[SHELL32_APITEST] Improve DoAction8 of SHChangeNotify testcase