- Update Ukraianian translation by Sakara Eugene
authorDmitry Chapyshev <dmitry@reactos.org>
Sat, 5 Mar 2011 18:02:56 +0000 (18:02 +0000)
committerDmitry Chapyshev <dmitry@reactos.org>
Sat, 5 Mar 2011 18:02:56 +0000 (18:02 +0000)
svn path=/trunk/; revision=50976

reactos/base/applications/network/ping/lang/uk-UA.rc

index 18cd3e6..eb0523a 100644 (file)
@@ -3,7 +3,7 @@
  * LICENSE:     GPL - See COPYING in the top level directory
  * FILE:        base/applications/network/ping/lang/uk-UA.rc
  * PURPOSE:     Ukraianian Language File for Ping
- * TRANSLATORS: Sakara Eugene
+ * TRANSLATORS: Sakara Eugene (vzov@yandex.ua)
  */
 
 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
@@ -18,11 +18,11 @@ BEGIN
     -l size        Ðîçì³ð áóôåðà â³äïðàâêè.\n\
     -w timeout     ×àñ î÷³êóâàííÿ êîæíî¿ â³äïîâ³ä³ â ì³ë³ñåêóíäàõ.\n\n\0"
 
-    IDS_PING_WITH_BYTES             "\nÎáì³í ïàêåòàìè ç %1 [%2] ïî %3!d! áàéò:\n\n\0"
+    IDS_PING_WITH_BYTES             "\nÎáì³í ïàêåòàìè ç %1 [%2] ïî %3!d! áàéòà:\n\n\0"
     IDS_PING_STATISTICS             "\nÑòàòèñòèêà Ping äëÿ %1:\n\0"
     IDS_PACKETS_SENT_RECEIVED_LOST  "    Ïàêåò³â: â³äïðàâëåíî = %1!d!, îòðèìàíî = %2!d!, âòðà÷åíî = %3!d! (%4!d!%% âòðàò),\n\0"
     IDS_APPROXIMATE_ROUND_TRIP      "Ïðèáëèçíèé ÷àñ ïðèéîìó-ïåðåäà÷³:\n\0"
-    IDS_MIN_MAX_AVERAGE             "    Ì³í³ìàëüíå = %1, Ìàêñèìàëüíå = %2, Ñåðåäíº = %3\n\0"
+    IDS_MIN_MAX_AVERAGE             "    Ì³í³ìàëüíèé = %1, Ìàêñèìàëüíèé = %2, Ñåðåäí³é = %3\n\0"
     IDS_NOT_ENOUGH_RESOURCES        "Íåäîñòàòíüî â³ëüíèõ ðåñóðñ³â.\n\0"
     IDS_UNKNOWN_HOST                "Íåâ³äîìèé õîñò %1.\n\0"
     IDS_SETSOCKOPT_FAILED           "setsockopt íåâäàëèé (%1!d!).\n\0"