[SYSDM] Add system uptime information
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / sq-AL.rc
1 LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
4 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
5 CAPTION "Përgjithshëm"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
7 BEGIN
8 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
9 LTEXT "Sistemi:", IDC_STATIC, 4, 116, 32, 9
10 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 128, 116, 9
11 LTEXT "Versioni", IDC_ROSVERSION, 10, 137, 116, 9
12 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 146, 110, 9
13 LTEXT "System Uptime:", IDC_STATIC, 4, 158, 86, 9
14 LTEXT "", IDC_UPTIME, 10, 170, 116, 9
15 LTEXT "Makinë:", IDC_STATIC, 124, 116, 34, 9
16 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 128, 118, 9
17 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 137, 118, 9
18 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 146, 118, 9
19 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 155, 118, 9
20 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 164, 118, 9
21 LTEXT "", IDC_MACHINELINE6, 130, 173, 118, 9
22 CONTROL "Vizitoni <A HREF=""http://www.reactos.org/"">Faqeb ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
23 PUSHBUTTON "Shiko &licencës...", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
24 END
25
26 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
27 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
28 CAPTION "Pjesë Elektronike"
29 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
30 BEGIN
31 GROUPBOX "Menagjues Pjesëve", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
32 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
33 PUSHBUTTON "&Menagjues Pjesëve...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 15
34 LTEXT "Menagjues Pjesëve liston të gjitha pajisjet elektronike të instaluara në kompjuterin tuaj. Përdorimi managjuesit pjesëve për të ndryshuar vetitë e çdo pajisje.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
35 GROUPBOX "Megjistari Pjesëve Elektronike", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
36 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
37 LTEXT "Magjistari pjesëve elektronike ju ndihmon për të instaluar, Ç'instaluar, Riparuar, Heq, Nxjerr, dhe konfiguruar pjesër elektronike tuaja.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
38 PUSHBUTTON "Magjistari Pjesëve elektronike...", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 15
39 GROUPBOX "Profile Pjesëve Elektronike", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
40 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
41 LTEXT "Profilet e pjesëve elektronike ofrojnë një mënyrë për ju për të krijuar dhe ruajtur konfigurime të ndryshme pjesësh.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
42 PUSHBUTTON "Profile Pjesëve Elektronike...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 15
43 END
44
45 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
46 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
47 CAPTION "Avancuar"
48 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
49 BEGIN
50 LTEXT "Privilegjet Administratorit janë të nevojshme për shumicën e këtyre konfigurimeve.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
51 GROUPBOX "Performanca", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
52 LTEXT "Opsionet e performancës kontrollojnë se si programet përdorin memorien, e cila ndikon në shpejtësinë e kompjuterit tuaj.", IDC_STATIC, 16, 29, 228, 17
53 PUSHBUTTON "Cilësimet", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
54 GROUPBOX "Profili Përdoruesit", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
55 LTEXT "Cilësimet e Desktop-it në lidhje me hyrjen tuaj", IDC_STATIC, 16, 88, 228, 20
56 PUSHBUTTON "Cilësimet", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
57 GROUPBOX "Fillim dhe Rimëkëmbje", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
58 LTEXT "Opsionet e Fillimit dhe shërimit udhëzojnë kompjuterin tuaj se si të filloi dhe çfarë të bëjë, nëse gabimet e shkaktojn kompjuterin tuaj për të ndaluar.", IDC_STATIC, 16, 144, 228, 19
59 PUSHBUTTON "Cilësimet", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
60 PUSHBUTTON "Cilësime Sistemi", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
61 PUSHBUTTON "Mjedis Variablël", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
62 PUSHBUTTON "Raporto Gabimet", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
63 END
64
65 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
66 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
67 CAPTION "Cilësimet Sistemit"
68 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
69 BEGIN
70 GROUPBOX "Versioni Info", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
71 CONTROL "Raporto si StacionPune", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 88, 10
72 LTEXT "ReactOS është ndërtuar si një server OS dhe raporton si të tillë. Kontrolloni këtë kuti për të ndryshuar vetëm këtë program.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
73 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 166, 83, 50, 14
74 END
75
76 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
77 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
78 CAPTION "Profile Pjesë Elektronike"
79 FONT 8, "MS Shell Dlg"
80 BEGIN
81 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
82 LTEXT "Ju mund të krijoni profile të pjesëve elektronike për konfigurime të ndryshme. Në fillim, ju mund të zgjidhni profilin që dëshironi të përdorni.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
83 LTEXT "Profil i'Disponushëm Pjesësh Elektronike:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
84 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
85 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
86 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON | WS_DISABLED
87 PUSHBUTTON "&Karaktiristsikat", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14, WS_DISABLED
88 PUSHBUTTON "&Kopjo", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14, WS_DISABLED
89 PUSHBUTTON "&Emero", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14, WS_DISABLED
90 PUSHBUTTON "&Fshi", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14, WS_DISABLED
91 GROUPBOX "Përzgjedhje Profil Pjesësh Elektronike ", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
92 LTEXT "Kur ReactOS fillon:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
93 AUTORADIOBUTTON "&Prisni deri sa unë të përzgjedhur një profil pjesësh elektronike", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
94 AUTORADIOBUTTON "&Zgjidhni profilin e parë të listuar në qoftë se unë nuk zgjedh një profil në", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
95 LTEXT "sekonda", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
96 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
97 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
98 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
99 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
100 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
101 END
102
103 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
104 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
105 CAPTION "General"
106 FONT 8, "MS Shell Dlg"
107 BEGIN
108 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
109 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
110 LTEXT "Dock ID:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
111 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
112 LTEXT "Serial Number:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
113 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
114 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
115 AUTOCHECKBOX "This is a &portable computer", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
116 AUTORADIOBUTTON "The docking &state is unknown", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
117 AUTORADIOBUTTON "The computer is &docked", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
118 AUTORADIOBUTTON "The computer is &undocked", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
119 GROUPBOX "Hardware profiles selection", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
120 AUTOCHECKBOX "Always &include this profile as an option when ReactOS starts", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
121 END
122
123 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
124 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
125 CAPTION "Kopjo Profilin"
126 FONT 8, "MS Shell Dlg"
127 BEGIN
128 LTEXT "Nga:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
129 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
130 LTEXT "Tek:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
131 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
132 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
133 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
134 END
135
136 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
137 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
138 CAPTION "Riemërto Profilin"
139 FONT 8, "MS Shell Dlg"
140 BEGIN
141 LTEXT "Nga:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
142 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
143 LTEXT "Tek:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
144 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
145 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
146 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
147 END
148
149 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
150 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
151 CAPTION "Profili Përdoruesit"
152 FONT 8, "MS Shell Dlg"
153 BEGIN
154 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
155 LTEXT "Profilet e përdoruesve përmbajnë parametrat e desktop-it dhe informacione të tjera në lidhje me hyrjen tuaj. Një profil i ndryshëm mund të krijohet në çdo kompjuter që ju përdorni, ose ju mund të zgjidhni një profil kryesorë që është i njëjtë në çdo kompjuter që ju përdorni.", IDC_STATIC, 40, 11, 211, 35 //TOO LONG, MAX 256 CHARS ALLOWED
156 LTEXT "Profilet e ruajtura në këtë kompjuter:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
157 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
158 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
159 PUSHBUTTON "Ndrysho Tipin", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 155, 50, 15
160 PUSHBUTTON "Fshi", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 155, 50, 15
161 PUSHBUTTON "Kopjo tek", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 155, 50, 15
162 CONTROL "Për të krijuar llogarive të reja përdoruesi, hapni<A>Llogaria Përdoruesit</A> në Panelin e Kontrollit.",
163 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 245, 18
164 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 198, 54, 15
165 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
166 END
167
168 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
169 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
170 CAPTION "Fillimi dhe Shërimi"
171 FONT 8, "MS Shell Dlg"
172 BEGIN
173 GROUPBOX "Fillimi Sistemit", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
174 LTEXT "&Sistemi Operativ Parapërzgjedhur:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
175 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
176 AUTOCHECKBOX "&Koha për të shfaqur listën e sistemeve operative:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 160, 8
177 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 185, 54, 30, 12, ES_NUMBER
178 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
179 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
180 LTEXT "sek.", IDC_STATIC, 223, 56, 18, 8
181 AUTOCHECKBOX "Koha për të shfaqur opsionet e shërimit të ekranit kur duhen:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 170, 8
182 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 185, 68, 30, 12, ES_NUMBER
183 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
184 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
185 LTEXT "sek.", IDC_STATIC, 223, 70, 18, 8
186 LTEXT "Për të modifikuar opsionet e dokumentacionit fillestarë manualisht, klikoni modifiko.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
187 PUSHBUTTON "&Modifiko", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
188 GROUPBOX "Sistemi Dështoi", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
189 AUTOCHECKBOX "&Shkruaj një even tek shënimet e sistemit", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
190 AUTOCHECKBOX "Dërgo një alarm admi&nistrativ", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
191 AUTOCHECKBOX "Rifillo Automatikisht", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
192 GROUPBOX "Shkruaj informacionet e rregullimit", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
193 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
194 LTEXT "Hedh &dokumentat:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
195 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
196 AUTOCHECKBOX "&Mbishkruaj një dokument ekzistues", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
197 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 258, 50, 15
198 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
199 END
200
201 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
202 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
203 CAPTION "Memoria Virtuale"
204 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
205 BEGIN
206 LTEXT "Driveri [Etiketa Volumit]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
207 LTEXT "Madhësia faqes dokumentit(MB)", IDC_STATIC, 115, 5, 96, 9
208 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
209 GROUPBOX "Madhësia faqes dokumentit për driverin e zgjedhur", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
210 LTEXT "Driveri:", IDC_STATIC, 20, 80, 20, 8
211 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
212 LTEXT "Hapësirë ​​në dispozicion:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
213 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
214 LTEXT "&Madhësia fillestare (MB):", -1, 22, 118, 75, 9
215 LTEXT "Madhësia maksimale (MB):", -1, 22, 131, 75, 9
216 AUTORADIOBUTTON "&Masa Personalizuar", IDC_CUSTOM, 20, 105, 54, 9, WS_GROUP
217 AUTORADIOBUTTON "Menaxhues Mase S&istemi", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 88, 9
218 AUTORADIOBUTTON "&Ska faqe dokumenti", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 78, 9
219 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
220 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
221 PUSHBUTTON "Vendos", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
222 GROUPBOX "Masa dokumentin komplete për të gjithë drive-at", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
223 LTEXT "Minimumi lejuar:", IDC_STATIC, 18, 188, 58, 9
224 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
225 LTEXT "Rekomanduar:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
226 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 199, 100, 9
227 LTEXT "Aktualisht ndarë:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
228 LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 210, 100, 9
229 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 230, 48, 15
230 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
231 END
232
233 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
234 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
235 CAPTION "Variabël Mjedisi"
236 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
237 BEGIN
238 GROUPBOX "Variabël Përdoruesi", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
239 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
240 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
241 PUSHBUTTON "&E're...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
242 PUSHBUTTON "&Modifiko...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
243 PUSHBUTTON "&Fshi", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
244 GROUPBOX "Variablë Sistemi", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
245 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
246 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
247 PUSHBUTTON "E're...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
248 PUSHBUTTON "Modifiko...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
249 PUSHBUTTON "Fshi", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
250 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
251 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
252 END
253
254 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
255 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
256 CAPTION "Modifiko Variablë"
257 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
258 BEGIN
259 LTEXT "&Emrat Variablë:", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
260 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
261 LTEXT "&Vlera Variablë:", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
262 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
263 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
264 PUSHBUTTON "Anulo", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
265 END
266
267 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
268 CAPTION "Liçensë"
269 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
270 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
271 BEGIN
272 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
273 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 140, 54, 15
274 END
275
276 STRINGTABLE
277 BEGIN
278 IDS_CPLSYSTEMNAME "Sistemi"
279 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Shih informacionin në lidhje me kompjuterin tuaj dhe ndrysho sistemin dhe konfigurimin e pjesëve elektronike të ndryshme."
280 IDS_MEGABYTE "MB e RAM"
281 IDS_GIGABYTE "GB e RAM"
282 IDS_TERABYTE "TB e RAM"
283 IDS_PETABYTE "PB e RAM"
284 IDS_MEGAHERTZ "MHz"
285 IDS_GIGAHERTZ "GHz"
286 IDS_UPTIME_FORMAT "%u Days, %02u:%02u:%02u"
287 IDS_VARIABLE "Variablë"
288 IDS_VALUE "Vlera"
289 IDS_NO_DUMP "(Asnjë)"
290 IDS_MINI_DUMP "Minidump (64KB)"
291 IDS_KERNEL_DUMP "Hedh Bërthamën"
292 IDS_FULL_DUMP "Hedh Komplet"
293 IDS_USERPROFILE_NAME "Emri"
294 IDS_USERPROFILE_SIZE "Masa"
295 IDS_USERPROFILE_TYPE "Tipi"
296 IDS_USERPROFILE_STATUS "Gjëndje"
297 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Modifikuar"
298 IDS_MESSAGEBOXTITLE "Sistemi i kontrollit panelit programeve"
299 IDS_WARNINITIALSIZE "Futni një vlerë numerike për madhësinë fillestare e faqeve të dokumentave."
300 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Futni një vlerë numerike për madhësinë maksimale e faqeve të dokumentave."
301 IDS_WARNINITIALRANGE "Madhësia fillestare e faqes së dokumentit nuk duhet të jetë më e vogël se 16 MB dhe nuk duhet të kalojë hapësirën në dispozicion në driver-in e përzgjedhur."
302 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Madhësia maksimale e faqes së dokumenit nuk duhet të jetë më e vogël se madhësia e saj fillestare dhe nuk duhet të kalojë hapësirën në dispozicion në driver-in e përzgjedhur."
303 IDS_PAGEFILE_NONE "Asnjë"
304 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "System Managed"
305 IDS_INFOREBOOT "You have to reboot the computer in order to apply the changes."
306 IDS_DEVS "\nReactOS Team\n\nProject Coordinator\n\nAleksey Bragin\n\nDevelopment Team\n\nAleksandar Andrejevic\nAleksey Bragin\nAlexander Shaposhnikov\nAmine Khaldi\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nBenedikt Freisen\nCameron Gutman\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDavid Quintana\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGiannis Adamopoulos\nGregor Brunmar\nHermès Bélusca-Maïto\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJérôme Gardou\nJohannes Anderwald\nKamil Horníček\nKatayama Hirofumi MZ\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMark Jansen\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Hater\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStanislav Motylkov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nThomas Faber\nTimo Kreuzer\nVadim Galyant\n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini \n\nRelease Engineers\n\nAmine Khaldi\nColin Finck\nJoachim Henze\nThomas Faber\nZ98\n\nWebsite Team\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nMedia Team\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nfurther thanks go to\n\nall Contributors\nWine Team\n\n"
307 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Confirm Profile Delete"
308 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Are you sure you want to delete the hardware profile ""%s""?"
309 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "The profile name is already in use."
310 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profile"
311 IDS_HWPROFILE_WARNING "Warning"
312 END