[SYSDM] Add one more IDC_MACHINELINE for model name
[reactos.git] / dll / cpl / sysdm / lang / bg-BG.rc
1 LANGUAGE LANG_BULGARIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, 256, 218
4 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
5 CAPTION "Общи"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
7 BEGIN
8 CONTROL "", IDC_ROSIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 5, 248, 111
9 LTEXT "Уредба:", IDC_STATIC, 4, 116, 32, 9
10 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME, IDC_STATIC, 10, 128, 116, 9
11 LTEXT "Версия:", IDC_ROSVERSION, 10, 137, 131, 9
12 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_BUILD, IDC_STATIC, 10, 146, 110, 9
13 LTEXT "Машина:", IDC_STATIC, 124, 116, 34, 9
14 LTEXT "", IDC_MACHINELINE1, 130, 128, 118, 9
15 LTEXT "", IDC_MACHINELINE2, 130, 137, 118, 9
16 LTEXT "", IDC_MACHINELINE3, 130, 146, 118, 9
17 LTEXT "", IDC_MACHINELINE4, 130, 155, 118, 9
18 LTEXT "", IDC_MACHINELINE5, 130, 164, 118, 9
19 LTEXT "", IDC_MACHINELINE6, 130, 173, 118, 9
20 CONTROL "Посетете <A HREF=""http://www.reactos.org/"">ReactOS Homepage</A>", IDC_ROSHOMEPAGE_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 10, 200, 140, 10
21 PUSHBUTTON "&Разрешителното", IDC_LICENCE, 170, 198, 78, 15
22 END
23
24 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
25 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
26 CAPTION "Оборудване"
27 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
28 BEGIN
29 GROUPBOX "Управител на устройствата", IDC_STATIC, 6, 7, 244, 61
30 ICON IDI_DEVMGR, IDC_STATIC, 12, 18, 23, 21, SS_ICON
31 LTEXT "Управителят на устройствата извежда списък на всички устройства в компютъра ви. Чрез него можете да укажете свойствата на всяко от тях.", IDC_STATIC, 42, 18, 204, 24
32 PUSHBUTTON "Управител на &устройствата...", IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER, 134, 48, 110, 15
33 GROUPBOX "Съветник по оборудването", IDC_STATIC, 6, 79, 244, 61
34 ICON IDI_ADDHW, IDC_STATIC, 12, 90, 23, 21, SS_ICON
35 LTEXT "Съветникът по оборудването ще ви помогне да подкарате, махнете, извадите, изхмъкнете и настроите оборудването си.", IDC_STATIC, 42, 90, 204, 24
36 PUSHBUTTON "Съветник по &оборудването", IDC_HARDWARE_WIZARD, 134, 120, 110, 15
37 GROUPBOX "Профили за оборудването", IDC_STATIC, 6, 149, 244, 61
38 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 12, 160, 23, 21, SS_ICON
39 LTEXT "Профилите за оборудването позволяват създаването и записа на различни настройки на оборудването.", IDC_STATIC, 42, 160, 204, 24
40 PUSHBUTTON "Профили за &оборудването...", IDC_HARDWARE_PROFILE, 134, 190, 110, 15
41 END
42
43 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, 256, 218
44 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
45 CAPTION "Разширени"
46 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
47 BEGIN
48 LTEXT "За повечето от тези настройки са нужни управнически права.", IDC_STATIC, 12, 5, 236, 8
49 GROUPBOX "Производителност", IDC_STATIC, 6, 18, 244, 50
50 LTEXT "Тези настройки управляват употребата на памет от приложенията, което влияе на бързината на компютъра ви.", IDC_STATIC, 16, 29, 210, 17
51 PUSHBUTTON "Настройки", IDC_PERFOR, 194, 48, 50, 15
52 GROUPBOX "Потребителски очерци", IDC_STATIC, 6, 75, 244, 48
53 LTEXT "Настройки на работната площ, свързани с влизането ви.", IDC_STATIC, 16, 88, 210, 20
54 PUSHBUTTON "Настройки", IDC_USERPROFILE, 194, 103, 50, 15
55 GROUPBOX "Пускане и възстановяване", IDC_STATIC, 6, 131, 244, 52
56 LTEXT "Изборите за пускане и възстановяване казват на компютъра ви как да се пусне и какво да прави, в случай на грешка, която да го накара да спре.", IDC_STATIC, 16, 144, 210, 24
57 PUSHBUTTON "Настройки", IDC_STAREC, 194, 162, 50, 15
58 PUSHBUTTON "System Settings", IDC_SYSSETTINGS, 6, 192, 80, 15
59 PUSHBUTTON "Променливи на средата", IDC_ENVVAR, 88, 192, 80, 15
60 PUSHBUTTON "Докладване на грешки", IDC_ERRORREPORT, 170, 192, 80, 15
61 END
62
63 IDD_SYSSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 221, 106
64 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
65 CAPTION "Настройки на уредбата"
66 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x1
67 BEGIN
68 GROUPBOX "Сведения за версията", IDC_STATIC, 6, 3, 210, 73
69 CONTROL "Докладване като работна установка", IDC_REPORTASWORKSTATION, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 16, 57, 190, 10
70 LTEXT "РеактОС е сглобен като сървърна РУ и се докладва като такава. Отметнете това поле, за да го промените само за това приложение.", IDC_STATIC, 15, 15, 183, 41
71 PUSHBUTTON "Добре", IDOK, 166, 83, 50, 14
72 END
73
74 IDD_HARDWAREPROFILES DIALOGEX 6, 18, 254, 234
75 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
76 CAPTION "Профили за оборудването"
77 FONT 8, "MS Shell Dlg"
78 BEGIN
79 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 8, 11, 18, 20, SS_ICON
80 LTEXT "Можете на направите профили за различно оборудване и при пускане да изберете кой да използвате." , IDC_STATIC, 46, 11, 188, 25
81 LTEXT "Налични профили за оборудването", IDC_STATIC, 8, 41, 120, 8
82 LISTBOX IDC_HRDPROFLSTBOX, 8, 52, 215, 54, LBS_NOTIFY
83 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFUP, 232, 59, 15, 15, BS_ICON | WS_DISABLED
84 PUSHBUTTON "", IDC_HRDPROFDWN, 232, 79, 15, 15, BS_ICON | WS_DISABLED
85 PUSHBUTTON "&Свойства", IDC_HRDPROFPROP, 8, 106, 54, 14, WS_DISABLED
86 PUSHBUTTON "За&помняне", IDC_HRDPROFCOPY, 63, 106, 54, 14, WS_DISABLED
87 PUSHBUTTON "Пре&именуване", IDC_HRDPROFRENAME, 118, 106, 54, 14, WS_DISABLED
88 PUSHBUTTON "Из&триване", IDC_HRDPROFDEL, 173, 106, 54, 14, WS_DISABLED
89 GROUPBOX "Избор на профили за оборудването", IDC_STATIC, 7, 130, 240, 75
90 LTEXT "При пускане на РеактОС:", IDC_STATIC, 14, 142, 210, 8
91 AUTORADIOBUTTON "Из&чакване до избор на профили за оборудването", IDC_HRDPROFWAIT, 14, 158, 220, 8, WS_GROUP
92 AUTORADIOBUTTON "&Избиране на първия профил, ако не е избран такъв до", IDC_HRDPROFSELECT, 14, 173, 220, 8
93 LTEXT "секунди", IDC_STATIC, 65, 187, 35, 8
94 EDITTEXT IDC_HRDPROFEDIT, 25, 185, 35, 12
95 CONTROL "", IDC_HRDPROFUPDWN, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
96 UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 25, 185, 7, 10
97 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 143, 213, 50, 14
98 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 197, 213, 50, 14
99 END
100
101 IDD_HARDWAREPROFILE DIALOGEX 0, 0, 212, 188
102 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
103 CAPTION "General"
104 FONT 8, "MS Shell Dlg"
105 BEGIN
106 ICON IDI_HARDPROF, IDC_STATIC, 10, 10, 18, 20, SS_ICON
107 LTEXT "", IDC_HWPPROP_PROFILE, 48, 16, 150, 8
108 LTEXT "Dock ID:", IDC_STATIC, 10, 42, 43, 8
109 LTEXT "", IDC_HWPPROP_DOCKID, 64, 42, 135, 8
110 LTEXT "Serial Number:", IDC_STATIC, 10, 55, 52, 8
111 LTEXT "", IDC_HWPPROP_SERIAL, 64, 55, 135, 8
112 GROUPBOX "", IDC_STATIC, 10, 69, 192, 61
113 AUTOCHECKBOX "This is a &portable computer", IDC_HWPPROP_PORTABLE, 17, 68, 115, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
114 AUTORADIOBUTTON "The docking &state is unknown", IDC_HWPPROP_UNKNOWN, 22, 85, 160, 10, WS_GROUP | WS_TABSTOP
115 AUTORADIOBUTTON "The computer is &docked", IDC_HWPPROP_DOCKED, 22, 97, 160, 10
116 AUTORADIOBUTTON "The computer is &undocked", IDC_HWPPROP_UNDOCKED, 22, 109, 160, 10
117 GROUPBOX "Hardware profiles selection", IDC_STATIC, 10, 138, 192, 42
118 AUTOCHECKBOX "Always &include this profile as an option when ReactOS starts", IDC_HWPPROP_INCLUDE, 17, 150, 164, 20, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_MULTILINE
119 END
120
121 IDD_COPYPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
122 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
123 CAPTION "Copy Profile"
124 FONT 8, "MS Shell Dlg"
125 BEGIN
126 LTEXT "From:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
127 LTEXT "", IDC_COPYPROFILEFROM, 30, 10, 160, 10
128 LTEXT "To:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
129 EDITTEXT IDC_COPYPROFILETO, 30, 30, 160, 12
130 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 199, 9, 50, 14
131 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 199, 30, 50, 14
132 END
133
134 IDD_RENAMEPROFILE DIALOGEX 12, 26, 256, 52
135 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
136 CAPTION "Преименуване на очерк"
137 FONT 8, "MS Shell Dlg"
138 BEGIN
139 LTEXT "От:", IDC_STATIC, 5, 10, 20, 8
140 LTEXT "", IDC_RENPROFEDITFROM, 30, 10, 160, 10
141 LTEXT "На:", IDC_STATIC, 5, 30, 20, 8
142 EDITTEXT IDC_RENPROFEDITTO, 30, 30, 160, 12
143 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 196, 6, 50, 14
144 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 196, 24, 50, 14
145 END
146
147 IDD_USERPROFILE DIALOGEX 0, 0, 256, 218
148 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
149 CAPTION "Потребителски очерци"
150 FONT 8, "MS Shell Dlg"
151 BEGIN
152 ICON IDI_USERPROF, IDC_STATIC, 6, 11, 16, 16, SS_ICON
153 LTEXT "Потребителските очерци съдържат настройки на работната площ и други сведения, свързани с влизането ви. Можете да си правите различен на всеки компютър, който използвате или можете да изберете прехождащ очерк, който да е еднакъв навсякъде.", IDC_STATIC, 40, 11, 204, 41
154 LTEXT "Очерци в компютъра:", IDC_STATIC, 16, 51, 204, 9
155 CONTROL "", IDC_USERPROFILE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
156 LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_SORTASCENDING | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 6, 66, 244, 85, WS_EX_CLIENTEDGE
157 PUSHBUTTON "Промяна на вида", IDC_USERPROFILE_CHANGE, 75, 155, 65, 15
158 PUSHBUTTON "Изтриване", IDC_USERPROFILE_DELETE, 145, 155, 50, 15
159 PUSHBUTTON "Презапис в", IDC_USERPROFILE_COPY, 200, 155, 50, 15
160 CONTROL "За създаване на нова потребителска сметка, отворете <A>Потребителски сметки</A> от крилото за управление.",
161 IDC_USERACCOUNT_LINK, "SysLink", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 175, 204, 18
162 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 134, 198, 54, 15
163 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 196, 198, 54, 15
164 END
165
166 IDD_STARTUPRECOVERY DIALOGEX 6, 18, 252, 280
167 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
168 CAPTION "Пускане и възстановяване"
169 FONT 8, "MS Shell Dlg"
170 BEGIN
171 GROUPBOX "Пускане на системата", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 95
172 LTEXT "Подразбирана работна &система", IDC_STATIC, 14, 26, 160, 8
173 COMBOBOX IDC_STRECOSCOMBO, 14, 37, 224, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
174 AUTOCHECKBOX "Показване на списъка с &работни системи:", IDC_STRECLIST, 14, 56, 165, 8
175 EDITTEXT IDC_STRRECLISTEDIT, 179, 54, 30, 12, ES_NUMBER
176 CONTROL "", IDC_STRRECLISTUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
177 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
178 LTEXT "секунди", IDC_STATIC, 215, 56, 25, 8
179 AUTOCHECKBOX "Показване изборник за &възстановяване:", IDC_STRRECREC, 14, 70, 165, 8
180 EDITTEXT IDC_STRRECRECEDIT, 179, 68, 30, 12, ES_NUMBER
181 CONTROL "", IDC_STRRECRECUPDWN, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
182 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 8, 13
183 LTEXT "секунди", IDC_STATIC, 215, 70, 25, 8
184 LTEXT "За да обработите ръчно файла с пусковите настройки, натиснете „Обработка”.", IDC_STATIC, 14, 87, 187, 16
185 PUSHBUTTON "&Обработка", IDC_STRRECEDIT, 188, 87, 50, 14
186 GROUPBOX "Отказ (повреда) на системата", IDC_STATIC, 7, 111, 238, 140
187 AUTOCHECKBOX "В&писване на събития в дневника на уредбата", IDC_STRRECWRITEEVENT, 14, 124, 220, 10
188 AUTOCHECKBOX "Из&пращане на административно предупреждение", IDC_STRRECSENDALERT, 14, 138, 220, 10
189 AUTOCHECKBOX "Самопре&запускане", IDC_STRRECRESTART, 14, 152, 220, 10
190 GROUPBOX "Записване на данни за чистене на недъзи", IDC_STATIC, 12, 167, 227, 76
191 COMBOBOX IDC_STRRECDEBUGCOMBO, 17, 182, 151, 49, CBS_DROPDOWNLIST
192 LTEXT "Отчетен &файл:", IDC_STATIC, 17, 202, 150, 8
193 EDITTEXT IDC_STRRECDUMPFILE, 17, 210, 153, 12, ES_AUTOHSCROLL
194 AUTOCHECKBOX "За&мяна на съществуващите файлове", IDC_STRRECOVERWRITE, 17, 228, 210, 10
195 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 141, 258, 50, 15
196 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 195, 258, 50, 15
197 END
198
199 IDD_VIRTMEM DIALOGEX 6, 6, 223, 248
200 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
201 CAPTION "Обменен файл"
202 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
203 BEGIN
204 LTEXT "Устройство [Етикет на тома]", IDC_STATIC, 12, 5, 100, 9
205 LTEXT "Размер на обменния файл (МБ)", IDC_STATIC, 113, 5, 110, 9
206 LISTBOX IDC_PAGEFILELIST, 10, 16, 204, 52, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS
207 GROUPBOX "Размер на обменния файл за избраното устройство", IDC_DRIVEGROUP, 10, 70, 204, 104
208 LTEXT "Устройство:", IDC_STATIC, 20, 80, 60, 8
209 LTEXT "", IDC_DRIVE, 88, 81, 100, 9
210 LTEXT "Свободно място:", IDC_STATIC, 20, 92, 60, 9
211 LTEXT "", IDC_SPACEAVAIL, 88, 92, 104, 9
212 LTEXT "&Начален размер (МБ):", -1, 22, 118, 77, 9
213 LTEXT "Размер до (МБ):", -1, 22, 131, 64, 9
214 AUTORADIOBUTTON "За&даден размер", IDC_CUSTOM, 20, 105, 80, 9, WS_GROUP
215 AUTORADIOBUTTON "Определен от &системата размер", IDC_SYSMANSIZE, 20, 145, 135, 9
216 AUTORADIOBUTTON "Без обменен файл", IDC_NOPAGEFILE, 20, 158, 135, 9
217 EDITTEXT IDC_INITIALSIZE, 100, 114, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
218 EDITTEXT IDC_MAXSIZE, 100, 129, 44, 13, NOT WS_BORDER, WS_EX_CLIENTEDGE
219 PUSHBUTTON "Задаване", IDC_SET, 158, 154, 50, 15
220 GROUPBOX "Пълен размер на обменния файл за всички устройства", IDC_TOTALGROUP, 10, 177, 204, 46
221 LTEXT "Задължително поне:", IDC_STATIC, 18, 188, 73, 9
222 LTEXT "", IDC_MINIMUM, 98, 188, 100, 9
223 LTEXT "Препоръчително:", IDC_STATIC, 18, 199, 73, 9
224 LTEXT "", IDC_RECOMMENDED, 98, 197, 100, 9
225 LTEXT "Текущо заделени:", IDC_STATIC, 18, 210, 73, 9
226 LTEXT "", IDC_CURRENT, 98, 208, 100, 9
227 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 114, 230, 48, 15
228 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 168, 230, 48, 15
229 END
230
231 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
232 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
233 CAPTION "Променливи на средата"
234 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
235 BEGIN
236 GROUPBOX "Потребителски променливи", IDC_STATIC, 7, 12, 238, 100
237 CONTROL "", IDC_USER_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
238 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 25, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
239 PUSHBUTTON "&Нов...", IDC_USER_VARIABLE_NEW, 80, 90, 50, 14
240 PUSHBUTTON "&Обработка...", IDC_USER_VARIABLE_EDIT, 134, 90, 50, 14
241 PUSHBUTTON "Из&триване", IDC_USER_VARIABLE_DELETE, 188, 90, 50, 14
242 GROUPBOX "Променливи на системата", IDC_STATIC, 7, 116, 238, 100
243 CONTROL "", IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS |
244 LVS_SORTASCENDING | LVS_NOSORTHEADER | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, 14, 129, 224, 58, WS_EX_CLIENTEDGE
245 PUSHBUTTON "Но&в...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW, 80, 194, 50, 14
246 PUSHBUTTON "Об&работка...", IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT, 134, 194, 50, 14
247 PUSHBUTTON "Из&триване", IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE, 188, 194, 50, 14
248 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 141, 224, 50, 14, WS_GROUP
249 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 195, 224, 50, 14
250 END
251
252 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
253 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
254 CAPTION "Обработка на променливата"
255 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
256 BEGIN
257 LTEXT "&Име на променливата", IDC_STATIC, 7, 14, 68, 8
258 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME, 88, 12, 135, 12, ES_AUTOHSCROLL
259 LTEXT "&Стойност на променливата", IDC_STATIC, 7, 32, 68, 8
260 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE, 88, 30, 135, 12, ES_AUTOHSCROLL
261 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 116, 50, 50, 14
262 PUSHBUTTON "Отказ", IDCANCEL, 170, 50, 50, 14
263 END
264
265 IDD_LICENCE DIALOGEX 6, 5, 267, 159
266 CAPTION "Разрешително"
267 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
268 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
269 BEGIN
270 EDITTEXT IDC_LICENCEEDIT, 6, 3, 255, 131, WS_VSCROLL | ES_READONLY | ES_MULTILINE
271 DEFPUSHBUTTON "Добре", IDOK, 106, 140, 54, 15
272 END
273
274 STRINGTABLE
275 BEGIN
276 IDS_CPLSYSTEMNAME "Уредба"
277 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Можете да видите сведения за компютъра ви и за различни настройки"
278 IDS_MEGABYTE "МБ памет"
279 IDS_GIGABYTE "ГБ памет"
280 IDS_TERABYTE "ТБ памет"
281 IDS_PETABYTE "ПБ памет"
282 IDS_VARIABLE "Променлива"
283 IDS_VALUE "Стойност"
284 IDS_NO_DUMP "(Няма)"
285 IDS_MINI_DUMP "Малък отчет (64КБ)"
286 IDS_KERNEL_DUMP "Отчет на ядрото"
287 IDS_FULL_DUMP "Пълен отчет"
288 IDS_USERPROFILE_NAME "Име"
289 IDS_USERPROFILE_SIZE "Размер"
290 IDS_USERPROFILE_TYPE "Вид"
291 IDS_USERPROFILE_STATUS "Състояние"
292 IDS_USERPROFILE_MODIFIED "Изменен"
293 IDS_MESSAGEBOXTITLE "Приложение за таблото за управление на уредбата"
294 IDS_WARNINITIALSIZE "Въведете числена стойност за началния размер на страниращия файл."
295 IDS_WARNMAXIMUMSIZE "Въведете числена стойност за върховия размер на страниращия файл."
296 IDS_WARNINITIALRANGE "Началният размер на страниращия файл не трябва да е по-малък от 16 МБ и не трябва да надхвърля свободното пространство на избраното устройство."
297 IDS_WARNMAXIMUMRANGE "Върховият размер на страниращия файл не трябва да е по-малък от началния и не трябва да надвишава свободното пространство на избраното устройство"
298 IDS_PAGEFILE_NONE "Няма"
299 IDS_PAGEFILE_SYSTEM "System Managed"
300 IDS_INFOREBOOT "You have to reboot the computer in order to apply the changes."
301 IDS_DEVS "\nReactOS Team\n\nProject Coordinator\n\nAleksey Bragin\n\nDevelopment Team\n\nAleksandar Andrejevic\nAleksey Bragin\nAlexander Shaposhnikov\nAmine Khaldi\nAndrew Greenwood\nAndrey Korotaev\nArt Yerkes\nBenedikt Freisen\nCameron Gutman\nChristoph von Wittich\nColin Finck\nDaniel Reimer\nDavid Quintana\nDmitry Chapyshev\nEric Kohl\nGed Murphy\nGiannis Adamopoulos\nGregor Brunmar\nHermès Bélusca-Maïto\nHervé Poussineau\nJames Tabor\nJeffrey Morlan\nJérôme Gardou\nJohannes Anderwald\nKamil Horníček\nKatayama Hirofumi MZ\nKJK::Hyperion\nMaarten Bosma\nMagnus Olsen\nMarc Piulachs\nMark Jansen\nMatthias Kupfer\nMike Nordell\nPeter Hater\nPeter Ward\nPierre Schweitzer\nSaveliy Tretiakov\nStanislav Motylkov\nStefan Ginsberg\nSylvain Petreolle\nThomas Blümel\nThomas Faber\nTimo Kreuzer\nVadim Galyant\n\nAlex Ionescu\nFilip Navara\nGunnar Dalsnes\nMartin Fuchs\nRoyce Mitchell III\nBrandon Turner\nBrian Palmer\nCasper Hornstrup\nDavid Welch\nEmanuele Aliberti\nGé van Geldorp\nGregor Anich\nJason Filby\nJens Collin\nMichael Wirth\nNathan Woods\nRobert Dickenson\nRex Jolliff\nVizzini \n\nRelease Engineers\n\nAmine Khaldi\nColin Finck\nJoachim Henze\nThomas Faber\nZ98\n\nWebsite Team\n\nColin Finck\nJaix Bly\nKlemens Friedl\nZ98\n\nMedia Team\n\nMindflyer\nWierd_W\n\nfurther thanks go to\n\nall Contributors\nWine Team\n\n"
302 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE_TITLE "Confirm Profile Delete"
303 IDS_HWPROFILE_CONFIRM_DELETE "Are you sure you want to delete the hardware profile ""%s""?"
304 IDS_HWPROFILE_ALREADY_IN_USE "The profile name is already in use."
305 IDS_HWPROFILE_PROFILE "Profile"
306 IDS_HWPROFILE_WARNING "Warning"
307 END