* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / applications / rapps / lang / sk-SK.rc
1 /* TRANSLATOR : Mário Kačmár /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
2 * DATE OF TR.: 29-08-2009
3 * LAST CHANGE: 26-07-2010
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
7
8 IDR_MAINMENU MENU
9 BEGIN
10 POPUP "&Súbor"
11 BEGIN
12 MENUITEM "&Nastavenia", ID_SETTINGS
13 MENUITEM SEPARATOR
14 MENUITEM "S&končiť", ID_EXIT
15 END
16 POPUP "&Programy"
17 BEGIN
18 MENUITEM "&Inštalovať", ID_INSTALL
19 MENUITEM "O&dinštalovať", ID_UNINSTALL
20 MENUITEM "&Zmeniť", ID_MODIFY
21 MENUITEM SEPARATOR
22 MENUITEM "Odst&rániť z Registrov", ID_REGREMOVE
23 MENUITEM SEPARATOR
24 MENUITEM "&Obnoviť", ID_REFRESH
25 END
26 POPUP "Pomocník"
27 BEGIN
28 MENUITEM "Pomocník", ID_HELP, GRAYED
29 MENUITEM "Čo je ...", ID_ABOUT
30 END
31 END
32
33 IDR_LINKMENU MENU
34 BEGIN
35 POPUP "popup"
36 BEGIN
37 MENUITEM "&Otvoriť linku v prehliadači", ID_OPEN_LINK
38 MENUITEM "&Kopírovať linku do schránky", ID_COPY_LINK
39 END
40 END
41
42 IDR_APPLICATIONMENU MENU
43 BEGIN
44 POPUP "popup"
45 BEGIN
46 MENUITEM "&Inštalovať", ID_INSTALL
47 MENUITEM "O&dinštalovať", ID_UNINSTALL
48 MENUITEM "&Zmeniť", ID_MODIFY
49 MENUITEM SEPARATOR
50 MENUITEM "Odst&rániť z Registrov", ID_REGREMOVE
51 MENUITEM SEPARATOR
52 MENUITEM "&Obnoviť", ID_REFRESH
53 END
54 END
55
56 IDD_SETTINGS_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 250, 144
57 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
58 CAPTION "Nastavenia"
59 FONT 8, "MS Shell Dlg"
60 BEGIN
61 GROUPBOX "Všeobecné", -1, 4, 2, 240, 61
62 AUTOCHECKBOX "&Uložiť pozíciu okna", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
63 AUTOCHECKBOX "&Aktualizovať zoznam dostupných programov pri spustení", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 219, 12
64 AUTOCHECKBOX "&Záznam o inštalovaní a odstránení programov", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
65
66 GROUPBOX "Sťahovanie", -1, 4, 65, 240, 51
67 LTEXT "Priečinok pre sťahovanie:", -1, 16, 75, 100, 9
68 EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_DIR_EDIT, 15, 86, 166, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
69 PUSHBUTTON "&Vybrať", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
70 AUTOCHECKBOX "&Zmazať inštalačné programy po nainštalovaní", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
71
72 PUSHBUTTON "Predvolené", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 124, 60, 14
73 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 124, 60, 14
74 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 181, 124, 60, 14
75 END
76
77 IDD_INSTALL_DIALOG DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 216, 97
78 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
79 CAPTION "Inštalácia programu"
80 FONT 8, "MS Shell Dlg"
81 BEGIN
82 LTEXT "...", IDC_INSTALL_TEXT, 4, 5, 209, 35
83
84 AUTORADIOBUTTON "&Inštalovať z disku (CD alebo DVD)", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
85 AUTORADIOBUTTON "&Stiahnuť a inštalovať", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
86
87 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 86, 78, 60, 14
88 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
89 END
90
91 IDD_DOWNLOAD_DIALOG DIALOGEX LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 0, 0, 220, 76
92 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
93 CAPTION "Sťahujem ..." // Stiahnuť ???
94 FONT 8, "MS Shell Dlg"
95 BEGIN
96 CONTROL "Progress1", IDC_DOWNLOAD_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 10, 200, 12
97 LTEXT "", IDC_DOWNLOAD_STATUS, 10, 30, 200, 10, SS_CENTER
98 PUSHBUTTON "Zrušiť", IDCANCEL, 85, 58, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
99 END
100
101 IDD_ABOUT_DIALOG DIALOGEX 22, 16, 190, 66
102 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
103 CAPTION "Čo je Manažér aplikácií systému ReactOS"
104 FONT 8, "MS Shell Dlg"
105 BEGIN
106 LTEXT "Manažér aplikácií systému ReactOS\nAutorské práva (C) 2009\nod Dmitry Chapyshev (dmitry@reactos.org)\nPreklad: Mário Kačmár (kario@szm.sk)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 39
107 PUSHBUTTON "Zavrieť", IDOK, 133, 46, 50, 14
108 ICON IDI_MAIN, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
109 END
110
111 STRINGTABLE DISCARDABLE
112 BEGIN
113 IDS_TOOLTIP_INSTALL "Inštalovať"
114 IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Odinštalovať"
115 IDS_TOOLTIP_MODIFY "Zmeniť"
116 IDS_TOOLTIP_SETTINGS "Nastavenia"
117 IDS_TOOLTIP_REFRESH "Obnoviť"
118 IDS_TOOLTIP_EXIT "Skončiť"
119 END
120
121 STRINGTABLE DISCARDABLE
122 BEGIN
123 IDS_APP_NAME "Názov"
124 IDS_APP_INST_VERSION "Verzia"
125 IDS_APP_DESCRIPTION "Popis"
126 END
127
128 STRINGTABLE DISCARDABLE
129 BEGIN
130 IDS_INFO_VERSION "\nVerzia: "
131 IDS_INFO_DESCRIPTION "\nPopis: "
132 IDS_INFO_PUBLISHER "\nVydavateľ: "
133 IDS_INFO_HELPLINK "\nHelp Link: "
134 IDS_INFO_HELPPHONE "\nHelp Telephone: "
135 IDS_INFO_README "\nČítajMa: "
136 IDS_INFO_REGOWNER "\nRegistrovaný vlastník: "
137 IDS_INFO_PRODUCTID "\nID Produktu: "
138 IDS_INFO_CONTACT "\nKontakt: "
139 IDS_INFO_UPDATEINFO "\nUpdate Information: "
140 IDS_INFO_INFOABOUT "\nInformation About: "
141 IDS_INFO_COMMENTS "\nComments: "
142 IDS_INFO_INSTLOCATION "\nInstall Location: "
143 IDS_INFO_INSTALLSRC "\nInstall Source: "
144 IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nUninstall String: "
145 IDS_INFO_MODIFYPATH "\nModify Path: "
146 IDS_INFO_INSTALLDATE "\nDátum inštalácie: "
147 END
148
149 STRINGTABLE DISCARDABLE
150 BEGIN
151 IDS_AINFO_VERSION "\nVerzia: "
152 IDS_AINFO_DESCRIPTION "\nPopis: "
153 IDS_AINFO_SIZE "\nVeľkosť: "
154 IDS_AINFO_URLSITE "\nDomovská stránka: "
155 IDS_AINFO_LICENCE "\nLicencia: "
156 END
157
158 STRINGTABLE DISCARDABLE
159 BEGIN
160 IDS_CAT_AUDIO "Audio"
161 IDS_CAT_DEVEL "Vývojárske" // Development, vývoj??
162 IDS_CAT_DRIVERS "Ovládače" // Drivers
163 IDS_CAT_EDU "Vzdelávacie" // Edutainment
164 IDS_CAT_ENGINEER "Inžinierske" // Engineering, konštrukčné??
165 IDS_CAT_FINANCE "Finančné" // Finance, peňažníctvo??
166 IDS_CAT_GAMES "Hry & zábava" // Games & Fun, zábavné??
167 IDS_CAT_GRAPHICS "Grafické" // Graphics
168 IDS_CAT_INTERNET "Internet & sieť"
169 IDS_CAT_LIBS "Knižnice"
170 IDS_CAT_OFFICE "Kancelárske" // Office
171 IDS_CAT_OTHER "Iné"
172 IDS_CAT_SCIENCE "Vedecké" // Science
173 IDS_CAT_TOOLS "Nástroje" // Tools
174 IDS_CAT_VIDEO "Video"
175 END
176
177 STRINGTABLE DISCARDABLE
178 BEGIN
179 IDS_APPTITLE "Manažér aplikácií systému ReactOS"
180 IDS_SEARCH_TEXT "Hľadať..."
181 IDS_INSTALL "Inštalovať"
182 IDS_UNINSTALL "Odinštalovať"
183 IDS_MODIFY "Zmeniť"
184 IDS_APPS_COUNT "Počet programov: %d"
185 IDS_WELCOME_TITLE "Víta Vás Manažér aplikácií systému ReactOS!\n\n" // ReactOS Application Manager
186 IDS_WELCOME_TEXT "Vyberte si kategóriu na ľavej strane, potom vyberte aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať alebo odinštalovať.\nWebstránka projektu ReactOS: "
187 IDS_WELCOME_URL "http://www.reactos.org"
188 IDS_INSTALLED "Nainštalované"
189 IDS_AVAILABLEFORINST "Dostupné pre nainštalovanie"
190 IDS_UPDATES "Aktualizácie"
191 IDS_APPLICATIONS "Aplikácie"
192 IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Vyberte priečinok, ktorý sa použije pre sťahovanie programov:"
193 IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Zvolili ste si neexistujúci priečinok!"
194 IDS_USER_NOT_ADMIN "Mali by ste byť administrátor pre spustenie ""Manažéra aplikácií systému ReactOS""!"
195 IDS_APP_REG_REMOVE "Naozaj chcete vymazať údaje o nainštalovanom programe z registrov?"
196 IDS_INFORMATION "Informácie"
197 IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Nie je možné odstrániť z registrov údaje o programe!"
198 END