[SYSDM]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / sysdm / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * translated by xrogers
3 * xxrogers@users.sourceforge.net
4 * https://sourceforge.net/projects/reactospl
5 * updated by Caemyr - Olaf Siejka (Jan, 2008)
6 */
7 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
8
9 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
10 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
11 CAPTION "Ogólne"
12 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
13 BEGIN
14 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
15 LTEXT "System:", IDC_STATIC, 4, 132, 32, 9
16 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 144, 116, 9
17 LTEXT "Wersja ", IDC_STATIC, 10, 153, 25, 9
18 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_VERSION, IDC_STATIC, 35, 153, 91, 9
19 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 162, 60, 9
20 LTEXT "Komputer:", IDC_STATIC, 124, 132, 34, 9
21 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 144, 118, 9
22 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 153, 118, 9
23 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 162, 118, 9
24 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 171, 118, 9
25 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 180, 118, 9
26 CONTROL "Odwied\9f <A HREF=""http://www.reactos.org/"">Stronê domow¹ ReactOS</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 20, 200, 123, 8
27 PUSHBUTTON "Wy\9cwietl &licencjê...", IDC_LICENCE, 170, 199, 78, 14
28 END
29
30
31 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
32 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
33 CAPTION "Sprzêt"
34 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
35 BEGIN
36 GROUPBOX "Mened¿er urz¹dzeñ", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
37 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
38 LTEXT "Mened¿er urz¹dzeñ wy\9cwietla wszystkie urz¹dzenia sprzêtowe zainstalowane w komputerze. Mo¿esz u¿yæ Mened¿era urz¹dzeñ, aby zmieniæ w³a\9cciwo\9cci ka¿dego urz¹dzenia.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
39 PUSHBUTTON "&Mened¿er urz¹dzeñ", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 154, 48, 90, 14
40
41 GROUPBOX "Kreator sprzêtu", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
42 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
43 LTEXT "Kreator sprzêtu pomaga w instalacji, deinstalacji, od³¹czaniu, usuwaniu i konfiguracji sprzêtu.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
44 PUSHBUTTON "&Kreator sprzêtu", IDC_HARDWARE_WIZARD, 154, 120, 90, 14
45
46 GROUPBOX "Profile sprzêtu", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
47 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
48 LTEXT "Dziêki profilom sprzêtu mo¿esz instalowaæ oraz przechowywaæ ró¿ne konfiguracje sprzêtu.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
49 PUSHBUTTON "Profile &sprzêtu", IDC_HARDWARE_PROFILE, 154, 190, 90, 14
50 END
51
52 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
53 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
54 CAPTION "Zaawansowane"
55 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
56 BEGIN
57 LTEXT "Aby móc przeprowadziæ wiêkszo\9cæ tych zmian, musisz zalogowaæ siê jako administrator.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
58 GROUPBOX "Wydajno\9cæ", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
59 LTEXT "Efekty wizualne, planowanie u¿ycia procesora, wykorzystanie pamiêci i pamiêæ wirtualna.", IDC_STATIC, 16, 29, 210, 17
60 PUSHBUTTON "&Ustawienia", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 14
61
62 GROUPBOX "Profile u¿ytkownika", IDC_STATIC, 6,75,244,48
63 LTEXT "Ustawienia pulpitu powi¹zane z logowaniem u¿ytkownika.", IDC_STATIC, 16, 88, 210, 20
64 PUSHBUTTON "U&stawienia", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 14
65
66 GROUPBOX "Uruchamianie i odzyskiwanie", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
67 LTEXT "Informacje o uruchamianiu systemu, awariach systemu i debugowaniu.", IDC_STATIC, 16, 144, 210, 19
68 PUSHBUTTON "Us&tawienia", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 14
69
70 PUSHBUTTON "Z&mienne \9crodowiskowe", IDC_ENVVAR, 84, 192, 80, 14
71 PUSHBUTTON "&Raportowanie b³êdów", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 14
72 END
73
74 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
75 STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_CAPTION
76 CAPTION "Ustawienia systemowe"
77 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
78 BEGIN
79 GROUPBOX "Informowanie o wersji",IDC_STATIC,6,3,210,73
80 CONTROL "Zg³aszaj jako stacjê robocz¹",IDC_REPORTASWORKSTATION,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,16,57,110,10
81 LTEXT "ReactOS jest zbudowany w oparciu o wersjê serwerow¹. Zaznacz pole, aby ReactOS zg³asza³ siê aplikacjom jako stacja robocza.",IDC_STATIC,15,15,183,41
82 PUSHBUTTON "OK",IDOK,166,83,50,14
83 END
84
85
86 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
87 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
88 CAPTION "Profile sprzêtu"
89 FONT 8, "MS Shell Dlg"
90 BEGIN
91 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
92 LTEXT "Mo¿esz okre\9cliæ profile sprzêtu dla ró¿nych konfiguracji sprzêtu. Podczas uruchamiania mo¿esz wybraæ profil, którego chcesz u¿yæ.", IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
93 LTEXT "&Dostêpne profile sprzêtu:", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
94 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
95 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 14, BS_ICON
96 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 14, BS_ICON
97 PUSHBUTTON "&W³a\9cciwo\9cci", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 50, 14
98 PUSHBUTTON "&Kopiuj", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 50, 14
99 PUSHBUTTON "Z&mieñ nazwê", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 50, 14
100 PUSHBUTTON "&Usuñ", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 50, 14
101
102 GROUPBOX "Wybór profilów sprzêtu", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
103 LTEXT "Podczas uruchamiania ReactOS:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
104 AUTORADIOBUTTON "&Czekaj na wybór profilu sprzêtu przez u¿ytkownika", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 133, 8, WS_GROUP
105 AUTORADIOBUTTON "&Wybierz &pierwszy profil na li\9ccie, je¿eli u¿ytkownik nie wybierze profilu w ci¹gu", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 190, 8
106 LTEXT "s", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
107 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
108 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
109
110 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 213, 50, 14
111 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
112 END
113
114
115 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
116 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
117 CAPTION "Zmiana nazwy profilu"
118 FONT 8, "MS Shell Dlg"
119 BEGIN
120 LTEXT "Z:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
121 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
122 LTEXT "Na:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
123 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
124
125 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 196, 6, 50, 14
126 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 196, 24, 50, 14
127 END
128
129
130 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
131 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | DS_SETFONT | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
132 CAPTION "Profile u¿ytkownika"
133 FONT 8, "MS Shell Dlg"
134 BEGIN
135 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
136 LTEXT "Profile u¿ytkownika przechowuj¹ ustawienia pulpitu oraz inne informacje zwi¹zane z kontem u¿ytkownika. Mo¿esz utworzyæ inny profil na ka¿dym z u¿ywanych komputerów lub wybraæ profil mobilny, który jest taki sam dla ka¿dego z u¿ywanych komputerów.",
137 IDC_STATIC, 40, 11, 204, 35
138 LTEXT "&Profile przechowywane na tym komputerze:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
139 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP,
140 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
141 PUSHBUTTON "&Zmieñ typ", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 90, 156, 50, 14
142 PUSHBUTTON "&Usuñ", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 156, 50, 14
143 PUSHBUTTON "&Kopiuj do", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 156, 50, 14
144
145 CONTROL "Aby utworzyæ nowe konta u¿ytkowników, otwórz aplet <A>Konta u¿ytkowników</A> w Panelu sterowania.", IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 204, 18
146
147 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 134, 200, 54, 14
148 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 196, 200, 54, 14
149 END
150
151
152 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
153 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
154 CAPTION "Uruchamianie i odzyskiwanie"
155 FONT 8, "MS Shell Dlg"
156 BEGIN
157 GROUPBOX "Uruchamianie systemu", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
158 LTEXT "&Domy\9clny system operacyjny:", IDC_STATIC, 14, 26, 100, 8
159 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST
160 AUTOCHECKBOX "&Czas wy\9cwietlania listy systemów operacyjnych:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 150, 8
161 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 179, 54, 30, 12, ES_NUMBER
162 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
163 LTEXT "s", IDC_STATIC, 215, 56, 25, 8
164 AUTOCHECKBOX "Czas wy\9cwietlania w razie potrzeby &opcji odzyskiwania:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 163, 8
165 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 179, 68, 30, 12, ES_NUMBER
166 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
167 LTEXT "s", IDC_STATIC, 215, 70, 25, 8
168 LTEXT "Aby rêcznie edytowaæ plik opcji autostartu, kliknij przycisk Edytuj.", IDC_STATIC, 14, 89, 187, 8
169 PUSHBUTTON "&Edytuj", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
170
171 GROUPBOX "Awaria systemu", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
172 AUTOCHECKBOX "&Zapisz zdarzenie do dziennika systemu", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 148, 10
173 AUTOCHECKBOX "&Wy\9clij alert administracyjny", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 148, 10
174 AUTOCHECKBOX "A&utomatycznie uruchom ponownie", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 145, 10
175
176 GROUPBOX "Zapisywanie informacji o debugowaniu", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
177 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
178 LTEXT "&Plik zrzutu:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
179 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12
180 AUTOCHECKBOX "Z&ast¹p wszystkie istniej¹ce pliki", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 125, 10
181
182 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 259, 50, 14
183 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 195, 259, 50, 14
184 END
185
186
187 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
188 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
189 CAPTION "Pamiêæ wirtualna"
190 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
191 BEGIN
192 LTEXT "&Dysk [Etykieta woluminu]", IDC_STATIC, 12, 5, 96, 9
193 LTEXT "Rozmiar pliku stronicowania (MB)", IDC_STATIC, 115, 5, 96, 9
194 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
195 GROUPBOX "Rozmiar pliku stronicowania dla wybranego dysku", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
196 LTEXT "Dysk:", IDC_STATIC, 20, 80, 20, 8
197 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
198 LTEXT "Dostêpne miejsce:", IDC_STATIC, 20, 92, 56, 9
199 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
200 LTEXT "R&ozmiar pocz¹tkowy (MB):", -1, 22, 118, 54, 9
201 LTEXT "Rozmiar &maksymalny (MB):", -1, 22, 131, 64, 9
202 AUTORADIOBUTTON "&Rozmiar niestandardowy:", IDC_CUSTOM, 20, 105, 54, 9, WS_GROUP
203 AUTORADIOBUTTON "Rozmiar &kontrolowany przez system", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 88, 9
204 AUTORADIOBUTTON "&Bez pliku stronicowania", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 78,9
205 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
206 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
207 PUSHBUTTON "Ustaw", IDC_SET, 158, 155, 50, 14
208
209 GROUPBOX "Ca³kowity rozmiar plików stronicowania dla wszystkich dysków", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
210 LTEXT "Dopuszczalne minimum:", IDC_STATIC, 18, 188, 58, 9
211 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 88, 188, 100, 9
212 LTEXT "Zalecane:", IDC_STATIC, 18, 199, 52, 9
213 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 88, 197, 100, 9
214 LTEXT "Aktualnie przydzielono:", IDC_STATIC, 18, 210, 66, 9
215 LTEXT "", IDC_CURRENT, 88, 208, 100, 9
216
217 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 114, 232, 48, 14
218 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 168, 232, 48, 14
219 END
220
221
222 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
223 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
224 CAPTION "Zmienne \9crodowiskowe"
225 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
226 BEGIN
227 GROUPBOX "Zmienne u¿ytkownika", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
228
229 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32",
230 LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER |
231 WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
232 PUSHBUTTON "&Nowa...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
233 PUSHBUTTON "&Edytuj...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
234 PUSHBUTTON "&Usuñ", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
235 GROUPBOX "Zmienne systemowe", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
236
237 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32",
238 LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER |
239 WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
240 PUSHBUTTON "N&owa...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
241 PUSHBUTTON "E&dytuj...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
242 PUSHBUTTON "U&suñ", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
243 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
244 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
245 END
246
247
248 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
249 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
250 CAPTION "Edycja zmiennej"
251 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
252 BEGIN
253 LTEXT "&Nazwa zmiennej:", IDC_STATIC, 7, 14, 50, 8
254 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 75, 12, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
255 LTEXT "&Warto\9cæ zmiennej:", IDC_STATIC, 7, 32, 50, 8
256 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 75, 30, 145, 12, ES_AUTOHSCROLL
257 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 50, 50, 14
258 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
259 END
260
261
262 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
263 CAPTION "Licencja"
264 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
265 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
266 BEGIN
267 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
268 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 142, 54, 13
269 END
270
271
272 STRINGTABLE DISCARDABLE
273 BEGIN
274 IDS_CPLSYSTEMNAME "System"
275 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Wy\9cwietl informacje o swoim systemie komputerowym, zmieñ ustawienia dotycz¹ce sprzêtu i wydajno\9cci"
276 IDS_MEGABYTE "MB RAM"
277 IDS_GIGABYTE "GB RAM"
278 IDS_TERABYTE "TB RAM"
279 IDS_PETABYTE "PB RAM"
280 IDS_VARIABLE "Zmienna"
281 IDS_VALUE "Warto\9cæ"
282 IDS_NO_DUMP "(Brak)"
283 IDS_MINI_DUMP "Minimalny zrzut pamiêci(64KB)"
284 IDS_KERNEL_DUMP "Zrzut pamiêci kernela"
285 IDS_FULL_DUMP "Zrzut ca³ej pamiêci"
286 IDS_USERPROFILE_NAME "Nazwa"
287 IDS_USERPROFILE_SIZE "Rozmiar"
288 IDS_USERPROFILE_TYPE "Typ"
289 IDS_USERPROFILE_STATUS "Stan"
290 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Zmodyfikowano"
291 IDS_MESSAGEBOXTITLE "System control panel applet"
292 IDS_WARNINITIALSIZE "Enter a numeric value for the initial size of the paging file."
293 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Enter a numeric value for the maximum size of the paging file."
294 END