Sync with trunk head (part 1 of 2)
[reactos.git] / base / system / winlogon / lang / lt-LT.rc
1 /* Translation by Vytis 'CMan' Girdþijauskas cman@cman.us */
2
3 LANGUAGE LANG_LITHUANIAN, SUBLANG_DEFAULT
4
5 IDD_SHUTDOWNCOMPUTER DIALOGEX 45, 22, 164, 52
6 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
7 CAPTION "Iðjungti kompiuterá"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg"
9 BEGIN
10 LTEXT "Dabar saugu iðjungti kompiuterá.", IDC_SHUTDOWNCOMPUTER, 31, 13, 132, 8
11 ICON IDI_WINLOGON, IDC_SHTDOWNICON, 6, 7, 18, 20
12 DEFPUSHBUTTON "&Perkrauti", IDC_BTNSHTDOWNCOMPUTER, 62, 32, 40, 14
13 END
14
15 IDD_GINALOADFAILED DIALOGEX 58, 83, 231, 119
16 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
17 CAPTION "Vartotojo sàsajos sutrikimas"
18 FONT 8, "MS Shell Dlg"
19 BEGIN
20 LTEXT "Nepavyko ákelti prisijungimo prie vartotojo aplinkos DLL %s.", IDC_GINALOADFAILED, 39, 16, 156, 24
21 LTEXT "Susisiekite su sistemos administratoriumi, kuris pakeistø arba atstatytø originalià DLL.", IDC_GINALOADFAILEDCONTACT, 39, 53, 151, 25
22 DEFPUSHBUTTON "&Perkrauti", 1, 80, 91, 68, 14
23 END
24
25 STRINGTABLE
26 BEGIN
27 IDS_PREPARENETWORKCONNECTIONS "Ruoðiami tinklo susijungimai..."
28 IDS_APPLYINGCOMPUTERSETTINGS "Pritaikomos kompiuterio nuostatos..."
29 IDS_RUNNINGSTARTUPSCRIPTS "Vykdomi paleisties scenarijai..."
30 IDS_RUNNINGSHUTDOWNSCRIPTS "Vykdomi stabdymo scenarijai..."
31 IDS_APPLYINGYOURPERSONALSETTINGS "Pritaikomos asmeninës nuostatos..."
32 IDS_RUNNINGLOGOFFSCRIPTS "Vykdomi atsijungimo scenarijai..."
33 IDS_RUNNINGLOGONSCRIPTS "Vykdomi prisijungimo scenarijai..."
34 IDS_LOADINGYOURPERSONALSETTINGS "Ákeliamos asmeninës nuostatos..."
35 IDS_CLOSINGNETWORKCONNECTIONS "Uþdaromi tinklo susijungimai..."
36 IDS_REACTOSISSHUTTINGDOWN "ReactOS stabdoma..."
37 IDS_PREPARETOSTANDBY "Ruoðiamasi pristabdyti..."
38 IDS_PREPARETOHIBERNATE "Ruoðiamasi iðjungti áraðant..."
39 IDS_SAVEYOURSETTINGS "Iðsaugomos nuostatos..."
40 IDS_REACTOSISSTARTINGUP "Paleidþiama ReactOS..."
41 END
42
43 STRINGTABLE
44 BEGIN
45 IDS_FAILEDACTIVATEUSERSHELL "Winlogon nepavyko aktyvuoti vartotojo aplinkos!"
46 END
47