try fix build
[reactos.git] / dll /
2011-02-18 Johannes Anderwaldtry fix build
2011-02-18 Johannes Anderwald- Fix batt msvc build
2011-02-18 Johannes Anderwald- Fix xinput msvc build
2011-02-18 Johannes Anderwald- Amine fixes msvc linking of wuapi elegantly
2011-02-18 Johannes Anderwald- Amine wins ;)
2011-02-17 Johannes Anderwald- Add wuapi.idl to build
2011-02-17 Timo Kreuzer[MSHTML]
2011-02-16 Timo Kreuzer[CMAKE]
2011-02-16 Johannes Anderwald- Try fix build
2011-02-16 Timo Kreuzer[CMAKE]
2011-02-16 Johannes Anderwald- Fix pdh build
2011-02-16 Johannes Anderwald- Fix linker warning
2011-02-16 Johannes Anderwald- Fix mciseq linking for msvc
2011-02-16 Johannes Anderwald- Fix spec
2011-02-16 Johannes Anderwald- Fix linker (msvc) warning
2011-02-16 Johannes Anderwald- Fix a linker error in itss
2011-02-16 Johannes Anderwald- Fix more linker warning for msvc
2011-02-16 Johannes Anderwald- Fix msvc linker warning
2011-02-16 Johannes Anderwald- Fix build
2011-02-16 Johannes Anderwald- Fix hhctrl build (MSVC)
2011-02-16 Johannes Anderwald- Fix build gdpiplus (MSVC)
2011-02-16 Johannes Anderwald- Fix linker warning
2011-02-16 Johannes Anderwald- Fix linker warning
2011-02-16 Johannes Anderwald- Fix beepmidi linker error
2011-02-16 Johannes Anderwald- Fix batt build
2011-02-16 Johannes Anderwald- Fix atl build
2011-02-16 Johannes Anderwald- Fix wined3d compilation with msvc
2011-02-16 Johannes Anderwald- Fix build ddraw
2011-02-16 Timo Kreuzer[CMAKE]
2011-02-16 Johannes AnderwaldFix build d3d9
2011-02-16 Johannes Anderwald- Fix build d3d8
2011-02-16 Johannes Anderwald- Fix build of msdmo
2011-02-16 Johannes Anderwald- Fix linker warning
2011-02-16 Timo Kreuzer[WINED3D]
2011-02-16 Johannes Anderwald- Fix msvc build
2011-02-15 Timo Kreuzer[KSPROXY]
2011-02-15 Timo Kreuzer[MSI]
2011-02-15 Johannes Anderwald- Revert irrelevant changes
2011-02-15 Johannes Anderwald- Add wincodec.idl to build
2011-02-15 Giannis Adamopoulos[comctl32]
2011-02-15 Giannis Adamopoulos[glu32]
2011-02-15 Giannis Adamopoulos[shell32]
2011-02-15 Giannis Adamopoulos[winmm]
2011-02-15 Johannes Anderwald- Missed that fix
2011-02-15 Timo Kreuzer[CMAKE]
2011-02-15 Timo Kreuzer[MSHTML]
2011-02-15 Timo Kreuzer[CMAKE]
2011-02-14 Timo Kreuzer[MSVCRT]
2011-02-14 Johannes Anderwald- Fix compiling (not linking)
2011-02-12 Timo KreuzerFix merge artifact
2011-02-12 Timo Kreuzer[RICHED20]
2011-02-09 Timo Kreuzersync trunk HEAD (r50626)
2011-02-09 Timo Kreuzer[CMAKE]
2011-02-09 Timo Kreuzer[CMAKE]
2011-02-02 Timo Kreuzer[CMAKE]
2011-02-02 Timo Kreuzer[SECUR32]
2011-02-02 Timo Kreuzer[CMAKE]
2011-02-02 Timo Kreuzer[CMAKE]
2011-02-02 Timo Kreuzer[CMAKE]
2011-02-02 Timo Kreuzer[USER32]
2011-02-01 Timo Kreuzer[CMAKE]
2011-02-01 Timo Kreuzer[TAPIUI]
2011-02-01 Timo Kreuzer[MSCMS]
2011-02-01 Timo Kreuzer[JSCRIPT]
2011-01-31 Sylvain Petreolle[CMAKE]
2011-01-31 Timo Kreuzer[CMAKE]
2011-01-31 Timo Kreuzer[CMAKE]
2011-01-31 Sylvain Petreolle[CMAKE]
2011-01-31 Timo Kreuzer[CMAKE]
2011-01-30 Timo Kreuzer[UUID]
2011-01-29 Timo Kreuzer[CMAKE]
2011-01-29 Timo Kreuzer[CMAKE]
2011-01-28 Timo Kreuzer[HID]
2011-01-28 Johannes Anderwald[KS]
2011-01-28 Johannes Anderwald[MMEBUDDY]
2011-01-27 Timo Kreuzer[CMAKE]
2011-01-27 Timo Kreuzer[CMAKE]
2011-01-26 Timo Kreuzer[CMAKE]
2011-01-26 Sylvain Petreolle[CMAKE]
2011-01-25 Timo Kreuzer[KERNEL32]
2011-01-25 Timo Kreuzer[CMAKE]
2011-01-24 Timo Kreuzer[NTDLL]
2011-01-24 Timo Kreuzer[CMAKE]
2011-01-19 Timo Kreuzer[CMAKE]
2011-01-18 Sylvain Petreolle[CMAKE]
2011-01-16 Timo Kreuzer[CMAKE] Convert crtdll to spec
2011-01-10 Amine Khaldi[CMAKE]
2011-01-08 Amine Khaldi[CMAKE]
2011-01-08 Amine Khaldi[CMAKE]
2011-01-03 Amine Khaldi[CMAKE]
2010-12-31 Timo Kreuzer[CMAKE]
2010-12-31 Timo Kreuzer[CMAKE]
2010-12-30 Amine Khaldi[CMAKE]
2010-12-29 Jérôme Gardou[CMAKE]
2010-12-29 Timo Kreuzer[CMAKE]
2010-12-24 Amine Khaldi[CMAKE]
2010-12-24 Amine Khaldi[CMAKE]
2010-12-24 Amine Khaldi[CMAKE]
2010-12-24 Amine Khaldi[CMAKE]
2010-12-24 Amine Khaldi[CMAKE]
next