[CSRSRV/BASESRV/CONSRV/WIN32CSR/WINSRV]
[reactos.git] / win32ss / user / win32csr / lang / el-GR.rc
1 LANGUAGE LANG_GREEK, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_END_NOW DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 200, 95
4 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
5 CAPTION "Êëåßóéìï ðñïãñÜììáôïò - "
6 FONT 8, "MS Shell Dlg"
7 BEGIN
8 LTEXT "Êëåßóéìï ðñïãñÜììáôïò... Ðáñáêáëþ ðåñéìÝíåôå",IDC_STATIC,7,7,186,11
9 CONTROL "Ðñüïäïò",IDC_PROGRESS,"msctls_progress32",WS_BORDER,
10 7,20,186,13
11 LTEXT "Áí êëåßóåôå ôçí åöáñìïãÞ ôþñá , èá ÷Üóåôå üëá ôá ìç áðïèçêåõìÝíá äåäïìÝíá. Ãéá íá êëåßóåôå ôï ðñüãñáììá ôþñá, ðáôÞóôå 'Êëåßóéìï Ôþñá'.",
12 IDC_STATIC,7,40,186,26
13 DEFPUSHBUTTON "&Êëåßóéìï Ôþñá",IDC_END_NOW,150,71,43,17
14 END
15
16 IDD_NOT_RESPONDING DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 192, 122
17 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
18 CAPTION "Êëåßóçìï ðñïãñÜììáôïò - "
19 FONT 8, "MS Shell Dlg"
20 BEGIN
21 DEFPUSHBUTTON "¢êõñï",IDCANCEL,142,98,43,17
22 PUSHBUTTON "&Êëåßóéìï Ôþñá",IDC_END_NOW,78,98,43,17
23 LTEXT "Ôï ðñüãñáììá äåí áðïêñßíåôáé",IDC_STATIC,7,7,178,8
24 LTEXT "Ãéá íá åðéóôñÝøåôå óôï ReactOS êáé íá åëÝãîåôå ôçí êáôÜóôáóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò, ðáôÞóôå '¢êõñï'",
25 IDC_STATIC,7,26,178,16
26 LTEXT "Áí êëåßóåôå ôçí åöáñìïãÞ ôþñá , èá ÷Üóåôå üëá ôá ìç áðïèçêåõìÝíá äåäïìÝíá. Ãéá íá êëåßóåôå ôï ðñüãñáììá ôþñá, ðáôÞóôå 'Êëåßóéìï Ôþñá'.",
27 IDC_STATIC,7,53,178,26
28 END
29
30 IDD_SWITCH_APP DIALOGEX 90, 90, 265, 170
31 STYLE DS_SYSMODAL | DS_SETFONT | DS_SETFOREGROUND | DS_3DLOOK | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE
32 EXSTYLE WS_EX_TOPMOST | WS_EX_WINDOWEDGE
33 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
34 BEGIN
35 LTEXT "",IDC_STATIC_CUR_APP,39,139,204,16,SS_SUNKEN,WS_EX_STATICEDGE
36 END