* Sync with recent trunk (r52637).
[reactos.git] / base / setup / reactos / lang / bg-BG.rc
1 /* $Id: en-US.rc 36344 2008-09-20 09:38:20Z cwittich $ */
2
3 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
4
5 IDD_STARTPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
6 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
7 CAPTION "Íàñòðîéêà íà ÐåàêòÎÑ"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg"
9 BEGIN
10 LTEXT "Ñúâåòíèêúò çà íàñòðîéêà íà ÐåàêòÎÑ âè ïðèâåòñòâà!", IDC_STARTTITLE, 115, 8, 195, 24
11 LTEXT "Âñå îùå íå ìîæåòå äà ñëîæèòå ÐåàêòÎÑ íàïðàâî îò òîçè ÊÄ! Ïðåçàïóñíåòå êîìïþòúðà ñ òîçè ÊÄ, çà äà ñëîæèòå ÐåàêòÎÑ.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
12 LTEXT "Íàòèñíåòå \84Ïðèêëþ÷âàíå\93 çà èçõîä îò íàñòðîéâàíåòî.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
13 END
14
15 IDD_LANGSELPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
16 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
17 CAPTION "Íàñòðîéêà íà ÐåàêòÎÑ"
18 FONT 8, "MS Shell Dlg"
19 BEGIN
20 CONTROL "IDB_LOGO", IDB_ROSLOGO, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | SS_OWNERDRAW, 18, 0, 290, 99
21 CONTROL "Åçèê çà íàñòðîéâàíåòî:", IDC_STATIC, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | SS_RIGHT, 8, 109, 135, 11
22 CONTROL "", IDC_LANGUAGES, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 145, 107, 163, 142
23 CONTROL "Êëàâèàòóðà èëè íà÷èí íà âúâåæäàíå:", IDC_STATIC, "Static", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | SS_RIGHT, 8, 142, 135, 11
24 CONTROL "", IDC_KEYLAYOUT, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 145, 141, 163, 81
25 LTEXT "Íàòèñíåòå \84Íàïðåä\93 çà èçáîð íà âèäà íàñòðîéâàíå.", IDC_STATIC, 10, 180 ,297, 10
26 END
27
28 IDD_TYPEPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
29 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
30 CAPTION "Íàñòðîéêà íà ÐåàêòÎÑ"
31 FONT 8, "MS Shell Dlg"
32 BEGIN
33 CONTROL "Âèä íàñòðîéâàíå", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
34 CONTROL "Ñëàãàíå íà ÐåàêòÎÑ", IDC_INSTALL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 20, 15, 277, 10
35 CONTROL "Ïîïðàâêà èëè îñúâðåìåíÿâàíå íà ñëîæåí ÐåàêòÎÑ", IDC_SETUP, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_DISABLED , 20, 30, 277, 10
36 LTEXT "Íàòèñíåòå \84Íàïðåä\93 çà íàñòðîéêà íà óñòðîéñòâàòà.", IDC_STATIC, 10, 180 ,297, 10
37 END
38
39 IDD_DEVICEPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
40 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
41 CAPTION "Íàñòðîéêà íà ÐåàêòÎÑ"
42 FONT 8, "MS Shell Dlg"
43 BEGIN
44 CONTROL "Íàñòðîéêè íà óñòðîéñòâàòà", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
45 LTEXT "Êîìïþòúð:", IDC_STATIC, 20,15, 80, 10
46 CONTROL "", IDC_COMPUTER, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST , 100, 15, 150, 80
47 LTEXT " Åêðàí:", IDC_STATIC, 20,35, 80, 10
48 CONTROL "", IDC_DISPLAY, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST , 100, 35, 150, 80
49 LTEXT "Êëàâèàòóðà", IDC_STATIC, 20,55, 80, 10
50 CONTROL "", IDC_KEYBOARD, "ComboBox", WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST , 100, 55, 150, 80
51 LTEXT "Íàòèñíåòå \84Íàïðåä\93 çà èçáîð íà óñòðîéñòâî çà ñëàãàíå.", IDC_STATIC, 10, 180 ,277, 20
52 END
53
54 IDD_DRIVEPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
55 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
56 CAPTION "Íàñòðîéêà íà ÐåàêòÎÑ"
57 FONT 8, "MS Shell Dlg"
58 BEGIN
59 CONTROL "Äÿë çà ñëàãàíå íà ÐåàêòÎÑ", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 10,1,298,176
60 LISTBOX IDC_PARTITION, 20,12,278,142,LBS_HASSTRINGS | WS_VSCROLL
61 PUSHBUTTON "&Ñúçäàâàíå", IDC_PARTCREATE, 20,155,50,15
62 PUSHBUTTON "Èç&òðèâàíå", IDC_PARTDELETE, 76,155,50,15
63 PUSHBUTTON "Äðàéâåð", IDC_DEVICEDRIVER, 162,155,50,15, WS_DISABLED
64 PUSHBUTTON "Ðàç&øèðàíè âúçìîæíîñòè...", IDC_PARTMOREOPTS, 218,155,80,15
65 LTEXT "Íàòèñíåòå \84Íàïðåä\93, çà äà çàïî÷íå ñëàãàíåòî.", IDC_STATIC, 10, 180 ,277, 20
66 END
67
68 IDD_PARTITION DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 145, 90
69 STYLE WS_VISIBLE|WS_CAPTION|WS_THICKFRAME
70 CAPTION "Ñúçäàâàíå íà äÿë"
71 FONT 8, "MS Shell Dlg"
72 BEGIN
73 CONTROL "",IDC_UPDOWN1,"msctls_updown32", WS_VISIBLE,104,22,9,13
74 CONTROL "Ñúçäàâàíå è ôîðìàòèðàíå íà äÿë",IDC_STATIC,"Button",BS_GROUPBOX,7,5,129,57
75 LTEXT "Ðàçìåð:",IDC_STATIC, 13,24,27,9
76 EDITTEXT IDC_PARTSIZE,52,23,53,13, WS_VISIBLE|WS_TABSTOP
77 LTEXT "ÃÁ",IDC_UNIT, 117,24,14,9
78 LTEXT "Ôàéëîâà óðåäáà:",IDC_STATIC,13,46,35,9
79 CONTROL "",IDC_FSTYPE,"ComboBox",WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|CBS_DROPDOWNLIST,52,42,79,50
80 PUSHBUTTON "&Äîáðå",IDOK,35,68,47,15, WS_VISIBLE|WS_TABSTOP
81 PUSHBUTTON "&Îòêàç",IDCANCEL,87,68,47,15, WS_VISIBLE|WS_TABSTOP
82 END
83
84 IDD_BOOTOPTIONS DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 305, 116
85 STYLE WS_VISIBLE|WS_CAPTION|WS_THICKFRAME
86 CAPTION "Ðàçøèðåíè äÿëîâè íàñòðîéñêè"
87 FONT 8, "MS Shell Dlg"
88 BEGIN
89 CONTROL "Ïàïêà çà ñëàãàíå", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 4,1,298,30
90 EDITTEXT IDC_PATH, 10,11,278,13, WS_VISIBLE
91
92 CONTROL "Ñëàãàíå íà çàðåæäà÷", IDC_STATIC, "Button", BS_GROUPBOX, 4,36,298,52
93
94 CONTROL "Ñëàãàíå íà íà÷àëåí çàðåæäà÷ (MBR è VBR) íà òâúðäèÿ äèñê", IDC_INSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10,46,278,11
95 CONTROL "Ñëàãàíå íà íà÷àëåí çàðåæäà÷ (ñàìî VBR) íà òâúðäèÿ äèñê", IDC_INSTVBRONLY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 10,57,278,11
96 CONTROL "Áåç ñëàãàíå íà íà÷àëåí çàðåæäà÷", IDC_NOINSTFREELDR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_DISABLED , 10,68,278,11
97 PUSHBUTTON "&Äîáðå", IDOK, 180,94,50,15, WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
98 PUSHBUTTON "&Îòêàç", IDCANCEL, 240,94,50,15, WS_TABSTOP | WS_VISIBLE
99 END
100
101 IDD_SUMMARYPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
102 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
103 CAPTION "Ñëàãàíå íà ÐåàêòÎÑ"
104 FONT 8, "MS Shell Dlg"
105 BEGIN
106 CONTROL "Îáîáùåíèå çà ñëàãàíåòî", IDC_ACTION, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
107 LTEXT "Íàòèñíåòå \84Íàïðåä\93 çà çà íà÷àëî íà ñëàãàíåòî.", IDC_STATIC, 10, 180 ,277, 20
108 END
109
110 IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
111 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
112 CAPTION "Íàñòðîéêà íà ÐåàêòÎÑ"
113 FONT 8, "MS Shell Dlg"
114 BEGIN
115 CONTROL "Äåéñòâèå", IDC_ACTION, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
116 LTEXT "Ñëàãàíå íà ôàéëîâå...", IDC_ACTIVITY, 20, 50, 277, 10
117 LTEXT "test.txt", IDC_ITEM, 30, 80, 257, 10
118 CONTROL "", IDC_PROCESSPROGRESS, "msctls_progress32",
119 PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 20, 120, 277, 8
120 END
121
122 IDD_RESTARTPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
123 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
124 CAPTION "Çàâúðøâàíå íàñòðîéêàòà íà ÐåàêòÎÑ"
125 FONT 8, "MS Shell Dlg"
126 BEGIN
127 CONTROL "Äîâúðøâàíå íà ïúðâàòà ñòåïåí íà íàñòðîéâàíåòî íà ÐåàêòÎÑ.", IDC_FINISHTITLE, "Button", BS_GROUPBOX, 10,0,297,172
128 LTEXT "Ïúðâàòà ñòåïåí îò íàñòðîéâàíåòî íà ÐåàêòÎÑ ïðèêëþ÷è óñïåøíî.", IDC_STATIC, 20, 50, 277, 10
129
130 LTEXT "Êîãàòî íàòèñíåòå \84Êðàé\94, êîìïþòúðúò âè ùå ñå ïðåçàïóñíå.", IDC_STATIC, 20, 80, 277, 10
131 CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 20, 120, 277, 8
132 LTEXT "Àêî â óñòðîéñòâîòî èìà ÊÄ, ãî èçâàäåòå. Ñëåä òîâà íàòèñíåòå \84Ïðèêëþ÷âàíå\93, çà äà ïðåçàïóñíåòå êîìïþòúðà.", IDC_STATIC, 10, 180, 297, 20
133 END
134
135 STRINGTABLE
136 BEGIN
137 IDS_LANGTITLE "Èçáîð íà åçèê"
138 IDS_LANGSUBTITLE "Èçáåðåòå åçèê çà íàñòðîéâàíåòî è çà êðàéíàòà óðåäáà."
139 IDS_TYPETITLE "ÐåàêòÎÑ âè ïðèâåòñòâà!"
140 IDS_TYPESUBTITLE "Èçáåðåòå âèä íà íàñòðîéâàíåòî."
141 IDS_DEVICETITLE "Íàñòðîéâàíå íà îñíîâíèòå óñòðîéñòâà"
142 IDS_DEVICESUBTITLE "Íàñòðîéêà íà åêðàíà è êëàâèàòóðàòà."
143 IDS_DRIVETITLE "Ïðèãîòâÿíå íà äÿë çà ñëàãàíå è ñèñòåìíà ïàïêà"
144 IDS_DRIVESUBTITLE "Ïðèãîòâÿíå íà äÿë çà ñëàãàíå, ñèñòåìíà ïàïêà è çàðåæäà÷."
145 IDS_PROCESSTITLE "Ïîäãîòâÿíå íà äÿë, ïðåçàïèñ íà ôàéëîâå è íàñòðîéâàíå íà óðåäáàòà"
146 IDS_PROCESSSUBTITLE "Ñúçäàâàíå è îðàçìåðÿâàíå íà äÿë, ïðåçàïèñ íà ôàéëîâå, ñëàãàíå è íàñòðîéêà íà çàðåæäà÷"
147 IDS_RESTARTTITLE "Ïúðâàòà ñòåïåí íà íàñòðîéâàíåòî ïðèêëþ÷è"
148 IDS_RESTARTSUBTITLE "Ïúðâàòà ñòåïåí ïðèêëþ÷è, ïðåçàïóñíåòå, çà äà ïðîäúëæèòå êúì âòîðà ñòåïåí"
149 IDS_SUMMARYTITLE "Îáîáùåíèå íà ñëàãàíåòî"
150 IDS_SUMMARYSUBTITLE "Ñïèñúê íà âúçìîæíîñòèòå çà ñëàãàíå çà ïðîâåðêà ïðåäè ïðèëàãàíå âúðõó óñòðîéñòâîòî çà ñëàãàíå"
151 IDS_ABORTSETUP "ÐåàêòÎÑ íå å íàïúëíî ñëîæåí íà êîìïþòúðà âè. Àêî èçëåçåòå îò íàñòðîéâàíåòî ñåãà, ùå òðÿáâà äà ïóñíåòå íàñòðîéâàíåòî îòíîâî, çà äà ñëîæèòå Ðåàêòîñ. Íàèñòèíà ëè èçëèçàòå?"
152 IDS_ABORTSETUP2 "Ïðåêúñâàíå íà ñëàãàíåòî?"
153 END
154 /* EOF */