[KSPROXY]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / desk / lang / bg-BG.rc
1 /* Bulgarian translation */
2
3 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
4
5 IDD_BACKGROUND DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 246, 204
6 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
7 CAPTION "Ðàáîòíà ïëîù"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg"
9 BEGIN
10 CONTROL "", IDC_BACKGROUND_PREVIEW, "Static", SS_OWNERDRAW,
11 70, 10, 105, 70,WS_EX_STATICEDGE
12 CONTROL "",IDC_BACKGROUND_LIST,"SysListView32",LVS_REPORT |
13 LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SHOWSELALWAYS |
14 WS_BORDER | WS_TABSTOP, 8, 114, 174, 78
15 LTEXT "Èçáåðåòå èçîáðàæåíèå çà óêðàñà íà ðàáîòíàòà ñè ïëîù:",
16 IDC_STATIC, 8, 103, 230, 9
17 PUSHBUTTON "&Îáçîð...", IDC_BROWSE_BUTTON, 188, 114, 50, 15
18 PUSHBUTTON "&Öâÿò...", IDC_COLOR_BUTTON, 188, 177, 50, 15
19 LTEXT "Ðàçïîëîæåíèå:", IDC_STATIC, 188, 138, 55, 9
20 COMBOBOX IDC_PLACEMENT_COMBO, 188, 149, 50, 54,
21 CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
22 END
23
24
25 IDD_SCREENSAVER DIALOGEX 0, 0, 246, 204
26 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
27 CAPTION "Åêðàíåí ïðåäïàçèòåë"
28 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
29 BEGIN
30 CONTROL "", IDC_SCREENS_PREVIEW, "Static", SS_OWNERDRAW,
31 70, 10, 105, 70, WS_EX_STATICEDGE
32 GROUPBOX "&Åêðàíåí ïðåäïàçèòåë",IDC_SCREENS_DUMMY, 8, 92, 230, 52
33 COMBOBOX IDC_SCREENS_LIST, 14, 103, 100, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
34 PUSHBUTTON "Íà&ñòðîéêè",IDC_SCREENS_SETTINGS, 120, 103, 50, 13, WS_GROUP
35 PUSHBUTTON "Ïðå&ãëåä",IDC_SCREENS_TESTSC, 175, 103, 50, 13
36 LTEXT "&Èç÷àêâàíå",IDC_WAITTEXT, 10, 125, 38, 9
37 EDITTEXT IDC_SCREENS_TIMEDELAY, 47, 123, 30, 13, ES_RIGHT | WS_GROUP
38 CONTROL "",IDC_SCREENS_TIME ,UPDOWN_CLASS,UDS_SETBUDDYINT |
39 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS |
40 WS_BORDER | WS_GROUP, 66, 123, 12, 13
41 LTEXT "ìèíóòè", IDC_MINTEXT, 80, 125, 26, 9
42 CONTROL "Èñêàíå íà ïàðîëà ïðè èçõîä",IDC_SCREENS_USEPASSCHK,"button",
43 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 108, 120, 126, 19
44 GROUPBOX "&Åíåðãîñïåñòÿâàùè âúçìîæíîñòè íà ìîíèòîðà", IDC_SCREENS_DUMMY2, 6, 155, 232, 41
45 LTEXT "Çà íàñòðîéêà çàõðàíâàíåòî íà ìîíèòîðà, íàòèñíåòå \84Çàõðàíâàíå...\93.",
46 IDC_STATIC, 14, 166, 158 ,20
47 PUSHBUTTON "Çàõðàíâàíå...", IDC_SCREENS_POWER_BUTTON, 176, 171, 60, 13
48 END
49
50
51 IDD_APPEARANCE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 246, 204
52 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
53 CAPTION "Îáëèê"
54 FONT 8, "MS Shell Dlg"
55 BEGIN
56 CONTROL "", IDC_APPEARANCE_PREVIEW, "PreviewWndClass",
57 WS_VISIBLE | WS_BORDER, 7, 7, 232, 120
58 LTEXT "Ðàçöâåòêà", IDC_STATIC, 7, 140, 64, 9
59 COMBOBOX IDC_APPEARANCE_COLORSCHEME, 7, 150, 134, 90 , CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
60 PUSHBUTTON "&Åôåêòè", IDC_APPEARANCE_EFFECTS, 182, 150, 56, 15
61 PUSHBUTTON "Îùå", IDC_APPEARANCE_ADVANCED, 182, 170, 56, 15
62 END
63
64 IDD_ADVAPPEARANCE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 250, 239
65 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
66 EXSTYLE WS_EX_DLGMODALFRAME | WS_EX_WINDOWEDGE
67 CAPTION "Ðàçøèðåí îáëèê"
68 FONT 8, "MS Shell Dlg"
69 BEGIN
70 CONTROL "", IDC_APPEARANCE_PREVIEW, "PreviewWndClass",
71 WS_VISIBLE | WS_BORDER, 7, 7, 232, 120
72
73 LTEXT "×àñò:", 8, 5, 160, 50, 9
74 COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_ELEMENT, 5, 170, 130, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
75
76 LTEXT "&Ðàçìåð", IDC_ADVAPPEARANCE_SIZE_T, 142, 160, 35, 9
77 EDITTEXT IDC_ADVAPPEARANCE_SIZE_E, 142, 170, 38, 13, ES_RIGHT | WS_GROUP
78 CONTROL "", IDC_ADVAPPEARANCE_SIZE_UD, UPDOWN_CLASS, UDS_AUTOBUDDY | WS_BORDER | WS_GROUP | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_ARROWKEYS | UDS_SETBUDDYINT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 172, 170, 10, 13
79
80 LTEXT "Öâÿò &1:", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR1_T, 184, 160, 40, 9
81 CHECKBOX "-", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR1_B, 184, 170, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
82
83 LTEXT "Öâÿò &2:", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR2_T, 216, 160, 40, 9
84 CHECKBOX "-", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR2_B, 216, 170, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
85
86 LTEXT "Øðèôò:", IDC_ADVAPPEARANCE_FONT_T, 5, 190, 50, 8
87 COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_FONT_C, 5, 200, 130, 90, CBS_DROPDOWN | CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
88
89 LTEXT "Ðàçìåð íà øðèôòà:", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTSIZE_T, 100, 190, 75, 9
90 COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_FONTSIZE_E, 142, 200, 38, 200, CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL
91
92 LTEXT "Öâÿò:", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTCOLOR_T, 184, 190, 20, 9
93 CHECKBOX "", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTCOLOR_B, 184, 200, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
94
95 AUTOCHECKBOX "×", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTBOLD, 216, 200, 14, 13, BS_PUSHLIKE
96 AUTOCHECKBOX "Ê ", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTITALIC, 230, 200, 14, 13, BS_PUSHLIKE
97
98 PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 191, 220, 50, 14
99 DEFPUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 137, 220, 50, 14
100 END
101
102 IDD_EFFAPPEARANCE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 285, 185
103 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
104 EXSTYLE WS_EX_DLGMODALFRAME | WS_EX_WINDOWEDGE
105 CAPTION "Åôåêòè"
106 FONT 8, "MS Shell Dlg"
107 BEGIN
108 CONTROL "Èç&ïîëçâàíå íà ñëåäíèòå ïðåõîäíè åôåêòè çà èçáîðíèöèòå è ïîäñêàçêèòå:",IDC_EFFAPPEARANCE_ANIMATION,"button",
109 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 5, 285, 19
110 COMBOBOX IDC_EFFAPPEARANCE_ANIMATIONTYPE, 20, 25, 80, 19 , CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS | WS_CHILD | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
111 CONTROL "&Èçïîëçâàíå íà ñëåäíèÿ ïîõâàò çà èçãëàæäàíå ðúáîâåòå íà åêðàííèòå øðèôòîâå:",IDC_EFFAPPEARANCE_SMOOTHING,"button",
112 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 42, 285, 19
113 COMBOBOX IDC_EFFAPPEARANCE_SMOOTHINGTYPE, 20, 62, 80, 19 , CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
114 CONTROL "Èçïîëçâàí&å íà ãîëåìè çíà÷åòà",IDC_EFFAPPEARANCE_LARGEICONS,"button",
115 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 80, 285, 19
116 CONTROL "Èçîáðàçÿâàíå íà &ñåíêè ïîä èçáîðíèöòå",IDC_EFFAPPEARANCE_SETDROPSHADOW,"button",
117 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 95, 285, 19
118 CONTROL "Ïîêàçâàíå íà ñúäúðæàíèåòî íà &ïðîçîðöèòå ïî âðåìå íà âëà÷åíå",IDC_EFFAPPEARANCE_DRAGFULLWINDOWS,"button",
119 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 110, 285, 19
120 CONTROL "Ñ&êðèâàíå íà ïîä÷åðòàâàíåòî çà êëàâèàòóðíîòî íàñî÷âàíå, äî íàòèñêàíå íà Alt",IDC_EFFAPPEARANCE_KEYBOARDCUES,"button",
121 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 125, 285, 19
122 PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 226, 165, 50, 14
123 DEFPUSHBUTTON "Äîáðå", IDOK, 172, 165, 50, 14
124 END
125
126 IDD_SETTINGS DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 246, 204
127 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
128 CAPTION "Íàñòðîéêè"
129 FONT 8, "MS Shell Dlg"
130 BEGIN
131 LTEXT "Çàâëà÷åòå çíà÷åòàòà íà ìîíèòîðèòå òàêà, ÷å äà îòãîâàðÿò íà äåéñòâèòåëíîòî ðàçïîëîæåíèå íà ìîíèòîðèòå âè.",-1,3,0,240,16
132 CONTROL "",IDC_SETTINGS_MONSEL,"MONITORSELWNDCLASS",WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP,3,16,240,82,WS_EX_CLIENTEDGE
133 LTEXT "&Åêðàí:",1820,3,100,30,8
134 LTEXT "<íÿìà>",IDC_SETTINGS_DEVICE,9,109,224,8
135 GROUPBOX "&Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò",1818,3,120,115,43
136 CONTROL "",IDC_SETTINGS_RESOLUTION,"msctls_trackbar32",
137 TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 30, 130, 58, 17
138 LTEXT "Ìàëêà",1815,9,130,22,8,NOT WS_GROUP
139 LTEXT "Ãîëÿìà",1816,89,130,25,8,NOT WS_GROUP
140 LTEXT "",IDC_SETTINGS_RESOLUTION_TEXT,10,150,100,10,NOT WS_GROUP | SS_CENTER
141 GROUPBOX "&Öâåòîâå",1817,125,120,115,43
142 COMBOBOX IDC_SETTINGS_BPP,131,130,103,80,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL |
143 WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
144 CONTROL "",IDC_SETTINGS_SPECTRUM,"Static",SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN,131,148,103,9
145 PUSHBUTTON "Ðàç&øèðåíè...",IDC_SETTINGS_ADVANCED,306,165,56,14
146 END
147
148 IDD_ADVANCED_GENERAL DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 253, 204
149 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
150 CAPTION "Îáùè"
151 FONT 8, "MS Shell Dlg"
152 BEGIN
153 GROUPBOX "Åêðàí", -1, 7, 6, 237, 56, WS_GROUP
154 LTEXT "Ðàçìåð íà øðèôòà:", -1, 14, 20, 222, 8
155 COMBOBOX IDC_FONTSIZE_COMBO, 14, 30, 223, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
156 LTEXT "", IDC_FONTSIZE_COSTOM, 14, 46, 223, 12
157 GROUPBOX "Ñúâìåñòèìîñò", -1, 7, 67, 237, 97
158 LTEXT "Íÿêîè ïðèëîæåíèÿ íÿìà äà ðàáîòÿò ïðàâèëíî, àêî íå ïðåçàïóñíåòå êîìïþòúðà, ñëåä êàòî ïðîìåíèòå öâåòîâèòå íàñòðîéêè.\r\nÑëåä êàòî ïðîìåíÿ öâåòîâèòå íàñòðîéêè:", -1, 12, 78, 228, 34
159 AUTORADIOBUTTON "&Ïðåçàïóñê ïðåäè ïðèëàãàíå íà íîâèòå öâåòîâè íàñòðîéêè.", IDC_RESTART_RB, 14, 116, 224, 10
160 AUTORADIOBUTTON "Ïðèëàãàíå íà íîâèòå íàñòðîéêè áåç ïðåçàïóñê.", IDC_WITHOUTREBOOT_RB, 14, 131, 224, 10
161 AUTORADIOBUTTON "Ïèòàíå ïðåäè ïðèëàãàíå íà íîâèòå íàñòðîéêè", IDC_ASKME_RB, 14, 146, 224, 10
162 END
163
164 IDR_PREVIEW_MENU MENU
165 BEGIN
166 MENUITEM "Îáèêíîâåíî", ID_MENU_NORMAL
167 MENUITEM "Èçêëþ÷åíî", ID_MENU_DISABLED
168 MENUITEM "Èçáðàíî", ID_MENU_SELECTED
169 END
170
171 IDM_MONITOR_MENU MENU
172 BEGIN
173 POPUP ""
174 BEGIN
175 MENUITEM "Ïðè&êðåïåí", ID_MENU_ATTACHED
176 MENUITEM "&Ïúðâè÷åí", ID_MENU_PRIMARY
177 MENUITEM SEPARATOR
178 MENUITEM "&Ðàçïîçíàâàíå", ID_MENU_IDENTIFY
179 MENUITEM "&Ñâîéñòâà", ID_MENU_PROPERTIES
180 END
181 END
182
183 STRINGTABLE DISCARDABLE
184 BEGIN
185 IDS_SLIDEEFFECT "Åôåêò íà ïëúçãàíå"
186 IDS_FADEEFFECT "Åôåêò íà èçòëÿâàíå"
187 END
188
189 STRINGTABLE DISCARDABLE
190 BEGIN
191 IDS_STANDARDEFFECT "Îáè÷àåí"
192 IDS_CLEARTYPEEFFECT "Èç÷èñòåí"
193 END
194
195 STRINGTABLE
196 BEGIN
197 IDS_MULTIPLEMONITORS "(Ìíîãî ìîíèòîðè)"
198 IDS_UNKNOWNMONITOR "(Íåèçâåñòåí ìîíèòîð)"
199 IDS_ADVANCEDTITLEFMT "%s è %s"
200 END
201
202 STRINGTABLE
203 BEGIN
204 IDS_CPLNAME "Åêðàí"
205 IDS_CPLDESCRIPTION "Íàñòðîéêè íà ðàáîòíàòà ïëîù è åêðàííèÿ ïðåäïàçèòåë."
206 IDS_NONE "(Íÿìà)"
207 IDS_CENTER "Â ñðåäàòà"
208 IDS_STRETCH "Ðàçòåãíàòî"
209 IDS_TILE "Íàñòåëåíî"
210 END
211
212 STRINGTABLE DISCARDABLE
213 BEGIN
214 IDS_COLOR_4BIT "16 öâÿòà"
215 IDS_COLOR_8BIT "256 öâÿòà"
216 IDS_COLOR_16BIT "Ìíîãîöâåòíî (16 áèòà)"
217 IDS_COLOR_24BIT "Ïúëíîöâåòíî (24 áèòà)"
218 IDS_COLOR_32BIT "Ïúëíîöâåòíî (32 áèòà)"
219 IDS_PIXEL "%lux%lu òî÷êè"
220 END
221
222 STRINGTABLE DISCARDABLE
223 BEGIN
224 IDS_BACKGROUND_COMDLG_FILTER "Èçîáðàæåíèÿ (*.bmp;*.dib)\0*.bmp;*.dib\0"
225 IDS_SUPPORTED_EXT "*.bmp;*.dib"
226 END
227
228 STRINGTABLE DISCARDABLE
229 BEGIN
230 IDS_INACTWIN "Íåòåêóù ïðîçîðåö"
231 IDS_ACTWIN "Òåêóù ïðîçîðåö"
232 IDS_WINTEXT "Òåêñò íà ïðîçîðöèòå"
233 IDS_MESSBOX "Êóòèÿ çà ñúîáùåíèÿ"
234 IDS_MESSTEXT "Òåêñò íà ñúîáùåíèÿòà"
235 IDS_BUTTEXT "Äîáðå"
236 END
237
238 STRINGTABLE DISCARDABLE
239 BEGIN
240 IDS_ELEMENT_1 "Ðàáîòíà ïëîù"
241 IDS_ELEMENT_2 "Íàäïèñâàíèÿ íà íåòåêóùèòå ïðîçîðöè"
242 IDS_ELEMENT_3 "Ðàìêà íà íåòåêóùèòå ïðîçîðöè"
243 IDS_ELEMENT_4 "Íàäïèñâàíèÿ íà òåêóùèòå ïðîçîðöè"
244 IDS_ELEMENT_5 "Ðàìêà íà òåêóùèòå ïðîçîðöè"
245 IDS_ELEMENT_6 "Ìåíþ"
246 IDS_ELEMENT_7 "Ïîäñêàçêè"
247 IDS_ELEMENT_8 "Ïðîçîðöè"
248 IDS_ELEMENT_9 "Ïëúçãà÷è"
249 IDS_ELEMENT_10 "Òðèìåðíè ïðåäìåòè"
250 IDS_ELEMENT_11 "Öâÿò íà çàãëàâèÿòà"
251 IDS_ELEMENT_12 "Ñèìâîëíî çàãëàâèå"
252 IDS_ELEMENT_13 "Íàäïèñíà ëåíòà"
253 IDS_ELEMENT_14 "Íåòåêóùè ÷àñòè îò ìåíþòî"
254 IDS_ELEMENT_15 "Âúïðîñèòåëåí ïðîçîðåö"
255 IDS_ELEMENT_16 "Óïðàâëÿâàùè ïëúçãà÷è"
256 IDS_ELEMENT_17 "Ïîäêðàñêà íà ïðèëîæåíèÿòà"
257 IDS_ELEMENT_18 "Ïîäçàãëàâèÿ"
258 IDS_ELEMENT_19 "Âîäîðàâíà ðàçðåäêà"
259 IDS_ELEMENT_20 "Îòâåñíà ðàçðåäêà"
260 IDS_ELEMENT_21 "Áúðçè ñâåäåíèÿ"
261 IDS_ELEMENT_22 "Ñèìâîë"
262 END
263
264 STRINGTABLE DISCARDABLE
265 BEGIN
266 IDS_DISPLAY_SETTINGS "Íàñòðîéêè íà åêðàíà"
267 IDS_APPLY_FAILED "Íåóñïåøíî ïðèëàãàíå íà íîâèòå íàñòðîéêè..."
268 IDS_APPLY_NEEDS_RESTART "Çà ïðèëàãàíå íà íàñòðîéêèòå, òðÿáâà äà ïðåçàïóñíåòå êîìïþòúðà"
269 END