[SYSDM] Add system uptime information
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / bg-BG.rc
1 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
4 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
5 CAPTION "Общи"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
7 BEGIN
8 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
9 LTEXT "Уредба:", IDC_STATIC, 4, 116, 32, 9
10 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 128, 116, 9
11 LTEXT "Версия:", IDC_ROSVERSION, 10, 137, 131, 9
12 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 146, 110, 9
13 LTEXT "System Uptime:", IDC_STATIC, 4, 158, 86, 9
14 LTEXT "", IDC_UPTIME, 10, 170, 116, 9
15 LTEXT "Машина:", IDC_STATIC, 124, 116, 34, 9
16 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 128, 118, 9
17 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 137, 118, 9
18 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 146, 118, 9
19 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 155, 118, 9
20 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 164, 118, 9
21 LTEXT "", IDC_MACHINELINE6, 130, 173, 118, 9
22 CONTROL "Посетете <A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS Homepage</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
23 PUSHBUTTON "&Разрешителното", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
24 END
25
26 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
27 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
28 CAPTION "Оборудване"
29 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
30 BEGIN
31 GROUPBOX "Управител на устройствата", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
32 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
33 LTEXT "Управителят на устройствата извежда списък на всички устройства в компютъра ви. Чрез него можете да укажете свойствата на всяко от тях.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
34 PUSHBUTTON "Управител на &устройствата...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 134, 48, 110, 15
35 GROUPBOX "Съветник по оборудването", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
36 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
37 LTEXT "Съветникът по оборудването ще ви помогне да подкарате, махнете, извадите, изхмъкнете и настроите оборудването си.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
38 PUSHBUTTON "Съветник по &оборудването", IDC_HARDWARE_WIZARD, 134, 120, 110, 15
39 GROUPBOX "Профили за оборудването", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
40 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
41 LTEXT "Профилите за оборудването позволяват създаването и записа на различни настройки на оборудването.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
42 PUSHBUTTON "Профили за &оборудването...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 134, 190, 110, 15
43 END
44
45 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
46 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
47 CAPTION "Разширени"
48 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
49 BEGIN
50 LTEXT "За повечето от тези настройки са нужни управнически права.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
51 GROUPBOX "Производителност", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
52 LTEXT "Тези настройки управляват употребата на памет от приложенията, което влияе на бързината на компютъра ви.", IDC_STATIC, 16, 29, 210, 17
53 PUSHBUTTON "Настройки", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
54 GROUPBOX "Потребителски очерци", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
55 LTEXT "Настройки на работната площ, свързани с влизането ви.", IDC_STATIC, 16, 88, 210, 20
56 PUSHBUTTON "Настройки", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
57 GROUPBOX "Пускане и възстановяване", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
58 LTEXT "Изборите за пускане и възстановяване казват на компютъра ви как да се пусне и какво да прави, в случай на грешка, която да го накара да спре.", IDC_STATIC, 16, 144, 210, 24
59 PUSHBUTTON "Настройки", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
60 PUSHBUTTON "System Settings", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
61 PUSHBUTTON "Променливи на средата", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
62 PUSHBUTTON "Докладване на грешки", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
63 END
64
65 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
66 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
67 CAPTION "Настройки на уредбата"
68 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
69 BEGIN
70 GROUPBOX "Сведения за версията", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
71 CONTROL "Докладване като работна установка", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
72 LTEXT "РеактОС е сглобен като сървърна РУ и се докладва като такава. Отметнете това поле, за да го промените само за това приложение.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
73 PUSHBUTTON "Добре", IDOK, 166, 83, 50, 14
74 END
75
76 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
77 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
78 CAPTION "Профили за оборудването"
79 FONT 8, "MS Shell Dlg"
80 BEGIN
81 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
82 LTEXT "Можете на направите профили за различно оборудване и при пускане да изберете кой да използвате." , IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
83 LTEXT "Налични профили за оборудването", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
84 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
85 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 15, BS_ICON | WS_DISABLED
86 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 15, BS_ICON | WS_DISABLED
87 PUSHBUTTON "&Свойства", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 54, 14, WS_DISABLED
88 PUSHBUTTON "За&помняне", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 54, 14, WS_DISABLED
89 PUSHBUTTON "Пре&именуване", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 54, 14, WS_DISABLED
90 PUSHBUTTON "Из&триване", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 54, 14, WS_DISABLED
91 GROUPBOX "Избор на профили за оборудването", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
92 LTEXT "При пускане на РеактОС:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
93 AUTORADIOBUTTON "Из&чакване до избор на профили за оборудването", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 220, 8, WS_GROUP
94 AUTORADIOBUTTON "&Избиране на първия профил, ако не е избран такъв до", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 220, 8
95 LTEXT "секунди", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
96 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
97 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
98 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
99 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 143, 213, 50, 14
100 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
101 END
102
103 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
104 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
105 CAPTION "General"
106 FONT 8, "MS Shell Dlg"
107 BEGIN
108 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
109 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
110 LTEXT "Dock ID:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
111 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
112 LTEXT "Serial Number:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
113 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
114 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
115 AUTOCHECKBOX "This is a &portable computer", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
116 AUTORADIOBUTTON "The docking &state is unknown", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
117 AUTORADIOBUTTON "The computer is &docked", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
118 AUTORADIOBUTTON "The computer is &undocked", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
119 GROUPBOX "Hardware profiles selection", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
120 AUTOCHECKBOX "Always &include this profile as an option when ReactOS starts", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
121 END
122
123 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
124 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
125 CAPTION "Copy Profile"
126 FONT 8, "MS Shell Dlg"
127 BEGIN
128 LTEXT "From:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
129 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
130 LTEXT "To:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
131 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
132 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
133 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
134 END
135
136 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
137 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
138 CAPTION "Преименуване на очерк"
139 FONT 8, "MS Shell Dlg"
140 BEGIN
141 LTEXT "От:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
142 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
143 LTEXT "На:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
144 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
145 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 196, 6, 50, 14
146 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 196, 24, 50, 14
147 END
148
149 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
150 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
151 CAPTION "Потребителски очерци"
152 FONT 8, "MS Shell Dlg"
153 BEGIN
154 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
155 LTEXT "Потребителските очерци съдържат настройки на работната площ и други сведения, свързани с влизането ви. Можете да си правите различен на всеки компютър, който използвате или можете да изберете прехождащ очерк, който да е еднакъв навсякъде.", IDC_STATIC, 40, 11, 204, 41
156 LTEXT "Очерци в компютъра:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
157 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
158 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
159 PUSHBUTTON "Промяна на вида", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 75, 155, 65, 15
160 PUSHBUTTON "Изтриване", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 155, 50, 15
161 PUSHBUTTON "Презапис в", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 155, 50, 15
162 CONTROL "За създаване на нова потребителска сметка, отворете <A>Потребителски сметки</A> от крилото за управление.",
163 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 204, 18
164 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 134, 198, 54, 15
165 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
166 END
167
168 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
169 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
170 CAPTION "Пускане и възстановяване"
171 FONT 8, "MS Shell Dlg"
172 BEGIN
173 GROUPBOX "Пускане на системата", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
174 LTEXT "Подразбирана работна &система", IDC_STATIC, 14, 26, 160, 8
175 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
176 AUTOCHECKBOX "Показване на списъка с &работни системи:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 165, 8
177 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 179, 54, 30, 12, ES_NUMBER
178 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
179 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
180 LTEXT "секунди", IDC_STATIC, 215, 56, 25, 8
181 AUTOCHECKBOX "Показване изборник за &възстановяване:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 165, 8
182 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 179, 68, 30, 12, ES_NUMBER
183 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
184 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
185 LTEXT "секунди", IDC_STATIC, 215, 70, 25, 8
186 LTEXT "За да обработите ръчно файла с пусковите настройки, натиснете „Обработка”.", IDC_STATIC, 14, 87, 187, 16
187 PUSHBUTTON "&Обработка", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
188 GROUPBOX "Отказ (повреда) на системата", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
189 AUTOCHECKBOX "В&писване на събития в дневника на уредбата", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 220, 10
190 AUTOCHECKBOX "Из&пращане на административно предупреждение", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 220, 10
191 AUTOCHECKBOX "Самопре&запускане", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 220, 10
192 GROUPBOX "Записване на данни за чистене на недъзи", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
193 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
194 LTEXT "Отчетен &файл:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
195 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
196 AUTOCHECKBOX "За&мяна на съществуващите файлове", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 210, 10
197 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 141, 258, 50, 15
198 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
199 END
200
201 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
202 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
203 CAPTION "Обменен файл"
204 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
205 BEGIN
206 LTEXT "Устройство [Етикет на тома]", IDC_STATIC, 12, 5, 100, 9
207 LTEXT "Размер на обменния файл (МБ)", IDC_STATIC, 113, 5, 110, 9
208 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
209 GROUPBOX "Размер на обменния файл за избраното устройство", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
210 LTEXT "Устройство:", IDC_STATIC, 20, 80, 60, 8
211 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
212 LTEXT "Свободно място:", IDC_STATIC, 20, 92, 60, 9
213 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
214 LTEXT "&Начален размер (МБ):", -1, 22, 118, 77, 9
215 LTEXT "Размер до (МБ):", -1, 22, 131, 64, 9
216 AUTORADIOBUTTON "За&даден размер", IDC_CUSTOM, 20, 105, 80, 9, WS_GROUP
217 AUTORADIOBUTTON "Определен от &системата размер", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 135, 9
218 AUTORADIOBUTTON "Без обменен файл", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 135, 9
219 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
220 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
221 PUSHBUTTON "Задаване", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
222 GROUPBOX "Пълен размер на обменния файл за всички устройства", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
223 LTEXT "Задължително поне:", IDC_STATIC, 18, 188, 73, 9
224 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 98, 188, 100, 9
225 LTEXT "Препоръчително:", IDC_STATIC, 18, 199, 73, 9
226 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 98, 197, 100, 9
227 LTEXT "Текущо заделени:", IDC_STATIC, 18, 210, 73, 9
228 LTEXT "", IDC_CURRENT, 98, 208, 100, 9
229 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 114, 230, 48, 15
230 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
231 END
232
233 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
234 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
235 CAPTION "Променливи на средата"
236 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
237 BEGIN
238 GROUPBOX "Потребителски променливи", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
239 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
240 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
241 PUSHBUTTON "&Нов...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
242 PUSHBUTTON "&Обработка...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
243 PUSHBUTTON "Из&триване", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
244 GROUPBOX "Променливи на системата", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
245 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
246 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
247 PUSHBUTTON "Но&в...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
248 PUSHBUTTON "Об&работка...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
249 PUSHBUTTON "Из&триване", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
250 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
251 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
252 END
253
254 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
255 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
256 CAPTION "Обработка на променливата"
257 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
258 BEGIN
259 LTEXT "&Име на променливата", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
260 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 88, 12, 135, 12, ES_AUTOHSCROLL
261 LTEXT "&Стойност на променливата", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
262 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 88, 30, 135, 12, ES_AUTOHSCROLL
263 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 116, 50, 50, 14
264 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
265 END
266
267 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
268 CAPTION "Разрешително"
269 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
270 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
271 BEGIN
272 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
273 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 106, 140, 54, 15
274 END
275
276 STRINGTABLE
277 BEGIN
278 IDS_CPLSYSTEMNAME "Уредба"
279 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Можете да видите сведения за компютъра ви и за различни настройки"
280 IDS_MEGABYTE "МБ памет"
281 IDS_GIGABYTE "ГБ памет"
282 IDS_TERABYTE "ТБ памет"
283 IDS_PETABYTE "ПБ памет"
284 IDS_MEGAHERTZ "MHz"
285 IDS_GIGAHERTZ "GHz"
286 IDS_UPTIME_FORMAT "%u Days, %02u:%02u:%02u"
287 IDS_VARIABLE "Променлива"
288 IDS_VALUE "Стойност"
289 IDS_NO_DUMP "(Няма)"
290 IDS_MINI_DUMP "Малък отчет (64КБ)"
291 IDS_KERNEL_DUMP "Отчет на ядрото"
292 IDS_FULL_DUMP "Пълен отчет"
293 IDS_USERPROFILE_NAME "Име"
294 IDS_USERPROFILE_SIZE "Размер"
295 IDS_USERPROFILE_TYPE "Вид"
296 IDS_USERPROFILE_STATUS "Състояние"
297 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Изменен"
298 IDS_MESSAGEBOXTITLE "Приложение за таблото за управление на уредбата"
299 IDS_WARNINITIALSIZE "Въведете числена стойност за началния размер на страниращия файл."
300 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Въведете числена стойност за върховия размер на страниращия файл."
301 IDS_WARNINITIALRANGE "Началният размер на страниращия файл не трябва да е по-малък от 16 МБ и не трябва да надхвърля свободното пространство на избраното устройство."
302 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Върховият размер на страниращия файл не трябва да е по-малък от началния и не трябва да надвишава свободното пространство на избраното устройство"
303 IDS_PAGEFILE_NONE "Няма"
304 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "System Managed"
305 IDS_INFOREBOOT "You have to reboot the computer in order to apply the changes."
306 IDS_DEVS "\nReactOS Team\n\nProject Coordinator\n\nAleksey Bragin\n\nDevelopment Team\n\nAleksandar Andrejevic\nAleksey Bragin\nAlexander Shaposhnikov\nAmine Khaldi\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nBenedikt Freisen\nCameron Gutman\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDavid Quintana\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGiannis Adamopoulos\nGregor Brunmar\nHermès Bélusca-Maïto\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJérôme Gardou\nJohannes Anderwald\nKamil Horníček\nKatayama Hirofumi MZ\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMark Jansen\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Hater\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStanislav Motylkov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nThomas Faber\nTimo Kreuzer\nVadim Galyant\n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini \n\nRelease Engineers\n\nAmine Khaldi\nColin Finck\nJoachim Henze\nThomas Faber\nZ98\n\nWebsite Team\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nMedia Team\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nfurther thanks go to\n\nall Contributors\nWine Team\n\n"
307 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Confirm Profile Delete"
308 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Are you sure you want to delete the hardware profile ""%s""?"
309 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "The profile name is already in use."
310 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profile"
311 IDS_HWPROFILE_WARNING "Warning"
312 END