"
+       IDS_APP_DESCRIPTION "\8aT\97v"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+       IDS_INFO_VERSION "\n\83o\81[\83W\83\87\83\93: "
+       IDS_INFO_DESCRIPTION "\n\8aT\97v: "
+       IDS_INFO_PUBLISHER "\n\94­\8ds\8c³: "
+       IDS_INFO_HELPLINK "\n\83w\83\8b\83v\82Ö\82Ì\83\8a\83\93\83N: "
+       IDS_INFO_HELPPHONE "\n\83w\83\8b\83v\82Ì\93d\98b\94Ô\8d\86: "
+       IDS_INFO_README "\nReadme\82Ì\88Ê\92u: "
+       IDS_INFO_REGOWNER "\n\93o\98^\82³\82ê\82½\8f\8a\97L\8eÒ: "
+       IDS_INFO_PRODUCTID "\n\83v\83\8d\83_\83N\83gID: "
+       IDS_INFO_CONTACT "\n\98A\97\8d\90æ: "
+       IDS_INFO_UPDATEINFO "\n\83A\83b\83v\83f\81[\83g\8fî\95ñ: "
+       IDS_INFO_INFOABOUT "\n\82±\82ê\82É\8aÖ\82·\82é\8fî\95ñ: "
+       IDS_INFO_COMMENTS "\n\83R\83\81\83\93\83g: "
+       IDS_INFO_INSTLOCATION "\n\83C\83\93\83X\83g\81[\83\8b\8fê\8f\8a: "
+       IDS_INFO_INSTALLSRC "\n\83C\83\93\83X\83g\81[\83\8b\8c³: "
+       IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\n\83A\83\93\83C\83\93\83X\83g\81[\83\8b\82É\8eg\97p\82·\82é\95\8e\9a\97ñ: "
+       IDS_INFO_MODIFYPATH "\n\95Ï\8dX\82É\8eg\97p\82·\82é\83p\83X: "
+       IDS_INFO_INSTALLDATE "\n\83C\83\93\83X\83g\81[\83\8b\82µ\82½\93ú\95t: "
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+       IDS_AINFO_VERSION "\n\83o\81[\83W\83\87\83\93: "
+       IDS_AINFO_DESCRIPTION "\n\8aT\97v: "
+       IDS_AINFO_SIZE "\n\83T\83C\83Y: "
+       IDS_AINFO_URLSITE "\n\83z\81[\83\80\83y\81[\83W: "
+       IDS_AINFO_LICENCE "\n\83\89\83C\83Z\83\93\83X: "
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+       IDS_CAT_AUDIO "\83I\81[\83f\83B\83I"
+       IDS_CAT_DEVEL "\8aJ\94­"
+       IDS_CAT_DRIVERS "\83h\83\89\83C\83o"
+       IDS_CAT_EDU "\8b³\88ç"
+       IDS_CAT_ENGINEER "\8dH\8aw"
+       IDS_CAT_FINANCE "\8co\89c"
+       IDS_CAT_GAMES "\83Q\81[\83\80\82Æ\82¨\8ay\82µ\82Ý"
+       IDS_CAT_GRAPHICS "\83O\83\89\83t\83B\83b\83N\83X"
+       IDS_CAT_INTERNET "\83C\83\93\83^\81[\83l\83b\83g\82Æ\83l\83b\83g\83\8f\81[\83N"
+       IDS_CAT_LIBS "\83\89\83C\83u\83\89\83\8a"
+       IDS_CAT_OFFICE "\83I\83t\83B\83X"
+       IDS_CAT_OTHER "\82»\82Ì\91¼"
+       IDS_CAT_SCIENCE "\89È\8aw"
+       IDS_CAT_TOOLS "\83c\81[\83\8b"
+       IDS_CAT_VIDEO "\83r\83f\83I"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+       IDS_APPTITLE "ReactOS \83A\83v\83\8a\83P\81[\83V\83\87\83\93 \83}\83l\81[\83W\83\83\81["
+       IDS_SEARCH_TEXT "\8c\9f\8dõ..."
+       IDS_INSTALL "\83C\83\93\83X\83g\81[\83\8b"
+       IDS_UNINSTALL "\83A\83\93\83C\83\93\83X\83g\81[\83\8b"
+       IDS_MODIFY "\95Ï\8dX"
+       IDS_APPS_COUNT "\83A\83v\83\8a\83P\81[\83V\83\87\83\93\90\94: %d"
+       IDS_WELCOME_TITLE "ReactOS \83A\83v\83\8a\83P\81[\83V\83\87\83\93 \83}\83l\81[\83W\83\83\81[\82Ö\82æ\82¤\82±\82»!\n\n"
+       IDS_WELCOME_TEXT "\8d\91¤\82©\82ç\83J\83e\83S\83\8a\82ð\91I\91ð\82µ\81A\83C\83\93\83X\83g\81[\83\8b\96\94\82Í\83A\83\93\83C\83\93\83X\83g\81[\83\8b\82·\82é\83A\83v\83\8a\83P\81[\83V\83\87\83\93\82ð\91I\82ñ\82Å\82­\82¾\82³\82¢\81B\nReactOS \83E\83F\83\83T\83C\83g: "
+       IDS_WELCOME_URL "http://www.reactos.org"
+       IDS_INSTALLED "\83C\83\93\83X\83g\81[\83\8b\8dÏ\82Ý"
+       IDS_AVAILABLEFORINST "\83C\83\93\83X\83g\81[\83\8b\89Â\94\\"
+       IDS_UPDATES "\83A\83b\83v\83f\81[\83g"
+       IDS_APPLICATIONS "\83A\83v\83\8a\83P\81[\83V\83\87\83\93"
+       IDS_DOWNLOAD_FOLDER "\83_\83E\83\93\83\8d\81[\83h"
+END
index 1848afb..6a714cd 100644 (file)
@@ -1,5 +1,7 @@
+#include "lang/bg-BG.rc"
 #include "lang/en-US.rc"
 #include "lang/de-DE.rc"
+#include "lang/ja-JP.rc"
 #include "lang/no-NO.rc"
 #include "lang/pl-PL.rc"
 #include "lang/ru-RU.rc"
index 0b2dc42..f6ade0b 100644 (file)
@@ -110,7 +110,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "Íà&äèïëÿíå",                    ID_WINDOWS_CASCADE
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "&Ïðåêðàòÿâàíå íà çàäà÷àòà",                   ID_APPLICATION_PAGE_ENDTASK
-        MENUITEM "&Îòèâàíå íà äåéñòâèå",              ID_APPLICATION_PAGE_GOTOPROCESS
+        MENUITEM "&Îòèâàíå íà äåéñòâèåòî",              ID_APPLICATION_PAGE_GOTOPROCESS
 
     END
 END
@@ -200,7 +200,7 @@ IDD_PERFORMANCE_PAGE DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 247, 210
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_CLIPCHILDREN
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX        "Íàòîâàðâàíå íà ÖÏÓ",IDC_CPU_USAGE_FRAME,5,5,60,54,0,WS_EX_TRANSPARENT
+    GROUPBOX        "Íàòîâàðåíîñò ÖÏÓ",IDC_CPU_USAGE_FRAME,5,5,60,54,0,WS_EX_TRANSPARENT
     GROUPBOX        "Çàåòà ïàìåò",IDC_MEM_USAGE_FRAME,5,63,60,54,BS_LEFTTEXT, WS_EX_TRANSPARENT
     GROUPBOX        "Îáùî",IDC_TOTALS_FRAME,5,122,111,39,0,WS_EX_TRANSPARENT
     GROUPBOX        "Çàäåëåíà ïàìåò (K)",IDC_COMMIT_CHARGE_FRAME,5,166,111,39,0,WS_EX_TRANSPARENT
@@ -225,8 +225,8 @@ BEGIN
     EDITTEXT        IDC_COMMIT_CHARGE_PEAK,65,193,45,8,ES_RIGHT |
                     ES_READONLY | ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     LTEXT           "Îáùî",IDS_PHYSICAL_MEMORY_TOTAL,137,131,27,8
-    LTEXT           "Íàëè÷íî",IDS_PHYSICAL_MEMORY_AVAILABLE,137,140,30,8
-    LTEXT           "Ñèñòåìåí ñêëàä",IDS_PHYSICAL_MEMORY_SYSTEM_CACHE,137,149,55,8
+    LTEXT           "Íàëè÷íà",IDS_PHYSICAL_MEMORY_AVAILABLE,137,140,60,8
+    LTEXT           "Ñèñòåìåí ñêëàä",IDS_PHYSICAL_MEMORY_SYSTEM_CACHE,137,149,60,8
     EDITTEXT        IDC_PHYSICAL_MEMORY_TOTAL,185,131,48,8,ES_RIGHT |
                     ES_READONLY | ES_NUMBER | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
     EDITTEXT        IDC_PHYSICAL_MEMORY_AVAILABLE,185,140,48,8,ES_RIGHT |
@@ -267,12 +267,12 @@ END
 
 IDD_AFFINITY_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE  0, 0, 231, 154
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ïðîöåñîðíî ñðîäÿâàíå"
+CAPTION "Ïðîöåñîðíî ñðîäñòâî"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     DEFPUSHBUTTON   "Äîáðå",IDOK,120,133,50,14
     PUSHBUTTON      "Îòêàç",IDCANCEL,174,133,50,14
-    LTEXT           "The Processor Affinity setting controls which CPUs the process will be allowed to execute on.",
+    LTEXT           "Íàñòðîéêàòà íà ñðîäñòâîòî íà ïðîöåñîðà óêàçâà íà êîè ÖÏÓòà å ðàçðåøåíî èçïúëíåíèåòî äà äåéñòâèåòî.",
                     IDC_STATIC,5,5,220,16
     CONTROL         "ÖÏÓ 0",IDC_CPU0,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,
                     11,28,37,10
@@ -363,7 +363,7 @@ BEGIN
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,7,83,115,10
     CONTROL         "Âúðõîâà çàåòîñò íà ïàìåòòà",IDC_PEAKMEMORYUSAGE,"Button",
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,7,94,115,10
-    CONTROL         "Page &Faults",IDC_PAGEFAULTS,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
+    CONTROL         "Ãðåøêè íà &ñòðàíèöè",IDC_PAGEFAULTS,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,7,105,115,10
     CONTROL         "&USER Objects",IDC_USEROBJECTS,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,7,116,115,10
@@ -375,7 +375,7 @@ BEGIN
                     WS_TABSTOP,7,149,115,10
     CONTROL         "Ïîòðåáèòåëñêî &èìå",IDC_USERNAME,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,7,160,115,10
-    CONTROL         "Page F&aults Delta",IDC_PAGEFAULTSDELTA,"Button",
+    CONTROL         "Ãðåøêè íà &ñòðàíèöèòå- îòêëîíåíèå",IDC_PAGEFAULTSDELTA,"Button",
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,125,28,115,10
     CONTROL         "&Ðàçìåð íà ïðèâèäíàòà ïàìåò",IDC_VIRTUALMEMORYSIZE,"Button",
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,125,39,115,10
@@ -387,7 +387,7 @@ BEGIN
                     BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,125,72,115,10
     CONTROL         "&Áðîé îïèñàòåëè",IDC_HANDLECOUNT,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,125,83,115,10
-    CONTROL         "&Thread Count",IDC_THREADCOUNT,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
+    CONTROL         "Áðîé &íèøêè",IDC_THREADCOUNT,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,125,94,115,10
     CONTROL         "GDI Objects",IDC_GDIOBJECTS,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
                     WS_TABSTOP,125,105,115,10
@@ -557,12 +557,12 @@ BEGIN
     ID_HELP_ABOUT           "Ïîêàçâà ñâåäåíèÿ çà ïðèëîæåíèåòî, âåðñèÿòà è âúçïðîèçâîäñòâåíîòî ïðàâî."
     ID_FILE_EXIT            "Èçëèçà îò çàäà÷íèÿ óïðàâèòåë"
     ID_OPTIONS_SHOW16BITTASKS
-                            "Shows 16-bit tasks under the associated ntvdm.exe"
+                            "Ïîêàçâà 16-ðàçðÿäíèòå çàäà÷è ïîä ñâúðçàíèÿ ntvdm.exe"
     ID_VIEW_SELECTCOLUMNS   "Èçáîð êîè ñòúëáîâå äà ñå âèæäàò â ñòðàíèöàòà çà äåéñòâèÿòà"
     ID_VIEW_SHOWKERNELTIMES "Ïîêàçâà âðåìåòî íà ÿäðîòî â ãðàôèêèòå çà èçïúëíèòåëíîñòòà"
     ID_VIEW_CPUHISTORY_ONEGRAPHALL
-                            "A single history graph shows total CPU usage"
-    ID_VIEW_CPUHISTORY_ONEGRAPHPERCPU "Each CPU has its own history graph"
+                            "Åäèíñòâåíà ãðàôèêà ïîêàçâà îáùàòà çàåòîñò íà ÖÏÓ"
+    ID_VIEW_CPUHISTORY_ONEGRAPHPERCPU "Âñÿêî ÖÏÓ èìà ñîáñòâåíà ãðàôèêà"
     ID_APPLICATION_PAGE_SWITCHTO
                             "Èçâåæäàíå íà çàäà÷à îòïðåä"
 END
@@ -575,11 +575,11 @@ BEGIN
     ID_PROCESS_PAGE_ENDPROCESS "Ïðåìàõâà äåéñòâèåòî îò ñèñòåìàòà"
     ID_PROCESS_PAGE_ENDPROCESSTREE
                             "Ïðåìàõâà ïðîöåñà è âñè÷êèòå ìó íàñëåäíèöè îò ñèñòåìàòà"
-    ID_PROCESS_PAGE_DEBUG   "Ïðèêà÷à áóáî÷èèñòà÷ êúì òîâà äåéñòâèå"
+    ID_PROCESS_PAGE_DEBUG   "Ïðèêà÷à áóáî÷èñòà÷ êúì òîâà äåéñòâèå"
     ID_PROCESS_PAGE_SETAFFINITY
-                            "Controls which processors the process will be allowed to run on"
+                            "Îïðåäåëÿ íà êîè ïðîöåñîðè å ïîçâîëåíî äà áúäå èçïúëíÿâàíî äåéñòâèåòî"
     ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_REALTIME
-                            "Äààâà íà äåéñòâèåòî ÏÐÅÄÅËÍΠïúðâåíñòâî"
+                            "Äàâà íà äåéñòâèåòî ÏÐÅÄÅËÍΠïúðâåíñòâî"
     ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_HIGH "Äàâà íà äåéñòâèåòî ÂÈÑÎÊΠïúðâåíñòâî"
     ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_ABOVENORMAL
                             "Äàâà íà äåéñòâèåòî ÏÎÂÈØÅÍΠïúðâåíñòâî"
@@ -604,19 +604,19 @@ BEGIN
     IDS_TAB_SESSIONID             "Session ID"
     IDS_TAB_CPU                   "ÖÏÓ"
     IDS_TAB_CPUTIME               "ÖÏÓ âðåìå"
-    IDS_TAB_MEMUSAGE              "Ïàìåò çàåòîñò"
+    IDS_TAB_MEMUSAGE              "Èçïîëçâàíà ïàìåò"
     IDS_TAB_PEAKMEMUSAGE          "Âúðõîâà çàåòîñò íà ïàìåò"
-    IDS_TAB_MEMDELTA              "Mem Delta"
-    IDS_TAB_PAGEFAULT             "Page Faults"
-    IDS_TAB_PFDELTA               "PF Delta"
-    IDS_TAB_VMSIZE                "VM Size"
+    IDS_TAB_MEMDELTA              "Îòêëîíåíèå íà ïàìåòòà"
+    IDS_TAB_PAGEFAULT             "Ãðåøêà íà ñòðàíèöèòå"
+    IDS_TAB_PFDELTA               "Îòêëîíåíèå íà PF"
+    IDS_TAB_VMSIZE                "Ðàçìåð íà ïðèâèäíàòà ïàìåò"
     IDS_TAB_PAGEDPOOL             "Paged Pool"
     IDS_TAB_NPPOOL                "NP Pool"
     IDS_TAB_BASEPRI               "Base Pri"
     IDS_TAB_HANDLES               "Îïèñàòåëè"
     IDS_TAB_THREADS               "Íèøêè"
-    IDS_TAB_USERPBJECTS           "USER Objects"
-    IDS_TAB_GDIOBJECTS            "GDI Objects"
+    IDS_TAB_USERPBJECTS           "Ïîòðåáèòåëñêè ïðåäìåòè"
+    IDS_TAB_GDIOBJECTS            "Ïðåäìåòè íà GDI"
     IDS_TAB_IOREADS               "Â/È ÷åòåíåòà"
     IDS_TAB_IOWRITES              "Â/È ïèñàíèÿ"
     IDS_TAB_IOOTHER               "Â/È äðóãè"
@@ -635,11 +635,11 @@ BEGIN
     IDS_MENU_SHOWKERNELTIMES      "&Ïîêàçâàíå âðåìåíàòà íà ÿäðàòà"
     IDS_CREATENEWTASK             "Ñúçäàâàíå íà íîâà çàäà÷à"
     IDS_CREATENEWTASK_DESC        "Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and Task Manager will open it for you."
-    IDS_MSG_ACCESSPROCESSAFF      "Unable to Access or Set Process Affinity"
-    IDS_MSG_PROCESSONEPRO         "The process must have affinity with at least one processor."
+    IDS_MSG_ACCESSPROCESSAFF      "Íåâúçìîæåí äîñòúï èëè óñòàíîâÿâàíå íà ñðîäñòâî íà ïðîöåñèòå."
+    IDS_MSG_PROCESSONEPRO         "Äåéñòâèåòî òðÿáâà äà èìà ñðîäñòâî ïîíå ñ åäèí ïðîöåñîð."
     IDS_MSG_INVALIDOPTION         "Íåïðàâèëíà íàñòðîéêà"
     IDS_MSG_UNABLEDEBUGPROCESS    "Íåñïîñîáåí äà îáåçáóáè äåéñòâèåòî"
-    IDS_MSG_WARNINGDEBUG          "WARNING: Debugging this process may result in loss of data.\nAre you sure you wish to attach the debugger?"
+    IDS_MSG_WARNINGDEBUG          "ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Ïðîñëåäÿâàíåòî íà òîâà äåéñòâèå ìîæå äà äîâåäå äî çàãóáà íà äàííè.\nÑèãóðåí ëè ñòå, ÷å èñêàòå äà ãî çàêà÷èòå êúì îáåçáóáèòåëÿ?"
     IDS_MSG_TASKMGRWARNING        "Ïðåäóïðåæäåíèå íà çàäà÷íèÿ óïðàâèòåë"
     IDS_MSG_WARNINGTERMINATING    "ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Ïðåêðàòÿâàíåòî íà äåéñòâèå ìîæå äà äîâåäå äî íåæåëàíè\nïîñëåäñòâèÿ, âêëþ÷èòåëíî äî çàãóáà íà äàííè è íåóñòî÷éèâîñò íà ñèñòåìàòà.\nÄåéñòâèåòî íÿìà äà èìà âúçìîæíîñò äà çàïèøå ñúñòîÿíèåòî è\näàííèòå ñè, ïðåäè äà ïðèêëþ÷è. Ñèãóðåí ëè ñòå, ÷å èñêàòå äà\nïðåêðàòèòå äåéñòâèåòî?"
     IDS_MSG_UNABLETERMINATEPRO    "Íåâúçìîæíî ïðåêðàòÿâàíå íà äåéñòâèå"
index 870e27d..56a1e07 100644 (file)
@@ -9,4 +9,1719 @@ MUI_LAYOUTS nlNLLayouts[] =
     { NULL, NULL }
 };
 
+static MUI_ENTRY nlNLLanguagePageEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        8,
+        "Taalkeuze",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        10,
+        "\x07  Kies de taal die U voor de installatie wilt gebruiken.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        11,
+        "   Druk daarna op ENTER.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        13,    
+        "\x07  Deze taal wordt later als standaard taal door het systeem gebruikt.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "ENTER=Doorgaan  F3=Afsluiten",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+
+static MUI_ENTRY nlNLWelcomePageEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        8,
+        "Welkom bij ReactOS Setup",
+        TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
+    },
+    {
+        6,
+        11,
+        "Dit gedeelte van Setup kopieeert het ReactOS besturingssysteem naar",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        12,
+        "uw computer en bereidt het tweede deel van setup voor.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        15,
+        "\x07  Druk op ENTER om ReactOS te installeren.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        17,
+        "\x07  Druk op R om ReactOS te repareren of bij te werken.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        19,
+        "\x07  Druk op L om de ReactOS Licensieovereenkomst te bekijken.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        21,
+        "\x07  Druk op F3 als u Setup wilt afsluiten zonder Reactos te",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        22,
+        "   installeren.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        24,
+        "Voor meer informatie over ReactOS bezoekt u:",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        25,
+        "http://www.reactos.org",
+        TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+               "ENTER=Doorgaan  R=Herstellen  L = Licensie  F3=Afsluiten",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+
+static MUI_ENTRY nlNLIntroPageEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        8,
+        "ReactOS Setup is nog in een vroege ontwikkelingsfase.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        9,
+        "Het ondersteunt nog niet alle functies van een volledig",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        10,
+        "setup programma.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        12,
+        "De volgende beperkingen zijn van toepassing:",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        13,
+        "- Setup kan niet meer dan 1 primaire partitie per harde schijf aan.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        14,
+        "- Setup kan geen primaire partitie van een schijf verwijderen",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        15,
+        "  zo lang er nog uitgebreide partities bestaan op deze schijf.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        16,
+        "- Setup kan de eerste uitgebreide partitie van een schijf niet",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        17,
+        "  verwijderen zolang er nog andere uitgebreide partities",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        18,
+        "  op deze schijf bestaan.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        19,
+        "- Setup ondersteunt alleen FAT bestandssystemen.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        20,
+        "- Bestandssysteemcontrole is nog niet geimplementeerd.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        23,
+        "\x07  Druk op ENTER om ReactOS te installeren.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        25,
+        "\x07  Druk op F3 als u Setup wilt afsluiten zonder Reactos te",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        26,
+        "   installeren.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "ENTER = Doorgaan   F3 = Afsluiten",
+        TEXT_TYPE_STATUS| TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+
+static MUI_ENTRY nlNLLicensePageEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        6,
+        "Licensie:",
+        TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
+    },
+    {
+        8,
+        8,
+        "The ReactOS System is licensed under the terms of the",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        9,
+        "GNU GPL with parts containing code from other compatible",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        10,
+        "licenses such as the X11 or BSD and GNU LGPL licenses.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        11,
+        "All software that is part of the ReactOS system is",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        12,
+        "therefore released under the GNU GPL as well as maintaining",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        13,
+        "the original license.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        15,
+        "This software comes with NO WARRANTY or restrictions on usage",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        16,
+        "save applicable local and international law. The licensing of",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        17,
+        "ReactOS only covers distribution to third parties.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        18,
+        "If for some reason you did not receive a copy of the",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        19,
+        "GNU General Public License with ReactOS please visit",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        20,
+        "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
+        TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
+    },
+    {
+        8,
+        22,
+        "Warranty:",
+        TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
+    },
+    {
+        8,
+        24,
+        "This is free software; see the source for copying conditions.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        25,
+        "There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        26,
+        "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "ENTER = Ga terug",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+
+static MUI_ENTRY nlNLDevicePageEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        8,
+        "Onderstaande lijst bevat de huidige apparaatinstellingen.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        24,
+        11,
+        "Computer:",
+        TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
+    },
+    {
+        24,
+        12,
+        "Beeldscherm:",
+        TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
+    },
+    {
+        24,
+        13,
+        "Toetsenbord:",
+        TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
+    },
+    {
+        24,
+        14,
+        "Toetsenbord indeling:",
+        TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
+    },
+    {
+        24,
+        16,
+        "Accepteren:",
+        TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
+    },
+    {
+        25,
+        16, "Accepteren van apparaatinstellingen",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        19,
+        "Selecteer een apparaatinstelling door middel van de pijltjestoetsen",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        20,
+        "Druk daarna op de ENTER toets om de instelling aan te passen",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        23,
+        "Als alle instellingen juist zijn, selecteer ",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        24,
+        "\"Accepteren van apparaatinstellingen\" en druk op ENTER.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "ENTER = Doorgaan   F3 = Afsluiten",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+
+static MUI_ENTRY nlNLRepairPageEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        8,
+        "ReactOS Setup is nog in een vroege ontwikkelingsfase",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        9,
+        "Het ondersteunt nog niet alle functies van een volledig",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        10,
+        "setup programma.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        12,
+        "De herstel functies zijn nog niet geimplementeerd.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        15,
+        "\x07  Druk op U om Reactos bij te werken.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        17,
+        "\x07  Druk op R voor de Herstelconsole.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        19,
+        "\x07  Druk op ESC om terug naar het hoofdscherm te gaan.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        21,
+        "\x07  Druk op ENTER om de computer opnieuw op te starten.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "ESC = Hoofdscherm  U = Bijwerken  R = Herstelconsole  ENTER = Reboot",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+static MUI_ENTRY nlNLComputerPageEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        8,
+        "U wilt het te installeren computer type instellen.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        10,
+        "\x07  Selecteer het gewenste computer type met behulp van de",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        11,
+        "   pijltjestoetsen en Druk daarna op ENTER.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        13,
+        "\x07  Druk op de ESC toets om naar het vorige scherm te gaan",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        14,
+        "   zonder het computer type te wijzigen.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "ENTER = Doorgaan   ESC = Annuleren   F3 = Afsluiten",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+
+static MUI_ENTRY nlNLFlushPageEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        10,
+        6,
+        "Het systeem is alle gegegevens naar schijf aan het wegschrijven.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        10,
+        8,
+        "Dit kan enige minuten duren",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        10,
+        9,
+        "Wanneer gereed, zal uw computer automatisch opnieuw opstarten",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "Cache wordt geleegd",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+
+static MUI_ENTRY nlNLQuitPageEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        10,
+        6,
+        "ReactOS is niet volledig geinstalleerd",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        10,
+        8,
+        "Verwijder de floppy disk uit Station A: en",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        10,
+        9,
+        "alle CD-ROMs uit de CD-Stations.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        10,
+        11,
+        "Druk op ENTER om uw computer opnieuw op te starten.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "Een ogenblik geduld ...",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+
+static MUI_ENTRY nlNLDisplayPageEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        8,
+        "U wilt het te installeren beeldscherm type instellen.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        10,
+        "\x07  Selecteer het gewenste beeldscherm type met behulp van de",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        11,
+        "   pijltjestoetsen en Druk daarna op ENTER.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        13,
+        "\x07  Druk op de ESC toets om naar het vorige scherm te gaan",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        14,
+        "   zonder het beeldscherm type te wijzigen.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "ENTER = Doorgaan   ESC = Annuleren   F3 = Afsluiten",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+
+static MUI_ENTRY nlNLSuccessPageEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        10,
+        6,
+        "De basisonderdelen van ReactOS zijn succesvol geinstalleerd.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        10,
+        8,
+        "Verwijder de floppy disk uit Station A: en",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        10,
+        9,
+        "alle CD-ROMs uit de CD-Stations.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        10,
+        11,
+        "Druk op ENTER om uw computer opnieuw op te starten.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "ENTER = Opnieuw op starten",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+
+static MUI_ENTRY nlNLBootPageEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        8,
+        "Setup kan de bootloader niet op de harde schijf van uw computer",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        9,
+        "installeren",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        13,
+        "Voer een geformatteerde floppy disk in Station A: en",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        14,
+        "Druk op ENTER.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL,
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "ENTER = Doorgaan   F3 = Afsluiten",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+
+};
+
+static MUI_ENTRY nlNLSelectPartitionEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        8,
+               "Onderstaande lijst bevat de huidige partities en ongebruikte",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        9,
+        "ruimte voor nieuwe partities.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        11,
+        "\x07  Selecteer een partitie door middel van de pijltjestoetsen.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        13,
+        "\x07  Druk op ENTER om ReactOS te installeren op de geselecteerde partitie.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        15,
+        "\x07  Druk op C om een nieuwe partitie aan te maken.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        17,
+        "\x07  Druk op D om een bestaande partitie te verwijderen.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "Een ogenblik geduld ...",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+
+static MUI_ENTRY nlNLFormatPartitionEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        8,
+        "Partitie formatteren",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        10,
+        "Setup gaat nu de partitie formatteren. Druk op ENTER om door te gaan.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "ENTER = Doorgaan   F3 = Afsluiten",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    }
+};
+
+static MUI_ENTRY nlNLInstallDirectoryEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        8,
+        "Setup installeert ReactOS bestanden op de geselecteerde partitie.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        9,
+        "kies een directory waar ReactOS geinstalleerd moet worden:",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        14,
+               "Om de voorgestelde directory te wijzigen: druk op BACKSPACE om",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        15,
+        "karakters te verwijderen en voer dan de directory in waar u ReactOS",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        6,
+        16,
+        "wilt installeren.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "ENTER = Doorgaan   F3 = Afsluiten",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+
+static MUI_ENTRY nlNLFileCopyEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        0,
+        12,
+        "Wacht u terwijl ReactOS Setup bestanden kopieeert naar",
+        TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
+    },
+    {
+        0,
+        13,
+        "uw ReactOS installatie folder.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
+    },
+    {
+        0,
+        14,
+        "Dit kan enkele minuten duren.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
+    },
+    {
+        50,
+        0,
+        "\xB3 Een ogenblik geduld ...",
+        TEXT_TYPE_STATUS
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+
+static MUI_ENTRY nlNLBootLoaderEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        8,
+        "Setup installeert de bootloader",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        12,
+        "Installeer de bootloader op de harde schijf (MBR).",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        13,
+        "Installeer de bootloader op een floppy disk.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        14,
+        "Installeren bootloader overslaan.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "ENTER = Doorgaan   F3 = Afsluiten",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+
+static MUI_ENTRY nlNLkeyboardSettingsEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        8,
+        "U wilt het te installeren toetsenbord type instellen.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        10,
+        "\x07  Selecteer het gewenste toetsenbord type met behulp van de",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        11,
+        "   pijltjestoetsen en druk daarna op ENTER.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        13,
+        "\x07  Druk op de ESC toets om naar het vorige scherm te gaan",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        14,
+        "   zonder het toetsenbord type te wijzigen.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "ENTER = Doorgaan   ESC = Annuleren   F3 = Afsluiten",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+
+static MUI_ENTRY nlNLLayoutSettingsEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        8,
+        "U wilt de te installeren standaard indeling instellen.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        10,
+        "\x07  Selecteer de gewenste standaard indeling met behulp van de",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        11,
+        "   pijltjestoetsen en Druk daarna op ENTER.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        13,
+        "\x07  Druk op de ESC toets om naar het vorige scherm te gaan",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        14,
+        "   zonder de standaard indeling te wijzigen.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "ENTER = Doorgaan   ESC = Annuleren   F3 = Afsluiten",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    },
+
+};
+
+static MUI_ENTRY nlNLPrepareCopyEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        8,
+        "Setup bereidt uw computer voor op het kopieeren van ReactOS bestanden.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "Aanmaken van de lijst van te kopieeren bestanden...",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    },
+
+};
+
+static MUI_ENTRY nlNLSelectFSEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        17,
+        "Selecteer een bestandssysteem uit onderstaande lijst.",
+        0
+    },
+    {
+        8,
+        19,
+        "\x07  Gebruik de pijltjestoetsen om een bestandssysteem te selecteren.",
+        0
+    },
+    {
+        8,
+        21,
+        "\x07  Druk op ENTER om de partitie te formatteren.",
+        0
+    },
+    {
+        8,
+        23,
+        "\x07  Druk op ESC om een andere partitie te selecteren.",
+        0
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "ENTER = Doorgaan   ESC = Annuleren   F3 = Afsluiten",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+
+static MUI_ENTRY nlNLDeletePartitionEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        8,
+        "U wilt de partitie verwijderen",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        18,
+        "\x07  Druk op D om de partitie te verwijderen.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        11,
+        19,
+        "WAARSCHUWING: Alle gegevens op deze partitie worden gewist!",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        8,
+        21,
+        "\x07  Druk op ESC om te annuleren.",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "D = Delete Partitie   ESC = Annuleren   F3 = Afsluiten",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    }
+};
+
+static MUI_ENTRY nlNLRegistryEntries[] =
+{
+    {
+        4,
+        3,
+        " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
+        TEXT_STYLE_UNDERLINE
+    },
+    {
+        6,
+        8,
+        "Setup is de systeemconfiguratie aan het bijwerken. ",
+        TEXT_STYLE_NORMAL
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        "Registry hives aanmaken...",
+        TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
+    },
+    {
+        0,
+        0,
+        NULL,
+        0
+    },
+
+};
+
+MUI_ERROR nlNLErrorEntries[] =
+{
+    {
+        //ERROR_NOT_INSTALLED
+        "ReactOS is niet geheel geinstalleerd op uw\n"
+        "computer. Als u Setup nu afsluit moet u\n"
+        "Setup opnieuw starten om ReactOS te installeren.\n"
+        "\n"
+        "  \x07  Druk op ENTER om door te gaan met Setup.\n"
+        "  \x07  Druk op F3 om Setup af te sluiten.",
+        "F3 = Afsluiten  ENTER = Doorgaan"
+    },
+    {
+        //ERROR_NO_HDD
+        "Setup kan geen harde schijf vinden.\n",
+        "ENTER = Reboot computer"
+    },
+    {
+        //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
+        "Setup kan zijn station met bronbestanden niet vinden.\n",
+        "ENTER = Reboot computer"
+    },
+    {
+        //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
+        "Setup kan het bestand TXTSETUP.SIF niet laden.\n",
+        "ENTER = Reboot computer"
+    },
+    {
+        //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
+        "Setup heeft een ongeldig TXTSETUP.SIF gevonden.\n",
+        "ENTER = Reboot computer"
+    },
+    {
+        //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
+        "Setup heeft een ongeldige signatuur in TXTSETUP.SIF gevonden.\n",
+        "ENTER = Reboot computer"
+    },
+    {
+        //ERROR_DRIVE_INFORMATION
+        "Setup kan de systeem drive informatie niet laden.\n",
+        "ENTER = Reboot computer"
+    },
+    {
+        //ERROR_WRITE_BOOT,
+        "Setup kan de FAT bootcode op de system partitie niet installeren.",
+        "ENTER = Reboot computer"
+    },
+    {
+        //ERROR_LOAD_COMPUTER,
+        "Setup kan de computer type lijst niet laden.\n",
+        "ENTER = Reboot computer"
+    },
+    {
+        //ERROR_LOAD_DISPLAY,
+        "Setup kan de beeldscherm instellingen lijst niet laden.\n",
+        "ENTER = Reboot computer"
+    },
+    {
+        //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
+        "Setup kan de toetsenbord type lijst niet laden.\n",
+        "ENTER = Reboot computer"
+    },
+    {
+        //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
+        "Setup kan de toetsenbord indeling lijst niet laden.\n",
+        "ENTER = Reboot computer"
+    },
+    {
+        //ERROR_WARN_PARTITION,
+          "Setup ontdekte dat ten minste 1 harde schijf een niet compatibel\n"
+          "partitietabel bevat dat niet goed wordt ondersteund!\n"
+          "\n"
+          "Aanmaken of verwijderen van partities kan de partitie tabel\n"
+          "vernietigen.\n"
+          "\n"
+          "  \x07  Druk op F3 om Setup af te sluiten.\n"
+          "  \x07  Druk op ENTER om door te gaan.",
+          "F3= Afsluiten  ENTER = Doorgaan"
+    },
+    {
+        //ERROR_NEW_PARTITION,
+        "U kunt geen nieuwe partitie aanmaken binnen\n"
+        "een reeds bestaande partitie!\n"
+        "\n"
+        "  * Druk op een willekeurige toets om door te gaan.",
+        NULL
+    },
+    {
+        //ERROR_DELETE_SPACE, 
+        "U kunt ongebruikte schijfruimte voor partities niet verwijderen!\n"
+        "\n"
+        "  * Druk op een willekeurige toets om door te gaan.",
+        NULL
+    },
+    {
+        //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
+        "Setup kan de FAT bootcode op de systeem partitie niet installeren.",
+        "ENTER = Reboot computer"
+    },
+    {
+        //ERROR_NO_FLOPPY,
+        "Geen schijf in station A:.",
+        "ENTER = Doorgaan"
+    },
+    {
+        //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
+        "Setup kan de toetsbord indeling instellingen niet bijwerken.",
+        "ENTER = Reboot computer"
+    },
+    {
+        //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
+        "Setup kan de beeldscherm registry instellingen  niet bijwerken.",
+        "ENTER = Reboot computer"
+    },
+    {
+        //ERROR_IMPORT_HIVE,
+        "Setup kan een hive bestand niet importeren.",
+        "ENTER = Reboot computer"
+    },
+    {
+        //ERROR_FIND_REGISTRY
+        "Setup kan de registry data bestanden niet vinden.",
+        "ENTER = Reboot computer"
+    },
+    {
+        //ERROR_CREATE_HIVE,
+        "Setup kan de registry hives niet aanmaken.",
+        "ENTER = Reboot computer"
+    },
+    {
+        //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
+        "Setup kan de registry niet initialiseren.",
+        "ENTER = Reboot computer"
+    },
+    {
+        //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
+        "Cabinet has no valid inf file.\n",
+        "ENTER = Reboot computer"
+    },
+    {
+        //ERROR_CABINET_MISSING,
+        "Cabinet bestand niet gevonden.\n",
+        "ENTER = Reboot computer"
+    },
+    {
+        //ERROR_CABINET_SCRIPT,
+        "Cabinet bestand heeft geen setup script.\n",
+        "ENTER = Reboot computer"
+    },
+    {
+        //ERROR_COPY_QUEUE,
+        "Setup kan de ljst met te kopieeren bestanden niet vinden.\n",
+        "ENTER = Reboot computer"
+    },
+    {
+        //ERROR_CREATE_DIR,
+        "Setup kan de installatie directories niet aanmaken.",
+        "ENTER = Reboot computer"
+    },
+    {
+        //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
+        "Setup kan de 'Directories' sectie niet vinden\n"
+        "in TXTSETUP.SIF.\n",
+        "ENTER = Reboot computer"
+    },
+    {
+        //ERROR_CABINET_SECTION,
+        "Setup kan de 'Directories' sectie niet vinden\n"
+        "in het cabinet bestand.\n",
+        "ENTER = Reboot computer"
+    },
+    {
+        //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
+        "Setup kan de installatie directory niet aanmaken.",
+        "ENTER = Reboot computer"
+    },
+    {
+        //ERROR_FIND_SETUPDATA,
+        "Setup kan de 'SetupData' sectie niet vinden\n"
+        "in TXTSETUP.SIF.\n",
+        "ENTER = Reboot computer"
+    },
+    {
+        //ERROR_WRITE_PTABLE,
+        "Setup kan de partitietabellen niet schrijven.\n"
+        "ENTER = Reboot computer"
+    },
+    {
+        //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
+        "Setup kan de codepagina niet toevoegen aan de registry.\n"
+        "ENTER = Reboot computer"
+    },
+    {
+        //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
+        "Setup kan de systeemtaal niet instellen.\n"
+        "ENTER = Reboot computer"
+    },
+    {
+        //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
+        "Setup kan de toetsenbord indelingen niet toevoegen aan de registry.\n"
+        "ENTER = Reboot computer"
+    },
+    {
+        //ERROR_UPDATE_GEOID,
+        "Setup kan de geografische positie niet instellen.\n"
+        "ENTER = Reboot computer"
+    },
+    {
+        NULL,
+        NULL
+    }
+};
+
+
+MUI_PAGE nlNLPages[] =
+{
+    {
+        LANGUAGE_PAGE,
+        nlNLLanguagePageEntries
+    },
+    {
+        START_PAGE,
+        nlNLWelcomePageEntries
+    },
+    {
+        INSTALL_INTRO_PAGE,
+        nlNLIntroPageEntries
+    },
+    {
+        LICENSE_PAGE,
+        nlNLLicensePageEntries
+    },
+    {
+        DEVICE_SETTINGS_PAGE,
+        nlNLDevicePageEntries
+    },
+    {
+        REPAIR_INTRO_PAGE,
+        nlNLRepairPageEntries
+    },
+    {
+        COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
+        nlNLComputerPageEntries
+    },
+    {
+        DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
+        nlNLDisplayPageEntries
+    },
+    {
+        FLUSH_PAGE,
+        nlNLFlushPageEntries
+    },
+    {
+        SELECT_PARTITION_PAGE,
+        nlNLSelectPartitionEntries
+    },
+    {
+        SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
+        nlNLSelectFSEntries
+    },
+    {
+        FORMAT_PARTITION_PAGE,
+        nlNLFormatPartitionEntries
+    },
+    {
+        DELETE_PARTITION_PAGE,
+        nlNLDeletePartitionEntries
+    },
+    {
+        INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
+        nlNLInstallDirectoryEntries
+    },
+    {
+        PREPARE_COPY_PAGE,
+        nlNLPrepareCopyEntries
+    },
+    {
+        FILE_COPY_PAGE,
+        nlNLFileCopyEntries
+    },
+    {
+        KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
+        nlNLkeyboardSettingsEntries
+    },
+    {
+        BOOT_LOADER_PAGE,
+        nlNLBootLoaderEntries
+    },
+    {
+        LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
+        nlNLLayoutSettingsEntries
+    },
+    {
+        QUIT_PAGE,
+        nlNLQuitPageEntries
+    },
+    {
+        SUCCESS_PAGE,
+        nlNLSuccessPageEntries
+    },
+    {
+        BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
+        nlNLBootPageEntries
+    },
+    {
+        REGISTRY_PAGE,
+        nlNLRegistryEntries
+    },
+    {
+        -1,
+        NULL
+    }
+};
+
+MUI_STRING nlNLStrings[] =
+{
+    {STRING_PLEASEWAIT,
+     "   Een ogenblik geduld..."},
+    {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
+     "   ENTER = Installeren   C = Partitie aanmaken   F3 = Afsluiten"},
+    {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
+     "   ENTER = Installeren   D = Partitie verwijderen   F3 = Afsluiten"},
+    {STRING_PARTITIONSIZE,
+     "Grotte nieuwe partitie:"},
+    {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
+     "U wilt een nieuwe partitie aanmaken op"},
+    {STRING_HDDSIZE,
+    "Voert u de grootte van de nieuwe partitie in in megabytes."},
+    {STRING_CREATEPARTITION,
+     "   ENTER = Partitie Aanmaken   ESC = Annuleren   F3 = Afsluiten"},
+    {STRING_PARTFORMAT,
+    "Deze partitie zal vervolgens geformatteerd worden."},
+    {STRING_NONFORMATTEDPART,
+    "U wilt ReactOS installeren op een nieuwe of ongeformatteerde partitie."},
+    {STRING_INSTALLONPART,
+    "Setup installeert ReactOS op Partitie"},
+    {STRING_CHECKINGPART,
+    "Setup controleert nu de geselecteerde partitie."},
+    {STRING_QUITCONTINUE,
+    "F3= Afsluiten  ENTER = Doorgaan"},
+    {STRING_REBOOTCOMPUTER,
+    "ENTER = Reboot computer"},
+    {STRING_TXTSETUPFAILED,
+    "Setup kan de  '%S' sectie niet vinden\nin TXTSETUP.SIF.\n"},
+    {STRING_COPYING,
+     "\xB3 Kopieeren bestand: %S"},
+    {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
+     "Setup is bestand aan het kopieeren..."},
+    {STRING_REGHIVEUPDATE,
+    "   Bijwerken registry hives..."},
+    {STRING_IMPORTFILE,
+    "   Importeren %S..."},
+    {STRING_DISPLAYETTINGSUPDATE,
+    "   Bijwerken registry instellingen beeldscherm..."},
+    {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
+    "   Bijwerken systeemtaal instellingen..."},
+    {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
+    "   Bijwerken toetsboard indeling..."},
+    {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
+    "   Toevoegen informatie codepagina aan registry..."},
+    {STRING_DONE,
+    "   Voltooid..."},
+    {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
+    "   ENTER = Reboot computer"},
+    {STRING_CONSOLEFAIL1,
+    "Kan console niet openen\n\n"},
+    {STRING_CONSOLEFAIL2,
+    "De meest voorkomende oorzaak is het gebruik van een USB toetsenbord\n"},
+    {STRING_CONSOLEFAIL3,
+    "USB toetsenborden worden nog niet volledig ondersteund\n"},
+    {STRING_FORMATTINGDISK,
+    "Setup is de harde schijf aan het formatteren"},
+    {STRING_CHECKINGDISK,
+    "Setup is de harde schijf aan het controleren"},
+    {STRING_FORMATDISK1,
+    " Formatteer partition als %S bestandssysteem (snel) "},
+    {STRING_FORMATDISK2,
+    " Formatteer partition als %S bestandssysteem "},
+    {STRING_KEEPFORMAT,
+    " Behoud huidig bestandssysteem (geen wijzigingen) "},
+    {STRING_HDINFOPARTCREATE,
+    "%I64u %s  Schijf %lu  (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) op %wZ."},
+    {STRING_HDDINFOUNK1,
+    "%I64u %s  Schijf %lu  (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu)."},
+    {STRING_HDDINFOUNK2,
+    "   %c%c  Type %lu    %I64u %s"},
+    {STRING_HDINFOPARTDELETE,
+    "op %I64u %s  Schijf %lu  (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) op %wZ."},
+    {STRING_HDDINFOUNK3,
+    "op %I64u %s  Schijf %lu  (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu)."},
+    {STRING_HDINFOPARTZEROED,
+    "Schijf %lu (%I64u %s), Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
+    {STRING_HDDINFOUNK4,
+    "%c%c  Type %lu    %I64u %s"},
+    {STRING_HDINFOPARTEXISTS,
+    "op Schijf %lu (%I64u %s), Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu (%wZ)."},
+    {STRING_HDDINFOUNK5,
+    "%c%c  Type %-3u                         %6lu %s"},
+    {STRING_HDINFOPARTSELECT,
+    "%6lu %s  Schijf %lu  (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) op %S"},
+    {STRING_HDDINFOUNK6,
+    "%6lu %s  Schijf %lu  (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu)"},
+    {STRING_NEWPARTITION,
+    "Setup heeft een nieuwe partitie aangemaakt op"},
+    {STRING_UNPSPACE,
+    "    Niet gepartitioneerde ruimte     %6lu %s"},
+    {STRING_MAXSIZE,
+    "MB (max. %lu MB)"},
+    {STRING_UNFORMATTED,
+    "Nieuw (Ongeformatteerd)"},
+    {STRING_FORMATUNUSED,
+    "Ongebruikt"},
+    {STRING_FORMATUNKNOWN,
+    "Onbekend"},
+    {STRING_KB,
+    "KB"},
+    {STRING_MB,
+    "MB"},
+    {STRING_GB,
+    "GB"},
+    {STRING_ADDKBLAYOUTS,
+    "Toevoegen toetsenbord indelingen"},
+    {0, 0}
+};
+
+
 #endif
index 92b8372..59b9fed 100644 (file)
@@ -174,8 +174,8 @@ const MUI_LANGUAGE LanguageList[] =
   {L"00000405", L"1250", L"852", L"10029", L"Czech",                        L"420", csCZPages, csCZErrorEntries, csCZStrings, LatinFonts,    csCZLayouts },
   {L"00000406", L"1252", L"850", L"10000", L"Danish",                       L"45",  enUSPages, enUSErrorEntries, enUSStrings, LatinFonts,    daDKLayouts },
   {L"00000465", L"0",    L"1",   L"2",     L"Divehi (Maldives)",            L"960", enUSPages, enUSErrorEntries, enUSStrings, UnicodeFonts,  dvMVLayouts },
-  {L"00000413", L"1252", L"850", L"10000", L"Dutch (Netherlands)",          L"31",  enUSPages, enUSErrorEntries, enUSStrings, LatinFonts,    nlNLLayouts },
-  {L"00000813", L"1252", L"850", L"10000", L"Dutch (Belgium)",              L"32",  enUSPages, enUSErrorEntries, enUSStrings, LatinFonts,    nlBELayouts },
+  {L"00000413", L"1252", L"850", L"10000", L"Dutch (Netherlands)",          L"31",  nlNLPages, nlNLErrorEntries, nlNLStrings, LatinFonts,    nlNLLayouts },
+  {L"00000813", L"1252", L"850", L"10000", L"Dutch (Belgium)",              L"32",  nlNLPages, nlNLErrorEntries, nlNLStrings, LatinFonts,    nlBELayouts },
   {L"00000409", L"1252", L"437", L"10000", L"English (United States)",      L"1",   enUSPages, enUSErrorEntries, enUSStrings, LatinFonts,    enUSLayouts },
   {L"00000809", L"1252", L"850", L"10000", L"English (United Kingdom)",     L"44",  enUSPages, enUSErrorEntries, enUSStrings, LatinFonts,    enGBLayouts },
   {L"00000C09", L"1252", L"850", L"10000", L"English (Australia)",          L"61",  enUSPages, enUSErrorEntries, enUSStrings, LatinFonts,    enAULayouts },
index 53c78ab..759461c 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@ BEGIN
     POPUP ""
     BEGIN
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Task Manager", ID_SHELL_CMD_OPEN_TASKMGR
+        MENUITEM "Çàäà÷åí óïðàâèòåë", ID_SHELL_CMD_OPEN_TASKMGR
         MENUITEM SEPARATOR     
         MENUITEM "&Çàêëþ÷âàíå íà çàäà÷íàòà ëåíòà", ID_LOCKTASKBAR
         MENUITEM "Ñ&âîéñòâà", ID_SHELL_CMD_PROPERTIES
@@ -68,62 +68,62 @@ STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPT
 CAPTION "Taskbar"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
 BEGIN
-    GROUPBOX        "Taskbar appearance", IDC_STATIC, 6,6,240,121, WS_DISABLED
+    GROUPBOX        "Îáëèê íà çàäà÷íàòà ëåíòà", IDC_STATIC, 6,6,240,121, WS_DISABLED
     CONTROL         "", IDC_TASKBARPROP_TASKBARBITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN, 13,18,224,21, WS_DISABLED
-    AUTOCHECKBOX    "&Lock the taskbar", IDC_TASKBARPROP_LOCK, 13,45,200,10, WS_DISABLED
-    AUTOCHECKBOX    "A&uto-hide the taskbar", IDC_TASKBARPROP_HIDE, 13,58,200,10, WS_DISABLED
-    AUTOCHECKBOX    "Keep the &taskbar on top of other windows", IDC_TASKBARPROP_ONTOP, 13,71,200,10, WS_DISABLED
-    AUTOCHECKBOX    "&Group similar taskbar buttons", IDC_TASKBARPROP_GROUP, 13,84,200,10, WS_DISABLED
-    AUTOCHECKBOX    "Show &Quick Launch", IDC_TASKBARPROP_SHOWQL, 13,97,200,10, WS_DISABLED
-    AUTOCHECKBOX    "&Show window previews (thumbnails)", IDC_TASKBARPROP_WNDPREV, 13,110,200,10, WS_DISABLED
+    AUTOCHECKBOX    "Çà&êëþ÷âàíåíà çàäà÷íàòà ëåíòà", IDC_TASKBARPROP_LOCK, 13,45,200,10, WS_DISABLED
+    AUTOCHECKBOX    "Çàäà÷íàòà ëåíòà ñå êðèå &ñàìà", IDC_TASKBARPROP_HIDE, 13,58,200,10, WS_DISABLED
+    AUTOCHECKBOX    "Çàäà÷íàòà ëåíòà ñòîè &âúðõó îñòàíàëèòå ïðîçîðöè", IDC_TASKBARPROP_ONTOP, 13,71,200,10, WS_DISABLED
+    AUTOCHECKBOX    "&Ñêóï÷âàíå íà ñõîäíèòå áóòîíè â çàäà÷íàòà ëåíòà", IDC_TASKBARPROP_GROUP, 13,84,200,10, WS_DISABLED
+    AUTOCHECKBOX    "Ïîêàçâàíå íà &áúðç ïóñê", IDC_TASKBARPROP_SHOWQL, 13,97,200,10, WS_DISABLED
+    AUTOCHECKBOX    "&Ïîêàçâàíå íà ïðåãëåä íà ïðîçîðöèòå (èçîáðàæåíèéöà)", IDC_TASKBARPROP_WNDPREV, 13,110,200,10, WS_DISABLED
 END
 
 IDD_TASKBARPROP_STARTMENU DIALOGEX 0, 0, 252, 218
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Start Menu"
+CAPTION "Ïóñêîâ èçáîðíèê"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
 BEGIN
-    AUTORADIOBUTTON "&Start menu", IDC_TASKBARPROP_STARTMENU, 7,7,105,10
-    LTEXT           "This menu style gives you easy access to your folders, favorite programs, and search.", IDC_STATIC, 20,17,150,24, WS_DISABLED
-    PUSHBUTTON      "&Customize...", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCUST, 192,4,53,14, WS_DISABLED
-    AUTORADIOBUTTON "Classic Start &menu", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCLASSIC, 7,47,105,10, WS_DISABLED
-    LTEXT           "This menu style gives you the classic look and functionality",-1,20,57,150,24, WS_DISABLED
-    PUSHBUTTON      "&Customize...", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCLASSICCUST, 192,44,53,14, WS_DISABLED
-    GROUPBOX        "Privacy",IDC_STATIC, 7,100,238,42
-    AUTOCHECKBOX    "Store and display a list of recently opened &files", IDC_TASKBARPROP_RECENTFILES, 14,114,224,10, WS_DISABLED
-    AUTOCHECKBOX    "Store and display a list of recently opened &programs",IDC_TASKBARPROP_RECENTFOLDERS, 14,128,224,10, WS_DISABLED
+    AUTORADIOBUTTON "&Ïóñêîâ èçáîðíèê", IDC_TASKBARPROP_STARTMENU, 7,7,105,10
+    LTEXT           "Òîçè èçáîðíèê âè äàâà ëåñíå äîñòúï äî ïàïêèòå âè, ëþáèìèòå âè ïðèëîæåíèÿ è òúðñåíåòî.", IDC_STATIC, 20,17,150,24, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON      "Íà&ãëàñÿâàíå...", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCUST, 192,4,53,14, WS_DISABLED
+    AUTORADIOBUTTON "Êëàñè÷åñêè ïóñêîâ èç&áîðíèê", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCLASSIC, 7,47,105,10, WS_DISABLED
+    LTEXT           "Òîçè èçãëåä íà èçáîðíèêà âè îñèãóðÿâà êëàñè÷åñêè îáëèê è íà÷èí íà ðàáîòà.",-1,20,57,150,24, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON      "Íà&ãëàñÿâàíå...", IDC_TASKBARPROP_STARTMENUCLASSICCUST, 192,44,53,14, WS_DISABLED
+    GROUPBOX        "Ïîâåðèòåëíîñò",IDC_STATIC, 7,100,238,42
+    AUTOCHECKBOX    "Ñúõðàíÿâàíå è ïîêàçâàíå íà ñïèñúê îò îòâàðÿíè ñêîðî &ôàéëîâå", IDC_TASKBARPROP_RECENTFILES, 14,114,224,10, WS_DISABLED
+    AUTOCHECKBOX    "Ñúõðàíÿâàíå è ïîêàçâàíå íà ñïèñúê îò îòâàðÿíè ñêîðî &ïðèëîæåíèÿ",IDC_TASKBARPROP_RECENTFOLDERS, 14,128,224,10, WS_DISABLED
 END
 
 IDD_TASKBARPROP_NOTIFICATION DIALOGEX 0, 0, 252, 218
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Notification Area"
+CAPTION "Óâåäîìèòåëêà"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
 BEGIN
     CONTROL         "", IDC_TASKBARPROP_NOTIFICATIONBITMAP, "Static", SS_BITMAP | SS_SUNKEN,7,6,238,21, WS_DISABLED
-    GROUPBOX        "Icons", IDC_STATIC, 6,33,240,58, WS_DISABLED
-    LTEXT           "You can keep the notification area uncluttered by hiding icons that you have not clicked recently.", IDC_STATIC, 13,48,223,16, WS_DISABLED
-    AUTOCHECKBOX    "&Hide inactive icons", IDC_TASKBARPROP_HIDEICONS, 13,70,125,10, WS_DISABLED
-    PUSHBUTTON      "&Customize...", IDC_TASKBARPROP_ICONCUST, 188,70,50,14, WS_DISABLED
-    GROUPBOX        "System icons", IDC_STATIC, 6,97,240,84, WS_DISABLED
-    LTEXT           "Select which system icons to always show.", IDC_STATIC, 13,112,223,16, WS_DISABLED
-    AUTOCHECKBOX    "Cloc&k", IDC_TASKBARPROP_CLOCK, 13,126,200,10, WS_DISABLED
-    AUTOCHECKBOX    "&Volume", IDC_TASKBARPROP_VOLUME, 13,139,200,10, WS_DISABLED
-    AUTOCHECKBOX    "&Network", IDC_TASKBARPROP_NETWORK, 13,152,200,10, WS_DISABLED
-    AUTOCHECKBOX    "&Power", IDC_TASKBARPROP_POWER, 13,164,200,10, WS_DISABLED
+    GROUPBOX        "Çíà÷åòà", IDC_STATIC, 6,33,240,58, WS_DISABLED
+    LTEXT           "Ìîæåòå äà ïîääúðæàòå óâåäîìèòåëêàòà ïîäðåäåíà, êàòî ñêðèâàòå çíà÷åòàòà, âúðõó êîèòî íå ñòå öúêàëè ñêîðî.", IDC_STATIC, 13,48,223,16, WS_DISABLED
+    AUTOCHECKBOX    "Ñ&êðèâàíå íà áåçäåéíèòå çíà÷åòà", IDC_TASKBARPROP_HIDEICONS, 13,70,125,10, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON      "Íà&ãëàñÿâàíå...", IDC_TASKBARPROP_ICONCUST, 188,70,50,14, WS_DISABLED
+    GROUPBOX        "Ñèñòåìè çíà÷åòà", IDC_STATIC, 6,97,240,84, WS_DISABLED
+    LTEXT           "Èçáåðåòå êîè çíà÷åòà äà ñå ïîêàçâàò âèíàãè.", IDC_STATIC, 13,112,223,16, WS_DISABLED
+    AUTOCHECKBOX    "&×àñîâíèê", IDC_TASKBARPROP_CLOCK, 13,126,200,10, WS_DISABLED
+    AUTOCHECKBOX    "&Ñèëà", IDC_TASKBARPROP_VOLUME, 13,139,200,10, WS_DISABLED
+    AUTOCHECKBOX    "&Ìðåæà", IDC_TASKBARPROP_NETWORK, 13,152,200,10, WS_DISABLED
+    AUTOCHECKBOX    "Çà&õðàíâàíå", IDC_TASKBARPROP_POWER, 13,164,200,10, WS_DISABLED
 
 END
 
 IDD_TASKBARPROP_TOOLBARS DIALOGEX 0, 0, 252, 218
 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Toolbars"
+CAPTION "Èíñòðóìåíòàëíè ëåíòè"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
 BEGIN
-    LTEXT           "Select which toolbars to add to the taskbar.", IDC_STATIC, 7,7,223,12, WS_DISABLED
+    LTEXT           "Èçáåðåòå êîÿ èíñòðóìåíòàëíà ëåíòà äà äîáàâèòå êúì çàäà÷íàòà ëåíòà.", IDC_STATIC, 7,7,223,12, WS_DISABLED
     CONTROL         "", IDC_TASKBARPROP_DESKBANDLIST, "SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 7,20,236,160, WS_EX_CLIENTEDGE
 END
 
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-    IDS_TASKBAR_STARTMENU_PROP_CAPTION "Taskbar and Start Menu Properties"
+    IDS_TASKBAR_STARTMENU_PROP_CAPTION "Ñâîéñòâà íà çàäà÷íàòà ëåíòà è íà ïóñêîâèÿ èçáîðíèê"
 END
index 01d88f9..f88ae56 100644 (file)
@@ -217,7 +217,7 @@ BEGIN
     IDS_CMT_RDESKTOP    "Ïóñêàíå íà îòäàëå÷åíàòà ðàáîòíà ïëîù"
     IDS_CMT_EVENTVIEW   "Ïóñêàíå íà ïðåãëåäíèêà íà ñúáèòèÿ"
     IDS_CMT_MSCONFIG    "Ïóñêàíå íà ïðèëîæåíèåòî çà íàñòðîéêà íà óðåäáàòà"
-    IDS_CMT_PAINT       "Launch Paint"
+    IDS_CMT_PAINT       "Ïóñêàíå íà ïðèëîæåíèåòî çà ðèñóâàíå"
 END
 
 
@@ -285,7 +285,7 @@ BEGIN
     IDS_SHORT_MSCONFIG   "Íàñòðîéêà íà óðåäáàòà.lnk"
     IDS_SHORT_SNDVOL32   "Ñèëà íà çâóêà.lnk"
     IDS_SHORT_DXDIAG     "Ïðåãëåæäàíå íà ÐåàêòÕ.lnk"
-    IDS_SHORT_PAINT      "Paint.lnk"
+    IDS_SHORT_PAINT      "Ðèñóíúê.lnk"
 END