[USETUP] Massage the USETUP interface code.
[reactos.git] / base / setup / usetup / lang / uk-UA.h
1 /*
2 * translated by Artem Reznikov, Igor Paliychuk, 2010
3 * http://www.reactos.org/uk/
4 */
5
6 #pragma once
7
8 MUI_LAYOUTS ukUALayouts[] =
9 {
10 { L"0422", L"00000422" },
11 { L"0409", L"00000409" },
12 { NULL, NULL }
13 };
14
15 static MUI_ENTRY ukUALanguagePageEntries[] =
16 {
17 {
18 4,
19 3,
20 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
21 TEXT_STYLE_UNDERLINE
22 },
23 {
24 6,
25 8,
26 "\82¨¡ià ¬®¢¨",
27 TEXT_STYLE_NORMAL
28 },
29 {
30 8,
31 10,
32 "\x07 \81ã¤ì-« áª , ¢¨¡¥àiâì ¬®¢ã, 猪 ¡ã¤¥ ¢¨ª®à¨áâ ­  ¯i¤ ç á ¢áâ ­®¢«¥­­ï.",
33 TEXT_STYLE_NORMAL
34 },
35 {
36 8,
37 11,
38 " i ­ â¨á­iâì ENTER.",
39 TEXT_STYLE_NORMAL
40 },
41 {
42 8,
43 13,
44 "\x07 \96ï ¬®¢  ¡ã¤¥ ¢¨ª®à¨á⮢㢠â¨áì ¯® § ¬®¢ç㢠­­î ã ¢áâ ­®¢«¥­i© á¨á⥬i.",
45 TEXT_STYLE_NORMAL
46 },
47 {
48 0,
49 0,
50 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨ F3 = \82¨©â¨",
51 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
52 },
53 {
54 0,
55 0,
56 NULL,
57 0
58 }
59 };
60
61 static MUI_ENTRY ukUAWelcomePageEntries[] =
62 {
63 {
64 4,
65 3,
66 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
67 TEXT_STYLE_UNDERLINE
68 },
69 {
70 6,
71 8,
72 "\8b áª ¢® ¯à®á¨¬® ¤® ¯à®£à ¬¨ ¢áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS",
73 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
74 },
75 {
76 6,
77 11,
78 "\8d  æ쮬㠥⠯i ¢áâ ­®¢«¥­­ï ¢i¤¡ã¤¥âìáï ª®¯i­­ï ReactOS ­  \82 è",
79 TEXT_STYLE_NORMAL
80 },
81 {
82 6,
83 12,
84 "ª®¬¯'îâ¥à i ¯i¤£®â®¢ª  ¤® ¤à㣮£® ¥â ¯ã ¢áâ ­®¢«¥­­ï.",
85 TEXT_STYLE_NORMAL
86 },
87 {
88 8,
89 15,
90 "\x07 \8d â¨á­iâì ENTER 鮡 ¢áâ ­®¢¨â¨ ReactOS.",
91 TEXT_STYLE_NORMAL
92 },
93 {
94 8,
95 17,
96 "\x07 \8d â¨á­iâì R ¤«ï ®­®¢«¥­­ï ReactOS.",
97 TEXT_STYLE_NORMAL
98 },
99 {
100 8,
101 19,
102 "\x07 \8d â¨á­iâì L ¤«ï ¯¥à¥£«ï¤ã «i業§i©­¨å 㬮¢ ReactOS",
103 TEXT_STYLE_NORMAL
104 },
105 {
106 8,
107 21,
108 "\x07 \8d â¨á­iâì F3 鮡 ¢¨©â¨. ­¥ ¢áâ ­®¢«îîç¨ ReactOS.",
109 TEXT_STYLE_NORMAL
110 },
111 {
112 6,
113 23,
114 "\84«ï ®âਬ ­­ï ¤¥â «ì­iè®õ i­ä®à¬ æiõ ¯à® ReactOS, ¡ã¤ì-« áª  ¢i¤¢i¤ ©â¥:",
115 TEXT_STYLE_NORMAL
116 },
117 {
118 6,
119 24,
120 "http://www.reactos.org/uk/",
121 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
122 },
123 {
124 0,
125 0,
126 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨ R = \82i¤­®¢¨â¨ L = \8bi業§iï F3 = \82¨©â¨",
127 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
128 },
129 {
130 0,
131 0,
132 NULL,
133 0
134 }
135 };
136
137 static MUI_ENTRY ukUAIntroPageEntries[] =
138 {
139 {
140 4,
141 3,
142 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
143 TEXT_STYLE_UNDERLINE
144 },
145 {
146 6,
147 8,
148 "ReactOS Version Status",
149 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
150 },
151 {
152 6,
153 11,
154 "ReactOS is in Alpha stage, meaning it is not feature-complete",
155 TEXT_STYLE_NORMAL
156 },
157 {
158 6,
159 12,
160 "and is under heavy development. It is recommended to use it only for",
161 TEXT_STYLE_NORMAL
162 },
163 {
164 6,
165 13,
166 "evaluation and testing purposes and not as your daily-usage OS.",
167 TEXT_STYLE_NORMAL
168 },
169 {
170 6,
171 15,
172 "Backup your data or test on a secondary computer if you attempt",
173 TEXT_STYLE_NORMAL
174 },
175 {
176 6,
177 16,
178 "to run ReactOS on real hardware.",
179 TEXT_STYLE_NORMAL
180 },
181 {
182 8,
183 19,
184 "\x07 Press ENTER to continue ReactOS Setup.",
185 TEXT_STYLE_NORMAL
186 },
187 {
188 8,
189 21,
190 "\x07 Press F3 to quit without installing ReactOS.",
191 TEXT_STYLE_NORMAL
192 },
193 {
194 0,
195 0,
196 "ENTER = Continue F3 = Quit",
197 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
198 },
199 {
200 0,
201 0,
202 NULL,
203 0
204 }
205 };
206
207 static MUI_ENTRY ukUALicensePageEntries[] =
208 {
209 {
210 4,
211 3,
212 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
213 TEXT_STYLE_UNDERLINE
214 },
215 {
216 6,
217 6,
218 "\8bi業§iï:",
219 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
220 },
221 {
222 8,
223 8,
224 "ReactOS «i業§®¢ ­® ¢i¤¯®¢i¤­® ¤® 㬮¢",
225 TEXT_STYLE_NORMAL
226 },
227 {
228 8,
229 9,
230 "GNU GPL. \92 ª®¦ ReactOS ¬iáâ¨âì ª®¬¯®­¥­â¨, ïªi «i業§®¢ ­®",
231 TEXT_STYLE_NORMAL
232 },
233 {
234 8,
235 10,
236 "§  áã¬iá­¨¬¨ «i業§iﬨ: X11, BSD, GNU LGPL.",
237 TEXT_STYLE_NORMAL
238 },
239 {
240 8,
241 11,
242 "\82ᥠ¯à®£à ¬­¥ § ¡¥§¯¥ç¥­­ï, 瘟 ¢å®¤¨âì ¢ á¨á⥬ã ReactOS, ¢¨¯ã饭®",
243 TEXT_STYLE_NORMAL
244 },
245 {
246 8,
247 12,
248 "¯i¤ \82i¤ªà¨â®î «i業§i©­®î 㣮¤®î GNU GPL i§ §¡¥à¥¦¥­­ï¬",
249 TEXT_STYLE_NORMAL
250 },
251 {
252 8,
253 13,
254 "¯¥à¢¨­­¨å «i業§iõ.",
255 TEXT_STYLE_NORMAL
256 },
257 {
258 8,
259 15,
260 "\84 ­¥ ¯à®£à ¬­¥ § ¡¥§¯¥ç¥­­ï ¯®áâ ¢«ïóâìáï \81\85\87 \83\80\90\80\8d\92Iô i ¡¥§ ®¡¬¥¦¥­ì",
261 TEXT_STYLE_NORMAL
262 },
263 {
264 8,
265 16,
266 "ã ¢¨ª®à¨áâ ­­i, ïª §  ¬iá楢¨¬, â ª i ¬i¦­ à®¤­¨¬ ¯à ¢®¬",
267 TEXT_STYLE_NORMAL
268 },
269 {
270 8,
271 17,
272 "\8bi業§iï ReactOS ¤®§¢®«ïó ¯¥à¥¤ ç㠯தãªâã âà¥âi¬ ®á®¡ ¬.",
273 TEXT_STYLE_NORMAL
274 },
275 {
276 8,
277 18,
278 "\9fªé® ç¥à¥§ ¡ã¤ì-ïªi ¯à¨ç¨­¨ \82¨ ­¥ ®âਬ «¨ ª®¯iî \82i¤ªà¨â®õ",
279 TEXT_STYLE_NORMAL
280 },
281 {
282 8,
283 19,
284 "«i業§i©­®õ 㣮¤¨ GNU à §®¬ § ReactOS, ¢i¤¢i¤ óâ¥",
285 TEXT_STYLE_NORMAL
286 },
287 {
288 8,
289 20,
290 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
291 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
292 },
293 {
294 8,
295 22,
296 "\83 à ­âiõ:",
297 TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
298 },
299 {
300 8,
301 24,
302 "\96¥ ó ¢i«ì­¥ ¯à®£à ¬­¥ § ¡¥§¯¥ç¥­­ï; ¤¨¢. ¤¦¥à¥«® ¤«ï ¯¥à¥£«ï¤ã ¯à ¢.",
303 TEXT_STYLE_NORMAL
304 },
305 {
306 8,
307 25,
308 "\8d¥ ¤ îâìáï \8dI\9f\8aI £ à ­âiõ; ­i £ à ­âiõ \92\8e\82\80\90\8d\8e\83\8e \91\92\80\8d\93, ­i ",
309 TEXT_STYLE_NORMAL
310 },
311 {
312 8,
313 26,
314 "\8f\90\88\84\80\92\8d\8e\91\92I \84\8b\9f \8a\8e\8d\8a\90\85\92\8d\88\95 \96I\8b\85\89",
315 TEXT_STYLE_NORMAL
316 },
317 {
318 0,
319 0,
320 "ENTER = \8f®¢¥à­ãâ¨áì",
321 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
322 },
323 {
324 0,
325 0,
326 NULL,
327 0
328 }
329 };
330
331 static MUI_ENTRY ukUADevicePageEntries[] =
332 {
333 {
334 4,
335 3,
336 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
337 TEXT_STYLE_UNDERLINE
338 },
339 {
340 6,
341 8,
342 "\93 ᯨáªã ­¨¦ç¥ ¯à¨¢¥¤¥­i ¯®â®ç­i ¯ à ¬¥âਠ¯à¨áâà®õ¢.",
343 TEXT_STYLE_NORMAL
344 },
345 {
346 24,
347 11,
348 "\8a®¬¯'îâ¥à:",
349 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
350 },
351 {
352 24,
353 12,
354 "\85ªà ­:",
355 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
356 },
357 {
358 24,
359 13,
360 "\8a« ¢i âãà :",
361 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
362 },
363 {
364 24,
365 14,
366 "\8a« ¢. ஧ª« ¤ª :",
367 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
368 },
369 {
370 24,
371 16,
372 "\8f਩­ïâ¨:",
373 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_RIGHT
374 },
375 {
376 25,
377 16, "\87 áâ®á㢠⨠¤ ­i ¯ à ¬¥âਠ¯à¨áâà®õ¢",
378 TEXT_STYLE_NORMAL
379 },
380 {
381 6,
382 19,
383 "\82¨ ¬®¦¥â¥ §¬i­¨â¨ ¯ à ¬¥âਠ¯à¨áâà®õ¢ ­ â¨áª îç¨ ª« ¢ièi \82\83\8e\90\93 i \82\8d\88\87",
384 TEXT_STYLE_NORMAL
385 },
386 {
387 6,
388 20,
389 "¤«ï ¢¨¤i«¥­­ï ¥«¥¬¥­âã i ª« ¢ièã ENTER ¤«ï ¢¨¡®àã i­è¨å ¢ ài ­âi¢",
390 TEXT_STYLE_NORMAL
391 },
392 {
393 6,
394 21,
395 "¯ à ¬¥âài¢.",
396 TEXT_STYLE_NORMAL
397 },
398 {
399 6,
400 23,
401 "\8a®«¨ ¢ái ¯ à ¬¥âਠ¡ã¤ãâì ¢¨§­ ç¥­i, ¢¨¡¥àiâì",
402 TEXT_STYLE_NORMAL
403 },
404 {
405 6,
406 24,
407 "\"\87 áâ®á㢠⨠¤ ­i ¯ à ¬¥âਠ¯à¨áâà®õ¢\" i ­ â¨á­iâì ENTER.",
408 TEXT_STYLE_NORMAL
409 },
410 {
411 0,
412 0,
413 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨ F3 = \82¨©â¨",
414 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
415 },
416 {
417 0,
418 0,
419 NULL,
420 0
421 }
422 };
423
424 static MUI_ENTRY ukUARepairPageEntries[] =
425 {
426 {
427 4,
428 3,
429 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
430 TEXT_STYLE_UNDERLINE
431 },
432 {
433 6,
434 8,
435 "\82áâ ­®¢«î¢ ç ReactOS §­ å®¤¨âìáï ¢ à ­­i© áâ ¤iõ ஧஡ª¨ i é¥ ­¥",
436 TEXT_STYLE_NORMAL
437 },
438 {
439 6,
440 9,
441 "¯i¤âਬãó ¢ái äã­ªæiõ ¯®¢­®æi­­®õ ¯à®£à ¬¨ ¢áâ ­®¢«¥­­ï.",
442 TEXT_STYLE_NORMAL
443 },
444 {
445 6,
446 12,
447 "\94ã­ªæiõ ¢i¤­®¢«¥­­ï é¥ ­¥ ¢¯à®¢ ¤¦¥­i.",
448 TEXT_STYLE_NORMAL
449 },
450 {
451 8,
452 15,
453 "\x07 \8d â¨á­iâì U 鮡 ®­®¢¨â¨ OS.",
454 TEXT_STYLE_NORMAL
455 },
456 {
457 8,
458 17,
459 "\x07 \8d â¨á­iâì R ¤«ï § ¯ãáªã \8a®­á®«i \82i¤­®¢«¥­­ï.",
460 TEXT_STYLE_NORMAL
461 },
462 {
463 8,
464 19,
465 "\x07 \8d â¨á­iâì ESC ¤«ï ¯®¢¥à­¥­­ï ¤® £®«®¢­®õ áâ®ài­ª¨.",
466 TEXT_STYLE_NORMAL
467 },
468 {
469 8,
470 21,
471 "\x07 \8d â¨á­iâì ENTER 鮡 ¯¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à.",
472 TEXT_STYLE_NORMAL
473 },
474 {
475 0,
476 0,
477 "ESC = \83®«®¢­  \91â®ài­ª  U = \8e­®¢¨â¨ R = \82i¤­®¢¨â¨ ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨",
478 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
479 },
480 {
481 0,
482 0,
483 NULL,
484 0
485 }
486 };
487
488 static MUI_ENTRY ukUAComputerPageEntries[] =
489 {
490 {
491 4,
492 3,
493 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
494 TEXT_STYLE_UNDERLINE
495 },
496 {
497 6,
498 8,
499 "\92ãâ \82¨ ¬®¦¥â¥ §¬i­¨â¨ ⨯ \82 è®£® ª®¬¯'îâ¥à .",
500 TEXT_STYLE_NORMAL
501 },
502 {
503 8,
504 10,
505 "\x07 \8d â¨áª ©â¥ ª« ¢ièi \82\82\85\90\95 â  \82\8d\88\87 ¤«ï ¢¨¡®àã ⨯ã \82 è®£® ª®¬¯'îâ¥à ",
506 TEXT_STYLE_NORMAL
507 },
508 {
509 8,
510 11,
511 " i ­ â¨á­iâì ENTER.",
512 TEXT_STYLE_NORMAL
513 },
514 {
515 8,
516 13,
517 "\x07 \8d â¨á­iâì ESC ¤«ï ¯®¢¥à­¥­­ï ¤® ¯®¯¥à¥¤­ì®õ áâ®ài­ª¨ ¡¥§ §¬i­¨",
518 TEXT_STYLE_NORMAL
519 },
520 {
521 8,
522 14,
523 " ⨯㠪®¬¯'îâ¥à .",
524 TEXT_STYLE_NORMAL
525 },
526 {
527 0,
528 0,
529 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨ ESC = \91ª á㢠⨠F3 = \82¨©â¨",
530 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
531 },
532 {
533 0,
534 0,
535 NULL,
536 0
537 }
538 };
539
540 static MUI_ENTRY ukUAFlushPageEntries[] =
541 {
542 {
543 4,
544 3,
545 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
546 TEXT_STYLE_UNDERLINE
547 },
548 {
549 10,
550 6,
551 "\91¨á⥬  ¯¥à¥¢iàïó ç¨ ¢ái ¤ ­i §¡¥à¥¦¥­® ­  ¤¨áª",
552 TEXT_STYLE_NORMAL
553 },
554 {
555 10,
556 8,
557 "\96¥ ¬®¦¥ § ©­ï⨠¤¥ªi«ìª  墨«¨­",
558 TEXT_STYLE_NORMAL
559 },
560 {
561 10,
562 9,
563 "\8fiá«ï § ¢¥à襭­ï ª®¬¯'îâ¥à ¡ã¤¥  ¢â®¬ â¨ç­® ¯¥à¥§ ¢ ­â ¦¥­®",
564 TEXT_STYLE_NORMAL
565 },
566 {
567 0,
568 0,
569 "\8eç¨éãî ª¥è",
570 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
571 },
572 {
573 0,
574 0,
575 NULL,
576 0
577 }
578 };
579
580 static MUI_ENTRY ukUAQuitPageEntries[] =
581 {
582 {
583 4,
584 3,
585 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
586 TEXT_STYLE_UNDERLINE
587 },
588 {
589 10,
590 6,
591 "ReactOS ­¥ ¢áâ ­®¢«¥­® ¯®¢­iáâî",
592 TEXT_STYLE_NORMAL
593 },
594 {
595 10,
596 8,
597 "\82¨âiâì ¤¨áªãâã § ¤¨áª®¢®¤ã A: â ",
598 TEXT_STYLE_NORMAL
599 },
600 {
601 10,
602 9,
603 "¢ái CD-ROM § CD-¯à¨¢®¤i¢.",
604 TEXT_STYLE_NORMAL
605 },
606 {
607 10,
608 11,
609 "\8d â¨á­iâì ENTER 鮡 ¯¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à.",
610 TEXT_STYLE_NORMAL
611 },
612 {
613 0,
614 0,
615 "\81ã¤ì-« áª  § ç¥ª ©â¥ ...",
616 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG,
617 },
618 {
619 0,
620 0,
621 NULL,
622 0
623 }
624 };
625
626 static MUI_ENTRY ukUADisplayPageEntries[] =
627 {
628 {
629 4,
630 3,
631 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
632 TEXT_STYLE_UNDERLINE
633 },
634 {
635 6,
636 8,
637 "\92ãâ ¢¨ ¬®¦¥â¥ §¬i­¨â¨ ⨯ ¥ªà ­ã.",
638 TEXT_STYLE_NORMAL
639 },
640 { 8,
641 10,
642 "\x07 \8d â¨áª ©â¥ ª« ¢ièi \82\82\85\90\95 â  \82\8d\88\87 ¤«ï ¢¨¡®àã ¯®âài¡­®£® ⨯㠬®­iâ®àã",
643 TEXT_STYLE_NORMAL
644 },
645 {
646 8,
647 11,
648 " i ­ â¨á­iâì ENTER.",
649 TEXT_STYLE_NORMAL
650 },
651 {
652 8,
653 13,
654 "\x07 \8d â¨á­iâì ESC ¤«ï ¯®¢¥à­¥­­ï ¤® ¯®¯¥à¥¤­ì®õ áâ®ài­ª¨ ¡¥§ §¬i­¨",
655 TEXT_STYLE_NORMAL
656 },
657 {
658 8,
659 14,
660 " ⨯㠬®­iâ®à .",
661 TEXT_STYLE_NORMAL
662 },
663 {
664 0,
665 0,
666 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨ ESC = \91ª á㢠⨠F3 = \82¨©â¨",
667 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
668 },
669 {
670 0,
671 0,
672 NULL,
673 0
674 }
675 };
676
677 static MUI_ENTRY ukUASuccessPageEntries[] =
678 {
679 {
680 4,
681 3,
682 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
683 TEXT_STYLE_UNDERLINE
684 },
685 {
686 10,
687 6,
688 "\8eá­®¢­i ª®¬¯®­¥­â¨ ReactOS ¡ã«¨ ãá¯iè­® ¢áâ ­®¢«¥­i.",
689 TEXT_STYLE_NORMAL
690 },
691 {
692 10,
693 8,
694 "\82¨âiâì ¤¨áª¥âã § ¤¨áª®¢®¤ã A: â ",
695 TEXT_STYLE_NORMAL
696 },
697 {
698 10,
699 9,
700 "¢ái CD-ROM § CD-¯à¨¢®¤i¢.",
701 TEXT_STYLE_NORMAL
702 },
703 {
704 10,
705 11,
706 "\8d â¨á­iâì ENTER 鮡 ¯¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à.",
707 TEXT_STYLE_NORMAL
708 },
709 {
710 0,
711 0,
712 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à",
713 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
714 },
715 {
716 0,
717 0,
718 NULL,
719 0
720 }
721 };
722
723 static MUI_ENTRY ukUABootPageEntries[] =
724 {
725 {
726 4,
727 3,
728 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
729 TEXT_STYLE_UNDERLINE
730 },
731 {
732 6,
733 8,
734 "\82áâ ­®¢«î¢ ç ­¥ ¬®¦¥ ¢áâ ­®¢¨â¨ bootloader ­  ¦®àá⪨© ¤¨áª",
735 TEXT_STYLE_NORMAL
736 },
737 {
738 6,
739 9,
740 "\82 è®£® ª®¬¯'îâ¥à ",
741 TEXT_STYLE_NORMAL
742 },
743 {
744 6,
745 13,
746 "\81ã¤ì-« áª  ¢á⠢⥠¢i¤ä®à¬ â®¢ ­ã ¤¨áª¥âã ¢ ¤¨¢ª®¢®¤ A: â ",
747 TEXT_STYLE_NORMAL
748 },
749 {
750 6,
751 14,
752 "­ â¨á­iâì ENTER.",
753 TEXT_STYLE_NORMAL,
754 },
755 {
756 0,
757 0,
758 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨ F3 = \82¨©â¨",
759 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
760 },
761 {
762 0,
763 0,
764 NULL,
765 0
766 }
767
768 };
769
770 static MUI_ENTRY ukUASelectPartitionEntries[] =
771 {
772 {
773 4,
774 3,
775 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
776 TEXT_STYLE_UNDERLINE
777 },
778 {
779 6,
780 8,
781 "\8d¨¦ç¥ ¯à¨¢¥¤¥­¨© ᯨ᮪ iá­ãîç¨å ஧¤i«i¢ â  ­¥§ ©­ï⮣® ¬iáæï, ¤¥ ¬®¦­ ",
782 TEXT_STYLE_NORMAL
783 },
784 {
785 6,
786 9,
787 "á⢮à¨â¨ ­®¢i ஧¤i«¨.",
788 TEXT_STYLE_NORMAL
789 },
790 {
791 8,
792 11,
793 "\x07 \8d â¨áª ©â¥ ª« ¢ièi \82\82\85\90\95 â  \82\8d\88\87 ¤«ï ¢¨¡®à㠯㭪âã.",
794 TEXT_STYLE_NORMAL
795 },
796 {
797 8,
798 13,
799 "\x07 \8d â¨á­iâì ENTER 鮡 ¢áâ ­®¢¨â¨ ReactOS ­  ¢¨¡à ­¨© ஧¤i«.",
800 TEXT_STYLE_NORMAL
801 },
802 {
803 8,
804 15,
805 "\x07 Press P to create a primary partition.",
806 // "\x07 \8d â¨á­iâì C 鮡 á⢮à¨â¨ ­®¢¨© ஧¤i«.",
807 TEXT_STYLE_NORMAL
808 },
809 {
810 8,
811 17,
812 "\x07 Press E to create an extended partition.",
813 TEXT_STYLE_NORMAL
814 },
815 {
816 8,
817 19,
818 "\x07 Press L to create a logical partition.",
819 TEXT_STYLE_NORMAL
820 },
821 {
822 8,
823 21,
824 "\x07 \8d â¨á­iâì D 鮡 ¢¨¤ «¨â¨ iá­ãî稩 ஧¤i«.",
825 TEXT_STYLE_NORMAL
826 },
827 {
828 0,
829 0,
830 "Please wait...",
831 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
832 },
833 {
834 0,
835 0,
836 NULL,
837 0
838 }
839 };
840
841 static MUI_ENTRY ukUAConfirmDeleteSystemPartitionEntries[] =
842 {
843 {
844 4,
845 3,
846 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
847 TEXT_STYLE_UNDERLINE
848 },
849 {
850 6,
851 8,
852 "You have chosen to delete the system partition.",
853 TEXT_STYLE_NORMAL
854 },
855 {
856 6,
857 10,
858 "System partitions can contain diagnostic programs, hardware configuration",
859 TEXT_STYLE_NORMAL
860 },
861 {
862 6,
863 11,
864 "programs, programs to start an operating system (like ReactOS) or other",
865 TEXT_STYLE_NORMAL
866 },
867 {
868 6,
869 12,
870 "programs provided by the hardware manufacturer.",
871 TEXT_STYLE_NORMAL
872 },
873 {
874 6,
875 14,
876 "Delete a system partition only when you are sure that there are no such",
877 TEXT_STYLE_NORMAL
878 },
879 {
880 6,
881 15,
882 "programs on the partition, or when you are sure you want to delete them.",
883 TEXT_STYLE_NORMAL
884 },
885 {
886 6,
887 16,
888 "When you delete the partition, you might not be able to boot the",
889 TEXT_STYLE_NORMAL
890 },
891 {
892 6,
893 17,
894 "computer from the harddisk until you finished the ReactOS Setup.",
895 TEXT_STYLE_NORMAL
896 },
897 {
898 8,
899 20,
900 "\x07 Press ENTER to delete the system partition. You will be asked",
901 TEXT_STYLE_NORMAL
902 },
903 {
904 8,
905 21,
906 " to confirm the deletion of the partition again later.",
907 TEXT_STYLE_NORMAL
908 },
909 {
910 8,
911 24,
912 "\x07 Press ESC to return to the previous page. The partition will",
913 TEXT_STYLE_NORMAL
914 },
915 {
916 8,
917 25,
918 " not be deleted.",
919 TEXT_STYLE_NORMAL
920 },
921 {
922 0,
923 0,
924 "ENTER=Continue ESC=Cancel",
925 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
926 },
927 {
928 0,
929 0,
930 NULL,
931 0
932 }
933 };
934
935 static MUI_ENTRY ukUAFormatPartitionEntries[] =
936 {
937 {
938 4,
939 3,
940 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
941 TEXT_STYLE_UNDERLINE
942 },
943 {
944 6,
945 8,
946 "\94®à¬ â㢠­­ï ஧¤i«ã",
947 TEXT_STYLE_NORMAL
948 },
949 {
950 6,
951 10,
952 "\87 à § ¢áâ ­®¢«î¢ ç ¢i¤ä®à¬ âãó ஧¤i«. \8d â¨á­iâì ENTER ¤«ï ¯à®¤®¢¦¥­­ï.",
953 TEXT_STYLE_NORMAL
954 },
955 {
956 0,
957 0,
958 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨ F3 = \82¨©â¨",
959 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
960 },
961 {
962 0,
963 0,
964 NULL,
965 TEXT_STYLE_NORMAL
966 }
967 };
968
969 static MUI_ENTRY ukUAInstallDirectoryEntries[] =
970 {
971 {
972 4,
973 3,
974 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
975 TEXT_STYLE_UNDERLINE
976 },
977 {
978 6,
979 8,
980 "\82áâ ­®¢«î¢ ç ¢áâ ­®¢¨âì ä ©«¨ ReactOS ­  ¢¨¡à ­¨© ஧¤i«. \82¨¡¥àiâì",
981 TEXT_STYLE_NORMAL
982 },
983 {
984 6,
985 9,
986 "¤¨à¥ªâ®àiî, ¢ ïªã \82¨ å®ç¥â¥ ¢áâ ­®¢¨â¨ ReactOS:",
987 TEXT_STYLE_NORMAL
988 },
989 {
990 6,
991 14,
992 "\99®¡ §¬i­¨â¨ ¤¨à¥ªâ®àiî ­ â¨á­iâì BACKSPACE ¤«ï ¢¨¤ «¥­­ï",
993 TEXT_STYLE_NORMAL
994 },
995 {
996 6,
997 15,
998 "ᨬ¢®«i¢ ¯iá«ï 箣® ¢¢¥¤iâì ­ §¢ã ¤¨à¥ªâ®àiõ ¤«ï",
999 TEXT_STYLE_NORMAL
1000 },
1001 {
1002 6,
1003 16,
1004 "¢áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS.",
1005 TEXT_STYLE_NORMAL
1006 },
1007 {
1008 0,
1009 0,
1010 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨ F3 = \82¨©â¨",
1011 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1012 },
1013 {
1014 0,
1015 0,
1016 NULL,
1017 0
1018 }
1019 };
1020
1021 static MUI_ENTRY ukUAFileCopyEntries[] =
1022 {
1023 {
1024 4,
1025 3,
1026 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1027 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1028 },
1029 {
1030 0,
1031 12,
1032 "\81ã¤ì-« áª , § ç¥ª ©â¥ ¯®ª¨ ¢áâ ­®¢«î¢ ç ReactOS ª®¯iîó ä ©«¨ ¤®",
1033 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1034 },
1035 {
1036 0,
1037 13,
1038 "¯ ¯ª¨ ¯à¨§­ ç¥­­ï.",
1039 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1040 },
1041 {
1042 0,
1043 14,
1044 "\96¥ ¬®¦¥ § ©­ï⨠¤¥ªi«ìª  墨«¨­.",
1045 TEXT_STYLE_NORMAL | TEXT_ALIGN_CENTER
1046 },
1047 {
1048 50,
1049 0,
1050 "\xB3 \81ã¤ì-« áª  § ç¥ª ©â¥... ",
1051 TEXT_TYPE_STATUS
1052 },
1053 {
1054 0,
1055 0,
1056 NULL,
1057 0
1058 }
1059 };
1060
1061 static MUI_ENTRY ukUABootLoaderEntries[] =
1062 {
1063 {
1064 4,
1065 3,
1066 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1067 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1068 },
1069 {
1070 6,
1071 8,
1072 "\82áâ ­®¢«î¢ ç ¢áâ ­®¢«îó § ¢ ­â ¦ã¢ ç",
1073 TEXT_STYLE_NORMAL
1074 },
1075 {
1076 8,
1077 12,
1078 "\82áâ ­®¢¨â¨ § ¢ ­â ¦ã¢ ç ­  ¦®àá⪨© ¤¨áª (MBR i VBR).",
1079 TEXT_STYLE_NORMAL
1080 },
1081 {
1082 8,
1083 13,
1084 "\82áâ ­®¢¨â¨ § ¢ ­â ¦ã¢ ç ­  ¦®àá⪨© ¤¨áª («¨è¥ VBR).",
1085 TEXT_STYLE_NORMAL
1086 },
1087 {
1088 8,
1089 14,
1090 "\82áâ ­®¢¨â¨ § ¢ ­â ¦ã¢ ç ­  ¤¨áª¥âã.",
1091 TEXT_STYLE_NORMAL
1092 },
1093 {
1094 8,
1095 15,
1096 "\8d¥ ¢áâ ­®¢«î¢ â¨ § ¢ ­â ¦ã¢ ç.",
1097 TEXT_STYLE_NORMAL
1098 },
1099 {
1100 0,
1101 0,
1102 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨ F3 = \82¨©â¨",
1103 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1104 },
1105 {
1106 0,
1107 0,
1108 NULL,
1109 0
1110 }
1111 };
1112
1113 static MUI_ENTRY ukUAKeyboardSettingsEntries[] =
1114 {
1115 {
1116 4,
1117 3,
1118 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1119 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1120 },
1121 {
1122 6,
1123 8,
1124 "\92ãâ \82¨ ¬®¦¥â¥ §¬i­¨â¨ ⨯ ª« ¢i âãà¨.",
1125 TEXT_STYLE_NORMAL
1126 },
1127 {
1128 8,
1129 10,
1130 "\x07 \8d â¨áª ©â¥ ª« ¢ièi \82\82\85\90\95 â  \82\8d\88\87 ¤«ï ¢¨¡®àã ¯®âài¡­®£® ⨯ã",
1131 TEXT_STYLE_NORMAL
1132 },
1133 {
1134 8,
1135 11,
1136 " ª« ¢i âãਠi ­ â¨á­iâì ENTER.",
1137 TEXT_STYLE_NORMAL
1138 },
1139 {
1140 8,
1141 13,
1142 "\x07 \8d â¨á­iâì ESC ¤«ï ¯®¢¥à­¥­­ï ­  ¯®¯¥à¥¤­î áâ®ài­ªã ¡¥§ §¬i­¨",
1143 TEXT_STYLE_NORMAL
1144 },
1145 {
1146 8,
1147 14,
1148 " ⨯㠪« ¢i âãà¨.",
1149 TEXT_STYLE_NORMAL
1150 },
1151 {
1152 0,
1153 0,
1154 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨ ESC = \91ª á㢠⨠F3 = \82¨©â¨",
1155 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1156 },
1157 {
1158 0,
1159 0,
1160 NULL,
1161 0
1162 }
1163 };
1164
1165 static MUI_ENTRY ukUALayoutSettingsEntries[] =
1166 {
1167 {
1168 4,
1169 3,
1170 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1171 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1172 },
1173 {
1174 6,
1175 8,
1176 "\82¨¡¥àiâì ஧ª« ¤ªã, 猪 ¡ã¤¥ ¢áâ ­®¢«¥­  猪 áâ ­¤ àâ­ .",
1177 TEXT_STYLE_NORMAL
1178 },
1179 {
1180 8,
1181 10,
1182 "\x07 \8d â¨áª ©â¥ ª« ¢ièi \82\82\85\90\95 â  \82\8d\88\87 ¤«ï ¢¨¡®àã ¯®âài¡­®õ ஧ª« ¤ª¨",
1183 TEXT_STYLE_NORMAL
1184 },
1185 {
1186 8,
1187 11,
1188 " ª« ¢i âãਠi ­ â¨á­iâì ENTER.",
1189 TEXT_STYLE_NORMAL
1190 },
1191 {
1192 8,
1193 13,
1194 "\x07 \8d â¨á­iâì ESC ¤«ï ¯®¢¥à­¥­­ï ­  ¯®¯¥à¥¤­î áâ®ài­ªã ¡¥§ §¬i­¨",
1195 TEXT_STYLE_NORMAL
1196 },
1197 {
1198 8,
1199 14,
1200 " ஧ª« ¤ª¨ ª« ¢i âãà¨.",
1201 TEXT_STYLE_NORMAL
1202 },
1203 {
1204 0,
1205 0,
1206 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨ ESC = \91ª á㢠⨠F3 = \82¨©â¨",
1207 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1208 },
1209 {
1210 0,
1211 0,
1212 NULL,
1213 0
1214 },
1215
1216 };
1217
1218 static MUI_ENTRY ukUAPrepareCopyEntries[] =
1219 {
1220 {
1221 4,
1222 3,
1223 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1224 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1225 },
1226 {
1227 6,
1228 8,
1229 "\82áâ ­®¢«î¢ ç £®âãó \82 è ª®¬¯'îâ¥à ¤«ï ª®¯i­­ï ä ©«i¢ ReactOS. ",
1230 TEXT_STYLE_NORMAL
1231 },
1232 {
1233 0,
1234 0,
1235 "\83¥­¥àãî ᯨ᮪ ä ©«i¢...",
1236 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1237 },
1238 {
1239 0,
1240 0,
1241 NULL,
1242 0
1243 },
1244
1245 };
1246
1247 static MUI_ENTRY ukUASelectFSEntries[] =
1248 {
1249 {
1250 4,
1251 3,
1252 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1253 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1254 },
1255 {
1256 6,
1257 17,
1258 "\82¨¡¥àiâì ä ©«®¢ã á¨á⥬㠧i ᯨáªã ­¨¦ç¥.",
1259 0
1260 },
1261 {
1262 8,
1263 19,
1264 "\x07 \8d â¨áª ©â¥ ª« ¢ièi \82\82\85\90\95 â  \82\8d\88\87 ¤«ï ¢¨¡®àã ä ©«®¢®õ á¨á⥬¨.",
1265 0
1266 },
1267 {
1268 8,
1269 21,
1270 "\x07 \8d â¨á­iâì ENTER 鮡 ¢i¤ä®à¬ â㢠⨠஧¤i«.",
1271 0
1272 },
1273 {
1274 8,
1275 23,
1276 "\x07 \8d â¨á­iâì ESC ¤«ï ¢¨¡®àã i­è®£® ஧¤i«ã.",
1277 0
1278 },
1279 {
1280 0,
1281 0,
1282 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨ ESC = \91ª á㢠⨠F3 = \82¨©â¨",
1283 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1284 },
1285
1286 {
1287 0,
1288 0,
1289 NULL,
1290 0
1291 }
1292 };
1293
1294 static MUI_ENTRY ukUADeletePartitionEntries[] =
1295 {
1296 {
1297 4,
1298 3,
1299 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1300 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1301 },
1302 {
1303 6,
1304 8,
1305 "\82¨ ¢¨¡à «¨ ¢¨¤ «¥­­ï ஧¤i«ã",
1306 TEXT_STYLE_NORMAL
1307 },
1308 {
1309 8,
1310 18,
1311 "\x07 \8d â¨á­iâì D ¤«ï ¢¨¤ «¥­­ï ஧¤i«ã.",
1312 TEXT_STYLE_NORMAL
1313 },
1314 {
1315 11,
1316 19,
1317 "\93\82\80\83\80: \82ái ¤ ­i ­  æ쮬ã ஧¤i«i ¡ã¤ãâì ¢âà ç¥­i!",
1318 TEXT_STYLE_NORMAL
1319 },
1320 {
1321 8,
1322 21,
1323 "\x07 \8d â¨á­iâì ESC ¤«ï ᪠á㢠­­ï.",
1324 TEXT_STYLE_NORMAL
1325 },
1326 {
1327 0,
1328 0,
1329 "D = \82¨¤ «¨â¨ \90®§¤i« ESC = \91ª á㢠⨠F3 = \82¨©â¨",
1330 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1331 },
1332 {
1333 0,
1334 0,
1335 NULL,
1336 0
1337 }
1338 };
1339
1340 static MUI_ENTRY ukUARegistryEntries[] =
1341 {
1342 {
1343 4,
1344 3,
1345 " \82áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1346 TEXT_STYLE_UNDERLINE
1347 },
1348 {
1349 6,
1350 8,
1351 "\82áâ ­®¢«î¢ ç ®­®¢«îó ª®­äi£ãà æiî á¨á⥬¨. ",
1352 TEXT_STYLE_NORMAL
1353 },
1354 {
1355 0,
1356 0,
1357 "\91⢮àîî áâàãªâãàã à¥óáâàã...",
1358 TEXT_TYPE_STATUS | TEXT_PADDING_BIG
1359 },
1360 {
1361 0,
1362 0,
1363 NULL,
1364 0
1365 },
1366
1367 };
1368
1369 MUI_ERROR ukUAErrorEntries[] =
1370 {
1371 {
1372 // NOT_AN_ERROR
1373 "Success\n"
1374 },
1375 {
1376 //ERROR_NOT_INSTALLED
1377 "ReactOS ­¥ ¡ã¢ ¯®¢­iáâî ¢áâ ­®¢«¥­¨© ­  \82 è\n"
1378 "ª®¬¯'îâ¥à. \9fªé® ¢¨ ¢¨©¤¥â¥ § ¢áâ ­®¢«î¢ ç  § à §,\n"
1379 "â® \82 ¬ ¡ã¤¥ ­¥®¡åi¤­® § ¯ãáâ¨â¨ ¯à®£à ¬ã ¢áâ ­®¢«¥­­ï\n"
1380 "§­®¢ã, ïªé® \82¨ å®ç¥â¥ ¢áâ ­®¢¨â¨ ReactOS,\n"
1381 "\n"
1382 " \x07 \8d â¨á­iâì ENTER 鮡 ¯à®¤®¢¦¨â¨ ¢áâ ­®¢«¥­­ï.\n"
1383 " \x07 \8d â¨á­iâì F3 ¤«ï ¢¨å®¤ã § ¢áâ ­®¢«î¢ ç .",
1384 "F3 = \82¨©â¨ ENTER = \8fத®¢¦¨â¨"
1385 },
1386 {
1387 //ERROR_NO_HDD
1388 "\8d¥ ¢¤ «®áì §­ ©â¨ ¦®àá⪨© ¤¨áª.\n",
1389 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1390 },
1391 {
1392 //ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1393 "\8d¥ ¢¤ «®áì §­ ©â¨ ãáâ ­®¢®ç­¨© ¤¨áª.\n",
1394 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1395 },
1396 {
1397 //ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1398 "\8d¥ ¢¤ «®áì § ¢ ­â ¦¨â¨ ä ©« TXTSETUP.SIF.\n",
1399 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1400 },
1401 {
1402 //ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1403 "\94 ©« TXTSETUP.SIF ¯®èª®¤¦¥­¨©.\n",
1404 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1405 },
1406 {
1407 //ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1408 "\82¨ï¢«¥­® ­¥ª®à¥ªâ­¨© ¯i¤¯¨á ¢ TXTSETUP.SIF.\n",
1409 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1410 },
1411 {
1412 //ERROR_DRIVE_INFORMATION
1413 "\8d¥ ¢¤ «®áì ®âਬ â¨ ¤ ­i ¯à® á¨á⥬­¨© ¤¨áª.\n",
1414 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1415 },
1416 {
1417 //ERROR_WRITE_BOOT,
1418 "\8d¥ ¢¤ «®áì ¢áâ ­®¢¨â¨ § ¢ ­â ¦ã¢ «ì­¨© ª®¤ FAT ­  á¨â¥¬­¨© ஧¤i«.",
1419 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1420 },
1421 {
1422 //ERROR_LOAD_COMPUTER,
1423 "\8d¥ ¢¤ «®áì § ¢ ­â ¦¨â¨ ᯨ᮪ ⨯i¢ ª®¬¯'îâ¥à .\n",
1424 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1425 },
1426 {
1427 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1428 "\8d¥ ¢¤ «®áì § ¢ ­â ¦¨â¨ ᯨ᮪ ०¨¬i¢ ¥ªà ­ã.\n",
1429 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1430 },
1431 {
1432 //ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1433 "\8d¥ ¢¤ «®áì § ¢ ­â ¦¨â¨ ᯨ᮪ ⨯i¢ ª« ¢i âãà¨.\n",
1434 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1435 },
1436 {
1437 //ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1438 "\8d¥ ¢¤ «®áì § ¢ ­â ¦¨â¨ ᯨ᮪ ஧ª« ¤®ª ª« ¢i âãà¨.\n",
1439 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1440 },
1441 {
1442 //ERROR_WARN_PARTITION,
1443 "\87­ ©¤¥­® ïª ¬i­i¬ã¬ ®¤¨­ ¦®àá⪨© ¤¨áª, é® ¬iáâ¨âì ஧¤i«,\n"
1444 "直© ­¥ ¯i¤âਬãóâìáï ReactOS!\n"
1445 "\n"
1446 "\91⢮७­ï ç¨ ¢¨¤ «¥­­ï ஧¤i«i¢ ¬®¦¥ §à㩭㢠⨠⠡«¨æî ஧¤i«i¢.\n"
1447 "\n"
1448 " \x07 \8d â¨á­iâì F3 ¤«ï ¢¨å®¤ã § ¢áâ ­®¢«î¢ ç .\n"
1449 " \x07 \8d â¨á­iâì ENTER 鮡 ¯à®¤®¢¦¨â¨.",
1450 "F3 = \82¨©â¨ ENTER = \8fத®¢¦¨â¨"
1451 },
1452 {
1453 //ERROR_NEW_PARTITION,
1454 "\82¨ ­¥ ¬®¦¥â¥ á⢮à¨â¨ ­®¢¨© ஧¤i« ­ \n"
1455 "¢¦¥ iá­ãî箬ã ஧¤i«i!\n"
1456 "\n"
1457 " * \8d â¨á­iâì ¡ã¤ì-ïªã ª« ¢ièã 鮡 ¯à®¤®¢¦¨â¨.",
1458 NULL
1459 },
1460 {
1461 //ERROR_DELETE_SPACE,
1462 "\8d¥ ¬®¦­  ¢¨¤ «¨â¨ ­¥à®§¬i祭㠮¡« áâì ­  ¤¨áªã!\n"
1463 "\n"
1464 " * \8d â¨á­iâì ¡ã¤ì-ïªã ª« ¢ièã 鮡 ¯à®¤®¢¦¨â¨.",
1465 NULL
1466 },
1467 {
1468 //ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1469 "\8d¥ ¢¤ «®áì ¢áâ ­®¢¨â¨ § ¢ ­â ¦ã¢ «ì­¨© ª®¤ FAT ­  á¨â¥¬­¨© ஧¤i«.",
1470 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1471 },
1472 {
1473 //ERROR_NO_FLOPPY,
1474 "\82i¤áãâ­ï ¤¨áª¥â  ¢ ¤¨áª®¢®¤i A:.",
1475 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨"
1476 },
1477 {
1478 //ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1479 "\8d¥ ¢¤ «®áì ®­®¢¨â¨ ¯ à ¬¥âਠ஧ª« ¤ª¨ ª« ¢i âãà¨.",
1480 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1481 },
1482 {
1483 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1484 "\8d¥ ¢¤ «®áì ®­®¢¨â¨ ¯ à ¬¥âਠ¥ªà ­ã ¢ à¥óáâài.",
1485 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1486 },
1487 {
1488 //ERROR_IMPORT_HIVE,
1489 "\8d¥ ¢¤ «®áì i¬¯®àâ㢠⨠䠩« ªãéi¢ à¥óáâàã.",
1490 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1491 },
1492 {
1493 //ERROR_FIND_REGISTRY
1494 "\8d¥ ¢¤ «®áì §­ ©â¨ ä ©«¨ ¤ ­¨å à¥óáâàã.",
1495 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1496 },
1497 {
1498 //ERROR_CREATE_HIVE,
1499 "\8d¥ ¢¤ «®áì á⢮à¨â¨ ªãéi à¥óáâàã.",
1500 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1501 },
1502 {
1503 //ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1504 "\8d¥ ¢¤ «®áì i­iæi «i§ã¢ â¨ à¥óáâà.",
1505 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1506 },
1507 {
1508 //ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1509 "Cabinet ¬ ó ­¥ª®à¥ªâ­¨© inf-ä ©«.\n",
1510 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1511 },
1512 {
1513 //ERROR_CABINET_MISSING,
1514 "Cabinet ­¥ §­ ©¤¥­®.\n",
1515 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1516 },
1517 {
1518 //ERROR_CABINET_SCRIPT,
1519 "Cabinet ­¥ ¬ ó ãáâ ­®¢®ç­®£® á業 àiî.\n",
1520 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1521 },
1522 {
1523 //ERROR_COPY_QUEUE,
1524 "\8d¥ ¢¤ «®áì ¢i¤ªà¨â¨ ç¥à£ã ª®¯i­­ï ä ©«i¢.\n",
1525 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1526 },
1527 {
1528 //ERROR_CREATE_DIR,
1529 "\8d¥ ¢¤ «®áì á⢮à¨â¨ ¤¨à¥ªâ®àiõ ¤«ï ¢áâ ­®¢«¥­­ï.",
1530 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1531 },
1532 {
1533 //ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1534 "\8d¥ ¢¤ «®áì §­ ©â¨ ᥪæiî 'Directories'\n"
1535 "¢ ä ©«i TXTSETUP.SIF.\n",
1536 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1537 },
1538 {
1539 //ERROR_CABINET_SECTION,
1540 "\8d¥ ¢¤ «®áì §­ ©â¨ ᥪæiî 'Directories'\n"
1541 "¢ cabinet.\n",
1542 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1543 },
1544 {
1545 //ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1546 "\8d¥ ¢¤ «®áì á⢮à¨â¨ ¤¨à¥ªâ®àiî ¤«ï ¢áâ ­®¢«­­ï.",
1547 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1548 },
1549 {
1550 //ERROR_FIND_SETUPDATA,
1551 "\8d¥ ¢¤ «®áì §­ ©â¨ ᥪæiî 'SetupData'\n"
1552 "¢ ä ©«i TXTSETUP.SIF.\n",
1553 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1554 },
1555 {
1556 //ERROR_WRITE_PTABLE,
1557 "\8d¥ ¢¤ «®áì § ¯¨á â¨ â ¡«¨æi ஧¤i«i¢.\n"
1558 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1559 },
1560 {
1561 //ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1562 "\8d¥ ¢¤ «®áì ¤®¤ â¨ ¯ à ¬¥âਠª®¤ã¢ ­­ï ¢ à¥óáâà.\n"
1563 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1564 },
1565 {
1566 //ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1567 "\8d¥ ¢¤ «®áì ¢áâ ­®¢¨â¨ «®ª «ì á¨á⥬¨.\n"
1568 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1569 },
1570 {
1571 //ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1572 "\8d¥ ¢¤ «®áì ¤®¤ â¨ ஧ª« ¤ª¨ ª« ¢i âãਠ¤® à¥óáâàã.\n"
1573 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1574 },
1575 {
1576 //ERROR_UPDATE_GEOID,
1577 "\8d¥ ¢¤ «®áì ¢áâ ­®¢¨â¨ geo id.\n"
1578 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"
1579 },
1580 {
1581 //ERROR_DIRECTORY_NAME,
1582 "Invalid directory name.\n"
1583 "\n"
1584 " * Press any key to continue."
1585 },
1586 {
1587 //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
1588 "The selected partition is not large enough to install ReactOS.\n"
1589 "The install partition must have a size of at least %lu MB.\n"
1590 "\n"
1591 " * \8d â¨á­iâì ¡ã¤ì-ïªã ª« ¢ièã ¤«ï ¯à®¤®¢¦¥­­ï.",
1592 NULL
1593 },
1594 {
1595 //ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
1596 "You can not create a new primary or extended partition in the\n"
1597 "partition table of this disk because the partition table is full.\n"
1598 "\n"
1599 " * Press any key to continue."
1600 },
1601 {
1602 //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
1603 "You can not create more than one extended partition per disk.\n"
1604 "\n"
1605 " * Press any key to continue."
1606 },
1607 {
1608 //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
1609 "Setup is unable to format the partition:\n"
1610 " %S\n"
1611 "\n"
1612 "ENTER = Reboot computer"
1613 },
1614 {
1615 NULL,
1616 NULL
1617 }
1618 };
1619
1620 MUI_PAGE ukUAPages[] =
1621 {
1622 {
1623 LANGUAGE_PAGE,
1624 ukUALanguagePageEntries
1625 },
1626 {
1627 WELCOME_PAGE,
1628 ukUAWelcomePageEntries
1629 },
1630 {
1631 INSTALL_INTRO_PAGE,
1632 ukUAIntroPageEntries
1633 },
1634 {
1635 LICENSE_PAGE,
1636 ukUALicensePageEntries
1637 },
1638 {
1639 DEVICE_SETTINGS_PAGE,
1640 ukUADevicePageEntries
1641 },
1642 {
1643 REPAIR_INTRO_PAGE,
1644 ukUARepairPageEntries
1645 },
1646 {
1647 COMPUTER_SETTINGS_PAGE,
1648 ukUAComputerPageEntries
1649 },
1650 {
1651 DISPLAY_SETTINGS_PAGE,
1652 ukUADisplayPageEntries
1653 },
1654 {
1655 FLUSH_PAGE,
1656 ukUAFlushPageEntries
1657 },
1658 {
1659 SELECT_PARTITION_PAGE,
1660 ukUASelectPartitionEntries
1661 },
1662 {
1663 CONFIRM_DELETE_SYSTEM_PARTITION_PAGE,
1664 ukUAConfirmDeleteSystemPartitionEntries
1665 },
1666 {
1667 SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE,
1668 ukUASelectFSEntries
1669 },
1670 {
1671 FORMAT_PARTITION_PAGE,
1672 ukUAFormatPartitionEntries
1673 },
1674 {
1675 DELETE_PARTITION_PAGE,
1676 ukUADeletePartitionEntries
1677 },
1678 {
1679 INSTALL_DIRECTORY_PAGE,
1680 ukUAInstallDirectoryEntries
1681 },
1682 {
1683 PREPARE_COPY_PAGE,
1684 ukUAPrepareCopyEntries
1685 },
1686 {
1687 FILE_COPY_PAGE,
1688 ukUAFileCopyEntries
1689 },
1690 {
1691 KEYBOARD_SETTINGS_PAGE,
1692 ukUAKeyboardSettingsEntries
1693 },
1694 {
1695 BOOT_LOADER_PAGE,
1696 ukUABootLoaderEntries
1697 },
1698 {
1699 LAYOUT_SETTINGS_PAGE,
1700 ukUALayoutSettingsEntries
1701 },
1702 {
1703 QUIT_PAGE,
1704 ukUAQuitPageEntries
1705 },
1706 {
1707 SUCCESS_PAGE,
1708 ukUASuccessPageEntries
1709 },
1710 {
1711 BOOT_LOADER_FLOPPY_PAGE,
1712 ukUABootPageEntries
1713 },
1714 {
1715 REGISTRY_PAGE,
1716 ukUARegistryEntries
1717 },
1718 {
1719 -1,
1720 NULL
1721 }
1722 };
1723
1724 MUI_STRING ukUAStrings[] =
1725 {
1726 {STRING_PLEASEWAIT,
1727 " \81ã¤ì-« áª , § ç¥ª ©â¥..."},
1728 {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
1729 " ENTER = Install P = Create Primary E = Create Extended F3 = Quit"},
1730 // " ENTER = \82áâ ­®¢¨â¨ C = \91⢮à¨â¨ \90®§¤i« F3 = \82¨©â¨"},
1731 {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
1732 " ENTER = Install L = Create Logical Partition F3 = Quit"},
1733 {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
1734 " ENTER = \82áâ ­®¢¨â¨ D = \82¨¤ «¨â¨ \90®§¤i« F3 = \82¨©â¨"},
1735 {STRING_DELETEPARTITION,
1736 " D = Delete Partition F3 = Quit"},
1737 {STRING_PARTITIONSIZE,
1738 "\90®§¬ià ­®¢®£® ஧¤i«ã:"},
1739 {STRING_CHOOSENEWPARTITION,
1740 "You have chosen to create a primary partition on"},
1741 // "\82¨ å®ç¥â¥ á⢮à¨â¨ ­®¢¨© ஧¤i« ­ "},
1742 {STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION,
1743 "You have chosen to create an extended partition on"},
1744 {STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION,
1745 "You have chosen to create a logical partition on"},
1746 {STRING_HDDSIZE,
1747 "\81ã¤ì-« áª , ¢¢¥¤iâì ஧¬ià ­®¢®£® ஧¤i«ã ¢ ¬¥£ ¡ ©â å."},
1748 {STRING_CREATEPARTITION,
1749 " ENTER = \91⢮à¨â¨ \90®§¤i« ESC = \91ª á㢠⨠F3 = \82¨©â¨"},
1750 {STRING_PARTFORMAT,
1751 "\96¥© ஧¤i« ¡ã¤¥ ¢i¤ä®à¬ â®¢ ­®."},
1752 {STRING_NONFORMATTEDPART,
1753 "\82¨ ¢¨¡à «¨ ¢áâ ­®¢«¥­­ï ReactOS ­  ­®¢¨©  ¡® ­¥ä®à¬ â®¢ ­¨© ஧¤i«."},
1754 {STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART,
1755 "The system partition is not formatted yet."},
1756 {STRING_NONFORMATTEDOTHERPART,
1757 "The new partition is not formatted yet."},
1758 {STRING_INSTALLONPART,
1759 "ReactOS ¢áâ ­®¢«îóâìáï ­  ஧¤i«"},
1760 {STRING_CHECKINGPART,
1761 "\82áâ ­®¢«î¢ ç ¯¥à¥¢iàïó ¢¨¡à ­¨© ஧¤i«."},
1762 {STRING_CONTINUE,
1763 "ENTER = \8fத®¢¦¨â¨"},
1764 {STRING_QUITCONTINUE,
1765 "F3 = \82¨©â¨ ENTER = \8fத®¢¦¨â¨"},
1766 {STRING_REBOOTCOMPUTER,
1767 "ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"},
1768 {STRING_TXTSETUPFAILED,
1769 "\82áâ ­®¢«î¢ ç ­¥ §¬i£ §­ ©â¨ ᥪæiî '%S' \n¢ ä ©«i TXTSETUP.SIF.\n"},
1770 {STRING_COPYING,
1771 " \8a®¯i­­ï: %S"},
1772 {STRING_SETUPCOPYINGFILES,
1773 "\82áâ ­®¢«î¢ ç ª®¯iîó ä ©«¨..."},
1774 {STRING_REGHIVEUPDATE,
1775 " \8e­®¢«¥­­ï ªãéi¢ à¥óáâàã..."},
1776 {STRING_IMPORTFILE,
1777 " I¬¯®àâ㢠­­ï %S..."},
1778 {STRING_DISPLAYETTINGSUPDATE,
1779 " \8e­®¢«¥­­ï ¯ à ¬¥âài¢ ¥ªà ­ã ¢ à¥óáâài..."},
1780 {STRING_LOCALESETTINGSUPDATE,
1781 " \8e­®¢«¥­­ï ¯ à ¬¥âài¢ «®ª «i..."},
1782 {STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE,
1783 " \8e­®¢«¥­­ï ¯ à ¬¥âài¢ ஧ª« ¤ª¨ ª« ¢i âãà¨..."},
1784 {STRING_CODEPAGEINFOUPDATE,
1785 " \84®¤ ¢ ­­ï ¤ ­¨å ¯à® ª®¤®¢ã áâ®ài­ªã ¢ à¥óáâà..."},
1786 {STRING_DONE,
1787 " \83®â®¢®..."},
1788 {STRING_REBOOTCOMPUTER2,
1789 " ENTER = \8f¥à¥§ ¢ ­â ¦¨â¨ ª®¬¯'îâ¥à"},
1790 {STRING_REBOOTPROGRESSBAR,
1791 " Your computer will reboot in %li second(s)... "},
1792 {STRING_CONSOLEFAIL1,
1793 "\8d¥ ¢¤ «®áì ¢i¤ªà¨â¨ ª®­á®«ì\r\n\r\n"},
1794 {STRING_CONSOLEFAIL2,
1795 "\8d ©¡i«ìè ©¬®¢ià­  ¯à¨ç¨­  æ쮣® - ¢¨ª®à¨áâ ­­ï USB ª« ¢i âãà¨\r\n"},
1796 {STRING_CONSOLEFAIL3,
1797 "USB ª« ¢i âãà¨ é¥ ­¥ ¯i¤âਬãîâìáï ¯®¢­iáâî\r\n"},
1798 {STRING_FORMATTINGDISK,
1799 "\82áâ ­®¢«î¢ ç ä®à¬ âãó ¢ è ¤¨áª"},
1800 {STRING_CHECKINGDISK,
1801 "\82áâ ­®¢«î¢ ç ¯¥à¥¢iàïó ¢ è ¤¨áª"},
1802 {STRING_FORMATDISK1,
1803 " \94®à¬ â㢠⨠஧¤i« ¢ ä ©«®¢i© á¨á⥬i %S (袨¤ª¥ ä®à¬ â㢠­­ï) "},
1804 {STRING_FORMATDISK2,
1805 " \94®à¬ â㢠⨠஧¤i« ¢ ä ©«®¢i© á¨á⥬i %S "},
1806 {STRING_KEEPFORMAT,
1807 " \87 «¨è¨â¨ iá­ãîçã ä ©«®¢ã á¨á⥬ã (¡¥§ §¬i­) "},
1808 {STRING_HDINFOPARTCREATE,
1809 "%I64u %s \86®àá⪨© ¤¨áª %lu (\8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu) on %wZ."},
1810 {STRING_HDDINFOUNK1,
1811 "%I64u %s \86®àá⪨© ¤¨áª %lu (\8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu)."},
1812 {STRING_HDDINFOUNK2,
1813 " %c%c Type 0x%02X %I64u %s"},
1814 {STRING_HDINFOPARTDELETE,
1815 "­  %I64u %s \86®àá⪨© ¤¨áª %lu (\8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu) on %wZ."},
1816 {STRING_HDDINFOUNK3,
1817 "­  %I64u %s \86®àá⪨© ¤¨áª %lu (\8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu)."},
1818 {STRING_HDINFOPARTZEROED,
1819 "\86®àá⪨© ¤¨áª %lu (%I64u %s), \8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1820 {STRING_HDDINFOUNK4,
1821 "%c%c Type 0x%02X %I64u %s"},
1822 {STRING_HDINFOPARTEXISTS,
1823 "­  \86®àá⪮¬ã ¤¨áªã %lu (%I64u %s), \8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu (%wZ)."},
1824 {STRING_HDDINFOUNK5,
1825 "%c%c %c %sType %-3u%s %6lu %s"},
1826 {STRING_HDINFOPARTSELECT,
1827 "%6lu %s \86®àá⪨© ¤¨áª %lu (\8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu) on %S"},
1828 {STRING_HDDINFOUNK6,
1829 "%6lu %s \86®àá⪨© ¤¨áª %lu (\8f®àâ=%hu, \98¨­ =%hu, Id=%hu)"},
1830 {STRING_NEWPARTITION,
1831 "\82áâ ­®¢«î¢ ç á⢮ਢ ­®¢¨© ஧¤i« ­ "},
1832 {STRING_UNPSPACE,
1833 " %s\8d¥à®§¬i祭  ®¡« áâì%s %6lu %s"},
1834 {STRING_MAXSIZE,
1835 "MB (¬ ªá. %lu MB)"},
1836 {STRING_EXTENDED_PARTITION,
1837 "Extended Partition"},
1838 {STRING_UNFORMATTED,
1839 "\8d®¢¨© (\8d¥ä®à¬ â®¢ ­¨©)"},
1840 {STRING_FORMATUNUSED,
1841 "\8d¥ ¢¨ª®à¨áâ ­®"},
1842 {STRING_FORMATUNKNOWN,
1843 "\8d¥¢i¤®¬®"},
1844 {STRING_KB,
1845 "KB"},
1846 {STRING_MB,
1847 "MB"},
1848 {STRING_GB,
1849 "GB"},
1850 {STRING_ADDKBLAYOUTS,
1851 "\84®¤ ¢ ­­ï ஧ª« ¤®ª ª« ¢i âãà¨"},
1852 {0, 0}
1853 };