[SHELL32_APITEST] Strengthen SHAppBarMessage testcase for workarea (#3041)
[reactos.git] / boot / bootdata / bootcdregtest / testboot.bat.sample
1 @echo off
2 ECHO
3 ECHO Installing Programs...
4 ECHO
5
6 REM ECHO
7 REM ECHO Installing Abiword
8 REM ECHO
9 REM START /WAIT abiword.exe
10 REM start /WAIT dbgprint.exe SYSREG_CHECKPOINT:ABIWORD_INSTALL_COMPLETE
11
12 REM ECHO
13 REM ECHO Installing OpenOffice
14 REM ECHO
15 REM START /WAIT openoffice.msi /Q
16 REM start /WAIT dbgprint.exe SYSREG_CHECKPOINT:OPENOFFICE_INSTALL_COMPLETE
17
18 ECHO
19 ECHO Informing Sysreg that we are done
20 ECHO
21 START dbgprint.exe SYSREG_CHECKPOINT:THIRDBOOT_COMPLETE
22
23 ECHO
24 ECHO Shutting down ReactOS
25 ECHO
26 START shutdown.exe shutdown