- Add/update Ukrainian translation by Sakara Yevhen (eresid[at]gmail[dot]com) and...
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / input / lang / uk-UA.rc
1 /*
2 * PROJECT: Text Input DLL
3 * LICENSE: GPL - See COPYING in the top level directory
4 * FILE: dll/cpl/input/lang/uk-UA.rc
5 * PURPOSE: Ukraianian Language File for input.dll
6 * PROGRAMMERS: Artem Reznikov
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_PROPPAGESETTINGS DIALOGEX 0, 0, 254, 228
12 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
13 CAPTION "Ïàðàìåòðè"
14 FONT 8, "MS Shell Dlg"
15 BEGIN
16 LTEXT "Âèáåð³òü ïîòð³áí³ ðîçêëàäêè äëÿ êîæíî¿ ìîâè ââåäåííÿ ç³ ñïèñêó. Äëÿ çì³íè ñïèñêó âèêîðèñòîâóéòå êíîïêè ""Äîäàòè"" ³ ""Âèäàëèòè"".", -1, 9, 6, 238, 25
17 CONTROL "TEXT", IDC_KEYLAYOUT_LIST, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | LVS_SORTASCENDING | LVS_REPORT | 0x0000808D, 8, 36, 237, 101
18 PUSHBUTTON "Çàìîâ&÷óâàííÿ", IDC_SET_DEFAULT, 101, 159, 144, 14
19 PUSHBUTTON "&Äîäàòè...", IDC_ADD_BUTTON, 27, 142, 70, 14
20 PUSHBUTTON "Â&èäàëèòè...", IDC_REMOVE_BUTTON, 101, 142, 70, 14
21 PUSHBUTTON "Â&ëàñòèâîñò³...", IDC_PROP_BUTTON, 175, 142, 70, 14
22 GROUPBOX "Íàñòðîéêà", -1, 7, 185, 240, 36
23 PUSHBUTTON "&Ïàðàìåòðè êëàâ³àòóðè...", IDC_KEY_SET_BTN, 14, 198, 110, 14
24 END
25
26 IDD_KEYSETTINGS DIALOGEX 0, 0, 272, 163
27 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
28 CAPTION "Äîäàòêîâ³ ïàðàìåòðè êëàâ³àòóðè"
29 FONT 8, "MS Shell Dlg"
30 BEGIN
31 GROUPBOX "Âèìêíåííÿ ðåæèìó Caps Lock", -1, 7, 7, 258, 26
32 AUTORADIOBUTTON "&ïðè íàòèñíåíí³ êëàâ³ø³ CAPS LOCK", IDC_PRESS_CL_KEY_RB, 14, 17, 120, 11, WS_GROUP
33 AUTORADIOBUTTON "ïðè &íàòèñíåíí³ êëàâ³ø³ SHIFT", IDC_PRESS_SHIFT_KEY_RB, 144, 17, 120, 11, NOT WS_TABSTOP
34 GROUPBOX "Ñïîëó÷åííÿ êëàâ³ø äëÿ ìîâ ââîäó", -1, 7, 37, 258, 95
35 LTEXT "ijÿ", -1, 14, 47, 60, 9
36 RTEXT "&Ñïîëó÷åííÿ êëàâ³ø", -1, 177, 47, 79, 9
37 CONTROL "", IDC_KEY_LISTVIEW, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_AUTOARRANGE | LVS_SINGLESEL, 14, 57, 244, 52, WS_EX_CLIENTEDGE
38 PUSHBUTTON "Ç&ì³íà ñïîëó÷åííÿ êëàâ³ø...", IDC_CHANGE_KEY_SEQ_BTN, 152, 113, 106, 14, WS_GROUP
39 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 66, 140, 70, 14
40 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 146, 140, 70, 14
41 END
42
43 IDD_ADD DIALOGEX 20, 20, 227, 90
44 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
45 CAPTION "Äîäàâàííÿ ìîâè ââîäó"
46 FONT 8, "MS Shell Dlg"
47 BEGIN
48 LTEXT "&Ìîâà ââîäó:", -1, 7, 7, 61, 10
49 COMBOBOX IDC_INPUT_LANG_COMBO, 7, 17, 212, 150, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
50 LTEXT "&Ðîçêëàäêà êëàâ³àòóðè àáî çàñ³á ââîäó (IME):", -1, 7, 36, 110, 10
51 COMBOBOX IDC_KEYBOARD_LO_COMBO, 7, 47, 212, 150, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
52 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 68, 50, 14
53 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 169, 68, 50, 14
54 END
55
56 IDD_CHANGE_KEY_SEQ DIALOGEX 5, 100, 230, 125
57 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
58 CAPTION "Çì³íà ñïîëó÷åííÿ êëàâ³ø"
59 FONT 8, "MS Shell Dlg"
60 BEGIN
61 GROUPBOX "", -1, 9, 5, 155, 110
62 AUTOCHECKBOX "&Ïåðåêëþ÷àòè ìîâè ââîä", IDC_SWITCH_INPUT_LANG_CB, 15, 15, 105, 12
63 LTEXT "Shift", -1, 73, 37, 27, 12
64 CTEXT "+", -1, 62, 37, 8, 9
65 AUTORADIOBUTTON "&Ctrl", IDC_CTRL_LANG, 29, 31, 30, 11
66 AUTORADIOBUTTON "ALT ç&ë³âà", IDC_LEFT_ALT_LANG, 29, 45, 46, 12
67 AUTOCHECKBOX "Ïåðå&êëþ÷àòè ðîçêëàäêè êëàâ³àòóðè", IDC_SWITCH_KBLAYOUTS_CB, 16, 65, 141, 12
68 LTEXT "Shift", -1, 74, 87, 27, 12
69 CTEXT "+", -1, 63, 87, 8, 9
70 AUTORADIOBUTTON "C&trl", IDC_CTRL_LAYOUT, 30, 81, 30, 11
71 AUTORADIOBUTTON "ALT &çë³âà", IDC_LEFT_ALT_LAYOUT, 30, 95, 44, 12
72 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 172, 9, 50, 14
73 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 172, 27, 50, 14
74 END
75
76 IDD_INPUT_LANG_PROP DIALOGEX 20, 20, 227, 75
77 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
78 CAPTION "Âëàñòèâîñò³ ìîâè ââîäó"
79 FONT 8, "MS Shell Dlg"
80 BEGIN
81 LTEXT "Ìîâà ââîäó:", -1, 7, 7, 61, 8
82 LTEXT "", IDC_INPUT_LANG_STR, 73, 7, 129, 8
83 LTEXT "&Ðîçêëàäêà êëàâ³àòóðè àáî çàñ³á ââîäó (IME):", -1, 7, 21, 110, 10
84 COMBOBOX IDC_KB_LAYOUT_IME_COMBO, 7, 32, 212, 150, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
85 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 53, 52, 14
86 PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 169, 53, 52, 14
87 END
88
89
90 STRINGTABLE
91 BEGIN
92 IDS_CPLSYSTEMNAME "Ìîâè òà ñëóæáè òåêñòîâîãî ââîäó"
93 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Íàëàøòîâóº ïàðàìåòðè äëÿ òåêñòîâîãî ââîäó."
94 IDS_KEYBOARD "Êëàâ³àòóðà"
95 IDS_NONE "(Íåìàº)"
96 IDS_UNKNOWN "(Íåìຠäàíèõ)"
97 IDS_RESTART "Âè ä³éñíî áàæàºòå ïåðåçàâàíòàæèòè êîìï'þòåð çàðàç?"
98 IDS_WHATS_THIS "Ùî öå?"
99 IDS_LANGUAGE "Ìîâà"
100 IDS_LAYOUT "Ðîçêëàäêà êëàâ³àòóðè"
101 IDS_REM_QUESTION "Âè ä³éñíî õî÷åòå âèäàëèòè âèáðàíó ðîçêëàäêó êëàâ³àòóðè?"
102 IDS_CONFIRMATION "ϳäòâåðäæåííÿ"
103 IDS_LAYOUT_EXISTS "Öÿ ðîçêëàäêà âæå ³ñíóº."
104 IDS_LAYOUT_EXISTS2 "Öÿ ðîçêëàäêà âæå ³ñíóº ³ íå ìîæå áóòè äîäàíà."
105 IDS_CTRL_SHIFT "Ctrl+Shift"
106 IDS_LEFT_ALT_SHIFT "Alt çë³âà+Shift"
107 IDS_SWITCH_BET_INLANG "Ïåðåêëþ÷åííÿ ìîâ ââîäó"
108 END
109
110 STRINGTABLE
111 BEGIN
112 IDS_US_LAYOUT, "ÑØÀ"
113 IDS_BELGIAN_LAYOUT, "Áåëüã³éñüêà (³ç êðàïêîþ)"
114 IDS_BELGIAN_FRENCH_LAYOUT, "Ôðàíöóçüêà (Áåëüã³ÿ)"
115 IDS_PORTUGUESE_BRAZILIAN_ABNT_LAYOUT, "Ïîðòóãàëüñüêà (Áðàçèë³ÿ ABNT)"
116 IDS_CANADIAN_FRENCH_LAYOUT, "Ôðàíöóçüêà (Êàíàäà)"
117 IDS_CANADIAN_FRENCH_LEGACY_LAYOUT, "Ôðàíöóçüêà (Êàíàäà, òðàäèö³éíà)"
118 IDS_DANISH_LAYOUT, "Äàòñüêà"
119 IDS_DUTCH_LAYOUT, "ͳäåðëàíäñüêà"
120 IDS_FINNISH_LAYOUT, "Ô³íñüêà"
121 IDS_FRENCH_LAYOUT, "Ôðàíöóçüêà"
122 IDS_GERMAN_LAYOUT, "ͳìåöüêà"
123 IDS_GERMAN_IBM_LAYOUT, "ͳìåöüêà (IBM)"
124 IDS_ICELANDIC_LAYOUT, "²ñëàíäñüêà"
125 IDS_IRISH_LAYOUT, "²ðëàíäñüêà"
126 IDS_ITALIAN_LAYOUT, "²òàë³éñüêà"
127 IDS_ITALIAN_142_LAYOUT, "²òàë³éñüêà (142)"
128 IDS_LATIN_AMERICAN_LAYOUT, "Ëàòèíñüêà Àìåðèêà"
129 IDS_NORWEGIAN_LAYOUT, "Íîðâåçüêà"
130 IDS_PORTUGUESE_LAYOUT, "Ïîðòóãàëüñüêà"
131 IDS_SPANISH_LAYOUT, "²ñïàíñüêà"
132 IDS_SPANISH_VARIANTION_LAYOUT, "²ñïàíñüêà 2"
133 IDS_SWEDISH_LAYOUT, "Øâåäñüêà"
134 IDS_SWISS_FRENCH_LAYOUT, "Ôðàíöóçüêà (Øâåéöàð³ÿ)"
135 IDS_SWISS_GERMAN_LAYOUT, "ͳìåöüêà (Øâåéöàð³ÿ)"
136 IDS_UNITED_KINGDOM_LAYOUT, "Âåëèêîáðèòàí³ÿ"
137 IDS_UNITED_STATES_INTERNATIONAL_LAYOUT, "ÑØÀ - ì³æíàðîäíà"
138 IDS_UNITED_STATES_DVORAK_FOR_LEFT_HAND_LAYOUT, "ÑØÀ - Äâîðàê (äëÿ ë³âî¿ ðóêè)"
139 IDS_UNITED_STATES_DVORAK_FOR_RIGHT_HAND_LAYOUT, "ÑØÀ - Äâîðàê (äëÿ ïðàâî¿ ðóêè)"
140 IDS_ALBANIAN_LAYOUT, "Àëáàíñüêà"
141 IDS_CROATIAN_LAYOUT, "Õîðâàòñüêà"
142 IDS_CZECH_LAYOUT, "×åñüêà"
143 IDS_CZECH_QWERTY_LAYOUT, "×åñüêà (QWERTY)"
144 IDS_HUNGARIAN_LAYOUT, "Óãîðñüêà"
145 IDS_HUNGARIAN_101_KEY_LAYOUT, "Óãîðñüêà (101 êëàâ³øà)"
146 IDS_POLISH_LAYOUT, "Ïîëüñüêà (ïðîãðàì³ñòñüêà)"
147 IDS_POLISH_214_LAYOUT, "Ïîëüñüêà (214)"
148 IDS_ROMANIAN_LAYOUT, "Ðóìóíñüêà"
149 IDS_SERBIAN_LATIN_LAYOUT, "Ñåðáñüêà (ëàòèíèöÿ)"
150 IDS_SLOVAK_LAYOUT, "Ñëîâàöüêà"
151 IDS_SLOVAK_QWERTY_LAYOUT, "Ñëîâàöüêà (QWERTY)"
152 IDS_SLOVENIAN_LAYOUT, "Ñëîâåíñüêà"
153 IDS_ESTONIAN_LAYOUT, "Åñòîíñüêà"
154 IDS_LATVIAN_LAYOUT, "Ëàòâ³éñüêà"
155 IDS_LATVIAN_QWERTY_LAYOUT, "Ëàòâ³éñüêà (QWERTY)"
156 IDS_LITHUANIAN_IBM_LAYOUT, "Ëèòîâñüêà (IBM)"
157 IDS_GREEK_LAYOUT, "Ãðåöüêà"
158 IDS_GREEK_LATIN_LAYOUT, "Ãðåöüêà (ëàòèíèöÿ)"
159 IDS_GREEK_220_LAYOUT, "Ãðåöüêà (220)"
160 IDS_GREEK_319_LAYOUT, "Ãðåöüêà (319)"
161 IDS_GREEK_220_LATIN_LAYOUT, "Ãðåöüêà (220, ëàòèíèöÿ)"
162 IDS_GREEK_319_LATIN_LAYOUT, "Ãðåöüêà (319, ëàòèíèöÿ)"
163 IDS_BELARUSIAN_LAYOUT, "Á³ëîðóñüêà"
164 IDS_BULGARIAN_LAYOUT, "Áîëãàðñüêà"
165 IDS_BULGARIAN_LATIN_LAYOUT, "Áîëãàðñüêà (ëàòèíèöÿ)"
166 IDS_RUSSIAN_LAYOUT, "Ðîñ³éñüêà"
167 IDS_RUSSIAN_TYPEWRITER_LAYOUT, "Ðîñ³éñüêà (äðóêàðñüêà ìàøèíêà)"
168 IDS_SERBIAN_CYRILLIC_LAYOUT, "Ñåðáñüêà (êèðèëèöÿ)"
169 IDS_UKRAINIAN_LAYOUT, "Óêðà¿íñüêà"
170 IDS_TURKISH_F_LAYOUT, "Òóðåöüêà F"
171 IDS_TURKISH_Q_LAYOUT, "Òóðåöüêà Q"
172 IDS_JAPANESE_LAYOUT, "ßïîíñüêà"
173 IDS_JAPANESE_INPUT_SYSTEM_MSIME2002_LAYOUT, "ßïîíñüêèé çàñ³á ââîäó (MS-IME2002)"
174 IDS_KOREAN_LAYOUT, "Êîðåéñüêà"
175 IDS_KOREAN_INPUT_SYSTEM_MSIME2002_LAYOUT, "Êîðåéñüêèé çàñ³á ââîäó (MS-IME2002)"
176 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_USKEYBOARD_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (òðàäèö³éíå ïèñüìî) - ÑØÀ"
177 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_PHONETIC_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (òðàäèö³éíå ïèñüìî) - ôîíåòè÷íà"
178 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_CHANGJIE_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (òðàäèö³éíå ïèñüìî) - ChangJie"
179 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_BIG5CODE_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (òðàäèö³éíå ïèñüìî) - Big5 Code"
180 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_DAYI_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (òðàäèö³éíå ïèñüìî) - DaYi"
181 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_UNICODE_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (òðàäèö³éíå ïèñüìî) - Þí³êîä"
182 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_ALPHANUMERIC_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (òðàäèö³éíå ïèñüìî) - àëôàâ³òíî-öèôðîâà"
183 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_USKEYBOARD_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (ñïðîùåíå ïèñüìî) - ÑØÀ"
184 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_QUANPIN_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (ñïðîùåíå ïèñüìî) - QuanPin"
185 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_SHUANGPIN_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (ñïðîùåíå ïèñüìî) - ShuangPin"
186 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_ZHENGMA_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (ñïðîùåíå ïèñüìî) - ZhengMa"
187 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_NEIMA_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (ñïðîùåíå ïèñüìî) - NeiMa"
188 IDS_THAI_KEDMANEE_LAYOUT, "Òàéñüêà Êåäìàí³"
189 IDS_THAI_PATTACHOTE_LAYOUT, "Òàéñüêà Ïàòàøîò"
190 IDS_THAI_KEDMANEE_NONSHIFTLOCK_LAYOUT, "Òàéñüêà Êåäìàí³ (áåç ShiftLock)"
191 IDS_THAI_PATTACHOTE_NONSHIFTLOCK_LAYOUT, "Òàéñüêà Ïàòàøîò (áåç ShiftLock)"
192 IDS_HEBREW_LAYOUT, "²âðèò"
193 IDS_ARABIC_101_LAYOUT, "Àðàáñüêà (101)"
194 IDS_ARABIC_102_LAYOUT, "Àðàáñüêà (102)"
195 IDS_ARABIC_102_AZERTY_LAYOUT, "Àðàáñüêà (102) AZERTY"
196 IDS_CZECH_PROGRAMMERS_LAYOUT, "×åñüêà (ïðîãðàì³ñòñüêà)"
197 IDS_LITHUANIAN_LAYOUT, "Ëèòîâñüêà"
198 IDS_BELGIAN_COMMA_LAYOUT, "Áåëüã³éñüêà (ç êîìîþ)"
199 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_NEWPHONETIC_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (òðàäèö³éíå ïèñüìî) - íîâà ôîíåòè÷íà"
200 IDS_CHINESE_SIMPLIFIED_MSPINYINIME30_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (ñïðîùåíå ïèñüìî) - Microsoft Pinyin IME 3.0"
201 IDS_UNITED_STATES_DVIRAK_LAYOUT, "ÑØÀ - Äâîðàê"
202 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_NEWCHANGJIE_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (òðàäèö³éíå ïèñüìî) - íîâà ChangJie"
203 IDS_ASSAMESE_LAYOUT, "Àññàìñüêà"
204 IDS_BENGALI_LAYOUT, "Áåíãàë³"
205 IDS_DEVANAGARI_INSCRIPT_LAYOUT, "Äåâàíàãàð³ (INSCRIPT)"
206 IDS_GUJARATI_LAYOUT, "Ãóäæàðàò³"
207 IDS_KANNADA_LAYOUT, "Êàííàäà"
208 IDS_MALAYALAM_LAYOUT, "Ìàëàÿëàì"
209 IDS_ORIYA_LAYOUT, "Îð³ÿ"
210 IDS_PUNJABI_LAYOUT, "Ïàíäæàá³"
211 IDS_TAMIL_LAYOUT, "Òàì³ëüñüêà"
212 IDS_TELUGU_LAYOUT, "Òåëóãó"
213 IDS_MARATHI_LAYOUT, "Ìàðàòõ³"
214 IDS_HINDI_TRADITIONAL_LAYOUT, "Õ³íä³ (òðàäèö³éíà)"
215 IDS_CANTONESE_PHONETIC_LAYOUT, "Êàíòîíñüêà (ôîíåòè÷íà)"
216 IDS_FAEROESE_LAYOUT, "Ôàðåðñüêà"
217 IDS_FYRO_MACEDONIAN_LAYOUT, "Ìàêåäîíñüêà (Ìàêåäîí³ÿ)"
218 IDS_CANADIAN_MULTILINGUAL_STD_LAYOUT, "Êàíàäñüêà ñòàíäàðòíà (áàãàòîìîâíà)"
219 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_QUICK_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (òðàäèö³éíå ïèñüìî) - øâèäêà"
220 IDS_CHINESE_TRADITIONAL_ARRAY_LAYOUT, "Êèòàéñüêà (òðàäèö³éíå ïèñüìî) - òàáëè÷íà"
221 IDS_KAZAKH_LAYOUT, "Êàçàõñüêà"
222 IDS_UZBEK_CYRILLIC_LAYOUT, "Óçáåöüêà (êèðèëèöÿ)"
223 IDS_AZERI_CYRILLIC_LAYOUT, "Àçåðáàéäæàíñüêà (êèðèëèöÿ)"
224 IDS_TATAR_LAYOUT, "Òàòàðñüêà"
225 IDS_AZERI_LATIN_LAYOUT, "Àçåðáàéäæàíñüêà (ëàòèíèöÿ)"
226 IDS_VIETNAMESE_LAYOUT, "Â'ºòíàìñüêà"
227 IDS_GEORGIAN_LAYOUT, "Ãðóçèíñüêà"
228 IDS_ARMENIAN_EASTERN_LAYOUT, "³ðìåíñüêà (ñõ³äíà)"
229 IDS_ARMENIAN_WESTERN_LAYOUT, "³ðìåíñüêà (çàõ³äíà)"
230 IDS_GREEK_POLYTONIC_LAYOUT, "Ãðåöüêà (ïîë³òîí³÷íà)"
231 IDS_USENG_TABLE_IBM_ARABIC238L_LAYOUT, "Àíãë³éñüêà òàáëè÷íà (ÑØÀ) äëÿ àðàáñüêî¿ (IBM, 238_L)"
232 IDS_FARSI_LAYOUT, "Ïåðñüêà"
233 IDS_GAELIC_LAYOUT, "Ãåëüñüêà"
234 IDS_PORTUGUESE_BRAZIL_ABNT2_LAYOUT, "Ïîðòóãàëüñüêà (Áðàçèë³ÿ ABNT2)"
235 IDS_MONGOLIAN_CYRILLIC_LAYOUT, "Ìîíãîëüñüêà (êèðèëèöÿ)"
236 IDS_KYRGYZ_CYRILLIC_LAYOUT, "Êèðãèçüêà (êèðèëèöÿ)"
237 IDS_URDU_LAYOUT, "Óðäó"
238 IDS_SYRIAC_LAYOUT, "Ñèð³éñüêà"
239 IDS_SYRIAC_PHONETIC_LAYOUT, "Ñèð³éñüêà (ôîíåòè÷íà)"
240 IDS_DIVEHI_PHONETIC_LAYOUT, "Ìàëüä³âñüêà (ôîíåòè÷íà)"
241 IDS_DIVEHI_TYPEWRITER_LAYOUT, "Ìàëüä³âñüêà (äðóêàðñüêà ìàøèíêà)"
242 IDS_BULGARIAN_PHONETIC_CLASSIC_LAYOUT, "Áîëãàðñüêà ôîíåòè÷íà (êëàñè÷íà)"
243 IDS_BULGARIAN_PHONETIC_BDS_LAYOUT, "Áîëãàðñüêà ôîíåòè÷íà (BDS)"
244 IDS_BULGARIAN_BDS_LAYOUT, "Áîëãàðñüêà BDS 5237-1978"
245 IDS_GERMAN_RISTOME_LAYOUT, "ͳìåöüêà (RISTOME)"
246 IDS_GERMAN_NEO_11_LAYOUT, "ͳìåöüêà (NEO-1.1)"
247 IDS_GERMAN_DE_ERGO_LAYOUT, "ͳìåöüêà (de_ergo)"
248 IDS_BURMESE_LAYOUT, "Á³ðìàíñüêà"
249 IDS_UKRAINIAN_STUDENT_LAYOUT, "Óêðà¿íñüêà (ñòóäåíòñüêà)"
250 END