[NTDLL]
[reactos.git] / base / applications / cacls / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS CACLS
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: applications/cacls/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for PROJECT
6 * TRANSLATOR: Rostislav Zabolotny
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 STRINGTABLE DISCARDABLE
12 BEGIN
13
14 IDS_HELP, "³äîáðàæຠ÷è ìîäèô³êóº ñïèñêè äîñòóïó (ACLs) äî ôàéë³â\n\n\
15 CACLS ³ì'ÿ_ôàéëó [/T] [/E] [/C] [/G êîðèñòóâà÷:ïðàâà [...]] [/R êîðèñòóâà÷ [...]]\n\
16 [/P êîðèñòóâà÷:ïðàâà [...]] [/D êîðèñòóâà÷ [...]]\n\
17 ³ì'ÿ_ôàéëó Âèâåäåííÿ ³ñíóþ÷èõ ACL.\n\
18 /T Çì³íà ACL âêàçàíèõ ôàéë³â â\n\
19 ïîòî÷í³é ïàïö³ ³ âñ³õ ï³äïàïêàõ.\n\
20 /E Ðåäàãóâàííÿ ACL çàì³ñòü çàì³íè.\n\
21 /C Ïðîäîâæåííÿ ï³ñëÿ ïîìèëîê â³äìîâè â äîñòóï³.\n\
22 /G êîðèñòóâà÷:ïðàâà Íàäàííÿ âêàçàíîìó êîðèñòóâà÷ó ïåâíèõ ïðàâ.\n\
23 Âèäè ïðàâ: R ×èòàòè\n\
24 W Çàïèñóâàòè\n\
25 C Çì³íþâàòè (çàïèñóâàòè)\n\
26 F Ïîâíèé äîñòóï\n\
27 /R êîðèñòóâà÷ Ñêàñóâàòè ïðàâà äîñòóïó âêàçàíîãî êîðèñòóâà÷à(êîððåêòíî ò³ëüêè ç /E).\n\
28 /P êîðèñòóâà÷:ïðàâà Çàì³íèòè âêàçàí³ ïðàâà êîðèñòóâà÷à.\n\
29 Âèäè ïðàâ: R ×èòàòè\n\
30 W Çàïèñóâàòè\n\
31 C Çì³íþâàòè (çàïèñóâàòè)\n\
32 F Ïîâíèé äîñòóï\n\
33 /D êîðèñòóâà÷ Çàáîðîíèòè äîñòóï âêàçàíîìó êîðèñòóâà÷åâ³.\n\
34 Ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè øàáëîíè äëÿ îáðîáêè á³ëüøå í³æ îäíîãî ôàéëó çà êîìàíäó.\n\
35 Ìîæíà âêàçóâàòè á³ëüøå í³æ îäíîãî êîðèñòóâà÷à çà êîìàíäó.\n\n\
36 Ñêîðî÷åííÿ:\n\
37 CI - Êîíòåéíåðíå Óñïàäêóâàííÿ.(Container Inherit)\n\
38 ACE áóäå óñïàäêîâóâàòèñÿ ïàïêàìè.\n\
39 OI - Îá'ºêòíå Óñïàäêóâàííÿ.(Object Inherit)\n\
40 ACE áóäå óñïàäêîâóâàòèñÿ ôàéëàìè.\n\
41 IO - Ò³ëüêè Óñïàäêóâàííÿ.(Inherit Only)\n\
42 ACE íå áóäå çàñòîñîâàíèé äëÿ ïîòî÷íîãî ôàéëà/ïàïêè.\n"
43
44 IDS_ABBR_CI, "(CI)"
45 IDS_ABBR_OI, "(OI)"
46 IDS_ABBR_IO, "(IO)"
47 IDS_ABBR_FULL, "F"
48 IDS_ABBR_READ, "R"
49 IDS_ABBR_WRITE, "W"
50 IDS_ABBR_CHANGE, "C"
51 IDS_ABBR_NONE, "N"
52 IDS_ALLOW, ""
53 IDS_DENY, "(DENY)"
54 IDS_SPECIAL_ACCESS, "(ñïåö³àëüíèé äîñòóï:)"
55 IDS_GENERIC_READ, "GENERIC_READ"
56 IDS_GENERIC_WRITE, "GENERIC_WRITE"
57 IDS_GENERIC_EXECUTE, "GENERIC_EXECUTE"
58 IDS_GENERIC_ALL, "GENERIC_ALL"
59 IDS_FILE_GENERIC_EXECUTE, "FILE_GENERIC_EXECUTE"
60 IDS_FILE_GENERIC_READ, "FILE_GENERIC_READ"
61 IDS_FILE_GENERIC_WRITE, "FILE_GENERIC_WRITE"
62 IDS_FILE_READ_DATA, "FILE_READ_DATA"
63 IDS_FILE_WRITE_DATA, "FILE_WRITE_DATA"
64 IDS_FILE_APPEND_DATA, "FILE_APPEND_DATA"
65 IDS_FILE_READ_EA, "FILE_READ_EA"
66 IDS_FILE_WRITE_EA, "FILE_WRITE_EA"
67 IDS_FILE_EXECUTE, "FILE_EXECUTE"
68 IDS_FILE_DELETE_CHILD, "FILE_DELETE_CHILD"
69 IDS_FILE_READ_ATTRIBUTES, "FILE_READ_ATTRIBUTES"
70 IDS_FILE_WRITE_ATTRIBUTES, "FILE_WRITE_ATTRIBUTES"
71 IDS_MAXIMUM_ALLOWED, "MAXIMUM_ALLOWED"
72 IDS_ACCESS_SYSTEM_SECURITY, "ACCESS_SYSTEM_SECURITY"
73 IDS_SPECIFIC_RIGHTS_ALL, "SPECIFIC_RIGHTS_ALL"
74 IDS_STANDARD_RIGHTS_REQUIRED, "STANDARD_RIGHTS_REQUIRED"
75 IDS_SYNCHRONIZE, "SYNCHRONIZE"
76 IDS_WRITE_OWNER, "WRITE_OWNER"
77 IDS_WRITE_DAC, "WRITE_DAC"
78 IDS_READ_CONTROL, "READ_CONTROL"
79 IDS_DELETE, "DELETE"
80 IDS_STANDARD_RIGHTS_ALL, "STANDARD_RIGHTS_ALL"
81 END